Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
11/10/2004 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”, № 302-01-80, ВНЕСЕН ОТ
  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ-ВТОРО ЧЕТЕНЕ.
  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  Доклад

  ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”, № 302-01-80, ВНЕСЕН ОТ
  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ-ВТОРО ЧЕТЕНЕ.
  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”
  (ОБН., ДВ, БР.12 ОТ 2001Г.)
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКОНА.
  § 1. ЧЛЕН 7 СЕ ИЗМЕНЯ ТАКА:
  “ЧЛ. 7. (1) УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ФОНДА СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕВЕТ ЧЛЕНОВЕ, В ТОВА
  ЧИСЛО ПРЕДСЕДАТЕЛ.
  (2) ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРАВО СА МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА,
  МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И
  МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪР-
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ЕДИН ОТ ТЯХ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
  СЪВЕТ.
  (3) ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ НА МИНИСТРИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА
  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАМЕСТВАНИ ОТ ЗАМЕСТНИК-
  МИНИСТРИ, УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ.
  1  (4) ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЗВЪН
  ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО АЛ.2 СЕ ИЗБИРАТ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
  (5) МАНДАТЪТ НА ИЗБОРНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
  ДИРЕКТОР Е 4 ГОДИНИ.
  (6) ИЗБОРНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР СЕ
  ОСВОБОЖДАВАТ ПРЕДСРОЧНО:
  1. ПО ТЯХНА ПИСМЕНА МОЛБА, ОТПРАВЕНА ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ;
  2. ПРИ ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА ЗА ИЗВЪРШЕНО УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ
  ХАРАКТЕР;
  3. КОГАТО СА БИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ЮРИДИЧЕСКИ
  ЛИЦА, КОИТО СА ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, АКО СА ОСТАНАЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ
  КРЕДИТОРИ;
  4. ПРИ ТРАЙНА ФАКТИЧЕСКА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПОВЕЧЕ
  ОТ 6 МЕСЕЦА;
  5. КОГАТО СА ПРИЧИНИЛИ ВИНОВНО ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ НА ФОНДА;
  6. ПРИ СМЪРТ;
  (7) ПРИ ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИЗБОРЕН ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В
  ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕТО МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА
  НА НЕГОВО МЯСТО НОВ ЧЛЕН ЗА СРОК ДО КРАЯ НА МАНДАТА НА ОСВОБОДЕНИЯ ЧЛЕН”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И МАРИНА ВАСИЛЕВА:
  По§ 1:
  1. В ЧЛ. 7, АЛ. 1 ДУМАТА “ДЕВЕТ” СЕ ЗАМЕНЯ С “ОТ ЕДИНАДЕСЕТ”.
  2. В ЧЛ. 7, АЛ 2 СЛЕД ДУМИТЕ “и СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА” СЕ ДОБАВЯ “МИНИСТЪРЪТ
  НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  По§ 1:
  1. В ЧЛ. 7, АЛ. 2 ВТОРОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ОТПАДА.
  2. В ЧЛ. 7, АЛ 4 СЛЕД ДУМАТА “ДИРЕКТОР” СЕ ДОБАВЯ “ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ” И ТЕКСТЪТ
  ПРОДЪЛЖАВА.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 1.
  § 2. В ЧЛ. 8 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:
  1. В АЛ. 1:
  А) ТОЧКА 6 СЕ ОТМЕНЯ;
  Б) В Т. 9 НАКРАЯ СЕ ДОБАВЯ “И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР”.
  2. СЪЗДАВА СЕ НОВА АЛ.2:
  “(2) ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВРЕДИ, КОИТО СА ПРИЧИНИЛИ ВИНОВНО НА ФОНДА.”
  3. ДОСЕГАШНАТА АЛ. 2 СТАВА АЛ.З.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И МАРИНА ВАСИЛЕВА:
  2  В § 2, ЧЛ. 8, АЛ. 1, Т. 9 СЛЕД ДУМИТЕ “ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР” СЕ ДОБАВЯ “КАКТО
  И ЛИЦА, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е ОТ ПОЛЗА НА ФОНДА”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 2.
  § 3. В ЧЛ. 9 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:
  1. АЛИНЕЯ 2 СЕ ИЗМЕНЯ ТАКА:
  (2) ЗАСЕДАНИЯТА СЕ СВИКВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО
  ИНИЦИАТИВА НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. ЗАСЕДАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА И ПО
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.”
  2. В АЛ.З СЕ СЪЗДАВА ИЗРЕЧЕНИЕ ВТОРО:
  “ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ БЕЗ
  ПРАВО НА ГЛАС.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 3 И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 3. В ЧЛ. 9 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:
  1. АЛИНЕЯ 2 СЕ ИЗМЕНЯ ТАКА:
  (2) ЗАСЕДАНИЯТА СЕ СВИКВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО
  ИНИЦИАТИВА НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.”
  2. В АЛ.З СЕ СЪЗДАВА ИЗРЕЧЕНИЕ ВТОРО:
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
  БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС.”
  § 4. В ЧЛ. 10 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:
  1. В АЛ. 1 ДУМИТЕ “С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР” СЕ ЗАЛИЧАВАТ.
  2. СЪЗДАВА СЕ НОВА АЛ.2:
  “(2) В СЛУЧАИТЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 3 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ПО АЛ. 1 СЕ
  ИЗПЛАЩА НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР.”
  3. ДОСЕГАШНАТА АЛ. 2 СТАВА АЛ.З.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 4, В ЧЛ. 10 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЕ:
  В АЛ. 1, т. 1 ДУМАТА “ЧЛЕНОВЕТЕ” СЕ ЗАМЕНЯ С “ИЗБИРАЕМИТЕ ЧЛЕНОВЕ”, Т. 2 И 3
  ОТПАДАТ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И МАРИНА ВАСИЛЕВА:
  ПО § 4: В ЧЛ. 10 СЕ СЪЗДАВА НОВА АЛ. 4:
  (4) УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕМА С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  3  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 4 И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 4. В ЧЛ. 10, АЛ. 1 СЕ ИЗМЕНЯ ТАКА:
  “(1) ИЗБИРАЕМИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛТИЯ СЪВЕТ ПОЛУЧАВАТ
  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ, РАВНО НА МИНИМАЛНАТА МЕСЕЧНА
  РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.”
  § 5. В ЧЛ. 11 Т. 1 СЕ ИЗМЕНЯ ТАКА:
  “1. ПРЕДЛАГА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ОДОБРЯВА
  ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ДНЕВЕН РЕД, НАПРАВЕНИ ОТ ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ОТ
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 5.
  § 6. В ЧЛ. 12 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:
  1. ДОСЕГАШНИЯТ ТЕКСТ СТАВА АЛ. 1, КАТО В Т.2 СЛЕД ДУМИТЕ “СЪГЛАСНО ДАДЕНИТЕ МУ
  ПРАВОМОЩИЯ” СЕ ДОБАВЯ “ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.”
  2. СЪЗДАВАТ СЕ АЛ. 2 И 3:
  (2) ПРИ ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР В ЕДНОМЕСЕЧЕН
  СРОК ОТ НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕТО МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА НА НЕГОВО МЯСТО
  НОВ ЧЛЕН ЗА СРОК ДО КРАЯ НА МАНДАТА НА ОСВОБОДЕНИЯ ДИРЕКТОР. ДО ИЗБИРАНЕТО МУ ФУНКЦИИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С МНОЗИНСТВО ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ.
  (3) ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР ОТГОВАРЯ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВРЕДИ, КОИТО Е
  ПРИЧИНИЛ ВИНОВНО НА ФОНДА.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  В § 6, ЧЛ. 12, АЛ. 2 СЛЕД ДУМАТА “ДИРЕКТОР” СЕ ДОБАВЯ “ИЛИ ОБЕКТИВНА
  НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПОВЕЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА ДА ИЗПЪЛНЯВА
  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И МАРИНА ВАСИЛЕВА:
  ПО § 6: В ЧЛ. 12, АЛ. 2 ДУМИТЕ “НОВ ЧЛЕН” СЕ ЗАМЕНЯТ С “НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
  ДИРЕКТОР”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 6 И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 6. В ЧЛ. 12 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:
  1. ДОСЕГАШНИЯТ ТЕКСТ СТАВА АЛ. 1, КАТО В Т.2 СЛЕД ДУМИТЕ “СЪГЛАСНО ДАДЕНИТЕ
  МУ ПРАВОМОЩИЯ” СЕ ДОБАВЯ “ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.”
  2. СЪЗДАВАТ СЕ АЛ. 2 И 3:
  “(2) ПРИ ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР В
  ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕТО МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
  4  ИЗБИРА НА НЕГОВО МЯСТО НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЗА СРОК ДО КРАЯ НА
  МАНДАТА НА ОСВОБОДЕНИЯ ДИРЕКТОР. ДО ИЗБИРАНЕТО МУ ФУНКЦИИТЕ НА
  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,
  ОПРЕДЕЛЕН ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С МНОЗИНСТВО ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ.
  (3) ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР ОТГОВАРЯ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВРЕДИ, КОИТО Е
  ПРИЧИНИЛ ВИНОВНО НА ФОНДА.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИХАИЛ МИКОВ:
  СЪЗДАВА СЕ НОВ § 6А СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:
  § 6А. СЪЗДАВА СЕ НОВ ЧЛ. 17:
  “ЧЛ. 17. (1) ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА СЕ КОНТРОЛИРА ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА.
  (2) СЛЕД ПРИЕМАНЕТО МУ ОТЧЕТЪТ ПО ЧЛ. 12, Т. 9 СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕЖЕГОДНО В
  СМЕТНАТА ПАЛАТА.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 6А СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 6А. СЪЗДАВА СЕ НОВ ЧЛ. 17:
  “ЧЛ. 17. ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА СЕ КОНТРОЛИРА ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ГЛАВА ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ДА СТАНЕ:
  “ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА”
  §7. МАНДАТЪТ НА ЗАВАРЕНИТЕ ПРИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ТОЗИ ЗАКОН ЧЛЕНОВЕ НА
  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СЕ ПРЕКРАТЯВА.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 7 ДА ОТПАДНЕ.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 7 И ПРЕДЛАГА
  СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  “§ 7. (1) МАНДАТЪТ НА ЗАВАРЕНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ
  ДАРИТЕЛСКИ ФОНД “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ” СЕ ПРЕКРАТЯВА С ИЗБИРАНЕ НА НОВ
  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА
  ТОЗИ ЗАКОН.
  (2) В СРОКА ПО ПО АЛ. 1 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
  ДИРЕКТОР НА ФОНДА.”
  § 8. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА
  ТОЗИ ЗАКОН ИЗБИРА ИЗБОРНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
  СЪВЕТ.
  5  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И МАРИНА ВАСИЛЕВА:
  В § 8 СЛЕД ДУМИТЕ “ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ” СЕ ДОБАВЯ “И
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 8 И
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В § 7 И ПРЕДЛАГА § 8 ДА
  ОТПАДНЕ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
  § 8 САТАВА § 7 С НОВ ТЕКСТ:
  § 7. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ИЗБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
  СЪВЕТ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 7, АЛ. 6 И 7.
  § 9 СТАВА § 8.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  § 9. ДО СТРУКТУРИРАНЕТО НА НОВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ СЕ
  ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОТ ЗАВАРЕНИЯ ПРИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАКОНА ДОСЕГАШЕН ОРГАН.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ И ПРЕДЛАГА ЗА § 9 ДА ОТПАДНЕ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕЛКА АНАСТАСОВА И МАРИНА ВАСИЛЕВА:
  СЪЗДАВА СЕ НОВ § 10:
  § 10. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРЕДЛАГА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК ПРОМЕНИ В ЗАКОНА,
  ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА
  ФОНДА.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  Форма за търсене
  Ключова дума