Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
16/03/2005 първо гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  избиране на народни представители, № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група
  народни представители; № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група народни
  представители; № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и група народни
  представители и № 454-01-49, внесен от Кръстьо Петков група народни представители
  -първо четене.
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  избиране на народни представители, № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група
  народни представители; № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група народни
  представители; № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и група народни
  представители и № 454-01-49, внесен от Кръстьо Петков група народни представители
  -първо четене.
  На заседание, проведено на 15.03.2005 г., Комисията по правни въпроси обсъди на
  първо четене Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за избиране на
  народни представители, № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група народни
  представители; № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група народни
  представители; № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и група народни
  представители и № 454-01-49, внесен от Кръстьо Петков група народни
  представители.
  На заседанието присъстваха вносителите на законопроектите. От името на
  вносителите по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на
  народни представители, № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група народни
  представители, народният представител Даниел Вълчев изложи основните мотиви на
  предложения законопроект. Г-н Вълчев посочи, че законопроектът има за цел да
  усъвършенства нормативната уредба на изборния процес за конституиране на
  Народно събрание и да предложи решение на някои от основните проблеми,
  констатирани през последните години при произвеждането на избори - ниска
  избирателна активност, особено сред младите хора и българските граждани, живеещи
  в чужбина; голям брой на участващите политически партии, някои от които с
  изключително ниско обществено доверие, което води до неоползотворяване на
  гласовете на избирателите, които са ги подкрепили и до изразходване на голям
  финансов ресурс.
  От името на вносителите по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона
  за избиране на народни представители, № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и
  група народни представители, народният представител г-н Мл.Червеняков посочи, че с
  предложения проект се цели усъвършенстване на правната уредба за провеждане на
  изборния процес и съобразяването й с настъпилите промени в законодателството, като
  се отчитат и констатираните слабости, проявили се на предходни избори. Цел на
  проекта е и създаване на условия за активизиране на българските граждани за участие
  в изборите за народни представители.
  От името на вносителите по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона
  за избиране на народни представители, № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и
  група народни представители, народният представител г-н В. Василев подчерта, че
  предложените изменения в Закона за избиране на народни представители целят
  увеличаване на избирателната активност, постигане на максимална представителност
  на определените резултати и запазване на възможността на избирателите от отделните
  избирателни райони да определят своите народни представители.
  Народният представител г-н Кр. Петков изложи мотивите и целите на
  Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни  представители, № 454-01-49, внесен от Кръстьо Петков и група народни
  представители. Г-н Петков посочи, че този законопроект е внесен първи по време, в
  сравнение с останалите законопроекти, които третират същата материя, като
  същевременно с него се дава възможно най-изчерпателната уредба на избирателния
  процес. Според г-н Петков практиката показва, че промените в изборното
  законодателство, приети в последния момент, внасят объркване и предизвикват
  многобройни правни и съдебни спорове. Един от начините, за да се избегне това, е да
  се внесат своевременно корекциите в действащия закон за избиране на народни
  представители, като се въведе мажоритарен елемент в системата за номиниране и
  гласуване. Заедно с това е необходима ясна регламентация на правата на българските
  граждани, които живеят в чужбина, да участват в парламентарни избори. Сегашната
  практика допуска манипулации и подмяна на вота чрез гласуване на неподходящи
  места или ограничаване на свободното волеизявление на всеки гражданин.
  След излагане на мотивите по всеки един от законопроектите, председателят на
  Комисията по правни въпроси г-жа Анелия Мингова даде възможност народните
  представители да изложат своите становища по тях. В последвалите разисквания
  участие взеха народните представители М.Миков, Четин Казак, Т. Дончева, Й.Соколов,
  Ст.Кушлев, Мл.Червеняков, Д.Вълчев.
  Като цяло народните представители подкрепиха внесените законопроекти, с
  изключение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на
  народни представители, № 454-01-49, внесен от Кръстьо Петков и група народни
  представители. Според народните представители този законопроект съдържа редица
  много сериозни пропуски от правно и конституционно естество, което обстоятелство
  не допуска той да бъде подкрепен. Народният представител Ч.Казак, подкрепяйки по
  принцип останалите три законопроекта, подчерта, че далеч по-удачно решение в
  изборния процес е въвеждането на практиката на т.нар. отделна бяла бюлетина,
  обозначена с уникален номер. В този смисъл той се изказа против разрешението с
  интегрална бюлетина, което се предлага в законопроектите. Противоположно
  становище по този въпрос изказа народният представител Т.Дончева, която посочи, че
  въвеждането на гласуване с интегрална бюлетина е утвърдена европейска практика,
  която е успешна и в някои бълкански страни. В този дух се изказа и нар.представител
  г-н Й.Соколов, който също подкрепи по принцип трите законопроекта, като
  същевременно посочи, че съществуват някои проблеми от правен и технически
  характер, които би следвало да намерят нормативно разрешение при гласуването на
  второ четене на обединения законопроект. Народният представител Ст.Кушлев също
  подкрепи трите законопроекта, с изключение на този внесен от г-н Кр.Петков и група
  народни представители, като същевременно подчерта, че следва да се намерят по-
  удачни юридически разрешения по проблема за гласуване на учащите се. Народният
  представител г.н Мл.Червеняков посочи, че промяната в изборното законодателство в
  навечерието на избори би следвало да отговаря на следните принципи:
  - предлаганите промени следва да бъдат конституциосъобразни;
  - предлаганите промени следва да бъдат продукт на максимален консенсус между
  политическите сили;
  - предлаганите промени не трябва да създават технологични и фактически проблеми
  на избирателния процес;
  - предлаганите промени не трябва да променят вече утвърдени избирателни и
  правни практики;
  - с предлаганите промени следва да се решават законодателно само действително
  съществени проблеми в избирателния процес;
  2  Като цяло г-н Червеняков намира, че така направените законодателни предложения
  във внесените законопроекти, отговарят на тези принципи, но някои съществени
  въпроси, като тези свързани с гласуването на български граждани в чужбина и
  въвеждането на практиката на т.нар. интегрална бюлетина следва да намерят своето
  задоволително решение в обединения законопроект.
  След проведените разисквания и гласуване Комисията по правни въпроси реши:
  - с 12 гласа “за” и един “въздържал се” да предложи на народните представители да
  приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  избиране на народни представители, № 554-01-10, внесен от Даниел Вълчев и група
  народни представители;
  - с единодушие да предложи на народните представители да приемат на първо
  гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на
  народни представители, № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев и група
  народни представители;
  - с 12 гласа “за” и един “въздържал се” да предложи на народните представители да
  приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона
  за избиране на народни представители № 454-01-147, внесен от Валентин Василев
  и група народни представители и
  - 12 гласа “въздържал се” и един “за” да предложи на народните представители да не
  приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона
  за избиране на народни представители № 454-01-49, внесен от Кръстьо Петков
  група народни представители.
  Форма за търсене
  Ключова дума