Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
08/11/2004 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията, № 402-01-35, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
  (Обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1974 г., бр. 84 от 1977 г., бр. 36 от
  1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 27 и 89 от 1986 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр.
  109 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 12 и 13 от 1997 г., бр. 73 и 153 от 1998 г., бр. 49
  от 2000 г. бр. 62 и 120 от 2002 г. и бр. 61 от 2004 г.)
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКОНА.
  § 1. В чл. 6, ал. 1 думите “с осъдените на поправителен труд и задължително заселване” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1
  § 2. В чл. 8а, ал. 2 след думите “поправителните домове “думата “затворнически” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2
  § 3. Създава се чл. 12в:
  “Чл. 12в. Чужденците, които нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, изтърпяват наказанието лишаване от свобода в затвори, поправителни домове и затворнически общежития, определени със заповед на министъра на правосъдието.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §3:
  § 3. Създава се чл. 12в:
  “Чл. 12в. Чужденците, които нямат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, изтърпяват наказанието лишаване от свобода в затвори, поправителни домове и общежития, определени със заповед на министъра на правосъдието.”
  § 4. В чл. 15, ал. 1 думите “местожителството им” се заменят с “постоянния
  PIM адрес”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4
  § 5. В чл. 17, ал. 1 след думата “комисия” се поставя запетая и се добавя “пробационен служител”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §5:
  § 5. В чл. 17 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “комисия” се поставя запетая и се добавя “пробационен служител”.
  2. В ал. 5, т. 4 накрая се добавя “и по чл.122, ал.1”.
  § 6. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  “(2) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 1 се извършват по ред, определен от министъра на правосъдието.
  (3) Министърът на правосъдието утвърждава списък на длъжностите на държавните служители, за които курсът за първоначална подготовка не е задължителен.
  (4) Незавършилите успешно курсовете за първоначална професионална подготовка се уволняват на основание чл. 20, ал. 4 от този закон във връзка с чл. 253, ал. 1, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §6:
  § 6 Създава се нов чл.20з:
  “20з. (1) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 1 се извършват по ред, определен от министъра на правосъдието.
  2

  (2) Министърът на правосъдието утвърждава списък на длъжностите на държавните служители, за които курсът за първоначална подготовка не е задължителен.
  (3) Незавършилите успешно курсовете за първоначална професионална подготовка се уволняват на основание чл. 20, ал. 4 от този закон във връзка с чл. 253, ал. 1, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.”
  § 7. В чл. 20з думите “на Националната полиция” се заменят с “по образец,
  цвят и”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §7:
  § 7. Досегашният чл.20з става чл.20и и в него думите “на Националната полиция” се заменят с “по образец, цвят и”.
  Комисията предлага да се създаде §7а:
  § 7а. Досегашният чл.20и става чл.20к.
  § 8. В чл. 22г се създава ал. 3:
  “(3) Началникът на затвора или поправителния дом може да изисква информация за личните данни на лишените от свобода от администраторите на лични данни по Закона за защита на личните данни.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §8:
  § 8. В чл. 22г се създава ал. 3:
  “(3) Началникът на затвора или поправителния дом може да изисква информация за личните данни на лишените от свобода при спазване на правилата за защита на личните данни”
  § 9. В чл. 27, ал. 2 думите “учениците в техникумите и средните професионално-технически училища” се заменят със “с учащите се в учебните заведения”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §9.
  § 10. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) буква “б” се изменя така:
  “б) свиждания - не по-малко от един път месечно;”
  б) в буква “г” след думите “лични нужди” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
  3

  в) в буква “д” думите “за селищно и междуселищно избиране” се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §10.
  § 11. В чл. 42, буква “д” думите “и кореспонденция” се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §11.
  § 12. В чл. 60, ал. 1 след думата “работилници” се добавя “на територията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §12.
  § 13. В чл. 646 ал. 2 се изменя така:
  (2) “Финансовият резултат на държавно предприятие "Фонд затворно дело", пряко свързан с подобряването на условията в местата за изтърпяване на наказания, се освобождава от данъчно облагане.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §13.
  § 14. В чл. 78 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “налагат” се добавя “със заповед”.
  2. Създават се ал. 4, 5,6 и 7:
  “(4) Заповедите за налагане на дисциплинарни наказания могат да се обжалват в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта пред главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  (5) Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание. Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка и се оставя без разглеждане.
  (6) Главният директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” се произнася по жалбата в двуседмичен срок от постъпването й.
  (7) Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание, освен ако главният директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” разпореди друго.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §14:
  § 14. В чл. 78 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “налагат” се добавя “със заповед”.
  2. В ал.2 след думата “наказания” се добавя “със заповед”.
  3. Създават се ал. 4,5,6 и 7:
  “(4) Заповедите за налагане на дисциплинарни наказания могат да се обжалват в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта пред главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  4

  (5) Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание. Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка и се оставя без разглеждане.
  (6) Главният директор на Главна дирекция ‘‘Изпълнение на наказанията” се произнася по жалбата в двуседмичен срок от постъпването й.
  (7) Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание, освен ако главният директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” разпореди друго.”
  § 15. В чл. 786 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “се обжалва” се добавя “в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Жалбата се подава чрез органа, наложил дисциплинарното наказание, който е длъжен да я изпрати незабавно заедно със съответните материали в съда.”
  3. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание, освен ако съдът разпореди друго.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §15.
  Комисията предлага да се създаде §15а:
  §15а В чл.85а, ал.5 думите “ал.4” се заменят с “ал.5”.
  § 16. В чл. 94, ал. 1 изречение второ се изменя така:
  “В състава им се включват пробационен служител, представители на общинските съвети, както и представители на синдикалните, на младежките и на други организации.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §16.
  § 17. В чл. 108, ал. 1 думите “местожителството му” се заменят с “постоянния му адрес”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §17.
  § 18. В чл. 115 думите “основните училища, техникумите и професионално- техническите училища” се заменят с “учебните заведения”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §18.
  § 19. В чл. 118, ал. 1 думата “неограничено” се заличава.
  5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §19.
  § 20. Член 122 се изменя така:
  “Чл. 122. (1) Непълнолетни, лишени от свобода, с добро поведение, след изтичане на срока по чл. 113 могат да бъдат настанени в общежития от преходен тип с решение на комисията по чл. 17.
  (2) Непълнолетни, настанени в общежития от преходен тип, могат да работят извън района на общежитието и да бъдат награждавани с домашен отпуск.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §20.
  § 21. В чл. 123 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите “отделен отряд” се заменят с “отделна група непълнолетни”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §21.
  § 22. В чл. 126 думите “общообразователните училища и на професионалните училища” се заменят с “учебните заведения”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §22.
  § 23. В чл. 129а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “незабавно” и “щателен” се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Документите за самоличност на задържаните лица се изземват и съхраняват в следствения арест. При освобождаване на лицата документите им се връщат, а при превеждането им в затвор или поправителен дом - се изпращат на съответния началник.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §23.
  § 24. В чл. 130, ал. 1 след думата “прокурор” съюзът “или” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §24.
  § 25. В чл. 130г ал. 3 се изменя така:
  “(3) Актовете по ал. 1 и 2 могат да бъдат обжалвани по реда на
  чл. 78б.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §25.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и на основание чл.50, ал.1 от Указ №883 за прилагането на Закона за нормативните актове
  6

  предлага §26 да се раздели на отделни параграфи за всеки отделен член със следната редакция:
  § 26. Глава тринадесета се изменя така:
  “Глава тринадесета
  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ПРОБАЦИЯ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §26:
  §26 Заглавието на глава тринадесета се изменя така:
  “Глава тринадесета
  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ПРОБАЦИЯ”
  Чл. 133. (1) Наказанието пробация се изпълнява от пробационни служби, които са териториални звена на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  (2) Пробационните служби се създават и закриват със заповед на министъра на правосъдието, който осъществява общото ръководство и контрола върху тяхната дейност.
  (3) Прякото ръководство и контрол върху дейността на пробационните служби се осъществяват от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  (4) Министърът на правосъдието определя:
  1. структурата и щата на пробационните служби, наименованието на длъжностите на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
  2. пределните звания за длъжност.
  (5) За пробационните служители се прилагат разпоредбите на чл. 20 - 20и.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §27 със следната редакция:
  §27 Член 133 се изменя така:
  Чл. 133. (1) Наказанието пробация се изпълнява от пробационни служби, които са териториални звена на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  (2) Пробационните служби се създават и закриват със заповед на министъра на правосъдието, който осъществява общото ръководство и контрола върху тяхната дейност.
  (3) Прякото ръководство и контрол върху дейността на пробационните слз^би се осъществяват от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  (4) Министърът на правосъдието определя:
  1. структурата и щата на пробационните служби, наименованието на длъжностите на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
  7

  2. пределните звания за длъжност.
  (5) За пробационните служители се прилагат разпоредбите на чл. 20 - 20и.
  Чл. 134. (1) Областните пробационни служби към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” организират и ръководят работата на пробационните служители в съдебния район на съответния окръжен съд.
  (2) В района на действие на съответния районен съд се създават пробационни съвети в състав:
  1. председател - пробационен служител;
  2. членове - представители на общините, районните управления на МВР, териториалните служби на здравеопазването, образованието и социалните грижи.
  (3) В заседанието на пробационния съвет участва прокурор от съответната районна прокуратура без право на глас.
  (4) За участие в заседанията на пробационния съвет могат да бъдат привличани представители на наблюдателните комисии, на неправителствени организации, общественици, религиозни деятели и доброволци, които изразяват становище.
  (5) Поименният състав на пробационните съвети се определя от главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” по предложение на председателите на областните пробационни служби.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §28 със следната редакция:
  §28. Член 134 се изменя така:
  “Чл. 134. (1) Областните пробационни служби към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” организират и ръководят работата на пробационните служители в съдебния район на съответния окръжен съд.
  (2) В района на действие на съответния районен съд се създават пробационни съвети в състав:
  1. председател - пробационен служител;
  2. членове - представители на общините, районните управления на МВР, териториалните служби на здравеопазването, образованието и социалните грижи.
  (3) В заседанието на пробационния съвет участва прокурор от съответната районна прокуратура със съвещателен глас.
  (4) За участие в заседанията на пробационния съвет могат да бъдат привличани представители на наблюдателните комисии, на неправителствени организации, общественици, религиозни деятели и доброволци, които изразяват становище.
  8

  (5) Поименният състав на пробационните съвети се определя от главния директор на Главна дирекция ‘‘Изпълнение на наказанията” по предложение на началниците на областните пробационни служби.
  Чл. 135.(1) Пробационният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
  (2) Заседанията се провеждат, ако присъстват две трети от членовете на пробационния съвет.
  (3) Пробационният съвет взема решения относно:
  1. обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд в полза на обществото;
  2. подбора на доброволците и неправителствените организации, които се привличат за подпомагане на пробационната дейност;
  3. изготвяне на предложения до съда по чл. 43а, ал. 2 и 3 от Наказателния
  кодекс;
  4. изготвяне на становище до съответния прокурор за налагане на принудителни медицински мерки по реда на чл. 89 - 92 от Наказателния кодекс.
  (4) Решенията на пробационния съвет се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §29 със следната редакция:
  §29. Член 135 се изменя така:
  Чл. 135. (1) Пробационният съвет заседава най-малко веднъж на два
  месеца.
  (2) Заседанията се провеждат, ако присъстват две трети от членовете на пробационния съвет.
  (3) Пробационният съвет взема решения относно:
  1. обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд в полза на обществото;
  2. подбора на доброволците и неправителствените организации, които се привличат за подпомагане на пробационната дейност;
  3. изготвяне на предложения до съда по чл. 43а и чл.70, ал.1 от Наказателния кодекс;
  4. изготвяне на становище до съответния прокурор за налагане на принудителни медицински мерки по реда на чл. 89 - 92 от Наказателния кодекс.
  (4) Решенията на пробационния съвет се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете.
  Чл. 136. Окръжният прокурор упражнява надзор за законност върху дейността на пробационните служби и пробационните съвети по реда на Закона за съдебната власт.
  9

  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §30 със следната редакция:
  §30. Член 136 се изменя така:
  Чл. 136. Окръжният прокурор упражнява надзор за законност върху дейността на пробационните служби и пробационните съвети по реда на Закона за съдебната власт.
  Чл. 137. (1) Пробационните мерки се изпълняват по настоящия адрес на осъдения, а в случаите, когато този адрес е извън територията на Република България - по постоянния адрес.
  (2) Местоизпълнението на пробационните мерки може да бъде променено със заповед на главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” по молба на осъдения, придружена със становище на съответния пробационен служител.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §31 със следната редакция:
  §31. Член 137 се изменя така:
  Чл. 137. (1) Пробационните мерки се изпълняват по настоящия адрес на осъдения, а в случаите, когато този адрес е извън територията на Република България - по постоянния адрес.
  (2) Местоизпълнението на пробационните мерки може да бъде променено със заповед на главния директор на Главна дирекция ‘‘Изпълнение на наказанията” по молба на осъдения, придружена със становище на съответния пробационен служител.
  Чл. 138. (1) Съдебните актове, с които е наложено наказанието пробация, се изпращат от прокурора за изпълнение в съответната пробационна служба.
  (2) Въз основа на получения съдебен акт пробационният служител съставя лично досие на осъдения и отчетна карта, екземпляри от които се изпращат в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  (3) Пробационният служител уведомява незабавно кмета на населеното място по местоизпълнение на наказанието и съответния началник на районното полицейско управление на МВР. В уведомителното писмо се отбелязват данни за осъденото лице, характерът на извършеното престъпление, размерът и видът на постановените от съда пробационни мерки.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §32 със следната редакция:
  §32. Член 138 се изменя така:
  Чл. 138. (1) Съдебните актове, с които е наложено наказанието пробация, се изпращат от прокурора за изпълнение в съответната пробационна служба.
  10

  (2) Въз основа на получения съдебен акт пробационният служител съставя лично досие на осъдения и отчетна карта, екземпляри от които се изпращат в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  (3) Пробационният служител уведомява незабавно кмета на населеното място но местоизпълнение на наказанието и съответния началник на районното полицейско управление на МВР. В уведомителното писмо се отбелязват данни за осъденото лице, характерът на извършеното престъпление, размерът и видът на постановените от съда пробационни мерки.
  Чл. 139. (1) В 3-дневен срок от получаването на съдебния акт пробационният служител призовава осъдения да се яви за изпълнение на наказанието.
  (2) За начало на изпълнение на наказанието се счита денят на явяването на осъдения пред пробационния служител.
  (3) При явяването пробационният служител съставя протокол, с който осъденият се уведомява за правата и задълженията му по време на изпълнение на наложените пробационни мерки.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §33 със следната редакция:
  §33. Член 139 се изменя така:
  Чл. 139. (1) В 3-дневен срок от получаването на съдебния акт пробационният служител призовава по реда на НПК осъдения да се яви за изпълнение на наказанието.
  (2) За начало на изпълнение на наказанието се счита денят на явяването на осъдения пред пробационния служител.
  (3) При явяването пробационният служител съставя протокол, с който осъденият се уведомява за правата и задълженията му по време на изпълнение на наложените пробационни мерки.
  Чл. 140. В двуседмичен срок от привеждането на присъдата в изпълнение пробационният служител е длъжен:
  1. да направи оценка на личностните особености на осъдения и оценка за риска от извършване на нарушения и нови престъпления;
  2. да изготви индивидуална програма за изпълнение на постановените от съда пробационни мерки.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §34 със следната редакция:
  § 34. Член 140 се изменя така:
  “Чл. 140. В двуседмичен срок от привеждането на присъдата в изпълнение пробационният служител е длъжен:
  1. да направи оценка на личностните особености на осъдения и оценка за риска от извършване на нарушения и нови престъпления;
  II

  2. да изготви индивидуална програма за изпълнение на постановените от съда пробационни мерки.
  Чл. 141. (1) Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява чрез ежедневно явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице.
  (2) Задължителната регистрация по настоящ адрес се изпълнява по план, утвърден от пробационния служител и съгласуван със съответния началник на районното полицейско управление на МВР.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §35 със следната редакция;
  §35 Член 141 се изменя така:
  “Чл. 141. Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява по план, утвърден от пробационния служител и съгласуван със съответния началник на районното полицейско управление на МВР.”
  “Чл. 141а. (1) Срещите на осъдения с пробационния служител се провеждат по график, утвърден от пробационния служител. Те се провеждат в пробационната служба, в жилището, което осъденият обитава, или на определено от пробационния служител място и са планирани, извънредни или по искане на осъдения.
  (2) Извънредните срещи се провеждат по ред, определен от пробационния служител, за осъществяване на контрол по спазване изпълнението на пробационните мерки. Срещите могат да бъдат възложени за изпълнение на съответен полицейски служител или извършени съвместно с него. Когато се налага провеждането им след 22,00 ч. до 06,00 ч. сутринта, се уведомява районният прокурор.
  (3) Ако срещата е поискана от осъденото лице, тя се провежда до 15 дни от поискването й.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §36 със следната редакция:
  §36. Създава се член 141а:
  “Чл. 141а. (1) Срещите на осъдения е пробационния служител се провеждат по график, утвърден от пробационния служител.
  (2) Извънредните срещи се провеждат по ред, определен от пробационния служител, за осъществяване на контрол по спазване изпълнението на пробационните мерки. Срещите могат да бъдат възложени за изпълнение на съответен полицейски служител или извършени съвместно с него. Когато се налага провеждането им след 22,00 ч. до 06,00 ч. сутринта, се уведомява районният прокурор.
  (3) Ако срещата е поискана от осъденото лице, тя се провежда до 10 дни от поискването й.
  12

  Чл. 141б. (1) Пробационната мярка ограничаване свободното придвижване на осъдения може да включва:
  1. забрана за осъдения да напуска жилището, което обитава, за определен период от денонощието;
  2. забрана да посещава посочените в присъдата места, райони и заведения;
  3. забрана за напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение.
  (2) Забраната за посещаване на посочените в присъдата места, райони и заведения се изпълнява по план, утвърден от пробационния служител и съгласуван със съответния началник на районното полицейско управление на МВР.
  (3) Забраната се обявява и на собствениците или длъжностните лица, отговорни за достъпа до определените от съда места, райони и заведения.
  (4) Лицата по ал. 3, които улесняват осъдения да посещава местата, районите и заведенията по време на действие на забраната, носят административнонаказателна отговорност по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (5) Разрешение за напускане на населеното място се дава на осъдения от пробационния служител в следните случаи;
  1. по причини от личен или обществен характер - за не повече от 5 денонощия;
  2. за настаняване на лечение;
  3. за явяване на изпит в учебно заведение или във връзка със съдебни производства.
  (6) При спешни случаи за лечение разрешението се дава от определено от пробационния служител длъжностно лице, което е длъжно да уведоми пробационния служител.
  (7) Когато се налага отсъствието да продължи повече от 10 денонощия, пробационният служител съгласува разрешението за напускане с районния прокурор.
  (8) Изпълнението на пробационната мярка ограничаване свободното придвижване се контролира чрез проверки от пробационния служител или от определено от него длъжностно лице.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §37 със следната редакция:
  §37. Създава се член 141б:
  Чл. 141б. (1) Изпълнението на пробационната мярка ограничения на свободното придвижване се контролира чрез проверки от пробационния служител или определено от него длъжностно лице.
  (2) Забраната за посещаване на посочените в присъдата места, райони и заведения се изпълнява по план, утвърден от пробационния служител и
  13

  съгласуван със съответния началник на районното полицейско управление на МВР.
  (3) Забраната се обявява и на собствениците или длъжностните лица, отговорни за достъпа до определените от съда места, райони и заведения.
  (4) Разрешение за напускане на населеното място се дава на осъдения от пробационния служител в следните случаи:
  1. по причини от личен или обществен характер - за не повече от 5 денонощия;
  2. за настаняване на лечение;
  3. за явяване на изпит в учебно заведение или във връзка със съдебни производства.
  (5) При спешни случаи за лечение разрешението по ал.4, т.2 се дава от лекаря, оказал спешната медицинска помощ, който е длъжен незабавно да уведоми пробационния служител.
  (6) Когато се налага отсъствието да продължи повече от 10 денонощия, пробационният служител съгласува разрешението за напускане с районния прокурор.
  Чл. 141в. (1) Курсовете за професионална квалификация съдействат за трудовата интеграция на осъдения, като се отчитат нуждите на пазара на труда и интересите на осъдените.
  (2) Курсовете се организират от областната пробационна служба съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.
  (3) Програмите за обществено въздействие са насочени към изграждане на социални навици и умения за законосъобразно поведение.
  (4) Участието на осъдените в програми за обществено въздействие е задължително.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §38 със следната редакция:
  §38. Създава се чл.141в
  Чл. 141в. (1) При организирането на курсовете за професионална квалификация се отчитат нуждите на пазара на труда и интересите на осъдените.
  (2) Курсовете се организират от областната пробационна служба съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.
  Чл. 141г. (1) Програмите за обществено въздействие са развиващи и корекционни.
  (2) Развиващите програми включват курсове за ограмотяване, придобиване на умения за намиране на работа, инструктивни беседи с представителите на социалните служби и полицията.
  14

  (3) Корекционните програми са насочени към промяна на нагласите, ценностите, поведението на осъдените и за преодоляване на зависимости.
  (4) Включването в курсове по професионална квалификация става при отчитане на нуждите и интересите на осъдените.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §39 със следната редакция:
  §39. Създава се чл.141г
  Чл. 141г. (1) Програмите за обществено въздействие се организират от областната пробационна служба и могат да бъдат развиващи и корекционни.
  (2) Развиващите програми включват курсове за ограмотяване, придобиване на умения за намиране на работа, инструктивни беседи с представителите на социалните служби и полицията.
  (3) Корекционните програми са насочени към промяна на нагласите, ценностите, поведението на осъдените и за преодоляване на зависимости.
  Чл. 141д. (1) За организирането на курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие могат да бъдат привличани неправителствени организации и доброволци.
  (2) Пробационните служби съвместно с неправителствени организации
  могат да участват в проекти за реализиране на пробационни програми и практики.
  (3) Пробационните служби могат да ползват специализирани услуги от физически и юридически лица за работа с осъдени.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §40 със следната редакция:
  §40. Създава се чл.141д
  Чл. 141д. (1) За организирането на курсове за професионална квалификация и/или програми за обществено въздействие могат да бъдат привличани неправителствени организации и доброволци.
  (2) Пробационните служби съвместно с неправителствени организации могат да участват в проекти за реализиране на пробационни програми и практики.
  (3) Пробационните служби могат да ползват специализирани услуги от физически и юридически лица за работа с осъдени.
  Чл. 141 е. (1) Изпълнението на пробационната мярка поправителен труд се организира по местоработата на осъдения от пробационния служител.
  15

  (2) Удръжките от възнаграждението се изчисляват от брутното месечно възнаграждение на осъдения, получено от служебни и трудови правоотношения, хонорари и други.
  (3) Когато осъденият бъде уволнен или премине на друга работа, той уведомява незабавно пробационния служител. При преминаване на друга работа изпълнението на поправителния труд продължава по новата месторабота.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §41 със следната редакция:
  §41. Създава се чл.141е
  Чл. 141е. (1) Изпълнението на пробационната мярка поправителен труд се организира по местоработата на осъдения от пробационния служител.
  (2) Удръжките от възнаграждението се изчисляват от брутното месечно възнаграждение на осъдения, получено от служебни и трудови правоотношения или хонорари.
  (3) Когато осъденият бъде уволнен или премине на друга работа, той уведомява незабавно пробационния служител. При преминаване на друга работа изпълнението на поправителния труд продължава по новата месторабота.
  Чл. 141ж. (1) Изпълнението на пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото се организира от пробационния служител съвместно с длъжностно лице, упълномощено от кмета на съответната община или кметство.
  (2) Безвъзмездният труд се изпълнява в обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет. Не се разрешава полагането на безвъзмезден труд в полза на физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, с изключение на търговските дружества с държавно участие над 50 на ето.
  (3) Безвъзмездният труд може да бъде положен в полза на граждани, пострадали от престъпления, с изрично съгласие от тяхна страна.
  (4) При определянето на обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд, се отчитат трудовите умения, квалификацията и работоспособността на осъдените.
  (5) На осъдения се възлага работа до 3 часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни.
  (6) По време на годишен отпуск или ако осъденият е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 10 работни дни.
  (7) Надзорът върху осъдените по време на работа се осъществява от пробационния служител или от определено от него длъжностно лице.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §42 със следната редакция:
  §42. Създава се чл.141ж
  16

  Чл. 141ж. (1) Изпълнението на пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото се организира от пробационния служител съвместно с длъжностно лице, упълномощено от кмета на съответната община или кметство.
  (2) Безвъзмездният труд се изпълнява в обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет. Не се разрешава полагането на безвъзмезден труд в полза на физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, с изключение на търговските дружества с държавно участие над 50 на сто.
  (3) Безвъзмездният труд може да бъде положен в полза на граждани, пострадали от престъпления, с изрично съгласие от тяхна страна.
  (4) При определянето на обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд, се отчитат трудовите умения, квалификацията и работоспособността на осъдените.
  (5) На осъдения се възлага работа до 3 часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни.
  (6) По време на годишен отпуск или ако осъденият е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 10 работни дни.
  (7) Надзорът върху осъдените по време на работа се осъществява от пробационния служител или от определено от него длъжностно лице.
  Чл. 141з. (1) Началникът на областната пробационна служба организира взаимодействието с местата за лишаване от свобода и участието на пробационните служители в работата на комисиите по чл. 17 и на наблюдателните комисии.
  (2) В случаите на условно предсрочно освобождаване по чл. 70, ал. 6 от Наказателния кодекс началникът на затвора или на поправителния дом изпраща на началника на съответната областна пробационна служба препис от определението на съда и характеристика на условно предсрочно освободения, в която се отбелязват постигнатите резултати по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
  (3) Въз основа на характеристиката съответният пробационен служител изготвя програма за изпълнение на постановените от съда пробационни мерки.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §43 със следната редакция:
  §43. Създава се чл.141з
  Чл. 141з. (1) Началникът на областната пробационна служба организира взаимодействието с местата за лишаване от свобода и участието на пробационните служители в работата на комисиите по чл. 17 и на наблюдателните комисии.
  (2) В случаите на условно предсрочно освобождаване по чл. 70, ал.1 и 6 от Наказателния кодекс началникът на затвора или на поправителния дом изпраща на началника на съответната областна пробационна служба препис от определението на съда и характеристика на условно предсрочно освободения, в която се отбелязват постигнатите резултати по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
  17

  (3) Въз основа на характеристиката съответният пробационен служител изготвя програма за изпълнение на постановените от съда пробационни мерки.
  Чл. 141и. (1) Пробационният служител внася за обсъждане в съответния пробационен съвет оценка за поведението на всеки осъден.
  (2) Оценката се прави най-малко веднъж на 6 месеца от изтърпяване на наказанието.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §44 със следната редакция:
  §44 Създава се чл.141и
  Чл. 141и. (1) Пробационният служител внася за обсъждане в съответния пробационен съвет оценка за поведението на всеки осъден.
  (2) Оценката се прави най-малко веднъж на 6 месеца по време на изтърпяване на наказанието.
  Чл. 141к. (1) Когато осъденият е изтърпял минимум една четвърт от определения размер на наложената пробационна мярка и е показал примерно поведение, пробационният съвет може:
  1. да промени задължението на осъдения за ежедневна регистрация по настоящ адрес в задължение за регистриране веднъж седмично;
  2. да отмени забраната за напускане на жилището след
  22.00 ч. през почивните и празничните дни;
  3. да отмени забраната за напускане без разрешение на населеното място по местоживеене през почивните и празничните дни.
  (2) За допуснати от осъдения нарушения пробационният съвет може да възстанови първоначалното съдържание на пробационните мерки.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §45 със следната редакция:
  §45. Създава се чл.141к
  Чл. 141 к. (1) Когато осъденият е изтърпял минимум една четвърт от определения размер на наложената пробационна мярка и е показал примерно поведение, пробационният съвет може:
  1. да промени задължението на осъдения за ежедневна регистрация по настоящ адрес в задължение за регистриране веднъж седмично;
  2. да отмени забраната за напускане на жилището след
  22.00 ч. през почивните и празничните дни;
  3. да отмени забраната за напускане без разрешение на населеното място по местоживеене през почивните и празничните дни.
  18

  (2) За допуснати от осъдения нарушения пробационният съвет може да възстанови първоначалното съдържание на пробационните мерки.
  Чл. 141л. (1) За допуснати нарушения на постановените пробационни мерки осъдените могат да бъдат наказвани с:
  1. бележка с устно предупреждение;
  2. писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода.
  (2) Заповедите за наказания се издават от съответния пробационен служител след изслушване на нарушителя.
  (3) Заповедта за наказание може да се обжалва пред началника на областната пробационна служба. Решението, с което се потвърждава наложеното наказание, може да се обжалва в 7-дневен срок пред главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, чието решение е окончателно.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §46 със следната редакция:
  §46. Създава се чл.141л
  Чл. 141л. (1) За допуснати нарушения на постановените пробационни мерки осъдените могат да бъдат наказвани с:
  1. бележка с устно предупреждение;
  2. писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода.
  (2) Заповедта за наказанието по ал.1, т.2 се издава от съответния пробационен служител след изслушване на нарушителя.
  (3) Заповедта за наказание може да се обжалва пред началника на областната пробационна служба. Решението, с което се потвърждава наложеното наказание, може да се обжалва в 7-дневен срок пред главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, чието решение е окончателно.
  Чл. 141м. (1) Осъдените на пробация имат право на молби, жалби, сигнали и предложения.
  (2) Жалби срещу дейността на пробационните служители могат да бъдат подавани до главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §47 със следната редакция:
  §47. Създава се чл.141м
  19

  Чл. 141м. (1) Осъдените на пробация имат право на молби, жалби, сигнали и предложения.
  (2) Жалби срещу дейността на пробационните служители могат да бъдат подавани до главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §48 със следната редакция:
  §48. Създава се чл.141н
  Чл. 141н. Изпълнението на пробацията по отношение на непълнолетни осъдени лица се осъществява от специализиран пробационен служител на областната пробационна служба съвместно с инспектор детска педагогическа стая.
  Комисията предлага да се създаде §49:
  §49. Създава се чл.141о
  Чл. 141о. Специализираният пробационен служител, социален работник от отдела за закрила на детето, инспектор детска педагогическа стая и педагогически съветник изготвят съвместно:
  1. индивидуална програма за изпълнение на наложените пробационни мерки по отношение на непълнолетното осъдено лице;
  2. програми за обществено въздействие по отношение на непълноленти осъдени лица;
  3. предложения до пробационния съвет за взимане на решения по ЧЛ.135, ал.3;
  4. становища до съда по чл.379 от Наказателно-процесуалния кодекс.
  Чл.141п Разпоредбите относно изпълнението на наказанието лишаване от свобода се прилагат и при изпълнението на наказанието пробация, доколкото в тази глава не се предвижда друго.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде §50 със следната редакция:
  §50. Създава се чл.141п
  Чл.141п Разпоредбите относно изпълнението на наказанието лишаване от свобода се прилагат и при изпълнението на наказанието пробация, доколкото в тази глава не се предвижда друго.”
  20

  §27. Глава четиринадесета се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §27, който става §51 Комисията предлага да се създаде §52
  §52 В ЧЛ.150, ал.1, б. ”б” и чл.152 думата “местожителството” се
  заменя с “постоянния адрес”.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на подразделението.
  § 28. След влизането в сила на този закон остатъкът от наказанието поправителен труд без лишаване от свобода се заменя изцяло с пробация и се изпълнява по реда на глава тринадесета.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §28, който става §53 със следната редакция:
  “§53 Наказанията поправителен труд без лишаване от свобода, задължително заселване и лишаване от право на местоживеене в определено населено място, наложени преди влизането в сила на този закон се заменят с пробация от съда по реда на чл.304 от Наказателно-процесуалния кодекс.”
  § 29. (1) Държавното предприятие “Фонд затворно дело" е правоприемник на активите, пасивите и другите права и задължения на фонд "Затворно дело".
  (2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §29, който става §54.
  § 30. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 29, който влиза в сила от 2 януари 2003 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §30, който става §55.
  Форма за търсене
  Ключова дума