Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
17/09/2004 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България , № 402-01-17, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България , № 402-01-17, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за чужденците
  в Република България
  (Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001
  г., бр. 45 и 54 от 2002 г. и бр. 37 и 103 от 2003 г.)
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА
  НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКОНА.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 1 СЪС СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 1. В чл. 25, т. 6 думите “250 000 щатски долара” се заменят с “500 000 щатски долара”.
  § 1. Член 26а се изменя така:
  Чл. 26а. (1) За издаване на разрешение за постоянно пребиваване
  чужденецът заедно с другите документи представя и документ за завършено
  обучение по програмите за изучаване на български език по ал. 3 или документ,
  издаден от оторизирана образователна институция, че владее български език.
  1

  (2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за чужденци от българска
  народност, кандидатстващи за придобиване на разрешение за постоянно
  пребиваване на основание чл. 25, т. 1, както и когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.
  (3) Службите за административен контрол на чужденците съвместно с
  Министерството на образованието и науката и със съдействието на
  правителствени и неправителствени организации разработват програми за
  изучаване на български език от чужденци, които кандидатстват за издаване на
  разрешение за постоянно пребиваване и не притежават документ, издаден от
  оторизирана образователна институция, че владеят български език. Програмите
  се изпълняват от Министерството на образованието и науката.”

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА
  ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА §1, КОЙТО СТАВА §2 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:

  § 2. Член 26а се изменя така:
  “Чл. 26а. (1) За издаване на разрешение за постоянно пребиваване
  чужденецът заедно с другите документи представя и документ за завършено
  обучение по програмите за изучаване на български език по ал. 3 или
  документ, издаден от оторизирана образователна институция, че владее
  български език.
  (2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за чужденци от българска
  народност, кандидатстващи за придобиване на разрешение за постоянно
  пребиваване на основание чл. 25, т. 1, 6 и 7, както и когато е уговорено
  друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за
  Република България.
  (3) Службите за административен контрол на чужденците
  съвместно с Министерството на образованието и науката и със
  съдействието на правителствени и неправителствени организации
  разработват програми за изучаване на български език от чужденци, които
  кандидатстват за издаване на разрешение за постоянно пребиваване и не
  притежават документ, издаден от оторизирана образователна институция,
  че владеят български език. Програмите се изпълняват от Министерството
  на образованието и науката.”
  § 2. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "в срок до 48 часа" се заменят с "в срок до
  5 дни".
  2. В ал. 3 думите "в срок до 48 часа" се заменят с "в срок до
  5 дни".

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 2, КОЙТО СТАВА § 3.
  2


  § 3. В чл. 48а, ал. 1 думите "или по чл. 28" се заличават.

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 3, КОЙТО СТАВА § 4.

  § 4. Създава се чл. 48б:
  "Чл. 48б. (1) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв. физическо лице
  което не изпълни задълженията си по чл. 28.
  (2) На юридическо лице, което не изпълни задълженията си по чл. 28
  се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
  (3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, на
  юридическото лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000лв.

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 4, КОЙТО СТАВА § 5.
  Форма за търсене
  Ключова дума