Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
17/02/2004 второ гласуване

  ДОКЛАД

  на Комисията по правни въпроси

  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния
  кодекс, № 354-01-31, внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители,
  № 354-01-37, внесен от Пламен Панайотов и Пламен Моллов, № 354-01-75, внесен от
  Борислав Ралчев, № 354-01-80, внесен от Димитър Илиев Димитров и група народни
  представители, № 354-01-85, внесен от Нонка Матова, № 302-01-38, внесен от
  Министерски съвет и № 302-01-44, внесен от Министерски съвет.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ДОКЛАД

  на Комисията по правни въпроси

  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния
  кодекс, № 354-01-31, внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители,
  № 354-01-37, внесен от Пламен Панайотов и Пламен Моллов, № 354-01-75, внесен от
  Борислав Ралчев, № 354-01-80, внесен от Димитър Илиев Димитров и група народни
  представители, № 354-01-85, внесен от Нонка Матова, № 302-01-38, внесен от
  Министерски съвет и № 302-01-44, внесен от Министерски съвет.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., попр., бр. 29 от 12.04.1968 г.,
  изм., бр. 92 от 28.11.1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 30.03.1973 г., доп., бр. 27 от 3.04.1973
  г., изм., бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 1.03.1975 г., изм. и доп., бр. 95 от 12.12.1975
  г., изм., бр. 3 от 11.01.1977 г., доп., бр. 54 от 11.07.1978 г., бр. 89 от 9.11.1979 г., изм. и
  доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., попр., бр. 31 от 20.04.1982 г., доп., бр.
  44 от 5.06.1984 г., изм. и доп., бр. 41 от 28.05.1985 г., доп., бр. 79 от 11.10.1985 г.,
  попр., бр. 80 от 15.10.1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., попр., бр. 90 от
  21.11.1986 г., изм., бр. 37 от 16.05.1989 г., в сила от 16.05.1989 г., бр. 91 от 24.11.1989
  г., в сила от 24.11.1989 г., бр. 99 от 22.12.1989 г., в сила от 22.12.1989 г., доп., бр. 10 от
  2.02.1990 г., изм., бр. 31 от 17.04.1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 9.10.1990 г., в сила от
  9.10.1990 г., бр. 1 от 4.01.1991 г., бр. 86 от 18.10.1991 г., попр., бр. 90 от 1.11.1991 г.,
  изм., бр. 105 от 19.12.1991 г., доп., бр. 54 от 3.07.1992 г., в сила от 3.07.1992 г., изм. и
  доп., бр. 10 от 5.02.1993 г., бр. 50 от 1.06.1995 г.; Решение № 19 от 12.10.1995 г. на
  Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 3.11.1995 г.; доп., бр. 102 от 21.11.1995 г., в
  сила от 21.01.1996 г., изм. и доп., бр. 107 от 17.12.1996 г., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм.,

  2
  бр. 85 от 26.09.1997 г.; Решение № 19 от 21.11.1997 г. на Конституционния съд на РБ
  - бр. 120 от 16.12.1997 г.; доп., бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 24.07.1998
  г., доп., бр. 132 от 10.11.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 133 от 11.11.1998 г.,
  изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 7 от 26.01.1999 г., изм., бр. 51 от 4.06.1999 г.,
  бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 21 от 17.03.2000 г., бр. 51
  от 23.06.2000 г.; Решение № 14 от 23.11.2000 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 98
  от 1.12.2000 г.; доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 101 от 23.11.2001 г., бр. 45 от
  30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.09.2002 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  §1. В чл. 53, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква "а" в края запетаята се заменя с точка и
  запетая, а съюзът "и" се заличава.
  2. Буква "б" се изменя така:
  "б) имуществото, придобито чрез или по повод на престъпление, независимо чия
  собственост е, освен ако не подлежи на връщане или възстановяване; когато придобитото
  липсва или подлежи на връщане или възстановяване, присъжда се неговата
  равностойност;"
  3. Създава се буква "в":
  "в) имуществото, получено при отчуждаване на имущество, придобито
  чрез или по повод на престъпление."
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §1 да отпадне.
  § 2. В чл. 61 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Когато прокурорът реши да не образува предварително производство или
  прекрати образуваното производство, той изпраща преписката на комисията за
  налагане на възпитателна мярка.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 2:
  §2. В чл. 61 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Когато прокурорът реши да не се образува предварително производство
  или да прекрати образуваното производство, той изпраща преписката на
  комисията за налагане на възпитателна мярка. ”
  § 3. В чл. 93 се създава т. 25, 26, 27 и 28:
  “25. “далекосъобщителен трафик” е насочен пренос на сигнали, писмен текст,
  изображения, звук, данни или съобщения от всякакъв вид чрез проводник,
  радиовълни, оптична или друга преносна среда;
  26. “Нерегламентирано присъединяване” е всяко техническо свързване на обект -
  собственост на физическо или юридическо лице, към електропреносната или
  електроразпределителната мрежа при неспазване на нормативноустановените
  изисквания с цел отклоняване или създаване на условия за отклоняване на
  електрическата енергия от уредите за нейното търговско измерване;

  3
  27. “Неправомерно въздействие върху уред за търговско измерване на
  електрическа енергия” е всяко физическо, техническо или друго действие върху
  самия уред или върху отделни негови части, с което се цели създаването на
  условия за непълно отчитане на действително потребената електроенергия.
  28. "Придобито чрез или по повод на престъпление" е всяко имущество, което
  произтича непосредствено или опосредено от извършено престъпление или е
  получено заради извършено престъпление."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 3: Текста на т. 25 на чл. 93 да се инкорпорира в новия чл. 348а, ал. 1.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага §3 да отпадне,
  а съдържанието му да се инкорпорира в създадените нови разпоредби.
  § 4. В чл. 104 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “сведения, съставляващи държавна тайна” се заменят с
  “класифицирана информация, представляваща държавна тайна”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Класифицираната информация, представляваща държавна тайна, и нейните
  категории се определят със закон.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 4:
  §4. В чл. 104 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “сведения, съставляващи държавна тайна ” се заменят с
  “информация, представляваща държавна тайна”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Информацията, представляваща държавна тайна, се определя със
  закон. ”
  Комисията предлага да се създаде § 4а :
  § 4а. В чл. 155 ал.1 се изменя така:
  “ (1) Който склонява друго лице към проституция или свожда към
  блудствени действия или съвкупление, се наказва с лишаване от свобода до
  три години и глоба от триста до шестотин лева. ”
  § 5. В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Който извърши хомосексуални действия по отношение на лице, ненавършило
  14-годишна възраст, доколкото извършеното не представлява престъпление по ал. 1,
  се наказва с лишаване от свобода от две до пет години."
  2. Алинея 3 се изменя така:

  4
  "(3) Който извърши хомосексуални действия по отношение на лице, навършило
  14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното, се
  наказва с лишаване от свобода до три години."
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 157 ал. 2 и 3 се изменят така:
  "(2) Който извърши хомосексуални действия по отношение на лице,
  ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не представлява
  престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години.
  (3) Който извърши хомосексуални действия по отношение на лице, навършило
  14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното,
  се наказва с лишаване от свобода до три години”.
  § 6. В чл. 161, ал. 1 думите “145-148а” се заменят с “145, 146- 148а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  §7. Създават се чл. 182а и чл. 182б:
  "Чл. 182а. (1) Който с цел извличане на имотна облага подбуди родител чрез дарение,
  обещание, заплаха или злоупотреба със служебно положение да изостави свое дете или да
  даде съгласие за осиновяването му, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба
  до две хиляди лева.
  (2) При условията и с наказанието по ал. 1 се наказва и лице, което подбужда
  непълнолетен да даде съгласие за осиновяването си, когато законът го изисква.
  (3) Който с цел извличане на имотна облага посредничи, без да има право за това, между
  лице или семейство, желаещо да осинови дете, и родител, желаещ да изостави свое дете,
  или жена, приемаща да износи в утробата си дете с цел да го предаде за осиновяване, се
  наказва с лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.
  (4) Ако деянието по ал. 3 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до три
  години и глоба до четири хиляди лева.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 182а.
  Чл. 182б. Който по какъвто и да е начин разпространява информация за деца, които могат
  да бъдат осиновени или са осиновени без съгласието на техните родители или законните им
  представители, или без съгласието на съответните компетентни органи, се наказва с
  лишаване от свобода до шест месеца и глоба до хиляда лева."
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 182б.
  Комисията предлага следната редакция на § 7:
  §7. Създава се чл. 182а:
  "Чл. 182а. (1) Който с цел имотна облага склонява родител чрез дарение, обещание,
  заплаха или злоупотреба със служебно положение да изостави свое дете или да даде
  съгласие за осиновяването му, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба
  до две хиляди лева.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който склонява непълнолетен да даде
  съгласие за осиновяването си, когато законът го изисква.
  (3) Който с цел противозаконна имотна облага посредничи между лице или семейство,
  желаещо да осинови дете, и родител, желаещ да изостави свое дете, или жена,
  приемаща да износи в утробата си дете с цел да го предаде за осиновяване, се наказва с
  лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.

  5
  (4) Ако деянието по ал. 3 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода
  до три години и глоба до четири хиляди лева. ”
  § 8. Създава се чл. 192а:
  "Чл. 192а. (1) Който приеме лице, ненавършило 18-годишна възраст, на работа, която е
  възможно да увреди здравето, безопасността или морала му, се наказва с лишаване от
  свобода до шест месеца и глоба от 500 до 1000 лева.
  (2) Ако престъплението по ал. 1 е извършено по отношение на лице, ненавършило 16-
  годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от 500 до 3000
  лева
  (3) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до
  една година и глоба от 500 до 3000 лева по ал. 1 и лишаване от свобода до три години и
  глоба от 1000 до 5000 лева по ал. 2."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 8:
  § 8. Създава се чл. 192а:
  "Чл. 192а (1) Който без надлежно разрешение приеме на работа лице, ненавършило 18-
  годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от
  петстотин до хиляда лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна
  възраст, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три
  хиляди лева.
  (3) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода
  до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева, апоал.2- лишаване от свобода до
  три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева."
  § 9. В чл. 193а след думата “преследване” се добавя “от общ характер” и накрая се
  добавя “до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §9.
  § 10. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 10:
  “10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, огнестрелни оръжия или
  боеприпаси, за придобиването на които е необходимо разрешение по Закона за
  контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.”
  2. В ал. 2 след думата “размери” се поставя запетая и се добавя “както и за кражба
  на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена
  на Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната,
  Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната,
  Държавна агенция “Гражданска защита” и Държавна агенция “Държавен резерв и
  военновременни запаси”.
  3. В ал. 4 думите “до една година” се заменят с “до три години”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 10:
  1. Точка 10 да придобие следната редакция:  6
  "10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, огнестрелни оръжия
  или боеприпаси."
  2. Ал. 3 на чл. 195 да се измени както следва:
  "(3) Наказанието по предходната алинея се налага и за кражба на взривни
  вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на
  Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната,
  Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната,
  Държавна агенция "Гражданска защита" и Държавна агенция "Държавен
  резерв и военновременни запаси"."
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и думите "до една година" се заменят с "до
  три години".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  Създава се § 10а със следното съдържание:
  "§ 10а. В чл. 196, ал. 1, т. 2 в края се поставя запетая и се добавя, "а в случаите
  по чл. 195, ал. 3 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години."
  Комшията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  Създава се § 106 със следното съдържание:
  "§ 106. В чл. 197, т. 2 посочването "чл. 195, ал. 3" се заменя с "чл.195, ал. 4".
  Комшията подкрепя по принци предложението.
  Комшията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на §10:
  §10. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 10:
  "10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, огнестрелни оръжия или
  боеприпаси."
  2. Създава се нова ал. 3:
  "(3) Наказанието по ал. 2 се налага и за кражба на взривни вещества,
  огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на
  Министерството на вътрешните работи, от Министерството на
  отбраната, от Българската армия и от структурите на подчинение на
  министъра на отбраната, от Държавна агенция "Гражданска защита" и от
  Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"."
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "до една година " се заменят с
  "до три години".
  Комисията предлага да се създаде § 10а:
  § 10а. В чл. 196, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "а в случаите
  по чл. 195, ал. 3 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години."  7
  Комисията предлага да се създаде § 106:
  § 106. В чл. 197, т.2 думите “ 195, ал. 3” се заменят с “ чл. 195, ал. 4
  § 11. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “от сто до триста лева” се заменят с “от петстотин до хиляда лева”.
  2. В ал. 2. думите “от сто до триста лева” се заменят с “от хиляда до пет хиляди лева”.
  3. В ал. 3 навсякъде думите "от сто до триста лева" се заменят е “от пет хиляди до
  десет хиляди лева”.
  4. Създава се ал. 4:
  “(4) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва
  или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §11.
  § 12. В чл. 210, ал. 1, т. 3 накрая се добавя “или от лице, което непосредствено
  извършва сделки с валута в наличност”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и предлага следната
  редакция:
  § 12. В чл. 210, ал. 1, т. 3 накрая се добавя “или от лице, което непосредствено
  извършва по занятие сделки с валута в наличност”.
  § 13. В чл. 214а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) За приготовление към престъпление по чл. 213а, ал. 2 и 3 и
  чл. 214, ал. 2, когато приготовлението е свързано с набавяне на взривни вещества,
  огнестрелни оръжия, боеприпаси или специални технически средства за
  предизвикване на взрив, наказанието е лишаване от свобода от една до шест
  години.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да отпадне.
  § 14. В чл. 216, ал.5 след цифрата “8“ се поставя запетая и се добавя “или ако
  деянието е свързано с унищожаване или повреждане на елементи от
  далекосъобщителната мрежа”, а думите “чл. 37, точки 6 и 7” се заменят с “чл. 37,
  ал. 1, точки 6 и 7”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §14.
  § 15. Създава се чл. 216а:
  “Чл. 216а. (1) Който неправомерно наруши целостта на съоръжения от
  електропреносната или електроразпределителната мрежа, се наказва е лишаване от
  свобода до три години и глоба до петнадесет хиляди лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
  свобода от една до десет години и глоба до двадесет хиляди лева.”

