Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
17/02/2005 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-79, внесен от Стоян Кушлев и група народни представители-
  второ четене.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-79, внесен от Стоян Кушлев и група народни представители- второ четене.
  На заседание, проведено на 27.01.2005 г., Комисията по правни въпроси обсъди на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-79, внесен от Стоян Кушлев и група народни представители.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г., изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г. и бр. 26 от 2004 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.  1

  § 1. В чл. 244 в ал. 1 в предложение трето след думите "в страната", се добавя "придобие, изнесе или пренесе."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  “§ 1. В чл.244 ал.1 след думите “по предходния член” се поставя запетая и се добавя “придобие”, а думите “внесе в страната” се заменят с “пренесе през границата на страната”.
  § 2. Създава се нов чл. 244а:
  "Чл.244а. Който в нарушение на установения за това ред сече монети, отпечатва банкноти или съзнателно ги прокара в обръщение, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  “§ 2. Създава се чл. 244а:
  Чл.244а. (1) Който в нарушение на установения ред изготвя парични знаци с курс в страната или в чужбина, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
  (2) Който съзнателно прокара в обръщение такива парични знаци, се наказва с лишаване от свобода до осем години."
  § 3. В член 246 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 в края на предложение второ, след думите "ако сдружението е образувано за това", се добавя "или преди да довърши изпълнението на престъплението по ал. 3”.
  2. В ал. 3 в предложение първо, след думата "изготвя" се добавя "придобива", а след думата "оръдия" се добавя "компютърни програми или елементи за защита на паричните знаци", като в края на изречението думите "до три" се заменят с "до шест".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  “§ 3. В чл. 246 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите "(ако сдружението е образувано за това)" се добавя "или преди да довърши изготвянето на средствата по ал.3” .
  2. В ал. 3 след думата "изготвя" се добавя "придобива", след думата "оръдия" се добавя "компютърни програми или елементи за защита на паричните знаци" и думите "до три години" се заменят с "до шест години".
  § 4. В чл. 254 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  2

  "(2) Същото наказание се налага на онзи, който извърши деянието по ал. 1 или скрие сведения в нарушение на задължение да предостави такива с цел получаване на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.”
  2. Сегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея думите "предходната алинея" се заменят с "предходните алинеи".
  3. Сегашната ал. 3 става ал.4, като в нея думите "по ал. 2" се заменят с "по ал. 3", а след думата "кредита" се добавят думите "или е отпуснало средствата по ал.2".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4 със следната редакция:
  “§ 4. В чл. 254 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Същото наказание се налага и на онзи, който представи неверни сведения или затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "предходната алинея" се заменят с "предходните алинеи".
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "ал. 2" се заменят с "ал. 3", а след думата "кредита" се добавя "или е отпуснало средствата по ал. 2".
  § 5. Създава се чл. 254б:
  "Чл. 2546 (1) Който използва не по предназначение получени финансови средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
  (2) Ако длъжностно лице разпореди да бъде извършено деянието по предходната алинея, наказанието е лишаване от свобода до шест години, като съдът може да лиши виновния от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  Форма за търсене
  Ключова дума