Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
12/02/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
  и имотния регистър №302-01-22
  Проект
  Второ четене

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
  и имотния регистър №302-01-22
  (Обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г.)
  § 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. данни за собствениците и носителите на правото на строеж върху
  недвижимите имоти, както и за актовете, от които те черпят правата си;”.
  2. Точка 2 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  § 1, т. 1 се изменя така:
  “1. данни за собствениците, за носителите на правото на ползване и на
  други вещни права върху недвижимите имоти, както и за актовете, от които те
  черпят правата си;”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 1 да отпадне.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Създава се § 1а:
  § 1а. В чл. 3 се създава ал. 3:
  “(3) Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на
  недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен
  район.”
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 1а да стане § 1.

  § 2. В чл. 5 ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията
  към министъра на правосъдието.
  (2) Министърът на правосъдието упражнява ръководство и контрол по
  цялостната дейност във връзка с имотния регистър.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 2.
  § 3. В чл. 6. ал. 2, изречение второ думите “Данните за правото на
  собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти” се заменят с “Данните
  за собствениците и носителите на правото на строеж върху недвижими имоти, както и
  за актовете, от които те черпят правата си”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 3 да отпадне.
  § 4. В чл. 8 ал. 2 и 3 се изменят така:
  “(2) За нанасяне в кадастъра, за производството по чл. 35а и за справки и
  услуги по чл. 52, ал. 5, чл. 55 и 56 се заплащат такси в размери, определени с тарифа,
  одобрена от Министерския съвет.
  (3) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92 се
  заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  § 4. В чл. 8, ал. 2 думите “производството по чл.35а” се заменят с
  думите ’’процедури по чл.49а”.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:
  § 4. В чл. 8, ал. 2 думите “производството по чл.35а” се заменят с
  думите ’’процедури по чл.49а”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
  § 3. В чл. 8 ал. 2 и 3 се изменят така:
  “(2) За нанасяне в кадастъра, за съобщаване на процедури по чл. 35б,
  ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 и за справки и услуги по чл. 52, ал. 5, чл. 55 и 56 се
  заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския
  съвет.
  (3) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92 се
  заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския
  съвет.”
  2

  § 5. Член 9 се изменя така:
  “Чл. 9. (1) Финансирането на дейностите по създаването, поддържането и
  съхраняването на кадастъра се осъществява чрез субсидия от бюджета на
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с такси по този закон,
  с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми за
  развитие на техническата инфраструктура, по международни програми, проекти и
  споразумения.
  (2) Финансирането на имотния регистър се осигурява чрез субсидия от
  бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи,
  както и със средства по национални и регионални програми, по международни
  програми, проекти и споразумения.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
  § 6. В чл. 10 се създава ал. 3:
  "(3) За извършване на административното обслужване службите по
  кадастъра могат да имат структурни подразделения в седалищата на районните
  съдилища”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.
  § 7. В чл. 11 се създават ал. 3 и 4:
  “(3) Изпълнителният директор може да бъде лице, което:
  1. е завършило виеше образование по геодезия с образователно-
  квалификационна степен “магистър”;
  2. има най-малко 5 години стаж по специалността;
  3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
  характер, освен ако е реабилитирано.
  (4) Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по
  този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи
  глоби и имуществени санкции, установени и събрани по наказателни постановления,
  издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на материалната
  база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията
  при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и
  благоустройството. Средствата за стимулиране на служителите не могат да
  надвишават 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  “4. разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите към тях,
  който се одобрява от Министерския съвет;”.
  2. Създава се т. 9:
  “9. е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените
  санкции, събирани по този закон, които са планирани в собствения й бюджет за
  съответната година.”
  3

  Комисията предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
  § 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  “4. разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите към
  тях, който се одобрява от Министерския съвет;”.
  2. Създава се т. 9:
  “9. е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените
  санкции, събирани по този закон.”
  § 9. В чл. 16, ал. 3 след думите “недвижими имоти” се добавя
  “комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен
  имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Създава се § 9а:
  “§9а. В чл.17 се създава нова ал. 2:
  “(2) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния
  специализиран състав само на едно юридическо лице.”
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:
  Създава се § 9а:
  “§9а. В чл.17 се създава нова ал. 2:
  “(2) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния
  специализиран състав само на едно юридическо лице.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 9:
  § 9. В чл. 17 се създава ал. 2:
  “(2) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния
  специализиран състав само на едно юридическо лице.”
  § 10. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) В случаите по ал. 1, т. 5 правоспособността се загубва за срок от 1 до 3
  години.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава изречение второ: ”В
  заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано
  отново в регистъра.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
  4

  § 11. В чл. 27, ал. 1, т. 2 думата “площ” се заменя със “застроена площ” и
  думите “данни за законност” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
  § 12. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения:
  1 .Точки 2 и 3 се изменят така:
  “2. данните по чл. 61, ал. 1, т. 1 - 5, 7, 8, 10 и 11;
  3. данните по чл. 62, ал. 1, т. 2 и 4 за правото на строеж върху недвижимия
  имот.”
  2. Точка 4 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  § 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:
  § 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 12 да отпадне.
  § 13. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Условията и редът за обмен на данни между информационните системи
  се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра
  на регионалното развитие и благоустройството.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 12.
  Комисията предлага да се създаде § 13:
  § 13. В чл. 34, ал. 2 след думата “геодезически” се добавя
  “фотограметрични и други”.
  § 14. Създават се чл. 35а и 35б:
  "Чл. 35а. Кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се създават и
  по искане на собственика или инвеститора за отделен имот или за група имоти, което
  се извършва за тяхна сметка.
  Чл. 35б. (1) Производството по чл. 35а се открива със заповед на:
  1. началника на службата по кадастъра по местонахождението на имотите;
  2. изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, когато искането е за
  недвижими имоти, намиращи се в район, за който има издадена заповед по чл. 35, ал.
  1.
  (2) Заповедта по ал. 1 съдържа местонахождението и границите на имотите,
  правоспособното лице, на което се възлага изработването, и срока за означаване на
  границите. В случаите по ал. 1, т. 1 изработването се възлага на определеното от
  5

  собственика или инвеститора правоспособно лице, а по т. 2 - на лицето, посочено в
  заповедта по чл. 35, ал. 2.
  (3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на
  Гражданския процесуален кодекс.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
  § 15. В чл. 36, т. 2 думите "‘лицата, определени със заповедта по
  чл. 35, ал. 2” се заменят с “Агенцията по кадастъра”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
  § 16. В чл. 38, ал. 2 се създават изречения второ и трето:
  ”Когато поради строителни или монтажни работи възникне необходимост
  от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да уведоми службата по
  кадастъра 7 дни преди започване на работите. Знакът се възстановява по съответния
  ред за сметка на лицето.”
  Комисията предлага следната редакция § 16:
  § 16. В чл. 38, ал. 2 се създават изречения второ и трето:
  ’’Когато поради строителни или монтажни работи възникне
  необходимост от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да уведоми
  службата по кадастъра 7 дни преди започване на работите. Знакът се
  възстановява за сметка на лицето по ред, определен в наредбата по чл. 31.”
  § 17. В чл. 39, ал. 1 и 3 след думите “по чл. 35, ал. 2” се добавя “съответно
  чл. 35б, ал. 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
  § 18. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез
  обединяване на данни, които:
  1. се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени
  по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България,
  отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и
  ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху
  горите и земите от горския фонд, имат характер на основни кадастрални данни и
  отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31;
  2. са набрани чрез геодезически измервания и изчисления.
  (2) Данните за собствениците и носителите на правото на строеж, както и за
  актовете, от които те черпят правата си, се набират от:
  1. регистрите към картите и плановете;
  6

  2. представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3;
  3. регистрите на общинската и областната администрация;
  4. данъчните регистри.”
  2. В ал. 3 думите “Данните за правото на собственост и за другите вещни
  права” се заменят с “Данните по ал. 2”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни
  за собствениците и носителите на правото на строеж, както и за актовете, от които те
  черпят правата си, когато такива не бъдат установени по реда на ал. 2.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 18: В чл. 41:
  1. В ал.1, т.2 след думите “геодезически” се добавят думите
  ’’фотограметрични и други”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Данните за собствениците, за носителите на правото на ползване и
  на другите вещни права върху недвижимите имоти, както и за актовете, от които
  те черпят правата си, се набират от:....”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя по т. 2.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:
  В § 18. В чл.41, ал.1, т.2 след думите “геодезически” се добавят думите
  ’’фотограметрични и други”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 18:
  § 18. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез
  обединяване на данни, които:
  1. се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация,
  одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република
  България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за
  собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на
  собствеността върху горите и земите от горския фонд, имат характер на основни
  кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията,
  определени с наредбата по чл. 31;
  2. са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания
  и изчисления.
  (2) Данните за собствениците и носителите на други вещни права,
  както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от:
  1. регистрите към картите и плановете;
  2. представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3;
  3. регистрите на общинската и областната администрация;
  4. данъчните регистри.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  7

  “(4) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват
  данни за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете,
  от които те черпят правата си, когато такива не бъдат установени по реда на ал.
  2.”
  § 19. Създава се чл. 41а:
  “Чл. 41а В случаите по чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 и 3 границите се
  означават, съответно актове се представят само в териториите, посочени в заповедта за
  откриване на производството, в които кадастралната карта и кадастралните регистри
  се създават чрез геодезически измервания.”
  Комисията предлага следната редакция на § 19:
  § 19. Създава се чл. 41а:
  “Чл. 41а. В случаите по чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 и 3 границите се
  означават само в териториите, посочени в заповедта за откриване на
  производството, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се
  създават чрез геодезически, фотограметрични и други измервания.”
  § 20. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите “на населеното място” се заменят с “при създаване на нови
  населени места или при промяна на съществуващите”.
  2. В т. 5 се създава буква ”г”:
  “г) от планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
  § 21. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “както и“ се заменят с “или”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
  § 22. В чл. 46 се създава ал. 3:
  “(3) Писмени възражения за частите от кадастралната карта и
  кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1. могат да се правят
  само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при
  създаването им.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
  § 23. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите “пред окръжния съд” се добавя “по
  местонахождението на имотите”.
  2. В ал. 3, т. 2 думите “кадастралния регистър на недвижимите имоти” се
  заменят с “данните по чл. 60, т. 1 -7 включително”.
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  8

  “(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и носителите
  на ограничени вещни права върху недвижимите имоти и непосредствено съседните на
  тях, които са в обхвата на кадастралната карта.
  (5) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните
  регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 2 за имотите, за които няма
  подадени жалби.
  (6) Алинея 3 се прилага и в случаите по чл. 35а.”
  Комисията предлага следната редакция на § 23:
  § 23. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите “пред окръжния съд” се добавя “по
  местонахождението на имота”.
  2. Създават се ал. 4,5 и 6:
  “(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и
  носителите на други вещни права върху недвижимите имоти и съседните на тях,
  които са в обхвата на кадастралната карта.
  (5) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните
  регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 2 за имотите, за които
  няма подадени жалби.
  (6) Алинея 3 се прилага и в случаите по чл. 35а.”
  § 24. Създават се чл. 49а и 49б:
  “Чл 49а. (1) Изработените кадастрална карта и кадастрални регистри по
  реда на чл. 35 а се приемат от службата по кадастъра, за което се съобщава на
  заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс. Те могат да
  правят писмени възражения в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред
  службата по кадастъра.
  (2) Комисията по чл. 48, ал. 1 се произнася в 14-дневен срок от изтичането
  на срока за подаване на възражения. Измененията в кадастралната карта и в
  кадастралните регистри съобразно решенията на комисията се извършват от лицето по
  чл. 35б, ал. 2 в срок 14 дни.
  (3) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 се
  одобряват със заповед на началника на службата по кадастъра, съответно на
  изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
  (4) Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на
  Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред
  окръжния съд по местонахождението на имота.
  (5) В случаите по ал. 1 - 4 се прилагат съответно разпоредбите на
  чл. 46, ал. 3 и чл. 49, ат. 4 и 5.
  Чл. 49б. След одобряването на кадастралната карта и кадастралните
  регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се
  прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява
  друго вещно право върху недвижим имот, се изисква скица-копие от кадастралната
  карта”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  9

  По § 24. В чл.49б думите “се изисква скица - копие от кадастралната
  карта” се заменя със “се изискват скици — копия от кадастралната карта,
  издадени от Агенцията по кадастъра”.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:
  По § 24. В чл.49б думите “се изисква скица - копие от кадастралната
  карта” се заменя със “се изискват скици - копия от кадастралната карта,
  издадени от Агенцията по кадастъра”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 24;
  § 24. Създават се чл. 49а и 49б:
  “Чл. 49а. (1) Изработените кадастрална карта и кадастрални регистри
  по реда на чл. 35а се приемат от службата по кадастъра, за което се съобщава на
  заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс. Те могат да
  правят писмени възражения в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред
  службата по кадастъра.
  (2) Комисията по чл. 47, ал. 1 се произнася в 14-дневен срок от
  изтичането на срока за подаване на възражения. Измененията в кадастралната
  карта и в кадастралните регистри съобразно решенията на комисията се
  извършват от лицето по чл. 35б, ал. 2 в до срок 14 дни.
  (3) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 се
  одобряват със заповед на началника на службата по кадастъра, съответно на
  изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
  (4) Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на
  Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред
  окръжния съд по местонахождението на имота.
  (5) В случаите по ал. 1 - 4 се прилагат съответно разпоредбите на
  чл. 46, ал. 3 и чл. 49, ал. 4 и 5.
  Чл. 49б. След одобряването на кадастралната карта и кадастралните
  регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава
  или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или
  прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се изискват скици — копия
  от кадастралната карта, издадени от Агенцията по кадастъра”.
  § 25. В чл. 52 ал. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
  § 26. В чл. 54, ал. 2 накрая се добавя ”по местонахождението на имота”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
  § 27. В част трета “Имотен регистър” се създава глава седма “а”:
  “Глава седма “а”
  10

  Агенция по вписванията
  Чл. 58 а. (1) Създава се Агенция по вписванията като изпълнителна агенция
  към министъра на правосъдието, която е юридическо лице със седалище София и със
  служби по вписванията в седалищата на районните съдилища.
  (2) Службите по вписванията са териториални звена на Агенцията по
  вписванията
  (3) Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по
  този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи
  глоби, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон,
  се начисляват и разходват само за развитие на материалната база, за повишаване на
  квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията при условия и по ред,
  определени с наредба на министъра на правосъдието. Средствата за стимулиране на
  служителите не могат да надвишават 25 на сто от годишния размер на средствата за
  работна заплата.
  Чл. 58б. (1) Агенцията по вписванията:
  1. организира работата по създаването и поддържането на имотния
  регистър;
  2. осигурява връзката между имотния регистър и други регистри;
  3. осигурява развитието и техническото усъвършенстване на имотния
  регистър;
  4. създава и поддържа централен архив в електронен вид на партидите на
  недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;
  5. осигурява повишаването на квалификацията на служителите;
  6. е администратор на приходите от таксите и глобите, събирани по този
  закон, които са планирани в собствения й бюджет за съответната година;
  7. изпълнява и други функции, предвидени с устройствения правилник.
  (2) Службата по вписванията в съдебния район на съответния районен съд:
  1. извършва вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на
  съдията по вписванията;
  2. подготвя и предава на Агенцията по вписванията информацията по ал. 1,
  т. 4;
  3. прави справки и издава удостоверения за вписванията;
  4. изпълнява дейности, свързани със създаването на имотния регистър,
  определени с наредбата по чл. 5, ал. 3.
  Чл. 58в. (1) Агенцията по вписванията се ръководи от изпълнителен
  директор.
  (2) Изпълнителният директор може да бъде лице, което:
  1. е завършило виеше юридическо образование;
  2. е преминало изискващия се стаж и е придобило юридическа
  правоспособност;
  3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
  характер, освен ако е реабилитирано;
  4. има най-малко 3 години юридически стаж.
  Чл. 58г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на
  Агенцията по вписванията се определят с устройствен правилник, приет от
  Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието.”
  11

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 27, чл. 58в, ал. 2, т. 4 да отпадне.
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 27:
  § 27. В част трета “Имотен регистър” се създава глава седма “а” с
  членове 58а-58г:
  “Глава седма “а”
  Агенция по вписванията
  Чл. 58а. (1) Създава се Агенция по вписванията като изпълнителна
  агенция към министъра на правосъдието, която е юридическо лице със седалище
  София и със служби по вписванията в седалищата на районните съдилища.
  (2) Службите по вписванията са териториални звена на Агенцията по
  вписванията.
  (3) Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните
  по този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета,
  представляващи глоби, установени и събрани по наказателни постановления,
  издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на
  материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на
  служителите от агенцията при условия и по ред, определени с наредба на
  министъра на правосъдието. Средствата за стимулиране на служителите не могат
  да надвишават 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата.
  Чл. 58б. (1) Агенцията по вписванията:
  1. организира работата по създаването и поддържането на имотния
  регистър;
  2. осигурява връзката между имотния регистър и други регистри;
  3. осигурява развитието и техническото усъвършенстване на имотния
  регистър;
  4. създава и поддържа централен архив в електронен вид на партидите
  на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;
  5. осигурява повишаването на квалификацията на служителите;
  6. е администратор на приходите от таксите и глобите, събирани по
  този закон;
  7. изпълнява и други функции, предвидени с устройствения
  правилник.
  (2) Службата по вписванията в съдебния район на съответния районен
  съд:
  1. извършва вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане
  на съдията по вписванията;
  2. подготвя и предава на Агенцията по вписванията информацията по
  ал. 1, т. 4;
  3. прави справки и издава удостоверения за вписванията;
  4. изпълнява дейности, свързани със създаването на имотния регистър,
  определени с наредбата по чл. 5, ал. 3.
  Чл. 58в. (1) Агенцията по вписванията се ръководи от изпълнителен
  директор.
  12

  (2) Изпълнителният директор може да бъде лице, което:
  1. е завършило виеше юридическо образование;
  2. е придобило юридическа правоспособност;
  3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от
  общ характер, освен ако е реабилитирано;
  4. има най-малко 5 години юридически стаж.
  Чл. 58г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът
  на Агенцията по вписванията се определят с устройствен правилник, приет от
  Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието.”
  § 28. В чл. 71, ал. 2 се създава изречение второ:
  В случаите по чл. 35а предварителната партида се преобразува в партида
  на недвижимия имот. ”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
  § 29. В чл. 74, ал. 1 изречение второ се изменя така:
  ”В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на
  недвижимия имот."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
  § 30. В чл. 78, ал. 1 накрая се добавя "чрез службата по вписванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
  § 31. В чл. 82 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
  § 32. В чл. 86, ал. 1 думите "Съдията по вписванията” се заменят със
  "Службата по вписванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
  § 33. Наименованието на част четвърта се изменя така:
  ’’Дългосрочна и годишна програма по кадастъра и имотния регистър”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
  § 34. В чл. 94, ал. 3 думите "съответно на съдебната система” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
  13

  § 35. Член 95 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
  § 36. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “съответно от министъра на правосъдието”.
  2. В ал. 2 думите “или от определено от него длъжностно лице” се заменят
  със “съответно от министъра на правосъдието или от определени от тях длъжностни
  лица”.
  3. В ал. 3 накрая се добавя “съответно на Министерството на
  правосъдието”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
  § 37. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В т. 10 след думите “населеното място” се добавя “или селищното
  образувание”.
  2. Създава се т. 11:
  “11. “комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите
  на поземлен имот” е скица, в която са отразени съвместените данни от предходни
  кадастрални, регулационни или устройствени планове, както и карти и планове по
  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване
  на собствеността върху горите и земите от горския фонд.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 37. Относно § 1 от Допълнителните разпоредби се добавят нови
  точки 12 и 13:
  “12. “Група имоти” е съвкупност от неповече от 50 съседни поземлени
  имоти.
  13. “Заинтересувани лица по чл. 54, ал.1” са собствениците (носителите на
  ограничени вещни права) на съседни недвижими имоти, чийто права се засягат
  от изменението.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:
  В § 37. Относно § 1 от Допълнителните разпоредби се добавят нови
  точки 12 и 13:
  “12. “Група имоти” е съвкупност от неповече от 50 съседни поземлени
  имоти.
  13. “Заинтересувани лица по чл. 54, ал.1” са собствениците (носителите на
  ограничени вещни права) на съседни недвижими имоти, чийто права се засягат
  от изменението.”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 37:
  § 37. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  14

  1. В т. 10 след думите “населеното място” се добавя “или селищното
  образувание”.
  2. Създават се т. 11,12 и 13:
  “11. “комбинирана скица за пълна или частична идентичност на
  границите на поземлен имот” е скица, в която са отразени съвместените данни от
  предходни кадастрални, регулационни или устройствени планове, както и карти
  и планове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и
  Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
  фонд.
  12. “Група имоти” е съвкупност от неповече от 50 съседни поземлени
  имоти.
  13. “Заинтересувани лица по чл. 54, ал. 1” са собствениците и носителите
  на други вещни права на недвижими имоти, чийто права се засягат от
  изменението.”
  § 38. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. Параграф 4 се изменя така:
  "§ 4. (1) До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри:
  1. скиците на недвижимите имоти се издават по досегашния ред;
  2. кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях,
  одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република
  България и Закон за териториално и селищно устройство, се поддържат от общинската
  администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите
  имоти, по ред, определен с наредбата по чл. 31. Измененията се одобряват със заповед
  на кмета на общината, а за градовете с районно деление - на кмета на района;
  3. плановете, картите и регистрите, одобрени по реда на Закона за
  собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на
  собствеността върху горите и земите от горския фонд, се поддържат от общинските
  служби по земеделие и гори при условия и по ред, определени с наредба на министъра
  на земеделието и горите;
  4. данните по чл. 52, ал. 4 се предоставят на общинската администрация,
  която издава удостоверението по ал. 5 от същия член.
  (2) За районите, в които е открито производство по създаване на
  кадастрална карта и кадастрални регистри, органите по an. 1, т. 2 и 3 предават на
  Агенцията по кадастъра данните за измененията в поддържаните от тях планове и
  карти в 7-дневен срок от отразяването им.”
  2. Създава се § 4а:
  “§ 4а (1) Започнатите до 31 декември 2000 г. производства по одобряване
  на кадастрални планове по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна
  република България се довършват по реда на този закон.
  (2) За започнато производство по одобряване на кадастрален план се счита
  денят на внасянето му за разглеждане и приемане от компетентния орган.
  (3) Кадастралните планове, чието изработване е възложено до
  31 декември 2000 г., се довършват съгласно нормативните изисквания за
  15

  изработването им, действали към момента на сключването на договора за възлагане.
  Те се приемат, съобщават се на заинтересуваните лица и се одобряват по реда на този
  закон.
  (4) Кадастралните планове, които не са одобрени по съответния ред, но
  чието съдържание и точност съответстват на изискванията, определени с наредбата по
  чл. 31, се одобряват по реда на този закон.
  (5) Одобрените кадастрални планове се поддържат по реда на § 4, ал. 1, т.
  2.”
  3. В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) До издаването на заповедта по чл. 35, ал. 1 Агенцията по кадастъра
  определя териториите, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се
  създават чрез използване на данните от картите и плановете по чл. 41, ал. 1, т. 1,
  съответно териториите, в които данните се набират чрез геодезически измервания и
  изчисления, като:
  1. оценява картите, плановете, регистрите и другата документация,
  одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република
  България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за
  собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на
  собствеността върху горите и земите от горския фонд, за съответствието им с
  изискванията за съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31;
  2. преобразува в цифров вид графичните планове, които отговарят на
  изискванията по т. 1;
  3. обединява данните от картите и плановете в цифров вид, които отговарят
  на изискванията по т. 1
  б) алинеи 3 и 7 се отменят.
  4. Параграф 16 се изменя така:
  “§ 16. За създаването на имотния регистър министърът на правосъдието:
  1. да осигури внедряването на софтуер за извършване на вписванията по
  поименната система и отразяване на данните в предварителни партиди;
  2. да осигури преобразуването в цифров вид върху магнитен, оптичен или
  друг технически носител на наличните данни в книгите по вписванията и отразяването
  им в предварителни партиди.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 38. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. Относно § 4 в ал.1 да отпадне т. 4.
  2. Относно § 4 се създават алинеи 3 и 4:
  “(3) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
  дейностите на общинската служба по земеделие и гори по поддържане на картата
  на възстановената собственост и по издаване на скици от нея за съответното
  землище се прекратяват.
  (4) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
  дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните
  планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват.”.
  3. Относно § 6 буква “б” да стане:
  16

  “б) алинея 7 се отменя.”.
  Комисията подкрепя предложението по точки 2 и 3, а по т. 1 беше
  оттеглено.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:
  В § 38. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. Относно § 4 в ал.1 да отпадне т. 4.
  2. Относно § 4 се създават алинеи 3 и 4:
  “(3) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
  дейностите на общинската служба по земеделие и гори по поддържане на картата
  на възстановената собственост и по издаване на скици от нея за съответното
  землище се прекратяват.
  (4) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
  дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните
  планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват.”.
  3. Относно § 6 буква “б” да стане:
  “б) алинея 7 се отменя.”.
  Комисията не приема предложението по т. 1 и приема предложенията по т.
  2 и 3.
  Комисията предлага следната редакция на § 38:
  § 38. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните
  изменения:
  1. Параграф 4 се изменя така:
  “§ 4. (1) До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри:
  1. скиците на недвижимите имоти се издават по досегашния ред;
  2. кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях,
  одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна
  република България и Закон за териториално и селищно устройство, се
  поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички
  настъпили изменения в недвижимите имоти, по ред, определен с наредбата по чл.
  31. Измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с
  районно деление - на кмета на района;
  3. плановете, картите и регистрите, одобрени по реда на Закона за
  собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на
  собствеността върху горите и земите от горския фонд, се поддържат от
  общинските служби по земеделие и гори при условия и по ред, определени с
  наредба на министъра на земеделието и горите;
  4. данните по чл. 52, ал. 4 се предоставят на общинската администрация,
  която издава удостоверението по ал. 5 от същия член.
  (2) За районите, в които е открито производство по създаване на
  кадастрална карта и кадастрални регистри, органите по ал. 1, т. 2 и 3 предават
  на Агенцията по кадастъра данните за измененията в поддържаните от тях
  планове и карти в 7-дневен срок от отразяването им.
  (3) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
  дейностите на общинската служба по земеделие и гори по поддържане на картата
  на възстановената собственост и по издаване на скици от нея за съответното
  землище се прекратяват.
  17

  (4) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
  дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните
  планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват.”
  2. В §6:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) До издаването на заповедта по чл. 35, ал. 1 Агенцията по кадастъра
  определя териториите, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се
  създават чрез използване на данните от картите и плановете по чл. 41, ал. 1, т. 1,
  съответно териториите, в които данните се набират чрез геодезически,
  фотограметрични и други измервания и изчисления, като:
  1. оценява картите, плановете, регистрите и другата документация,
  одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република
  България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за
  собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на
  собствеността върху горите и земите от горския фонд, за съответствието им с
  изискванията за съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31;
  2. преобразува в цифров вид графичните планове, които отговарят на
  изискванията по т. 1;
  3. обединява данните от картите и плановете в цифров вид, които
  отговарят на изискванията по т. 1.”;
  б) алинея 7 се отменя.
  3. Параграф 16 се изменя така:
  “§ 16. За създаването на имотния регистър министърът на правосъдието:
  1. осигурява внедряването на софтуер за извършване на вписванията по
  поименната система и отразяване на данните в предварителни партиди;
  2. осигурява преобразуването в цифров вид върху магнитен, оптичен или
  друг технически носител на наличните данни в книгите по вписванията и
  отразяването им в предварителни партиди.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя предложението.
  § 39. Започнатите, но незавършени към деня на влизането в сила на този
  закон производства по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за
  един имот или група имоти, се приключват по реда на чл. 49а.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.
  Комисията предлага да се създаде 8 40:
  § 40. (1) Започнатите до 31 декември 2000 г. производства по
  одобряване на кадастрални планове по реда на отменения Закон за единния
  кадастър на Народна република България се довършват по реда на този закон.
  (2) За започнато производство по одобряване на кадастрален план се
  счита денят на внасянето му за разглеждане и приемане от компетентния орган.
  18

  (3) Кадастралните планове, чието изработване е възложено до
  31 декември 2000 г., се довършват съгласно нормативните изисквания за
  изработването им, действали към момента на сключването на договора за
  възлагане. Те се приемат, съобщават се на заинтересуваните лица и се одобряват
  по реда на този закон.
  (4) Кадастралните планове, които не са одобрени по съответния ред, но
  чието съдържание и точност съответстват на изискванията, определени с
  наредбата по чл. 31, се одобряват по реда на този закон.
  (5) Одобрените кадастрални планове се поддържат по реда на § 4, ал. 1,
  т. 2.”
  § 40. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за
  съответния район одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри по чл. 356 се
  поддържат по реда на наредбата по чл. 31.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.
  § 41. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за
  съответния район изградените обекти в земеделски и горски територии се отразяват в
  картите и плановете, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на
  земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
  от горския фонд. Отразяването се извършва след заплащане от инвеститорите на такса
  по тарифата по чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
  земи. Министерството на земеделието и горите е администратор на приходите от
  таксите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 42.
  § 42. Висящите производства по § 6, ал. 6 от Преходните разпоредби на
  Закона за устройство на територията за попълване или поправка на кадастрални
  планове, образувани до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния
  ред.
  Комисията предлага следната редакция на § 42, който става § 43:
  § 43. Висящите производства по отменената ал. 6 на § 6 от Преходните
  разпоредби на Закона за устройство на територията за попълване или поправка
  на кадастрални планове, образувани до влизането в сила на този закон, се
  довършват по досегашния ред.
  § 43. В срок един месец от влизането в сила на закона Министерският съвет
  да приеме Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  Комисията предлага следната редакция на § 43, който става § 44:
  § 44. В срок един месец от влизането в сила на този закон
  Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията по
  вписванията.
  19  § 44. (1) В срок 3 месеца от влизането в сила на този закон Министерският
  съвет да определи подходяща сграда за Агенцията по вписванията.
  (2) Министерският съвет по предложение на министъра на правосъдието да
  предостави за нуждите на службите по вписванията към Агенцията по вписванията
  правото на ползване на помещения от сградите, предоставени за нуждите на
  районните съдилища.
  Комисията предлага следната редакция на § 44, който става § 45:
  § 45. (1) В срок 3 месеца от влизането в сила на този закон
  Министерският съвет определя подходяща сграда за Агенцията по вписванията.
  (2) Министерският съвет по предложение на министъра на
  правосъдието предоставя за нуждите на службите по вписванията към Агенцията
  по вписванията ползването на помещения от сградите, предоставени за нуждите
  на районните съдилища.
  § 45. Министърът на правосъдието да утвърди структурата и щата на
  Агенцията по вписванията.
  Комисията предлага следната редакция на § 45, който става § 46:
  § 46. Министърът на правосъдието утвърждава структурата и щата на
  Агенцията по вписванията.
  § 46. (1) Трудовите правоотношения с книговодителите по вписванията при
  районните съдилища се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на
  труда, считано от 1 януари 2004 г.
  (2) Трудовите правоотношения със служителите от съдебната
  администрация, които изпълняват и дейностите на книговодител по вписванията, се
  уреждат при условията и по реда на чл. 111 от Кодекса на труда до назначаването на
  титуляр в службата по вписванията.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 46, ал. 1 думите “от 1 януари 2004 г.” се заменят с “от 1 март 2004
  г.”
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 46, който става § 47:
  § 47. (1) Трудовите правоотношения с книговодителите по вписванията
  при районните съдилища се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от
  Кодекса на труда.
  (2) Трудовите правоотношения със служителите от съдебната
  администрация, които изпълняват и дейностите на книговодител по
  вписванията, се уреждат при условията и по реда на чл. 111 от Кодекса на труда
  до назначаването на титуляр в службата по вписванията.
  § 47. Имуществото и частта от архива на районните съдилища, включващ
  архивните материали на службите по вписванията, преминават към Агенцията по
  вписванията, считано от 1 януари 2004 г.
  20

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 47 думите “от 1 януари 2004 г.” се заменят с “от 1 март 2004 г.”
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 47, който става § 48:
  § 48. Частта от архива на районните съдилища, включващ архивните
  материали на службите по вписванията се предава на Агенцията по вписванията.
  § 48. В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на
  регионалното развитие и благоустройството да одобри образци на комбинирана скица
  за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот по чл. 16, ал. 3 и на
  скица по § 4, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби.
  Комисията предлага следната редакция на § 48, който става § 49:
  § 49. В срок 3 месеца от влизането в сила на този закон министърът на
  регионалното развитие и благоустройството одобрява образци на комбинирана
  скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот по чл.
  16, ал. 3 и на скица по § 4, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби.
  § 49. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от
  1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956
  г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1
  от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28
  от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и
  38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от
  1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр.
  43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г.,
  бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г. и бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от
  2003 г. ) се правят следните изменения:
  1. В чл. 319, ал. 2, изречение първо думите “от съответния съдия по
  вписванията” се заменят с “по разпореждане на съответния съдия по вписванията”, а в
  изречение второ думите “съдията по вписванията” се заменят със “службата по
  вписванията”.
  2. В чл. 343, ал. 2 думите “съдията по вписванията” се заменят със
  “службата по вписванията”.
  3. В чл. 466, ал. 1, изречение второ думите “от съдията по вписванията” се
  заменят с “по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 50.
  § 50. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр 59 от 1994 г.; Решение № 8
  на Конституционния съд от 1994 г. - бр. 78 от 1994 г.; Решение № 9 на
  Конституционния съд от 1994 г. - бр. 87 от 1994 г.; Решение № 17 на Конституционния
  съд от 1995 г. - бр. 93 от 1995 г.; доп., бр. 64 от 1996 г.; Решение № 19 на
  Конституционния съд от 1996 г. - бр. 96 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 и 110 от 1996 г.,
  21  бр. 58, 122 и 124 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г.; Решение № 1 на Конституционния
  съд от 1999 г.. - бр. 6 от 1999 г.; изм. и дои., бр. 34, 38 и 84 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г.
  и бр. 74 от 2002 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 110 от 2002
  г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 118 от 2002 г., изм., бр. 61 и
  112 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 36в, т. 1 думите “службите по вписванията” се заличават.
  2. В чл. 158 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Съдията по вписванията:
  1. разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията
  в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения;
  2. извършва нотариални и други действия, предвидени в закон.”
  3. В чл. 160, ал. 4 думите “службите по вписванията” се заменят със
  “съдилищата”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 51.
  § 51. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от
  1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г.; бр. 24 от 1998 г.; бр. 69 от 1999 г. и
  бр. 18 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 25:
  а) в ал. 2 и в ал. 3, изречение първо думите “пред съдията по вписванията”
  се заменят с “в службата по вписванията”;
  б) в ал. 4, изречение първо думите “от съдията по вписванията” се заменят с
  “по разпореждане на съдията по вписванията”.
  2. В чл. 82, ал. 2 думите "на съда” се заменят с “на службата по
  вписванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 52.
  § 52. В чл. 41, ал. 2, изречение второ и в чл. 48 от Закона за държавната
  собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от
  1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26
  и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр.
  38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.) думите “от съдията по вписванията” се заменят с
  “по разпореждане на съдията по вписванията”.
  Комисията предлага § 52 да отпадне.
  § 53. В чл. 32, ал. 2, изречение първо и в чл. 34, ал. 2 от Закона за
  общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от
  1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г„ бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр.
  26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г. и бр. 120 от 2002 г.) думите “от съдията по вписванията”
  се заменят с “по разпореждане на съдията по вписванията”.
  Комисията предлага § 53 да отпадне.
  § 54. В чл. 4, буква ”в” от Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от
  1951 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г.; ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от
  1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г.,

  22

  бр. 100 от 1992 г„ бр. 69 и 87 от 1995 г„ бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997
  г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г„ бр. 97 от 2000 г. и бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр.
  84 и 86 от 2003 г.) думите "от съдии по вписванията’' се заменят с "от службите по
  вписванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 53.
  § 55. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение
  № 2 на Конституционния съд 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп.,
  бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42, 112 и 113 от 2003 г.)
  се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 167, ал. 1, изречение първо думите "от съответния съдия по
  вписванията” се заменят с “по разпореждане на съответния съдия по вписванията”, а в
  изречение второ думите “съдията по вписванията” се заменят със “службата по
  вписванията”.
  2. В чл. 182, ал. 1, изречение първо думите “пред съдията по вписванията”
  се заменят с "в службата по вписванията”.
  3. В чл. 194, ал. 3, изречение второ думите “от съдията по вписванията” се
  заменят с “от службата по вписванията”.
  4. В чл. 215, ал. 7 накрая се добавя “чрез службата по вписванията”.
  5. В чл. 227 думите “или впише акт” се заменят с “или разпореди да се
  впише акт”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 54.
  § 56. В чл. 58, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица
  (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от
  1998 г. - бр. 35 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999
  г„ бр. 105 от 2000 г„ бр. 110 от 2001 г. и бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г„ бр. 42, 67, 95 и
  112 от 2003 г.) думите “съдиите по вписванията” се заменят със “службите по
  вписванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 55.
  § 57. В чл. 51, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117
  от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от
  2000 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г„ бр. 6
  от 2004 г.) думите “Съдиите по вписванията” се заменят със “Службите по
  вписванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 56.
  § 58. В чл. 7, ал. 1, т. 6 от Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм.,
  бр. 45 от 2002 г.) думите “от съдията по вписванията” се заменят с “от службите по
  вписванията”.
  Комисията предлага следната редакция на § 58, който става § 57:
  23

  § 57. В чл. 7, ал. 1, т. 5 от Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.;
  изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г.) думите “съдиите по вписванията” се
  заменят с “службите по вписванията”.
  § 59. В чл. 79, ал. 4, изречение второ от Закона за банковата
  несъстоятелност (ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) думите "от съдията по
  вписванията” се заменят с “от службата по вписванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 58.
  § 60. В чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за собствеността и
  ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.;
  изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от
  1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм. и
  доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на
  Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от
  1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр.
  104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм.
  и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999
  г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г. и бр. 16 от 2003 г.) думите “до
  предаването им на Агенцията по кадастъра по реда на
  § 6, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър” се заменят с “до одобряването на
  кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия по реда на Закона
  за кадастъра и имотния регистър”.
  Комисията предлага следната редакция на § 60, който става § 59:
  § 59. В Закона за собствеността и иолзуването на земеделските земи
  (обн., ДВ, бр 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр.
  18, 28,46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд
  от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм. и дои., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и
  57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995
  г.; изм. и дои., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. -
  бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от
  1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и дои., бр. 62, 87,98,123 и 124 от 1997 г., бр. 36,59,88
  и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г. и
  бр. 16 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 7, ал. 5 думите “Съдиите по вписванията” се заменят със
  “Службите по вписванията”.
  2. В чл. 33, ал. 2, изречение второ думите “до предаването им на
  Агенцията по кадастъра по реда на § 6, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния
  регистър” се заменят с “до одобряването на кадастрална карта и кадастрални
  регистри за съответната територия по реда на Закона за кадастъра и имотния
  регистър”.
  § 61. В § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
  изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
  24

  земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 26 от 2001 г.; изм., бр. 36 от 2001 г.) думите “до
  предаването им на Агенцията по кадастъра по реда на
  § 6, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър” се заменят с “до одобряването на
  кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия по реда на Закона
  за кадастъра и имотния регистър”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 60.
  § 62. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм.
  и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г. и бр. 20 от 2003 г.) се правят следните
  изменения:
  1. В чл. 183, ал. 1, изречение трето думите “от съдията по вписванията” се
  заменят с “по разпореждане на съдията по вписванията”.
  2. В чл. 184 думите “от съдията по вписванията” се заличават.
  3. В § 6 от Преходните разпоредби ал. 6 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 62 се добавя нова точка 4.
  “4. Ал.3 на чл. 200 се отменя.”
  Комисията приема предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:
  В § 62 се добавя нова точка 4.
  “4. Ал.3 на чл. 200 се отменя.”.
  Комисията приема предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 62. който става § 61:
  § 61. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.;
  изм. и дои., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г. и бр. 20 от 2003 г.) се правят
  следните изменения:
  1. В чл. 200, ал. 3 се отменя.
  2. В § 6 от преходните разпоредби ал. 6 се отменя.
  § 63. От 1 януари 2004 г. вписванията по поименната система се извършват
  от службите по вписванията към Агенцията по вписванията.
  Комисията предлага следната редакция на § 63, който става § 62:
  § 62. В срок 3 месеца от обнародването на този закон в “Държавен
  вестник” вписванията по поименната система се извършват от службите по
  вписванията към Агенцията по вписванията.
  § 64. Параграфи 27,49 -59 и § 62, т. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2004 .
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  25  § 64 се изменя така:
  § 64. Параграфи 27 и 49 - 59 влизат в сила от 1 март 2004 г.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 64, който става § 62:
  § 62. Параграфи 27,47, 50-58 и § 59, т. 1 влизат в сила в срок 3 месеца
  от обнародването на този закон в “Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума