Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
13/05/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-
  процесуалния кодекс, № 202-01-76, внесен от Министерския съвет и № 254-01-106,
  внесен от Бойко Рашков.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-
  процесуалния кодекс, № 202-01-76, внесен от Министерския съвет и № 254-01-106,
  внесен от Бойко Рашков.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


  (Обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г., попр., бр. 99 от 1974 г., бр. 10 от 1975 г., изм., бр. 84 от
  1977 г., бр. 52 от 1980 г., бр. 28 и 38 от 1982 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 31, 32 и 35 от
  1990 г., бр. 39,109 и 110 от 1993 г., бр. 84 от1994 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 107 и 110 от
  1996 г., бр. 64, 65 и 95 от 1997 г., бр. 21 и 45 от 1998 г., бр. 26, 70 и 88 от 1999 г.,
  бр.42 от 2001 г.)
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА
  НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКОНА.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  Да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 4, ал. 3 се изменя така:
  "(3) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат, ако в
  международен договор, по който Република България е страна, е
  предвидено друго."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ § 1 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 1. В чл. 4, ал. 3 се изменя така:


  “(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, ако е предвидено друго
  в международен договор, по който Република България е страна, който е
  ратифициран, обнародван и влязъл в сила.”
  § 1. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в точка 7 думите “или с налагане на административно наказание” се
  заличават;
  б) създават се точки 8 и 9:
  “8. в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи
  пострадалият до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд
  направи искане за прекратяване на наказателното производство;
  9. липсва тъжба до прокуратурата за образуване на производство от общ
  характер в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или
  подадената тъжба не отговаря на условията, посочени в чл. 44а, ал. 2.”
  2. В ал. 2 думите “по т. 2 и 3” се заменят с “ по т. 2, 3 и 8”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 1, КОЙТО СТАВА § 1а:
  § 1а. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в точка 7 думите “или с налагане на административно наказание” се
  заличават;
  б) създава се точка 8:
  “8. в предвидените в Особената част на Наказателния кодекс случаи
  пострадалият до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд
  направи искане за прекратяване на наказателното производство.”
  2. В ал. 2 думите “по точки 2 и 3” се заменят с “ по точки 2,3 и 8”.
  3. Създава се нова ал. 4:
  “(4) В предвидените в Особената част на Наказателния кодекс случаи,
  наказателно производство от общ характер не се образува, а образуваното се
  прекратява, ако няма съответна тъжба на пострадалия по чл. 186, ал. 3 до
  прокурора.”
  4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  § 2. В чл. 22 се създават се нови точки 3 и 4:
  “3. когато деецът придобие имунитет. В този случай се отменят забраната за
  напускане на страната и мерките за неотклонение с изключение на гаранцията;
  4. при продължително отсъствие на свидетел извън пределите на страната,
  когато неговият разпит е наложителен;”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 2:
  § 2. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Наказателното производство може да се спре в случаите на чл. 207, ал. 3.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  Да се създаде § 2а:
  § 2а. В чл. 25, т. 1 думата “152 б” се заличава.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  § 3. В чл. 28, ал. 2 след думите “Наказателния кодекс” се поставя запетая и се
  добавя “както и за престъпления от общ характер, извършени от офицери, лица от
  сержантския и редовия състав, сътрудниците на органите на Министерството на
  вътрешните работи, както и офицери и сержанти от други министерства и ведомства, с
  изключение на Министерството на отбраната.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  § 3 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 3: В чл. 28, ал. 2 се правят следните изменения:
  а) в думите “чл. 212, ал. 4” числото “4” се заменя с числото “5” и след
  думите “чл. 330, ал. 2 и 3” се добавят думите “чл. 333”.
  б) след числото “224” се добавят числата “225б-225в,242,242а,243-252”
  в) числото “253” се заменя с числата “253-260,278-278в”
  г) числото “283а” се заменя с числата “282-283б”
  д) числата “301-303” се заменят с числата “301-3076,319а-319е”
  е) след думите “354б,” се добавят думите “354в, ал. 2 - 4”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 3: В чл. 28, ал. 2 НПК в думите “чл. 212, ал. 4" числото ”4" се
  заменя с числото ”5” и след думите "чл. 330, ал. 2 и 3" се добавят думите чл. 333”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 3:
  § 3. В чл. 28, ал. 2 думите “ 212, ал. 4 “ се заменят с “212, ал. 5 “ ; след
  числото “ 224 “ се поставя запетая и се добавя “ 225б, 225в, 242, 242а, 243 - 252,”;
  числото “ 253 “ се заменя с “253 -260, 278 - 278в думите “ 283а “ се заменят с
  “282 - 2836 “ ; числата “ 301 - 303 “ се заменят с “ 301 - 307а, 319а - 319е след
  думите “330, ал. 2 и 3 “ се поставя запетая и се добавя “ 333 “ ; след думите “ 3546”
  се поставя запетая и се добавя “ 354в, ал. 2 - 4 “.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § За:
  § За. В чл. 31а се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Когато по делото се съберат данни за няколко престъпления,
  извършени от едно лице, производството за някое от престъпленията може да се
  отдели в друго производство. Подсъдността на новото дело се определя според
  общите правила.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § За:
  § За. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Когато по делото се съберат данни за няколко престъпления,
  извършени от едно лице, производството за някое от престъпленията може да се
  отдели в друго производство. Подсъдността на новото дело се определя според
  общите правила.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ,ЧЕТИН КАЗАК ИВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 36:
  § 36. В чл. 34 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Делата за престъпления, извършени от военнослужещи от
  въоръжените сили и от служещи в Министерството на вътрешните работи на
  Република България, които участват в международни военни или полицейски
  мисии в чужбина, са подсъдни на Софийския военен съд.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 3б:
  § б В чл. 34 се създава ал. 3:
  “(3) Делата за престъпления, извършени от военнослужещи от
  въоръжените сили и от служещи в Министерството на вътрешните работи, които
  участват в международни военни или полицейски мисии в чужбина, са подсъдни
  на Софийския военен съд.”
  § 4. В чл. 43, ал. 2, т. 3 думата "изрично" се заличава.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 4:
  1. В чл. 43, ал. 5 да се отмени.
  2. В чл. 43, ал. 6 се правят следните изменения:
  а) след думите “надзор за законност и” се добавя думата
  “методическо”;
  б) в края на изречението - думите “и следователи и може да извършва
  действията, включени в техните правомощия” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  По § 4. Чл. 43, ал. 6, след израза "надзор за законност" се
  добавя израза "и методическо ръководство върху дейността на
  всички прокурори".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 4:
  § 4. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 3 думата “ изрично “ се заличава.
  2. Алинея 5 се отменя.
  3. В ал. 6 след думите “ надзор за законност и “ се добавя думата
  “методическо” , а думите “ и следователи и може да извършва
  действията, включени в техните правомощия” се заличават.
  § 5. Създава се нов чл. 44а:
  “Образуване на производство от общ характер по тъжба на пострадалия
  Чл. 44а. (1) В предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи
  производството от общ характер се образува по тъжба на пострадалия до
  прокуратурата, но не може да се прекрати по негово искане.
  (2) Тъжбата трябва да отговаря на условията на чл. 57, без да се дължи
  държавна такса.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  § 5 ДА ОТПАДНЕ.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДАТ НОВ § 5 И § 5а СЪС
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 5. В чл. 45, ал. 2 думите “чл. 21, ал. 4, т. 3-5” се заменят с “чл. 21, ал. 5, т.
  3-5”.
  § 5а. В чл. 46, ал. 2 думите “чл. 21, ал. 4 и 5” се заменят с “чл. 21, ал. 5 и 6”.
  § 6. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “в Министерство на вътрешните работи” се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Дознатели са служителите на Министерството на вътрешните работи,
  определени със заповед на министъра, а за престъпления по чл. 242, 242а и чл. 251 от
  Наказателния кодекс - и митническите служители, определени със заповед на
  министъра на финансите. “
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  § 6, направеното предложение да отпадне, а в чл. 48, ал. 4,
  след израза "по правилата на предварителното производство", да се
  добави израза "от следовател в Националната следствена служба".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 6:
  § 6. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “в Министерството на вътрешните работи” се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Дознатели са служителите на Министерството на вътрешните работи,
  определени със заповед на министъра, а за престъпления по чл. 242,242а и чл. 251
  от Наказателния кодекс - и митническите служители, определени със заповед на
  министъра на финансите. “
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Разследването на престъпления, извършени от лица, ползващи се с
  имунитет, и членове на Министерския съвет, се осъществява по правилата на
  предварителното производство от следовател.”
  § 7. В чл. 60, ал. 1 и 2 думите “наказателното ” се заменят със “съдебното”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 7.
  § 8. В чл. 61 ал. 3 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 8:
  § 8. В чл. 61, ал. 3 думите “ представянето на акта за начет “ се заменят с “
  внасянето на обвинителния акт в съда”.
  § 9. В чл. 62 думата “наказателното” се заменя със “съдебното”, а думата
  “обвиняемия” се заменя с “подсъдимия”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 9.
  § 10. В чл. 63, ал. 1 думата “наказателното” се заменя със “съдебното”, а думите
  “и на органите на досъдебното производство” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 10.
  § 11. В чл. 64, ал. 1 и 3 думата “наказателното” се заменя със “съдебното”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 11.
  § 12. В чл. 65 думата “обвиняемия” се заменя с “подсъдимия”, а думата
  “наказателното” се заменя със “съдебното”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 12.
  § 13. В чл. 66, an. 1 думата “наказателното” се заменя със “съдебното”, а думите
  “и на органите на досъдебното производство” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 13.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ,
  ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 13а:
  § 13а. Член 71 се изменя така:
  а) В изречение 2, накрая след думата “обвиняемия” се добавят думите “и
  съответния орган”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 13а СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 13а. В чл. 71 накрая се добавя “ и съответния орган”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ,
  ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 13б:
  § 13б. В чл. 74 се създават нови ал. 3 и 4 със следното съдържание:
  “/3/ Защитникът не може да отказва правна помощ по отделни въпроси на
  обвинението под предлог, че обвиняемият има и друг защитник.
  /4/ Освен в случаите на задочно производство, защитникът е длъжен да
  съгласува с обвиняемия начина, по който ще се осъществяват съобщенията
  помежду им.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА АЛ. 4 СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 13б СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 13б. В чл. 74 се създава ал.3:
  “(3) Защитникът не може да отказва правна помощ по отделни въпроси на
  обвинението под предлог, че обвиняемият има и друг защитник.”
  §14. В чл. 89 ал. 1 след думите “чл. 97а” се добавя “ал. 2, т. 1”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 14:
  § 14. В чл. 89, ал. 1 след думите “ чл. 97а “ се поставя запетая и се добавя “
  ал. 2, точка 1“.
  § 15. В чл.98, ал. 6 след думите “чл. 97а” се добавя “ал. 2, т. 1”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 15:
  § 15. В чл. 98, ал.6 след думите “ чл. 97а “ се поставя запетая и се добавя “
  ал. 2, точка 1.”
