Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
20/09/2004 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията, № 402-01-35, внесен от Министерски съвет.
  Доклад

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията, № 402-01-35, внесен от Министерски съвет.
  На редовно заседание, проведено на 2.09.2004 г.. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията, № 402-01-35, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъства г-н Петър Василев, представител на Министерство на правосъдието. От името на вносителя Министерски съвет господин Василев изложи основните мотиви на предложения законопроект.
  Предложението за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията се състои от две части.
  Първите няколко параграфа са свързани с промени в Закона за изпълнение на наказанията, които произтичат от въвеждането на новото наказание пробация. Основната част от промените в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията са насочени към регламентирането на реда за изпълнение на отделните видове пробационни мерки. Предвижда с по същество тризвенна пробационна система, която включва създаването и функционирането на специализирана централна пробационна служба. Тя ще бъде част от Главна дирекция за изпълнение на наказанията, областни пробационни служби, към които ще бъдат назначавани районни пробационни служители за изпълнение на отделните видове пробационни мерки.
  Районните пробационни служители ще осъществяват своята дейност по подсъдността на районните съдилища, областните - по окръжните, и централната пробационна служба ще ръководи общо дейността на пробационните органи в страната.
  Предвижда се създаването на пробационни съвети, които в зависимост от поведението на осъдените ще реагират, облекчавайки или отежнявайки пробационните мерки. Предвидени са възможности за замяна на пробацията, т.е. регламентират се начините за замяна на пробацията с по-тежкото наказание - лишаване от свобода, в случаите, когато се докаже, че необходимата доза въздействие, която се включва в пробационните мерки не осъществява превантивен или възпитателен ефект по отношение на осъденото лице.
  1

  В последвалата дискусия народните представители подкрепиха законопроекта, като само народният представител Михаил Миков изложи някои свои сериозни резерви, относно финансовото обезпечаване на приложението на закона и свързаните с неговото приложение значителни институционални и квалификационни разходи. Представителят на вносителя даде подробни разяснения за достатъчната финансова и кадрова обезпеченост на предложения законопроект.
  След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси единодушно реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията, № 402-01-35, внесен от Министерски съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума