Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
13/03/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД


  на Комисията по правни въпроси

  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  българските документи за самоличност и № 154-01-79, внесен от Ремзи Осман и
  № 202-01-82, внесен от Министерския съвет.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ДОКЛАД


  на Комисията по правни въпроси

  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  българските документи за самоличност и № 154-01-79, внесен от Ремзи Осман и
  № 202-01-82, внесен от Министерския съвет.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  3а изменение и допълнение на
  Закона за българските документи за самоличноет
  (обн., ДВ., бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,67,70 и 113 от 1999 г.,
  бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г. и бр. 45 и 54 от 2002 г.)
  § 1. В чл. 13, ал. 1, т. 2 след думите "дипломатически паспорт" се
  поставя запетая и се добавя "служебен паспорт".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 1.
  § 2. В чл. 14 се създава т. 13:
  "13. карта на чужденец, акредитиран като служител в дипломатическо
  или консулско представителство или в международна организация със седалище на
  територията на Република България."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 2.

  2
  § 3. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “т. 2” се заменят е “т. 3”.
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 3.
  § 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се нова т. 2:
  "2. служебен паспорт - издава се от Министерството на външните работи
  на лица, определени с акт на Министерския съвет;"
  3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;
  4. Създава се ал. 2;
  "(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 4 имат право само на един паспорт от
  съответния вид."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 4, чл. 38, т. 2 се изменя така:
  "'2. служебен паспорт - издава се от Министерството на външните
  работи на държавните служители от Централната и Териториалната
  администрация, изпълняващи служебни ангажименти в чужбина и на
  служителите в българските дипломатически мисии, непритежаващи
  дипломатически паспорти по списък на длъжностите, определен с акт на
  Министерския съвет;"
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ ЗА § 4:
  § 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се нова т. 2:
  "2. служебен паспорт - издава се от Министерството на външните
  работи на |Г1|рап1111нП I служители от централната и териториалната
  администрация, изпълняващи служебни функции в чужбина и на
  административно-техническите служители на дипломатическите и консулски
  представителства на Република България съгласно списък на длъжностите,
  определени с акт на Министерския съвет по чл. 47а;"
  3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;
  4. Създава се ал. 2:
  "(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 4 имат право само на един паспорт от
  съответния вид."

  3
  § 5. в чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  "2. служебен паспорт - масленозелен;"
  2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 5.
  § 6. Създава се чл. 47а:
  "Чл. 47а. Условията и редът за издаване на служебни паспорти се
  определят с акт на Министерския съвет."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 6.
  § 7. В чл. 49 се създава ал. 3;
  "(3) Лицата, за които е отпаднало основанието за издаване на
  дипломатически, служебен или моряшки паспорт, са длъжни да го върнат на
  органа, който го е издал. Невалидността на паспортите се обявява по реда на
  ал. 2."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 7.
  § 8. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 12 и 13:
  "12. временно удостоверение за напускане на Република България —
  издава се от Министерството на външните работи;
  13. карта на чужденец, акредитиран като служител в дипломатическо
  или консулско представителство или в международна организация със седалище на
  територията на Република България - издава се от Министерството на външните
  работи със срок на валидност - срокът на акредитация.”
  2. В ал. 2, изречение първо след думите "се издава" се добавя "от
  дипломатическите и консулските представителства".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 8.
  § 9. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Българските документи за самоличност на чужденци по чл. 14, т. 13
  освен данните по чл. 16, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 съдържат и данни за:
  1. дипломатическото или консулското представителство или
  международната организация, към която е акредитиран чужденецът;
  2. дипломатическия ранг и/или длъжност."

  4
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 9.
  § 10. В чл. 75 т. 5 се изменя така:
  “5. данъчно задължени лица, за които е поискана забрана по реда на чл.
  145, ал. 8, т. 2, букви “а” и “б” от Данъчния процесуален кодекс.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 10.
  §11.Вчл.76се правят следните изменения:
  1. Точки 5 и 6 се изменят така:
  “5. лица, които по време на пребиваването си в друга държава са
  извършили нарушения на нейното законодателство - за срок две години от
  получаване на официално писмо от Министерството на външните работи или на
  документите за принудително извеждане или експулсиране, посочващи
  извършеното нарушение, от компетентните органи на съответната държава;
  6. лица, принудително изведени или експулсирани от друга държава за
  нарушения на режима за влизане и пребиваване - за срок две години от получаване
  на официално писмо от Министерството на външните работи за извършеното
  нарушение или от датата на получаване от компетентните органи на документите за
  принудително извеждане или експулсиране, посочващи извършеното нарушение.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 11.
  § 12. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Издаването на заповедите по чл. 78 и тяхното обжалване се
  извършва по реда на Закона за административното производство.”
  2. В ал. 4 думите "ал. 2" се заменят с “ал. 1”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 12.
  § 13. В чл. 81, ал. 1, т. 5 накрая се добавя “или след отпадане на
  основаниез'0 за издаването му”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 13.
  § 14, В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните
  допълнения:
  1. В § 4 накрая се добавя "и на министъра на външните работи".
  2. В § 19 след думата "дипломатически" се добавя "и служебен".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 14.

  5
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
  вестник”, с изключение на § 1, § 4, т. 2, § 5, 6 и 14, които влизат в сила 6 месеца
  след обнародването му.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 15.
  § 16. Министерският съвет приема актовете по чл. 38, ал. 1, т. 2 и по чл.
  47а и утвърждава образците на служебен паспорт и на заявление по § 3 и 4 от
  Преходните и заключителните разпоредби в срок 6 месеца от обнародването на
  закона.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 16.
  Форма за търсене
  Ключова дума