Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
30/11/2004 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 402-01-51, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 402-01-51, внесен от Министерски съвет.
  На заседание, проведено на 25.11.2004 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 402-01-51, внесен от Министерски съвет.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност заема особено важно място в процеса на хармонизиране на националното законодателство за уеднаквяване статута на документите за самоличност на българските военнослужещи с този на военнослужещите от страните - членки на НАТО. Законопроектът въвежда военната карта като документ за самоличност на българските военнослужещи при преминаване на границата към територията на съюзни държави. Предвиждат се условията, редът за издаването и съдържанието на този вид документ.
  След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси реши единодушно да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 402-01-51, внесен от Министерски съвет.

  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за
  българските документи за самоличност
  (Обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г.,
  бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г. и бр. 29 и 63 от 2003 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на
  закона.
  § 1. В чл. 1, ал. 2 след думите “Министерството на транспорта и съобщенията” се поставя запетая и се добавя “Министерството на отбраната”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. В чл. 13, ал. 1, т. 2 след думите “служебен паспорт” се поставя запетая, съюзът “или” се заличава и след думите “моряшки паспорт” се поставя запетая и се добавя “военна карта за самоличност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. В чл. 33, ал. 1 след думата “паспорт” се поставя запетая, съюзът “или” се заличава и след думите “заместващ го документ” се добавя “или военна карта за самоличност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. Създава се чл. 39а:
  “Чл. 39а. За преминаване на държавната граница на Република България във връзка с изпълнение на кадровата военна служба на територията на страни - членки на НАТО и/или участници в “Партньорство за мир”, на военнослужещите от Министерството на отбраната. Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната се издава военна карта за самоличност при условията на чл. III от Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили. Военната карта за самоличност се издава от Министерството на отбраната.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  3
  § 5. Създава се чл. 41а:
  “Чл. 41а. Военната карта за самоличност освен данните по чл. 16, ал. 1
  съдържа и:
  1. снимка на притежателя;
  2. звание;
  3. вид въоръжени сили;
  4. подпис на притежателя;
  5. номер на картата;
  6. дата на издаване;
  7. дата на изтичане на валидността;
  8. органа, издал картата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  § 6. Създава се чл. 47б:
  “Чл. 47б. Условията и редът за издаване на военни карти за самоличност и за обявяване на тяхната невалидност се определят с акт на Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  Форма за търсене
  Ключова дума