  8
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на §15:
  § 15. Създава се чл. 216а:
  “Чл. 216а. (1) Който сам или чрез другиго неправомерно наруши целостта на
  съоръжения или обекти от електропреносна или електроразпределителна
  мрежа, от газотранспортна или топлопреносна система, система за пренос
  на течни горива, или на водоснабдителна или канализационна система, с
  което създаде условия за отклоняване на електрическа енергия, природен газ,
  течни горива, топлинна енергия или вода, или отвеждане на отпадъчна вода,
  се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петнадесет хиляди
  лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
  свобода от една до десет години и глоба до двадесет хиляди лева. ”
  Комисията предлага да се създаде § 15а:
  § 15а. В чл. 2186, ал. 1 думите “чл. 195, ал. 3”се заменят с “чл. 195, ал. 4”.
  § 16. В чл. 225в, ал. 4 съюзът "и" се заменя с "или".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
  § 17. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който извършва външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии
  с възможна двойна употреба или посредническа дейност, свързана с
  външнотърговски сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна
  употреба без съответното разрешение и/или лиценз, както и ако дейността е
  извършена в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени по линия
  на Съвета за сигурност на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в
  Европа и Европейския съюз, двустранни и многостранни международни договори,
  по които Република България е страна, или с акт на Министерския съвет, се
  наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба до двеста хиляди лева.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и посредническата дейност, свързана с
  външнотърговски сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна
  употреба, осъществени извън територията на Република България, в нарушение на
  забрани, ограничения или санкции, наложени по линия на Съвета за сигурност на
  ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз,
  двустранни и многостранни международни договори, по които Република България
  е страна.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и следващите алинеи се преномерират съответно.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:

  9
  По § 17: Ал. 1 на чл. 233 да се промени така:
  "Чл. 233 (1). Който извършва без съответно разрешение или лиценз
  външнотърговска дейност с оръжие или със стоки или с технологии с
  възможна двойна употреба, или посредническа дейност по сделки с оръжие
  или с такива стоки или технологии, както и когато такива дейности са
  осъществени в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени от
  Съвета за сигурност на ООН, от Организацията за сигурност и
  сътрудничество в Европа или от Европейския съюз, или произтичат от
  международен договор, по който Република България е страна, се наказва с
  лишаване от свобода до шест години и с глоба до двеста хиляди лева.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя само по т. 1 и
  предлага следната редакция на § 17:
  § 17. В чл. 233 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “ (1) Който извършва без съответно разрешение или лиценз външнотърговска
  дейност с оръжие или със стоки или с технологии с възможна двойна
  употреба, или посредническа дейност по сделки с оръжие или с такива стоки
  или технологии, както и когато такива дейности са осъществени в
  нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени от Съвета за
  сигурност на ООН, от Организацията за сигурност и сътрудничество в
  Европа или от Европейския съюз, указани в акт на Министерския съвет, или
  произтичащи от международен договор, по който Република България е
  страна, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба до двеста
  хиляди лева."
  2. В ал.4 съюзът “и” се заменя с “или”.
  § 18. Създава се чл. 234в:
  “Чл. 234в. (1) Който осъществи нерегламентирано присъединяване към
  електропреносната или електроразпределителната мрежа или неправомерно
  въздействие върху уредите за търговско измерване на потребената електрическа
  енергия, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба до десет
  хиляди лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
  свобода от една до осем години и глоба до петнадесет хиляди лева.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на §18:
  §18. Създава се чл. 234в:
  “Чл. 234в. (1) Който сам или чрез другиго осъществи неправомерно
  присъединяване към електропреносна или електроразпределителна мрежа,
  или към газотранспортна, топлопреносна, водоснабдителна или
  канализационна система, система за пренос на течни горива, или
  неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на
  електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода,
  или отведена отпадъчна вода, с което създаде условия за непълно отчитане на
  потребените електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна

  10
  енергия или вода, или на отведена отпадъчна вода, се наказва с лишаване от
  свобода до три години и глоба до десет хиляди лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
  свобода от една до осем години и глоба до петнадесет хиляди лева. ”
  § 19. Член 235 се изменя така:
  “Чл. 235. (1) Който в нарушение на установените в специален закон правила без
  редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън указаните в
  него места, срокове, количество и вид сече, събира, добива, взема или извозва
  дървесни материали, когато с това са причинени немаловажни вреди, се наказва с
  лишаване от свобода до шест години, както и с глоба от хиляда до двадесет хиляди
  лева.
  (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и онзи, който в нарушение на изискванията,
  установени в специален закон, товари, транспортира, разтоварва, съхранява или
  преработва дървен материал или извършва покупко-продажба и други
  разпоредителни сделки с тях, когато с това са причинени немаловажни вреди.
  (3) За престъпление по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода от една до осем
  години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева:
  1. ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото
  осъществяване;
  2. ако е извършено в съучастие с лице - служител по горите, или е извършено от
  горски служител, който се е възползвал от служебното си положение;
  3. ако е извършено чрез използване на чужд, неистински или подправен документ
  или документ с невярно съдържане;
  4. ако е извършено повторно;
  5. ако стойността на незаконно придобития дървен материал е в големи размери.
  (4) Когато престъпленията по ал. 1-3 са извършени от организирана престъпна
  група или представляват опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от
  три до десет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.
  (5) За престъпление по ал. 1 -4 в особено големи размери, представляващо особено
  тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и
  глоба от петдесет хиляди до петстотин хиляди лева.
  (6) Предметът на престъплението по този член се отнема в полза на държавата, а
  ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност.
  (7) За приготовление към престъпление по този член или за сдружаване с такава
  цел наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева.
  (8) Наказанието по ал. 7 се налага и на онзи, който знае, че се върши престъпление
  по този член и не съобщи за това на властта.
  (9) Алинея 8 не се прилага спрямо съпруга, низходящите, възходящите, братята и
  сестрите на дееца и техните съпрузи.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 19:
  1. Ал. 1 да придобие следната редакция:

  11
  "Чл. 235. (1) Който в нарушение на установените в специален закон
  правила без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но
  извън указаните в него места, срокове, количество и дървета сече, събира,
  добива по друг начин, взема или извозва дървета или части от тях, когато с
  това са причинени немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от
  свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева."
  2. Ал. 2 да придобие следната редакция:
  "(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който, в нарушение на
  изискванията, установени в специален закон, товари, транспортира,
  разтоварва, съхранява или преработва дървета или части от тях, когато с това
  са причинени немаловажни вредни последици."
  3. По ал. 3:
  а) в края на основния текст след думата "лева" се добавя запетая и думата
  "ако", като същата отпада от началото на всички точки на ал. 3.
  б) в т. 2 израза "горски служител" се заменя със "служител по горите".
  в) т. 3 се изменя така:
  "3. е извършено чрез използване на чужд, неистински или преправен
  документ или на документ с невярно съдържание;"
  г) т. 5 се изменя така:
  "5. предметът на престъплението е в големи размери."
  4. Ал. 5 да придобие следната редакция:
  "(5) Когато предметът на престъплението е в особено големи размери и
  случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до
  петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до петстотин хиляди лева."
  5. В ал. 7 да се заличат думите "или за сдружаване с такава цел".
  6. Алинея 8 да се променя така:
  "(8) Наказанието по предходната алинея се налага и на този, който знае, че
  се върши престъпление по този член и не съобщи за това на властта. Тази
  разпоредба не се прилага спрямо съпрузите, низходящите, възходящите,
  братята и сестрите на дееца и техните съпрузи."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 19:
  § 19. Член 235 се изменя така:
  "Чл. 235. (1) Който без редовно писмено позволително или с редовно
  позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета
  сече, събира, добива, взема или извозва от горския фонд каквито и да било
  дървета или част от тях, включително отсечени или паднали, когато с това
  са причинени немаловажни вреди, се наказва с лишаване от свобода до шест
  години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.
  (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който укрие, товари,
  транспортира, разтоварва, съхранява или преработва незаконно добит от
  другиго дървен материал, когато с това са причинени немаловажни вреди.
  (3) За престъпление по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода от една
  до осем години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева, ако:
  1. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото
  осъществяване;
  2. е извършено в съучастие със служител по горите, който се е възползвал от
  служебното си положение;

  12
  3. е извършено чрез използване на неистински или преправен документ или
  на документ с невярно съдържание;
  4. е извършено повторно;
  5. предметът на престъплението е в големи размери.
  (4) Когато престъпленията по ал. 1-3 са извършени от лице, което действа по
  поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група или
  представляват опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до
  десет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.
  (5) Когато предметът на престъплението е в особено големи размери и
  случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до
  петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до петстотин хиляди лева.
  (6) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако
  липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност. ”
  § 20. В чл. 242, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква “б” се изменя така:
  “б) с използване на чужд, преправен, неистински или с невярно съдържание
  документ;”
  2. В буква “г” след думата “боеприпаси” се добавя “химически, биологически и
  ядрени оръжия”, а след думата “лъчения” се добавя “и/или компоненти или
  прекурсори за тях, определени със закон или с акт на Министерския съвет или”.
  3. В изречение първо накрая думите “до шест години” се заменят с “до десет
  години”, а думите “до две хиляди лева” се заменят с “от двадесет хиляди до сто
  хиляди лева”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 20: В чл. 242, ал.1, б. "б" да придобие следната редакция:
  "б. чрез използване на документ с невярно съдържание, на чужд, неистински
  или преправен документ;"
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 20:
  § 20. В чл. 242, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква “б” се изменя така:
  “б) чрез използване на документ с невярно съдържание, на чужд, неистински
  или преправен документ;"
  2. В буква “г” накрая се добавя “компоненти, или прекурсори за тях,
  определени със закон или с акт на Министерския съвет;”.
  3. След буква “ж” думите “до шест години” се заменят с “до десет години”, а
  думите “до две хиляди лева” се заменят с “от двадесет хиляди до сто хиляди
  лева”.
  § 21. В чл. 242а след думите “се наказва с” се добавя “лишаване от свобода до шест
  години и”.

  13
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
  § 22. В чл. 246, ал. 1 думите “до три години” се заменят с “до шест години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
  § 23. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива
  произхода, местонахождението, движението или действителните права, свързани с
  имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез или по повод на
  престъпление, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до
  шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на този, който придобие, получи, държи,
  използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на
  имущество, за което знае или предполага в момента на получаването му, че е
  придобито чрез или по повод на престъпление.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата “деянието” се добавя “по ал. 1
  и 2” и се създава т. 4:
  “4. чрез откриване или поддържане на сметка във финансова институция под
  фиктивно име или под името на лице, което не е дало своето съгласие за това.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата “деянието” се добавя “по ал. 1
  и 2”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Предметът на престъплението по ал. 1-5 или имуществото, в което е
  трансформиран, се отнема в полза на държавата, а ако липсва, се присъжда
  неговата равностойност.”
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) Разпоредбите на ал. 1-6 се прилагат и когато престъплението, чрез или по
  повод на което е придобито имуществото, не попада под наказателната
  юрисдикция на Република България.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 23: в чл. 253, ал. 6 да придобие следната редакция:
  "(6) Предметът на престъплението или имуществото, в което той е
  трансформиран, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са
  отчуждени, се присъжда тяхната равностойност."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 23:
  § 23. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:

  14
  “(1) Който извърши финансова операция или сделка с имущество, или
  прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните
  права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез
  престъпление, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една
  до шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на този, който придобие, получи, държи,
  използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването
  на имущество, за което знае или предполага към момента на получаването му,
  че е придобито чрез престъпление. ”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) след думата “деянието” се добавя “по ал. 1 и 2”;
  б) точка 1 се изменя така:
  “1. от две или повече лица, сговорили се предварително, или от лице, което
  действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна
  група;”
  в) създава се т. 4:
  “4. чрез откриване или поддържане на сметка във финансова институция под
  фиктивно име или под името на лице, което не е дало своето съгласие за
  това. ”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата “деянието” се добавя “по
  ал. 1 и 2”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “ чл. 37, т. 6 и 7” се заменят с
  “ чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7. ”
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  "(6) Предметът на престъплението или имуществото, в което е
  трансформиран, се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е
  отчужден, се присъжда неговата равностойност."
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) Разпоредбите на ал. 1-6 се прилагат и когато престъплението, чрез което
  е придобито имуществото, не попада под наказателната юрисдикция на
  Република България. ”
  § 24. Създава се нов чл. 253а:
  “Чл. 253а. (1) Приготовлението за изпиране на пари или сдружаването с такава цел
  се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от пет хиляди до десет
  хиляди лева.
  (2) Същото наказание се налага и на онзи, който подбужда другиго към изпиране
  на пари.
  (3) Имуществото, предназначено за извършване на изпиране на пари, се отнема в
  полза на държавата, а ако липсва, се присъжда неговата равностойност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 24, чл. 253а /нов/:
  1. В ал. 3 след думите "ако липсва" се добавя "или е отчуждено".
  2. Предлагам да се създаде ал. 4 със следното съдържание:

  15
  "(4) Не се наказва участник в сдружението по ал. 1, който преди да е
  довършено престъплението, се откаже от деянието и съобщи за него на
  властта."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 24:
  § 24. Създава се нов чл. 253а:
  “Чл. 253а. (1) Приготовлението за изпиране на пари или сдружаването с такава
  цел се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от пет хиляди до
  десет хиляди лева.
  (2) Същото наказание се налага и на онзи, който подбужда другиго към
  изпиране на пари.
  (3) Имуществото, предназначено за изпиране на пари, се отнема в полза на
  държавата, а ако липсва или е отчуждено, се присъжда неговата
  равностойност.
  (4) Не се наказва участник в сдружението по ал.1, който преди да е довършено
  изпирането на пари, преустанови участието си в сдружението и съобщи за него
  на властта. ”
  § 25. Досегашният чл. 253а става чл. 2536 и в него думите “до една година” се
  заменят с “до три години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
  § 26. В чл. 278 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "от сто до триста лева" се заменят с “от петстотин до хиляда лева”.
  2. В ал. 2 думите " или видоизменение" се заменят с " видоизменение или за износ", а
  думите "от сто до триста лева " се заменят с “от хиляда до пет хиляди лева”.
  3. В ал. 3 думите "от сто до триста лева" се заменят с “от хиляда до пет хиляди лева”.
  4. В ал. 4 думите "от сто до триста лева " се заменят с “от хиляда до пет хиляди лева”
  5. В ал. 5 навсякъде думите "от сто до триста лева " се заменят с “от пет хиляди до
  десет хиляди лева”, а думите “чл. 37, точки 6 и 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, точки 6 и
  7”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОНКА МАТОВА:
  По § 26: В чл. 278 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "сто до триста" се заменят с “двадесет хиляди до тридесет
  хиляди”.
  2. В ал. 2 думите " или видоизменение" се заменят с " видоизменение или за
  износ", а думите "сто до триста" се заменят с “тридесет хиляди до петдесет хиляди”.
  3. В ал. 3 думите "сто до триста" се заменят с “тридесет хиляди до петдесет хиляди”.
  4. В ал. 4 думите "сто до триста" се заменят с “тридесет хиляди до петдесет хиляди”.
  5. В ал. 5 навсякъде думите "сто до триста" се заменят с “тридесет хиляди до
  петдесет хиляди”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подрепя текста на вносителя за § 26.

  16
  § 27. В чл. 278а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "от сто до триста лева " се заменят с “от петстотин до хиляда лева”.
  2. В ал. 2 думите "от сто до триста лева" се заменят с “от хиляда до пет хиляди лева”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОНКА МАТОВА:
  По § 27: В чл. 278а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “сто до триста" се заменят с “пет хиляди до
  десет хиляди"
  2. В ал. 2 думите "сто до триста" се заменят с "десет хиляди
  до тридесет хиляди"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
  § 28. В чл. 278б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1 и в нея след думата “разкопки” се добавя “или
  изкопни работи”, а думите "от сто до триста лева" се заменят с “от петстотин до хиляда
  лева”.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, когато принадлежи
  на дееца, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОНКА МАТОВА:
  По § 28:
  "Чл. 278б се изменя така:
  Чл. 278б.(1) Който без надлежно разрешение извършва или
  нареди да бъдат извършени археологически разкопки, теренни,
  геофизически и подводни проучвания или изкопни работи
  (включително дълбока оран) на паметници на културата и/или в
  охранителната им зона, ако извършеното не представлява по-тежко
  престъпление, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с
  глоба от четиредесет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (2) Ако при извършването на действията по ал. 1 се
  използват технически средства, в това число детектори за метал,
  скенери, геофизична, земекопна и механизирана техника и/или
  моторни превозни средства наказанието е лишаване от свобода
  от 3 до 6 години и глоба от четиредесет хиляди до шестдесет
  хиляди лева.
  (3) Който без надлежно разрешение продаде, дари или
  замени археологически находки или движими паметници на културата се
  наказва с лишаване от свобода до три години и с
  глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева.
  (4) Предметът на престъплението и използваните технически средства по ал. 2 и 3
  се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция
  на §28:
  § 28. Чл. 278б се изменя така:

  17
  “Чл. 278б.(1) Който без надлежно разрешение извършва или
  нареди да бъдат извършени теренни археологически разкопки, геофизически или
  подводни проучвания, или изкопни работи на територията на археологически
  паметници на културата и/или в тяхната охранителна зона, ако извършеното не
  представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до шест
  години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (2) Ако при извършването на действията по ал. 1 се използват технически
  средства и/или моторни превозни средства, наказанието е лишаване от свобода
  от три до шест години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (3) Който без надлежно разрешение замени или заменя, продаде или предлага да
  бъдат продадени археологически находки или археологически движими
  паметници на културата се наказва с лишаване от свобода до три години и с
  глоба от хиляда до десет хиляди лева.
  (4) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, когато
  принадлежи на дееца, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата
  равностойност. ”
  § 29. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или
  на частно лице разгласи или допусне разгласяване на класифицирана информация,
  представляваща служебна тайна, която му е била предоставена или станала известна
  по служба, се наказва с лишаване от свобода до три години или с поправителен труд.”
  2. В ал. 2 думите “сведения, представляващи служебна тайна” се заменят с
  “класифицирана информация, представляваща служебна тайна”.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на онзи, който промени, увреди, предостави или
  унищожи класифицирана информация, представляваща служебна тайна, или
  осъществи всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата й или до
  загубване на такава информация.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29:
  § 29. Член 284 се изменя така:
  “Чл. 284. (1) Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие,
  организация или на частно лице съобщи другиму или обнародва информация,
  която му е поверена или достъпна по служба и за която знае, че представлява
  служебна тайна, се наказва с лишаване от свобода до две години или с
  поправителен труд.
  (2) Наказанието за деяние по ал. 1 се налага и на недлъжностно лице, работещо в
  държавно учреждение, предприятие или обществена организация, на което във
  връзка с работата му е станала известна информация, представляваща служебна
  тайна.
  (3) Ако деянието по ал. 1 е извършено от вещо лице, преводач или тълковник по
  отношение на информация, станала му известна във връзка с възложената му

  18
  задача, която то е длъжно да пази в тайна, наказанието е лишаване от свобода
  до две години или поправителен труд. ”
  Комисията предлага да се създаде § 29а:
  § 29а. Член 284б се отменя.
  § 30. Член 287 се изменя така:
  Чл. 287. Орган на властта, който при или по повод изпълнение на службата
  си,извърши действие, с което причини силно психическо или физическо страдание или
  болка на заподозрян, обвиняем, свидетел или вещо лице, за да изтръгне признание,
  показание, заключение или информация от него или от другиго, се наказва с лишаване
  от свобода от три до десет години и с лишаване от право по чл. 37, т. 6 или 7.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция
  на § 30:
  § 30. Член 287 се изменя така:
  “Чл. 287. Длъжностно лице, което при или по повод изпълнение на службата си,
  само или чрез другиго, извърши противозаконни принудителни действия спрямо
  заподозрян, уличен, обвиняем, свидетел или вещо лице, за да изтръгне признание,
  показание, заключение или информация от него, се наказва с лишаване от свобода
  от три до десет години и с лишаване от права по чл. 37, ал.1, т. 6 и 7.”
  § 31. В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Когато деянието по ал. 1 има за предмет български или чуждестранни документи
  за самоличност, за завършено образование или за придобита квалификация,
  свидетелства за управление на моторни превозни средства, свидетелства за
  регистрация на превозни средства и визови стикери, наказанието е лишаване от
  свобода до осем години.
  (3) Когато деянието по ал. 2 е извършено с цел набавяне на имотна облага, наказанието
  е лишаване от свобода до десет години. Имотната облага се отнема в полза на
  държавата, а ако липсва или е отчуждена, се присъжда нейната равностойност.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) В маловажни случаи наказанието е:
  1. за престъпления по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или поправителен
  труд;
  2. за престъпления по ал. 2 - лишаване от свобода от една до две години;
  3. за престъпления по ал. 3 - лишаване от свобода от две до три години.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 31, чл. 308:
  1. Ал. 3 да придобие следната редакция на а:

  19
  "(3) Когато деянието по ал. 2 е извършено с цел набавяне на имотна облага,
  както и за разпространение на документите по ал. 2, наказанието е лишаване от
  свобода до десет години. Имотната облага, ако такава е получена, се отнема в
  полза на държавата, а ако липсва или е отчуждена, се присъжда нейната
  равностойност.''
  2. Предвидените минимални наказания по ал. 4 за маловажни случаи да
  отпаднат.
  3. Да се създадат ал. 5,6 и 7, със следната редакция:
  "(5) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от
  свобода до една година, а за приготовление към престъпление по ал. 2 и 3 или за
  сдружаване с цел извършване на някое от предвидените в тях престъпления,
  наказанието е лишаване от свобода до шест години.
  (6) Не се наказва онзи участник в сдружението, който се откаже от по-нататъшно
  участие и съобщи за него на властта преди да е довършено съставянето или
  преправянето на документ.
  (7) Който изготвя, държи или укрива предмети, материали или оръдия, за които
  знае или предполага, че са предназначени или че са послужили за съставяне или
  за преправяне на документ по ал. 2 и 3, се наказва с лишаване от свобода до шест
  години."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 31:
  § 31. В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
  “(2) Когато предмет на деянието по ал. 1 са български или чуждестранни
  документи за самоличност, за завършено образование или за придобита
  квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, свидетелства за
  регистрация на превозни средства, визови стикери или други документи,
  удостоверяващи правоспособност, лични или регистрационни данни,
  наказанието е лишаване от свобода до осем години.
  (3) Когато деянието по ал. 2 е извършено с цел имотна облага, наказанието е
  лишаване от свобода до десет години. Имотната облага, ако такава е получена,
  се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчуждена, се присъжда
  нейната равностойност. ”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) В маловажни случаи наказанието е:
  1. по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или поправителен труд;
  2. по ал. 2- лишаване от свобода до две години;
  3. по ал. 3 - лишаване от свобода до три години. ”
  3.Създават се ал. 5,6 и 7:
  "(5) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от
  свобода до една година. За приготовление към престъпление по ал. 2 и 3 или за
  сдружаване с цел извършване на някое от предвидените в тях престъпления,
  наказанието е лишаване от свобода до шест години.
  (6) Не се наказва онзи участник в сдружението, който преди да е довършено
  съставянето на неистински официален документ или преправянето на
  съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава
  цел) или преди да започне разпространяването на неистински или преправени  20
  документи (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и
  съобщи за него на властта.
  (7) Който изготвя, държи или укрива предмети, материали или оръдия, за които
  знае или предполага, че са предназначени или че са послужили за съставяне или за
  преправяне на документ по ал. 2 и 3, се наказва с лишаване от свобода до шест
  години."
  § 32. Създават се чл. 308а и 308б:
  “Чл. 308а. (1) Приготовлението за извършване на престъпление по чл. 308, ал. 1 се
  наказва с лишаване от свобода до една година, а по ал. 2 и 3 или сдружаването с такава
  цел, или за разпространяване на неистински или преправени официални документи се
  наказва с лишаване от свобода до шест години.
  (2) Не се наказва онзи съучастник в сдружението, който преди да е довършено
  съставянето на неистински официален документ или преправянето на съдържанието на
  официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да
  започне разпространяването на неистински или преправени документи (ако
  сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за него на властта.
  Чл. 308б. Който изготвя, пази или укрива предмети, материали или оръдия, за които
  знае, че са предназначени или че са послужили за съставяне на неистински официален
  документ или за преправяне съдържанието на официален документ по чл. 308, ал. 2 и
  3, се наказва с лишаване от свобода до шест години.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  § 32 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 32 да отпадне.
  Комисията предлага да се създадат § 32а, 32б и 32в:
  “§ 32а. В чл. 310, ал. 1 след думите “до пет години” се добавя “а в случаите по чл.
  308, ал. 2 и 3 - лишаване от свобода до дванадесет години”, а думите “чл. 37,
  точка 6” се заменят с “чл. 37, ал. 1, точка 6”.
  § 326. В чл. 319а, ал. 4 думите “сведения, съставляващи държавна тайна” се
  заменят с “информация, представляваща държавна тайна”.
  § 32в. В чл. 319д, ал. 1 думите “държавна тайна” се заменят с “информация,
  представляваща държавна тайна”.
  § 33. В чл. 325, ал. 2 след думата “дързост” се поставя запетая и се добавя “както и
  когато то е извършено преди, по време или непосредствено след спортно
  мероприятие”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 33 да отпадне.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ, ЕВДОКИЯ МАНЕВА, ГЕОРГИ
  БОЖИНОВ И БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ:
  Да се създаде § 33а:
  “§ 33а. В чл. 330, ал. 2 се създава т. 5:

  21
  "5. ако запалената гора или друго имущество със значителна
  стойност се намира в защитена територия.”
  Комисията подкрепя предложението.
  § 34. В чл. 337 се създава ал. 5:
  “(5) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода
  от шест месеца до две години.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 34: Алинея 5 на чл. 337 да придобие следната редакция:
  "(5) За приготовление към престъпление по предходните алинеи наказанието е
  лишаване от свобода до две години."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 34:
  § 34. В чл. 337 се създава ал. 5:
  "(5) За приготовление към престъпление по ал. 1 - 4 наказанието е лишаване от
  свобода до две години."
  § 35. Създава се чл. 339б:
  “Чл. 339б. Който произвежда, пренася, държи, придобива или предава другиму стоки и
  технологии с възможна двойна употреба, определени със закон или с акт на
  Министерския съвет, в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени по
  линия на Съвета за сигурност на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в
  Европа и Европейския съюз, двустранни и многостранни международни договори, по
  които Република България е страна, или с акт на Министерския съвет, се наказва с
  лишаване от свобода до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди
  лева.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 35: Чл. 339б да придобие следната редакция:
  "Чл. 339б. Който без съответно разрешение произвежда, пренася, държи,
  придобива или предава другиму стоки или технологии с възможна двойна
  употреба, определени със закон или е акт на Министерския съвет е цел да бъдат
  използвани за осъществяване на сделки в нарушение на забрани, ограничения
  или санкции, наложени по линия на Съвета за сигурност на ООН или
  Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа или Европейския съюз,
  или по силата на международни договори, по които Република България е страна
  или с акт на Министерския съвет по прилагането на закон или на международно
  съглашение, по което Република България е страна, или на акт на международна
  организация, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от десет
  хиляди до двадесет хиляди лева".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  22
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 35:
  § 35. Създава се чл. 339б:
  "Чл. 339б. Който произвежда, пренася, държи, придобива или предава другиму
  стоки или технологии с възможна двойна употреба, определени със закон или с
  акт на Министерския съвет с цел да бъдат използвани за осъществяване на
  сделки в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени от Съвета за
  сигурност на ООН, от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
  или от Европейския съюз, или произтичащи от международен договор, по който
  Република България е страна, се наказва с лишаване от свобода до шест години и
  глоба до двеста хиляди лева".
  § 36. В чл. 346 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 4:
  “4. отнемането е извършено за набавяне на имотна облага от връщането на моторното
  превозно средство.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на лице, което срещу получаването на имотна
  облага предлага съдействие за връщане на отнетото превозно средство.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и следващите алинеи се преномерират съответно.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 36:
  § 36. В чл. 346 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 2 се създава т. 4:
  “4. отнемането е извършено с цел имотна облага от връщането на моторното
  превозно средство. ”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на лице, което предлага съдействие за
  връщане на отнетото превозно средство срещу получаването на имотна облага. ”
  3. Досегашните ал. 3,4 и 5 стават съответно ал. 4,5 и 6.
  § 37. Създава се нов чл. 346а:
  “Чл. 346а. Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд
  отнетото моторно превозно средство бъде върнато, наказанието е:
  1. в случаите по чл. 346, ал. 1 - лишаване от свобода до пет години;
  2. в случаите на чл. 346, ал. 2, т. 4, ако връщането е извършено преди получаването на
  имотната облага - лишаване от свобода до осем години.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §37.
  § 38. Досегашният чл. 346а става чл. 3466.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.
  § 39. Създава се нов чл. 348а:
  “Чл. 348а. (1) Който чрез измама или по друг незаконен начин използва
  далекосъобщителна мрежа, съоръжение или услуга, за да генерира или пренасочи  23
  далекосъобщителен трафик в свой или чужд интерес и с това причини имотна вреда
  на далекосъобщителен оператор или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода
  до шест години и глоба до десет хиляди лева.
  (2) В случаите, когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване,
  когато деянието не представлява маловажен случай;
  2. чрез използване на нерегистрирано далекосъобщително средство;
  3. повторно,
  наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба от хиляда лева до пет
  хиляди лева.
  (3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година
  или поправителен труд.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 39: Член 348а, ал. 1 да придобие следната редакция:
  "Чл.348а. (1) Който чрез измама или по друг незаконен начин използва
  далекосъобщителна мрежа, съоръжение или услуга, за да генерира или пренасочи
  насочен пренос на сигнали, писмен текст, изображения, звук, данни или
  съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга
  преносна среда в свой или чужд интерес и с това причини имотна вреда на
  далекосъобщителен оператор или на трето лице, се наказва с лишаване от
  свобода до шест години и глоба до десет хиляди лева."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 39:
  § 39. Създава се нов чл. 348а:
  "Чл.348а. (1) Който чрез измама или по друг незаконен начин използва
  далекосъобщителна мрежа, съоръжение или услуга, за да генерира или пренасочи в
  свой или чужд интерес насочен пренос на сигнали, писмен текст, изображения,
  звук, данни или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична
  или друга преносна среда, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба
  до десет хиляди лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване,
  когато деянието не представлява маловажен случай;
  2. чрез използване на нерегистрирано далекосъобщително средство;
  3. повторно,
  наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба от хиляда лева до пет
  хиляди лева.
  (3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една
  година или поправителен труд. ”

  24
  § 40. Досегашният чл. 348а става чл. 348б.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ, ЕВДОКИЯ МАНЕВА, ГЕОРГИ
  БОЖИНОВ И БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ:
  Да се създаде § 40а:
  §40а. Глава единадесета, в заглавието на раздел III накрая се
  добавя "и против околната среда”.
  Комисията подкрепя предложението.
  § 41. Чл. 350 се изменя така:
  “Чл. 350. (1) Който изготви храни по смисъла на Закона за храните, предназначени за
  общо ползуване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето
  вещества, както и онзи, който продава, предлага за продал или по друг начин тури
  вобръщение такива храни, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
  (2) Който наруши правила, издадени във връзка с добива, производството,
  преработката, съхранението, реализацията и търговията с животни, суровини или
  храни по смисъла на Закона за храните и с това изложи на опасност здравето или
  живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
  (3) Ако от деянието по ал. 1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго -
  наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка телесна
  повреда за другиго -лишаване от свобода от една до осем години, а ако е последвала
  смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЛАМЕН МОЛЛОВ:
  §41. Чл. 350 се изменя така:
  Чл. 350. (1) Който изготви храни по смисъла на Закона за
  храните и/или вино, продукти от грозде и вино и/или спиртни
  напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки,
  предназначени за общо ползуване, по такъв начин, че в тях се
  създават или попадат опасни за здравето вещества, както и онзи,
  който продава, предлага за продан или по друг начин постави в
  обръщение такива храни и/или вино, продукти от грозде и вино
  и/или спиртни напитки, се наказва с лишаване от свобода до пет
  години.
  (2) Който наруши правила, издадени във връзка с добива, производството,
  преработката, съхранението, реализацията и търговията с животни, суровини
  или храни по смисъла на Закона за храните и с това изложи на опасност здравето
  или живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
  (3) Ако от деянието по ал. 1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго -
  наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка
  телесна повреда за другиго - лишаване от свобода от една до осем години, а ако е
  последвала смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 41:
  § 41. Чл. 350 се изменя така:
  Чл.350.(1) Който изготви храни или питиета, предназначени за общо ползване, по
  такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества,

  25
  както и онзи, който продава, предлага за продан или по друг начин тури в
  обръщение такива храни или питиета, се наказва с лишаване от свобода до пет
  години.
  (2) Който наруши правила, уреждащи добива, производството, преработката,
  съхранението или търговията с животни, суровини, храни или питиета,
  предназначени за общо ползване, и с това изложи на опасност здравето или
  живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
  (3) Ако от деянието по ал. 1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго -
  наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка
  телесна повреда за другиго - лишаване от свобода от една до осем години, а ако е
  последвала смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години.
  § 42. Създава се чл. 350а:
  "Чл. 350а. Който произвежда и/или предлага на пазара храни по смисъла на Закона за
  храните, суровини от животински или растителен произход, храни за животни или
  ветеринарномедицински препарати без необходимите за това документи се наказва с
  лишаване от свобода до три години."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЛАМЕН МОЛЛОВ:
  § 42.Създава се чл. 350а:
  Чл. 350а. Който произвежда и/или предлага на пазара храни
  по смисъла на Закона за храните, суровини от животински или
  растителен произход, храни за животни или ветеринарномедицински
  продукти и/или вино, продукти от грозде и вино и/или спиртни
  напитка по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки без
  необходимите за това документи се наказва с лишаване от свобода
  до три години.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 42:
  § 42.Създава се чл. 350а:
  Чл. 350а. Който в нарушение на закон произвежда или предлага на пазара храни,
  храни за животни или ветеринарномедицински продукти, или питиета, и с това
  изложи на опасност живота или здравето на другиго, се наказва с лишаване от
  свобода до три години.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ, ЕВДОКИЯ МАНЕВА, ГЕОРГИ
  БОЖИНОВ И БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ:
  Да се създаде § 42а:
  § 42а. В чл. 352, ал. 1 думата "подпочвени" да се замени с "подземни".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 42а със следната редакция:
  § 42а. В чл. 352 се правят следните изменения:
  1. Вал. 1 думата "подпочвени" се заменя с "подземни".
  2. В ал. 2 думата "подпочвените" се заменя с "подземните".

  26
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ, ЕВДОКИЯ МАНЕВА, ГЕОРГИ
  БОЖИНОВ И БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ:
  Създава се § 42б:
  § 42б. Създават се членове 353г, 353д и 353е:
  "Чл. 353г. Който изгради водовземно съоръжение или съоръжение за използване
  на повърхностни или подземни води, без да има право на това по закон или без
  надлежно разрешение, или извърши това не съгласно даденото му разрешение, се
  наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от 5000 до 15 000 лв.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 353г.
  Чл. 353д. Който използва минерална вода за стопански цели, без да има право на
  това по закон или без надлежно разрешение, или извърши това не съгласно
  даденото му разрешение, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба
  от 10 000 до 20 000 лв.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 353д.
  Чл. 353е. Който използва воден обект чрез плавателно средство, без да има право
  на това по закон или без надлежно разрешение, или извършва това не съгласно
  даденото му разрешение, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба
  от 10 000 до 20 000 лв."
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 353е.
  Комисията предлага да се създаде § 42б със следната редакция:
  § 42б. Създава се член 353г:
  "Чл. 353г. Който в нарушение на закон използва минерална вода за стопанска
  дейност, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба до пет хиляди
  лева."
  § 43. В чл. 354а ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
  § 44. В чл. 354б, ал. 6 думите "до три години" се заменят с "от една до шест години,
  глоба до пет хиляди лева", а думите “чл. 37, точки 6 и 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, т. 6
  и 7”..
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
  § 45. В чл. 356а след думите “чл. 352, ал. 1” се добавя “чл. 353г, 353д”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45 и предлага
  следната редакция на § 45:
  § 45. В чл. 356а след думите “чл. 352, ал. 1” се добавя “чл. 353г”.
  § 46. Създава се чл. 356к:

  27
  “Чл. 356к. (1) Който без надлежно разрешение придобие, държи, превозва или
  пренася ядрен материал, източници на йонизиращи лъчения или компоненти за тях, се
  наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
  (2) Ако в случаите по ал. 1 е последвала:
  1. опасност за живота или здравето на друг, наказанието е лишаване от свобода от две
  до осем години;
  2. средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване
  от свобода от пет до десет години;
  3. смърт на едно и повече лица, наказанието е лишаване от свобода от осем до
  петнадесет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.
  (3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е глоба до пет хиляди лева.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 46:В чл. 356к, ал. 2, точки 2 и 3 да придобият следната редакция:
  "2. средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, когато деецът не
  е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет
  години;
  3. смърт на едно или повече лица, когато деецът не е искал и не е допускал това,
  наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години и глоба от десет
  хиляди до двадесет хиляди лева."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция за § 46:
  §46. Създава се чл. 356к:
  “Чл. 356к. (1) Който без надлежно разрешение придобие, държи, превозва или
  пренася ядрен материал, източници на йонизиращи лъчения или компоненти за
  тях, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
  (2) Ако в случаите по ал. 1 е последвала:
  1. опасност за живота или здравето на друг, наказанието е лишаване от свобода
  от две до осем години;
  2. средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, когато деецът не е
  искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет
  години;
  3. смърт на едно или повече лица, когато деецът не е искал и не е допускал това,
  наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години и глоба от
  десет хиляди до двадесет хиляди лева. ”
  § 47. Заглавието на глава дванадесета се изменя така:
  “Глава дванадесета
  Престъпления против отбранителната способност на републиката и защитата на
  класифицираната информация, представляваща държавна тайна, и чуждестранната
  класифицирана информация”

  28
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакця на § 47:
  §47. Заглавието на глава дванадесета се изменя така:
  “ Глава дванадесета
  Престъпления против отбранителната способност на републиката, против
  информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната
  класифицирана информация ”
  § 48. Заглавието на раздел I от глава дванадесета се изменя така:
  “Раздел I
  Престъпления против класифицираната информация, представляваща държавна тайна,
  и чуждестранната класифицирана информация”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакця на § 48:
  § 48. Заглавието на раздел I от глава дванадесета се изменя така:
  “ Раздел I
  Престъпления против информацията, представляваща държавна тайна, и
  против чуждестранната класифицирана информация ”
  § 49. Член 357 се изменя така:
  “Чл. 357. (1) Който в нарушение на установените правила разгласи, промени или
  предостави класифицирана информация, съставляваща държавна тайна, или
  чуждестранна класифицирана информация, която му е била поверена или станала
  известна по служба или работа, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  (2) Когато от деянието по ал. 1 е последвало застрашаване на суверенитета,
  независимостта или териториалната цялост на Република България или на нейната
  външна политика и международни отношения, свързани е националната сигурност,
  или са възникнали вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната
  политика или защитата на конституционно установения ред, наказанието е лишаване
  от свобода от три до петнадесет години.
  (3) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който разгласи или предостави
  класифицирана информация, съставляваща държавна тайна, или чуждестранна
  класифицирана информация, като съзнава, че от това може да последва застрашаване
  на суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България
  или нейната външна политика и международни отношения, свързани е националната
  сигурност, или да възникнат вреди в областта на националната сигурност, отбраната,
  външната политика или защитата на конституционно установения ред.
  (4) В случаите по ал. 1 и 2 съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37,
  т. 6 и 7.”

  29
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 49:
  1.Член 357, ал. 3 да придобие следната редакция:
  иЧл.357. (3) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който разгласи или
  предостави класифицирана информация, съставляваща държавна тайна, или
  чуждестранна класифицирана информация и от това е последвало застрашаване
  на суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република
  България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с
  националната сигурност, или са възникнали вреди в областта на националната
  сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно
  установения ред."
  2. В ал. 4 след думите "по чл. 37," да се добави "ал.1".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за
  §49:
  § 49. В чл. 357 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който разгласи информация, представляваща държавна тайна, която му е
  била поверена или станала известна по служба или работа, както и този, който
  разгласи такава информация, като съзнава, че от това може да последват вреди
  за интересите на Република България, ако не подлежи на по-тежко наказание, се
  наказва с лишаване от свобода до пет години. ”
  2. Създава се ал. 3:
  “ (3) С наказанието по ал. 1 и 2 се наказва и този, който разгласи чуждестранна
  класифицирана информация, получена по международен договор, по който
  Република България е страна. ”
  Комисията предлага да се създаде § 49а със следната редакция:
  § 49а. Членове 357а и 357б се отменят.
  § 50. Член 358 се изменя така:
  “Чл. 358. (1) Който загуби, увреди или унищожи документи, издания или други
  материали, съдържащи класифицирана информация, съставляваща държавна тайна,
  или чуждестранна класифицирана информация, се наказва с лишаване от свобода до
  три години.
  (2) Ако от деянието по ал. 1 са последвали вреди за суверенитета, независимостта или
  териториалната цялост на Република България или за нейната външна политика и
  международни отношения, свързани е националната сигурност, или са възникнали
  вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или
  защитата на конституционно установения ред, наказанието е лишаване от свобода до
  шест години.
  (3) С наказанието по ал. 2 се наказва и онзи, който съзнателно пропусне да
  класифицира информация с поставяне на съответен гриф за сигурност или неправилно
  определи грифа за сигурност и от това са последвали вреди за суверенитета,
  независимостта или териториалната цялост на Република България или за нейната  30
  външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност,
  или са възникнали вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната
  политика или защитата на конституционно установения ред.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  По § 50: В чл. 358, ал. 3 да придобие следната редакция:
  "(3) С наказанието по ал. 2 се наказва и този, който като е длъжен по закон да
  направи това, пропусне да класифицира информация с поставяне на съответен
  гриф за сигурност или неправилно определи този гриф и от това са последвали
  вреди за суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република
  България или за нейната външна политика и международни отношения,
  свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или
  защитата на конституционно установения ред."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за
  §50:
  § 50. В чл. 358 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Който загуби документи, издания или материали, съдържащи информация,
  представляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана
  информация, получена по международен договор, по който Република България е
  страна, се наказва с лишаване от свобода до две години или с поправителен труд. ”
  § 51. Създава се чл. 358а:
  “Чл. 358а. (1) За приготовление към престъпление:
  1. по чл. 357 - наказанието е лишаване от свобода до две години или поправителен
  труд;
  2. по чл. 357а и чл. 357б, ал. 2 - наказанието е лишаване от свобода до една година или
  поправителен труд.
  (2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на онзи, който подбужда към престъпление по чл.
  357, 357а и 357б.”
  Вносителят оттегля предложението.
  Комисията предлага § 51 да отпадне.
  § 52. В чл. 359 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация,
  представляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация”.
  2. В ал. 2 думите “специални правила за съхраняване на документи, издания и други
  материали” се заменят с “нормативно установените изисквания за защита на
  класифицирана информация”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция за § 52:
  § 52. В чл. 359 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “държавна тайна” се заменят с “информация, представляваща
  държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация, получена по
  международен договор, по който Република България е страна”.

  31
  2. B ал.. 2 думите “специални правила за съхраняване на документи, издания и
  други материали” се заменят с “нормативно установените изисквания за защита
  на класифицирана информация”.
  § 53. Член 360 се отменя.
  Вносителят оттегля предложението.
  Комисията предлага § 53 да отпадне.
  § 54. В чл. 393 думите “сведения от военен характер, съставляващи държавна тайна”
  се заменят е “класифицирана информация е военен характер, съставляваща държавна
  тайна, или чуждестранна класифицирана информация”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция за § 54:
  § 54. В чл. 393 думите “сведения от военен характер, съставляващи държавна
  тайна” се заменят с “информация с военен характер, представляваща държавна
  тайна, или чуждестранна класифицирана информация, получена по
  международен договор, по който Република България е страна”.
  Комисията предлага да се създаде § 54а:
  §54а. В параграф 89 от преходните разпоредби на Закона за изменение и
  допълнение на Наказателния кодекс ( Обн. ДВ, бр. 92 от 2002 г.) думите “ 1 януари
  2004 г. ” се заменят с“ 1 януари 2005 г. ”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 55. В Наказателно-процесуалния кодекс в чл. 111, ал. 2, в думите “глава пета,
  раздели I-VI” числото “VI” се заменя със “VII”, думите “глава шеста, раздели III и IV”
  се заменят е “глава шеста, раздели II-IV”, а след думите “по глава девета “а” се добавя
  “и по чл. 219, ал. 4, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2 и 3, чл. 308а, ал. 1, изречение
  второ, чл. 3086, 321, 321а, 356к и 393”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 55:
  § 55. В Наказателно-процесуалния кодекс в чл. 111, ал. 2, в думите “глава пета,
  раздели I-VI” числото “VI” се заменя със “VII”, думите “глава шеста, раздели III
  и IV” се заменят с “глава шеста, раздели II-IV”, а след думите “по глава девета
  “а” се добавя “и по чл. 219, ал. 4, предложение 2, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2,
  3 и 5, изречение 2, чл.. 321, 321а, 356к и 393”.
  Комисията предлага да се създаде § 56:
  § 56. Параграф 54а влиза в сила от 1 януари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума