Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
28/09/2004 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-
  процесуалния кодекс, № 402-01-41, внесен от Министерски съвет и № 454-01-71,
  внесен от Борислав Цеков и група народни представители.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЧАСТ ПЪРВА
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-
  процесуалния кодекс, № 402-01-41, внесен от Министерски съвет и № 454-01-71,
  внесен от Борислав Цеков и група народни представители.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЧАСТ ПЪРВА
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  (Обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г.; попр., бр. 99 от 1974 г. и бр. 10 от 1975 г.; изм. и доп.,
  бр. 84 от 1977 г., бр. 52 от 1980 г., бр. 28 и 38 от 1982 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 31,32 и
  35 от 1990 г., бр. 39,109 и 110 от 1993 г., бр. 84 от 1994 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 107 и
  110 от 1996 г., бр. 64, 65 и 95 от 1997 г., бр. 21 и 45 от
  1998 г., бр. 26, 70 и 88 от 1999 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 50 и 57 от
  2003 г. и бр. 26 и 38 от 2004 г.)
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА
  НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАКОНА.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН СОКОЛОВ И ЕЛИАНА МАСЕВА:
  Навсякъде ду мата” разследващ магистрат” отпада, респективно се
  замества от думата “следовател”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.

  2
  § 1. В чл. 21, ал. 1 се създава т. 9:
  “9. са налице условията на чл. 466 б, ал. 4.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 1.
  § 2. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “следователите” се заменя с “разследващите магистрати
  (следователи)”.
  2. В ал. 3 в края се поставя запетая и се добавя “а за дознателите - и под
  ръководството и надзора на разследващ магистрат (следовател)”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 2.
  § 3. В чл. 87 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Обвиняемият не може да бъде разпитван по делегация, включително
  чрез видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на
  страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 3;
  § 3. В чл. 87 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Обвиняемият не може да бъде разпитан по делегация, включително
  чрез видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на
  страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина и при
  условията на чл. 463 а.”
  § 4. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Свидетел, който се намира извън пределите на страната, може да бъде
  разпитан чрез видеоконференция или телефонна конференция.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Свидетел, който извън случаите по чл. 94 и 96 откаже да свидетелства, се
  наказва с глоба 200 лева. Глоба в същия размер се налага и при всеки следващ отказ.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 4.
  § 5. В чл. 97а ал. 6 се изменя така:
  “(6) Органите на досъдебното производство и съдът разпитват тайно
  свидетеля и вземат мерки за запазване в тайна на неговата самоличност, включително
  когато се провежда разпит на свидетел извън страната чрез видеоконференция или
  телефонна конференция.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 5.
  2

  3
  § 6. В чл. 98 се създава ал. 8:
  “(8) Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и чрез
  видеоконференция или телефонна конференция в съответствие с разпоредбите на този
  кодекс и при условията на международен договор, по който Република България е
  страна и е ратифициран, обнародван и влязъл в сила.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ, КАТО
  ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 6:
  § 6. В чл. 98 се създава ал. 8:
  “(8) Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и чрез
  видеоконференция или телефонна конференция в съответствие с разпоредбите на
  този кодекс и при условията на международен договор, по който Република
  България е страна.”
  § 7. Член 11 б се изменя така;
  “Чл. 11б. (1) Доказателствата се събират и проверяват чрез разпит, експертиза,
  оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на лица и
  предмети, разследване чрез агент под прикритие, контролирани доставки, съвместни
  екипи за разследване, трансгранично разследване, както и по реда на международната
  правна помощ по този кодекс.
  (2) Способите за събиране и проверка на доказателства: разследване чрез агент
  под прикритие, контролирани доставки, съвместни екипи за разследване,
  трансгранично разследване и другите способи, предвидени в международни договори,
  по които Република България е страна, се прилагат съобразно разпоредбите на този
  кодекс, на специалните закони, уреждащи прилагането им, и на международните
  договори.
  (3) Огледът, претърсването, изземването, следственият експеримент и
  разпознаването на лица и предмети се извършва в присъствието на поемни лица освен
  в случаите, когато се провеждат в съдебно заседание.
  Ч, (4) Поемните лица се избират от органа, извършващ следственото действие,
  между лица, които нямат друго процесуално качество и не са заинтересувани от
  изхода на делото, като са длъжни да се явят, след като са поканени, и да останат на
  разположение, докато са необходими.
  (5) За неизпълнение на задълженията си по ал. 3 поемните лица отговарят като
  свидетели.
  (6) Поемните лица имат следните права; да правят бележки и възражения по
  допуснатите непълноти и закононарушения; да искат поправки, изменения и
  допълнения на протокола; да подписват протокола при особено мнение, като писмено
  изложат съображенията си за това; да искат отмяна на актовете, които накърняват
  техните права и законни интереси; да получат съответно възнаграждение и да им се
  заплатят разноските, които са направени.
  (7) Органът, който извършва следственото действие, запознава поемните лица с
  правата им по ал. 6.”
  3

  4
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  В § 7, чл. 116, ал. 1 и 2 да отпаднат.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 7:
  § 7. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2-6:
  ”(2) Огледът, претърсването, изземването, следственият експеримент и
  разпознаването на лица и предмети се извършва в присъствието на поемни лица
  освен в случаите, когато се провеждат в съдебно заседание.
  (3) Поемните лица се избират от органа, извършващ следственото
  действие, между лица, които нямат друго процесуално качество и не са
  заинтересувани от изхода на делото, като са длъжни да се явят, след като са
  поканени, и да останат на разположение, докато са необходими.
  (4) За неизпълнение на задълженията си по ал. 3 поемните лица отговарят
  като свидетели.
  (5) Поемните лица имат следните права: да правят бележки и възражения
  по допуснатите непълноти и закононарушения; да искат поправки, изменения и
  допълнения на протокола; да подписват протокола при особено мнение, като
  писмено изложат съображенията си за това; да искат отмяна на актовете, които
  накърняват техните права и законни интереси; да получат съответно
  възнаграждение и да им се заплатят разноските, които са направени.
  (6) Органът, който извършва следственото действие, запознава поемните
  лица с правата им по ал. 5.”
  § 8. В чл. 119 се създават ал. 3, 4 и 5:
  “(3) Лицата по ал. 1 и 2 са длъжни да предоставят изискваните образци за
  сравнително изследване, а при отказ те се изземват принудително.
  (4) Когато образците за сравнително изследване са свързани с вземане на
  кръвна проба или с други подобни интервенции с проникване в човешкото тяло, се
  иска разрешение от съответния първоинстанционен съд, освен ако лицето е дало
  писмено съгласие за това.
  (5) Вземането на образци за сравнително изследване по ал. 3 и 4 се извършва по
  правилата на медицинската практика и без да се застрашава здравето на лицата.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 8.
  § 9. В чл. 122 се създава ал. 4:
  “(4) Разпит на експерт, който се намира извън страната, може да се извърши и
  чрез видеоконференция или телефонна конференция, когато това се налага от
  обстоятелствата по делото.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 9.
  4

  5
  § 10. Член 129 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 10.
  § 11. В чл.132 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му
  съгласие, а без такова съгласие - с разрешение на съдия от съответния
  първоинстанционен съд при предварителните производства, а при дознанията - с
  разрешение на разследващ магистрат (следовател) от съответната окръжна следствена
  служба. В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за събиране и
  запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да
  извършват оглед без предварително разрешение, като протоколът се предоставя за
  одобряване съответно на съдията или разследващия магистрат (следовател) незабавно,
  но не по-късно от 24 часа”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 11 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА § 11 ДА ОТПАДНЕ.
  § 12. В чл. 135 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) В досъдебното производство претърсване и изземване се извършва с
  разрешение на:
  1. съдия от съответния първоинстанционен съд, или съдия от най-близкия,
  еднакъв по степен съд - за предварителните производства;
  2. разследващ магистрат (следовател) към съответната окръжна следствена
  служба - за дознанията".
  2. Ал. 2 се изменя така:
  "(2) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за събиране и
  запазване на доказателства, органите на досъдебното производство могат да извършат
  претърсване и изземване без разрешение на органите по предходната алинея.
  Протоколът за извършеното следствено действие се представя за одобряване на
  съответните органи по чл. 135, ал.1, т.1 и 2 незабавно, но не по-късно от 24 часа”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 12 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  5

  6
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ;
  В § 12, чл. 135 се създава нова т. 3 на ал. 1 със следното съдържание:
  3. в случаите на ал. 1, т. 2 спрямо разследващия магистрат (следовател) не
  се прилагат чл. 43, ал. 2, т. 1 и чл. 176 от този закон, чл. 118 и чл. 119 от
  Закона за съдебната власт.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТТЕГЛЕНО
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И
  ПРЕДЛАГА § 12 ДА ОТПАДНЕ.
  § 13. В чл. 138 се правят следните изменения:
  1. Ал.1 се изменя така:
  “(1) Претърсване на лице в досъдебното производство без разрешение на
  съответните органи по чл.135, ал.1, т.1 и 2 се допуска:
  1. при задържане;
  2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват
  при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото”;
  2. Ал.3 се изменя така:
  “(3) Протоколът за извършеното следствено действие се предоставя за
  одобряване на съответните органи но чл.135, ал.1, т.1 и 2 незабавно, но не по-късно от
  24 часа”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 13 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  §13 ДА ОТПАДНЕ.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 13а:
  § 13а. В чл. 157, ал. 8 думите “чл. 95, ал. 3” се заменят с „чл. 95, ал. 4”.
  § 14. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 1 и 2 се изменят така:
  “1. за престъпления от общ характер по чл. 95-110, 115, 116, 118, 119, 224,
  301-307а, 357-360 и 407-419 от Наказателния кодекс;
  2. за престъпления, извършени от непълнолетни; от лица с физически или
  психически недостатъци, които им пречат да се защитават сами; от чужди граждани,
  е

  7
  освен когато са налице условията по чл. 408б, ал. 2; за престъпления,
  извършени в чужбина;”.
  б) създава се т. 3:
  “3. за престъпления от общ характер, извършени от генерали, офицери,
  сержанти и войници от Министерството на вътрешните работи и от други
  министерства и ведомства.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  ПО Т. 1, Б.”А” И НЕ ПОДКРЕПЯ ПО Б. “Б”. ТОЧКА 2 СЕ ОТЛАГА.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН СОКОЛОВ И ЕЛИ АНА МАСЕВА:
  § 14 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 14 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК И БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  § 14 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  § 14 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  В § 14, чл. 171 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 новата т. 3 се отменя.
  2. Алинеи 2 и 3 остават в досегашната си редакция.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т.1, А ПО Т. 2 СЕ
  ОТЛАГА.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ;
  В § 14, чл. 171, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. за престъпления от общ характер по чл. 95-110, 115, 118, 119, 219, 224,
  227б-227е, 242, 242а, 251, 282, 283, 283а, 301-307а, 342-343а, 357-360 и 407-419
  от Наказателния кодекс; “
  2. Точка 2 отпада.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО Т.1.
  ПО Т.2 СЕ ОТЛАГА.
  7

