Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
26/10/2004 второ гласуване

  Допълнителен доклад
  ОТНОСНО: Второ четене на общия проект, № 453-03-36/19.5.04
  на Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за държавната
  собственост, № 402-01-3, внесен от Министерския съвет; № 454-01-12, внесен от
  Юлияна Дончева Петкова и група народни представители и № 454-01-21, внесен
  от Даниел Вълчев и група народни представители.
  Допълнителен доклад

  ОТНОСНО: Второ четене на общия проект, № 453-03-36/19.5.04
  на Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за държавната
  собственост, № 402-01-3, внесен от Министерския съвет; № 454-01-12, внесен от
  Юлияна Дончева Петкова и група народни представители и № 454-01-21, внесен
  от Даниел Вълчев и група народни представители.
  На редовно заседание, проведено на 21.10.2004 г., Комисията по правни
  въпроси повторно обсъди някои параграфи от общия проект, № 453-03-48/8.07.04
  на Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за държавната
  собственост, № 402-01-3, внесен от Министерския съвет; № 454-01-12, внесен от
  Юлияна Дончева Петкова и група народни представители и № 454-01-21, внесен
  от Даниел Вълчев и група народни представители.
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА
  СОБСТВЕНОСТ
  (ОБН., ДВ, БР. 44 от 1996 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 104 от 1996 г., БР. 55,61 и 117 от 1997 г.,
  БР. 93 И124 от 1998 г., БР. 67 от 1999 г., БР. 9,12,26 И 57 от 2000 Г., БР. 1 ОТ 2001Г.;
  РЕШЕНИЕ № 7 НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ 2001 г. - БР. 38 от 2001 г.; изм., БР. 45
  ОТ 2002 Г. И БР. 63 ОТ 2003 Г.)
  КОМИСИЯТА ПРЕГЛАСУВА § 10 И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ НА § 10:
  § 10. Член 15 се изменя така:
  "Чл. 15. (1) Имоти - държавна собственост, се предоставят
  безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред,
  определени с правилника за прилагане на закона.
  (2) Министерският съвет може да предоставя имоти - публична
  държавна собственост за управление на ведомствата и общините. Имоти — частна
  държавна собственост се предоставят за управление на ведомствата и общините
  от областния управител по местонахождението на имота.
  (3) Министрите и ръководителите на други ведомства могат да
  предоставят за управление имоти - държавна собственост, предоставени им по
  реда на ал. 2, на териториалните си административни звена и на други
  юридически лица на бюджетна издръжка към тях. Копие от заповедта се изпраща
  на областния управител.
  (4) Исканията за предоставяне на имоти на ведомствата се отправят до
  комисия, чийто състав се определя от Министерския съвет, и се разглеждат от
  нея в едномесечен срок.
  (5) При наличие на подходящи имоти комисията внася предложение в
  Министерския съвет.
  (6) Имоти - публична държавна собственост по смисъла на чл.2, ал.2,
  т.4 могат да се предоставят от Министерския съвет за управление на
  вероизповедания, регистрирани по реда на глава трета от Закона за
  вероизповеданията по предложение на министъра на регионалното развитие и
  благоустройството.”
  КОМИСИЯТА ПРЕГЛАСУВА §25 И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 25. Член 48 се изменя така:
  “Чл. 48. (1) Разпореждането с имоти - частна държавна собственост, се
  извършва със заповед на областния управител, въз основа на която се сключва
  договор.
  (2) Договорите, чрез които държавата придобива имоти и се
  разпорежда с имоти - частна държавна собственост, се сключват в писмена
  форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по
  местонахождението на имота.”
  КОМИСИЯТА ПРЕГЛАСУВА §26 И ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА
  РЕДАКЦИЯ:
  § 26. В чл. 49 се правят следните изменения:
  1. Алинея Ice изменя така:
  “(1) Продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи се извършва
  от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда,
  на чл. 44.”
  2. Алинеи 2 и 5 се отменят.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДАТ § 50 И §51.
  § 50. Подадените до влизането в сила на този закон искания от юридически лица
  и други организации на бюджетна издръжка, за безвъзмездно предоставяне на
  2


  право на управление на имоти – частна държавна собственост по реда на чл.17,
  се разглеждат по досегашния ред.
  §51. Договорите за отдаване под наем на имоти - държавна собственост,
  сключени до влизането в сила на този закон, за срок от 3 години, могат да бъдат
  удължени с две години.
  Форма за търсене
  Ключова дума