Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
18/03/2004 второ гласуване

  Доклад
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона
  за съдебната власт, № 302-01-77, внесен от Министерски съвет и № 354-01-79,
  внесен от Валери Димитров и група народни представители.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  Доклад
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона
  за съдебната власт, № 302-01-77, внесен от Министерски съвет и № 354-01-79,
  внесен от Валери Димитров и група народни представители.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
  (Обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г, - бр. 78
  от 1994 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 1994 г. - бр. 87 от 1994 г.;
  Решение № 17 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 93 от 1995 г.; дои., бр. 64 от
  1996 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 96 от 1996 г.; изм. и
  доп., бр. 104 и 110 от 1996 г., бр. 58, 122 и 124 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г.;
  Решение № 1 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 6 от 1999 г.; изм. и доп., бр.
  34, 38 и 84 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 11 на
  Конституционния съд от 2002 г. - бр. 110 от 2002 г.; Решение № 13 на
  Конституционния съд от 2002 г. - бр. 118 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2003 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 11 ал. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  Комисията предлага да се създаде § 1а:
  § 1а. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  1  (5) В случай че от заседание на Висшия съдебен съвет, освен министърът
  на правосъдието, отсъстват и всички членове по чл. 16, ал. 2, заседанието се
  председателства от член на Висшия съдебен съвет по старшинство съгласно чл.
  146.”
  2. Досегашните ал. 5, 6, 7,8 и 9 стават съответно ал. 6, 7,8,9 и 10.
  3. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея се създава изречение второ:
  “В комисиите могат да участват представители на министъра на
  правосъдието без право на глас.”
  § 2. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Точка 6 се изменя така:
  “6. приема решение за повдигане на обвинение в случаите по чл. 134, ал. 1 или за
  задържане в случаите по чл. 134, ал. 3 , както и за временно отстраняване от длъжност
  на съдия, прокурор и следовател по мотивирано искане на главния прокурор или на не
  по-малко от една пета от общия брой на членовете на Висшия съдебен съвет;”;
  б) В т. 7 след думите “и следователи” се добавя” както и срещу административни
  ръководители и техни заместници”.
  в) Създават се т. 18, 19, 20 и 21:
  “18. назначава административните ръководители и техните заместници в
  органите на съдебната власт, с изключение на председателя на Върховния касационен
  съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор;
  19. приема решение за придобиване статут на несменяемост от съдии,
  прокурори и следователи;
  20. определя броя на административните ръководители и на техните заместници
  за съответните органи на съдебната власт;
  21. създава единни задължителни образци за статистическа отчетност на всички
  органи на съдебната власт.“
  2. Създават се ал. 3 и 4 :
  “(3) Заседанията на Висшия съдебен съвет са открити с изключение на случаите
  по ал. 1 , т. 6 и 7 .
  (4) Висшият съдебен съвет огласява публично следваната политика и
  създадената практика по прилагането на закона, както и мотивите за тяхната промяна.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  1. В § 2, т. 1, б. "в" т. 21 да отпадне.
  2. В §2, т.2:
  а) В ал. 3 след числото "7" се добавят думите "ако Висшият съдебен съвет
  не реши друго
  б) ал. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя по т. 2.
  2  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ:
  По § 2 - в чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения:
  а) точка 6 се изменя така:
  "6. дава разрешение за повдигане на обвинение срещу съдии, прокурори и
  следователи в случаите по чл. 134, ал. 1 или за задържане на съдии, прокурори и
  следователи в случаите по чл. 134, ал. 3, както и за временното им отстраняване
  от длъжност по мотивирано искане на главния прокурор или на не по-малко от
  една пета от членовете на Висшия съдебен съвет;”
  б) точка 7 се изменя така:
  "7. приема решения по дисциплинарни дела срещу съдии, прокурори и
  следователи, както и срещу административни ръководители и техни
  заместници;”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 2: В чл. 27, ал. 1, т. 6 след думата ”следовател” се добавя ”в случаите
  по чл. 140”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 2:
  § 2. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 6 и 7 се изменят така:
  "6. дава разрешение за повдигане на обвинение срещу съдии, прокурори и
  следователи в случаите по чл. 134, ал. 1 или за задържане на съдии, прокурори и
  следователи в случаите по чл. 134, ал. 3, изр. 1, както и за временното им
  отстраняване от длъжност в случаите по чл. 140;
  7. приема решения по дисциплинарни дела срещу съдии, прокурори и
  следователи, както и срещу административни ръководители и техни
  заместници;”;
  б) точка 12 се изменя така:
  “12. избира и освобождава директор на Националната следствена служба
  при тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на всички
  членове на Висшия съдебен съвет по реда на чл. 28, ал. 3,4,5 и 7;”;
  в) Създават се т. 18,19 и 20:
  “18. назначава и освобождава административните ръководители и техните
  заместници в органите на съдебната власт, с изключение на председателя на
  Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и
  главния прокурор;
  19. приема решение за придобиване статут на несменяемост от съдии,
  прокурори и следователи;
  20. определя броя на административните ръководители и на техните
  заместници за съответните органи на съдебната власт.”
  3  2. Създават се ал. 3 и 4 :
  (3) Заседанията на Висшия съдебен съвет са публични с изключение на
  случаите по ал. 1, т. 6 и 7.
  (4) При промяна на практиката по прилагане на този закон Висшият
  съдебен съвет огласява мотивите си за това.”
  § 3. Член 28 се изменя така:
  Чл. 28. (1) На Висшия съдебен съвет се предлагат за избор с тайно гласуване
  кандидатурите за председател на Върховния касационен съд, за председател на
  Върховния административен съд и за главен прокурор.
  (2) За председател на Върховния касационен съд, за председател на Върховния
  административен съд и за главен прокурор се предлага лице, което е заемало длъжност
  съдия, прокурор или следовател не по-малко от 5 години.
  (3) Предложения за решение по ал. 1 могат да правят не по-малко от една пета от
  членовете на Висшия съдебен съвет при откриване на процедура за това, но не по-рано
  от два месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата или в 7-дневен
  срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 29, ал. 1.
  (4) Предложенията се правят в двете поредни заседания, следващи заседанието,
  на което е прието решение за откриване на процедурата. Висшият съдебен съвет
  преценява кога да изслуша кандидатите по азбучен ред.
  (5) Предложението се прави в писмена форма и към него се прилагат:
  1. кадрова справка на кандидата като съдия, прокурор или следовател по
  образец, утвърден от Висшия съдебен съвет;
  2. програма за управление на съответния орган на съдебната власт от кандидата.
  (6) Предложенията се внасят за разглеждане във Висшия съдебен съвет от
  неговия председателстващ не по-късно от 7 дни преди заседанието, на което ще бъдат
  разгледани.
  (7) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от две трети от обшия
  брой на всички членове на Висшия съдебен съвет.
  (8) Когато при първото гласуване не са събрани повече от две трети гласове от
  броя на всички членове на Висшия съдебен съвет, изборът се повтаря за двамата
  кандидати, получили най-много гласове.
  (9) При изготвяне на ново предложение, когато президентът на Република
  България откаже да назначи предложен от Висшия съдебен съвет кандидат, изборът се
  извършва по реда на ал. 1 - 8.
  (10) Мандатът на председателя на Върховния касационен съд, на председателя
  на Върховния административен съд и на главния прокурор започва от датата на
  встъпване в длъжност. До встъпване в длъжност на нов председател на Върховния
  касационен съд, председател на Върховния административен съд или на главен
  прокурор досегашният продължава да изпълнява длъжността.”
  4  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  В § 3, ал. 1 на чл. 28 да отпадне, повтаря сега действащия текст.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ:
  По § 3 - в чл. 28 се правят следните изменения:
  а) Ал. 2 отпада;
  б) Предложените ал. 3, 4, 5, б, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 2,3, 4, 5, 6, 7,
  8 и 9.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ И АЛЕКСАНДЪР
  АРАБАДЖИЕВ:
  В §3, чл. 28 ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По §3:
  а) В чл.28, ал.2, думите "е заемало длъжност съдия, прокурор или
  следовател не по-малко от 5 години" да отпаднат и се заменят с думите: "има
  най-малко 15 години юридически стаж, от които поне 3 години, като съдия,
  прокурор или следовател ".
  б) В чл.28, ал.3 думите "не по-малко от една пета от членовете на Висшия
  съдебен съвет" да отпаднат, като се заменят с думите "всеки от членовете на
  Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието".
  в) В чл.28, ал.5, т.1 думите "като съдия, прокурор или следовател" да
  отпаднат.
  г) В чл.28, ал.8 се добавят следните изречения: "При второто гласуване за
  избран се счита този от кандидатите, за който са гласували повече от
  половината от броя на всички членове на Висшия съдебен съвет. Ако и при
  второто гласуване няма избран кандидат, новия избор се извършва по реда на ал.1-
  8".
  д) чл.28, ал.10 да има следното съдържание: "Мандатът на председателя на
  Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и
  на главния прокурор започва от датата на назначаването им. Те са длъжни да
  встъпят в длъжност не по-късно от 7 дни. Ако в този срок не встъпят в
  длъжност, новия избор се извършва по реда на ал.1-9".
  Комисията подкрепя предложението по б. ”б” относно думите “министъра
  на правосъдието” и по б. ”в” и не подкрепя предложението в останалата му част.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 3:
  § 3. Член 28 се изменя така:
  5  “Чл. 28. (1) На Висшия съдебен съвет се предлагат за избор с тайно
  гласуване кандидатурите за председател на Върховния касационен съд, за
  председател на Върховния административен съд и за главен прокурор.
  (2) Предложения за решение по ал. 1 могат да правят не по-малко от една
  пета от общия брой на членовете на Висшия съдебен съвет, както и министърът
  на правосъдието при откриване на процедура за това, но не по-рано от два месеца
  и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от
  настъпване на обстоятелствата по чл. 29, ал. 1.
  (3) Предложенията се правят в двете поредни заседания, следващи
  заседанието, на което е прието решение за откриване на процедурата. Висшият
  съдебен съвет преценява кога да изслуша кандидатите по азбучен ред.
  (4) Предложението се прави в писмена форма и към него се прилага
  кадрова справка на кандидата по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет.
  (5) Предложенията се внасят за разглеждане във Висшия съдебен съвет от
  неговия председателстващ не по-късно от 7 дни преди заседанието, на което ще
  бъдат разгледани.
  (6) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от две трети от общия
  брой на всички членове на Висшия съдебен съвет.
  (7) Когато при първото гласуване не са събрани повече от две трети гласове
  от броя на всички членове на Висшия съдебен съвет, изборът се повтаря за
  двамата кандидати, получили най-много гласове.
  (8) При изготвяне на ново предложение, когато президентът на Република
  България откаже да назначи предложен от Висшия съдебен съвет кандидат,
  изборът се извършва по реда на ал. 1 - 7.
  (9) Мандатът на председателя на Върховния касационен съд, на
  председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор започва
  от датата на встъпване в длъжност. До встъпване в длъжност на нов председател
  на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд
  или на главен прокурор досегашният продължава да изпълнява длъжността.”
  § 4. В чл. 29 се правят следните изменения :
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния
  административен съд и главният прокурор се освобождават преди изтичането на
  мандата им само при:
  1. навършване на 65-годишна възраст;
  2. подаване на оставка;
  3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода
  за умишлено престъпление;
  4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от
  една година;
  5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения,
  както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт;
  6  6. несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 16, ал. 4.
  2. В ал.2 думите взето по реда на чл. 28, ал. 2-7 “ се заменят с “прието по реда
  на чл. 28, ал. 1 и ал. 3-9.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По §4: Член 29, ал. 1, т. 5 приема следната редакция:
  5. снемане от длъжност поради тежко нарушение или системно
  неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които
  накърняват престижа на съдебната власт, установени по реда на
  дисциплинарното производство;”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ:
  Но § 4 - в чл. 29, ал. 2 изразът "чл. 28, ал. 1 и ал. 3-9" се заменя с израза “ чл.
  28, ал. 1-6”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  В §4, т. 1 (чл.29, ал.1) изразът "могат да бъдат освободени преди изтичане
  на мандата им само при "се заменя със ”се освобождават от длъжност при:... ”.

  Предложението се съдържа в общия проект.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 4:
  § 4. В чл. 29 се правят следните изменения :
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на
  Върховния административен съд и главният прокурор се освобождават преди
  изтичането на мандата им само при:
  1. навършване на 65-годишна възраст;
  2. подаване на оставка;
  3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от
  свобода за умишлено престъпление;
  4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за
  повече от една година;
  5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения,
  както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт;
  6. несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 16, ал. 4 и по чл. 132, ал.
  1.”
  7  2. В ал. 2 думите “взето по реда на чл. 28, ал. 2-7” се заменят е “прието по
  реда на чл. 28, ал. 1-8”.
  § 5. Член 30 се изменя така:
  Чл. 30. (1) Предложения за определяне броя на съдиите, прокурорите и
  следователите, за тяхното назначаване, повишаване, понижаване, преместване и
  освобождаване, както и за определяне броя на административните ръководители и на
  техните заместници и за тяхното назначаване и освобождаване се правят пред
  Комисията по предложенията по чл. 30а, ал. 2 или пред Комисията по атестирането по
  чл. 306, ал. 2 в зависимост от вида на предложението. Предложенията се правят от:
  1. председателя на Върховния касационен съд:
  а) за заместниците му , за председателите на отделения и за съдиите от този съд;
  б) за председателите на апелативните съдилища и на военно-апелативния съд;
  2. председателя на Върховния административен съд - за заместниците му, за
  председателите на отделения и за съдиите от този съд;
  3. главния прокурор:
  а) за заместниците му във Върховната касационна прокуратура и във Върховната
  административна прокуратура, за завеждащ отделите и за прокурорите от тези
  прокуратури;
  б) за районните, окръжните, военните и апелативните прокурори;
  4. апелативните прокурори и военно-апелативния прокурор - за заместниците им и за прокурорите от апелативните прокуратури и от военно-апелативната прокуратура;
  5. военните прокурори - за заместниците им, за прокурорите от военно -
  окръжните прокуратури и за военните следователи;
  6. окръжните прокурори - за заместниците им и за прокурорите от окръжните
  прокуратури;
  7. районните прокурори - за заместниците им и за прокурорите от районните
  прокуратури;
  8. председателите на апелативните съдилища и на военно-апелативния съд:
  а) за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;
  б) за председателите на съответните окръжни и военно- окръжни съдилища;
  9. председателите на военно- окръжните съдилища - за заместниците им и за
  съдиите от тези съдилища;
  10. председателите на окръжните съдилища:
  а) за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;
  б) за председателите на районните съдилища от района на съответния окръжен
  съд;
  11. председателите на районните съдилища - за заместниците им и за съдиите от
  тези съдилища;
  12. директора на Националната следствена служба:
  8

  а) за заместниците му , за ръководителите на отдели и за следователите от тази
  служба;
  б) за директорите на окръжните следствени служби;
  13. директорите на окръжните следствени служби - за заместниците им и за
  следователите от тези служби.
  (2) Предложения по ал. 1 могат да правят и не по-малко от една пета от
  членовете на Висшия съдебен съвет.
  (3) Предложение за избор на директор на Националната следствена служба
  могат да правят не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет.
  (4) Министърът на правосъдието може да прави предложения и да дява
  становища по предложенията до Висшия съдебен съвет по чл. 27, ал. 1, т. 1, 3, 4, 12, 18
  и 20.
  (5) Предложения за назначаване на младши съдии и на младши прокурори, както
  и при първоначално назначаване на длъжност на следователи след конкурс по чл. 127а,
  ал. 1 се правят от председателя на Конкурсната комисия по чл. 127б, ал. 1.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  По §5:
  а) В чл. 30, ал. 1 думите: "пред Комисия по предложенията по чл.30а, ал.2
  или пред Комисията по атестирането по чл.30б, ал.2 е зависимост от вида на
  предложението. Предложенията се правят от" - да отпаднат.
  б) В чл. 30, ал. 3 след думите "Висш съдебен съвет" се добавят думите:
  "главният прокурор и министърът на правосъдието".
  в) В чл. 30, ал. 4 думите "по чл.27, ал. 1, т. 1,3, 4,12,18 и 20" да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението по б. “б” относно думите “министърът
  на правосъдието” и по б. ”в” и не го подкрепя в останалата му част.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 5:
  § 5. Член 30 се изменя така:
  Чл. 30. (1) Предложения за определяне броя на съдиите, прокурорите и
  следователите, за тяхното назначаване, повишаване, преместване и
  освобождаване, както и за определяне броя на административните ръководители
  и на техните заместници и за тяхното назначаване и освобождаване се правят пред
  Комисията по предложенията и атестирането в зависимост от вида на
  предложението. Предложенията се правят от:
  1. председателя на Върховния касационен съд:
  а) за заместниците му, за председателите на отделения и за съдиите от този
  съд;
  б) за председателите на апелативните съдилища и на военно-апелативния
  съд;
  2. председателя на Върховния административен съд - за заместниците му, за
  председателите на отделения и за съдиите от този съд;
  3. главния прокурор:
  9  а) за заместниците му от Върховната касационна прокуратура и от
  Върховната административна прокуратура, за завеждащ отделите и за
  прокурорите от тези прокуратури;
  б) за районните, окръжните, военните и апелативните прокурори;
  4. апелативните прокурори и военно-апелативния прокурор - за
  заместниците им и за прокурорите от апелативните прокуратури и от военно-
  апелативната прокуратура;
  5. военните прокурори - за заместниците им, за прокурорите от военно-
  окръжните прокуратури и за военните следователи;
  6. окръжните прокурори - за заместниците им и за прокурорите от
  окръжните прокуратури;
  7. районните прокурори — за заместниците им и за прокурорите от
  районните прокуратури;
  8. председателите на апелативните съдилища и на военно-апелативния съд:
  а) за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;
  б) за председателите на съответните окръжни и военни съдилища;
  9. председателите на военните съдилища - за заместниците им и за съдиите
  от тези съдилища;
  10. председателите на окръжните съдилища:
  а) за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;
  б) за председателите на районните. съдилища от района на съответния
  окръжен съд;
  11. председателите на районните съдилища — за заместниците им и за
  съдиите от тези съдилища;
  12. директора на Националната следствена служба:
  а) за заместниците му, за ръководителите на отдели и за следователите от
  тази служба;
  б) за директорите на окръжните следствени служби;
  13. директорите на окръжните следствени служби - за заместниците им и за
  следователите от тези служби.
  (2) Предложения по ал. 1 могат да правят и не по-малко от една пета от
  общия брой на членовете на Висшия съдебен съвет.
  (3) Предложение за избор и за освобождаване на директор на Националната
  следствена служба пред Висшия съдебен съвет могат да правят не по-малко от
  една пета от общия брой на членовете на Висшия съдебен съвет и министърът на
  правосъдието.
  (4) Министърът на правосъдието може да прави предложения и да дава
  становища по предложенията до Висшия съдебен съвет.
  (5) Предложения за назначаване на младши съдии, младши прокурори и
  младши следователи се правят от председателя на Конкурсната комисия по чл.
  127б, ал. 1.”
  10  § 6. Създават се чл. 30а и 30б:
  Чл. 30а. (1) Предложенията за определяне броя на съдиите, прокурорите и
  следователите, на административните ръководители и на техните заместници, както и
  предложенията за назначаване и освобождаване от длъжност на съдия, прокурор и
  следовател , на административен ръководител и на негов заместник , с изключение на
  председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния
  административен съд и главния прокурор, се правят пред Комисията по предложенията
  към Висшия съдебен съвет.
  (2) Комисията по предложенията е постоянна комисия, която подпомага
  дейността на Висшия съдебен съвет при осъществяване на правомощията му по чл. 27
  ал. 1, т. 3,4,18 и 20.
  (3) Комисията по предложенията има 5-членен състав, състоящ се от членове на
  Висшия съдебен съвет. Измежду членовете си комисията избира председател.
  (4) Организацията на работата на Комисията по предложенията, в това число
  възнаграждението на нейните членове, се определя с правилника по чл. 27, ал. 1, т. 11.
  (5) Предложенията се правят от лицата по чл. 30 в 14-дневен срок от настъпване
  на обстоятелствата, които ги обуславят, а за мандатните длъжности — не по-рано от два
  месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата.
  (6) Предложението за назначаване на съдия, прокурор или следовател се прави в
  писмена форма и към него се прилагат:
  1. заявление от кандидата;
  2. кадрова справка на кандидата като съдия, прокурор или следовател по
  образец, утвърден от Висшия съдебен съвет;
  3. оценка на ръководителя по чл. 30;
  4. документи, доказващи, че са изпълнени изискванията на чл. 126 и 127.
  (7) Предложението за назначаване на административен ръководител и на негов
  заместник се прави в писмена форма и към него се прилагат:
  1. заявление от кандидата;
  2. кадрова справка на кандидата като съдия, прокурор или следовател по
  образец, утвърден от Висшия съдебен съвет;
  3. оценка на ръководителя по чл. 30;
  4. програма за управление на съответния орган на съдебната власт от кандидата.
  (8) Предложението за освобождаване на съдия, прокурор или следовател се
  прави в писмена форма, придружено със съответните документи, доказващи
  настъпването на обстоятелствата по чл. 131, ал. 1.
  (9) Предложението за освобождаване на административен ръководител и на
  негов заместник се прави в писмена форма, придружено със съответните документи,
  доказващи настъпването на обстоятелствата по чл. 125в, ал. 1, а за председателя на
  Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и за
  главния прокурор - на обстоятелствата по чл. 29, ал. 1.
  (10) Предложения за определяне броя на съдиите, прокурорите и следователите,
  както и броя на административните ръководители и на техните заместници се правят в
  11  писмена форма, придружени с аргументация въз основа на броя, вида, сложността и
  тежестта на разглежданите дела.
  (11) Комисията по предложенията обсъжда предложенията заедно с
  приложенията към тях и ги внася за разглеждане от Висшия съдебен съвет с
  мотивирано писмено становище по всяко предложение в 14-дневен срок от
  постъпването му.
  (12) Решенията по направените предложения се приемат с мнозинство повече от
  половината от общия брой на всички членове на Висшия съдебен съвет с тайно
  гласуване на следващото му заседание, но не по-рано от 7 дни от внасянето на
  предложенията.
  (13) В случаите по ал. 6 и 7, когато никой от кандидатите не получи
  необходимото мнозинство, се прилага съответно чл. 28, ал. 8.
  (14) В 7-дневен срок от приемане на решението на Висшия съдебен съвет
  ръководителят по чл. 30 издава заповед за назначаване или освобождаване на съдия,
  прокурор, следовател, на административен ръководител или на негов заместник.
  Чл. 30б. (1) Предложенията за повишаване или понижаване в ранг или в
  длъжност, за преместване и за придобиване статут на несменяемост от съдия, прокурор
  и следовател се правят пред Комисията по атестирането към Висшия съдебен съвет.
  (2) Комисията по атестирането е постоянна комисия, която подпомага дейността
  на Висшия съдебен съвет при осъществяване на правомощията му по чл. 27, ал. 1, т. 4 и
  (3) Комисията по атестирането има 10-членен състав: четирима съдии, трима
  прокурори и двама следователи, определени от Висшия съдебен съвет. Предложения за
  състава на комисията може да прави всеки от членовете на Висшия съдебен съвет. Към
  момента на определянето им членовете на комисията трябва да заемат длъжност не по-
  ниска от съдия в апелативен съд, прокурор в апелативна прокуратура или следовател в
  Националната следствена служба. Измежду членовете си комисията избира
  председател, който е член на Висшия съдебен съвет.
  (4) Организацията на работата на Комисията по атестирането, в това число
  възнаграждението на нейните членове, се определя с правилника по чл. 27, ал. 1, т. 11.
  (5) Предложенията за атестиране се правят в 14-дневен срок от настъпване на
  обстоятелствата, които обуславят повишаване или понижаване в ранг или в длъжност
  или преместване на съдия, прокурор и следовател, а за придобиване статут на
  несменяемост - най-малко 3 месеца преди изтичането на 5-годишния срок по чл. 129,
  ал. 1.
  (6) Предложението се прави в писмена форма и към него се прилагат:
  1. кадрова справка на атестирания по образец, утвърден от Висшия съдебен
  съвет;
  2. мнение на ръководителя по чл. 30;
  3. справка относно обстоятелствата по ал. 7, т. 2, 3, 4, 5 и 7.
  (7) При провеждане на атестирането се вземат предвид:
  1. мнение на ръководителя по чл. 30;
  2. брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела;
  12  3. спазване на законовите и инструктивните срокове;
  4. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това;
  5. поощрения и наказания през периода;
  6. преценка по чл. 126, ал. 2;
  7. участие в квалификационни курсове и програми, в научни конференции и др.
  (8) Комисията по атестирането провежда атестирането и внася за разглеждане от
  Висшия съдебен съвет резултатите от него в 14-дневен срок от постъпване на
  предложението.
  (9) Висшият съдебен съвет се произнася по отрицателната атестация в
  едномесечен срок от постъпването й след изслушване на съответния съдия, прокурор
  или следовател, като му се дава възможност да предостави и писмени възражения.
  Лицето се уведомява най-късно 7 дни преди заседанието, на което ще бъде изслушано.
  (10) Решенията по направените предложения се приемат с мнозинство повече от
  половината от общия брой на всички членове на Висшия съдебен съвет с тайно
  гласуване не по-рано от 7 дни от внасянето на предложенията.
  (11) В 7-дневен срок от приемане на решението ръководителят по чл. 30 издава
  съответната заповед.
  (12) Условията и редът за извършване на атестирането по ал. 1, както и за
  периодичното атестиране се определят от Висшия съдебен съвет с наредба.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  §6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  §6 да се измени така: "Създават се чл. 30а и 306:
  Чл. 30а. (1) Предложенията за определяне броя на съдиите, прокурорите и
  следователите, на административните ръководители и на техните заместници,
  както и предложенията за назначаване и освобождаване от длъжност на съдия,
  прокурор и следовател, на административен ръководител и на негов заместник,
  с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на
  Върховния административен съд и главния прокурор, се правят пред
  Комисията по предложенията и атестирането към Висшия съдебен съвет.
  (2) Комисията по предложенията и атестирането е постоянна комисия на
  Висшия съдебен съвет, която подпомага неговата дейност при осъществяване на
  правомощията му по чл. 27, ал.1, т. 3, 4,18,19 и 20.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането има 5 (7-) - членен
  състав, състоящ се от членове на Висшия съдебен съвет. В рамките
  на мандата на Висшия съдебен съвет се осигурява подмяна/обновяване на
  състава на комисията. Начинът за извършване на обновяването се определя в
  правилника по чл. 27, ал.1, т. 11. Измежду членовете си комисията избира
  председател.
  Чл. 306. (1) Атестирането се извършва при/с оглед на придобиване на
  статут на несменяемост, както и при повишаване [отпада понижаването] в
  ранг или длъжност на съдиите, прокурорите и следователите.
  13  - Алинеи 2,3 и 4 да отпаднат.
  - В ал. 8, която става ал. 5, да се промени наименованието на
  комисията - "Комисия по предложенията и атестирането ".
  - В ал. 11, която става ал.8, думите "условията и" се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 6:
  § 6. Създават се чл. 30а и 30б:
  Чл. 30а. (1) Предложенията за определяне броя на съдиите, прокурорите и
  следователите, на административните ръководители и на техните заместници,
  както и предложенията за назначаване, преместване и освобождаване от длъжност
  на съдия, прокурор или следовател, за назначаване и освобождаване на
  административен ръководител и на негов заместник, с изключение на
  председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния
  административен съд, главния прокурор и директора на Националната
  следствена служба, се правят пред Комисията по предложенията и атестирането
  към Висшия съдебен съвет.