  a
  § 14а. В чл.171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. за престъпления от общ характер по чл. 95 -110, чл.115 - 120, чл.127, чл.162
  - 169в, чл.212 - 214а, чл.219, чл.224, чл.233, чл.243 - 260, чл.282 - 285, чл.287 -290,
  чл.301 - 307а, чл.320 - 322, чл.340 - 3416, чл.3566, чл.356г - 356к, чл.357 - 360 и чл.407 -
  419 от Наказателния кодекс";
  2. Ал.2 се изменя така:
  “(2) Извън случаите по ал. 1, т. 1 окръжният прокурор може да образува
  предварително производство, когато това се налага от фактическа и правна сложност
  на случая въз основа на мотивирано предложение от съответния прокурор или
  разследващ магистрат (следовател) при окръжната следствена служба”;
  3. Създава се ал.4:
  “(4) Когато образуваното полицейско производство не е приключило в
  продължение на два месеца, прокурорът задължително преобразува полицейското
  производство в предварително производство. Извършените процесуални и следствени
  действия, както и събраните и проверени доказателства запазват процесуалната си
  стойност”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН СОКОЛОВ И ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 14а да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  § 14а от проекта отпада.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 14а, т. 2 и 3 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНАСТАСИЯ МОЗЕР, БОРИСЛАВ КИТОВ И
  ДИМИТЪР СТЕФАНОВ:
  По § 14а. По чл. Т71, ал. 1 към текстовете от НК, за които се предвижда
  предварително производство да се прибавят и текстовете от същия кодекс
  по проекта на парламентарната група на Новото време.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА § 14 И 14А ДА СЕ ОБЕДИНЯТ СЪС
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА § 14:
  § 14. В чл. 171, ал.1 т.1 и 2 се изменят така:
  “1. за престъпления от общ характер по чл. 95 -110, чл. 115 - 120, чл. 122 -
  124, чл.127, чл. 162 - 169в, чл. 219, чл. 224,чл. 2276 - 227е, чл. 286 - 299, чл. 301 -
  8

  9
  307а; чл. 320, чл. 322, чл. 340 - 3416, чл. 356г - 356к, чл. 357 - 360 и чл. 407 -
  419 от Наказателния кодекс";
  2. за престъпления, извършени от непълнолетни; от лица с физически
  или психически недостатъци, които им пречат да се защитават сами; от чужди
  граждани, освен когато са налице условията по чл. 4086, ал. 2; за престъпления,
  извършени в чужбина;”.
  § 15. В чл. 172 думата “следователите” се заменя с “разследващите магистрати
  (следователи)”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА;
  § 15 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯТ И
  ПРЕДЛАГА § 15 ДА ОТПАДНЕ.
  § 16. В чл. 172а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. по чл. 95-100, 357-360 и 407-419 от Наказателния кодекс, както и за
  престъпления от общ характер, извършени от генерали и офицери от Министерството
  на вътрешните работи и от други министерства и ведомства.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО
  §16.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 16 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  § 16 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  § 16а. В чл. 172а ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В текста думата “следователите” се заменя с “разследващите магистрати
  (следователи)”.
  2. Точка 1 се изменя така:
  9


  10
  "1. ПО чл.95 -110, чл.143, ал.2 и 3, чл.143а, чл.162, ал.3 и 4, чл.212 - 213, чл.224,
  чл.253, чл.321, чл.321 а, чл.340 - 3416, чл,3566, чл.356г - 356к, чл.357 - 360 и чл. 407 -
  419 от Наказателния кодекс".
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА;
  § 16а да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕСКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ
  И ПРЕДЛАГА § 16 И 16А ДА СЕ ОБЕДИНЯТ СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 16. В чл. 172а, ал.1 т. 1 се изменя така:
  “1. по чл. 95-110, 162, ал. 3 и 4, 224, 340 - 3416, 356г - 356к, 357-360 и 407-
  419 от Наказателния кодекс; ”
  § 17. В чл. 175, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Извън случаите по ал. 1 и 2 с разрешение на главния прокурор или на
  директора на Националната следствена служба предварителното производство може
  да бъде извършено и в друг следствен район с оглед по-пълното разследване на
  престъплението и най-ефективното използване на разследващите магистрата
  (следователите).”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 17 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  §17 ДА ОТПАДНЕ.
  § 18. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) По дела срещу неизвестен извършител прокурорът осъществява
  ежемесечен контрол за хода на издирването.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНАСТАСИЯ МОЗЕР, БОРИСЛАВ КИТОВ И
  ДИМИТЪР СТЕФАНОВ;
  § 18. В чл. 176 предлаганата нова ял. 2 да стане:
  (2) Във всички случаи прокурорът осъществява ежемесечен контрол в хода
  на издирването.
  РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА § 18 СЕ ОТЛАГА.
  10

  11
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  Да се създаде § 18а:
  § 18а. В чл. 192 ал. 2 и 3 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА § 18А.
  § 19. В чл. 194а думата “следователите” се заменя с “разследващите магистрати
  (следователи)”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 19 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  §19 ДА ОТПАДНЕ.
  § 20. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) При промяна на подследствеността, обединяване и разделяне на наказателни
  дела, както и в случаите по чл. 172а, ал. 3 и чл. 176, т. б извършените следствени и
  други процесуални действия, както и събраните и проверени доказателства запазват
  процесуалната си стойност.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 20.
  § 21. Създава се член 210б:
  “Разпит на свидетеля пред разследващ магистрат (следовател)
  Чл. 2106. (1) В случаите, когато се провежда полицейско производство, при
  условията на чл. 210а, ал. 1, разпитът на свидетеля се извършва пред разследващ
  магистрат (следовател) от съответната окръжна следствена служба.
  (2) Дознателят осигурява явяването на свидетеля и възможност на уличеното
  лице и на неговия защитник, ако има такъв, да участват при провеждането на разпита.
  (3) Уличеното лице или неговия защитник могат да поискат от дознателя
  разпит на свидетел но реда на ал. 1.
  (4) Разпитът по ал.1 се провежда при условията на чл. 210а, ал. 3".
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО § 21.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН СОКОЛОВ И ЕЛИАНА МАСЕВА:
  § 21 да отпадне.
  11

  12
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО § 21.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 21 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО § 21.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  В § 21, чл. 210б се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
  (5) В случаите на предходните алинеи спрямо разследващия магистрат
  (следовател) не се прилагат чл. 43, ал. 2, т. 1 и чл. 175 от този закон, чл. 118 и
  чл. 119 от Закона за съдебната власт.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 21 И
  ПРЕДЛАГА ДА ОТПАДНЕ.
  § 22. В чл. 222, ал. 1 в края се поставя запетая и се добавя “освен когато
  извършителят на престъплението не е разкрит.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  В § 22, чл. 222 се правят следните промени:
  1. Създава се нова ал. 2:
  (2) В случаите на разкриване на извършителя разследващият орган
  уведомява писмено прокурора в седемдневен срок и разследването се
  провежда в сроковете по чл. 222, ал. 1, ал. 3-6.
  2. Досегашните ал. 2-5 стават съответно ал. 3-6.
  РАЗГЛЕЖДАНЕТО СЕ ОТЛАГА.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН СОКОЛОВ И ЕЛИАНА МАСЕВА:
  Да се създаде § 22а:
  § 22а. В чл. 236 се създава нова ал. 1:
  “(1) Прокуратурата упражнява постоянен надзор по следствените преписки
  чрез наблюдаващ прокурор.“
  Останалите алинеи се преномерират.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПО § 22 А И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 22а. В чл. 236 се създава нова ал. 1:
  “(1) Прокуратурата упражнява постоянен надзор по делата в досъдебното
  производство чрез наблюдаващ прокурор.“
  Ал.1,2,3,4,5 и 6 стават ал.2,3,4,5,6 и 7.
  12

  13
  § 23. В чл. 239 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
  2. Алинеи 2 и 4 се отменят.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  В § 23, чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  (2) В случаите по чл. 222, ал. 1, когато наказателното производство
  продължава срещу неизвестен извършител и има повдигнато обвинение или
  е бил приложен чл. 409, ал. 3 в полицейското производство, наказателното
  производство спрямо обвиняемия (или уличения) се прекратява по реда на
  чл. 237 НПК от прокурора.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  (4) Когато наказателното производство продължава срещу неизвестен
  извършител в случаите на чл. 222, ал. 1 и има повдигнато обвинение или е
  бил приложен чл. 409, ал. 3 в полицейското производство, разследващият
  орган изпраща материалите по делото на прокурора.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  (5) В след влизане в сила на акт по чл. 237 делото се изпраща от прокурора
  на разследващия орган.
  4. Алинея 6 се отменя.
  5. Алинеи 7-11 стават съответно ал. 8-12.
  РАЗГЛЕЖДАНЕТО СЕ ОТЛАГА.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНАСТАСИЯ МОЗЕР, БОРИСЛАВ КИТОВ И
  ДИМИТЪР СТЕФАНОВ:
  Да се създаде § 23а:
  § 23а. Член 287 се отменя.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА § 23 А СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 23а. В чл. 247, ал. 1 думите “7 и 8” се заменят със “7,8 и 9”.
  § 24. В чл. 288, ал. 1 думите “т. 2 - 8” се заменят с “т. 2 - 9”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 24.
  § 25. В чл. 299, ал. 1 се създава т. 6а:
  “6а. какъв вид, размер и съдържание на пробационни мерки да се определят.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 25.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 25 А СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  13

  14
  § 25а. В чл. 308 ал.4 се изменя така:
  “(4) Когато е наложено наказание лишаване от свобода на гражданин на
  друга държава, с която Република България има договор за трансфер на осъдени
  лица, съдът уведомява осъдения за възможността да поиска да изтърпи
  наложеното му наказание в държавата, чийто гражданин е.”
  § 26. В чл. 332, т. 4 думите “т. 2 - 8” се заменят с “т. 2 - 9”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 26.
  § 27. В чл. 379 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Органите на предварителното производство или съдът могат да изискат от
  председателя на съответния пробационен съвет по настоящ адрес на непълнолетния
  становище относно необходимите мерки за поправително въздействие.”
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА § 27 ДА ОТПАДНЕ.
  § 28. В чл. 388, ал. 1 т. 2 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ;
  § 28 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 28 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  §28 ДА ОТПАДНЕ.
  § 29. В чл. 399 ал. 2 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 29 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 29 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  14

  15
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  §29 ДА ОТПАДНЕ.
  § 30. В чл. 400 ал. 1 се отменя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 30 да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  § 30 ДА ОТПАДНЕ.
  § 31. В чл. 408б се създават ал. 4 - 7:
  “(4) В случаите по ал. 2 дознателят може да нареди предварително задържане за
  срок до 24 часа, за което уведомява незабавно прокурора и излага съображения за
  това.
  (5) Прокурорът незабавно потвърждава или отменя задържането по ал. 4, като в
  случаите по ал. 2, ако задържането е за тежко престъпление, той може да продължи
  срока по ал. 4 до 72 часа.
  (6) След изтичане на сроковете по ал. 4 и 5 задържаният се освобождава.
  (7) В срока на задържането дознателят извършва всички неотложни следствени
  действия за събиране и проверка на доказателствата.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ ПО
  §31.
  § 32. В чл. 409, ал. 2 изречение второ се изменя така:
  “Когато това се налага за разкриване на обективната истина, прокурорът може да
  преобразува бързото полицейско производство в дознание, като извършените
  следствени и други процесуални действия, както и събраните и проверени
  доказателства запазват процесуалната си стойност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 32 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
  § 32 да отпадне.
  15

  16
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  § 32 ДА ОТПАДНЕ.
  § 32а. В чл.409 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал.2 се изменя така:
  “(2) За започване на полицейското производство незабавно се уведомява
  прокурорът и разследващ магистрат (следовател) при съответната окръжна следствена
  служба. Прокурорът не се уведомява в случаите, когато производството е започнало
  по негово разпореждане. Когато това се налага за разкриване на обективна истина,
  прокурорът може да преобразува бързото полицейско производство в дознание, като
  извършените следствени и други процесуални действия, както и събраните и
  'w проверени доказателства, запазват процесуалната си стойност”.
  2. В ал.8 след думата “прокурора” се добавят думите “или на разследващ
  магистрат (следовател)”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 32а да отпадне.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА
  §32А ДА ОТПАДНЕ.
  СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
  Форма за търсене
  Ключова дума