  § 16. Създава се чл. 98а:
  “Чл. 98а. (1) Когато определени факти от съществено значение за изясняване на
  обстоятелствата по делото не могат да бъдат установени по друг начин, по искане на
  органа на досъдебното производство може да бъде разпитан като свидетел и служител
  от Министерството на вътрешните работи, който непосредствено ръководи друг
  служител, работещ под прикритие.
  (2) Свидетелят по ал. 1 може да установява само факти, които са му станали
  известни от депозирани пред него писмени сведения, дадени от служителя на
  Министерството на вътрешните работи под прикритие. При разпита свидетелят няма
  право да разкрива данни за самоличността на служителя под прикритие.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  § 16 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА § 16 ДА
  ОТПАДНЕ.
  § 17. В чл. 99а след думите “точка 1”се добавя “и по чл. 98а”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА § 17 ДА ОТПАДНЕ.
  § 18. Създава се чл. 105а:

  “Хартиен носител на компютърни информационни данни
  Чл. 105а. Компютърни информационни данни могат да бъдат записани
  върху хартиен носител по реда на чл. 137, ал. 7.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 18.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 18а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 18а. В чл. 107, ал. 5 думите “Държавна спестовна каса” се заменят с
  “търговска банка, обслужваща държавния бюджет”.
  § 19. В чл. 108, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Отказът на прокурора по ал. 2 може да бъде обжалван от собственика пред
  съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася по жалбата еднолично в
  закрито заседание.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  По § 19:
  а) В чл. 108, ал. 2, ал. 3 след израза "на прокурора" се добавя
  израза "или следователя".
  б) В ал. 4 след израза "от собственика" се добавя израза "по
  реда на глава 5а, или пред съответния първоинстанционен съд", а
  израза "пред прокурора" - се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 19:
  § 19. В чл. 108 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “ Държавна спестовна каса “ се заменят с “търговска
  банка, обслужваща държавния бюджет”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Отказът на прокурора по ал. 2 може да бъде обжалван от собственика
  пред съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася по жалбата
  еднолично в закрито заседание.”
  § 20. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “звукозаписи” се добавя “записи върху носител на
  компютърни информационни данни”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) За тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздел I,
  II. IV, V, VIII и IX, глава пета, раздел I - VI, глава шеста, раздел III - IV, глава осма,
  чл. 279. чл. 280 и раздели II - IV, глава единадесета, раздел I - IV, глава дванадесета,
  глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за всички престъпления по глава
  девета-а, от Особената част на Наказателния кодекс веществени доказателствени
  средства са и кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, записи върху носител на
  компютърни информационни данни, фотоснимки и белязани предмети, изготвени по
  реда на този кодекс.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Доставчиците на компютърно-информационни услуги са длъжни да
  подпомагат съда и органите на досъдебното производство при събирането и
  записването на компютърни информационни данни чрез прилагане на специални
  технически средства само когато това се налага за разкриване на престъпления по ал. 2.”
  4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6, като в ал. 6 след думите
  “по чл. 97 а” се добавя “и по чл. 98а”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 20: В чл. 111 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 накрая думите “по предходната алинея и по чл. 191, ал. 3” се
  заличават.
  3. В ал. 5 думите “и чл. 191, ал. 3” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 20:
  § 20. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “звукозаписи” се добавя “записи върху носител
  на компютърни информационни данни”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) За тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора,
  раздел I, II, IV, V, VIII и IX, глава пета, раздел I - VI, глава шеста, раздел III - IV,
  глава осма, раздел I - IV, глава единадесета, раздел I - IV, глава дванадесета,
  глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за всички престъпления по
  глава девета-а от Особената част на Наказателния кодекс веществени
  доказателствени средства са и кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, записи
  върху носител на компютърни информационни данни, фотоснимки и белязани
  предмети, изготвени по реда на този кодекс.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Доставчиците на компютърно-информационни услуги са длъжни да
  подпомагат съда и органите на досъдебното производство при събирането и
  записването на компютърни информационни данни чрез прилагане на специални
  технически средства само когато това се налага за разкриване на престъпления
  по ал. 2.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “по предходната алинея
  и по чл. 191, ал.3” се заличават.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “и чл. 191, ал. 3” се
  заличават.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 20а:
  § 20а. В чл. 111а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “и чл. 191, ал. 3” се заличават.
  2. В ал. 3 думите “от съответния ръководител на служба по чл. 13 от
  Закона за специалните разузнавателни средства” се заменят е думите “от
  съответния ръководител по чл. 13, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за специалните
  разузнавателни средства”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 20а:
  § 20а. В чл. 111а се правят следните изменения:
  а,' В ал. 1 думите "и чл. 191, ал. 3" се заличават.
  б/ В ал. 3 думите "от съответния ръководител на служба по чл. 13 от
  Закона за специалните разузнавателни средства" се заменят с думите "от
  съответния ръководител по чл. 13, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за специалните
  разузнавателни средства".
  в / В ал. 5 думите "и чл. 191, ал. 3" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 20а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 20а. В чл. 111а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “и чл. 191, ал. 3” се заличават.
  2. В ал. 3 думите “от съответния ръководител на служба по чл. 13 от
  Закона за специалните разузнавателни средства” се заменят с “от
  съответния ръководител по чл. 13, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за специалните
  разузнавателни средства”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 206:
  § 206. В чл. 112, ал. 6 думите "и по чл. 191, ал. 3" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:

  Да се създаде § 206:
  § 206. В чл. 112, ал. 6 думите "и по чл. 191, ал. 3" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 206 СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 206. В чл. 112, ал. 6 думите “ и по чл. 191, ал. 3 ” се заличават.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 20в:
  § 20в. В чл. 113, ал. 2 думите "и по чл. 191, ал. 3" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 20в:
  § 20в. В чл. 113, ал. 2 думите "и по чл. 191, ал. 3" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 20в СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 20в. В чл.113, ал. 2 думите “ и по чл. 191, ал. 3 “ се заличават.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 20г:
  § 20г. В чл. 113а думите "и по чл. 191, ал. 3" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 20г:
  § 20г. В чл. 113а думите "и по чл. 191, ал. 3" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 20г СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 20г. В чл. 113а думите “ и по чл. 191, ал. 3 “ се заличават.
  § 21. Член 133 се изменя така:
  “Задължение за предаване на предмети, книжа, компютърни
  информационни данни, данни за абоната на компютърно-информационна услуга и
  данни за трафика
  Чл. 133. (1) По искане на съда или на органите на досъдебното производство
  всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани са длъжни да
  запазят и предадат намиращите се у тях предмети, книжа, компютърни
  информационни данни, носителите на такива данни и данни за абоната, които могат да
  имат значение за делото.
  (2) По искане на съда или на органите на досъдебното производство
  доставчиците на компютърно-информационни услуги са длъжни да осигурят
  запазването на достатъчно данни за трафика с цел проследяване на пътя, по който е
  предадена информацията, имаща значение за делото, която преминава през
  компютърната информационна система.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 21.
  § 22. В чл. 134, ал. 1 думите “предмети или книжа” се заменят с “предмети,
  книжа или компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни
  информационни данни”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 22.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 22а:
  § 22а. В чл. 135 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая след думата "съд" се добавят думите "или съдия от
  най-близкия, еднакъв по степен съд."
  2. В ал. 2, изречение 1 накрая след думата "съд" се добавят думите
  "или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 22а:
  § 22а. В чл. 135 се правят следните изменения:
  а/ В ал. 1 накрая след думата "съд" се добавят думите "или съдия от
  най-близкия, еднакъв по степен съд."

  б/ В ал. 2, изречение 1 накрая след думата "съд" се добавят думите
  "или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 22а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 22а. В чл. 135 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд."
  2. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя “ или съдия от най-близкия,
  еднакъв по степен съд.”
  § 23. В чл. 136 се създава ал. 5:
  “(5) Когато претърсването и изземването са свързани с компютърни
  информационни системи и програмни продукти, действията се извършват в
  присъствието на специалист-технически помощник.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 23.
  § 24. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “предмети и книжа” се заменят с “предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни”.
  2. В ал. 6 думите “предмети и книжа” се заменят с “предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни”.
  3. Създава се ал. 7:
  “(7) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез
  запис върху хартиен носител и друг носител. Когато носителят е хартиен, всяка
  страница се подписва от лицата по чл. 136. В останалите случаи носителят се
  запечатва с бележка, в която се посочват: органът, извършил изземването, делото,
  датата и имената на всички присъстващи съгласно чл. 136, които се подписват.
  Разпечатването на носителя за нуждите на разследването се допуска само с
  разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист-
  технически помощник.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 24: Чл. 137, ал. 7 се допълва с ново изречение със следното
  съдържание:
  “В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на
  съда от специалист-технически помощник."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 24:
  § 24. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 и 6 думите “предмети и книжа” се заменят с “предмети, книжа и
  компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни
  информационни данни”.
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез
  запис върху хартиен носител и друг носител. Когато носителят е хартиен, всяка
  страница се подписва от лицата по чл. 136. В останалите случаи носителят се
  запечатва с бележка, в която се посочват: органът, извършил изземването,
  делото, датата и имената на всички присъстващи съгласно чл. 136, които се
  подписват. Разпечатването на носителя за нуждите на разследването се допуска
  само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и
  специалист-технически помощник. В съдебното производство разпечатването се
  извършва по решение на съда от специалист - технически помощник.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 24а:
  § 24а. В чл. 138, ал. 1 след думата "съд" се добавят думите или съдия от
  най-близкия, еднакъв по степен съд."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 24а:
  § 24а. В чл. 138, ал. 1 след думата "съд" се добавят думите или съдия от
  най-близкия, еднакъв по степен съд."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 24а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 24а. В чл. 138, ал. 1 след думата "съд" се добавя “или съдия от най-
  близкия, еднакъв по степен съд."
  § 25. В чл. 139 се създават ал. 5 и 6:
  “(5) Разпоредбите на предходните алинеи се прилагат и при задържането и
  изземването на електронна поща.
  (6) Разпоредбите на ал. 1 - 5 не се прилагат по отношение на защитника на
  обвиняемия”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 25: В чл. 139, ал. 2 накрая след думата "съд" се добавят думите
  "или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд."

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 25: В чл. 139, ал. 2 накрая след думата "съд" се добавят думите
  "или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 25:
  § 25. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 139, ал. 2 накрая се добавя "или съдия от най-близкия, еднакъв
  по степен съд."
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) Разпоредбите на ал. 1 - 4 се прилагат и при задържането и
  изземването на електронна поща.
  (6) Разпоредбите на ал. 1 - 5 не се прилагат по отношение на
  защитника на обвиняемия”.
  § 26. В чл. 146 се създава нова ал. 2:
  “(2) Когато обвинението се повдига при условията на чл. 268, ал. 3, т. 2 и 3,
  мярка за неотклонение се взема след издирването на обвиняемия.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 26:
  § 26. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Когато обвинението се повдига при условията на чл. 268, ал. 3, т. 2 и 3,
  мярка за неотклонение се взема след издирването на обвиняемия.”
  § 27. В чл. 147, ал. 1 думата "друго" се заличава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 27.
  § 28. В чл. 150, ал. 3 в изречение второ след думата "неотклонение" и след
  думите "от подписка в" думата "парична" се заличава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 28.
  § 28. В чл. 150, ал. 3 навсякъде думата “парична” се заличава.
  § 29. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 точка 3 се заличава.
  2. В ал. 3 думата "друго" се заличава.
  3. Създава се нова ал. 6:
  "(6) Когато в досъдебното производство се установи, че са налице основанията
  по ал. 3, прокурорът по свой почин изменя мярката за неотклонение задържане под
  стража в по-лека.”
  4. Алинея 6 става ал. 7.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  По § 29: В чл. 152, ал. 5, след израза "на прокурора" се добавят думите
  "или следователя".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 29:
  § 29. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 точка 3 се отменя.
  2. В ал. 3 думата “ друго “ се заличава.
  3. Създава се нова ал. 6:
  "(6) Когато в досъдебното производство се установи, че са налице
  основанията по ал. 3, прокурорът по свой почин изменя мярката за неотклонение
  задържане под стража в по-лека.”
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  § 30. В чл. 152а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 11 се добавя изречение второ:
  "Определението не подлежи на жалба и протест."
  2. Алинея 12 се изменя така:
  "(12) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение
  гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  По § 30. Заглавието на чл. 152а се изменя така: след думите
  "задържане под стража" се добавя "и съдебен контрол върху нея".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 30: В чл. 152а, ал. 1 след думата "съд" се добавят думите "или от
  най-близкия, еднакъв по степен съд."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 30: В чл. 152а, ал. 1 след думата "съд" се добавят думите "или от
  най-близкия, еднакъв по степен съд."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ HA МИХАИЛ МИКОВ:
  По § 30:
  1. Чл. 152а, ал. 1, след израза "на прокурора" се добави израза
  "или следователя".
  2. Чл. 152а, ал. 2 - да отпадне.
  3. Чл. 152а, ал. 3 след думите "от прокурора" се добавя израза
  "или следователя", а изразът от "разследващ орган" се заменя с
  израза "от друг разследващ орган".
  4. Чл. 152а, ал. 4 - след думата "прокурора" се добавя думата
  "и следователя".
  5. Чл. 152а, ал. 5 - израза "на прокурора" се заменя с израза "на
  органа, направил искането".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 30:
  § 30. В чл. 152а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “ съд “ се добавя “ или от най-близкия, еднакъв
  по степен съд."
  2. В ал. 11 се създава изречение второ:
  "Определението не подлежи на жалба и протест.”
  3. Алинея 12 се изменя така:
  "(12) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение
  гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й."
  § 31. В чл. 1526 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 10 се добавя изречение второ:
  "Определението не подлежи на жалба и протест."
  3. Алинея 11 се изменя така:
  “(И) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение
  гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й.’’
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 31:
  § 31. В чл. 152б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 10 се създава изречение второ:
  "Определението не подлежи на жалба и протест."
  3. Алинея 11 се изменя така:
  “(11) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение
  гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й.
  4. В ал. 12 думата “ парична “ се заличава.
  § 32. В чл. 153 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Когато обвиняемият не се яви пред съответния орган без уважителни
  причини или промени местоживеенето си, без да го е уведомил за това, мярката за
  неотклонение се заменя с по-тежка."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 32.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  Да се създаде § 32а:
  § 32а. В чл.153а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "прокурора" се добавя
  израза "или следователя".
  2. В ал. 2 и 3 думата "прокурорът" се заменя с "органът", а в ал. 4
  израза "на прокурора" се заменя с израза “на органа".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  Да се създаде § 326:
  § 326. В чл. 154, ал. 1 след израза "на прокурора" се добавя израза
  "или следователя".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  § 33. В чл. 156, ал. 1 след думата “предяви" се добавя “в съдебното
  производство".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 33.
  § 34. В чл. 156а се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в
  полза на държавата"
  2. В ал. 1 думите “органите на досъдебното производство" се заменят с
  “прокурора”, а думите “глобата и конфискацията” се заменят с "глобата,
  конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 34.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  Да се създаде § 34а:
  § 34а. В чл. 157, алинея 4 се изменя така:
  “(4) Принудителното довеждане се извършва от органите
  на Министерството на правосъдието, а в случаите, когато е
  постановено от дознател като орган на полицейското
  производство - от органите на Министерството на вътрешните
  работи."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 34а СЪС
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 34а. В чл. 157, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Принудителното довеждане се извършва от службите
  на Министерството на правосъдието, а в случаите, когато е
  постановено от дознател като орган на полицейското
  производство - от службите на Министерството на вътрешните
  работи."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  Да се създаде § 34б:
  § 34б. В чл. 158, ал. 2 след думите "Министерството на
  вътрешните работи" се добавя "или органите на Министерството
  на правосъдието”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 346 СЪС
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 346. В чл. 158, ал. 2 думите “органите на Министерството на
  вътрешните работи” се заменят със “службите на Министерството
  на вътрешните работи или службите на Министерството на
  правосъдието.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 34в:
  § 34в. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:
  “/З/Когато призовките, съобщенията и книжата са предназначени за
  обвиняем, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански
  ответник, който отсъства, и е невъзможно връчването им на лицата по
  предходната алинея, те могат да се връчат и на защитника и повереника.”
  2. Досегашната ал. 3 става алинея 4 и в нея думите “предходната
  алинея” се заменят с думите “ал. 2 и 3”.
  3. Досегашните алинеи 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 5, 6 и 7.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 34в СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 34в. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова алинея 3:
  “(3) Когато призовките, съобщенията и книжата са предназначени за
  обвиняем, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански
  ответник, който отсъства, и е невъзможно връчването им на лицата по ал. 2, те
  могат да се връчват и на защитника и повереника, ако те се съгласят да ги
  приемат.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “ по предходната
  алинея” се заменят с “по ал. 2 и 3”.
  3. Досегашните ал. 4,5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 34г:
  § 34г. В чл. 162 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата "сто" се заменя с думата "петстотин".
  2. В ал. 2 думите "ал. 2 и 4" се заменят с думите "ал. 2,3 и 5".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 34г:
  § 34г. В чл. 162 се правят следните изменения:
  а/ В алинея 1 думата "сто" се заменя с думата "петстотин".
  б/ В алинея 2 думите "ал. 2 и 4" се заменят с думите "ал. 2,3 и 5".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 34г СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 34г. В чл. 162 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "сто лева" се заменят с "петстотин лева".
  2. В ал. 2 думите " по чл. 160, ал. 2 и 4" се заменят с " по чл. 160, ал. 2,3 и 5".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 34д със следното съдържание:
  “34д. В чл. 164 се създава нова ал. 2:
  “(2) Неспазването на сроковете за извършване на определени
  процесуални действия, предвидени в този кодекс, както и сроковете
  за разследване, насрочване, разглеждане и решаване на делата, съставлява
  основание за дисциплинарна отговорност на следователите, прокурорите и
  съдиите по Закона за съдебната власт."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 34д:
  §34д. В чл. 164 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
  ”(2) Неспазването без основание на сроковете, предвидени в този
  кодекс за извършване на определение процесуални действия, както и сроковете
  за разследване, насрочване, разглеждане и решаване на делата представлява
  основание за дисциплинарна отговорност на следователите, прокурорите и
  съдиите по Закона за съдебната власт."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  § 35. В чл. 171, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В точка 1 изразът “242, 242а,” се заличава, а изразът “320 и 339а” се заменя с
  “320, 339а и 343, ал.1, б. “б” и ал. 3, б. “а” “.
  2. Създава се точка 3:
  “3. за престъпления от общ характер, извършени от офицери, лица от
  сержантския и редовия състав, сътрудниците на органите на Министерството на
  вътрешните работи, както и офицери и сержанти от други министерства и ведомства, с
  изключение на Министерството на отбраната.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 35: В чл. 171, ал. 1, т. 2 след думите “и от чужди граждани” се
  добавя “освен когато са налице условията по чл. 408б;”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 35: В чл. 171, ал. 1, т. 1 се правят следните промени:
  а) числата “242,242а” се заличават;
  б) числата “282-285” се заменят с числата “284-285”;
  в) числата “304-307” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО
  БУКВА “А”, А ПО БУКВИ “Б” И “В” ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  По § 35: В чл. 171, ал. 1, към т.1 отпада израза “242 и 242а” и
  са добавя израза “220 и 282”, а в ал. 2, след думата "прокурора" се
  добави израза "или следователя".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  САМО В ЧАСТТА МУ ДОСЕЖНО ЗАЛИЧАВАНЕТО НА ДУМИТЕ “242 И
  242а”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО Т. 2,
  А ПО ПРИНЦИП ПО Т. 1 И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 35:
  § 35. В чл. 171, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “ 242, 242а “ се заличават, а думите “ 320 и 339а “ се
  заменят с “ 320,339а и 343, ал.1, б. “ б “ и ал. 3, б. “ а
  2. В т. 2 след думите “ и от чужди граждани “ се добавя “ освен когато
  са налице условията по чл. 4086, ал. 2.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  Да се създаде § 35а:
  § 35а. В чл. 172а, ал. 3 след думите ’’Република България"
  се добавят "или директора на Националната следствена служба".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 35а СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 35а. В чл. 172а , ал. 3 след думите “ Република България” се добавя
  “или директора на Националната следствена служба
  § 36. В чл. 176 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 придобива следната редакция:
  " 1. да проучва и проверява всички материали по следственото дело и да им дава
  указания по разследването".
  2. Точки 2 и 3 се заличават.
  3. Точка 5 се изменя така:
  "5. да отстранява следователя, ако е допуснал нарушение на закона или не
  може да осигури правилното провеждане на разследването".
  4. В т.8 след думите "постановленията на следователя" се поставя точка.
  Останалата част от текста се заличава.
  5. Точки 4-8 стават съответно от 2-6.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  В § 36, т. 4 се изменя така:
  “4. В т. 8 след думите “постановленията на следователя освен” се
  заличават думите „постановлението за образуване на предварително
  производство”, както и запетаята след тях.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 36:
  § 36. В чл. 176 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. да проучва и проверява всички материали по следственото дело и да им
  дава указания по разследването".
  2. Точки 2 и 3 се отменят.
  3. Точка 5 се изменя така:
  "5. да отстранява следователя, ако е допуснал нарушение на закона или
  не може да осигури правилното провеждане на разследването".
  4. Точка 8 се изменя така:
  “8. да отменя по свой почин или по жалба на заинтересуваните лица
  постановленията на следователя.”
  § 37. В чл. 178, ал.2, изречение второ се заличава.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  § 37 се изменя така:
  “§ 37. В чл. 178, ал. 2, изречение второ думите „и писмените
  указания” се заличават.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 37.
  § 38. В чл. 182, ал.2, изречение второ думите "с надлежни обяснения” се
  заменят със "с писмено становище".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 38.
  § 39. Член 185 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 39.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 39а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 39а. В чл. 186 се създава ал. 3:
  “(3) В предвидените в Особената част на Наказателния кодекс случаи,
  предварително производство се образува, ако пострадалият подаде до прокурора
  тъжба съгласно изискванията на чл. 188. Образуваното по този ред
  предварително производство не може да бъде прекратено на основание на чл. 21,
  ал. 1, точка 8.”
  § 40. В чл. 191, ал. 3 след думата “звукозаписи” се поставя запетая и се добавя
  “записи върху носител на компютърни информационни данни”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 40: Член чл. 191 се изменя така:
  “Неотложни следствени действия без образувано предварително
  производство
  Чл. 191. /1/ Следователите, съответните органи на Министерството на
  вътрешните работи и други административни органи, в случаите, предвидени в
  закона, могат да извършват оглед на местопроизшествието и свързаните с него
  претърсване и изземване, разпознаване на лица и предмети и разпит на очевидци,
  когато незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и
  запазване на доказателствата. Органът, който е извършил действието, уведомява
  прокурора незабавно, но не по-късно от двадесет и четири часа.
  /2/ В случаите по предходната алинея предварителното производство се
  счита за образувано от съставянето на акта за съответното действие и не се
  прилагат правилата по чл. 192-193 и чл.194.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 40: Член 191 се изменя така:
  "Следствени действия без образувано предварително производство
  Чл. 191. (1) Следователите, съответните органи на Министерството на
  вътрешните работи и други административни органи, в случаите, предвидени
  в закона, могат да извършват оглед на местопроизшествието и свързаните с
  него претърсване и изземване, разпознаване на лица и предмети и разпит на
  очевидци, когато незабавното им извършване е единствената възможност за
  събиране и запазване на доказателствата. Органът, който е извършил
  действието, уведомява прокурора незабавно, но не по-късно от двадесет и
  четири часа.
  (2) В случаите по предходната алинея предварителното производство се
  счита за образувано от съставянето на акта за съответното действие и не се
  прилагат правилата по чл. 192-193 и чл. 194.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 40:
  § 40.Член 191 се изменя така:
  “Неотложни следствени действия без образувано предварително
  производство
  Чл. 191. (1) Разследващите органи, в случаите, предвидени в закона,
  могат да извършват оглед на местопроизшествието и свързаните с него
  претърсване и изземване, разпознаване на лица и предмети и разпит на очевидци,
  когато незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и
  запазване на доказателствата. Органът, който е извършил действието, уведомява
  прокурора незабавно, но не по-късно от двадесет и четири часа.
  (2) В случаите по ал. 1 предварителното производство се счита за
  образувано от съставянето на акта за съответното действие и не се прилагат
  правилата по чл. 192 - 193 и чл. 194.”

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  Да се създаде § 40а:
  § 40а. В чл. 192 се създават нови алинеи 4 и 5 със следното
  съдържание:
  (4) Когато не е съгласен с постановлението на прокурора за образуване
  на предварително производство, следователят може да възрази срещу него пред
  съответния първоинстанционен съд.
  (5) Съдът се произнася еднолично в закрито заседание с определение,
  което е окончателно.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 40б:
  “§ 40б. В чл. 194, ал. 1 и ал. 2 се отменят.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 40в:
  § 40в. В чл. 194а се създава нова алинея 1 със следното съдържание:
  1. м/1/ Разпределянето на следствените дела между отделните
  следователи се извършва от директорите на съответните следствени служби.”
  2. Алинея 1 става ал. 2.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  Да се създаде § 40в:
  § 40в. В чл. 194а се прави следното редакционно
  изменение:
  "Директорът на Националната следствена служба и директорите на
  окръжните следствени служби осигуряват провеждането на предварителното
  производство в съответствие с разпоредбите на този кодекс и указанията на
  прокурора, като осъществяват и административно ръководство върху дейността
  на следователите."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА § 40в ДА СТАНЕ § 40б СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 40б. Член 194а се изменя така:

  "Чл. 194а. Директорът на Националната следствена служба и
  директорите на окръжните следствени служби осигуряват провеждането на
  предварителното производство в съответствие с разпоредбите на този кодекс и
  указанията на прокурора, като осъществяват и административно ръководство
  върху дейността на следователите."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 40г:
  § 40г. В чл. 200 думите “образува или" се заличават.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  § 41. В чл.202, ал. 1, т. 3 думите "по него" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 41.
  § 42. В чл. 206, ал.2 след думите “чл. 89-91" се поставя точка, а думите “и 157"
  се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 42:
  § 42. В чл. 206, ал. 2 думите “и 157" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ § 42а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 42а. В чл. 207 се създава ал. 3:
  “(3) Не се съставя постановление за привличане като заподозрян или
  обвиняем, а съставеното се отменя за лице, ползващо се с имунитет.
  Наказателното преследване срещу същото лице за същото престъпление се
  възбужда след отпадането на имунитета, ако не са налице други пречки за това.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  Да се създаде § 42а:
  § 42а. В чл. 210 се правят следните изменения:
  Вариант 1: ал. 3 и ал. 4 се заличават.
  Вариант 2: Ал. 3 се изменя така: "Ако обвиняемият е чужденец,
  по преценка на следователя, разпитът се извършва пред съдия от съответния
  първоинстанционен съд с участието на защитник, ако има такъв."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 42а:
  § 42а. В чл. 210, ал. 3, изречение 1 се изменя така:
  “За закрепване на самопризнание по искане на следователя или
  прокурора разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстаиционен
  съд или от най-близкия, еднакъв по степен съд, с участието на защитник, ако има
  такъв.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 42б СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 42б. В чл. 210 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “първоинстаиционен съд” се добавя “или от най-
  близкия, еднакъв по степен съд,”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Доколкото няма особени правила, разпитът по ал. 3 се провежда по
  правилата на съдебното следствие.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  Да се създаде § 42б:
  § 426. В чл. 210а се правят следните изменения:
  Вариант1: Чл. 210а, ал. 1-2 се заличават.
  Вариант 2: В чл. 210а, ал. 1 думите "а също и когато е необходимо да се
  закрепят показания на свидетел, които са от изключително значение за
  разкриване на обективната истина” - се заличават, а след думите "разпитът се
  извършва” се добавя "по преценка на следователя".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 42б:
  § 426. В чл. 210а, ал. 1 думите “а също и когато е необходимо да се
  закрепят показания на свидетел, които са от изключително значение за
  разкриване на обективната истина” се заличават.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 42в СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 42в. В чл. 210а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “първоинстанционен съд” се добавя “или от най-
  близкия, еднакъв по степен съд.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Доколкото няма особени правила, разпитът по ал. 1 се провежда по
  правилата на съдебното следствие.
  (4) Обвиняемият или неговият защитник могат да поискат от
  прокурора или следователя разпит на свидетел по реда на ал. 1.”
  § 43. Член 211 се изменя така:
  “Чл. 211. Когато разпоредбите на този кодекс не предвиждат присъствието на
  обвиняемия или неговия защитник при извършването на съответните следствени
  действия, следователят може да им разреши да присъстват, ако това няма да затрудни
  следствието.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  § 43 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА § 43 ДА
  ОТПАДНЕ.
  § 44. В чл. 213 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) За предявяване на следствието се призовава обвиняемият.”
  2. Алинея 4 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 44.
  § 45. В чл. 219, ал. 4 думите “справка за граждански иск” се заличават, а думите
  “по чл. 152, ал. 6” се заменят с “по чл. 152, ал. 7”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 45.
  § 46. В чл. 235, ал. 4 думите “справка за граждански иск” се заличават, а думите
  “на чл. 152, ал. 4” се заменят с “по чл. 152, ал. 7”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 46.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 46а:
  “§ 46а. В чл. 236, ал. 1, т. 3 се добавя изразът “довело до
  ограничаване на процесуалните права на лицата, които участват в досъдебното
  производство, ако има такова искане”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  § 47. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) С постановлението прокурорът се произнася и по въпросите за
  веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за
  процесуална принуда, както и мярката по чл. 156, ако основанието за нейното налагане
  е отпаднало”.
  2. В ал. 3 изречението "Съдът може да отмени цялостно или частично
  постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания.” се
  заличава.
  3. Създават се нови ал. 4, 5 и 6:
  “(4) Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от
  седем дни от постъпване на делото, като се произнася по обосноваността и
  законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното
  производство с определение. Определението на съда не подлежи на жалба и протест.
  (5) С определението съдът може:
  1. да потвърди постановлението;
  2. да измени постановлението относно основанията за прекратяване на
  наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства;
  3. да отмени постановлението и да върне делото на прокурора със
  задължителни указания относно прилагането на закона.
  (6) Не се съставя постановление за частично прекратяване на наказателното
  производство при изменение на обвинението срещу същото лице за същото деяние.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  В § 47, т. 2 се изменя така:
  “2. Ал. 3 се изменя така:
  (3) Препис от постановлението за прекратяване на наказателното
  производстбо се изпраща на обвиняемия и на пострадалия, които могат да
  обжалват постановлението пред по-горния прокурор в седемдневен срок от
  получаване на преписа."
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 47: В чл. 237 се създава нова ал.7 със следното съдържание:
  “(7)Постановлението за прекратяване на наказателното производство,
  което не е било обжалвано от обвинияемия или от пострадалия, може служебно да
  бъде отменено от по-горестоящ прокурор.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО
  ПРИНЦИП И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 47:
  § 47. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) С постановлението прокурорът се произнася и по въпросите за
  веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за
  процесуална принуда, както и мярката по чл. 156, ако основанието за нейното
  налагане е отпаднало”.
  2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
  3. Създават се нови ал. 4, 5, 6 и 7:
  “(4) Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно
  от седем дни от постъпване на делото, като се произнася по обосноваността и
  законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното
  производство с определение. Определението на съда не подлежи на жалба и
  протест.
  (5) С определението съдът може:
  1. да потвърди постановлението;
  2. да измени постановлението относно основанията за прекратяване
  на наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства;
  3. да отмени постановлението и да върне делото на прокурора със
  задължителни указания относно прилагането на закона.
  (6) Не се съставя постановление за частично прекратяване на
  наказателното производство при изменение на обвинението срещу същото лице
  за същото деяние.
  (7) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за
  прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от
  обвинияемия или от пострадалия, може служебно да бъде отменено от по-
  горестоящия прокурор.”
  § 48. В чл. 239, ал. 1 точка 3 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 48:
  § 48. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  “3. при продължително отсъствие на единствен свидетел - очевидец извън
  пределите на страната, когато неговият разпит е от изключително значение за
  разкриването на обективната истина.”
  2. Създава се ал. 11:
  “(11) В случаите по ал. 1, т. 3 наказателното производство се спира за срок
  не повече от една година.”
  § 49. Създава се член 239а:
  “Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия
  Чл. 239а. (1) Ако в предварителното производство от повдигане на
  обвинението са изтекли повече от три години, когато обвинението е за тежко
  престъпление, и повече от две години в останалите случаи, обвиняемият може да
  поиска делото му да бъде разгледано от съда.
  (2) В случаите на ал. 1 обвиняемият може да подаде молба до съответния
  първоинстанционен съд, който незабавно изисква следственото дело.
  (3) Съдът се произнася по молбата в седемдневен срок еднолично в закрито
  заседание и когато установи основанията по ал. 1, връща делото на прокурора, като
  му дава възможност в едномесечен срок да внесе делото за разглеждане в съда,
  съобразно чл. 235, 414а или 414з, ал.1 или да прекрати наказателното производство.
  (4) Ако до изтичане на едномесечния срок прокурорът не осъществи
  правомощията си по предходната алинея, съдът изисква делото и прекратява
  наказателното производство еднолично в закрито заседание с определение.
  (5) Когато прокурорът осъществи правомощията си по ал. 3, но в
  досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните
  правила, съдът еднолично в закрито заседание прекратява съдебното производство и
  връща делото на прокурора за отстраняване на нарушенията и внасяне на делото в
  съда в едномесечен срок.
  (6) Ако в срока по ал. 5 прокурорът не внесе делото за разглеждане в съда или
  съществените нарушения на процесуалните правила не са отстранени, или са
  допуснати нови, съдът еднолично в закрито заседание прекратява наказателното
  производство с определение.
  (7) Правилата по предходните алинеи се прилагат и за уличения.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 49: В чл. 239а, ал. 4 се създава ново изречение второ със следното
  съдържание:
  “След влизане в сила на определението, наказателното производство
  продължава по отношение на съучастниците, както и по отношение на
  обвиненията за други престъпления, извършени от обвиняемия.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 49:
  § 49. Създава се член 239а:
  “Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия
  Чл. 239а (1) Ако в предварителното производство от повдигане на
  обвинението са изтекли повече от две години, когато обвинението е за тежко
  престъпление, и повече от една година в останалите случаи, обвиняемият може да
  поиска делото му да бъде разгледано от съда.
  (2) В случаите на ал. 1 обвиняемият може да подаде молба до съответния
  първоинстанционен съд, който незабавно изисква следственото дело.
  (3) Съдът се произнася по молбата в седемдневен срок еднолично в
  закрито заседание и когато установи основанията по ал. 1, връща делото на
  прокурора, като му дава възможност в двумесечен срок да внесе делото за
  разглеждане в съда, съобразно чл. 235, 414а или 414з, ал.1 или да прекрати
  наказателното производство.
  (4) Ако до изтичане на двумесечния срок прокурорът не осъществи
  правомощията си по предходната алинея, съдът изисква делото и прекратява
  наказателното производство еднолично в закрито заседание с определение. След
  влизане в сила на определението, наказателното производство продължава по
  отношение на съучастниците, както и по отношение на обвиненията за други
  престъпления, извършени от обвиняемия.
  (5) Когато прокурорът осъществи правомощията си по ал. 3, но в
  досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните
  правила, съдът еднолично в закрито заседание прекратява съдебното
  производство и връща делото на прокурора за отстраняване на нарушенията и
  внасяне на делото в съда в едномесечен срок.
  (6) Ако в срока но ал. 5 прокурорът не внесе делото за разглеждане в съда
  или съществените нарушения на процесуалните правила не са отстранени, или са
  допуснати нови, съдът еднолично в закрито заседание прекратява наказателното
  производство с определение.
  (7) Правилата по предходните алинеи се прилагат и за уличения.”
  § 50. Заглавието на глава тринадесета се изменя така:
  “Действия преди разглеждане на делото в съдебно заседание”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 50.
  § 51. В чл. 241, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 след думата “правила” се добавя “довело до ограничаване на
  процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник.”
  2. Точка 4 се отменя.
  ПРЕДЛОЯСЕЦЦЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  В § 51, т. 1 се изменя така:
  ч по ал
  “1. В т. 3 след думата “правила” се добавя израза „довело до
  ограничаване на процесуалните права на лицата, които участват в досъдебното
  производство, ако има такова искане”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 51:
  § 51. В чл. 241, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя “довело до ограничаване на процесуалните права
  на обвиняемия или на неговия защитник.”
  2. Точка 4 се отменя.
  § 52. В чл. 246, ал. 2 думите “и следствените действия, които трябва да бъдат
  извършени” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 52.
  § 53. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 21, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7” се заменят с “чл. 21, ал. 1, т. 2,
  3,4, 6, 7, 8 и 9.”
  2. В ал. 2, т. 3 след думите “довело до ограничаване процесуалните права на
  обвиняемия” се добавя “или на неговия защитник”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) “Когато прекратява наказателното производство съдията-докладчик се
  произнася по въпроса за веществените доказателства и отменя наложените на
  обвиняемия мерки за процесуална принуда, както й мярката по Чл. 156, ако
  основанието за нейното налагане е отпаднало.”
  4.Алинея 4 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 53: В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Съдията-докладчик прекратява наказателното производство и
  когато от обстоятелствата, посочени в обвинителния акт или частната тъжба, е
  видно, че деянието не съставлява престъпление."
  2. Досегашните алинеи 2,3,4 и 5 стават съответно алинеи 3,4,5 и 6.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА МАСЕВА И
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 53: В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  а/ Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Съдията-докладчик прекратява наказателното производство и
  когато от обстоятелствата, посочени в обвинителния акт или частната тъжба, е
  видно, че деянието не съставлява престъпление."
  б/ Досегашните алинеи 2,3,4 и 5 стават съответно алинеи 3,4,5 и 6.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 53:
  § 53. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 21, ал. 1, точки 2,3, 4,6 и 7” се заменят с “чл. 21, ал.
  1, т. 2,3, 4, 6, 7 и 8.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) “Когато прекратява наказателното производство съдията-докладчик
  се произнася по въпроса за веществените доказателства и отменя наложените на
  обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката по чл. 156, ако
  основанието за нейното налагане е отпаднало."
  4.Алинея 4 се отменя.
  § 54. В чл. 247а се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Съдията-докладчик се произнася относно мярката за неотклонение.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 54.
  § 55. Член-247б се изменя така:
  “Подготовка на съдебното заседание
  Чл. 247б. (1) Когато установи, че са налице условията за разглеждане на
  делото в съдебно заседание, съдията-докладчик се произнася относно:
  1. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на запасен
  съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, експерт, преводач или
  тълковник;
  2. исканията по мерките за обезпечаване на глобата, конфискацията,
  гражданския иск и отнемането на вещи в полза на държавата;
  3. мярката за неотклонение, без да разглежда въпроса за наличието на
  обосновано предположение за извършено престъпление.
  (2) Съдебното заседание се насрочва в срок до два месеца от внасяне на
  обвинителния акт или тъжбата в съда. Когато делото представлява фактическа или
  правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може
  писмено да разреши заседанието да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок.
  (3) Когато въз основа на обвинителния акт и данните по делото съдията-
  докладчик установи, че са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс, той
  насрочва, разглежда и решава делото по реда на раздел IV на глава двадесета.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 55.
  § 56. Член 254 се изменя така:
  “Съобщения за образуване на съдебното производство
  Чл. 254. За образуване на съдебното производство се съобщава на пострадалия
  или на неговите наследници, на учрежденията и юридическите лица, които са
  претърпели вреди от престъплението.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 56.
  § 57. Чл. 255 се изменя така:
  “Произнасяне по мярката за неотклонение
  Чл. 255. (1) По направените искания относно мярката за неотклонение
  съдията-докладчик се произнася в открито заседание с участие на прокурора,
  подсъдимия и неговия защитник.
  (2) При постановяване на определението съдията-докладчик обсъжда налице
  ли са основания за изменяване или отменяване на мярката за неотклонение, без да
  разглежда въпроса за наличието на обосновано предположение за извършено
  престъпление.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  § 57 се изменя така:
  § 57. В чл. 255 се създават нови ал. 4 и ал. 5:
  (4) В първата и въззивна инстанция, съдът разглежда и решава
  делото в тримесечен срок от образуването му, а за делата,
  съставляващи фактическа и правна сложност, този срок може да
  бъде удължен до шест месеца, с разрешение на председателя на
  съответния съд.
  (5) Делата във Върховния касационен съд се насрочват, разглеждат
  и решават в шестмесечен срок от образубането им.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  По § 57: В чл. 255, ал. 3, изречение "второ" се заличава.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 57.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 57а:
  § 57а. В чл. 265, ал. 2 накрая след думата “зала” се добавят думите
  “като за груби нарушения може да налага глоба до 500 лева на всеки
  присъстващ”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 57а:
  § 57а. В чл. 265, алинея 2 накрая след думата "зала" се добавят думите
  "като за груби нарушения може да налага глоба до 500 лева на всеки
  присъстващ".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 57а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 57а. В чл. 265, ал. 2 накрая се добавя “като за груби нарушения може
  да налага глоба до 500 лева на всеки присъстващ”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 57б:
  § 57б. В чл. 266, ал. 4 се изменя така:
  “/4/ Когато други лица нарушават реда, председателят може да ги отстрани от
  съдебната зала.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 57б:
  § 57б. В чл. 266, алинея 4 се изменя така:
  (4) Когато други лица нарушават реда, председателят може да ги
  отстрани от съдебната зала."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 576 СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 576. В чл. 266, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Когато други лица нарушават реда, председателят може да ги
  отстрани от съдебната зала.”
  § 58. В чл. 268, ал. 1 и 2 се изменят така:
  1. (1) Присъствието на подсъдимия в съдебно заседание не е задължително.
  2. Алинея 2 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  § 58 ДА ОТПАДНЕ.
  § 59. Създава се чл. 268а:
  “Произнасяне по мярката за неотклонение в съдебното производство
  Чл. 268а. (1) Въпросът за изменяване на мярката за неотклонение може да се
  поставя по всяко време на съдебното производство.
  (2) Съдът се произнася с определение в открито заседание, без да разглежда
  въпроса за наличието на обосновано предположение за извършено престъпление.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 59:
  § 59. Създава се чл. 268а:
  “Произнасяне по мярката за неотклонение в съдебното производство
  Чл. 268а. (1) Въпросът за изменяване на мярката за неотклонение може да
  се поставя по всяко време на съдебното производство. Ново искане по мярката за
  неотклонение в съответната инстанция може да се прави при промяна на
  обстоятелствата.
  (2) Съдът се произнася с определение в открито заседание, без да разглежда
  въпроса за наличието на обосновано предположение за извършено
  престъпление.”
  § 60. В чл. 269, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Когато частният обвинител или неговият представител, гражданският ищец
  или неговият представител, гражданският ответник или неговият представител, както
  и техните повереници, не се яви без уважителни причини, съдът разглежда делото в
  негово отсъствие, а когато не се яви по уважителни причини, съдебното заседание се
  отлага.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ,
  ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 60: В чл. 269 се създава се нова ал. 7 със следното съдържание:
  (7) Когато делото се отлага поради неявяване без уважителна причина
  на страна, свидетел или експерт, съдът им налага глоба до петстотин лева.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 60: В чл. 269 се създава се нова алинея 7 със следното съдържание:
  (7) Когато делото се отлага поради неявяване без уважителна причина
  на страна, свидетел или експерт, съдът им налага глоба до петстотин лева."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 60:
  § 60. В чл. 269 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите ”чл. 21, ал. 3, т. 5” се заменят с “чл. 21, ал. 5, т. 5”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Когато частният обвинител или неговият представител, гражданският
  ищец или неговият представител, гражданският ответник или неговият
  представител, както и техните повереници, не се яви без уважителни причини,
  съдът разглежда делото в негово отсъствие, а когато не се яви по уважителни
  причини, съдебното заседание се отлага.”
  3. Създава се ал. 7:
  “(7) Когато делото се отлага поради неявяване без уважителна причина на
  страна, свидетел или експерт, съдът им налага глоба до петстотин лева."
  § 61. В чл. 277, ал.1 думите "пред съдия" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 61.
  § 62. В чл. 279, ал. 3, изречение второ, думите “ще се ползват” се заменят с
  “могат да се ползват”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 62:
  § 62. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “ще се ползват” се заменят с “могат да се ползват”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) При условията на ал. 1, т. 1-5 показанията на свидетел, дадени пред
  орган на досъдебното производство, могат да се прочетат по искане на
  подсъдимия или на неговия защитник, когато не е уважено искането им по чл.
  210а, ал. 4.”
  3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  § 63. В чл. 280 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Разпит на експерта може да не се проведе, ако той не се яви и страните са
  съгласни с това.”

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 63.
  § 64. В чл. 287, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “довело до
  ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 64.
  § 65. В чл. 288 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Съдът прекратява наказателното производство в случаите на чл. 21, ал. 1, т.
  2 - 9 и ал. 4.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Когато прекратява наказателното производство, съдът се произнася по
  веществените доказателства, отменя наложените на подсъдимия мерки за
  неотклонение, а мярката по чл. 156 - ако основанието за нейното налагане е
  отпаднало.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ ЗА § 65:
  § 65. В чл. 288 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Съдът прекратява наказателното производство в случаите на чл. 21,
  ал. 1, т. 2 - 8 и ал. 4 и 5.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Когато прекратява наказателното производство, съдът се произнася по
  веществените доказателства, отменя наложените на подсъдимия мерки за
  неотклонение, а мярката по чл. 156 - ако основанието за нейното налагане е
  отпаднало.”
  § 66. В чл. 298 преди думата “съвещание” се добавя “тайно”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 66.
  § 67. Член 312 се изменя така:
  “Чл. 312. Въззивната инстанция проверява правилността на невлязлата в сила
  присъда.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 67.
  § 68. В чл. ЗГ8, ал.1 след думите "обявяване на присъдата" се поставя точка.
  Думите "а в случаите по чл. 306 - в тридесетдневен срок" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 68:
  § 68. В чл. 318, ал. 1 думите "а в случаите по чл. 306 - в тридесетдневен
  срок" се заличават.
  § 69. Член 321 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 69.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ,
  ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 69а:
  § 69а. В чл. 322, ал. 1 думите “Първоинстанционният съд" се заменят с
  думите "Съдия от първоинстанционния съд".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА МАСЕВА И
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 69а:
  § 69а. В чл. 322, ал. 1 думите “Първоинстанционният съд" се заменят
  със думите "Съдия от първоинстанционния съд".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 69а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 69а. В чл. 322, ал. 1 думите “Първоинстанционният съд" се заменят
  със "Съдия от първоинстанционния съд".
  § 70. В чл. 324 думите "и 32 Г" се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 70:
  § 70. В чл. 324 думите “изтекат сроковете по чл. 318 и 321” се заменят с
  “изтече срокът по чл. 318”.
  § 71. В чл. 326, ал. 5 след думата “писмени” се добавя “и веществени”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 71.
  § 72. Чл. 331 се изменя така:
  “Съдебно следствие
  Чл. 331. При провеждане на съдебното следствие съдът може да използва
  всички способи за събиране и проверка на доказателствата.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 72.
  § 73. Създава се чл. 331а:
  “Съдебни прения и последна дума на подсъдимия
  Чл. 331а. (1) В съдебните прения се излагат съображения по постановената
  присъда и по съществото на обвинението по реда на чл. 289, ал. 2.
  (2) След завършване на съдебните прения председателят дава на подсъдимия
  последна дума.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 73.
  § 74. В чл. 332, т. 4 думите "по чл. 21, ал. 1, т. 1, 4 - 7 и ал. 3” се заменят с "по
  чл. 21, ал. 1, т. 2 - 9 и ал. 4".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 74:
  § 74. В чл. 332, т. 4 думите "по чл. 21, ал. 1, т. 1, 4 - 7 и ал. 3, т. 1 - 4” се
  заменят с "по чл. 21, ал. 1, т. 2 - 8 и ал. 4 и 5".
  § 75. В чл. 333 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се отменя
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Въззивният съд не може да отмени присъдата по ал. 1, т. 3 или да отмени
  оправдателната присъда по ал. 1 и 2, ако няма съответен протест на прокурора,
  съответна жалба на частния тъжител или частния обвинител.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 75: Чл. 333, ал. 2 се изменя както следва:
  “/2/ Въззивният съд, в случаите по чл. 352, ал. 3, отменява присъдата и
  връща делото на първата инстанция, освен ако сам може да отстрани
  допуснатите нарушения или те са неотстраними при новото разглеждане на
  делото.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 75: В чл. 333, ал. 2 накрая след думите "по чл. 352, ал. 3" се
  добавят думите "освен ако нарушенията са отстраними".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 75:
  § 75. В чл. 333 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “довело до ограничаване на
  процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник
  б) точка 2 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Въззивният съд, в случаите по чл. 352, ал. 3, отменява присъдата и
  връща делото на първата инстанция, освен ако сам може да отстрани
  допуснатите нарушения или те са неотстраними при новото разглеждане на
  делото.”
  3. Алинея 3 се отменя
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Въззивният съд не може да отмени присъдата по ал. 1, т. 3 или да
  отмени оправдателната присъда по ал. 1 и 2, ако няма съответен протест на
  прокурора, съответна жалба на частния тъжител или частния обвинител.”
  § 76. В чл. 334, ал. 2 пред думата “жалба” се добавя “съответна”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 76.
  § 77. В чл. 335, ал. 2 пред думата “жалба” се добавя “съответна”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 77.
  § 78. В чл. 344 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Определенията, с които се прекратява наказателното преследване, както
  и определенията по чл. 240, ал. 2, чл. 304, ал. 1, точки 1-3 и чл. 444, ал. 2 се проверяват
  по реда на глава петнадесета."
  2. В ал. 2 думите “чл. 255, ал. 1, точки 2-5” се заменят с “чл. 2476, ал. 1, т. 1”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 78.
  § 79. В чл. 349 точка 5 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 79.
  § 80. В чл. 352, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите "е постановена" се заменят с "или решението са постановени".
  2. Създава се точка 4:
  “4. тайната на съвещанието е била нарушена по време на постановяване на
  присъдата или решението.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 80.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ,
  ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 80а:
  § 80а. В чл. 354, ал. 4 думата "съда" се заменя с думите "съдия от
  вьззивнця съд".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 80а:
  § 80а. В чл. 354, ал. 4 думата "съда" се заменя с думите "съдия от
  въззивния съд".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 80а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 80а. В чл. 354, ал. 4 думата “съда” се заменя със “съдия от въззивния
  съд.”
  § 81. В чл. 357 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, точки 3 и 4 след думата “присъдата” се добавя “или решението”.
  2. В алинея 3 т. 2 се отменя.
  3. Алинея 4 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 81.
  § 82. В чл. 358, ал. 2 и 3 след думата “прокурора” се поставя запетая, а думите
  “или жалба” се заменят с “жалба на частния тъжител или”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 82.
  § 83. Член 359 се изменя така:
  "Чл. 359. На проверка по реда на този раздел подлежат влезлите в сила присъди
  и решения, влезлите в сила определения по чл. 237, ал. 5, т. 1 и 2, чл. 344, ал. 1 и чл.
  414з, ал. 10."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 83.
  § 84. В чл. 362, ал. 1, г. 2 след думата “следовател” се добавя “дознател”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 84:
  § 84. В чл. 362 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 след думата “ следовател “ се добавя “ дознател “.
  2. В ал. 5 думите “по чл. 352, ал. 1, т. 1-3” се заменят с “по чл. 352, ал. 1,
  т. 1 - 4 .”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  Да се създаде § 84а:
  § 84а. В чл. 375, ал. 1 след думите ’’ценности и други предмети" се
  добавя "и за снемане на полицейската регистрация".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 84а:
  § 84а. В чл. 375, ал. 3 се правят следните изменения:
  а) думите “съответния кмет на общината” и “кметът” във второто
  изречение се заменят с думите “Агенцията за държавни вземания”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 84а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 84а. В чл. 375 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “ценности и други предмети” се добавя “както и
  за снемане на полицейската регистрация.”
  2. В ал. 3 думите “съответния кмет на общината” и “кметът” се
  заменят с “Агенцията за държавни вземания”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  Да се създаде § 84б:
  “§ 84б. В чл. 376 думите "вътрешните работи" се заменят с
  "правосъдието".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 84б СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 84б. В чл. 376 думите “ органите на Министерството на вътрешните
  работи” се заменят със “ службите на Министерството на правосъдието.”
  § 85. В чл. 388, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. Точка 3 се изменя така:
  “3. военните служители от въоръжените сили;”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 85: Член 388 се изменя така:
  “ Чл. 388 (1) На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления,
  извършени от:
  1. военнослужещи;
  2. генерали, офицери, сержанти и войници от Министерството на
  вътрешните работи и от други министерства и ведомства;
  3. лицата от резерва при учебен, проверочен или практически сбор;
  4. сътрудниците на органите на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи при или по повод
  изпълнение на възложени задачи;
  5. гражданските лица на служба във Въоръжените сили и Министерството на вътрешните работи при или по повод
  изпълнение на службата или в района на местоработата им.
  (2) Делата, решени от военните съдилища, се разглеждат като въззивна
  инстанция от Военно-апелативния съд, а като касационна инстанция -
  от Върховния касационен съд, който разглежда и предложенията за
  възобновяване на наказателните дела на военните съдилища.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТОШО ПЕЙКОВ:
  1. В § 85 думите “ал. 2” да отпаднат.
  2. В § 85, т. 1 думата "отменя" се замества от израза ’’изменя така:
  1. лицата, в чиито вещи се установят материали, съдържащи класифицирана информация по смисъла на
  чл. 25, чл. 27, чл. 28, ал. 1, точки 1-3, ал. 2, ал. 4 или чл. 29 от Закона за защита на класифицираната информация. “
  3. В § 85, т. 2 в новото съдържание на т. 3 от чл. 388, ал. 2
  накрая да се добави изразът "и гражданските лица в управителните или
  контролните органи на търговските дружества с принципал министъра на
  отбраната ши министъра на вътрешните работи.”
  4. В § 85 да се създаде нова т. 3 със следното съдържание:
  "3. В чл. 388 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
  (4) На военните съдилища са подсъдни и делата, с материали,
  съдържащи класифицирана информация по смисъла на чл. 25, чл. 27, чл. 28,
  ал. 1, точки 1-3, ал. 2, ал. 4 или чл. 29 от Закона за защита на
  класифицираната информация.”
  5. В § 85 да се създаде нова т. 4 със следното съдържание:
  "4. В чл. 388, ал. 5 след изразът "Върховния касационен
  съд” да се вмъкне изразът "с военен прокурор”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 85:
  § 85. Член 388 се изменя така:
  “Чл. 388 (1) На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления,
  извършени от:
  1. военнослужещи;
  2. генерали, офицери, сержанти и войници от Министерството на
  вътрешните работи и от други министерства и ведомства;
  3. лицата от резерва при учебен, проверочен или практически сбор;
  4. сътрудниците на органите на Министерството на отбраната и на
  Министерството на вътрешните работи при или по повод изпълнение на
  възложени задачи;
  5. гражданските лица на служба във въоръжените сили и Министерството
  на вътрешните работи при или по повод изпълнение на службата или в района на
  местоработата им.
  (2) Делата, решени от военните съдилища, се разглеждат като въззивна
  инстанция от Военно-апелативния съд, а като касационна инстанция — от
  Върховния касационен съд, който разглежда и предложенията за възобновяване
  на наказателните дела на военните съдилища.”
  § 86. Член 390 се изменя така:
  Чл. 390. (1) Спрямо лице от сержантския или редовия състав на наборна военна
  служба или спрямо лице по чл. 388, ал. 2, т. 4 се взема една от следните мерки за
  неотклонение:
  1. поставяне под най-близко наблюдение в частта;
  2. задържане под стража в казармено помещение или в общите места за
  лишаване от свобода.
  (2) Спрямо кадровите военнослужещи и гражданските лица в Министерството
  на отбраната и в българската армия се взема една от мерките за неотклонение по чл.
  146.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ,
  ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 86: В чл. 390, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
  а) думите “казармено помещение” се заменят с думите “във войсковия
  арест”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 86:
  § 86. Член 390 се изменя така:
  “Мерки за неотклонение
  Чл. 390. (1) Спрямо лице от сержантския или редовия състав на наборна
  военна служба или спрямо лице по чл. 388, ал. 1, т. 3 се взема една от следните
  мерки за неотклонение:
  1. поставяне под най-близко наблюдение в частта;
  2. задържане под стража във войсковия арест или в общите места за
  лишаване от свобода.
  (2) Спрямо кадровите военнослужещи и гражданските лица в
  Министерството на отбраната и в българската армия се взема една от мерките за
  неотклонение по чл. 146, ал. 1.”
  § 87. В чл. 391 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Поставянето под най-близко наблюдение в частта, подписката и гаранцията
  се вземат от разследващия орган или от съответния военен прокурор.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) За задържане под стража на офицери и гражданските лица се съобщава
  незабавно на министъра на отбраната.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 87.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 87а:
  § 87а. В чл. 392, ал. 1 думите “началникът го” се заменят с думите “той
  се”, а в края на изречението точката се заменя със запетая и се добавят думите
  “докато тези мерки за неотклонение бъдат заменени с по-леки”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 87а СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 87а. В чл. 392, ал. 1 думите “началникът го” се заменят с “той се” и
  накрая се добавя “докато тези мерки за неотклонение бъдат заменени с по-леки”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 87б:
  “§87б. В чл. 393, ал. 1, изречение второ думите „нареди да се извърши"
  се заменят с думата „образува".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  § 88. В чл. 399, ал. 1, в изречение първо, след думата "батальон" се поставя
  точка. Текстът "както и на директора на РДВР, на началника на сектор в МВР, по-
  горните и съответстващите на тях" се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА § 88 ДА ОТПАДНЕ.

  § 89. В чл. 400 след думите "министъра на отбраната" се поставя точка, а
  думите до края на сегашното изречение се заличават.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА § 89 ДА ОТПАДНЕ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Да се създаде § 89а:
  § 89а. В чл. 408б, ал. 2 се създава т. 4:
  “4. когато лицето е посочено от очевидец.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 89а:
  § 89а. В чл. 408б, ал. 2 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
  ”4. очевидец посочи лицето, извършило престъплението";
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 89а:
  § 89а. В чл. 408б, ал. 2 се създава нова точка 4 със следното
  съдържание:
  "4. очевидец посочи лицето, извършило престъплението";
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 89а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 89а. В чл. 408б, ал. 2 се създава т. 4 :
  “4. очевидец посочи лицето, извършило престъплението.”
  § 90. В чл. 409 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието на текста се изменя така:
  "Правомощия на дознателя"
  2. Създава се нова ал. 1:
  "(1) При полицейското производство не се извършва предварителна проверка,
  не се съставя постановление за образуване на производството и не се повдига
  обвинение по реда на чл. 207. Производството се счита за започнало от съставянето на
  акта за първото действие по разследването.”
  3. В ал. 2, изречение 2 накрая се добавя “като законосъобразно извършените до
  този момент действия запазват процесуалната си стойност.”
  4. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Дознателят е длъжен да разясни на уличения в какво е уличен,
  предвидената наказателна отговорност, както и правото му да откаже да даде
  обяснения. Той е длъжен да му осигури възможност да се свърже със защитник или да
  му назначи такъв при условията на чл. 70, като не може да извърши никакви действия
  по разследването, докато не изпълни тези свои задължения."
  4. В ал. 5 думите "дознателите използват" се заменят с "дознателят използва”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По § 90: В чл. 409 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  ”(4) При бързото полицейско производство дознателят, със съгласието
  на прокурора, може и да не проведе разпит на свидетелите.
  2. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  (5) В случаите по чл. 408б, ал. 2 дознателят може незабавно да
  представи събраните материали на прокурора, когато те са достатъчни за
  съставяне на обвинителен акт."
  3. Досегашните алинеи 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 6, 7 и 8.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА МАСЕВА И
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 90: В чл. 409 се правят следните изменения:
  а) Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
  ”(4) При бързото полицейско производство дознателят, със съгласието
  на прокурора, може и да не проведе разпит на свидетелите.
  б) Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:
  (5) В случаите по чл. 408б, ал. 2 дознателят може незабавно да
  представи събраните материали на прокурора, когато те са достатъчни за
  съставяне на обвинителен акт."
  в) Досегашните алинеи 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 6,7 и 8.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 90:
  § 90. В чл. 409 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  "Правомощия на дознателя"
  2. Създава се нова ал. 1:

  "(1) При полицейското производство не се извършва предварителна
  проверка, не се съставя постановление за образуване на производството и не се
  повдига обвинение по реда на чл. 207. Производството се счита за започнало от
  съставянето на акта за първото действие по разследването.”
  3. В ал. 2 накрая се добавя “като законосъобразно извършените до този
  момент действия запазват процесуалната си стойност.”
  4. Създават се нови ал. 3,4 и 5:
  "(3) Дознателят е длъжен да разясни на уличения в какво е уличен,
  предвидената наказателна отговорност, както и правото му да откаже да даде
  обяснения. Той е длъжен да му осигури възможност да се свърже със защитник
  или да му назначи такъв при условията на чл. 70, като не може да извърши
  никакви действия по разследването, докато не изпълни тези свои задължения.
  (4) При бързото полицейско производство дознателят, със съгласието на
  прокурора, може и да не проведе разпит на свидетелите.
  (5) В случаите по чл. 408б, ал. 2 дознателят може незабавно да представи
  събраните материали на прокурора, когато те са достатъчни за съставяне на
  обвинителен акт."
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите “ дознателите използват “
  се заменят с “ дознателят използва “.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  Да се създаде § 90а:
  § 90а.Член 410а, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Когато не е упражнил правомощията си по чл. 409, ал. 5,
  дознателят приключва бързото производство в седемдневен срок и изпраща
  делото на прокурора."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  Да се създаде § 90а:
  § 90а.Член 410а, алинея 1 се изменя както следва:
  “(1) Когато не е упражнил правомощията си по чл. 409, ал. 5,
  дознателят приключва бързото производство в седемдневен срок и изпраща
  делото на прокурора."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 90а СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 90а. В чл. 410а, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Когато не е упражнил правомощията си по чл. 409, ал. 5,
  дознателят приключва бързото производство в седемдневен срок и изпраща
  делото на прокурора."
  § 91. В чл. 411 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения:
  а) В точка 3 думите "нарушения по чл. 409, ал. 3" се заменят със "съществени
  нарушения на процесуалните правила".
  б) Точка 4 се изменя така:
  " 4. прекратява наказателното производство."
  в) В т. 7 се създава изречение второ:
  “Когато прокурорът преобразува полицейското производство в предварително
  производство, законосъобразно извършените до този момент действия запазват
  процесуалната си стойност."
  2. Създава се ал. 4:
  "(4) При прекратяване на наказателното производство се прилагат правилата на
  чл. 237".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА, КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ, ЧЕТИН КАЗАК И ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:
  По §91;
  1. В чл. 411, ал. 1, т. 3 думата “данни” да се замени с думата
  “доказателства”.
  2. В чл. 411, ал. 1, т. 5 думите “чл. 22 и чл. 22а” се заменят с думите “чл.
  239, ал. 1”.
  3. Чл. 411, ал. 1, т. 7 се изменя така:
  (7) Преобразува полицейското производство в предварително
  производство в случаите по чл. 171, ал. 1 или когато с това ще се улесни
  разкриването на обективната истина. Законосъобразно извършените до този
  момент действия запазват процесуалната си стойност.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕЛИАНА
  МАСЕВА И ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ:
  По § 91: В чл. 411, ал. 1, т. 5 думите “чл. 22 и чл. 22а” се заменят с
  думите "чл. 239, ал. 1".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО
  ПРИНЦИП И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 91:
  § 91. В чл. 411 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 :
  а) в т. 3 думите “данни” се заменят с “доказателства”, а думите
  "нарушения по чл. 409, ал. 3" се заменят със "съществени нарушения на
  процесуалните правила".
  б) точка 4 се изменя така:
  " 4. прекратява наказателното производство."
  в) в т. 5 думите “ по чл. 22 и 22а ” се заменят с “ по чл. 239, ал. 1
  г) точка 7 се изменя така:
  “4. преобразува полицейското производство в предварително
  производство в случаите по чл. 171, ал. 1 или когато с това ще се улесни
  разкриването на обективната истина. Законосъобразно извършените до този
  момент действия запазват процесуалната си стойност.”
  2.Създава се ал. 4:
  “ (4) При прекратяване на наказателното производство се прилагат
  правилата на чл. 237 ”.
  § 92. В чл. 412, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  " 1. прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора, когато е
  допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване
  на процесуалните права на уличения, или когато предварителното производство е
  било задължително при условията на чл. 171, ал. 1;”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 92.
  § 93. В чл. 414ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) След приключване на разследването по предложение на прокурора или на
  защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за прекратяване на
  наказателното производство. Когато обвиняемият или уличеният не упълномощил
  защитник, по искане на прокурора съдия от съответния първоинстанционен съд му
  назначава защитник, с когото прокурорът обсъжда споразумението.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  "(4) Със споразумението може да се определи наказание при условията на чл.
  55 от Наказателния кодекс и без да са налице изключителни или многобройни
  смекчаващи отговорността обстоятелства."
  3. В ал. 6 думите "пострадалия или неговите наследници" се заличават.
  4. Алинея 8 се изменя така:
  "(8) Ако с едно деяние обвиняемият е извършил няколко престъпления или
  ако един обвиняем е извършил няколко отделни престъпления, със споразумението се
  прилага чл. 23 от Наказателния кодекс'"
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 93.
  § 94. В чл. 414з се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 и 5 думите "пострадалият или неговите наследници" се заличават.
  2. Алинея 8 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 94.
  § 95. В чл. 42б, ал. 1 се изменя така:
  "(1) Изпълнението на наказанието се прекъсва от окръжния прокурор по
  местоизтърпяването му”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 95.
  § 96. В чл. 439 се създава ал. 4:
  “(4) Задържането в чужбина не се включва в срока по чл. 152, ал. 4.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 96.
  § 97. В чл. 439а, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “или по искане на
  международен съд, чиято юрисдикция е призната от Република България.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 97.
  § 98. В чл. 440 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата “държава” се добавя “или на международен съд ”.
  2. В ал. 1 след думата “държава” се добавя “или на международен съд, чиято
  юрисдикция е призната от Република България,”.
  3. В ал. 4 след думата “държава” се добавя “или от международния съд”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  По § 98. В чл. 440 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  "Искане за предаване за съдене"
  2. Алинея 1 се изменя така:
  ”(1) Искане от друга държава за предаване на чужд гражданин за съдене или от международен съд, чиято юрисдикция е призната от Република България, за предаване на лице, се прави пред главния прокурор, а за изтърпяване на наказанието - до министъра на правосъдието."
  3. В ал. 2 след думата "гражданин" се добавят думите
  "или лицето по ал. 1".
  4. В ал. 3 след думата "гражданин" се добавят думите
  "или от лицето по ал. 1”.
  5. В ал. 4 думите "на другата държава" се заменят с
  думите "по ал. 1".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО-,
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 98:
  § 98. В чл. 440 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  ''Искане за предаване за съдене"
  2. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Искане от друга държава за предаване на чужд
  гражданин за съдене или от международен съд, чиято юрисдикция е призната от Република България, за предаване на
  лице, се прави пред главния прокурор, а за изтърпяване на
  наказанието - до министъра на правосъдието.”
  3. В ал. 2 след думата “гражданин” се добавя “или лицето по ал. 1”.
  4. В ал. 3 след думата “гражданин” се добавя “или от лицето по ал. 1”.
  5. В ал. 4 думите “на другата държава” се заменят с “по ал. 1”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  Да се създаде § 98а:
  § 98а. В чл. 440а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение 2 думите "чуждия гражданин" се
  заменят с думите "лицето, за което е направено искане за предаване".
  2. В ал. 2, изречение 2 и 3 се изменят така:
  "В решението съдът постановява дали следва да се
  предадат документите, книжата, паричните суми и предметите,
  намерени в лицето, за което е направено искане за предаване, свързани с
  деянието му. Те могат да бъдат предадени дори ако междувременно лицето е
  починало или се е укрило."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И
  ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 98а СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 98а. В чл.440а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1,изречение 2 думите "чуждия гражданин" се заменят с “лицето, за което е направено искане за предаване”.
  2. В ал. 2, изречение 2 и 3 се изменят така:
  "В решението съдът постановява дали следва да се
  предадат документите, книжата, паричните суми и предметите, намерени в лицето, за което е направено искане за предаване, свързани с
  деянието му. Те се предават дори ако междувременно лицето е починало или се е
  укрило."

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  Да се създаде § 98б:
  § 98б. Създава се нов чл. 440б:
  “Бърза процедура за предаване
  Чл. 440б. (1) Лицето, за което е направено искане за предаване, може да изрази пред съда изрично съгласие за
  незабавното си предаване, което се отразява в протокола на съдебното заседание и се подписва от лицето.
  (2) В този случай, когато не са налице условията на чл. 439б, съдът взема решение за незабавно предаване на лицето.
  Решението е окончателно.
  (3) Заверен препис от решението се изпраща в срок от
  24 часа на Министерството на правосъдието - за уведомяване на органа, направил искането за предаване по чл. 440, ал. 1 и на Върховна касационна прокуратура - за изпълнение.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕТО
  НА § 98б С ПРЕДЛОЖЕНАТА РЕДАКЦИЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  Сегашният чл. 440б става чл. 440в, като в ал. 1 след “решението на
  окръжния съд” се добавя “по чл.440а.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА ДА
  СЕ СЪЗДАДЕ § 98в СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 98в. Досегашният чл. 440б става чл. 440в и в ал. 1 след думите
  “окръжния съд” се добавя “по чл. 440а.”
  § 99. В чл. 440в, ал. 1 след думата “държава” се добавя “или международния
  съд”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАЛЕНТИН МИЛТЕНОВ:
  Сегашният чл. 440в става чл. 440г.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 99:
  § 99. Досегашният чл. 440в става чл. 440г и в ал. 1 след думата “държава”
  се добавя “или международния съд”.
  § 100. В чл. 441 думите “договор с другата държава” се заменят с
  “международен договор, по който Република България е страна”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 100.
  § 101. В чл. 461, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Правна помощ по наказателни дела се оказва и на международен съд, чиято
  юрисдикция е призната от Република България.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 101.
  § 102. В чл. 463, ал. 2 след думите “представени от другата държава” се добавя
  “или международния съд”, а думите “пребиваването в другата” се заменят с
  “пребиваването в друга”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 102.
  § 103. В заглавието на чл. 464 след думата “държава” се добавя “или
  международен съд”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 103.
  § 104. В чл. 465 се правят следните допълнения:
  1. В заглавието след думата “държава” се добавя “или международен съд”.
  2. В изречение второ след думата “държава” и пред запетаята се добавя “или в
  статута на международния съд”.
  3. В изречение трето след думата “държава” се добавя “или международния съд”.

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 104.
  § 105. В § 1 “Допълнителни разпоредби” се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. Досегашният текст става точка 1.
  2. Създава се точка 2:
  “2. “Данни за трафика” по смисъла на този кодекс са всички данни, свързани
  със съобщение, преминаващо през компютърна система, произведени от нея като
  елемент от комуникационна верига, с посочване на сведенията за произход,
  местоназначение, маршрут, час, дата, размер и продължителност на връзката или на
  основната услуга.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 105.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 106. Навсякъде в закона думите “и правната евроинтеграция” се заличават.
  * *
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 106.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 107. Първоинстанционните съдебни актове, постановени по досегашните чл.
  237, ал. 3, чл. 246, ал.2 и чл. 287, ал. 1, т. 1, срещу които са подадени жалби и протести,
  са окончателни.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 107:
  § 107. Първоинстанционните съдебни актове, постановени по досегашните
  чл. 237, ал. 3, чл. 246, ал.2 и чл. 287, ал. 1, т. 1 са окончателни и когато срещу тях
  са подадени жалби и протести.
  § 108. Първоинстанционните определения, постановени по досегашния чл. 237,
  ал. 3, подлежат на проверка по реда на глава осемнадесета.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 108.
  § 109. Въззивните определения, постановени по досегашния ред на чл. 344, ал.
  1 във връзка с чл. 237, ал. 3, чл. 246, ал. 2 и чл. 287, ал. 1, т. 1, срещу които са подадени
  жалби и протести, са окончателни.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 109:
  § 109. Въззивните определения, постановени по досегашния ред на чл. 344,
  ал. 1 във връзка с чл. 237, ал. 3, чл. 246, ал. 2 и чл. 287, ал. 1, т. 1 са окончателни и
  когато срещу тях са подадени жалби и протести.
  § 110. Въззивните определения, постановени по досегашния ред на чл. 344, ал.
  1 във връзка с чл. 237, ал. 3, подлежат на проверка по реда на глава осемнадесета.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 110.
  § 111. Разпоредбата на чл. 239а се прилага и за заварените досъдебни
  производства, ако са изтекли предвидените в ал. 1 срокове.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  § 111 ДА ОТПАДНЕ.
  § 112. Спрените производства по реда на чл. 239, ал.1, т. 3 НПК се
  възобновяват.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 112:
  § 112. Спрените производства по реда на чл. 239, ал.1, т. 3 НПК се
  възобновяват, ако е изтекла една година от спирането.
  § 113. Предявените граждански искове до влизане на закона в сила се
  разглеждат по досегашния ред.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 113.
  § 114. Започналите наказателни производства от общ характер, които по този
  закон се образуват по тъжба на пострадалия, се прекратяват по чл. 21, ал. 1, т. 9, ако в
  тридесетдневен срок пострадалият не подаде тъжба или подадената тъжба не отговаря
  на условията по чл. 44а, ал. 2.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 114:
  § 114. Започналите наказателни производства от общ характер, които по
  този закон се образуват по тъжба на пострадалия, се прекратяват по чл. 21, ал. 4,
  ако в тридесетдневен срок пострадалият не подаде тъжба по реда на чл. 186, ал. 3.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  Създава се нов § 115, а досегашния § 115 става съответно § 116:
  “§ 115. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г., РКС № 8
  от 1994 г., РКС № 9 от 1994 г., РКС № 17 от 1995 г., РКС № 19 от
  1996 г., изм. и доп. бр. 104 от 1996 г., изм. бр. 110 от 1996 г., бр. 58,
  122,124 от 1997 г., бр. 11 и бр. 133 от 1998 г,, РКС № 1 от 1999 г., изм.
  и дои., бр. 74 от 2002 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 27, ал. 1, т. 7 думите “произнася се по решения
  дисциплинарни дела" се заменят с думите “осигурява осъществяването на
  дисциплинарна отговорност”.
  2. В чл. 33 думата „петчленен" се заменя с “тричленен".
  3. В чл. 177, ал. 2 се добавя второ изречение:
  “Неявяването на лицето или на неговия представител не е пречка
  дисциплинарният състав да разгледа и реши делото."
  4. Чл. 178 се изменя така:
  „Чл. 178. Дисциплинарният състав се произнася в едномесечен срок с
  решение, е което налага дисциплинарно наказание или оправдава
  лицето. Дисциплинарният състав може да наложи по-леко наказание
  от посоченото в предложението."
  5. В чл. 179 се заличават думите “както и решенията на Висшия
  съдебен съвет”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.

  § 115. § 2, § 34, т. 2 и § 74 влизат в сила от 1 януари 2004 г.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  §115 ДА ОТПАДНЕ.
  Форма за търсене
  Ключова дума