  (2) Комисията по предложенията и атестирането е постоянна комисия към
  Висшия съдебен съвет, която подпомага неговата дейност при осъществяване на
  правомощията му по чл. 27, ал. 1, т. 3,4,18,19 и 20.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането има 7-членен
  състав, състоящ се от членове на Висшия съдебен съвет. Съставът на комисията се
  обновява периодично по начин, определен в правилника по чл. 27, ал. 1, т. 11.
  Измежду членовете си комисията избира председател.
  (4) Организацията на работата на Комисията по предложенията и
  атестирането се определя с правилника по чл. 27, ал. 1, т. 11.
  (5) Предложенията се правят от лицата по чл. 30 в 14-дневен срок от
  настъпване на обстоятелствата, които ги обуславят, а за мандатните длъжности —
  не по-рано от два месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на
  мандата.
  (6) Предложението за назначаване на съдия, прокурор или следовател се
  прави в писмена форма и към него се прилагат:
  1. заявление от кандидата;
  2. кадрова справка на кандидата като съдия, прокурор или следовател по
  образец, утвърден от Висшия съдебен съвет;
  3. оценка на административния ръководител по чл. 30, ал. 1;
  4. документи, доказващи, че са изпълнени изискванията на чл. 126 и 127.
  (7) Предложението за назначаване на административен ръководител и на
  негов заместник се прави в писмена форма и към него се прилагат:
  1. заявление от кандидата;
  2. кадрова справка на кандидата като съдия, прокурор или следовател по
  образец, утвърден от Висшия съдебен съвет;
  14  3. оценка на административния ръководител по чл. 30, ал. 1;
  (8) Предложението за освобождаване на съдия, прокурор или следовател се
  прави в писмена форма, придружено със съответните документи, доказващи
  настъпването на обстоятелствата по чл. 131, ал. 1.
  (9) Предложението за освобождаване на административен ръководител и на
  негов заместник се прави в писмена форма, придружено със съответните
  документи, доказващи настъпването на обстоятелствата по чл. 125в, ал. 1.
  (10) Предложения за определяне броя на съдиите, прокурорите и
  следователите, както и броя на административните ръководители и на техните
  заместници се правят в писмена форма, придружени с аргументация въз основа
  на броя, вида, сложността и тежестта на разглежданите преписки и дела за
  последните 5 години.
  (11) Комисията по предложенията и атестирането обсъжда предложенията
  заедно с приложенията към тях и ги внася за разглеждане от Висшия съдебен
  съвет с мотивирано писмено становище по всяко предложение в 14-дневен срок от
  постъпването му.
  (12) Решенията по направените предложения се приемат с мнозинство
  повече от половината от общия брой на всички членове на Висшия съдебен съвет
  с тайно гласуване на следващото му заседание, но не по-рано от 7 дни от внасянето
  на предложенията.
  (13) В случаите по ал. 6 и 7, когато никой от кандидатите не получи
  необходимото мнозинство, се прилага съответно чл. 28, ал. 7.
  (14) В 7-дневен срок от приемане на решението на Висшия съдебен съвет
  административният ръководител по чл. 30, ал. 1 издава заповед за назначаване
  или за освобождаване на съдия, прокурор, следовател, на административен
  ръководител или на негов заместник.
  Чл. 30б. (1) Атестирането се извършва при придобиване на статут на
  несменяемост, както и при повишаване в ранг или в длъжност на съдиите,
  прокурорите и следователите.
  (2) Предложенията за атестиране се правят в 14-дневен срок от настъпване
  на обстоятелствата, които обуславят повишаване в ранг или в длъжност на съдия,
  прокурор или следовател, а за придобиване статут на несменяемост - най-малко 3
  месеца преди изтичането на 5-годишния срок по чл. 129, ал. 1.
  (3) Предложението се прави в писмена форма и към него се прилагат:
  1. кадрова справка на атестирания по образец, утвърден от Висшия съдебен
  съвет;
  2. мнение на административния ръководител по чл. 30, ал. 1;
  3. справка относно обстоятелствата по ал. 4, т. 2,3,4,5 и 7.
  (4) При провеждане на атестирането се вземат предвид:
  1. мнение на административния ръководител по чл. 30, ал. 1;
  2. брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела;
  3. спазване на законовите и инструктивните срокове;
  15

  4. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това;
  5. поощрения и наказания през периода;
  6. преценка по чл. 126, ал. 2;
  7. участие в квалификационни курсове и програми, в научни конференции
  и други.
  (5) Комисията по предложенията и атестирането провежда атестирането и
  внася за разглеждане от Висшия съдебен съвет резултатите от него в 14-дневен
  срок от постъпване на предложението.
  (6) Висшият съдебен съвет се произнася по отрицателната атестация в
  едномесечен срок от постъпването й след изслушване на съответния съдия,
  прокурор или следовател, като му се дава възможност да предостави и писмени
  възражения. Лицето се уведомява най-късно 7 дни преди заседанието, на което ще
  бъде изслушано.
  (7) Решенията по направените предложения се приемат с мнозинство повече
  от половината от общия брой на всички членове на Висшия съдебен съвет с тайно
  гласуване не по-рано от 7 дни от внасянето на предложенията.
  (8) В 7-дневен срок от приемане на решението административният
  ръководител по чл. 30, ал. 1 издава съответната заповед.
  (9) Редът за извършване на атестирането по ал. 1, както и за периодичното
  атестиране се определят от Висшия съдебен съвет с наредба.”
  § 7. Член 32 се изменя така:
  “(1) Висшият съдебен съвет приема решенията по чл. 27, ал. 1, т. 6 в срок до 7
  дни от сезирането, като взема устни или писмени обяснения от лицето, за което е
  направено мотивирано искане.
  (2) Решенията по ал. 1 се приемат с мнозинство повече от половината от общия
  брой на всички членове на Висшия съдебен съвет при тайно гласуване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
  § 8. Член 33 се изменя така :
  “Чл. 33. Висшият съдебен съвет определя чрез жребий тричленен състав от
  своите членове, който събира доказателства и внася доклад по дисциплинарни дела
  заведени срещу съдия, прокурор или следовател, както и срещу административен
  ръководител или негов заместник.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
  § 9. Член 34 се изменя така:
  “Чл. 34. (1) Заинтересуваните лица могат да обжалват решенията на Висшия
  съдебен съвет пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщението,
  като жалбата против решението не спира изпълнението.
  (2) Жалбата срещу решение на Висшия съдебен съвет по дисциплинарно дело
  спира изпълнението на решението.”
  16  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 9, чл. 34, ал. 2 да отпадне.
  Да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
  "(2) Върховният административен съд разглежда делото в едномесечен
  срок в петчленен състав, като решението му е окончателно ".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на §9:
  § 9. Член 34 се изменя така:
  Чл. 34. (1) Заинтересуваните лица могат да обжалват решенията на
  Висшия съдебен съвет пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
  съобщението, като жалбата против решението не спира изпълнението, освен ако
  съдът реши друго.
  (2) Върховният административен съд разглежда делото в едномесечен срок
  в петчленен състав, като решението му е окончателно”.
  Комисията предлага да се създадат § 9а и 9б:
  § 9а. В чл. 35е, ал. 1 след думите “младшите прокурори” се добавя “на
  младшите следователи” и се поставя запетая.
  § 9б. В чл. 35ж, ал. 1 съюзът “и” се заличава и се поставя запетая, а след
  думата “прокурори” се добавя “и младшите следователи”.
  § 10. В чл. 36 накрая се поставя запетая и се добавя “като средствата за
  капиталови разходи се осигуряват по бюджета му”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
  § 11. В чл. 366 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 накрая думите “като второстепенни разпоредители с бюджетни
  кредити” се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
  § 12. Член 36г се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
  § 13. В чл. 53 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. В районния
  съд има един или няколко заместници на председателя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
  17  § 14. В чл. 56 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
  § 15. В чл. 58, ал. 2 думите “заместник-председателите на окръжния съд” се
  заменят със “неговите заместници”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
  § 16. В чл. 59, ал. 3, т. 1 думите “заместник-председателите” се заменят със
  “заместниците на председателя”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
  § 17. В чл. 63 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция за § 17:
  § 17. В чл. 63 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 7 думите “съдебните кандидати” се заменят със “стажант-
  юристите”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  § 18. В чл. 67, ал. 1 думите “заместник-председатели” се заменят с “негови
  заместници”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
  § 19. В чл. 74, ал. 2 думите “заместник-председателите на съда” се заменят с
  “неговите заместници”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
  §20. В чл. 79 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
  § 21. В чл. 82 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “заместник-председателите” се заменят с “неговите
  заместници”.
  2. В ал. 3 думите “заместник главен прокурор” се заменят със “заместник на
  главния прокурор”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
  § 22. В чл. 85 се правят следните изменения:
  18  1. В ал. 3 думите “заместник-главният прокурор” се заменят със “заместник на
  главния прокурор”.
  2. В ал. 6 думите “заместник-председател” се заменят с “негов заместник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
  § 23. В чл. 90 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 4 думите “заместник-председателите” се заменят със “своите
  заместници”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
  § 24. В чл. 93 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  (2) Във Върховния административен съд има двама заместници на
  председателя, които заедно с него ръководят колегиите.”
  2. В ал. 3 думите заместник главен прокурор” се заменят със “заместник на
  главния прокурор”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
  § 25. В чл. 96 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите заместник главният прокурор” се заменят със “заместникът на
  главния прокурор”.
  2. В ал. 4 думите “заместник-председателят” се заменят с “негов заместник”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 25:
  § 25. В чл. 96 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “заместник главният прокурор” се заменят със
  “заместникът на главния прокурор”.
  2. В ал. 4 думите “Председателят или заместник-председателят на
  Върховния административен съд” се заменят с “Председателят на Върховния
  административен съд или негов заместник”.
  § 26. В чл. 97, ал. 1 думите “заместник главния прокурор на прокуратурата при
  Върховния административен съд” се заменят със “заместника на главния прокурор във
  Върховната административна прокуратура”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
  § 27. В чл. 100 се правят следните изменения:
  19  1. В ал. 1, т. 4 думите “заместник-председателите” се заменят със “своите
  заместници”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
  Комисията предлага да се създаде § 27а:
  § 27а. В чл. 105, ал. 2, изр. 2 след думите “по наказателни дела от общ
  характер” се добавя “и по административни дела за предоставяне статут на
  бежанец”.
  § 28. В чл. 111 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “военно-апелативни прокуратури” се заменят с “военно-
  апелативна прокуратура”;
  2. В ал.2 думите “заместник-главните прокурори” се заменят със “заместниците
  на главния прокурор”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 28:
  § 28. В чл. 111 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “военно-апелативни прокуратури” се заменят с “военно-
  апелативна прокуратура”.
  2. В ал.2 думите “заместник-главните прокурори” се заменят със “своите
  заместници”.
  § 29. В чл. 114, ал. 2 и 3 думите “заместник главните прокурори” се заменят със
  “своите заместници”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  В § 29 да се укаже срок за внасяне на отчета на главния прокурор пред
  институциите по чл. 114а - например до 31 март.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
  § 30. Създава се чл. 114а:
  Чл. 114а. Главният прокурор всяка година, до 31 март, предоставя на
  президента, на Народното събрание и на Министерския съвет доклад за дейността на
  прокуратурата по спазване на законността.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
  § 31. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5:
  а) точка 7 се отменя;
  20

  б) създава се т. 11:
  “11. в края на всяко полугодие подготвя и предоставя на инспектората по чл. 356
  към министъра на правосъдието информация за образуването и движението на делата.”
  2. Алинея 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
  § 32. В чл. 123 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, т. 5 думите “т. 11” се заменят с “т. 13”.
  2. Алинея 4 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 32:
  § 32. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Окръжните следствени служби се състоят от следователи и младши
  следователи.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея, в т. 5, думите “т. 11” се заменят с
  “т. 13”.
  3. Досегашната ал. 4 се отменя.
  Комисията предлага да се създаде § 32а:
  § 32а. Създава се чл. 123а :
  Чл. 123а. При служебна необходимост директорът на Националната
  следствена служба командирова следователи и служители от Националната
  следствена служба и от окръжните следствени служби, а директорът на окръжната
  следствена служба — следователи, младши следователи и служители от
  съответната окръжна следствена служба.”
  § 33. В чл. 124, ал. 1 думите “от лицето, посочено в чл. 30, ал. 9” се заменят с “от
  ръководителя по чл. 30, ал. “1”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 33:
  § 33. В чл. 124, ал. 1 думите “лицето, посочено в чл. 30, ал. 9” се заменят с
  “административния ръководител по чл. 30, ал. 1”.
  § 34. Член 125 се изменя така:
  “Чл. 125. Съдийските, прокурорските и следователските длъжности са:
  1. председател на отделение във Върховния касационен съд, председател на
  отделение във Върховния административен съд, завеждащ отдел във Върховната
  касационна прокуратура, завеждащ отдел във Върховната административна
  прокуратура и ръководител на отдел в Националната следствена служба;
  21  2. съдия във Върховния касационен съд, съдия във Върховния административен
  съд, прокурор във Върховната касационна прокуратура и прокурор във Върховната
  административна прокуратура;
  3. съдия в апелативен съд, прокурор в апелативна прокуратура и следовател в
  Националната следствена служба;
  4. съдия в окръжен съд, прокурор в окръжна прокуратура и следовател в
  окръжна следствена служба;
  5. съдия в районен съд и прокурор в районна прокуратура;
  6. младши съдия и младши прокурор."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  В §34, в чл. 125:
  1. Точка 3 придобива следния вид:
  3. ръководител на отделение в Национална следствена служба;"
  2. Предложените пит. 3, 4, 5 и 6 се преномерират съответно в пит. 4, 5, 6 и
  7.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  В § 34, чл. 125 се изменя така:
  Чл. 125. Съдийските, прокурорски и следователски длъжности са:
  1. председател на отделение във Върховния касационен съд,
  председател на отделение във Върховния административен съд, завеждащ
  отдел във Върховната административна прокуратура и ръководител на отдел в
  Националната следствена служба;
  2. съдия във Върховния касационен съд, съдия във Върховния
  административен съд, прокурор във ВКП и прокурор във Върховна
  административна прокуратура;
  3. ръководител на отделение в Националната следствена служба;
  4. съдия в Апелативен съд, прокурор в Апелативна прокуратура и
  следовател в Националната следствена служба."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на §34:
  § 34. Член 125 се изменя така:
  Чл. 125. Съдийските, прокурорските и следователските длъжности са:
  1. председател на отделение във Върховния касационен съд, председател на
  отделение във Върховния административен съд, завеждащ отдел във Върховната
  касационна прокуратура, завеждащ отдел във Върховната административна
  прокуратура и ръководител на отдел в Националната следствена служба;
  2. съдия във Върховния касационен съд, съдия във Върховния
  административен съд, прокурор във Върховната касационна прокуратура,
  22  прокурор във Върховната административна прокуратура и следовател в
  Националната следствена служба;
  3. съдия в апелативен съд, прокурор в апелативна прокуратура;
  4. съдия в окръжен съд, прокурор в окръжна прокуратура и следовател в
  окръжна следствена служба;
  5. съдия в районен съд и прокурор в районна прокуратура;
  6. младши съдия, младши прокурор и младши следовател.”
  § 35. Създава се нов чл. 125а:
  Чл. 125а. (1) Административните ръководители на органите на съдебната власт
  са:
  1. председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния
  административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена
  служба;
  2. председател на апелативен и на военно-апелативния съд, апелативен и военно-
  апелативният прокурор;
  3. председател на окръжен и на военно-окръжен съд, окръжен и военно-окръжен
  прокурор и директор на окръжна следствена служба;
  4. председател на районен съд и районен прокурор.
  (2) В своята дейност административните ръководители се подпомагат от
  заместници, определени от Висшия съдебен съвет.
  (3) Административният ръководител във всички случаи на отсъствие възлага с
  писмена заповед на един от заместниците си да изпълнява функциите му или част от
  тях. Когато административният ръководител не е определил свой заместник, функциите
  му се изпълняват от един от заместниците му по старшинство.
  (4) Ръководителите по ал. 1, т. 1, с изключение на директора на Националната
  следствена служба, се назначават за срок 7 години по предвидения в закона ред без
  право на повторно избиране.
  (5) Ръководителите по ал. 1, т. 2 - 4 и директорът на Националната следствена
  служба се назначават за срок 5 години по предвидения в закона ред с право на повторно
  назначаване.
  (6) При предсрочно прекратяване на мандат на административен ръководител на
  негово място се назначава друго лице, чийто мандат започва да тече от датата на
  встъпването му в длъжност. До назначаването на нов административен ръководител
  неговите функции се изпълняват от определен от Висшия съдебен съвет заместник.
  (7) Заместниците на административните ръководители се назначават за срока на
  мандата, по време на който съответният ръководител изпълнява длъжността си.
  (8) Мандатът на административния ръководител започва от датата на встъпване
  в длъжност. До встъпването в длъжност на нов административен ръководител
  досегашният продължава да изпълнява длъжността.”
  23  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ;
  По § 35 - в чл. 125а се правят следните изменения:
  а) ал. 4 и 5 се изменят така:
  (4) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на
  Върховния административен съд и главният прокурор се назначават за срок от 7
  години по предвидения в закона ред без право на повторно избиране.
  (5) Всички останали административни ръководители се назначават на
  съответната ръководна длъжност за срок от 5 години по предвидения в закона ред
  с право на повторно назначаване."
  б) в ал. 6, изр. 2 изразът "до назначаването" се заменя с израза "до
  встъпването в длъжност ".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  В § 35 в ал. 2 на чл. 125а изразът "определени от Висшия съдебен
  съвет" да отпадне.
  В ал. 3 на чл. 125а да се заличат думите "по старшинство ".
  Комисията не подкрепя предложението по ал. 2, а по ал. 3 е оттеглено.
  Комисията предлага § 35 да се обедини с § 36.
  § 36. Създават се чл. 125б, 125в и 125г:
  “Чл. 125б. (1) За административен ръководител и за негов заместник се
  назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж по чл. 127 за съответния орган
  на съдебната власт и е заемало длъжност като съдия, прокурор или следовател не по-
  малко от 3 години.
  (2) В случаите, когато за административен ръководител или за негов заместник
  се назначава лице от друг орган на съдебната власт, той се назначава и на съответната
  длъжност като съдия, прокурор или следовател. В тези случаи Висшият съдебен съвет
  открива необходимата бройка в съответния орган на съдебната власт.
  Чл. 125в. (1) Директорът на Националната следствена служба, административен
  ръководител по чл. 125а, ал. 1, т. 2-4 и техните заместници се освобождават при:
  1. изтичане на мандата;
  2. навършване на 65-годишна възраст;
  3. подаване на оставка;
  4. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода
  за умишлено престъпление;
  5. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в
  продължение на повече от 6 месеца;
  6. снемане от длъжност поради тежко нарушение или системно неизпълнение на
  служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната
  власт;
  24  7. дисциплинарно уволнение като съдия, прокурор или следовател;
  8. възстановяване на незаконно освободения на длъжност.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 5 и 8 съдията, прокурорът или следователят
  запазва длъжността си като съдия, прокурор или следовател по чл. 125 и статута си на
  несменяем.
  Чл. 125г. (1) Предложението за освобождаване на административен
  ръководител, както и на негов заместник, с изключение на председателя на Върховния
  касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор,
  се прави от неговия ръководител по чл. 30, от не по-малко от една пета от членовете на
  Висшия съдебен съвет или от министъра на правосъдието пред Комисията по
  предложенията.
  (2) Предложението се прави в писмена форма, придружено със съответните
  документи в срок:
  1. два месеца преди изтичането на мандата или навършването на
  65-годишна възраст - в случаите по чл. 125в, ал. 1, т. 1 и 2;
  2. три дни от настъпване на обстоятелствата по чл. 125в, ал. 1, т. 3 - 6 и 8.
  (3) Комисията по предложенията внася за разглеждане от Висшия съдебен съвет
  писменото предложение заедно с приложените към него документи с мотивирано
  писмено становище в 14-дневен срок от постъпването му.
  (4) Решението за освобождаване се приема с мнозинство повече от половината
  от общия брой на всички членове на Висшия съдебен съвет с тайно гласуване в 14-
  дневен срок от внасянето на предложението.
  (5) Ръководителят по чл. 30 издава заповед за освобождаване в
  7- дневен срок от приемането на решението на Висшия съдебен съвет.
  (6) Решението на Висшия съдебен съвет може да се обжалва от заинтересуваните
  лица по реда на чл. 34, ал. 1.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  1. §36 чл.125б, ал.2 да отпадне.
  2. § 36 чл.125в, ал.2 да отпадне.
  3. §36 чл.125г, ал.1 думите "пред комисията по предложенията" да
  отпаднат.
  4. § 36 чл.125г, ал.З да отпадне.
  5. § 36 чл.125г, ал. 6 думите "ал.1" да отпаднат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 и 5 и не го подкрепя
  в останалата му част.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ:
  По §36- е чл. 125б се правят следните изменения:
  а) Ал. 1 се изменя така:
  "(1) За административен ръководител, с изключение на председателя на
  Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и
  25  главния прокурор, и за негов заместник се назначава лице, което отговаря на
  изискванията за стаж по чл. 127 за съответния орган на съдебната власт. ”
  б) В ал. 2 изразът "от друг орган на съдебната власт" се заменя с израза
  "извън съответния орган на съдебната власт".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По §36:
  1. Член 125б, ал. 2 приема следната редакция:
  (2) Съдия, прокурор или следовател може да бъде назначен за
  административен ръководител в органите на съдебната власт. Когато
  за административен ръководител бъде избрано лице, което не заема
  длъжност съдия, прокурор или следовател, Висшият съдебен съвет го
  назначава едновременно и на съответната длъжност, като при
  необходимост открива бройка в съответния орган на съдебната власт."
  2. В чл. 125в, ал. 1, т. 6, накрая, се добавят думите" установени по реда на
  дисциплинарното производство."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 35 и 36 и предлага
  следната редакция на §35:
  § 35. Създават се нов чл. 125а и чл. 125б, 125в и 125г:
  “Чл. 125а. (1) Административните ръководители на органите на съдебната
  власт са:
  1. председателят на Върховния касационен съд, председателят на
  Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на
  Националната следствена служба;
  2. председателят на апелативния и на военно-апелативния съд,
  апелативният и военно-апелативният прокурор;
  3. председателят на окръжния и на военния съд, окръжният и военно-
  окръжният прокурор и директорът на окръжна следствена служба;
  4. председателят на районния съд и районният прокурор.
  (2) В своята дейност административните ръководители се подпомагат от
  заместници, определени от Висшия съдебен съвет.
  (3) Административният ръководител във всички случаи на отсъствие
  възлага с писмена заповед на един от заместниците си да изпълнява функциите му
  или част от тях. Когато административният ръководител не е определил свой
  заместник, функциите му се изпълняват от един от заместниците му по
  старшинство.
  (4) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на
  Върховния административен съд и главният прокурор се назначават за срок от 7
  години по предвидения в закона ред без право на повторно избиране.
  Едновременно с ръководните си функции, те изпълняват и възложени им от
  Конституцията и законите правомощия по осъществяване на съдебната власт.
  26  (5) Административните ръководители, е изключение на тези по ал. 4, се
  назначават на съответната ръководна длъжност за срок от 5 години по
  предвидения в закона ред е право на повторно назначаване.
  (6) При предсрочно прекратяване на мандат на административен
  ръководител на негово място се назначава друго лице, чийто мандат започва да
  тече от датата на встъпването му в длъжност. До встъпването в длъжност на нов
  административен ръководител неговите функции се изпълняват от определен от
  Висшия съдебен съвет заместник.
  (7) Заместниците на административните ръководители се назначават за
  срока на мандата, по време на който съответният ръководител изпълнява
  длъжността си.
  (8) Мандатът на административния ръководител започва от датата на
  встъпване в длъжност. До встъпването в длъжност на нов административен
  ръководител досегашният продължава да изпълнява длъжността.
  Чл. 125б. (1) За административен ръководител, с изключение на
  председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния
  административен съд и главния прокурор, и за негов заместник се назначава
  лице, което отговаря на изискванията за стаж по чл. 127 за съответния орган на
  съдебната власт.
  (2) Съдия, прокурор или следовател може да бъде назначен за
  административен ръководител или за негов заместник в органите на съдебната
  власт. Когато за административен ръководител или за негов заместник бъде
  назначено лице, което не заема длъжност съдия, прокурор или следовател,
  Висшият съдебен съвет го назначава едновременно и на съответната длъжност,
  като при необходимост открива бройка в съответния орган на съдебната власт.*'
  Чл. 125в. (1) Директорът на Националната следствена служба,
  административните ръководители по чл. 125а, ал. 1, т. 2-4, както и заместниците
  на административните ръководители по чл. 125а, ал. 1 се освобождават при:
  1. изтичане на мандата;
  2. навършване на 65-годишна възраст;
  3. подаване на оставка;
  4. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от
  свобода за умишлено престъпление;
  5. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в
  продължение на повече от 6 месеца;
  6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения,
  както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт;
  7. възстановяване на незаконно освободения на длъжност;
  (2) Административен ръководител или негов заместник по ал. 1, който е
  освободен като съдия, прокурор или следовател в случаите по чл. 131, ал. 1, т. 5, 6
  и 7 се освобождава и от заеманата административна длъжност.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 5 и 7 административният ръководител или
  неговият заместник запазват длъжността си като съдия, прокурор или следовател
  по чл. 125 и статута си на несменяем.
  27

  Чл. 125г. Предложение за освобождаване от длъжност на административен
  ръководител, както и на негов заместник, с изключение на председателя на
  Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и
  главния прокурор се прави в писмена форма:
  1. не по-рано от два месеца и не по-късно от един месец преди изтичане на
  мандата или навършване на 65-годишна възраст;
  2. три дни от узнаването на обстоятелствата по чл. 125в, ал. 1, т. 3-7.”
  § 37. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ал. 2, 3 и 4 след думата “юрисконсулт” се добавя “нотариус”.
  2. Алинея 6 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  В § 37, m. 1 придобива следната редакция:
  "1. В ал. 2, 3 и 4 след думата "съдия по вписванията” се добавя "съдебен
  помощник", а след думата "юрисконсулт" се добавя "нотариус".
  Предложението е оттеглено в частта му за съдебните помощници, а в
  останалата част е подкрепено по принцип.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  В § 37, т.1 след думата "нотариус" да се добавят думите "или друга
  юридическа длъжност".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  В § 37 да отпадне т. 2 (с която се отменя чл.127, ал. 6).
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на §37:
  § 37. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ал. 2, 3 и 4 след думата “стаж” се поставя точка, а текстът до края се
  заличава.
  2. В ал. 5 думата “общ” се заличава, а думите “като дознатели” се заменят с
  “на длъжност “дознател””.
  § 38. Член 127а се изменя така:
  Чл. 127а. (1) Назначаването на младши съдии, младши прокурори и
  следователи се извършва след провеждане на конкурс. Конкурс се провежда и при
  първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт при липса на
  кандидат от органите на съдебната власт до обявяването на конкурса.
  28  (2) Конкурсът се обявява с решение на Висшия съдебен съвет, което се
  обнародва в “Държавен вестник” и съдържа:
  1. броя и вида на длъжностите, както и органите на съдебната власт, за които те
  се отнасят;
  2. датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.
  (3) В конкурса могат да участват лица, които отговарят на изискванията на чл.
  126 и 127 за съответната длъжност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 38. В чл. 127а, ал.1 изречение второ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  В § 38, в чл. 127а, ал. 1, второто изречение, след думите "при липса на
  кандидат от органите на съдебната власт" се добавя "или измежду лицата,
  посочени в чл. 127, ал. 2,3 и 4"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 38:
  § 38. Член 127а се изменя така:
  Чл. 127а. (1) Назначаването на младши съдии, младши прокурори и
  младши следователи се извършва след провеждане на конкурс.
  (2) Конкурсът се обявява с решение на Висшия съдебен съвет, което се
  обнародва в “Държавен вестник” и съдържа:
  1. броя и вида на длъжностите, както и органите на съдебната власт, за
  които те се отнасят;
  2. датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.
  (3) В конкурса могат да участват лица, които отговарят на изискванията на
  чл. 126.”
  § 39. Член 127б се изменя така:
  Чл. 1276. (1) Конкурсът се провежда от конкурсни комисии, които се състоят от
  председател, четирима редовни и двама резервни членове. Поименният състав на всяка
  комисия се определя с решение на Висшия съдебен съвет.
  (2) Конкурсът включва писмен и устен изпит. До устен изпит се допускат
  кандидати, издържали писмения изпит с успех не по-нисък от "Много добър (4,50)". В
  класирането участват кандидатите, издържали устния изпит с успех не по-малко от
  "Много добър (4,50)”.
  (3) Конкурсната комисия извършва класиране на кандидатите според
  резултатите от тяхното представяне, като балът на всеки кандидат е сбор от оценката от
  писмения и устния изпит.
  29  (4) Председателят на Конкурсната комисия внася предложение пред Висшия
  съдебен съвет за назначаване на кандидата, който е спечелил конкурса.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 39 В чл.127б, ал.1 се добавя следното изречение: "В комисията
  задължително участва поне едно хабилитирано лице по правните науки".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 39:
  § 39. Член 127б се изменя така:
  “Чл. 127б. (1) Конкурсът се провежда от конкурсни комисии, които се
  състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове. В състава на
  редовните членове на комисията задължително участва поне едно хабилитирано
  лице по правните науки. Поименният състав на всяка комисия се определя с
  решение на Висшия съдебен съвет.
  (2) Конкурсът включва писмен и устен изпит. До устен изпит се допускат
  кандидатите, издържали писмения изпит с успех не по-нисък от "Много добър
  (4,50)". В класирането участват кандидатите, издържали устния изпит с успех не
  по-малко от “Много добър (4,50)”.
  (3) Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите според
  резултатите от тяхното представяне, като балът на всеки кандидат е сбор от
  оценката от писмения и устния изпит. Когато кандидатите имат равен бал,
  класирането се извършва въз основа на средната оценка от семестриалните и
  държавните изпити.
  (4) Председателят на Конкурсната комисия внася предложение пред
  Висшия съдебен съвет за назначаване на кандидата, който е класиран на първо
  място. Когато в съответния орган на съдебна власт са обявени няколко места за
  една и съща длъжност, назначаването се извършва по реда на класирането.”
  § 40. Създават се чл. 127в и 127г:
  Чл. 127в. (1) Всеки кандидат може да обжалва законосъобразността на конкурса
  пред Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок от обявяването на класирането.
  (2) Решението на Висшия съдебен съвет по законосъобразността на конкурса
  подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
  14-дневен срок от съобщението.
  Чл. 127г. (1) Условията и редът за провеждане на конкурсите се определят с
  наредба на Висшия съдебен съвет.
  (2) Администрацията на Висшия съдебен съвет организира провеждането на
  конкурсите.”
  30  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 40 чл. 127в да има следното съдържание:
  чл.127в. Всеки кандидат може да обжалва законосъобразността на
  конкурса в 7-дневен срок от обявяване на класирането пред Върховния
  административен съд. Върховния административен съд разглежда делото в
  тричленен състав и неговото решение е окончателно ".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 40:
  § 40. Създават се чл. 127в и 127г:
  Чл. 127в. (1) Всеки кандидат може да обжалва законосъобразността на
  конкурса пред Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок от обявяването на
  класирането.
  (2) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 1 подлежи на обжалване пред
  Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението. Върховният
  административен съд разглежда делото в тричленен състав и неговото решение е
  окончателно
  Чл. 127г. (1) Редът за провеждане на конкурсите се определя с наредба на
  Висшия съдебен съвет.
  (2) Администрацията на Висшия съдебен съвет организира провеждането на
  конкурсите.”
  § 41. Член 129 се изменя така:
  “Чл. 129. (1) Назначените в органите на съдебната власт съдии, прокурори и
  следователи стават несменяеми след навършване на 5-годишен стаж като съдия,
  прокурор или следовател и след атестиране с решение на Висшия съдебен съвет. В този
  срок се включва и прослуженото време като младши съдия или младши прокурор.
  (2) Придобитата несменяемост се възстановява при следващо заемане на
  длъжност съдия, прокурор или следовател в случаите на освобождаване по чл. 131 ал
  1, т. 2 и 4.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По §41:
  В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Предложение за придобиване статут на несменяемост от съдия,
  прокурор или следовател могат да правят ръководителят по чл. 30,
  една пета от общия брой на членовете на Висшия съдебен съвет, министърът на
  правосъдието, както и съответният съдия, прокурор или следовател."
  2. Досегашната ал. 2. става ал. 3.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  31  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 41:
  § 41. Член 129 се изменя така:
  “Чл. 129 (1) Съдия, прокурор или следовател става несменяем след
  навършване на 5-годишен стаж и след положително атестиране, с решение на
  Висшия съдебен съвет. В този стаж се включва и прослуженото време като
  младши съдия, младши прокурор или младши следовател.
  (2) Предложение за атестиране и придобиване статут на несменяемост от
  съдия, прокурор или следовател може да прави административният ръководител
  по чл. 30, ал. 1, както и заинтересованият съдия, прокурор или следовател.
  (3) Придобитата несменяемост се възстановява при следващо заемане на
  длъжност съдия, прокурор или следовател в случаите на освобождаване по чл 131,
  ал. 1, т. 2, 4, 7, 8 и 9.”
  § 42. Член 131 се изменя така:
  Чл. 131. (1) Съдиите, прокурорите и следователите се освобождават от
  длъжност при:
  1. навършване на 65-годишна възраст;
  2. подаване на оставка;
  3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода
  за умишлено престъпление;
  4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от
  една година;
  5. уволнение поради тежко нарушение или системно неизпълнение на
  служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на
  съдебната власт, установени по реда на дисциплинарното производство;
  6. отрицателна атестация;
  7. несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 132, ал. 1.
  8. завръщане на замествания;
  9. възстановяване на работа в случаите на незаконно уволнение.
  (2) Несменяемите съдии, прокурори и следователи се освобождават от
  длъжност само на основанията, посочени в ал. 1, т. 1 - 5 и 7.
  (3) Предложение за освобождаване на несменяем съдия, прокурор или
  следовател се прави от ръководителя по чл. 30, от не по-малко от една пета от
  членовете на Висшия съдебен съвет или от министъра на правосъдието.
  (4) Съдиите, прокурорите и следователите, които заемат длъжност в органите на
  съдебната власт, след като са били пенсионирани, се освобождават с назначаването на
  лице на постоянна длъжност.”
  32  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  В § 42:
  1. В чл. 131, ал.1 да отпадне т. 6, като т.7, 8 и 9 станат съответно 6, 7и 8.
  2. Да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) В случай на отрицателна атестация по повод придобиване статут на
  несменяемост съответният съдия, прокурор или следовател се освобождава от
  длъжност."
  3. Алинеи 2, 3,4 и 5 стават съответно 3,4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ:
  По § 42 - чл. 131, ал. 1, т. 6 се изменя така:
  “6. решение на Висшия съдебен съвет, с което се отказва придобиване
  статут на несменяемост;”
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 42 Чл.131, ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 42:
  § 42. Член 131 се изменя така:
  Чл. 131. (1) Съдиите, прокурорите и следователите се освобождават от
  длъжност при:
  1. навършване на 65-годишна възраст;
  2. подаване на оставка;
  3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от
  свобода за умишлено престъпление;
  4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за
  повече от една година;
  5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения,
  както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт;
  6. решение на Висшия съдебен съвет, с което се отказва придобиване
  статут на несменяемост;
  7. несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 132, ал. 1.
  8. завръщане на замествания;
  9. възстановяване на работа в случаите на незаконно уволнение.
  (2) Несменяемите съдии, прокурори и следователи се освобождават от
  длъжност само на основанията, посочени в ал. 1, т. 1 - 5 и 7.
  33  (3) Съдиите, прокурорите и следователите, които заемат длъжност в
  органите на съдебната власт, след като са били пенсионирани, се освобождават с
  назначаването на лице на постоянна длъжност.”
  § 43. Създава се чл. 133а:
  Чл. 133а. Ръководителят по чл. 30 или министърът на правосъдието може да
  обръща внимание на съдиите от районните, окръжните и апелативните съдилища, на
  прокурорите от районните, окръжните и апелативните прокуратури, на следователите
  от Националната следствена служба и от окръжните следствени служби за допуснатите
  от тях нарушения по образуването и движението на делата, за което уведомява Висшия
  съдебен съвет.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 43:
  § 43. Създава се чл. 133а:
  Чл. 133а. Административният ръководител по чл. 30, ал. 1 или министърът
  на правосъдието може да обръща внимание на съдиите от районните, окръжните и
  апелативните съдилища, на прокурорите от районните, окръжните и
  апелативните прокуратури, на следователите от Националната следствена служба
  и от окръжните следствени служби за допуснатите от тях нарушения по
  образуването и движението на делата, за което уведомява Висшия съдебен съвет.”
  § 44. Член 134 се изменя така:
  Чл. 134. (1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и
  следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни
  действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено
  престъпление от общ характер.
  (2) В случаите по ал. 1 срещу съдиите, прокурорите и следователите не може да
  бъде повдигнато обвинение без разрешение на Висшия съдебен съвет.
  (3) Съдиите, прокурорите и следователите не могат да бъдат задържани освен за
  тежко престъпление, и то с разрешение на Висшия съдебен съвет. Разрешение за
  задържане не се изисква при заварено тежко престъпление.
  (4) За даване на разрешение по ал. 2 и 3 се прави мотивирано искане до Висшия
  съдебен съвет от главния прокурор или от не по-малко от една пета от членовете на
  Висшия съдебен съвет.
  (5) В случаите по ал. 2 и 3 Висшият съдебен съвет приема решение с мнозинство
  повече от половината от общия брой на всички членове с тайно гласуване.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 44:
  § 44. Член 134 се изменя така:
  Чл. 134. (1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и
  следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните
  34  служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е
  умишлено престъпление от общ характер.
  (2) В случаите по ал. 1 срещу съдиите, прокурорите и следователите не може
  да бъде повдигнато обвинение без разрешение на Висшия съдебен съвет.
  (3) Съдиите, прокурорите и следователите не могат да бъдат задържани
  освен за тежко престъпление, и то с разрешение на Висшия съдебен съвет.
  Разрешение за задържане не се изисква при заварено тежко престъпление.
  (4) За даване на разрешение по ал. 2 и 3 се прави мотивирано искане до
  Висшия съдебен съвет от главния прокурор или от не по-малко от една пета от
  общия брой на членовете на Висшия съдебен съвет.”
  § 45. В чл. 135 ал. 1 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 45 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
  Комисията предлага да се създаде § 45а:
  § 45а. Чл. 139г се изменя така:
  “Чл. 139г. (1) Съдия, прокурор или следовател с повече от десет години стаж
  като съдия, прокурор или следовател при освобождаване от длъжност има право
  на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни
  възнаграждения, колкото години има прослужени в органите на съдебната власт,
  но не повече от 20 брутни месечни възнаграждения.
  (2) Съдия, прокурор или следовател няма право на обезщетението по ал. 1 в
  случите на освобождаване от длъжност на основание чл. 131, ал. 1, т. 3 и 5.
  (3) В случаите на повдигнато обвинение за умишлено престъпление или на
  образувано дисциплинарно производство поради тежко нарушение или системно
  неизпълнение, както и при действия, които накърняват престижа на съдебната
  власт, обезщетението не се изплаща до приключване на наказателното или
  дисциплинарното производство.
  (4) При последващо освобождаване от длъжност от дължимото обезщетение
  по ал. 1 се приспада обезщетението, получено при предишното освобождаване.
  (5) При смърт на съдия, прокурор или следовател обезщетението по ал. 1 се
  изплаща на наследниците му.”
  § 46. Създава се чл. 139ж:
  ‘Чл. 139ж. При изтичане мандата на административен ръководител или на негов
  заместник и в случай че не бъде повторно назначен на същата длъжност, както и при
  предсрочно прекратяване на мандата на основание чл. 125в , ал. 1, т. 1, 3, 5 и 8 лицето
  35  се назначава на длъжност по чл. 125 в съответния орган на съдебната власт, чийто
  ръководител или негов заместник е бил.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  §46 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Параграф 46 да се заличи, а следващите да се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да отпадне.
  § 47. В чл. 140 думите “на който е снет имунитетът” се заменят с “в случаите по
  чл. 134, ал. 1”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 47:
  Член 140 приема следната редакция:
  “Чл.140. (1) Когато, извън случаите по чл. 134, ал.1 срещу съдия,
  прокурор или следовател е образувано наказателно производство от
  общ характер. Висшият съдебен съвет може временно да го отстрани
  от длъжност - до приключване на наказателното производство.
  Искането за временно отстраняване от длъжност се прави от главния
  прокурор или от не по-малко от една пета от общия брой на
  членовете на Висшия съдебен съвет.
  (2) При повдигнато обвинение срещу съдия, прокурор или
  следовател в случаите на чл. 134, ал. 1, Висшият съдебен съвет го
  отстранява временно от длъжност до приключване на наказателното
  производство."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция
  на § 47:
  § 47. Член 140 се изменя така:
  “Чл. 140. (1) Когато, извън случаите по чл. 134, ал. 1, срещу съдия,
  прокурор или следовател е образувано наказателно производство от
  общ характер Висшият съдебен съвет може временно да го отстрани от длъжност
  до приключване на наказателното производство. Искането за временно
  отстраняване от длъжност се прави от главния прокурор или от не по-малко от
  една пета от общия брой на членовете на Висшия съдебен съвет.
  (2) При повдигнато обвинение срещу съдия, прокурор или следовател в
  случаите на чл. 134, ал. 1, Висшият съдебен съвет го отстранява временно от
  длъжност до приключване на наказателното производство.”
  § 48. В чл. 142 се правят следните изменения:
  36  1. В ал. 3 думите ”чл. 129” се заменят с “чл. 306”.
  2. Алинея 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.
  Комисията предлага да се създадат § 48а, 48б, 48в и 48г.
  § 48а. Наименованието на глава десета се изменя така :
  “МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ, МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ И
  СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ ”
  § 48б. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 съюзът “и” се заличава и се поставя запетая, а след думата
  “прокурор” се добавя “и младши следовател”.
  2. В ал. 2 съюзът “и” се заличава и се поставя запетая, а след думата
  “прокурори” се добавя “и младшите следователи”.
  3. В ал. 3 се създава изречение трето:
  “Младшите следователи се назначават в окръжна следствена служба.”
  4. В ал. 4 след думата “прокурори” се добавя “и младшите следователи”.
  § 48в. В чл. 148, ал. 3 съюзът “и” се заличава и се поставя запетая, след
  думата прокурори” се добавя “и младшите следователи”, а думите “районен
  съдия или прокурор в районна прокуратура” се заменят с “районен съдия,
  прокурор в районна прокуратура или следовател в окръжна следствена
  служба.”
  § 48г. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
  (4) Конкурсът се провежда в сградата на съответния районен съд от
  комисия, определена от председателя на съда.
  (5) В случай че един от кандидатите е бил съдия, прокурор или следовател,
  придобил статут на несменяемост или е работил като съдия-изпълнител в
  продължение на 5 години, той се назначава на длъжност съдия-изпълнител без
  конкурс.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  § 49. Член 157 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.
  Комисията предлага да се създаде § 49а.
  §49а. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 4 и 5 :
  “(4) Конкурсът се провежда в сградата на съответния районен съд от
  комисия, определена от председателя на съда.
  (5) В случай че един от кандидатите е бил съдия, прокурор или следовател,
  придобил статут на несменяемост или е работил като съдия по вписванията в
  продължение на 5 години, той се назначава на длъжност съдия по вписванията без
  конкурс.”
  37

  2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.
  § 50. В чл. 162 числото “157” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
  § 51. В глава четиринадесета раздел II “Дисциплинарна отговорност” се изменя
  така:
  “Раздел II
  Дисциплинарна отговорност
  Чл. 168. (1) При виновно неизпълнение на служебните си задължения, както и за
  нарушение на правилата за професионална етика съдиите, прокурорите и
  следователите носят дисциплинарна отговорност.
  (2) Дисциплинарна отговорност в случаите по ал. 1 носят и административните
  ръководители и техните заместници.
  (3) Освен в случаите по ал. 1 военните съдии, прокурори и следователи носят
  дисциплинарна отговорност и за нарушения, предвидени в специалните закони и
  устави.
  (4) При виновно неизпълнение на служебните си задължения дисциплинарна
  отговорност носят и съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията.
  Чл. 169. Дисциплинарната отговорност се носи независимо от имуществената и
  наказателната отговорност, ако такава се предвижда.
  Чл. 170. (1) Дисциплинарните наказания за съдии, прокурори и следователи са:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. отлагане на повишаване в ранг или в длъжност за срок от една до
  3 години;
  4. понижаване в ранг или в длъжност за срок от 6 месеца до 3 години;
  5. уволнение.
  (2) Дисциплинарните наказания за административни ръководители и за техните
  заместници са:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. снемане от ръководна длъжност.
  (3) Дисциплинарните наказания за съдия-изпълнители и за съдии по вписванията
  са:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. предупреждение за уволнение;
  4. уволнение.
  38  (4) За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно
  дисциплинарно наказание.
  Чл. 171. При определяне вида на дисциплинарното наказание се вземат предвид
  тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено
  нарушението, и поведението на нарушителя до момента на извършване на
  дисциплинарното нарушение.
  Чл. 172. (1) Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия,
  прокурор и следовател, на административен ръководител, както и на негов заместник се
  прави от:
  1. председателя на Върховния касационен съд:
  а) за заместниците му, за председателите на отделения и за съдиите от този съд;
  б) за председателите на апелативните съдилища и на военно-апелативния съд;
  2. председателя на Върховния административен съд - за заместниците му, за
  председателите на отделения и за съдиите от този съд;
  3. главния прокурор:
  а) за заместниците му във Върховната касационна прокуратура и във Върховната
  административна прокуратура, за завеждащ отделите и за прокурорите от тези
  прокуратури;
  б) за районните, окръжните, военните и апелативните прокурори;
  4. апелативните прокурори и военно-апелативния прокурор— за заместниците им
  и за прокурорите от апелативните прокуратури и от военно-апелативната прокуратура;
  5. военните прокурори - за заместниците им, за прокурорите от военно -
  окръжните прокуратури и за военните следователи;
  6. окръжните прокурори - за заместниците им и за прокурорите от окръжните
  прокуратури;
  7. районните прокурори - за заместниците им и за прокурорите от районните
  прокуратури;
  8. председателите на апелативните съдилища и на военно-апелативния съд:
  а) за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;
  б) за председателите на съответните окръжни и военно-окръжните съдилища;
  9. председателите на военно- окръжните съдилища — за заместниците им и за
  съдиите от тези съдилища;
  10. председателите на окръжните съдилища:
  а) за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;
  б) за председателите на районните съдилища от района на съответния окръжен
  съд;
  11. председателите на районните съдилища - за заместниците им и за съдиите от
  тези съдилища;
  12. директора на Националната следствена служба:
  39  а) за заместниците му , за ръководителите на отдели и за следователите от тази
  служба;
  б) за директорите на окръжните следствени служби;
  13. директорите на окръжните следствени служби - за заместниците им и за
  следователите от тези служби.
  (2) Предложение за налагане на дисциплинарно наказания на съдия-изпълнител
  и на съдия по вписванията се прави от председателя на съответния районен съд или от
  инспектората по чл. 356.
  (3) Министърът на правосъдието или не по-малко от една пета от членовете на
  Висшия съдебен съвет могат да правят предложения за налагане на дисциплинарни
  наказания на всички съдии, прокурори и следователи, както и на административни
  ръководители и на техни заместници.
  Чл. 173. (1) Дисциплинарно наказание на съдия, прокурор и следовател, както и
  на административен ръководител и на негов заместник се налага от Висшия съдебен
  съвет.
  (2) Дисциплинарно наказание на съдия-изпълнител и на съдия по вписванията
  се налага от министъра на правосъдието.
  (3) Дисциплинарното наказания се налага не по-късно от 6 месеца от откриване
  на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.
  (4) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление, установено с влязла
  в сила присъда, сроковете по ал. 3 започват да текат от влизането в сила на присъдата.
  (5) Сроковете по ал. 3 не текат, ако лицето е в законоустановен отпуск.
  Чл. 174. (1) Преди налагане на дисциплинарното наказание дисциплинарно
  наказващият орган задължително изисква писмено обяснение от лицето, което се
  привлича към дисциплинарна отговорност, и събира посочените от него доказателства.
  (2) Когато дисциплинарно наказващият орган не е изискал писмено обяснение от
  лицето, съдът отменя наложеното дисциплинарно наказание, без да разглежда спора по
  същество.
  (3) Алинея 2 не се прилага, когато писменото обяснение не е дадено по
  причина, зависеща от лицето, привлечено към дисциплинарна отговорност.
  Чл. 175. (1) Дисциплинарните наказания по чл. 170, ал. 1, т. 1 и 2 на съдия,
  прокурор и следовател, както и дисциплинарните наказания по
  чл. 170, ал. 2, т. 1 и 2 на административен ръководител и на негов заместник се налагат
  от Висшия съдебен съвет след доклад на определен от неговия състав докладчик.
  Решението за образуване на дисциплинарно производство и за определяне на
  докладчика се приема в 14-дневен срок от постъпването на предложението по чл. 172.
  (2) Препис от решението по ал. 1 и от предложението се връчва по реда на чл. 41
  - 52 от Гражданския процесуален кодекс на лицето, привлечено към дисциплинарна
  отговорност, което в 10-дневен срок от получаването може да направи писмени
  възражения и да посочи доказателства.
  (3) Докладчикът е длъжен:
  40  1. да се запознае с направеното предложение за налагане на дисциплинарното
  наказание и с писмените обяснения на лицето, привлечено към дисциплинарна
  отговорност;
  2. да събере посочените в предложението за налагане на дисциплинарно
  наказание и в обясненията на лицето, привлечено към дисциплинарна отговорност,
  доказателства;
  3. да представи доклада на председателстващия Висшия съдебен съвет с мнение
  за наличието или липсата на основания за налагане на дисциплинарно наказание в срок,
  достатъчен за Висшия съдебен съвет да се произнесе в срока по чл. 173, ал. 3.
  Чл. 176. (1) Дисциплинарно производство по предложение за налагане на
  дисциплинарните наказания по чл. 170, ал. 1, т. 3 - 5 на съдия, прокурор и следовател и
  по чл. 170, ал. 2, т. 3 на административен ръководител и на негов заместник се
  осъществява от дисциплинарен състав на Висшия съдебен съвет, определен съгласно
  чл. 33. Членовете на дисциплинарния състав избират председател от състава си.
  (2) Председателят на дисциплинарния състав образува дисциплинарно
  производство, определя един или няколко докладчици и насрочва заседание в 14-
  дневен срок от образуването на дисциплинарното производство.
  (3) Препис от решението по ал. 2 и от предложението за образуване на
  производството се връчва по реда на чл. 41 - 52 от Гражданския процесуален кодекс на
  лицето, привлечено към дисциплинарна отговорност, което в
  10-дневен срок от получаването може да направи писмени възражения и да посочи
  доказателства.
  Чл. 177. (1) За заседанието на дисциплинарния състав се уведомяват
  привлеченото към дисциплинарна отговорност лице и вносителят на предложението.
  (2) До заседанието вносителят може да оттегли предложението си, с което
  дисциплинарното производство се прекратява.
  Чл. 178. Дисциплинарният състав изяснява фактите и обстоятелствата по
  извършеното нарушение, като изслушва предложението за налагане на дисциплинарно
  наказание от вносителя или от упълномощен негов представител и възраженията на
  привлеченото към дисциплинарна отговорност лице.
  Чл. 179. Дисциплинарният състав може да събира гласни, писмени и веществени
  доказателства, включително чрез делегиран свой член, както и да изслушва съответни
  специалисти.
  Чл. 180. (1) Дисциплинарният състав приема решение, в което се съдържа
  становище относно наличието или липсата на основание за налагане на дисциплинарно
  наказание. С решението се предлагат видът и размерът на наказанието.
  (2) Решенията на дисциплинарния състав се вземат с обикновено мнозинство.
  Чл. 181. (1) В 7-дневен срок от изготвянето на доклада по чл. 175, ал. 1 или от
  приемането на решението по чл. 180, ал. 1 докладчикът или дисциплинарният състав
  предоставя доклада или решението заедно с преписката по делото на
  председателстващия Висшия съдебен съвет за внасяне във Висшия съдебен съвет на
  първото следващо заседание.
  (2) Дисциплинарното наказание на съдия, прокурор и следовател, както и на
  административен ръководител и на негов заместник се налага с решение на Висшия
  съдебен съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на всички
  41  членове. С решението си Висшият съдебен съвет може да отхвърли предложението за
  налагане на дисциплинарно наказание или да наложи някое от предвидените в чл. 170,
  ал. 1 или 2 дисциплинарни наказания. Решението се съобщава на привлеченото към
  дисциплинарна отговорност лице и на вносителя на предложението.
  (3) Дисциплинарно наказание на съдия-изпълнител и на съдия по вписванията
  се налага с мотивирана заповед на министъра на правосъдието.
  Чл. 182. Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на
  съобщаването на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице на решението на
  Висшия съдебен съвет или заповедта на министъра на правосъдието по реда на чл. 41-
  52 от Гражданския процесуален кодекс.
  Чл. 183. При налагане на дисциплинарно наказание по чл. 170, ал. 1, т. 4,
  представляващо понижаване в длъжност за определения срок, Висшият съдебен съвет
  създава временна длъжност в съответния орган на съдебната власт.
  Чл. 184. (1) Решението на Висшия съдебен съвет по чл. 181, ал. 2 и заповедта на
  министъра на правосъдието по чл. 181, ал. 3 могат да се обжалват от заинтересуваните
  лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от тяхното съобщаване.
  (2) Жалбите се разглеждат по реда на Закона за Върховния административен съд.
  Подадената жалба спира изпълнението на наложеното дисциплинарно наказание.
  Чл. 185. (1) Влязлото в сила решение на Висшия съдебен съвет за налагане на
  дисциплинарни наказания по чл. 170, ал. 1, т. 3-5 и ал. 2, т. 3 и влязлата в сила заповед
  на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 170, ал.
  3, т. 4 подлежат на незабавно изпълнение.
  (2) Дисциплинарното наказание по чл. 170, ал. 1, т. 4 е основание за промяна в
  размера на получаваното от съдията, прокурора или следователя трудово
  възнаграждение, съответно на по-ниския ранг или длъжност за срока на наказанието.
  (3) С налагането на дисциплинарното наказание уволнение съдията, прокурорът
  или следователят, съответно съдия-изпълнителят или съдията по вписванията, се
  освобождават от заеманата длъжност.
  (4) С налагането на дисциплинарно наказание снемане от ръководна длъжност
  административният ръководител или неговият заместник се освобождава от заеманата
  длъжност.
  Чл. 186. (1) Дисциплинарното наказание, с изключение на уволнението, се
  заличава една година след изтърпяването му. Заличаването на дисциплинарното
  наказание уволнение не е основание за възстановяване на длъжност.
  (2) Дисциплинарното наказание, с изключение на уволнението, може да бъде
  заличено и преди изтичането на срока по ал. 1 с решение на Висшия съдебен съвет или
  със заповед на министъра на правосъдието, ако наказаният съдия, прокурор или
  следовател, както и административен ръководител или негов заместник, съответно
  съдия-изпълнител или съдия по вписванията, не е извършил други нарушения.
  (3) Предложението за предсрочно заличаване на наложеното наказание се прави
  по реда, по който се прави предложението за налагане на дисциплинарно наказание.
  (4) Заличаването има действие занапред.“
  42

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 51. В глава четиринадесета раздел II "Дисциплинарна
  отговорност” приема следната редакция:
  ”Раздел II
  Дисциплинарна отговорност
  Чл. 168. (1) При виновно неизпълнение на служебните си
  задължения или за нарушение на правилата за професионална етика
  съдиите, прокурорите и следователите носят дисциплинарна отговорност.
  (2) Дисциплинарна отговорност в случаите по ал. 1 носят и
  административните ръководители и техните заместници.
  Чл. 169. Дисциплинарната отговорност се носи независимо от
  гражданската, наказателната и административно-наказателната
  отговорност, ако такава се предвижда.
  Чл. 170. (1) Дисциплинарните наказания за съдия прокурор и
  следовател са:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. понижаване в ранг или в длъжност за срок от 6 месеца до 3
  години;
  4. уволнение.
  (2) Дисциплинарните наказания за административен ръководител и
  за негов заместник са:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. снемане от ръководна длъжност.
  (3) За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи
  само едно дисциплинарно наказание.
  Чл.171. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат
  предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата,
  при които е извършено нарушението и поведението на нарушителя.
  Чл. 172. (1) Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на
  съдия, прокурор и следовател, на административен ръководител и на негов
  заместник се прави от ръководителя по чл. 30, ал. 1.
  (2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на
  Върховния административен съд и главният прокурор могат да правят
  предложения за налагане на дисциплинарни наказания на всички съдии,
  прокурори и следователи, на административни ръководители и на техни
  заместници.
  (3) Предложения за налагане на дисциплинарни наказания на всички
  съдии, прокурори и следователи, на административни ръководители и на
  техни заместници могат да правят и министърът на правосъдието или не по-
  малко от една пета от общия брой на членовете на Висшия съдебен
  съвет.
  Чл. 173. (1) Дисциплинарните наказания се налагат от Висшия
  съдебен съвет.
  43

  (2) Дисциплинарното наказание се налага не по-късно от 6 месеца от
  откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването
  му.
  (3) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление,
  установено с влязла в сила присъда, сроковете по ал. 2 започват да текат от
  влизането в сила на присъдата.
  (4) Сроковете по ал. 2 не текат, ако лицето е в законоустановен отпуск.
  Чл. 174. (1) Преди налагане на дисциплинарното наказание
  докладчикът по чл. 175, ал. 1 или дисциплинарният състав по чл. 33
  изслушва или поисква писмено обяснение от привлеченото към дисциплинарна
  отговорност лице и събира всички доказателства от значение за делото.
  (2) Когато докладчикът или дисциплинарният състав не е изслушал
  лицето или не е поискал писмено обяснение, съдът отменя наложеното
  дисциплинарно наказание, без да разглежда спора по същество.
  Чл. 175. (1) Дисциплинарните наказания по чл. 170, ал. 1, т. 1 и 2 и по
  чл. 170, ал. 2, т. 1 и 2 се налагат от Висшия съдебен съвет след доклад на
  определен от неговия състав докладчик. Решението за образуване на
  дисциплинарно производство и за определяне на докладчика се приема в 14-дневен
  срок от постъпване на предложението.
  (2) Препис от решението по ал. 1 и от предложението се съобщават
  по реда на чл. 41 - 52 от Гражданския процесуален кодекс на лицето,
  привлечено към дисциплинарна отговорност, което в 14-дневен срок от
  съобщаването може да направи писмени възражения и да посочи
  доказателства.
  (3) Докладчикът представя на председателстващия Висшия съдебен
  съвет доклад с мнение за наличието или липсата на основания за налагане
  на дисциплинарно наказание в срок, достатъчен за Висшия съдебен съвет
  да се произнесе в срока по чл. 173, ал. 2.
  Чл. 176. (1) Дисциплинарно производство по предложение за
  налагане на дисциплинарните наказания по чл. 170, ал. 1, т. 3 и 4 и по чл.
  170, ал. 2, т. 3 се осъществява от дисциплинарен състав на Висшия съдебен
  съвет, определен съгласно чл. 33. Членовете на дисциплинарния състав
  избират председател от състава си.
  (2) Председателят на дисциплинарния състав образува
  дисциплинарно производство, определя докладчик и насрочва заседание в
  14-дневен срок от образуването на дисциплинарното производство.
  (3) Препис от предложенията за налагане на дисциплинарното
  наказание и за образуване на дисциплинарно производство се съобщават
  по реда на чл. 41 - 52 от Гражданския процесуален кодекс на лицето,
  привлечено към дисциплинарна отговорност, което в 14-дневен срок от
  съобщаването може да направи писмени възражения и да посочи
  доказателства.
  Чл. 177. (1) За заседанието на дисциплинарния състав се уведомяват
  привлеченото към дисциплинарна отговорност лице и вносителят на
  предложението.
  (2) До заседанието вносителят може да оттегли предложението си
  със съгласието на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, с
  което дисциплинарното производство се прекратява.
  44  Чл. 178. (1) Дисциплинарният състав изяснява фактите и
  обстоятелствата по извършеното нарушение, като изслушва
  предложението за налагане на дисциплинарно наказание от вносителя или
  от упълномощен негов представител и привлеченото към дисциплинарна
  отговорност лице.
  (2) Привлеченото към дисциплинарна отговорност лице има право на
  адвокатска защита.
  Чл. 179. Дисциплинарният състав може да събира гласни, писмени и
  веществени доказателства, включително чрез делегиран свой член, както и
  да изслушва вещи лица.
  Чл. 180. (1) Дисциплинарният състав приема решение, в което се
  съдържа становище относно наличието или липсата на основание за
  налагане на дисциплинарно наказание и предлага наказанието.
  (2) Решенията на дисциплинарния състав се вземат с обикновено
  мнозинство.
  Чл. 181. (1) Незабавно, но не по-късно от 7 дни от изготвянето на
  доклада или от приемането на решението докладчикът или
  дисциплинарният състав го представя на председателстващия Висшия
  съдебен съвет, заедно с преписката по делото, за внасяне във Висшия
  съдебен съвет на първото следващо заседание.
  (2) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирано решение на
  Висшия съдебен съвет, прието с мнозинство повече от половината от
  общия брой на всички членове. С решението си Висшият съдебен съвет
  може да отхвърли предложението за налагане на дисциплинарно наказание или
  да наложи някое от предвидените в чл. 170, ал. 1 или 2 дисциплинарни
  наказания.
  (3) Решението по ал. 2 се съобщава по реда на чл. 41 - 52 от
  Гражданския процесуален кодекс на лицето, привлечено към
  дисциплинарна отговорност и на вносителя на предложението.
  Чл. 182. Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на
  съобщаването на решението на Висшия съдебен съвет на привлеченото
  към дисциплинарна отговорност лице.
  Чл. 183. При налагане на дисциплинарно наказание понижаване в
  длъжност за определения срок Висшият съдебен съвет създава временна
  длъжност в съответния орган на съдебната власт.
  Чл. 184. (1) Решението на Висшия съдебен съвет по чл. 181, ал. 2
  може да се обжалва от заинтересуваните лица пред Върховния
  административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
  (2) До влизане в сила на решението на Висшия съдебен съвет не
  могат да бъдат разгласявани факти и обстоятелства във връзка с
  дисциплинарното производство.
  Чл. 185. (1) Влязлото в сила решение на Висшия съдебен съвет за
  налагане на дисциплинарни наказания по чл. 170, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 170,
  ал. 2, т. 3 подлежи на незабавно изпълнение.
  (2) Дисциплинарното наказание по чл. 170, ал. 1, т. 3 е основание за
  промяна в размера на получаваното възнаграждение, съответно на по-ниския ранг
  или длъжност за срока на наказанието.
  Чл. 186. (1) Дисциплинарното наказание се заличава една година
  след изтърпяването му.
  45  (2) Дисциплинарното наказание може да бъде заличено и преди
  изтичането на срока по ал. 1 с решение на Висшия съдебен съвет, ако
  наказаният не е извършил други нарушения.
  (3) Предложението за предсрочно заличаване на наложеното
  наказание се прави по реда, по който се прави предложението за налагане
  на дисциплинарно наказание.
  (4) Заличаването има действие занапред.
  Чл. 186а. Дисциплинарно наказание на съдия-изпълнител и на съдия
  по вписванията се налага от министъра на правосъдието съгласно Кодекса
  на труда."
  Предложението се оттегля за чл. 168, 172, ал. 2, 173, 182, 184, ал. 1, 185, 186 и
  186а, а в останалата част се подкрепя по принцип.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЯНАКИ СТОИЛОВ И АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ:
  В § 51:
  1. Чл. 168 да се измени така:
  “(1) Прокурорите, съдиите и следователите носят дисциплинарна
  отговорност за нарушения или неизпълнение на служебните си
  задължения, както и за нарушения на правилата на професионалната
  етика.
  (2) Нарушенията и/или неизпълнението на служебните задължения
  се определят с оглед на установените в Конституцията, в този и в
  други закони изисквания за независима и ефективна съдебна власт,
  за точно и еднакво спрямо всички приложение на законите, както и
  на правилата и сроковете за извършване на действия по
  осъществяването на съдебната власт.
  (3) Правилата за професионална етика по смисъла на ал. 1 са
  утвърдените по реда на чл. 27, ал. 1, т. 13. Те се отнасят за поведението на
  съдиите, прокурорите и следователите при изпълнение на служебните им
  задължения, както и в обществото.
  - Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6, като
  позоваването към ал. 1 се замества с израза "по ал. 1-3”.
  2. В чл. 184, ал. 2 второто изречение да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 51, чл.184, ал.2 да има следното съдържание:
  “чл.184. (2) Жалбата не спира изпълнението. Тя се разглежда от петчленен
  състав на Върховния административен съд в едномесечен срок от
  постановяването й в съда. Решението е окончателно."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 51:
  § 51. Раздел II от глава четиринадесета с чл. 168-186 се изменя така:
  46  “Раздел II
  Дисциплинарна отговорност
  Чл. 168. (1) При виновно неизпълнение на служебните си задължения,
  както и за нарушение на правилата за професионална етика съдиите, прокурорите
  и следователите носят дисциплинарна отговорност.
  (2) Дисциплинарна отговорност в случаите по ал. 1 носят и
  административните ръководители и техните заместници.
  (3) Освен в случаите по ал. 1 военните съдии, прокурори и следователи
  носят дисциплинарна отговорност и за нарушения, предвидени в специалните
  закони и устави.
  (4) При виновно неизпълнение на служебните си задължения
  дисциплинарна отговорност носят и съдия-изпълнителите и съдиите по
  вписванията.
  Чл. 169. Дисциплинарната отговорност се носи независимо от гражданската,
  наказателната и административно-наказателната отговорност, ако такава се
  предвижда.
  Чл. 170. (1) Дисциплинарните наказания за съдии, прокурори и следователи
  са:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. понижаване в ранг или в длъжност за срок от 6 месеца до 3 години;
  4. уволнение.
  (2) Дисциплинарните наказания за административни ръководители и за
  техните заместници са:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. снемане от ръководна длъжност.
  (3) Дисциплинарните наказания за съдия-изпълнители и за съдии по
  вписванията са:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. предупреждение за уволнение;
  4. уволнение.
  (4) За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно
  дисциплинарно наказание.
  Чл. 171. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат
  предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата,
  при които е извършено нарушението и поведението на нарушителя.
  Чл. 172. (1) Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на
  съдия, прокурор или следовател, на административен ръководител и на негов
  заместник се прави от административния ръководител по чл. 30, ал. 1.
  47

  (2) Предложение за налагане на дисциплинарно наказания на съдия-
  изпълнител и на съдия по вписванията се прави от председателя на съответния
  районен съд или от инспектората по чл. 35б.
  (3) Предложения за налагане на дисциплинарни наказания на всички
  съдии, прокурори или следователи, на административни ръководители и на
  техни заместници могат да правят и министърът на правосъдието или не по-
  малко от една пета от общия брой на членовете на Висшия съдебен
  съвет.
  Чл. 173. (1) Дисциплинарно наказание на съдия, прокурор или следовател,
  както и на административен ръководител и на негов заместник се налага от
  Висшия съдебен съвет.
  (2) Дисциплинарно наказание на съдия-изпълнител и на съдия по
  вписванията се налага от министъра на правосъдието.
  (3) Дисциплинарното производство може да бъде възбудено до една година
  от извършване на нарушението и не по-късно от шест месеца от откриването му.
  (4) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление,
  установено с влязла в сила присъда, сроковете по ал. 3 започват да текат от
  влизането в сила на присъдата.
  (5) Сроковете по ал. 3 не текат, ако лицето е в законоустановен отпуск.
  Чл. 174. (1) Преди налагане на дисциплинарното наказание
  докладчикът по чл. 175, ал. 1 или дисциплинарният състав по чл. 33
  изслушва или поисква писмено обяснение от привлеченото към дисциплинарна
  отговорност лице и събира всички доказателства от значение за делото.
  (2) Когато докладчикът или дисциплинарният състав не е изслушал
  лицето или не е поискал писмено обяснение, съдът отменя наложеното
  дисциплинарно наказание, без да разглежда спора по същество.
  Чл. 175. (1) Дисциплинарните наказания по чл. 170, ал. 1, т. 1 и 2 и по
  чл. 170, ал. 2, т. 1 и 2 се налагат от Висшия съдебен съвет след доклад на определен
  от неговия състав докладчик. Решението за образуване на дисциплинарно
  производство и за определяне на докладчика се приема в 14-дневен срок от
  постъпване на предложението.
  (2) Препис от решението по ал. 1 и от предложението се съобщават
  по реда на чл. 41-52 от Гражданския процесуален кодекс на лицето,
  привлечено към дисциплинарна отговорност, което в 14-дневен срок от
  съобщаването може да направи писмени възражения и да посочи
  доказателства.
  (3) Докладчикът представя на председателстващия Висшия съдебен
  съвет доклад с мнение за наличието или липсата на основания за налагане
  на дисциплинарно наказание.
  Чл. 176. (1) Дисциплинарно производство по предложение за
  налагане на дисциплинарните наказания по чл. 170, ал. 1, т. 3 и 4 и по чл.
  170, ал. 2, т. 3 се осъществява от дисциплинарен състав на Висшия съдебен
  съвет, определен съгласно чл. 33. Членовете на дисциплинарния състав
  избират председател от състава си.
  48  (2) Председателят на дисциплинарния състав образува
  дисциплинарно производство, определя докладчик и насрочва заседание в
  14-дневен срок от образуването на дисциплинарното производство.
  (3) Препис от предложенията за налагане на дисциплинарното
  наказание и за образуване на дисциплинарно производство се съобщават
  по реда на чл. 41-52 от Гражданския процесуален кодекс на лицето,
  привлечено към дисциплинарна отговорност, което в 14-дневен срок от
  съобщаването може да направи писмени възражения и да посочи
  доказателства.
  Чл. 177. (1) За заседанието на дисциплинарния състав се уведомяват
  привлеченото към дисциплинарна отговорност лице и вносителят на
  предложението.
  (2) До заседанието вносителят може да оттегли предложението си
  със съгласието на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, с
  което дисциплинарното производство се прекратява.
  Чл. 178. (1) Дисциплинарният състав изяснява фактите и обстоятелствата
  по извършеното нарушение, като изслушва предложението за налагане на
  дисциплинарно наказание от вносителя или от упълномощен негов представител
  и привлеченото към дисциплинарна отговорност лице.
  (2) Привлеченото към дисциплинарна отговорност лице има право на
  адвокатска защита.
  Чл. 179. Дисциплинарният състав може да събира гласни, писмени и
  веществени доказателства, включително чрез делегиран свой член, както и
  да изслушва вещи лица.
  Чл. 180. (1) Дисциплинарният състав приема решение, в което се
  съдържа становище относно наличието или липсата на основание за
  налагане на дисциплинарно наказание и предлага наказанието.
  (2) Решенията на дисциплинарния състав се вземат с обикновено
  мнозинство.
  Чл. 181. (1) В 7-дневен срок от изготвянето на доклада или от приемането на
  решението докладчикът или дисциплинарният състав го представя на
  председателстващия Висшия съдебен съвет, заедно с преписката по делото, за
  внасяне във Висшия съдебен съвет на първото следващо заседание.
  (2) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирано решение на
  Висшия съдебен съвет, прието с мнозинство повече от половината от
  общия брой на всички членове. С решението си Висшият съдебен съвет
  може да отхвърли предложението за налагане на дисциплинарно наказание или
  да наложи някое от предвидените в чл. 170, ал. 1 или 2 дисциплинарни
  наказания.
  (3) Дисциплинарно наказание на съдия-изпълнител и на съдия по
  вписванията се налага с мотивирана заповед на министъра на правосъдието.
  (4) Решенията по ал. 2 и 3 се съобщават по реда на чл. 41 - 52 от
  Гражданския процесуален кодекс на лицето, привлечено към
  дисциплинарна отговорност и на вносителя на предложението.
  49

  Чл. 182. Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на
  съобщаването на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице на
  решението на Висшия съдебен съвет или заповедта на министъра на правосъдието
  по реда на чл. 41-52 от Гражданския процесуален кодекс.
  Чл. 183. При налагане на дисциплинарно наказание понижаване в
  длъжност за определения срок Висшият съдебен съвет създава временна
  длъжност в съответния орган на съдебната власт.
  Чл. 184. (1) Решението на Висшия съдебен съвет по чл. 181, ал. 2 и заповедта
  на министъра на правосъдието по чл. 181, ал. 3 могат да се обжалват от
  заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
  тяхното съобщаване.
  (2) Жалбата не спира изпълнението. Тя се разглежда от петчленен състав на
  Върховния административен съд в едномесечен срок от постановяването й в съда.
  Решението е окончателно.
  (3) До влизане в сила на решението на Висшия съдебен съвет не могат да
  бъдат разгласявани факти и обстоятелства във връзка с дисциплинарното
  производство.
  Чл. 185. (1) Влязлото в сила решение на Висшия съдебен съвет за налагане
  на дисциплинарни наказания по чл. 170, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2, т. 3 и влязлата в
  сила заповед на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно
  наказание по чл. 170, ал. 3, т. 4 подлежат на незабавно изпълнение.
  (2) Дисциплинарното наказание по чл. 170, ал. 1, т. 4 е основание за
  промяна в размера на получаваното от съдията, прокурора или следователя
  трудово възнаграждение, съответно на по-ниския ранг или длъжност за срока на
  наказанието.
  (3) С налагането на дисциплинарното наказание уволнение съдията,
  прокурорът или следователят, съответно съдия-изпълнителят или съдията по
  вписванията, се освобождават от заеманата длъжност.
  (4) С налагането на дисциплинарно наказание снемане от ръководна
  длъжност административният ръководител или неговият заместник се
  освобождава от заеманата длъжност.
  Чл. 186. (1) Дисциплинарното наказание, с изключение на уволнението, се
  заличава една година след изтърпяването му. Заличаването на дисциплинарното
  наказание уволнение не е основание за възстановяване на длъжност.
  (2) Дисциплинарното наказание, с изключение на уволнението, може да
  бъде заличено и преди изтичането на срока по ал. 1 с решение на Висшия съдебен
  съвет или със заповед на министъра на правосъдието, ако наказаният съдия,
  прокурор или следовател, както и административен ръководител или негов
  заместник, съответно съдия-изпълнител или съдия по вписванията, не е
  извършил други нарушения.
  (3) Предложението за предсрочно заличаване на наложеното наказание се
  прави по реда, по който се прави предложението за налагане на дисциплинарно
  наказание.
  (4) Заличаването има действие занапред.”
  50  § 52. В чл. 188, ал. 4 накрая се добавя “съгласувано с Висшия съдебен съвет в
  рамките на бюджета на съдебната власт”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 52:
  § 52. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “както и в кои органи на съдебната власт се създават
  пресслужби” се заличават.
  2. В ал. 4 накрая се добавя “съгласувано с Висшия съдебен съвет в рамките
  на бюджета на съдебната власт”.
  Комисията предлага да се създаде § 52а:
  § 52а. В чл. 188с , ал. 2 думите “с правилника по чл. 188, ал. 1” се заменят
  със “ с правилниците по чл. 188, ал. 1 и 3”.
  Комисията предлага да се създаде § 52б:
  § 52б. В чл. 188т, изр. второ, накрая се добавя “и ал. 3”.
  § 53. В чл. 196 ал. 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Висшият съдебен съвет съставя проект на годишен бюджет на съдебната
  власт, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на
  Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (3) Министерският съвет внася в Народното събрание проекта на Закон за
  държавния бюджет на Република България за съответната година заедно с проекта на
  годишен бюджет на съдебната власт, предложен от Висшия съдебен съвет с подробна
  обосновка. Министерският съвет изразява становище пред Народното събрание по
  проекта на бюджет на съдебната власт, предложен от Висшия съдебен съвет."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Създава се § 53а:
  “§ 53а. Създава се нов чл. 197:
  “Чл. 197. (1) Към Висшия съдебен съвет се създава постоянна
  комисия "Бюджет и финанси", която подпомага дейността му при
  осъществяване на неговите правомощия по чл. 27, ал. 1, т. 8.
  (2) Комисията "Бюджет и финанси” има 7 - членен състав: петима
  членове на Висшия съдебен съвет, които избират помежду си председател
  и по един представител на Министерството на финансите и на
  Министерството на правосъдието.
  (3) Комисията взема решение с обикновено мнозинство.
  (4) При съставяне проекта на годишен бюджет на съдебната власт
  Комисията може да поиска и ползва становища на други институции и на
  външни експерти.
  51  (5) Организацията на работата на комисията "Бюджет и финанси", в
  това число и възнаграждението на нейните членове, се определя с
  правилника по чл. 27, ал. 1, т. 11."
  Предложението е оттеглено.
  Комисията предлага да се създаде нов § 53а:
  § 53а. В чл. 200л, ал. 2 след думите “вещите лица” се поставя точка, а
  текстът до края се заличава.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  Да се създаде нов § 53б със следното съдържание:
  "чл.201а (1) Държавните органи, юридическите лица и гражданите са
  длъжни да изпълняват решенията на съда.
  (2) Длъжностните лица от държавната и общинската администрация,
  които не изпълняват решения на съда се наказват с глоба до 100,000 лв.
  (3) Всяко заинтересовано лице може да сигнализира прокуратурата,
  относно длъжностни лица от държавната и общинска адми-нистрация, които не
  изпълняват съдебните решения, за търсене на наказателна отговорност за
  техните действия или бездействие.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  Да се създаде нов § 53в със следното съдържание:
  "В § 1 от допълнителната разпоредба (ДВ, бр.58/1997 г.), да се добавят
  думите: "освен ако в специален закон не е определено друго ".
  Комисията не подкрепя предложението.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 54. Актовете на Висшия съдебен съвет по чл. 27, ал. 1, т. 11, чл. 306, ал. 11, чл.
  35е, ал. 7, чл. 127г, ал. 1 и чл. 200л, ал. 2 се обнародват в “Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 54:
  § 54. Актовете на Висшия съдебен съвет по чл. 27, ал. 1, т. 11, чл. 30б, ал. 11,
  чл. 35е, ал. 7, чл. 127г, ал. 1, чл. 188, ал. 1 и чл. 200л, ал. 2 се обнародват в
  “Държавен вестник”.
  52  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията предлага да се създаде § 54а:
  § 54а. В чл. 8, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн.,
  ДВ, бр. 104 от 1996 г., изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от
  1999 г., бр. 18 от 2003 г.) след думата “прокурор” се добавя “младши следовател” и
  се поставя запетая.
  § 55. Висшият съдебен съвет в срок до 31 март 2004 г. назначава
  административните ръководители, както и техните заместниците последователно по
  реда, предвиден в чл. 30.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  Досегашният текст на § 55 става ал. 1 и се създава нова ал. 2 със
  следното съдържание:
  “(2) В същия срок досегашните заместник-ръководители на отдели в
  Националната следствена служба се преназначават на длъжност
  ръководител на отделение в Националната следствена служба. ”
  Предложението е оттеглено.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОЙКО РАШКОВ:
  В § 55 да се създаде ал. 2: “(2) Досегашните заместник-ръководители на
  отдели в Националната следствена служба се преназначават на длъжност
  ръководител отделение в Националната следствена служба. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 55 думите: "последователно по реда, предвиден в чл.30" да отпаднат.
  Да се добавят нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:
  "(2) Срокът по § 4, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на
  Конституцията (ДВ, бр.85/2003 г.) се счита за спазен, ако е започнало
  производството за назначаване на административния ръководител в органите на
  съдебната власт.
  (3) До назначаването на административните ръководители, функциите им
  се изпълняват от заварените на тази длъжност лица. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 55:
  § 55. Висшият съдебен съвет назначава административните ръководители в
  органите на съдебната власт, както и техните заместници последователно по реда,
  предвиден в този закон.
  53  § 56. (1) Административните ръководители , които до 30 септември 2003 г. са
  заемали съответната ръководна длъжност повече от 5 години, могат да бъдат
  назначавани на същата длъжност само за един мандат.
  (2) До назначаването на административните ръководители по ал. 1 функциите
  им се изпълняват от заварените на тази длъжност лица.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 56 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56.
  § 57. Административен ръководител и негов заместник , който в срока по § 55 не
  бъде назначен на същата или на друга ръководна длъжност, в срок до 30 юни 2004 г. се
  назначава на длъжност по чл. 125 в съответния орган на съдебната власт, чийто
  ръководител или негов заместник е бил, със запазване на възнаграждението. При
  необходимост Висшият съдебен съвет открива бройка в съответния орган на съдебната
  власт.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 57 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 57:
  § 57. Административен ръководител или негов заместник, който не бъде
  назначен на същата или на друга ръководна длъжност, се назначава на най-
  високата длъжност по чл. 125 в съответния орган на съдебната власт, чийто
  ръководител или негов заместник е бил, със запазване на възнаграждението.
  § 58. Съдия, прокурор и следовател, които към 30 септември 2003 г. не е
  навършил тригодишен стаж на заеманата от него длъжност, става несменяем при
  условията на чл. 129, ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.
  § 59. Висящите дисциплинарни производства, заварени от този закон, се
  разглеждат по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59.
  Комисията предлага да се създаде § 59а:
  § 59а. В 6-месечен срок от влизане на този закон в сила министърът на
  правосъдието одобрява единни задължителни образци за статистическа отчетност
  на всички органи на съдебната власт.
  54  § 60. Параграф 35 влиза в сила от 1 януари 2004 г.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 60 да се измени така:
  ”§ 60. Законът влиза в сила от деня на публикуването му в “Държавен
  вестник”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция
  за § 60:
  § 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
  вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума