Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
07/11/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за Конституционен съд, № 302-01-58, внесен от Министерски съвет.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за Конституционен съд, № 302-01-58, внесен от Министерски съвет.
  На редовно заседание, проведено на 6.11.2003 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение на Закона за Конституционен съд, № 302-01-58, внесен от Министерски съвет.
  Законопроектът беше представен от председателя на комисията г-жа Анелия Мингова. С предложените промени се извършва увеличаване размера на глобите, с което се цели постигане превантивен ефект на санкцията срещу нарушенията.
  След проведеното обсъждане и гласуване Комисията по правни въпроси единодушно реши да предложи на народните представители да приемат на първо и второ гласуване Законопроекта за изменение на Закона за Конституционен съд, № 302- 01-58, внесен от Министерски съвет.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  За изменение на Закона за Конституционен съд
  (Обн., ДВ, бр. 67 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2001 г. и
  бр. 45 от 2002 г.)

  § 1. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) При неизпълнение на разпореждане или определение на Конституционния съд председателят на съда налага на виновното лице глоба до 1000 лв.
  (2) Преди налагането на глобата на виновното лице се дава възможност да даде писмени обяснения в 14-дневен срок от съобщаването.
  (3) Председателят може да събира и други доказателства, ако прецени, че това е необходимо.
  (4) Глобата не подлежи на обжалване, но може да бъде намалена или отменена от председателя на съда.”
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума