Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
20/02/2004 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за адвокатурата, № 354-01-61/04.07.2003 г,
  внесен от КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА И ГРУПА НАРОДНИ
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ и Законопроект за адвокатурата, № 254-01-116/20.12.2002 г.,
  внесен от БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за адвокатурата, № 354-01-61/04.07.2003 г,
  внесен от КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА И ГРУПА НАРОДНИ
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ и Законопроект за адвокатурата, № 254-01-116/20.12.2002 г.,
  внесен от БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  На свое заседание, проведено на 19.02.2004 г. Комисията по правни въпроси
  разгледа Законопроект за адвокатурата, № 354-01-61, внесен от КАМЕЛИЯ
  МЕТОДИЕВА КАСАБОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ и Законопроект
  за адвокатурата, № 254-01-116, внесен от БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ И ГРУПА
  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  На заседанието присъстваха вносителите г-жа Камелия Касабова и г-н Борислав
  Ралчев, и г-н Траян Марковски, председател на Висшия адвокатски съвет.
  Председателят на Комисията доц. д-р Анелия Мингова даде думата на
  вносителите да изложат мотивите на законопроектите.
  От името на вносителите мотивите на Законопроект за адвокатурата, № 254-
  01-116, бяха накратко изложени от г-н Борислав Ралчев. Г-н Ралчев изтъкна, че
  предлаганият законопроект цели цялостно и системно уреждане на материята, свързана
  с дейността и структурата на адвокатурата в Република България, с оглед на новите
  обществени реалности и предстоящата евроинтеграция на страната. В този смисъл
  законопроектът въвежда детайлна регламентация на:
  - принципите за осъществяване на адвокатската професия;
  - правилата за придобиване на права на адвокат;
  - изискването за най-малко две годишен юридически стаж, предхождащ
  встъпването в адвокатската професия;
  - въвеждане статута на помощник - адвоката;
  - условията и предпоставките, при наличието на които чуждестранни адвокати
  могат да се явяват пред български съдебни органи, както адвокати от страни - членки
  на ЕС, така и от страни, нечленуващи в ЕС, при спазване принципа на взаимност;
  - изчерпателна регламентация на правата и задълженията на адвоката при
  упражняване на адвокатската професия;
  - в Глава десета от законопроекта се предлага изрична уредба на адвокатските
  сдружения в следните форми - чрез договор за сътрудничество, чрез договор за
  съвместна дейност и чрез адвокатско дружество - юридическо лице;
  - уредени са структурата, организацията и функциите на висшите органи на
  адвокатурата - общото събрание на адвокатите в страната, Висш адвокатски съвет,
  Висш контролен съвет и Висш дисциплинарен съд, както и детайлна регламентация на
  юридическата отговорност на лицата, упражняващи адвокатска професия;
  - предвижда се създаването на Етичен кодекс на адвоката, с цел повишаване на
  качеството на адвокатската защита и отговорността при изпълнението на задълженията
  на адвоката при осъществяването на неговата професионална дейност.

  Мотивите на Законопроект за адвокатурата, № 354-01-61 бяха изложени от
  народния представител г-жа Камелия Касабова. Тя изтъкна, че представеният проект
  представлява изцяло нов закон, който регламентира организацията и реда на дейността
  на адвокатурата. Правното основание за неговото приемане е чл. 134, ал. 2 от
  Конституцията на Република България. Сега действащият Закон за адвокатурата,
  независимо от безспорните си достойнства, не отговаря в пълна степен на развитието
  на обществените отношения, свързани с дейността и организацията на адвокатурата и
  осъществяването на ефективна правна защита на правата и законните интереси на
  гражданите.
  Предлаганият законопроект обхваща всички аспекти на дейността по оказване
  на правна защита и съдействие на гражданите и юридическите лица от страна на
  адвокатите. В максимална степен е гарантирана свободата, независимостта и
  самоуправлението на адвокатурата.
  Новите моменти в регламентацията са в няколко насоки:
  Дефинира се понятието "адвокат" - чл. 3 от проекта, изрично е посочено,
  че само лице, което е член на адвокатска колегия може да използва названието
  "адвокат". Посочени са и основните гаранции за независимостта на адвоката и
  доверието в неговата дейност, които по-нататък са детайлно регламентирани Глава
  осма.
  Поставят се нови по-високи изисквания за вписването в адвокатска
  колегия. Това ще става при наличието на две години юридически стаж и след
  провеждането на изпит.
  Създава се специален ред, по който чуждестранни адвокати могат да
  осъществяват адвокатска дейност на територията на Р България. Законът въвежда
  диференциран подход спрямо лица, придобили адвокатска правоспособност в държави
  - членове на ЕС.
  Детайлно са уредени правата и задълженията на адвоката, като целта е да се
  постигне по-висок престиж на адвокатурата. Въвеждат се по-високи изисквания към
  лицата, осъществяващи адвокатска дейност. Новост е и задължението за явяване с тога
  в съдебна зала. С оглед максимална защита на клиентите се въвежда задължителна
  застраховка на професионалната дейност и клиентска сметка. Въвеждат се принципно
  нови моменти при осъществяване на дейността на адвокатите. Законът регламентира
  както самостоятелното осъществяване на адвокатска дейност, така и възможност за
  работа в съдружие чрез създаване на адвокатски дружества. Този модерен подход е
  доказал своята ефективност в държавите от Европейския съюз и други високо развити
  държави. Регламентацията дава възможности за нова качествена промяна при
  осъществяване на адвокатската дейност и повишаване качеството на правната защита и
  съдействие. Уреден е статусът на помощник-адвокат и адвокатския сътрудник.
  Изчерпателно са предвидени дисциплинарните нарушения и наказания и
  процедурите за тяхното налагане. Запазена е традицията част от актовете на Висшите
  органи на адвокатурата да се обжалват пред Върховния касационен съд. За осигуряване
  на максимална прозрачност в дейността на адвокатурата се предвижда създаването на
  Единни адвокатски регистри.
  При последвалото обсъждане на предложените законопроекти изказвания и
  предложения бяха направени от народните представители Снежина Чипева,
  Константин Пенчев, Я. Стоилов, Д. Вълчев, Б. Ралчев, Йордан Соколов, председателя на
  ВАС г-н Т. Марковски.

  Като цяло изказалите се подкрепиха предложените законопроекти, с изключение
  на г-н Соколов, който принципно не подкрепи законопроекта, внесен от г-жа Камелия
  Касабова и група народни представители.
  Наред с изразената принципна подкрепа, народните представители изказаха
  някои критични бележки и различия по предложените законопроекти, които най-общо
  се свеждат до това, че:
  - като цяло и двата предложени законопроекта уреждат по приблизително
  сходен начин материята, но същественото различие се свежда основно до формите на
  сдружаване при упражняване на адвокатската професия.
  - съгласно законопроекта, внесен от г-н Б. Ралчев и група народни представители такива форми могат да бъдат договор за сътрудничество, договор за съвместна дейност и адвокатско дружество - юридическо лице. Беше изрично изтъкнато, че по този начин се запазват редица специфики на адвокатската професия, без тя да се приравнява до търговска дейност по смисъла на Търговския закон.
  - съгласно законопроекта, внесен от г-жа Камелия Касабова и група народни
  представители, формата на сдружаване за трайно съвместно упражняване на адвокатска
  дейност е чрез договор за дружество по чл.357-364 от ЗЗД. Същевремено с чл. 54, ал.1
  се създава и правна възможност за създаване на адвокатски дружества под формата на
  търговски дружества по смисъла на Търговския закон, но със строго лимитиран
  предмет на дейност - чл.54, ал.3 от проектозакона.
  След проведените разисквания и изслушване на всички становища,
  председателят на Комисията по правни въпроси доц. Анелия Мингова постави
  последователно на гласуване Законопроекта за адвокатурата, № 354-01-61/04.07.2003 г,
  внесен от КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА И ГРУПА НАРОДНИ
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ и Законопроект за адвокатурата, № 254-01-116/20.12.2002 г.,
  внесен от БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  Законопроектът за адвокатурата, № 354-01-61/04.07.2003 г, внесен от
  КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ бе
  подкрепен с 11 гласа «за», 2 «против» и 1 «въздържали се».
  Законопроект за адвокатурата, № 254-01-116/20.12.2002 г., внесен от
  БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ бе
  подкрепен с 14 гласа «за», 0 “против» и 0 «въздържали се».
  Форма за търсене
  Ключова дума