Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
27/05/2003 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерския съвет, № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова и № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски.
  ОБЩ ПРОЕКТ ЧАСТ ВТОРА ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, № 202-01-84, внесен от Министерския съвет, № 254-01-67, внесен от Йордан Нихризов и Росица Тоткова и № 254-01-100, внесен от Мирослав Севлиевски.
  ОБЩ ПРОЕКТ ЧАСТ ВТОРА ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Търговския закон
  (Обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58,100 и 124 от 1997 г., бр. 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от
  2000 г. и бр. 28, 61 и 96 от 2002 г.)
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДАТ НОВИ § 22 И § 23 В ПЪРВАТА ЧАСТ НА ЗАКОНОПРОЕКТА СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 22. В чл. 204 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Облигации може да се издават само от акционерно дружество. Издаване на облигации чрез публично предлагане може да се извършва най-малко две години след вписване на дружеството в Търговския регистър и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание.”
  § 23. В чл. 205, ал. 2, т. 2 се отменя.
  § 50. Глава шестнадесета се изменя така:

  2
  “Глава шестнадесета
  Преобразуване на търговски дружества
  Раздел I
  Общи разпоредби
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА И РАЗДЕЛ ПЪРВИ, КОЙТО СТАВА § 52.
  Форми на преобразуване
  Чл. 261. (1) Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.
  (2) При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.
  (3) Еднолично търговско дружество може да се преобразува и чрез прехвърляне на цялото си имущество на едноличния собственик, ако той е физическо лице.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Преобразуване на дружество в ликвидация и в несъстоятелност
  Чл. 261а. (1) Дружество в ликвидация може да се преобразува по реда на тази глава, ако за него са налице условията по чл. 274, ал. 1.
  (2) Дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, може да се преобразува, ако планът за оздравяване предвижда продължаване на дейността. За преобразуването се прилагат правилата на тази глава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Съотношение на замяна
  Чл. 261б. (1) При преобразуване съдружниците или акционерите в преобразуващите се дружества стават съдружници или акционери в едно или повече от новоучредените и/или приемащите дружества. Придобитите дялове или акции след преобразуването трябва да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове или акции в преобразуващото се дружество.
  (2) За постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да бъдат направени парични плащания на съдружниците или акционерите в размер не повече от 10 на сто от съвкупната номинална стойност на придобитите дялове или акции.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Отговорност на членовете на управителните органи
  Чл. 261 в. Членовете на управителните органи на преобразуващите се и приемащите дружества отговарят пред съдружниците и акционерите в дружеството за вреди от неизпълнение на задълженията им при подготовката и провеждането на преобразуването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Запазване права на трети лица
  Чл. 261 г. (1) При преобразуване съществуващи залози и запори върху дялове и акции в преобразуващи се дружества преминават върху придобитите в замяна дялове или акции в приемащи и/или новоучредени дружества.
  (2) Преминаващите залози и запори се вписват служебно или по искане на кредитора в търговския регистър или в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Раздел II
  Преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА
  НЕИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛ ВТОРИ.
  Вливане
  Чл. 262. (1) При вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
  (2) В случая по ал. 1 не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на приемащото дружество.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Сливане
  Чл. 262а. При сливане цялото имущество на две или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно новоучредено дружество, което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Разделяне
  Чл. 262б. (1) При разделяне цялото имущество на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към две или повече дружества, които стават негови правоприемници за съответна част. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.
  (2) Дружествата, към които преминава имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) при разделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при разделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно.
  (3) Едновременно с разделянето не може да се извърши промяна на правната форма на приемащо дружество.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Отделяне
  Чл. 262в. (1) При отделяне част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото. Преобразуващото се дружество не се прекратява.
  (2) Дружествата, към които преминава частта от имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) при отделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при отделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно.
  (3) При отделяне не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на преобразуващото се или на приемащото дружество.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Отделяне на еднолично търговско дружество
  Чл. 262г. (1) При отделяне на еднолично търговско дружество част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава върху едно или повече еднолични дружества с ограничена отговорност и/или еднолични акционерни дружества (новоучредени дружества), при което преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала им. Това преобразуване може да се извърши едновременно с отделяне по чл. 262в.
  (2) За отделянето на еднолично търговско дружество се прилагат правилата за отделяне чрез учредяване, доколкото този закон не предвижда друго.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Договор и план за преобразуване
  Чл. 262д. (1) Преди вземането на решение за преобразуване между участващите в него приемащи и/или преобразуващи се дружества се сключва договор за преобразуване.
  (2) Договорът за преобразуване може да се сключи и след вземането на решение. В този случай преобразуващите се и приемащите дружества подготвят проект на договор, за който се прилагат всички правила относно договора за преобразуване. За дата на договора за преобразуване по смисъла на този раздел се счита датата на проекта на договор.
  (3) При разделяне с учредяване, при отделяне с учредяване и при отделяне на еднолично търговско дружество договор не се сключва. В този случай преобразуващото се дружество съставя план за преобразуване.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Форма на договора и плана за преобразуване
  Чл. 262е. (1) Договорът за преобразуване се сключва от лицата, представляващи дружеството, в писмена форма с нотариална заверка на подписите им.
  (2) Когато се подготвя проект на договор, той трябва да бъде еъставен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи всяко от преобразуващите се и приемащите дружества.
  (3) Планът за преобразуване се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите от управителния орган на дружеството или от съдружниците с право на управление в персонално дружество.
  КОМИСР1ЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Съдържание на договора и плана за преобразуване
  Чл. 262ж. (1) Договорът за преобразуване урежда начина, при които ще се извърши преобразуването.
  (2) Договорът за преобразуване трябва да съдържа най-малко следното:
  1. правната форма, фирмата и седалището на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества;
  2. съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
  3. размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 2616, ал. 2, както и срока за изплащането им;
  4. описание на дяловете, акциите или членството, което всеки съдружник или акционер придобива в новоучредените и/или приемащите дружества;
  5. условията относно разпределянето и предаването на акциите от новоучредените или приемащите дружества;
  6. момента, от който участието в новоучредено или приемащо дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право;
  7. момента, от който действията на преобразуващите се дружества се считат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества за целите на счетоводството;
  8. правата, които новоучредените или приемащите дружества дават на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книжа, които не са акции;
  9. всяко преимущество, предоставено на проверителите по чл. 262л или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества.
  (3) Планът за преобразуване освен данните по ал. 2 трябва да съдържа още и:
  1. точно описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към всяко новоучредено дружество;
  2. разпределението на дяловете, акциите или членството в новоучредените и/или преобразуващите се дружества между съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества и критерия за това разпределение.
  (4) Съотношението на замяна се определя към дата, която не може да е по- рано от 6 месеца преди датата на договора или плана за преобразуване и по-късно от датата на договора или плана за преобразуване.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Действие на договора за преобразуване
  Чл. 262з. (1) Договорът за преобразуване има действие от момента на сключването му за всяко от преобразуващите се и приемащите дружества. Когато договорът не бъде одобрен с решението за преобразуване на едно от )ч1астващите дружества, той се прекратява. В този случай не се носи отговорност за вреди.
  (2) Преди решението за преобразуване договорът може да бъде прекратен от управителния орган на дружеството. След вземането на решение за преобразуване и преди вписването на преобразуването договорът може да бъде прекратен само с решение, взето със съответното мнозинство по чл. 262п.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Доклад на управителния орган
  Чл. 262и. (1) Управителният орган на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества съставя писмен доклад за преобразуването. За персоналните дружества докладът се съставя от съдружниците с право на управление.
  (2) Докладът по ал. 1 съдържа подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне - на критерия за разпределение на дяловете и акциите. В доклада задължително се посочват данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Представяне на договора, плана и доклада в съда
  Чл. 262к. (1) Договорът или планът за преобразуване и докладът на управителния орган се представят в съда по седалището на всяко преобразуващо се и приемащо дружество.
  (2) Представянето на документите по ал. 1 за участващите капиталови дружества се обнародва в “Държавен вестник” в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решението за преобразуване.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Проверка на преобразуването
  Чл. 262л. (1) Договорът или планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител за всяко преобразуващо се или приемащо дружество.
  (2) Проверителят се назначава от управителния орган или от съдружниците
  с право на управление за всяко преобразуващо се или приемащо дружество. По общо искане на управителните органи съдът по
  чл. 263в, ал. 1 или чл. 263г, ал. 1 може да назначи общ проверител за всички преобразуващи се и приемащи дружества.
  (3) Проверителят трябва да бъде регистриран одитор. Проверител не може да бъде лице, което през последните две години е било одитор на дружеството, което го назначава или което е изготвяло оценка на непарична вноска. Назначеният проверител не може да бъде избиран за одитор на някое от участващите в преобразуването дружества две години след датата на преобразуването.
  (4) На проверителя се осигурява достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до всяко от преобразуващите се и приемащите дружества, които са свързани със задачата му.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Доклад на проверителя
  Чл. 262м. (1) Назначеният проверител съставя доклад за проверката до съдружниците или акционерите на съответното дружество. Когато е назначен общ проверител, той съставя общ доклад за всички дружества.
  (2) Докладът на проверителя трябва да съдържа оценка дали предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна е адекватно и разумно и да посочва:
  1. използваните методи при определяне съотношението на замяна;
  2. доколко използването на тези методи е подходящо и правилно в конкретния случай;
  3. стойностите, получени при използването на всеки метод, и относителното значение на всеки метод при определяне стойността на акциите или дяловете;
  4. особените затруднения при оценяването, ако е имало такива.
  (3) Проверителят отговаря пред всички участващи в преобразуването дружества и пред техните съдружници и акционери за вреди от неизпълнение на задълженията си.
  КОМИСИЯТА ПОЖРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Задължение за предоставяне на информация
  Чл. 262н. (1) Преди вземане на решението за преобразуване на разположение на съдружниците и акционерите се предоставят:
  1. договорът или планът за преобразуване;
  2. докладът на управителния орган;
  3. докладът на проверителя;
  4. годишните счетоводни отчети и докладите за дейността на всички преобразуващи се и приемащи дружества за последните 3 финансови години, ако има такива;
  5. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или на плана за преобразуване, освен ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила по-малко от 6 месеца преди тази дата;
  6. проектите на нов дружествен договор или устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на устава или дружествения договор на всяко от приемащите и преобразуващите се дружества.
  (2) Материалите по ал. 1 се предоставят в седалището и на адреса на капиталовите търговски дружества в срок 30 дни преди датата на общото събрание. При поискване копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник или акционер безплатно.
  (3) Срокът по ал. 2 може да не бъде спазен, ако всички съдружници или акционери са гласували за преобразуването.
  (4) Управителните органи на всяко от преобразуващите се или приемащите дружества са длъжни да информират общото събрание на съдружниците или акционерите за всяка промяна в имуществените права и задължения, настъпила между изготвянето на договора или плана за преобразуване и деня на общото събрание. За промяната се уведомяват и управителните органи на другите преобразуващи се или приемащи дружества, които са длъжни да уведомят общите събрания на своите дружества.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Решение за преобразуване
  Чл. 262о. (1) Решението за преобразуване се взема поотделно за всяко преобразуващо се или приемащо дружество.
  (2) С решението за преобразуване се одобрява договорът или планът за преобразуване.
  (3) Ако общото събрание е одобрило проект на договор за преобразуване, управителният орган на дружеството е длъжен да го сключи само ако това е изрично предвидено в решението.
  (4) С решението за преобразуване се приемат и предвидените в този раздел решения относно всички свързани с преобразуването промени.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Мнозинство за вземане на решението за преобразуване
  Чл. 262п. (1) Преобразуване на събирателно или командитно дружество се извършва със съгласието на всички съдружници, дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  (2) Решението за преобразуване на дружество с ограничена отговорност се взема от общото събрание на съдружниците с мнозинство три четвърти от капитала.
  (3) Решението за преобразуване на акционерно дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство три четвърти от представените акции с право на глас. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.
  (4) За преобразуване на командитно дружество с акции е необходимо решение на неограничено отговорните съдружници, взето единодушно в писмена форма с нотариална заверка на подписите, и решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство три четвърти от представените акции с право на глас.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Съгласие за преобразуване
  Чл. 262р. (1) Когато в резултат на преобразуване съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер става неограничено отговорен съдружник, необходимо е изричното му съгласие.
  (2) Съгласието се счита дадено, ако съдружникът или акционерът е гласувал за решението за преобразуване. В този случай на общото събрание присъства нотариус, който съставя констативен протокол по чл. 488а от ГПК, препис от който се прилага към протокола на общото събрание.
  (3) Ако съдружник или акционер не е участвал при вземане на решението, съгласието му може да бъде дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Новоучредено дружество
  Чл. 262с. (1) Ако при преобразуване се учредява ново дружество, с решението на всяко от преобразуващите се дружества се приема дружественият договор и/или уставът на всяко от новоучредените дружества и се избират органи.
  (2) С вземането на решението по ал. 1 се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор или устава.
  (3) Размерът на капитала на новоучредено дружество не може да бъде по- голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към дружеството при преобразуването. Прилага се съответно и чл. 262у, ал. 3.
  (4) За новоучреденото дружество се прилагат съответно правилата за конкретния вид търговско дружество.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Изменение на дружествения договор или устава
  Чл. 262т. (1) Измененията или допълненията на дружествения договор и/или устава на приемащо дружество, които се извършват при преобразуването, се приемат с решението на всяко от преобразуващите се дружества и с решението на това приемащо дружество.
  (2) Измененията или допълненията на дружествения договор и/или устава на преобразуващо се дружество се приемат с решението за преобразуването му.
  (3) С вземането на решението по ал. 1 и 2 се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор и/или устава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Увеличаване на капитала
  Чл. 262у. (1) Капиталът на приемащо дружество се увеличава за извършване на преобразуването, доколкото е необходимо да бъдат създадени нови дялове или акции за съдружниците и акционерите на преобразуващите се дружества. Размерът на увеличението не може да е по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към това дружество при преобразуването.
  (2) Увеличаване на капитала на приемащо дружество може да не се извършва, когато:
  1. то притежава собствени акции, или
  2. преобразуващо се дружество притежава акции в приемащото дружество и те са изплатени изцяло.
  (3) Не може да се извършва увеличаване на капитала на приемащо дружество, когато:
  1. то притежава акции в преобразуващо се дружество;
  2. преобразуващо се дружество притежава собствени акции, или
  3. преобразуващо се дружество притежава акции в
  приемащото дружество и те не са изплатени изцяло.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Проверка на капитала
  Чл. 262ф. (1) Когато при преобразуване се учредява капиталово търговско дружество или се извършва увеличаване на капитала на приемащо дружество, проверителите на всички дружества изготвят освен доклада по
  чл. 262м и общ доклад, в който проверяват дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1.
  (2) Чистата стойност на имуществото се установява като разлика между справедливата цена на правата и задълженията, които при преобразуването преминават към новоучредено или приемащо дружество.
  (3) В случаите по ал. 2 не се прилагат правилата за вноски в капитала.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Намаляване на капитала
  Чл. 262х. (1) Ако при отделяне се извършва намаляване на капитала на преобразуващото се дружество, не могат да се правят плащания на съдружниците и акционерите. Правилата за защита на кредиторите не се прилагат.
  (2) Алинея 1 се прилага и когато приемащо дружество намалява капитала си за извършване на преобразуването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Притежатели на особени права
  Чл. 262ц. (1) На притежателите на ценни книжа, които не са акции и дават особени права, трябва да бъдат предоставени равностойни права в приемащите или новоучредените дружества след преобразуването.
  (2) За предаването на ценни книжа по ал. 1 се прилага чл. 262ч.
  (3) Алинея 1 не се прилага, в случай че събранието на притежателите на тези ценни книжа, ако такова се предвижда от закона, се е съгласило с промяната на правата по тях или всеки притежател поотделно е дал съгласие за промяна на правото си или може да предяви притежаваните от него ценни книжа за обратно изкупуване.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Предаване на акциите
  Чл. 262ч. (1) След вземане на решение за преобразуване от всички участващи дружества управителният орган на приемащо или новоучредено акционерно дружество или командитно дружество с акции предава на депозитар временните удостоверения или акциите, които трябва да получат съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества.
  (2) Депозитарят е физическо или юридическо лице, упълномощено от управителния орган на отделно преобразуващо се дружество. За отношенията между депозитаря и съдружниците или акционерите на преобразуващото се дружество се

  прилагат правилата на договор за поръчка. Депозитарят не упражнява правата по предадените му акции.
  (3) Депозитарят е длъжен след вписването по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 да предаде в двумесечен срок на акционерите временните удостоверения или акциите. Срокът тече отделно за съдружниците или акционерите на всяко от преобразуващите се дружества от датата на обнародване на преобразуването от съда по неговото седалище.
  (4) Неполучените в срока по ал. 3 временни удостоверения или акции се връщат на управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество. Непотърсените в едногодишен срок акции на приносител се продават от управителния орган, като правата на досегашните акционери се погасяват, а получените суми се отнасят във фонд “Резервен”. Едногодишният срок тече от изтичането на срока по ал.З.
  (5) Когато съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества трябва да получат безналични акции, управителният орган на приемащо или новоучредено дружество заявява пред Централния депозитар регистрацията на емисията акции, включително откриването на сметки, или прехвърлянето на вече издадени акции. След вписването по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 Централният депозитар регистрира емисията и разпределя акциите по сметки или регистрира прехвърлянето на акциите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Замяна на акции на приносител
  Чл. 262ш. (1) Притежателите на акции на приносител в преобразуващо се дружество се посочват в списъка на лицата, придобиващи дялове, акции или членство в новоучредено или приемащо дружество, в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар, или в търговския регистър с обозначение на класа и номерата на притежаваните от тях акции.
  (2) Когато притежател на акции на приносител до заявяване на преобразуването за вписване депозира в дружеството акциите си, той се посочва поименно в документите по ал. 1.
  (3) След датата на преобразуването всяко лице може да поиска писмено да бъде посочено поименно в книгата на акционерите или в търговския регистър, като представи притежаваните от него акции на приносител. До този момент лицето не може да упражнява правата по дяловете, акциите или членството, придобити в замяна на съответните акции на приносител, и те не се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Заявяване за вписване на вливане и сливане
  Чл. 263. (1) Управителният орган на всяко от преобразуващите се дружества заявява за вписване вливането или сливането в съда по седалището на съответното дружество. Към заявлението за вписване се прилагат договорът за преобразуване и решенията на всички участващи в преобразуването дружества.
  (2) Управителният орган на приемащото или новоучреденото дружество заявява за вписване вливането или сливането в съда по седалището на това дружество. Освен документите по ал. 1 към заявлението се прилагат:

  1. доказателства за правното положение на всяко от преобразуващите се дружества;
  2. официално удостоверен препис от представения в съда дружествен договор и/или устав на всяко от преобразуващите се дружества;
  3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  4. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
  5. доказателства, че преобразуването е заявено за вписване съгласно ал. 1 за всяко от преобразуващите се дружества;
  6. докладите на проверителите;
  7. съгласията по чл. 262р;
  8. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
  9. декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Заявяването за вписване за всяко от преобразуващите се дружества по ал. 1 може да бъде направено и от управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество.
  (4) Заявяването за вписване при персонални дружества се извършва от всеки от съдружниците с право на управление.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Заявяване за вписване на разделяне и отделяне
  Чл. 263а. (1) Управителният орган на всяко от новоучредените и/или приемащите дружества заявява за вписване разделянето или отделянето в съда по седалището на съответното дружество. Към заявлението за вписване се прилагат;
  1. договорът или планът за преобразуване и решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
  2. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на органите му.
  (2) Управителният орган на преобразуващото се дружество заявява за вписване разделянето или отделянето в съда по седалището на това дружество. Освен документите по ал. 1 за всички новоучредени и/или приемащи дружества към заявлението се прилагат:
  1. доказателства за правното положение на всяко от приемащите
  дружества;
  2. официално удостоверен препис от представения в съда дружествен договор и/или устав на всяко от приемащите дружества;
  3. препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
  4. доказателства, че преобразуването е заявено за вписване
  съгласно ал. 1 за всяко от новоучредените и/или приемащите дружества;
  5. докладите на проверителите;
  6. съгласията по чл. 262р;
  7. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
  8. декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Заявяването за вписване за всяко от новоучредените и/или приемащите дружества по ал. 1 може да бъде направено и от управителния орган на преобразуващото се дружество.
  (4) Заявяването за вписване при персонални дружества се извършва от един или от всички съдружници с право на управление.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Срок за заявяване за вписване
  Чл. 263б. (1) Заявлението по чл. 263, ал. 2 и чл. 263а, ал. 2 не може да бъде направено по-късно от 8 месеца след датата, към която е определено съотношението на замяна с договора или плана за преобразуване. Този срок не може да бъде продължаван или възобновяван.
  (2) В случаите, когато закон предвижда предварително разрешение за преобразуването от държавен орган, заявлението се подава в срока по ал. 1, а разрешението се представя на съда след издаването му.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Вписване на вливане и сливане
  Чл. 263в. (1) Вписването на вливане или сливане се извършва от съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество не по-рано от 14 дни след заявяването. Съдът вписва едновременно и изменение на дружествения договор или устава, изменение на капитала и промени на лицата, управляващи и представляващи приемащото дружество, ако такива са направени при преобразуването.
  (2) Съдът по седалището на всяко от преобразуващите се дружества вписва вливането или сливането и заличава дружеството въз основа на съдебното решение по ал. 1, след като му е изпратено служебно или му е представено от лицата, оправомощени да заявят вписването.
  (3) Съдът по седалището на всяко от преобразуващите се дружества изпраща служебно и заверен препис от партидата в търговския регистър на заличеното дружество на съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество.
  КОМИСРШТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Вписване на разделяне и отделяне
  Чл. 263г. (1) Вписването на разделяне или отделяне се извършва от съда по седалището на преобразуващото се дружество не по-рано от 14 дни след заявяването. Съдът вписва едновременно и изменение на дружествения договор или устава,

  изменение на капитала и промени на лицата, управляващи и представляващи преобразуващо се или приемащо дружество, ако такива са направени при преобразуването. При разделяне преобразуващото се дружество се заличава.
  (2) Съдът по седалището на всяко от приемащите и/или новоучредените дружества вписва разделянето или отделянето, новото дружество, ако такова се учредява, както и останалите промени за съответното дружество въз основа на съдебното решение по ал. 1, след като му е изпратено служебно или му е представено от лицата, оправомощени да заявят вписването.
  (3) Съдът по седалището на преобразуващото се дружество изпраща служебно и заверен препис от партидата в търговския регистър на това дружество на съда по седалището на всяко приемащо или новоучредено дружество.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Отказ за вписване на преобразуването
  Чл. 263д. Влязлото в сила решение, с което се отказва вписване на преобразуването, се изпраща служебно от съда по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 на съда по седалището на всяко от участващите в преобразуването дружества.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Обнародване на преобразуването
  Чл. 263е. (1) Всеки съд по седалището на участващо в преобразуването дружество обнародва извършеното от него вписване.
  (2) Обявлението в “Държавен вестник” трябва да съдържа и уведомление на кредиторите за правата им във връзка с преобразуването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Дата на преобразуването
  Чл. 263ж. (1) Преобразуването има действие от деня на вписване на вливането или сливането от съда по седалището на приемащото или новоучреденото дружество, съответно от деня на вписване на разделянето или отделянето от съда по седалището на преобразуващото се дружество.
  (2) В договора или в плана за преобразуване може да се предвиди по-ранна дата, от която действията на преобразуващите се дружества се считат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите за целите на счетоводството. Тази дата не може да предхожда с повече от 6 месеца датата на договора или плана за преобразуване.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Заключителен и встъпителен баланс
  Чл. 263з. (1) Всяко преобразуващо се дружество, което се прекратява, съставя заключителен баланс към датата на преобразуването. Екземпляр от заключителния баланс се предава на всяко от приемащите или новоучредените дружества.

  (2) Всяко новоучредено дружество съставя встъпителен баланс към датата на преобразуването на основата на балансовите стойности на получените чрез преобразуването активи и пасиви или на основата на справедливата им цена.
  (3) Когато в договора или в плана за преобразуване е предвидена по-ранна дата съгласно чл. 263ж, ал. 2, заключителни и встъпителни баланси се съставят към тази дата.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Действие на преобразуването
  Чл. 263и. (1) С вписването на преобразуването по чл. 263в, ал. 1, съответно по чл. 263г, ал. 1, възникват новоучредените дружества и се прекратяват преобразуващите се дружества освен преобразуващото се дружество при отделяне.
  (2) С вписването на вливането или сливането правата и задълженията на преобразуващите се дружества преминават върху приемащото или новоучреденото дружество. Съдружниците и акционерите в преобразуващите се дружества стават съдружници или акционери в приемащото рши в новоучреденото дружество.
  (3) С вписването на разделянето правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават върху всяко приемащо и/или новоучредено дружество съответно на разпределението, предвидено в договора или плана за преобразуване. Ако едно право не е разпределено, то преминава върху всички правоприемници пропорционално на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото. Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в едно или повече от приемащите или новоучредените дружества според предвиденото в договора или плана за преобразуване.
  (4) С вписването на отделянето част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминава върху всяко приемащо и/или новоучредено дружество съответно на разпределението, предвидено в договора или плана за преобразуване. Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в едно или повече от приемащите или новоучредените дружества и/или запазват членството си в преобразуващото се дружество според предвиденото в договора или плана за преобразуване.
  (5) С вписването на отделяне на еднолично търговско дружество предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминава върху новоучреденото дружество. Преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество.
  (6) Когато в имуществото на преобразуващо се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, съдебното решение по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 се вписва в съответния регистър. При разделяне и отделяне към съдебното решение се прилага и договорът или планът за преобразуване.
  (7) При разделяне и отделяне заварените висящи производства по дела продължават в лицето на правоприемника на страната според предвиденото в договора или плана за преобразуване. Когато преобразуващото се дружество е ответник, съдът служебно привлича като страна всички дружества, които отговарят солидарно съгласно чл. 263л, ал. 1 и 2.
  (8) Разрешения, лицензни или концесии, притежавани от преобразуващо се дружество, когато то се прекратява, преминават върху приемащото или
  новоучреденото дружество при вливане и сливане, а при разделяне - върху определеното с договора или плана за преобразуване дружество, доколкото закон или актът за предоставяне не предвиждат друго.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Защита на кредиторите при вливане и сливане
  Чл. 263к. (1) Приемащото или новоучреденото дружество управляват отделно преминалото върху тях имущество на всяко от преобразуващите се дружества за срок 6 месеца. Срокът тече отделно за всяко от преобразуващите се дружества от датата на обнародване на вливането или сливането от съда по неговото седалище.
  (2) В срока по ал. 1 всеки необезпечен кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) Членовете на управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЧЛ. 263к:
  Защита на кредиторите при вливане и сливане
  Чл. 263к. (1) Приемащото или новоучреденото дружество управляват отделно преминалото върху тях имущество на всяко от преобразуващите се дружества за срок 6 месеца. Срокът тече отделно за всяко от преобразуващите се дружества от датата на обнародване на вливането или сливането от съда по неговото седалище.
  (2) В срока по ал. 1 всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) Членовете на управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.
  Защита на кредиторите при разделяне и отделяне
  Чл. 263л. (1) За задълженията, възникнали до датата на преобразуването, отговарят солидарно всички участващи в преобразуването дружества освен прекратените. Отговорността на всяко дружество е до размера на получените от него права освен на дружеството, на което задължението е разпределено с договора или плана за преобразуване.
  (2) Ако при разделяне едно задължение не е разпределено, за него отговарят солидарно и неограничено всички приемащи и/или новоучредени дружества. Платеното на кредитора се понася от тях пропорционално на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото.
  (3) В случаите на разделяне и отделяне, когато част от имуществото преминава върху едно или повече съществуващи дружества, за всяко от приемащите дружества се прилагат съответно и правилата за отделно управление по чл. 263к.
  (4) Когато при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване размерът на капитала на преобразуващото се дружество е бил по-голям от общия размер на капитала на всички новоучредени дружества, кредиторите с вземания, възникнали преди датата на преобразуването, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала. Това важи и когато някое или всички новоучредени дружества са персонални.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Неограничена отговорност при преобразуване
  Чл. 263м. (1) Неограничено отговорните съдружници в преобразуващите се дружества продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали до датата на преобразуването.
  (2) Когато при преобразуване едно лице става неограничено отговорен съдружник в приемащо дружество, то не отговаря за задълженията на това дружество, възникнали до датата на преобразуването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Забрана за освобождаване от задължение за вноски
  Чл. 263н. (1) Съдружници или акционери в преобразуващо се или приемащо дружество не се освобождават от задължението за вноски, които не са изплатени изцяло.
  (2) След датата на преобразуването вноските се дължат към приемащото или новоучреденото дружество при вливане или сливане, а при разделяне и отделяне - съобразно предвиденото в договора или плана за преобразуване.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Оспорване на преобразуването
  Чл. 263о. (1) Всеки съдружник или акционер в участващо в
  преобразуването дружество, както и всяко от участващите в преобразуването дружества може да предяви иск пред съда по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1, за да установи, че при преобразуването е допуснато някое от следните нарушения, независимо от това при кое от участващите в преобразуването дружества е нарушението:
  1. липсва договор, проект за договор, план за преобразуване или те са недействителни;
  2. не са спазени изискванията на чл. 262е, чл. 262ж, ал. 2, т. 1, 2 и 8 и ал. 3, чл. 262и, чл. 262к, чл. 262л, ал. 2 и 3, чл. 262м -262ф и чл. 262ц, ал. 1;
  3. решението за преобразуване противоречи на императивни разпоредби на закона или учредителния договор съответно на устава на дружеството.
  (2) Нееквивалентно съотношение на замяна не е основание за предявяване на иск по ал. 1. Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74.
  (3) Искът по ал. 1 се предявява най-късно до датата на преобразуването срещу всички участващи в преобразуването дружества освен новоучредените. Всеки съдружник или акционер може да встъпи в производството и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
  (4) Ако искът по ал. 1 е предявен от участващо в преобразуването дружество, от неограничено отговорен съдружник, от съдружници с повече от 1/10 от капитала или от акционери с повече от 20 на сто от акциите с право на глас, вписването на преобразуването се спира до приключване на производството по този иск.
  (5) В случаите извън ал. 4 предявяването на иск по ал. 1 не спира вписването на преобразуването. Съдът може да разпореди спиране на вписването, когато искът е подкрепен с писмени доказателства, и ако прецени, че тежестта на твърдяното нарушение надвишава неблагоприятните резултати от по-късното вписване на преобразуването с оглед интересите на участващите в преобразуването дружества и техните съдружници и акционери. Определението за спиране подлежи на обжалване по реда на чл. 315 от ГПК.
  (6) Искът по ал. 1 се разглежда по правилата на глава дванадесета “а” - “Бързо производство” от ГПК, като чл. 126д не се прилага.
  (7) Когато вписването е спряно въз основа на влязлото в сила решение, с което се уважава искът по ал. 1, съдът отказва вписване на преобразуването.
  (8) Ако искът по ал. 1 бъде уважен, след като преобразуването е вписано, предявилият иска съдружник или акционер има право на обезщетение за претърпените вреди. Член 498 от Гражданския процесуален кодекс не се прилага.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЧЛ. 263о СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  Оспорване на преобразуването
  Чл. 263о. (1) Всеки съдружник или акционер в участващо в преобразуването дружество, както и всяко от участващите в преобразуването дружества може да предяви иск пред съда по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1, за да установи, че при преобразуването е допуснато някое от следните нарушения, независимо от това при кое от участващите в преобразуването дружества е нару шението:
  1. липсва договор, проект за договор, план за преобразуване или те са недействителни;
  2. не са спазени изискванията на чл. 262е, чл. 262ж, ал. 2, т. 1, 2 и 8 и ал. 3, чл. 262и, чл. 262к, чл. 262л, ал. 2 и 3, чл. 262м -262ф и чл. 262ц, ал. 1;
  3. решението за преобразуване противоречи на императивни разпоредби на закона или учредителния договор съответно на устава на дружеството.
  (2) Нееквивалентно съотношение на замяна не е основание за предявяване на иск по ал. 1. Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74.
  (3) Искът по ал. 1 се предявява най-късно до датата на преобразуването срещу всички участващи в преобразуването дружества освен новоучредените. Всеки съдружник или акционер може да встъпи в производството и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
  (4) Предявяването на иск по ал. 1 спира вписването на преобразуването. Въз основа на влязлото в сила решение, с което се уважава искът, съдът отказва вписване на преобразуването.
  (5) Искът по ал. 1 се разглежда по правилата на глава дванадесета ‘‘а” - “Бързо производство” от Гражданския процесуален кодекс, като чл. 126д не се прилага.
  Недействителност на новоучредено дружество
  Чл. 263п. (1) След датата на преобразуването може да се иска обявяване на недействителност на новоучреденото при преобразуването дружество, като се прилага съответно чл. 70. Искът може да бъде предявен само от съдружник или акционер, или от орган на новоучреденото дружество.
  (2) Съдружник или акционер може да иска обявяване на недействителност и когато общото събрание, на което е взето решението за преобразуване, не е свикано по установения в закона или предвиден в дружествения договор или устава ред и той не е присъствал.
  (3) Искът по ал. 1 не може да бъде предявяван от съдружник или акционер, който е участвал в производство по иск за оспорване на преобразуването и искът е бил отхвърлен.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Иск за парично уравняване
  Чл. 263р. (1) Всеки съдружник или акционер в срок 3 месеца от датата на преобразуването може да предяви пред окръжния съд иск за парично уравняване, ако приетото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна не е еквивалентно.
  (2) Искът по ал. 1 се предявява срещу приемащото или новоучреденото дружество при вливане или сливане. При отделяне и разделяне искът се предявява срещу дружеството или дружествата, в което съдружникът или акционерът участва след преобразуването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Право на напускане
  Чл. 263с. (1) Съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер, чието правно положение се променя след преобразуването и който е гласувал против решението за преобразуване, може да напусне дружеството, в което е получил дялове или акции. Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до дружеството в срок 3 месеца от датата на преобразуването.
  (2) Напусналият съдружник има право да пол)^и равностойността на притежавания преди преобразуването дружествен дял или акции съобразно предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна. Напусналият съдружник може да предяви иск за парично уравняване в срок 3 месеца от уведомлението по ал. 1.
  (3) Дяловете на напусналия съдружник се поемат от останалите съдружници, предлагат се на трето лице или с тях се намалява капиталът. Акциите на напусналия акционер се поемат от дружеството и за тях се прилагат правилата за придобиване на собствени акции освен чл. 187а, ал. 4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Особени правила при участие само на персонални дружества
  Чл. 263т. (1) Когато всички участващи в преобразуването дружества са персонални, чл. 262и-262н не се прилагат.
  (2) По искане на съдружник с право на управление в едно от участващите дружества окръжният съд по седалището му назначава проверител, който извършва проверка за всички участващи в преобразуването дружества. В този случай се прилагат съответно чл. 262л и 262м.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Раздел III
  Преобразуване чрез промяна на правната форма
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА НЕИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛ ТРЕТИ.
  Промяна на правната форма
  Чл. 264. (1) Търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.
  (2) Едновременно с промяната на правната форма не могат да се приемат нови съдружници или акционери.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  План за преобразуване
  Чл.264а. (1) При промяна на правната форма управителният орган или съдружниците с право на управление в персонално дружество съставят план за преобразуване в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  (2) Планът за преобразуване трябва да съдържа най-малко следното:
  1. правната форма, фирмата и седалището на новоучреденото дружество;
  2. съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
  3. размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 2616, ал. 2, както и срок за изплащането им;
  4. описание на дяловете, акциите или членството, което всеки сдружник или акционер придобива в новоучреденото дружество, както и данни за съществуващи залози и запори;
  5. условията относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество;
  6. правата, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книжа, които не са акции.
  (3) Към плана за преобразуване се прилага и проект на нов дружествен договор или устав на новоучреденото дружество.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Предоставяне на информация
  Чл. 264б. (1) Планът за преобразуване се представя в съда по седалището на дружеството. Ако преобразуващото се дружество е капиталово, представянето на плана се обнародва в “Държавен вестник” в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решение за преобразуване.
  (2) На разположение на съдружниците и акционерите се предоставят;
  1. планът за преобразуване заедно с проекта на нов дружествен договор или устав на новоучреденото дружество;
  2. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на плана за преобразуване, освен ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила по-малко от 6 месеца преди тази дата;
  3. данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл.
  262ч.
  (3) Материалите по ал. 2 се предоставят в седалището и на адреса на капиталовите търговски дружества в срок 30 дни преди датата на общото събрание. При поискване копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник или акционер безплатно.
  (4) Срокът по ал. 3 може да не бъде спазен, ако всички съдружници или акционери са гласували за преобразуването.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Проверка на преобразуването
  Чл. 264в. (1) Когато новоучреденото дружество е капиталово, планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител, назначен от управителния орган или от съдружниците с право на управление.
  (2) Проверителят съставя доклад за проверката до съдружниците или акционерите. Докладът трябва да съдържа оценка дали предвиденото в плана съотношение на замяна е адекватно и разумно и да посочва данните по чл. 262м, ал. 2.
  (3) За проверителя се прилагат съответно правилата на чл. 262л, ал. 3 и 4 и чл. 262м, ал. 3.
  (4) Освен в случаите по ал. 1 проверка на преобразуването се извършва и по искане на съдружник или акционер или по решение на управителен или контролен орган на дружеството. Когато проверката е поискана от съдружник, акционер или от контролен орган, проверителят се назначава от окръжния съд по седалището на дружеството.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Решение за преобразуване
  Чл. 264г. (1) Промяната на правната форма на дружеството се извършва с решение за преобразуване съгласно чл. 262п.
  (2) Когато при промяна на правната форма съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер става неограничено отговорен съдружник, се прилага чл. 262р.
  (3) С решението за преобразуване се одобрява или изменя планът за преобразуване. С това решение се приема и дружественият договор и/или уставът на новоучреденото дружество и се избират органи, с което се считат изпълнени изискванията за форма на дружествения договор или устава.
  (4) За новоучреденото дружество се прилагат съответно правилата за конкретния вид търговско дружество.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Капитал на новоучреденото дружество
  Чл. 264д. (1) Когато новоучреденото дружество е капиталово, размерът на капитала му не може да бъде по-голям от чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество. В този случай проверителят извършва проверка за спазването на това изискване.
  (2) Прилагат се съответно правилата на чл. 262ф, ал. 2 и 3.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Допълнителни правила при акционерно и командитно дружество с акции
  Чл. 264е. (1) За притежателите на акции на приносител и на особени права, които не са акции в преобразуващото се дружество, се прилагат съответно чл. 262ш и чл. 262ц
  (2) За предаването на акции в новоучреденото дружество се прилага съответно чл. 262ч.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Вписване
  Чл. 264ж. (1) Промяната на правната форма се вписва от съда по седалището на преобразуващото се дружество не по-рано от 14 дни след заявяването.
  (2) Заявлението за вписване се подава от управителния орган или от съдружник с право на управление в новоучреденото дружество и към него се прилагат:
  1. решението за преобразуване;
  2. съгласията по чл. 264г, ал. 2;
  3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
  4. докладът на проверителя, ако е извършена проверка;
  5. списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучреденото дружество, както и видът на членството;
  6. декларация на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5.
  (3) Вписването се обнародва в “Държавен вестник”, когато преобразуващото се или новоучреденото дружество е капиталово.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Действие на вписването
  Чл. 264з. (1) Промяната на правната форма има действие от вписването в търговския регистър.
  (2) С вписването на промяната на правната форма преобразуващото се дружество се прекратява и възниква новоучреденото. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество.
  (3) Съдружниците и акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в новоучреденото.
  (4) Когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, съдебното решение за вписване на промяната на правната форма се вписва в съответния регистър.
  (5) Разрешения, лицензни или концесии, притежавани от преобразуващото се дружество, преминават върху новоучреденото дружество, доколкото закон или актът за предоставяне не предвиждат друго.
  (6) Към датата на вписването се съставя заключителен и встъпителен баланс съгласно чл. 263з, ал. 1 и 2.
  КОМИСИЯТА ПОЖРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Защита на кредиторите
  Чл. 264и. (1) Неограничено отговорните съдружници в преобразуващото се дружество продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали преди промяната на правната форма. Когато едно лице става неограничено отговорен съдружник в новоучреденото дружество, то не отговаря за задълженията, възникнали до промяната на правната форма.
  (2) Съдружници или акционери в преобразуващо се дружество не се освобождават от задължението за вноски, които не са изплатени изцяло.
  (3) Когато преобразуващото се дружество е капиталово, а новоучреденото е персонално или дружество с по-малък размер на капитала, кредиторите с вземания, възникнали преди промяната на правната форма, могат да поискат обезпечение до размера на разликата в капитала.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Оспорване на преобразуването
  Чл. 264к. (1) Всеки съдружник или акционер в преобразуващо се дружество може да предяви иск пред окръжния съд по седалището му, за да установи, че при промяната на правната форма е допуснато някое от следните нарушения:
  1. липсва план за преобразуване или планът е недействителен;
  2. не са спазени изискванията на чл. 264а, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 6, чл. 264б-264д и чл. 262ц, ал. 1;
  3. решението за преобразуване противоречи на императивни разпоредби на закона или учредителния договор, съответно на устава на дружеството.
  (2) Нееквивалентно съотношение на замяна не е основание за предявяване на иск по ал. 1. Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74.
  (3) Искът по ал. 1 се предявява срещу преобразуващото се дружество най- късно до вписването на промяната на правната форма. Всеки съдружник или акционер
  може да встъпи в производството и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
  (4) Ако искът по ал. 1 е предявен от неограничено отговорен съдружник, от съдружници с повече от 1/10 от капитала или от акционери с повече от 20 на сто от акциите с право на глас, вписването на промяната на правната форма се спира до приключване на производството по този иск.
  (5) В случаите извън ал. 4 предявяването на иск по ал. 1 не спира вписването на промяната на правната форма. Съдът може да разпореди спиране на вписването, когато искът е подкрепен с писмени доказателства, и ако прецени, че тежестта на твърдяното нарушение надвишава неблагоприятните резултати от по- късното вписване на промяната на правната форма с оглед интересите на всички съдружници и акционери. Определението за спиране подлежи на обжалване по реда на чл. 315 от ГПК.
  (6) Искът по ал. 1 се разглежда по правилата на глава дванадесета “а” - “Бързо производство”, от ГПК, като чл. 126д не се прилага.
  (7) Когато вписването е спряно въз основа на влязлото в сила решение, с което се уважава искът по ал. 1, съдът отказва вписване на промяната на правната форма.
  (8) Ако искът по ал. 1 бъде уважен, след като промяната на правната форма е вписана, предявилият иска съдружник или акционер има право на обезщетение за претърпените вреди.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЧЛ. 264к СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  Оспорване на преобразуването
  Чл. 264к. (1) Всеки съдружник или акционер в преобразуващо се дружество може да предяви иск пред окръжния съд по седалището му, за да установи, че при промяната на правната форма е допуснато някое от следните нарушения:
  1. липсва план за преобразуване или планът е недействителен;
  2. не са спазени изискванията на чл. 264а, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 6, чл. 264б-264д и чл. 262ц, ал. 1;
  3. решението за преобразуване противоречи на императивни разпоредби на закона или учредителния договор, съответно на устава на дружеството.
  (2) Нееквивалентно съотношение на замяна не е основание за предявяване на иск по ал. 1. Срещу решението за преобразуване не може да се предяви иск по чл. 74.
  (3) Искът по ал. 1 се предявява срещу преобразуващото се дружество най-късно до вписването на промяната на правната форма. Всеки съдружник или акционер може да встъпи в производството и да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
  (4) Предявяването на иск по ал. 1 спира вписването на преобразуването. Въз основа на влязлото в сила решение, с което се уважава искът, съдът отказва вписване на преобразуването.
  (5) Искът по ал. 1 се разглежда по правилата на глава дванадесета “а" - “Бързо производство” от Гражданския процесуален кодекс, като чл. 126д не се прилага.

  Недействителност на новоучреденото дружество
  Чл. 264л. След вписване на промяната на правната форма съдружник, акционер или орган на новоучреденото дружество може да иска обявяване на недействителност. Прилага се съответно чл. 263п.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Защита на съдружник и акционер
  Чл. 264м. (1) Всеки съдружник или акционер в срок 3 месеца след вписването на промяната на правната форма може да предяви пред окръжния съд иск за парично уравняване срещу дружеството, ако приетото в плана за преобразуване съотношение на замяна не е еквивалентно.
  (2) Съдружник в дружество с ограничена отговорност или акционер, чието правно положение се променя след промяната на правната форма и който е гласувал против решението за преобразуване, може да напусне новоучреденото дружество. Прилага се съответно чл. 263с.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Промяна на правната форма на еднолично дружество
  Чл. 264н. (1) Когато се извършва промяна на правната форма на еднолично търговско дружество, план за преобразуване не се съставя и няма задължение за предоставяне на информация. Назначеният проверител извършва само проверка на капитала по чл. 264д.
  (2) Едноличният собственик на капитала няма правата по чл. 264к, 264л и 264м.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Раздел IV
  Преобразуване чрез прехвърляне на имущество
  върху едноличния собственик
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА НЕИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ.
  Прехвърляне на имущество върху едноличния собственик
  Чл. 265. (1) Цялото имущество на еднолично търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да премине върху едноличния собственик, ако той е физическо лице и е вписан като едноличен търговец. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.
  (2) Преобразуване по ал. 1 не може да бъде извършено, ако дялове или акции в преобразуващото се дружество са заложени или запорирани.
  (3) Решението за преобразуване се взема от едноличния собственик в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Вписване
  Чл. 265а. (1) Прехвърлянето на имущество върху едноличния собственик се вписва от съда по седалището на преобразуващото се дружество, което се заличава.
  (2) Съдът по седалището на едноличния търговец вписва прехвърлянето на имуществото въз основа на съдебното решение по ал. 1, след като му е изпратено служебно или му е представено от едноличния търговец.
  (3) Съдът по ал. 1 изпраща служебно заверен препис и от партидата в търговския регистър на заличеното дружество на съда по седалището на едноличния търговец.
  (4) Вписването на прехвърляне на имущество върху едноличния собственик се обнародва от съда по седалището на преобразуващото се дружество и от съда по седалището на едноличния търговец. Обявлението в “Държавен вестник” трябва да съдържа и уведомление на кредиторите за правата им по чл. 265в.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Действие
  Чл. 265б. (1) Прехвърлянето на имущество върху едноличния собственик има действие от деня на вписването му от съда по седалището на преобразуващото се дружество.
  (2) С вписването всички права и задължения на преобразуващото се дружество преминават върху едноличния търговец.
  (3) Когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, съдебното решение за вписване на прехвърляне на имущество върху едноличния собственик се вписва в съответния регистър.
  (4) Разрешения, лицензни или концесии, притежавани от преобразуващото се дружество, преминават върху едноличния търговец, доколкото закон или актът за предоставяне не предвиждат друго.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Защита на кредиторите
  Чл. 265в. (1) Едноличният търговец управлява отделно преминалото върху него имущество на преобразуващото се дружество за срок 6 месеца. Срокът тече отделно за кредиторите на преобразуващото се дружество и на едноличния търговец от датата на обнародването от съответния съд.
  (2) В срока по ал. 1 всеки необезпечен кредитор на преобразуващото се дружество и на едноличния търговец, чието вземане е възникнало преди вписването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) До изтичането на срока на отделното управление едноличният търговец не може да иска заличаване от търговския регистър.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА ЧЛ. 265 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  Защита на кредиторите
  Чл. 265в. (1) Едноличният търговец управлява отделно преминалото върху него имущество на преобразуващото се дружество за срок 6 месеца. Срокът тече отделно за кредиторите на преобразуващото се дружество и на едноличния търговец от датата на обнародването от съответния съд.
  (2) В срока по ал. 1 всеки кредитор на преобразуващото се дружество и на едноличния търговец, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди вписването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) До изтичането на срока на отделното управление едноличният търговец не може да иска заличаване от търговския регистър.”
  § 51. Член 270а се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 51, КОЙТО СТАВА § 53.
  § 52. В чл. 274, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Тази разпоредба се прилага и при прекратяване на дружество с ограничена отговорност по чл. 155, т. 3, както и на акционерно дружество - по чл. 252, ал. 2, т. 6.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 52, КОЙТО СТАВА § 54.
  § 53. Член 608 се изменя така:
  “Неплатежоспособност
  Чл. 608. (1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност.
  (2) Обстоятелството, че един длъжник е платил или е в състояние да плати частично или изцяло претенциите на отделни кредитори, не означава само по себе си, че длъжникът е платежоспособен.
  (3) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията или не е изпълнил в 60-дневен срок от падежа парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение, установено с влязъл в сила акт.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Към § 53:
  1. В член 608, алинея 2 се изменя така:
  (2) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията или не е изпълнил в 60-дневен срок от падежа парично задължение по търговска сделка, или публичноправно задължение, установено с влязъл в сила акт, или парично задължение по търговска сделка, установено със сила на пресъдено нещо.”
  2. Предложената ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Неплатежоспособността може се предполага и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло претенциите на отделни кредитори.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ПРИНЦИП.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕЛГЛАГА § 53, КОЙТО СТАВА § 55 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 55. Член 608 се изменя така:
  “Неплатежоспособност
  Чл. 608. (1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност.
  (2) Неплатежоспособността е налице, когато длъжникът е спрял плащанията, както и когато не е изпълнил публичноправно задължение, установено с влязъл в сила акт, или парично задължение по търговска сделка, установено със сила на пресъдено нещо.
  (3) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът не е изпълнил в 60-дневен срок от падежа парично задължение по търговска сделка, както и когато е платил, или е в състояние да плати частично или изцяло претенциите на отделни кредитори.”
  § 54. Член 613а се изменя така:
  “Обжалване на определенията и решенията на окръжния съд
  Чл. 613а. (1) Постановените от окръжните съдилища решения и определения по чл. 630, ал.1 и ал. 2, 631, 632, 701, 705, ал. 2, 709, ал. 1, 710, 735, 744 и 755, ал. 2 подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд по правилата на глава XIXa от Гражданския процесуален кодекс.
  (2) Постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност, освен тези по предходната алинея, подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд по правилата на глава XVIII и XIX от Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Апелативният съд образува делото в деня на подаване на жалбата или най-късно на следващия работен ден и постановява акта си в 14-дневен срок от датата на заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Към § 54: В чл. 613а, ал. 2 се изменя така:
  ”(2) Извън случаите по ал. 1, постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност подлежат на обжалване, ако това е предвидено в този закон, пред съответния апелативен съд по реда на глава XIX от Гражданския процесуален кодекс. Определението на апелативния съд не подлежи на обжалване.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ПРИНЦИП.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 54, КОЙТО СТАВА § 56 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 56. Член 613а се изменя така:
  “Обжалване на определенията и решенията на окръжния съд

  Чл. 613а. (1) Постановените от окръжните съдилища решения и определения по чл. 630, ал.1 и ал. 2, 631, 632, 701, 705, ал. 2, 709, ал. 1, 710, 735, 744 и 755, ал. 2 подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд по правилата на глава Х1Ха от Гражданския процесуален кодекс.
  (2) Извън случаите по ал. 1, постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност подлежат на обжалване, ако това е предвидено в този закон, само пред съответния апелативен съд по правилата на глави XVIII и XIX от Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Съдът образува делото в деня на подаване на жалбата или най- късно на следващия работен ден и постановява акта си в 14-дневен срок от датата на заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.”
  § 55. Член 6136 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 55, КОЙТО СТАВА § 57.
  § 56. В чл. 614 ал. 2 се изменя така:
  “(2) В имуществото на длъжника - едноличен търговец, се включват и една втора част от вещите, правата върху вещи и паричните влогове - съпружеска имуществена общност.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 56, КОЙТО СТАВА § 58.
  § 57. В чл. 619 се създава ал. 4:
  “(4) В случаите, в които този закон предвижда призоваването да става чрез “Държавен вестник”, обнародването на поканата, съобщението или призовката трябва да се извърши най-късно 7 дни преди събранието, съответно заседанието.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 57, КОЙТО СТАВА § 59.
  § 58. В чл. 623 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така;
  “(1) Името и адресът на назначения синдик или временен синдик, а в случаите по чл. 707, ал. 1 - на назначените членове на надзорния орган, се вписват в съответния съдебен регистър и се обнародват в “Държавен вестник”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Вписват се и се обнародват промените в обстоятелствата по
  ал. 1.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 58, КОЙТО СТАВА § 60.
  § 59. В чл. 625 след думите “както и” се добавя “от Агенцията за държавни вземания за”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 59, КОЙТО СТАВА § 61.
  § 60. в чл. 630, ал. 2 след думата ’’синдика” се поставя запетая и се добавя ’’Агенцията за държавни вземания”, а накрая се добавя “или по-късно, но преди да е изтекъл срокът за предлагане на план по чл. 696”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 60, КОЙТО СТАВА § 62.
  § 61. Създава се чл. 631а:
  “Обезщетение
  Чл. 631а. (1) Когато с влязло в сила решение молбата на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлена, длъжникът има право на обезщетение за имуществените и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица, ако кредиторът е действал умишлено или с груба небрежност.
  (2) Обезщетение се дължи за всички вреди, които се пряка и непосредствена последица от увреждането. То може да бъде платимо еднократно или периодично.
  (3) Ако длъжникът е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.
  (4) Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.
  (5) Ако молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от няколко кредитори, отговорността им е солидарна.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  Към § 61: Създава се чл. 631а:
  “Обезщетение
  Чл. 631а. (1) Когато с влязло в сила решение молбата на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлена, длъжникът - физическо или юридическо лице, има право на обезщетение, ако кредиторът е действал умишлено или с груба небрежност.
  (2) Обезщетение се дължи за всички имуществени и неимуществени вреди, които се пряка и непосредствена последица от увреждането. То може да бъде платимо еднократно или периодично.
  (3) Ако длъжникът е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.
  (4) Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.
  (5) Ако молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от няколко кредитори, отговорността им е солидарна.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА § 61, КОЙТО СТАВА § 63 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 63. Създава се чл. 631а:
  “Обезщетение
  Чл. 631а. (1) Когато с влязло в сила решение молбата на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлена, длъжникът - физическо или юридическо лице, има право на обезщетение, ако кредиторът е действал умишлено или с груба небрежност.
  (2) Обезщетение се дължи за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. То може да бъде платимо еднократно или периодично.
  (3) Ако длъжникът е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.
  (4) Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.
  (5) Ако молбата за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от няколко кредитори, отговорността им е солидарна.”
  § 62. В чл. 634г след думите ‘Чл. 707, ал. 1” се добавя “и 2”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 62, КОЙТО СТАВА § 64.
  § 63. В чл. 637, ал. 1 след думите “граждански и търговски дела срещу длъжника” се добавя “с изключение на трудови спорове по парични вземания”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  Към § 63: Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:
  (5)“След откриването на производство по несъстоятелност е недопустимо образуването на нови съдебни или арбитражни производства по граждански или търговски дела срещу длъжника.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 63, КОЙТО СТАВА § 65 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 65. В чл. 637 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “граждански и търговски дела срещу длъжника” се добавя “с изключение на трудови спорове по парични вземания”.
  2. Създава се ал. 5:
  (5)“След откриването на производство по несъстоятелност е недопустимо образуването на нови съдебни или арбитражни производства по граждански или търговски дела срещу длъжника.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  Да се създадат § 63а и § 63б:
  “§ 63а. В чл. 638 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
  (4)“Спряното производство се прекратява, ако вземането бъде предявено и прието при условията на чл. 693, ал. 1, т. 1. Наложените в изпълнителното производство запори и възбрани са непротивопоставими на кредиторите на несъстоятелността. Не се допуска налагане на обезпечителни мерки по реда на ГПК или ДПК върху имущество на длъжника след откриване на производство по несъстоятелност”
  § 63б. В чл. 640 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2)Длъжникът предоставя на съда или синдика информация относно състоянието на имуществото и търговската си дейност към датата на поискването, както и всички свързани с това документи. Информацията и документите се предоставят в 7 - дневен срок от писменото им искане.
  2. Досегашната ал.2 става ал.3, като в нея се добавя изразът ‘^..и по ал.2, съдът налага на виновното лице глоба от 1 000 до 5 000 лева.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДАТ НОВИ § 66, § 67 и § 68 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  66. В чл. 638 се създава ал. 4:
  (4)‘‘Спряното производство се прекратява, ако вземането бъде предявено и прието при условията на чл. 693. Наложените в изпълнителното производство запори и възбрани са непротивопоставими на кредиторите на несъстоятелността. Не се допуска налагане на обезпечителни мерки по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчния процесуален кодекс върху имущество на длъжника след откриване на производство по несъстоятелност”
  § 67. Създава се чл. 639б:
  “Чл. 639б. Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, бързоразвалящи се движими вещи от масата на несъстоятелността, както и друго имущество от масата на несъстоятелността, ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност.”
  § 68. В чл. 640 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2)Длъжникът предоставя на съда или синдика информация относно състоянието на имуществото и търговската си дейност към датата на поискването, както и всички свързани с това документи. Информацията и документите се предоставят в 7 - дневен срок от писменото им искане.
  2. Досегашната ал.2 става ал.3, като в нея се добавя изразът “и по ал.2, съдът налага на виновното лице глоба от 1000 до 5 000 лева.”
  § 64. В чл. 641 думите “апелативния или на” се заличават.
  КОМИСРИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 64, КОЙТО СТАВА § 69.
  § 65. В чл. 655 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Синдик може да бъде физическо или търговско дружество.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Лицата, които осъществяват правомощията на синдика - юридическо лице, трябва да отговарят на изискванията по ал. 3. Те се утвърждават поименно от съда по несъстоятелността.”
  3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3,4, 5 и 6.
  4. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) точка 7 се изменя така:
  “7. да е издържал успешно изпит за придобиване на квалификация съгласно условия и ред, определени в наредбата по чл. 655а, ал. 1, и да бъде включен в утвърден съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката, министъра на финансите и обнародван в “Държавен вестник” списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици;”
  б) създава се т. 10:
  “10. да е декларирал писмено спазването на професионални етични правила за поведение.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В §65:
  В чл. 655 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В алинея 3, т. 7 да отпаднат думите ‘‘съвместно” и “министъра на икономиката, министъра на финансите”.
  2. В ал. 3 да отпадне т. 10.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ЧАСТИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 65, КОЙТО СТАВА § 70 СЪС СЛЕДНАТА РЕЛАКЦИЯ:
  § 70. В чл. 655, ал. 3, т. 7се изменя така:
  “7. да е издържал успешно изпит за придобиване на квалификация по ред, определен в наредбата по чл. 655а, ал. 1, и да бъде включен в утвърден от министъра на правосъдието и обнародван в “Държавен вестник” списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици;”
  § 66. Създава се чл. 655а:
  “Вноска за и професионална квалификация”
  Чл. 655а. (1) Синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за условията и реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.
  (2) Невнасянето в срок на вноските по ал. 1 е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7.
  (3) Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката са длъжни да организират ежегодно курсове за квалификация на синдиците.”
  (4) Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката и министъра на финансите приемат Наредба за професионалните етични правила за поведение на синдиците.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 66:
  В чл. 655а да отпадне ал. 4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 66, КОЙТО СТАВА § 71 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 71. Създава се чл. 655а:
  “Вноска за и професионална квалификация”
  Чл. 655а. (1) Синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.
  (2) Невнасянето в срок на вноските по ал. 1 е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7.
  (3) Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката са длъжни да организират ежегодно курсове за квалификация на синдиците.”
  § 67. В чл. 657 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”.
  2. В ал. 1, т. 4 думите “2/3” се заменят с “повече от половината”.
  3. В ал. 3 думите “и 4” се заличават.
  4. В ал. 6 след думите “ал. 1” се добавя “т. 1,2, 3, 5,6, 7”.
  5. Създава се ал. 8:
  “(8) В случаите по чл. 657, ал. 1, т. 4 кредиторите са длъжни да посочат в искането си и избран от тях синдик.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 67, КОЙТО СТАВА § 72 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 72. В чл. 657 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 думите “2/3” се заменят с “повече от половината”.
  2. В ал. 3 думите “и 4” се заличават.
  3. В ал. 6 след думите “ал. 1” се добавя “т. 1,2,3,5,6,7”.
  4. Създава се ал. 8:
  “(8) В случаите по чл. 657, ал. 1, т. 4 кредиторите са длъжни да посочат в искането си синдик.”
  § 68. В чл. 658 се създава ал. 3:
  “(3) Всички органи в страната се задължават да оказват необходимото съдействие при изпълнение служебните задължения на синдика.”
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА § 68 ДА ОТПАДНЕ.
  § 69. В чл. 659 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “съда” се добавя “и комитета на кредиторите”.
  2. Създава се нова алинея 4:
  “Ал. 4. Министърът на правосъдието ежемесечно публикува бюлетин с информация за действащите синдици, тяхното текущо и окончателно възнаграждение и разходите за управление на дружеството.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 69 да отпадне т. 2.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО-
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 69, КОЙТО СТАВА § 73 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 73. В чл. 659 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “съда” се добавя “и комитета на кредиторите”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Министърът на правосъдието ежегодно публикува бюлетин с информация за действащите синдици, тяхното текущо и окончателно възнаграждение и разходите за управление на дружеството.”
  § 70. В чл. 661, ал. 4 думите “Окончателното възнаграждение на синдика се определя в зависимост от следните обстоятелства” се заменят с “Окончателното възнаграждение на синдика може да се определи и при приемане на план за оздравяване, съответно при постигане на извънсъдебно споразумение между длъжника и кредиторите, като то е в зависимост от следните обстоятелства”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 70, КОЙТО СТАВА § 74.
  § 71. Създава се чл. 663а:
  “Застраховане
  Чл. 663а. Синдикът се застрахова за времето, през което е назначен за синдик по конкретното производство, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Минималният размер на застрахователната сума се определят в наредбата по чл. 655а., ал. 1.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  Към § 71: Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:
  (2) “Задължението по предходната алинея се изпълнява в 3-дневен срок от избора и преди встъпване в длъжност.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 71, КОЙТО СТАВА § 75 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 75. Създава се чл. 663а:
  “Застраховане
  Чл. 663а. (1) Синдикът се застрахова за времето, през което е назначен за синдик по конкретното производство, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Минималният размер на застрахователната сума се определят в наредбата по чл. 655а., ал. 1.”
  (2) Задължението по предходната алинея се изпълнява в 3-дневен срок от избора и преди встъпване в длъжност.”
  § 72. В чл. 672 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  “4. взема решение дали ще се приеме план за оздравяване.”
  2. В ал. 2 думите “ал. 2 “ се заменят с “ал. 3”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  В § 72 да отпадне т.1.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО. КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА § 72 ДА ОТПАДНЕ.
  § 73. В чл. 673 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Съдът може да предостави право на глас и на кредитор по чл. 637, ал. 3, ако в подкрепа на вземането му са представени убедителни писмени доказателства, на кредитор с неприето вземане, който е предявил иск по чл. 694, както и на кредитор с прието вземане, срещу когото е предявен иск по чл. 694 за установяване несъществуване на вземането му.“
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В §73:
  Чл. 673 се изменя така:
  Чл. 673. (1) Събранието на кредиторите се провежда след одобряването на списъка по чл. 692 от съда с влязло в сила решение.
  (2) След приемането на вземанията право на глас в събранието на кредиторите имат само кредиторите с приети вземания.
  Ал.3 и ал.4 се отменят.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  В § 73 след думите “ който е предявил иск по чл. 694” се поставя точка и текста до края се заличава.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 73, КОЙТО СТАВА § 76.
  § 74. В чл. 677, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  “5. определя размера на текущото възнаграждение на синдика, неговото изменение, както и размера на окончателното възнаграждение;”
  2. Точка 8 се изменя така:
  “8. определя ред и начин за осребряване имуществото на длъжника, начална цена, метод и условия за оценка на имуществото, избор на оценители и определяне на възнаграждението им.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 74:
  В чл. 677, ал. 1 т. 8 се заличава.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 74, КОЙТО СТАВА § 77 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 77. В чл. 677, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  “5. определя размера на текущото възнаграждение на синдика, неговото изменение, както и размера на окончателното възнаграждение;”
  2. Точка 8 се изменя така:
  ‘‘8. определя ред и начин за осребряване имуществото на длъжника, метод и условия за оценка на имуществото, избор на оценители и определяне на възнаграждението им.”
  § 75. В чл. 681 се създава ал. 3:
  “(3) Комитетът на кредиторите може по своя инициатива или по искане на съда да дава становища относно продължаване дейността на предприятието на длъжника, възнаграждението на временния и служебния синдик, действията по осребряването, отговорността на синдика по чл. 663, ал. 1 и други случаи.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 75, КОЙТО СТАВА § 78.
  § 76. Член 686 се изменя така:
  “Списък на предявените вземания
  Чл. 686. (1) В 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 685, ал. 1
  синдикът съставя;
  1. списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването;
  2. списък на вземанията по чл. 687;
  3. списък на предявените и неприетите вземания, годишен счетоводен отчет за предходната календарна година и за последния месец преди датата на откриване на производството по несъстоятелност.
  (2) В 7-дневен срок от обнародване на съобщението всеки кредитор и длъжникът имат право да възразят писмено срещу предявено от друг кредитор вземане пред синдика.
  (3) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 синдикът съставя окончателен списък на кредиторите с приети вземания, включително вземанията по чл. 687, и списък на неприетите от него вземания и ги внася в съда заедно с всички възражения и становището си по всяко от тях.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В §76:
  В чл. 686, предложените ал.2 и 3 да отпаднат. Да се запази действащата
  ал. 2.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНППП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 76, КОЙТО СТАВА § 79 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 79. Член 686 се изменя така:
  “Списък на предявените вземания
  Чл. 686. (1) В 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 685, ал. 1 синдикът съставя:
  1. списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването;
  2. списък на вземанията по чл. 687;
  3. списък на предявените и неприетите вземания, годишен счетоводен отчет за предходната календарна година и за последния месец преди датата на откриване на производството по несъстоятелност.”
  (2) Материалите по ал. 1 се предоставят на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда.
  § 77. В чл. 688 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Вземане, което е предявено след изтичането на срока по чл. 685, ал. 1, но не по-късно от два месеца, се вписва в списъка на предявените вземания и се приема по предвидения от закона ред. След изтичането на този срок вземания, възникнали до датата на откриване на производството по несъстоятелност, не могат да се предявяват.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 77, КОЙТО СТАВА § 80.
  § 78. Член 689 се изменя така:
  “Списък на приетите от синдика вземания
  Чл. 689. Синдикът прави обявление в “Държавен вестник” за съставянето на списъците и за счетоводните отчети незабавно след съставянето им и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 78, КОЙТО СТАВА § 81.
  § 79. Член 690 се изменя така:
  “Оспорване на списъка
  Чл. 690. (1) Длъжникът или кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до синдика срещу прието или неприето от синдика вземане в 7- дневен срок от обнародването на обявлението за представянето на списъците и отчета по чл. 686,ал. 1.
  (2) Синдикът е длъжен да представи пред съда становище по всяко постъпило възражение в 3-дневен срок от получаването му, но не по-късно от датата на провеждане на съдебното заседание за разглеждане на възраженията.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 79, КОЙТО СТАВА § 82.
  § 80. В чл. 692 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Списъкът на приетите от синдика вземания, за които не са постъпили възражения по реда на чл. 690, ал. 1, се одобрява от съда в закрито заседание незабавно след изтичането на срока по чл. 690, ал. 1. Съдът се произнася с определение.
  (2) Съдът разглежда постъпилите възражения в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва, и направилия възражението кредитор. По възможност всички възражения се разглеждат в едно съдебно заседание.”
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Определенията по ал. 1 и 3 не подлежат на обжалване.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В §80:
  Чл. 692 се изменя така:
  Чл. 692. (1). Списъкът на приетите от синдика вземания, за които не са постъпили възражения, се одобрява от съда в закрито заседание. Съдът се произнася с решение незабавно след изтичане на срока по чл.690, ал.1.
  (2) Съдът разглежда постъпилите възражения в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредиторът, чието включване или невключване в списъка се оспорва и направилият възражението кредитор. По възможност всички възражения се разглеждат в едно съдебно заседание.
  (3) Когато намери възраженията за основателни, съдът одобрява списъка, след като направи съответната промяна. В противен случай съдът оставя възраженията без уважение. Съдът се произнася в 14 - дневен срок от заседанието по ал.2.
  (4) Съобщение за решението на съда за одобряване на списъка се обнародва в “Държавен вестник”.
  (5) В 7 - дневен срок от обнародването по ал.4 длъжникът или направилият възражението кредитор може да обжалва решението по ал.3 пред съответния апелативен съд.
  (6) Апелативният съд образува делото и се произнася в сроковете по чл.613а, ал.2, като решението му е окончателно.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 80, КОЙТО СТАВА § 83.
  § 81. Член 694 се изменя така:
  “Чл. 694. (1) Кредитор или длъжникът, ако са направили възражение по чл. 690, ал. 1, може да предяви иск за установяване съществуването на неприето вземане или несъществуването на прието вземане в 7-дневен срок от датата на обнародване на определението на съда за одобряване на списъка по чл. 692, ал. 3. Искът се предявява пред съда по несъстоятелността.
  (2) При предявяване на установителен иск не се внася предварително държавна такса. Ако искът бъде отхвърлен, разноските са за сметка на ищеца.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 81: Чл.694 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 81, КОЙТО СТАВА § 84.
  § 82. В чл. 700 се създават ал. 5 и 6:
  “(5) С плана за оздравяване може да се предвиди назначаване на надзорен орган за осъществяване на контрол върху дейността на длъжника за срока на действие на оздравителния план или за по-кратък срок.
  (6) Когато планът за оздравяване предвижда превръщане на вземания в част от капитала, към плана се прилага списък с имената на кредиторите, изразили съгласие да запишат дялове, съответно акции, пълно описание на непаричните вноски - вземания, паричната им оценка по чл. 72, ал. 2, основанията на правата на вносителя, както и броя, вида и номиналната стойност на дяловете, съответно акциите, които се придобиват. В тези случаи не се прилага чл. 72, ал. 5. Ако имуществото на дружеството не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения, превръщането на вземането в част от капитала се извършва по номиналната стойност на дяловете, съответно акциите. Ако имуществото на дружеството е достатъчно, за да покрие паричните му задължения, превръщането на вземането в част от капитала се извършва по балансовата стойност на дяловете, съответно на акциите. Когато планът за оздравяване предвижда превръщане на вземане в дял от капитала, решението за утвърждаване на оздравителния план има сила на решение на общото събрание на акционерите, съответно на съдружниците, за увеличаване на капитала чрез непарични вноски.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 82, КОЙТО СТАВА § 85.
  § 83. Създава се чл. 700а:
  “ Надзорен орган
  Чл. 700а. (1) Надзорният орган по чл. 700, ал. 5 може да бъде едноличен или колективен.
  (2) Колективният надзорен орган се състои от 3 до 7 души, в това число председател и заместник-председател.
  (3) Председателят свиква заседанията на надзорния орган по свой почин, както и по искане на членовете на надзорния орган или на длъжника.
  (4) Редът за свикване на колективния надзорен орган, кворумът и начинът за приемане на решения се уреждат в плана за оздравяване.
  (5) Длъжникът представя пред надзорния орган доклад за дейността си и за предприетите действия по изпълнение на плана за оздравяване най-малко веднъж на 3 месеца.
  (6) Длъжникът уведомява незабавно надзорния орган за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за изпълнението на плана за оздравяване.
  (7) Надзорният орган има право по всяко време да поиска от длъжника да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дейността на длъжника и изпълнението на плана за оздравяване.
  (8) Органите на длъжника само след предварителното съгласие на надзорния орган могат да вземат решения за:
  1. преобразуване на длъжника;
  2. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от
  тях;
  3. сделки с имущество извън обичайните действия и сделки, свързани с упражняването на търговската дейност на длъжника;
  4. съществена промяна на дейността на длъжника;
  5. съществени организационни промени;
  6. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за изпълнението на плана за оздравяване или прекратяване на такова сътрудничество;
  7. създаване или закриване на клон.
  (9) Обстоятелствата по ал. 8 се вписват в търговския регистър.
  (10) Възражения, че действията са извършени в нарушение на ал. 9, не могат да се противопоставят на трети лица.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 83, КОЙТО СТАВА § 86.
  § 84. В чл. 703 се създава ал. 7:
  “(7) Събранието на кредиторите може да вземе решение за назначаване на надзорен орган по чл. 700а и в случаите, в които това не е предвидено в плана за оздравяване на предприятието.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 84, КОЙТО СТАВА § 87.
  § 85. В чл. 707 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “и назначава надзорния орган, предложен в плана или избран от събранието на кредиторите”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) По искане на кредитор, на надзорния орган или на длъжника е решението за утвърждаване на плана или по-късно с цел запазване на имуществото и осигуряване изпълнението на плана съдът може:
  1. да определи имущество, с което длъжникът да се разпорежда само с предварителното разрешение на надзорния орган, а когато няма такъв - на съда;

  2. да замени един или повече членове на надзорния орган с други
  лица.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 85, КОЙТО СТАВА § 88 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКИЦИЯ:
  § 88. В чл. 707 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “и назначава надзорния орган, предложен в плана или избран от събранието на кредиторите”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) По искане на кредитор, на надзорния орган или на длъжника с решението за утвърждаване на плана или по-късно с цел запазване на имуществото и осигуряване изпълнението на плана съдът може:
  1. да определи имущество, с което длъжникът да се разпорежда само с предварителното разрешение на надзорния орган, а когато няма такъв - на съда;
  2. да замени един или повече членове на надзорния орган с други
  лица.”
  § 86. В чл. 709 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Ако длъжникът не изпълнява задълженията си по плана или по чл. 700а, ал. 5, 6, 7 и 8, кредиторите, чиито вземания са преобразувани с плана и представляват не по-малко от 15 на сто от общия размер на вземанията, или надзорният орган по чл. 700а могат да поискат възобновяване на производството по несъстоятелност, без да се доказва нова неплатежоспособност, съответно свръхзадълженост.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 86, КОЙТО СТАВА § 89.
  § 87. В чл. 716 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Продажбата на имуществените права от масата на несъстоятелността се извършва от синдика след разрешение на съда.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  В §87:
  В чл. 716 се създава нова ал. 3:
  ‘‘(3) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, бързоразвалящи се движими вещи от масата на несъстоятелността, както и друго имущество от масата на несъстоятелността, ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност.”

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО СТАВА НОВ § 67.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 87, КОЙТО СТАВА § 90.
  § 88. Член 717 се изменя така:
  “Продажба на вещи и имуществени права
  Чл. 717. (1) Вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения в тази глава ред и съобразно решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8, освен в случаите по чл. 677, ал. 4.
  (2) По предложение на синдика и съобразно решението на събранието на кредиторите съдът по несъстоятелността разрешава продажба на вещите и имуществените права като цяло, на обособени части или отделни имуществени права. Съдът е длъжен да се произнесе по предложението на синдика в деня на постъпването му в съда или най-късно на следващия работен ден.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В §88:
  В ЧЛ.717 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “съобразно решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8, освен в случаите по чл. 677, ал. 4” се заличават.
  2. В ал. 2 думите “съобразно решението на събранието на кредиторите” се заличават.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 88, КОЙТО СТАВА § 91.
  § 89. Създават се чл. 717а-717н:
  “Обявление за продажба
  Чл. 717а. (1) Синдикът изготвя обявление за продажбата, в което посочва реда и начина на продажба, определен от събранието на кредиторите, мястото и деня, в който ще се извърши продажбата, и оценката на имуществото, което ще се продава.
  (2) Синдикът поставя обявлението по ал. 1 на видно място в сградата на общината по седалището на длъжника и в сградата по адреса на управление на длъжника в срок 15 до 30 дни преди посочения в обявлението ден и съставя протокол за това. Синдикът обнародва обявлението за продажба в специализираната притурка на “Държавен вестник” и го посочва в бюлетина на Министерството на икономиката в срок 15 дни преди посочения в обявлението ден за продажба.
  Място на извършване на продажбата
  Чл. 717б. Продажбата се извършва по адреса на управление на длъжника в деня, посочен в обявлението.
  Ред за извършване на продажбата
  Чл. 717в. (1) Книжата за продажбата се държат в канцеларията на
  синдика и по адреса на управление на длъжника и са на разположение на всеки заинтересуван.
  (2) За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху оценката.
  (3) Всеки наддавай посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деня на продажбата до края на работното време при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър.
  (4) Веднага след приключването на работното време синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.
  (5) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, както и предложения за цена под 75 на сто от оценката, ако има такива, са недействителни.
  Ограничение за участие в продажбата
  Чл. 717г. (1) Длъжникът, неговият законен представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от ЗЗД, нямат право да участват в наддаването.
  (2) Когато имущественото право е купено от лице, което е нямало право да наддава, продажбата е недействителна.
  (3) В случая по ал. 2 внесените от купувача пари се задържат за удовлетворяване вземанията на кредиторите.
  Плащане на цената
  Чл. 717д. Купувачът трябва в срок 5 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
  Последващи купувачи
  Чл. 717е. Ако в срока по чл. 717д цената не бъде внесена:
  1. внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите;
  2. синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка; ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач; ако не се съгласи или ако не внесе цената в 5-дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът предлага имота на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена най- малко 75 на сто от оценката, ако такава е определена от събранието на кредиторите; наддавачът, който се е съгласил да купи имуществото и не внесе в срок предложената цена, отговаря съобразно т. 1.

  Провеждане на нов търг
  Чл. 717ж. Ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или купувачът не е внесъл цената, в 7-дневен срок се провежда нов търг с явно наддаване с начална цена 1 лев след ново обявяване по реда на чл. 717а, ал. 2.
  Възлагане
  Чл. 717з. (1) Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага имота в деня, следващ деня на плащането. Плащането на цената покрива неспазването на изискванията за представяне на задатък.
  (2) От датата на издаване на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имущественото право. Правата, които трети лица са придобили върху имущественото право, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на кредиторите.
  (3) Ако възлагането не бъде обжалвано, действителността на продажбата може да се оспорва по исков ред само при нарушаване на чл. 717г и при невнасяне на цената. В последния случай купувачът може да отклони уважаването на иска, ако внесе дължимата сума заедно с лихвите от деня на обявяването му за купувач.
  Отменяне на възлагането
  Чл. 717и. Ако постановлението за възлагането бъде отменено или ако продажбата бъде обявена за недействителна съгласно чл. 717г, новата продан се извършва след ново обявяване.
  Придобиване и оспорване на собствеността
  Чл. 717к. (1) Купувачът на движими вещи става техен собственик, независимо от това дали са принадлежали на длъжника.
  (2) Предишният собственик има право да получи цената, ако тя не е изплатена, а ако тя е била изплатена, той има право да иска от кредиторите и от длъжника това, което те са получили по разпределението.
  Въвод и преминаване на риска
  Чл. 717л. (1) Купувачът се въвежда във владение на имущественото право от синдика въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платените такси за прехвърляне на имота и за извършеното вписване на същото постановление.
  (2) Рискът от погиване на имущественото право, както и разноските по опазването му до въвода във владение на купувача са за сметка на масата на несъстоятелността.
  (3) Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имущественото право. Това лице може да се брани само с иск за собственост.
  Продажба при съсобственост
  Чл. 717м. (1) Когато изпълнението бъде насочено върху имзчцествено право, което е съсобствено, за дълг на някой от съсобствениците, имущественото право се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника.
  (2) Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.
  Продажба на ипотекиран имот
  Чл. 717н. При продажба на ипотекиран имот, която се извършва не по вземането на ипотекарния кредитор, синдикът му изпраща съобщение за насрочването на продажбата.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В §89:
  1. В чл. 717а, ал.1 думите ^определен от събранието на кредиторите” се заменят със “съда”.
  2. В чл. 717з се създава ал. 3:
  “(3) Постановлението за възлагане издадено от съда може да се обжалва пред апелативния съд от участвувалите в търга.”
  Предложената ал. 3 става ал. 4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО САМО ПО Т. 2.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  В § 89 се прави следното изменение:
  В чл. 717ж, думите “1 лев” се заменят с “30 % от оценката”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 89, КОЙТО СТАВА § 92 И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 92. Създават се чл. 717а-717н:
  “Обявление за продажба
  Чл. 717а. (1) Синдикът изготвя обявление за продажбата, в което посочва реда и начина на продажба, определен от събранието на кредиторите, мястото и деня, в който ще се извърши продажбата, и оценката на имуществото, което ще се продава.
  (2) Синдикът поставя обявлението по ал. 1 на видно място в сградата на общината по седалището на длъжника и в сградата по адреса на управление на длъжника в срок 15 до 30 дни преди посочения в обявлението ден и съставя протокол за това. Синдикът представя за публикуване обявлението за продажба в специален бюлетин на Министерството на икономиката в срок 15 дни преди посочения в обявлението ден за продажба.

  Място на извършване на продажбата
  Чл. 717б. Продажбата се извършва в канцеларията на синдика или по адреса на управление на длъжника в деня, посочен в обявлението.
  Ред за извършване на продажбата
  Чл. 717в. (1) Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика или по адреса на управление на длъжника и са на разположение на всеки заинтересуван.
  (2) За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху оценката.
  (3) Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деня на продажбата до края на работното време при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър.
  (4) Веднага след приключването на работното време синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.
  (5) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, както и предложения за цена под 75 на сто от оценката, ако има такива, са недействителни.
  Ограничение за участие в продажбата
  Чл. 717г. (1) Длъжникът, неговият законен представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от ЗЗД, нямат право да участват в наддаването.
  (2) Когато имущественото право е купено от лице, което е нямало право да наддава, продажбата е недействителна.
  (3) В случая по ал. 2 внесените от купувача пари се задържат за удовлетворяване вземанията на кредиторите.
  Плащане на цената
  Чл. 717д. Купувачът трябва в срок 5 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
  Последващи купувачи
  Чл. 717е. Ако в срока по чл. 717д цената не бъде внесена:
  1. внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите;
  2. синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най- висока цена, ако не е изтеглил задатъка; ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач; ако не се съгласи или ако не внесе цената в 5-дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък се задържа за

  удовлетворяване на кредиторите, а синдикът предлага имота на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва така при нуязда до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена най-малко 75 на сто от оценката, ако такава е определена от събранието на кредиторите; наддавачът, който се е съгласил да купи имуществото и не внесе в срок предложената цена, отговаря съобразно т. 1.
  Провеждане на нов търг
  Чл. 717ж. Ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или купувачът не е внесъл цената, се провежда нов търг с явно наддаване с начална цена 50 % от оценката след ново обявяване по реда на чл. 717а, ал. 2, изречение първо.
  Възлагане
  Чл. 717з. (1) Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага имота в деня, следващ деня на плащането. Плащането на цената покрива неспазването на изискванията за представяне на задатък.
  (2) От датата на издаване на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имущественото право. Правата, които трети лица са придобили върху имущественото право, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на длъжника.
  (3) Постановлението за възлагане издадено от съда може да се обжалва пред апелативния съд от участвувалите в търга.
  (4) Ако възлагането не бъде обжалвано, действителността на продажбата може да се оспорва по исков ред само при нарушаване на чл. 717г и при невнасяне на цената. В последния случай купувачът може да отклони уважаването на иска, ако внесе дължимата сума заедно с лихвите от деня на обявяването му за купувач.
  Отменяне на възлагането
  Чл. 717и. Ако постановлението за възлагането бъде отменено или ако продажбата бъде обявена за недействителна съгласно чл. 717г, новата продан се извършва след ново обявяване.
  Придобиване и оспорване на собствеността
  Чл. 717к. (1) Купувачът на движими вещи става техен собственик, независимо от това дали са принадлежали на длъжника.
  (2) Предишният собственик има право да получи цената, ако тя не е изплатена, а ако тя е била изплатена, той има право да иска от кредиторите и от длъжника това, което те са получили по разпределението.
  Въвод и преминаване на риска
  Чл. 717л. (1) Купувачът се въвежда във владение на имущественото право от синдика въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платените такси за прехвърляне на имота и за извършеното вписване на същото постановление.
  (2) Рискът от погиване на имущественото право е за сметка на купувача, а разноските по опазването му до въвода във владение на купувача са за сметка на масата на несъстоятелността.
  (3) Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имущественото право. Това лице може да се брани само с иск за собственост.
  Продажба при съсобственост
  Чл. 717м. (1) Когато изпълнението бъде насочено върху имуществено право, което е съсобствено, за дълг на някой от съсобствениците, имущественото право се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника.
  (2) Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.
  Продажба на ипотекиран имот
  Чл. 717н. При продажба на ипотекиран имот, която се извършва не по вземането на ипотекарния кредитор, синдикът му изпраща съобщение за насрочването на продажбата.”
  § 90. В чл. 722, ал. 1, т. 4 думите “до една година” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 90, КОЙТО СТАВА § 93.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 91. Промяна на седалище на търговец и откриване на клон, заявени за вписване до влизането в сила на този закон, се вписват по досегашния ред.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 91, КОЙТО СТАВА § 94.
  § 92. Прехвърляне на предприятие, извършено до влизането в сила на този закон, се вписва по досегашния ред.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 92, КОЙТО СТАВА § 95.

  § 93. За заварените тьрговски дружества срокът по чл. 70, ал. 2 започва да тече от влизането в сила на този закон.
  КОМИСИЯТА ПОЖРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА 8 93. КОЙТО СТАВА § 96.
  § 94. Исковете по чл. 70 и по 74 срещу решения за преобразуване, заведени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖКНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 94, КОЙТО СТАВА § 97.
  § 95. Преобразуванията на търговски дружества, заявени за вписване до влизането в сила на този закон, се вписват по досегашния ред и имат действие съгласно досегашните разпоредби.
  КОМИСИЯТА ПОЖРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕИРТЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 95, КОЙТО СТАВА § 98.
  § 96. Правата на кредитори във връзка е преобразувания, вписани до влизането в сила на този закон, се запазват.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 96, КОЙТО СТАВА § 99.
  § 97. (1) В срок 3 месеца след влизането в сила на закона министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономика и министъра на финансите издават наредбите по чл. 655а.
  (2) До издаването на наредбата по чл. 655а, ал.1 и провеждането на изпита по чл. 655, ал. 7 синдиците се назначават по досегашния ред.
  (3) В едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 се организира и провежда изпит за придобиване на квалификация за синдик по реда на наредбата по чл. 655а, ал. 1.
  (4) Лицата издържали успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик се включват в списък, който се обнародва в Държавен вестник.
  (5) Лице, което е назначено за синдик или за временен синдик по заварено производство по несъстоятелност се освобождава незабавно от съда, ако не е включено в обнародвания в Държавен вестник списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 97, КОЙТО СТАВА § 100.
  § 98. Заварените при влизане в сила на закона неприключили производства по несъстоятелност продължават по реда на този закон. Подадените въззивни жалби срещу актовете по чл. 613а, ал. 1 се разглеждат по досегашния ред.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН
  ПЕНЧЕВ:
  § 98 се изменя така:
  98. (1) Заварените висящи производства производства по несъстоятелност се приключват по реда на този закон.
  (2) Подадените въззивни жалби срещу актовете по чл. 613а, ал. 1. се разглеждат по досегашния ред.
  (3) Относно сроковете по чл. 686, 688 ал.1, 690 и 694 ал.1, които са започнали да текат до влизане в сила на този закон се прилагат разпоредбите които са били в сила преди това, освен ако не изтичат след установените срокове от този закон.
  (4) Публичните продажби за които при влизане в сила на този закон са били направени обявления, се довършват по досегашния ред, след което се прилага разпоредбата на чл. 717ж.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА § 98, КОЙТО СТАВА § 101 СЪС СЪЩАТА РЕДАКЦИЯ.
  § 99. В чл. 21 от Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм. и ДОН., бр. 86 от 1997 г. и бр. 42 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) При преобразуване на залогодателя чрез разделяне и отделяне и чрез промяна на правната форма залогът на търговско предприятие следва и търговските предприятия на всички новоучредени дружества.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) При преобразуване на залогодателя чрез вливане, сливане, разделяне чрез придобиване, отделяне чрез придобиване и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик залогът на търговско предприятие преминава само върху съвкупността, която е принадлежала на залогодателя. В срока на отделното управление заложният кредитор може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено в едномесечен срок, кредиторът може да продаде съвкупността, принадлежала на залогодателя, като търговско предприятие по реда на този закон. С изтичането на срока на отделното управление залогът се погасява.”
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) Едновременно е вписването на преобразуването съдът по седалището на всяко участващо в преобразуването дружество, както и по седалището на едноличния търговец при прехвърляне на имущество върху едноличен собственик вписва и преминаването на залога на търговско предприятие върху съответния правоприемник.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  КОМИСИЯТА ПОЖРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 99, КОЙТО СТАВА § 102.
  § 100. в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г. и бр. 28 и 61 от 2002 г.) се правят следните изменения;
  1. В чл. 122:
  а) в ал. 1 думите “новообразуваното дружество или дружества, както и приемащото дружество при вливане” се заменят с “новоучредените и/или приемащите дружества”;

  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите “новообразуваното дружество или дружества, както и приемащото дружество при вливане,” се заменят с “новоучредените и/или приемащите дружества”;
  г) алинея 4 се изменя така;
  “(4) При преобразуване по ал. 1 съобщение за представянето на документите по чл. 262к от Търговския закон се публикува от всяко от преобразуващите се и приемащите дружества и в един централен ежедневник.”
  д) алинеи 5-8 се отменят.
  2. Членове 123-126 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 100, КОЙТО СТАВА § 103.
  § 101. в Закона за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г. и бр. 97 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) създава се ал. 2;
  “(2) Към “Държавен вестник” всяка седмица се издава специализирана притурка, в която се обнародват покани, съобщения или други обявления, свързани с производства по несъстоятелност.”
  2. В чл. 9, ал. 2 след думите “неофициалния раздел” се добавя “и в специализираната притурка по чл. 6, ал. 2”.
  3. В чл. 10, ал. 1 след думите “неофициалния раздел” се поставя запетая и се добавя “както и в специализираната притурка по чл. 6, ал. 2”.
  4. В чл. 11 се създава т. 3:
  “3. известията в специализираната притурка - в 7-дневен срок от постъпването им.”
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА § 101 ДА ОТПАДНЕ.
  § 102. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12,26,37,44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г.,бр. 25 от 2001 г. и бр. 105 от 2002 г.).
  1. в чл. 126а, ал. 1 се добавя нова буква “р” със следната редакция
  “р) искове по чл. 263о и 264к от Търговския закон”
  2. в чл 218а се създава буква “г”:
  “г) решенията и определенията на окръжните съдилища в производството по несъстоятелност, когато отделен закон предвижда това.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА § 102, КОЙТО СТАВА § 104 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 104. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26,37, 44 и 104 от 1996 г„ бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г. и бр. 105 от 2002 г.) в чл. 126а , ал. 1 се добавя нова буква “р” със следната редакция:
  „р) искове по чл. 263о и 264к от Търговския закон.”
  Форма за търсене
  Ключова дума