Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
30/03/2004 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопро ектите за изменение и
  допълнение на Закона за държавната собственост, № 402-01-3,
  внесен от Министерския съвет; № 454-01-12, внесен от Юлияна
  Дончева Петкова и група народни представители и № 454-01-21,
  внесен от Даниел Вълчев и група народни представители.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопро ектите за изменение и
  допълнение на Закона за държавната собственост, № 402-01-3,
  внесен от Министерския съвет; № 454-01-12, внесен от Юлияна
  Дончева Петкова и група народни представители и № 454-01-21,
  внесен от Даниел Вълчев и група народни представители.
  На редовни заседания, проведени на 18.03.2004 г. и на 25.03.04
  г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроектите за
  изменение и допълнение на Закона за държавната собственост,
  № 402-01-3, внесен от Министерския съвет; № 454-01-12, внесен от
  Юлияна Дончева Петкова и група народни представители и № 454-
  01-21, внесен от Даниел Вълчев и група народни представители.
  На заседанието присъства г-жа Петя Гегова, зам.-министър
  регионалното развитие и благоустройството, която представи
  основните моменти, които са застъпени в законопроекта от името
  на вносителя Министерски съвет.
  На първо място се предвиждат текстове, съгласно които
  имотите, изключителна държавна собственост, и имотите публична
  държавна собственост няма да могат да бъдат обявявани за имоти
  частна държавна собственост.
  На второ място се разширяват способите, чрез които
  държавата да придобива собственост извън страната.
  На трето място с цел стимулиране на бизнеса да се удължи
  срокът за отдаване под наем на имоти - частна държавна
  собственост. Към този момент първоначалният срок за отдаване на
  имоти е три години. Предлага се той да бъде увеличен до пет и до
  десет години.
  На следващо място в глава IV от законопроекта се предлагат
  съществени промени относно разпореждането с вещи частна
  държавна собственост. Разширява обхватът на дейностите за
  разпореждане с имоти, като дарение, ликвидиране на
  съсобственост, както и условията за апортиране в капитала на
  търговски дружества на имоти частна държавна собственост.
  Наред с това се въвежда тръжното и конкурсно начало, като
  изрично се посочват и случаите, в които не се провежда търг или
  конкурс - например, ако собственикът на сграда може да придобие
  1  право на собственост върху земята, ако тя е частна държавна
  собственост, без търг или конкурс.
  Прецизират се и разпоредбите, които се отнасят до
  правомощията на Министерския съвет, на министерствата,
  ръководители на ведомства, когато те се разпореждат с имоти
  частна държавна собственост.
  На следващо място се предлага да се регламентират и
  случаите, при които се предлагат имоти държавна собственост за
  нуждите на политическите партии и синдикалните организации
  така, както е предвидено според Кодекса на труда и се допълват
  тези разпоредби.
  На последно място - изрично се въвежда изискването да се
  съставят актове за държавна собственост, които да се вписват в
  службите по вписванията.
  В заключение г-жа Гегова посочи, че се уеднаквяват понятия
  и термини, които се използват и в други закони, като Закона за
  собствеността и др.
  Народният представител Борислав Цеков, като съвносител
  на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  държавната собственост, № 454-01-12, внесен от Юлияна Дончева
  Петкова и група народни представители представи основните
  положения в него.
  На първо място се предлага продажбата на държавни
  жилища да се извършва на база на оценка на пазарната цена на
  имота, извършена от независим оценител, както и да се въведе
  забрана за придобиване на държавно жилище чрез плащане на
  цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти.
  С оглед статута на независимите оценители, понастоящем в
  това отношение съществува определена празнота. В
  Икономическата комисия е внесен Законопроект за независимите
  оценители, където много от въпросите, свързани с процедурите за
  подбиране и с дейността на независимите оценители, са уредени.
  По-нататък в този законопроект се предлага въвеждане на
  забрана за придобиване на държавни жилища от лица от висшето
  управление. Изчерпателно са изброени длъжностите, които са
  обхванати от тази забрана, като се започне от членовете на
  Министерския съвет, заместник-министрите, председателите на
  агенции и т.н. и се стигне до директорите на дирекции в
  администрацията на Министерския съвет.
  На следващо място се предлага с оглед гарантиране на
  интересите на дългогодишните държавни служители - тези, за
  които това е професионално поприще, да се въведе като ново
  условие в допълнение на условията, на които трябва да отговарят
  кандидатите за закупуване на държавни жилища, което е
  установено понастоящем в правилника за прилагане на закона. Да
  има изискване за определен стаж в съответната администрация -
  от три години.
  В преходните и заключителните разпоредби се предлага в
  шестмесечен срок от влизане на тези поправки в сила,
  придобилите подобни жилища, заемащи длъжности, изброени в
  2

  параграф IV от законопроекта, да доплатят жилището до
  действителната му пазарна цена, ако то е било закупено на по-
  ниска цена. А същевременно придобилите държавни жилища с
  компенсаторни инструменти да ги изплатят с парични средства. С
  оглед да се избегнат евентуални опити за заобикаляне на тези
  разпоредби се предлага в рамките на шестмесечния срок
  жилищата да не могат да бъдат прехвърляни на други лица.
  В заключение г-н Цеков заяви, че като вносители са с ясното
  съзнание, че обратната сила на тези разпоредби, е дискусионен
  въпрос.
  Народният представител Даниел Вълчев представи
  внесения от него законопроект. Със законопроекта се предлага да
  няма специален ред за прехвърляне на жилища, ателиета и
  гаражи, а да се върви по общия ред по чл. 44, т.е. всички тези
  разпореждания да стават след провеждането на търг, като
  “Началната тръжна цена да не може да бъде по-ниска от
  данъчната оценка.”
  Предлага се не оценка по пазарната стойност, а
  данъчната оценка, защото е нещо обективно. Винаги оценката на
  оценителите е в известна степен субективна. Важното е да има
  една относително обективна начална тръжна цена.
  Държавният служител трябва да бъде стимулиран чрез
  даване на възможност докато е държавен служител, ако има
  такава възможност, да живее при един разумен с оглед на
  неговата заплата наем, но без това да води до закупуване на
  съответното жилище. По-изключение, ако ведомството прецени,
  че не са му необходими такъв брой жилища, може да се
  разпореди с част от тях, но това следва да става само по такъв
  начин, че всеки български гражданин да има възможност да
  участва в търга за закупуване, а не само държавният служител,
  който е в наемно правоотношение с ведомството.
  По законопроектите се изказаха народните
  представители Янаки Стоилов, Йордан Соколов, Даниел Вълчев,
  Борислав Цеков, Елиана Масева и Анелия Мингова.
  По законопроекта, внесен от Министерски съвет бяха
  поставени следните проблеми:
  - промяна в основната терминология по названието
  на вещите, основата на която е определена в Закона за
  собствеността, като се въвеждат термините “имоти” и “вещи”. По
  този начин ще съществуват две понятия в законодетлството за
  вещите - едно общо, което се съдържа в Закона за собствеността
  и което е класическо още от Римското право, и друго, което
  въвеждат Законите за държавната и общинската собственост.
  - проблемът, който поставя параграф 11 за заличената
  разлика между собственика и ползвателя на имота;
  - разпоредбата на параграф 27, ал. 2 дава възможност
  държавата да се разпорежда с имоти - частна държавна
  собственост чрез апортиране на имоти и вещи в капитала на
  търговски дружества. Това действие е разпоредително действие, а
  не е действие на управление, затова следва да предвиди по-
  3


  усложнен ред и условия, които да позволяват на собственика
  определен контрол върху тези имущества.
  - по отношение на продажбата на имоти частна
  държавна собственост, която се извършва чрез търг или конкурс
  условията трябва да бъдат описани в закона, а само редът да бъде
  определен чрез правилника за неговото прилагане.
  - параграф 14, ал. 2, който предвижда по изключение
  имоти, публична държавна собственост, както и част от тях да
  могат да се отдават под наем. По определение публичната
  държавна собственост е необходимо за задоволяване на
  административни нужди, за задоволяване на голяма част от
  обществото ето защо по-изключение обекти на публична
  държавна собственост могат да бъдат отдавани под наем и то на
  други държавни органи. В този смисъл отдаването под наем на
  обекти, които са публична държавна собственост на частни лица
  не е приемливо.
  не е особено приемлива разпоредбата в
  законопроекта, с която се предвижда сроковете за отдаване под
  наем да бъдат до десет години;
  изказани бяха резерви по отношение
  регламентацията на материята, свързана с актовете на
  държавната собственост. Предвидени са излишно регистри,
  подрегистри и картотеки с един единствен екземпляр. По този
  начин се създава една излишна регламентация, свързана с
  актовете за държавна собственост, която по-никакъв начин не
  подобрява качеството на предложения законопроект;
  - критики предизвика и разпоредбата на § 17, чл. 20,
  свързана с предоставяне на имоти частна държавна собственост
  за нуждите на политически партии и за нуждите на синдикални
  организации. По отношение на синдикалните организации
  Министерският съвет предлага да се предоставят подобни имоти
  само на представителни организации. Тази разпоредба влиза в
  противоречие със серия конвенции на Международната
  организация на труда, които изискват правната възможност за
  предоставяне на имоти да се отнася за всички синдикални
  организации, без значение дали те са придобили право на
  национално представителство или не. От друга страна по
  отношение на партиите се говори, че се извършва при условия,
  определени от Министерския съвет. В крайна сметка условията са
  определени в специалния Закон за политическите партии. Ако
  остане тази разпоредба, трябва да се ограничи до следното: по
  ред, определен от Министерския съвет. Процедурите по условията
  в никакъв случай не може да се преуреждат от Министерския
  съвет, след като веднъж са уредени в специалния закон за
  партиите.
  По законопроекта се изказа и г-н Иван Аспарухов, член
  на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.
  По параграф 12 от Законопроекта на Министерския
  съвет предлагат да се запази досегашният текст на чл. 15 от
  Закона за държавната собственост и общините да не бъдат


  4

  изключвани от кръга на органите и ведомствата, на които органите
  на централната власт могат да представят безвъзмездно за
  управление имоти държавна собственост. Настоява се за отмяна
  на чл. 79 от Закона за държавната собственост, тъй като с него се
  създава изключителна преференциалност на държавната
  собственост. Оспорва се предложението областните управители
  да отменят актовете за общинска собственост, т.е. това е
  административен ред за защита при неправилно актуване на
  имоти. За общините не е предвиден такъв ред следователно и за
  държавата не би следвало да се регламентира този
  административен ред.
  Законопроекта, внесен от Юлияна Дончева и група
  народни представители беше по принцип подкрепен, като бяха
  изведени и някои проблеми, свързани с разпоредбите на членове
  43 и 44, които се явяват общи за разпореждане с недвижими имоти
  частна държавна собственост. И понастоящем е предвидено това
  да става само при търг и при специални нормативни условия.
  Същевременно има едно изключение. Член 49 се явява специален.
  Избягвайки от търга, това става по реда на чл. 49, в чиято ал. 3 е
  регламентирано, че продажбата по ал. 1 на чл. 49 се извършва със
  заповед на областния управител. На това основание не се
  провежда търг. И в двата посочени случая се избягва търгът. Ако
  се иска да се реши този въпрос радикално и наистина по морален
  начин, би трябвало всички такива жилища да се предлагат на търг,
  независимо дали става въпрос за чиновник, за работник или за
  други лица. Относно списъка на лицата за които е ограничена
  възможността да закупуват имоти частна държавна собственост
  бе отбелязано, че не е изчерпателен.
  -Изключването на възможността да се използват
  компенсаторните инструменти при закупуване на недвижими
  имоти частна държавна собственост е неприемлива, а това
  ограничение да се отнася само до жилища и ателиета, дадени под
  наем на държавни служители.
  - Да няма ограничение при замяна при повече от 10 на
  сто разлика, тъй като замяната ще се извърши по пазарни цени
  - В преходните и заключителни разпоредби на
  правоотношенията, които вече са прекратени, не би могло да се
  придава обратна сила, тъй като това е проблем за
  конституционносъобразността на тази разпоредба.
  След проведеното гласуване Комисията реши да предложи
  на народните представители да приемат на първо гласуване
  законопроектите, както следва:
  - Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  държавната собственост, № 402-01-3, внесен от Министерския
  съвет, който беше подкрепен с 10 гласа “за”, 2 гласа “против”
  и 0 гласа “въздържал се”;
  -Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  държавната собственост, № 402-01-3, № 454-01-12, внесен от
  Юлияна Дончева Петкова и група народни представители
  5


  който беше подкрепен с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0
  гласа “въздържал се” и
  - Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  държавната собственост, № 454-01-21, внесен от Даниел
  Вълчев и група народни представители, който беше
  подкрепен с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа
  “въздържал се”.
  Форма за търсене
  Ключова дума