Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
24/03/2005 първо гласуване

  ОТНОСНО: Общия проект на Законопроектите за изменение и
  допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-10, внесен от
  Даниел Вълчев и група народни представители; № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев
  и група народни представители и № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и група
  народни представители.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ОТНОСНО: Общия проект на Законопроектите за изменение и
  допълнение на Закона за избиране на народни представители, № 554-01-10, внесен от
  Даниел Вълчев и група народни представители; № 454-01-145, внесен от Сергей Станишев
  и група народни представители и № 454-01-147, внесен от Валентин Василев и група
  народни представители.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
  (Обн. ДВ бр.37 от 13.04.2001 г. в сила от 13.04.2001 г.; Решение № 8 от 3.05.2001 г. на
  Конституционния съд на РБ бр.44 от 8.05.2001 г. изм.бр.45 от 30.04.2002 г. т.1 р.2,
  № 120)
  § 1. В чл. 22, ал. 1 се създава изречение второ: “Решенията са вземат с мнозинство
  ДВЕ ТРЕТИ от присъстващите.”
  § 2. В чл. 23, ал.1 се изменя така:
  “ (1) Централната избирателна комисия:
  1. следи за изпълнението на този закон на територията на страната и в
  дипломатическите представителства в чужбина;
  2. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на
  районните и секционните избирателни комисии;
  3. поддържа страница в Интернет, в която публикува решения,методически
  указания, предварителни и окончателни резултати от изборите и други документи и
  данни;
  4. определя условията и реда за гласуване на българските граждани в чужбина
  не по-късно от 50 дни преди изборния ден;
  5. назначава районните избирателни комисии, както и секционни избирателни
  комисии в случаите, когато районната избирателна комисия не ги е назначила в
  установения срок;
  6. регистрира партии и коалиции за участие в изборите и им издава
  удостоверения;
  7. утвърждава образеца на изборната бюлетина и определя условията и реда за
  отпечатване на бюлетините;  8. разглежда жалби против решения и действия на районните избирателни
  комисии, произнася се по тях в тридневен срок с окончателно решение и го обявява
  незабавно;
  9. определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден и им издава удостоверения;
  10. приема и обнародва в "Държавен вестник" методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и методика за определяне на резултатите от
  гласуването не по-късно от 55 дни преди изборния ден;
  11. определя броя на мандатите в многомандатните избирателни райони въз
  основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на
  населението;
  12. определя условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната
  обработка на резултатите от изборите не по-късно от 54 дни преди изборния ден;
  13. възлага чрез конкурс компютърната обработка на резултатите от изборите
  не по-късно от 40 дни преди изборния ден;
  14. издава методически указания за работата на районните и секционните
  избирателни комисии по прилагане на този закон;
  15. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден;
  16. приема и обнародва в „Държавен вестник" образец на декларацията по чл. 36, ал. 9 не по-късно от 20 дни преди изборния ден;
  17.обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните
  народни представители по пропорционалната система;
  18. обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след
  обявяването им;
  19. определя реда за проверка за двойно гласуване и възлага на колектив от
  експерти извършването й;
  20. предоставя резултатите от проверката по т. 20 на заинтересованите лица и
  при установяване на двойно гласуване сезира прокуратурата;
  21. предоставя на участниците в изборите на магнитен носител резултатите от
  гласуването по избирателни секции за цялата страна и ги публикува в Интернет;
  22. публикува резултатите от изборите по избирателни секции за цялата страна
  в специален бюлетин и на магнитен носител не по-късно от 40 дни след изборния ден;
  23. предава по-късно един екземпляр от протоколите на секционните и
  районните избирателни комисии в Държавния архивен фонд.
  (2) Решенията на Централната избирателна комисия се съобщават чрез
  публикуване в бюлетин на Българската телеграфна агенция и в Интернет страницата на
  ЦИК.
  (3) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 5, 6, 9, 13 и 15
  могат да се обжалват в тридневен срок от съобщаването им пред Върховния
  административен съд. В тридневен срок Върховния административен съд се произнася с
  решение, което е окончателно.
  § 3. В чл. 24, ал.1, т. 12 накрая се добавя “до един час от постъпване на жалбата и
  преди края на изборния ден.”
  § 4. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 6, накрая се добавя “и решението на секционната избирателна комисия се съобщава на жалбоподателя веднага.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Решенията на секционните избирателни комисии, свързани с недопускане на
  избирател до гласуване могат да се обжалват пред Районната избирателна комисия.”
  2  § 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите “заличават се” се добавя “също и”.
  2. Ал.8 се изменя така:
  (8) Отказът за заличаване или дописване се съобщава на заявителя незабавно и
  може да се обжалва пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът
  разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването й с
  призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 26, ал. 1 и постановява решение,
  което се обявява незабавно и е окончателно.”
  § 6. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал.9:
  Вариант 1:
  „(9) Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по
  избор в населеното място, където се обучава, след представяне на документ за
  самоличност, надлежно заверена ученическа или студентска книжка и декларация по
  образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”
  Вариант 2:
  (9) Ако избирателите са студенти или ученици с постоянен и настоящ адрес в
  различни населени места и те не са направили искане по ал.7 и 8, може да гласуват в
  избирателната секция по настоящ адрес след представяне на документ за самоличност,
  надлежно заверена студентска или ученическа книжка и декларация, че няма да гласуват
  на друго място”.
  2. Създава се ал. 10:
  “(10) За декларациите по ал. 9 се прилагат съответно ал. 4 и 5."
  §7 . В чл. 41, ал. 8 се изменя така:
  (8) Ръководителите на български дипломатически представителства в чужбина
  образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили
  лично желанието си да гласуват не по-късно от 14 дни преди изборния ден, в писмена
  форма /саморъчно подписано заявление, подадено лично или чрез писмо, телеграма или
  по друг начин, до посолството на Република България или консулската служба за
  съответната държава/. В заявлението се посочват трите имена по паспорт на избирателя,
  заявил желание да гласува, ЕГН, адрес на пребиваване в съответната държава, както и
  постоянният адрес на лицето в Република България” Ръководителят на българското
  дипломатическо представителство изпраща телеграма или писмо до Главна дирекция
  “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на
  регионалното развитие и благоустройството не по-късно от седем дни преди изборния ден,
  съдържаща трите имена, ЕГН и постоянния адрес в Република България на заявителите, за
  да бъдат заличени тези лица от списъците за гласуване в Република България и да бъдат
  включени в избирателните списъци за съответната секция.”
  § 8. Създава се чл. 49а:
  "Чл. 49а. (1) За участие в изборите партиите, коалициите и инициативните комитети
  внасят изборен безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка.
  (2) Депозитът по ал. 1 е в размер:
  1. 40 000 лв. за партиите;
  2. 50 000 лв. за коалициите;
  3. 10 000 лв. за инициативните комитети.
  (3) След обявяване на окончателните резултати от изборите с решение на
  Централната избирателна комисия депозитът се възстановява на политическите
  партии и коалиции, които са получили не по-малко от 1 на сто от
  действителните гласове на национално ниво, както и на инициативните
  3  комитети, чиито кандидати са получили гласове не по-малко от една четвърт от
  районната избирателна квота."
  § 9. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите "предпочитан основен и резервен цвят на бюлетината,
  както и" се заличават.
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Към заявлението партията представя:
  1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията
  в регистъра на политическите партии;
  2. удостоверение за актуално състояние към датата на насрочване на изборите;
  3. копие от броя на “Държавен вестник”, в който е обнародвано решението за
  регистрацията на партията или други документи според изискванията на действащото към
  момента на регистрацията й законодателство;
  4. образец от подписите на представляващите партията лица и образец от печата на
  партията;
  5. банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а;
  6. списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на не по-малко от 5000
  членове и копия на заявленията им за членство."
  3. Ал.4 се изменя така:
  “ (4) Към заявлението коалицията представя:
  1. документите по ал.3, т. 1 -4 и т.6 за всяка от участващите в нея партии;
  2. решение за образуването, подписано от представляващите партиите лица;
  3.образец от подписите на лицата, които представляват коалицията и образец от
  печата на коалицията, когато има такъв;
  4.банков документ за внесен депозит съгласно чл. 49а."
  4. В ал. 5 думите «ал. 3» се заменят с «ал. 3, т. 1-4 и 6»
  5. Създава се нова ал. 6:
  "(6) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите и списъците
  по ал. 3 и 4 и при установяване на нередовности отказва да регистрира съответната партия
  или коалиция."
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.”
  § 10. Създава се чл. 50а:
  “Чл. 50а. (1) Наименованието и/или абревиатурата на коалиция не може да повтаря
  наименованието и/или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за
  политическите партии, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви,
  цифри или други знаци.
  (2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието и/или абревиатурата на
  коалицията повтаря наименованието и/или абревиатурата на някоя от участващите в
  състава й партии.
  4  (2) Централната избирателна комисия отказва да регистрира коалиция, когато не е
  спазено условието по ал. 1."
  § 11. В чл. 52, ал. 6, изречение първо накрая се добавя ”и народните
  представители”.
  § 12. В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  (2) Предизборната кампания се отразява от БНТ и БНР под формата на клипове,
  диспути и хроники."
  2. В ал. 5, изречение първо думите “като се отчита парламентарното им
  представителство” се заличават.
  § 13. Член 62 се изменя така:
  "Чл. 62. (1) Редът на представянето на партиите и коалициите в различните форми
  на предизборната кампания се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една от тях
  поотделно, който се провежда в присъствие на представители на политическите партии и
  предизборните коалиции, регистрирали кандидати за народни представители, и на
  представители на БНТ и БНР.
  (2) Определеният от жребия ред се обявява от ЦИК по реда за обявяване на
  решенията й не по-късно от 31 дни преди изборния ден.”
  § 14. Вариант 1:
  Член 63 се изменя така:
  "Чл. 63. (1) Предизборната кампания по БНТ и БНР започва и завършва с клипове
  на партиите и коалициите, регистрирали кандидати, или на техни кандидати с
  продължителност до една минута.”
  Вариант 2:
  Член 63 се отменя.
  § 15. В чл.64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “ и клипове”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  "(2) Хрониките се излъчват ежедневно за предизборните прояви на партиите и
  коалициите, регистрирали кандидати за народни представители, или на техните
  кандидати. Те се разделят на блокове за парламентарно представените и
  извънпарламентарните партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни
  представители, при спазване принципа на равнопоставеност. Времетраенето на
  излъчването за всяка отделна партия и коалиция е до една минута.“
  3. Създава се ал. 3:
  "(3) Времето за излъчване на хрониките и клиповете се определя по споразумение
  между ръководствата на БНТ, БНР и на политическите партии и коалиции, регистрирали
  кандидати или упълномощени от тях представители.”
  § 16. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Българската национална телевизия и Българско национално радио предоставят
  на кандидатите за народни представители и на представителите на партиите и
  коалициите, регистрирали кандидати за народни представители, телевизионно и
  радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми.
  5  Провеждат се по два диспута на седмица (осем за цялата предизборна кампания) с
  времетраене до 90 минути.”
  2 Ал.2 се изменя така:
  Вариант 1:
  "(2) Времето по ал. 1 се предоставя по равно на регистрираните за участие в изборите
  партии и коалиции."
  Вариант 2:
  (2)Най-малко половината от времето по ал. 1 се предоставя на парламентарно
  представените партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители и на
  определени от тях кандидати, а останалата част от времето- на извънпарламентарните
  партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители и на определени от
  тях кандидати по споразумение между представителите на БНТ, БНР и на партиите и
  коалициите, регистрирали кандидати."
  § 17. Чл. 68 се изменя така:
  Чл. 68. Предизборните предавания на БНТ и БНР и техните регионални центрове
  се заплащат по цени, определени по споразумение между ръководствата на БНТ, БНР и на
  парламентарно представените партии и коалиции, но не по-високи от 30 на сто от
  действащите тарифи.”
  § 18. Чл. 74 се изменя така:
  "Чл. 74. (1) Гласуването се извършва с бели общи бюлетини по образец.
  (2) Бюлетините не могат да съдържат реквизити извън изброените в
  закона.
  (3) Бюлетините съдържат:
  1. номера на избирателния район;
  2. поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати;
  3. пълните или съкратените наименования на партиите и коалициите,
  издигнали кандидати в съответния избирателен район, както и имената на
  независимите кандидати с означението "независим";
  4. имената на кандидатите, заемащи първо място в кандидатските листи
  на партиите и коалициите;
  5. квадратчета за отразяване на волята на избирателя срещу
  наименованията на партиите и коалициите, съответно срещу имената на
  независимите кандидати.
  (4) Поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати се
  определят чрез жребий от районната избирателна комисия в присъствието на техни
  представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден."
  § 19. Създава се чл. 74а:
  "Чл. 74а. Българските граждани, живеещи в чужбина, могат да гласуват и по
  електронен начин по ред, определен в закон."
  § 20. Чл. 75 се отменя.
  § 21. В чл. 77 ал. 2 се отменя.
  § 22. Създава се чл.78а:
  "Чл. 78а. (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и
  секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с
  6  увреждане на зрението се намира на някой от тях, избирателят може да гласува в
  избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично посочена с
  решение на районната избирателна комисия.
  (2) В сградата по ал. 1 задължително се обособява поне една секция на първия
  етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и
  със зрителни увреждания, която да е с най-малко избиратели по основен избирателен
  списък."
  (3) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставят табела и други обозначителни
  знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.
  (4) Не по-късно от 7 дни преди датата на произвеждане на изборите районната
  избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово
  осведомяване и местния печат мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни
  увреждания да се придвижат и да гласуват в изборния ден.
  (5) В обявлението по ал. 4 се посочват телефон и адрес, на които могат да се
  правят заявки за помощ в изборния ден."
  § 23. В чл. 80, ал. 2 се изменя така:
  (2) Председателят на секционната избирателна комисия, определен от общинската
  избирателна комисия неин член и кметът на общината, района или кметството, или
  определено от тях с нарочна заповед длъжностно лице от общинската администрация
  подписват протокол за предаването и приемането на бюлетините, изборните книжа и
  материали. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия
  бюлетините, изборните книжа и материали се получават и протоколът се подписва от
  заместник-председателя на секционната избирателна комисия.”
  § 24. В чл. 81, ал. 1 думите "се поставят образци от бюлетините" се заменят с
  думите "се поставя образец на бюлетината"
  § 25. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "(1) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от
  председателя на секционната избирателна комисия в 6.00 ч., ако присъстват повече от
  половината от членовете на секционната избирателна комисия. При липса на кворум се
  уведомява районната избирателна комисия. Ако в 6.00 ч. са се явили повече от половината
  от членовете на секционната избирателна комисия, но не се е явил председателят на
  комисията, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-
  председателя на комисията, което обстоятелство се вписва в протокола с изборните
  резултати.”
  2. В ал. 2 накрая се добавя “на мястото на неявилите се членове в срок от един час.”
  § 26. В чл. 84 ал. 2 се отменя.
  § 27. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “за страната- само за избирателитете, навършили 70-
  годишна възраст и ползващи се от привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и
  заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност.”
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Избирателите в чужбина удостоверяват самоличността си само с паспорт
  съгласно Закона за българските документи за самоличност.”
  7  § 28. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В an. 1 се създава изречение второ: “Документът за самоличност остава в
  представителя на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от
  избирателя в избирателния списък.”
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: “По същия начин се постъпва и когато се
  установи разлика в някое от имената на избирателя в списъка и според документа за
  самоличност при идентичност на единния граждански номер.”
  § 29. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "комисия" се добавят думите "бюлетина, подписана
  от председателя, заместник-председателя и секретаря на комисията и".
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Бюлетината се подписва непосредствено преди предоставянето й на избирателя."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) се създава се нова т. 1:
  1. поставя в квадратчето срещу наименованието на партията или коалицията или
  името на независимия кандидат, който е избрал, знак, изразяващ по еднозначен начин
  неговия вот;"
  б) досегашната т.1 става т. 2 и се изменя така:
  "2. поставя бюлетината в плика и го затваря;"
  в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата “гласуването” се добавя
  изразът “и полагането на подпис в избирателния списък в графата “гласувал”.
  § 30. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал.2 се изменя така:
  “(2) Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да
  извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може
  да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.
  При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава
  окончателно от секционната избирателна комисия. Името и единният граждански номер
  на придружителя, както и причината за гласуване с придружител, се вписват в графата
  Забележки на избирателния списък от член на комисията. Когато физическото
  увреждане не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на
  комисията отбелязва “гласувал”. Това обстоятелство се отбелязва в графата “Забележки” и в протокола на секционната избирателна комисия.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.”
  3. Досегашните ал. 3,4, 5 и 6 стават съответно ал.4, 5, 6 и 7.
  4. Досегашната ал. 7 става ал.8 и в нея накрая се добавя “извън изборното
  помещение.”
  5. Досегашната ал.8 става ал.9 и се изменя така:
  “(9) Забранява се изнасянето на избирателни кутии и избирателни списъци извън
  изборното помещение след приемането им от комисията в предизборния ден и по време на гласуването и преброяването на гласовете.”
  § 31. Създава се чл. 88а:
  "Чл. 88а. (1) Избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с
  увреждане на зрението удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред
  секционната избирателна комисия в секцията по чл. 78а, ал. 1.
  (2) Член на секционната избирателна комисия от секцията по чл. 78а, ал. 1,
  определен от председателя и секретаря й, отива в секционната избирателна комисия на
  избирателя с документа му за самоличност.

  8  (3) След сверяване на данните на избирателя от документа му за самоличност с
  тези от основния избирателен списък председателят на секционната избирателна комисия
  в секцията по постоянен адрес зачертава името и останалите данни на избирателя в
  основния избирателен списък, отбелязва в графа "Забележки", че избирателят ще гласува в
  секцията по чл. 78а, ал. 1, и съставя протокол в два екземпляра - по един за всяка
  секционна избирателна комисия.
  (4) Протоколът съдържа:
  1. номер и дата на издаване на протокола;
  2. данни за секцията и секционната избирателна комисия, издаващи протокола;
  3. име, единен граждански номер и постоянен адрес на избирателя, вид и номер на
  документа за самоличност;
  4. номер на секцията по чл. 78а, ал. 1, в която ще гласува избирателят.
  (5) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на секционната
  избирателна комисия, която го съставя.
  (6) Екземпляр от протокола се прилага към основния избирателен списък на
  секцията по постоянен адрес на избирателя.
  (7) Другият екземпляр от протокола се предава на члена на секционната
  избирателна комисия от секцията по чл. 78а, ал. 1, като той се връща в секцията си и
  предава протокола на председателя на секционната избирателна комисия.
  (8) Избирателят се вписва в основния избирателен списък на секцията по чл. 78а,
  ал. 1, като в графа "Забележки" се отбелязват данните за номера и датата на протокола и се
  вписва думата "протокол". Протоколът се прилага към основния списък, след което
  избирателят се допуска да гласува.»
  § 32. В чл. 89, ал. 2 се създава изречение трето: “Това обстоятелство се вписва в
  протокола с изборните резултати.”
  § 33. В чл. 90 ал.1, 2 и 3 се изменят така:
  (1) Избирателите гласуват до 19,00 ч. Когато в 19.00 ч. пред изборното
  помещение няма негласували избиратели, председателят на комисията обявява
  гласуването за приключило и комисията пристъпва към преброяването на подадените
  бюлетини и определянето на получените в секцията изборни резултати. Когато в 19,00 ч.
  пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването продължава, докато
  тези избиратели упражнят правото си на глас, но не по-късно от 20,00 ч. Председателят на
  комисията обявява гласуването за приключило веднага след като тези избиратели
  упражнят правото си на глас. Явилите се след обявяване на гласуването за приключило
  избиратели не се допускат до гласуване.
  (2) Секционната избирателна комисия може да преустанови
  гласуването, когато са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното
  отстраняване гласуването продължава. Решението за преустановяване на гласуването се
  съобщава незабавно на Централната избирателна комисия чрез районната избирателна
  комисия. Тези обстоятелства се отразяват в протокола на секционната избирателна
  комисия с изборните резултати.
  (3) При необходимост от възстановяване на реда и по решение на секционната
  избирателна комисия председателят може да потърси съдействието на кмета или кметския
  наместник и на органите на Министерство на вътрешните работи. Тези обстоятелства се
  отразяват в протокола на секционната избирателна комисия с изборните резултати.”
  § 34. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3 думите "по ал. 2" се заличават и се създава т.4:.
  9  “4. в бюлетините има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при
  производството”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  "(4) Гласът е недействителен, когато:
  1. пликът не съдържа бюлетина по установения образец;
  2. бюлетината отразява избор за повече от един кандидат;
  3. в бюлетината не е отразен избор;
  4. бюлетината не съдържа необходимия брой подписи."
  § 35. В чл. 98, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  "2. купчинка от пликовете, съдържащи бюлетина по чл. 97, ал. 4, т. 2, 3 и 4 тези
  бюлетини се унищожават с надпис "унищожени" и се поставят обратно в плика;"
  2. Точка 3 се изменя така:
  "3. купчинки от бюлетините, съдържащи действителен глас за партия, коалиция или
  независим кандидат;"
  3. В т. 4 думите "чл. 97, ал. 2" се заменят с "т. 3"
  4.
  §36. В чл.103 ал.4 се изменя така:
  “Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете във
  всеки многомандатен избирателен район по чл.39, ал.1, последователно по азбучен ред на
  държавите, в които са образувани избирателни секции по чл.41, ал.8 и според методиката
  за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на резултатите от
  гласуването по чл.23, ал.1 ,т.10”.
  §37. В чл. 107 и в чл. 109 думите “т. 9” се заменят с “т. 10”
  § 38. Наименованието “Допълнителна разпоредба” се изменя така:
  “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”
  § 39. В § 1, т. 1. от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В буква ”б” след думата “паспорт” се добавя: “само за граждани, навършили 70-
  годишна възраст, ползващи привилегията на разпоредбата на § 9а от Преходните и
  заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност.”
  2. В буква ”г”, думата “(задграничен)” се заменя със “(задграничен - по смисъла на
  чл. 27, ал. 1, изречение второ от Закона за българските документи за самоличност)”.
  § 40. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:
  "§ 1а. Невъзстановените суми от депозити по чл. 49а постъпват в Център "Фонд за
  лечение на деца" към министъра на здравеопазването."
  § 41. Параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
  “§ 2.Централна избирателна комисия за произвеждане на изборите за 40-о Народно
  събрание е Централната избирателна комисия за местни избори.”
  Форма за търсене
  Ключова дума