Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
08/11/2004 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 454-01-115, внесен от Станимир Илчев,Надежда Михайлова,Асен Агов,Мирослав Севлиевски,Сергей Станишев, Анастасия Димитрова-Мозер и Ахмед Доган-второ четене.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 454-01-115, внесен от Станимир Илчев, Надежда Михайлова, Асен Агов, Мирослав Севлиевски, Сергей
  Станишев, Анастасия Димитрова-Мозер и Ахмед Доган-второ четене.
  На заседание, проведено на 3.11.2004 г., Комисията по правни въпроси обсъди на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 454-01-115, внесен от Станимир Илчев, Надежда Михайлова, Асен Агов, Мирослав Севлиевски, Сергей
  Станишев, Анастасия Димитрова-Мозер и Ахмед Доган.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение
  на Закона за българските документи за самоличност
  (Обн. ДВ., бр.93 от 11 август 1998г., изм. ДВ., бр. 53 от 11 юни 1999г., изм. ДВ.бр.67 от 27 юли 1999г., изм. ДВ., бр.70 от 6 август 1999г., изм. ДВ., бр. 113 от 28 декември 1999г., изм. ДВ.,бр. 108 от 29 декември 2000г., изм. ДВ., бр. 42 от 27 април 2001г., изм. ДВ., бр.45 от 30 април 2002г., изм. ДВ., бр.54 от 31 май 2002г., изм. ДВ.,бр.29 от 31 март 2003 г., доп. ДВ.,бр. 63 от 15 юли 2003 г.)
  § 1. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. дипломатически паспорт - издава се от Министерството на външните работи на:
  а) президента и вицепрезидента на Република България;
  б) председателя на Народното събрание, неговите заместници и народните представители;  в) министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
  г) служители с дипломатически ранг в Министерството на
  външните работи и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина;
  д) членовете на Конституционния съд;
  е) международни служители, притежавали или притежаващи
  дипломатически ранг, които са постъпили на работа чрез Министерството на външните работи на Република България в ООН, в организации от системата на ООН или в други международни правителствени организации, както и международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са на
  работа в посочените организации на пост с категория Р-5 или по-висока по системата на ООН или приравнени на тях;
  ж) лица, заемащи изборни постове в международни органи от универсален или регионален характер;
  з) председателя на Върховния касационен съд и неговите
  заместници, председателя на Върховния административен съд и неговите заместници, главния прокурор и неговите заместници, директора на Националната следствена
  служба и неговите заместници;
  и) управителя на Българската народна банка, председателя на Сметната палата;
  к) главния секретар на Народното събрание, главния секретар
  на президента на републиката, главния секретар на Министерския съвет; началниците на кабинетите на председателя на Народното събрание, президента, вицепрезидента и министър-председателя; секретарите на президента на републиката; директора на дирекция
  "Международни връзки и протокол" на Народното .събрание, директора на дирекция "Протокол" в администрацията на президента на републиката и директора на дирекция "Протокол" на Министерския съвет;
  л) началника на Генералния щаб на Българската армия;
  м) ръководителите на Националната разузнавателна служба и
  на Националната служба за охрана, началника на служба "Военна информация";
  н) служители в Националната служба за охрана и дипломатически куриери
  в Министерството на външните работи, когато изпълняват служебните си функции в чужбина;
  о) президента и вицепрезидента на Република България,
  председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на външните работи, членовете на Конституционния съд, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена
  служба след изтичане на пълномощията им;
  п) посланици и пълномощни министри със стаж над 20 години в дипломатическата кариера, като ползването на паспорта след
  2

  пенсионирането им в дипломатическата служба се осъществява при
  спазване разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите
  отношения;
  р) лица, чиито служебни задължения включват изпълнение на специални външнополитически задачи - по преценка на министъра на външните работи;
  с) членовете на семействата на лицата по букви "а", "б", "в", "г", "д", "е", "з" и "п", с изключение на членовете на семействата на
  народните представители, на заместник-министрите и на заместниците на председателя на Върховния касационен съд, на
  заместниците на председателя на Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на директора на Националната следствена служба; членовете на семействата могат да ползват дипломатическите паспорти, когато пътуват заедно с
  посочените лица; това ограничение не се отнася за случаите, когато служителите по букви "г" и "е" са командировани дългосрочно в чужбина;”.
  2. В т. 2 се създава изречение второ: "Служебен паспорт се
  издава и на съдиите във Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на прокурорите във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и на следователите в Националната следствена служба."
  Предложение на Валери Димитров:
  1. В § 1, т. 1, буква “в” накрая се добавя “и областните управители”.
  2. В § 1, т. 1, буква “и” се изменя така:
  ‘‘и) управителя и подуправителите на Българската народна банка, председателя на Сметната палата;”
  3. В § 1, т. 1, буква “к” след думите “главния секретар на Министерския съвет” се добавя “главния секретар на Българската народна банка” и накрая се добавя “говорителя на Министерския съвет”.
  4. В § 1, т. 1, буква “с” думите “с изключение на членовете на семействата на народните представители” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и т. 2. Комисията не подкрепя предложението по т. 3 и т. 4.
  Предложение на Станимир Илчев и Валери Цеков:
  § 1. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1, буква “к” след думите “директора на дирекция "Международни връзки и протокол" на Народното събрание” се добавя “говорителя на Министерския съвет”.
  2. Точка 1, буква “р” след думите “специални външнополитически задачи” се добавя “както и кмета на град София”.
  Комисията не подкрепя предложението
  3

  Предложение на Елиана Масева:
  В § 1, т. 1, букви "р" и ”с” отпадат.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на Цонко Киров:
  1. § 1 се изменя така:
  “Член 38 се изменя така:
  1. В ал. 1, Т.1 след думите “от Министерството на външните работи на лица,” изразът “определени е акт на Министерския съвет” се заменя е израза “посочени в чл. 38а и чл. 386” и се добавя ново изречение “Дипломатическите паспорти се издават с разрешение на упълномощени от министъра на външните работи длъжностни лица, след извършването на проверка за наличието на законово основание за тяхното издаване.”
  2. В ал. 1, Т.2 се добавя второ изречение “Служебни паспорти се издават и на лицата, на които се възлагат конкретни външнополитически задачи - по преценка на министъра на външните работи, както и на лица по преценка за служебна целесъобразност и предложение на прекия ръководител до ръководителя на съответната институция или организация, който отправя писмено искане до Дирекция “Консулски отношения” в Министерството на външните работи.”
  2. Създава се § 1а:
  § 1а. Създава се нов чл.38а със следното съдържание:
  Чл. 38а. Министерството на външните работи издава дипломатически паспорти на:
  1. президента и вицепрезидента на Република България;
  2. председателя на Народното събрание, неговите заместници и народните представители;
  3. министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
  4. служители с дипломатически ранг в Министерството на външните работи и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина;
  5. членове на Конституционния съд;
  6. международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са постъпили на работа чрез Министерството на външните работи на Република България в ООН, в организации от системата на ООН или в други международни правителствени организации, както и международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са на работа в посочените организации на пост с категория Р-5 или по- висока по системата на ООН, или приравнени на тях;
  7. лица, заемащи изборни постове в международни организации от универсален или регионален характер;
  8. председателя на Върховния касационен съд и неговите заместници, председателя на Върховния административен съд и неговите заместници, главния прокурор и неговите заместници, директора на Националната следствена служба и неговите заместници;
  9. управителя на Българската народна банка, председателя на Сметната палата;
  4

  10. главния секретар на Народното събрание, главния секретар на президента на Републиката, главния секретар на Министерския съвет, началниците на кабинетите на: председателя на Народното събрание, президента, вицепрезидента и министър-председателя; секретарите на президента на Републиката; директора на дирекция “Международни връзки и протокол” в Народното събрание, директора на дирекция “Протокол” в администрацията на президента на Републиката и директора на дирекция “Протокол” на Министерския съвет;
  11. началника на Генералния щаб на Българската армия;
  12. ръководители на Националната разузнавателна служба и на Националната служба за охрана, директора на служба “Военна информация”;
  13. служители в Националната служба за охрана и дипломатически куриери в Министерството на външните работи, когато изпълняват служебните си функции в чужбина;
  14. президента и вицепрезидента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на външните работи, членовете на Конституционния съд, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба след изтичане на пълномощията им;
  15. посланици и пълномощни министри със стаж над двадесет години в дипломатическата кариера, като ползването на паспорта след пенсионирането им в дипломатическата служба се осъществява при спазване на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
  16. лица, чиито служебни задължения включват изпълнение на специални външнополитически задачи, по преценка на министъра на външните работи.
  3. Създава се § 16:
  § 16. Създава се нов член 386 със следното съдържание:
  Чл. 386. (1) Министерството на външните работи издава дипломатически паспорти на членовете на семействата на лицата, посочени в чл. 38а, т. 1,2, 3, 4, 5, 6, 8 и 15 с изключение на членовете на семействата на народните
  представители и на заместник-министрите. Членовете на семействата могат да ползват дипломатическите паспорти, когато пътуват заедно с посочените лица. Това ограничение не се отнася за случаите, когато служителите по чл. 38а, т. 4 и 6 са командировани дългосрочно в чужбина.
  (2) Членове на семействата са съпрузите (съпругите) и ненавършилите пълнолетие деца.
  (3) За служителите с дипломатически ранг на задгранична работа по изключение се допуска издаване на дипломатически паспорти на техните неженени (неомъжени) деца до навършване на 25 години, ако продължават образованието си (средно или виеше) в чужбина, като за младежите, подлежащи на наборна военна служба, се изисква и съгласие на министъра на отбраната.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 1:
  § 1. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  5

  “1. дипломатически паспорт - издава се от министъра на външните работи или оправомощени от него длъжностни лица, след извършването на проверка за наличието на законово основание за тяхното издаване, на следните лица:
  а) президента и вицепрезидента на Република България;
  б) председателя на Народното събрание, неговите заместници и народните представители;
  в) министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите, областните управители;
  г) служители с дипломатически ранг в Министерството на външните работи и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина;
  д) членовете на Конституционния съд;
  е) международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са постъпили на работа чрез Министерството на външните работи на Република България в ООН, в организации от системата на ООН или в други международни правителствени организации, както и международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са на работа в посочените организации на пост с категория Р-5 или по-висока по системата на ООН или приравнени на тях;
  ж) лица, заемащи изборни постове в международни организации от универсален или регионален характер;
  з) председателя на Върховния касационен съд и неговите
  заместници, председателя на Върховния административен съд и
  неговите заместници, главния прокурор и неговите заместници,
  директора на Националната следствена служба и неговите
  заместници;
  и) управителя и подуправителите на на Българската народна банка, председателя на Сметната палата;
  к) главния секретар на Народното събрание, главния секретар на Президента на Републиката, главния секретар на Министерския съвет; началниците на кабинетите на председателя на Народното събрание, президента, вицепрезидента и министър-председателя; секретарите на президента на републиката; директора на дирекция "Международни връзки и протокол“ на Народното събрание, директора на дирекция "Протокол" в администрацията на президента на републиката и директора на дирекция "Протокол" на Министерския съвет;
  л) началника на Генералния щаб на Българската армия;
  м) ръководителите на Националната разузнавателна служба и на Националната служба за охрана, началника на служба "Военна информация";
  и) служители в Националната служба за охрана и
  дипломатически куриери в Министерството на външните работи,
  когато изпълняват служебните си функции в чужбина;
  о) президента и вицепрезидента на Република България,
  председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на външните работи след изтичане на пълномощията им;
  6

  п) посланици и пълномощни министри със стаж над 20 години в дипломатическата кариера, като ползването на паспорта след пенсионирането им в дипломатическата служба се осъществява при спазване разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
  р) лица, чиито служебни задължения включват изпълнение на специални външнополитически задачи - по преценка на министъра на външните работи;
  с) членовете на семействата на лицата по букви "а”, "б",
  "г”, "е", "з”, с изключение на членовете на семействата на
  народните представители, на заместниците на председателя на Върховния касационен съд, на заместниците на председателя на Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на заместниците на директора на Националната следствена служба; членовете на семействата на министър-председателя, на заместник министър-председателите, на министъра на външните работи, членовете на семейството на председателя на Конституционния съд; членовете на семействата могат да ползват дипломатическите паспорти, когато пътуват заедно с посочените лица; това ограничение не се отнася за случаите, когато служителите по букви "г" и "е" са командировани дългосрочно в чужбина;
  т) на децата на служители с дипломатически ранг на задгранична работа:
  - до 25 годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си (средно или виеше) в чужбина, или
  - подлежащи на наборна военна служба - със съгласието на министъра на отбраната
  се допуска издаване на дипломатически паспорт
  2. В т. 2 се създават изречения второ и трето: "Служебен паспорт се издава и на съдиите във Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на прокурорите във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и на следователите в Националната следствена служба. Служебни паспорти се издават и на лицата, на които се възлагат конкретни външнополитически задачи - по преценка на министъра на външните работи, както и на лица по преценка за служебна целесъобразност и предложение на прекия ръководител до ръководителя на съответната институция или организация, който отправя писмено искане до Дирекция “Консулски отношения” в Министерството на външните работи.”
  § 2. В § 1 "Допълнителна разпоредба" се създава т. 15:
  "15. "Членове на семействата" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца."
  Предложение на Елиана Масева:
  В § 2, т. 15 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 2
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в
  "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за Заключителната разпоредба.
  Форма за търсене
  Ключова дума