Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/07/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  II-о гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и
  боеприпасите, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 30.05.2003
  год.
  ДОКЛАД
  II-о гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и
  боеприпасите, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 30.05.2003
  год.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за контрол
  над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, № 302-
  01-29, внесен от Министерски съвет на 30.05.2003 год. е приет на първо
  гласуване от Народното събрание на 16.07.2003 год. В срока по мл. 70 (1)
  от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  са постъпили писмени предложения от 3 народни представители. На
  основание чл. 70 (2) от Правилника за организацията и дейността на
  Народното събрание Комисията по вътрешна сигурност и обществен
  ред обсъди предложения законопроект на заседание, проведено на
  30.07.2003 год.
  В предлагания законопроект са отразени и предложенията на
  народните представители, направени на заседанията на Комисията,
  които са приети в кода на дебатите.
  След проведените разисквания Комисията по вътрешна
  сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание следния  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните
  вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
  (Обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г. и бр. 99
  от 2002 г.)
  Становище на КВСОР:
  Приема наименованието на закона, предложено от вносителя.
  Предложение на Нонка Матова (вх. № 354-04-221/ 22.07.2003год.):
  В чл. 5, ал. 3, т. 4 след думите "автоматично оръжие" се добавя
  изразът: "като за културни цели, филмови и телевизионни продукции,
  театрални спектакли и други културни прояви се обезопасява със
  специално приспособление, непозволяващо изхвърляне на боен припас, а за
  колекционерски цели", след което текстът продължава.
  Комисията не приема предложението.
  § 1. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  “1. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или
  срещу тях е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление
  от общ характер;”;
  б) в т. 3 след думата “заболяване” текстът до края се заличава;
  в) точки 4, 5 и 6 се изменят така:
  “4. през последните три години принудително са настанявани в
  лечебно заведение по чл. 59 и следващите от Закона за народното здраве;
  5. през последните три години два или повече пъти са настанявани в
  заведение за отрезвяване по чл. 82, ал. 1 от Закона за Министерството на
  вътрешните работи;
  6. през последните три години три или повече пъти имат
  констатирани нарушения на обществения ред вследствие на употреба на
  алкохол, установени с наказателно постановление, или наложени
  административни наказания по Указа за борба с дребното хулиганство.”
  Предложение на Йордан Соколов и Васил Панта (вх. № 354-04-220/
  22.07.2003год,):
  1. § 1, в чл. 12, ал. 1, т. 6 след думата "ред" отпадат думите
  "вследствие на употреба на алкохол ".
  2. Към § 1, чл. 12, ал. 1 се създава нова т. 7 със следното
  съдържание: "В последните три години е лекуван за употреба на
  наркотици, за което представя удостоверение от Националния център по
  наркомания със заключение за незавършено лечение".  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4, 5 и 6 се установяват от директора
  на Дирекцията на Национална служба “Полиция”, от упълномощено от него
  длъжностно лице или от началника на районното полицейско управление по
  постоянния адрес по служебен път.”
  3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  Предложение на НонкаМатова (вх. № 354-04-221/22.07.2003год.):
  Чл. 12, ал. 3 да отпадне.
  Становище на КВСОР:
  Комисията приема по принцип текста на вносителя и
  предложенията на народните представители и предлага §1 да добие
  следната редакция:
  §1. В чл.12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1;
  а) точка 1 се изменя така:
  срещу тях е започнало наказателно преследване за умишлено
  б) в т. 3 след думата "заболяване” текстът до края се заличава;
  в) точки 4,5ибсе изменят така:
  4. през последните три години принудително са настанявани в
  лечебни заведения по чл. 69 и следващите от Закона за народното здраве
  или са лекувани за употреба на наркотични вещества;
  5. през последните три години два или повече пъти са
  настанявани в заведение за отрезвяване по чл. 82, ал. 1 от Закона за
  Министерството на вътрешните работи;
  6. през последните три години три ти повече пъти са
  нарушавали обществения ред, за което са им налагани
  административни наказания.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Обстоятелствата по ал. 1} пи 4, 5 и 6 се установяват по
  служебен път от директора на Национална служба пПолиция", от
  упълномощено от него длъжностно лице или от началника на
  районното полицейско управление по постоянния адрес на лицата. ”
  3. Алинеи З и 4 се отменят. „
  § 2. В чл. 13, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата “съдружник” се заличава, а след думата ‘‘управителния” се
  добавя “или надзорния”.
  2. Буква ”а” се изменя така:
  “а) е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или
  срещу което е започнало наказателно преследване за умишлено
  престъпление от общ характер;”
  3. Букви “в”, “г” и “д” се изменят така:  “в) през последните три години принудително е настанявано в
  лечебно заведение по чл. 59 и следващите от Закона за народното здраве;
  г) през последните три години два или повече пъти е настанявано в
  заведение за отрезвяване по чл. 82, ал. 1 от Закона за Министерството на
  вътрешните работи;
  д) през последните три години три или повече пъти има констатирани
  нарушения на обществения ред вследствие на употреба на алкохол,
  установени с наказателно постановление, или наложени административни
  наказания по Указа за борба с дребното хулиганство.”
  Предложение на Йордан Соколов и Васил Панта (ех. № 354-04-220/
  22.07.2003год.):
  § 2, в чл. 13, т. 3, буква "д".след думата "ред" отпадат думите
  "вследствие на употреба на алкохол".
  Становище на КВСОР;
  Комисията приема текста на вносителя и предложението на
  народните представители за §2, като предлага в т. 2, буква *д** да добие
  ид) през последните три години три или повече пъти е
  нарушавало обществения ред, за което са му налагани
  административни наказания. ”
  § 3. В чл. 14 ал. 6 се отменя.
  Становище на КВСОР:
  Комисията приема текста на вносителя.
  Предложение на Нонка Матова (вх. № 354-04-221/ 22.07.2003год.):
  В чл. 14б, ал. 1, т. 1 след думата "спорта" се добавя: "като те
  могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за спортни цели и
  чрез предоставяне за временно ползване от поделения на МВР, МО или
  Министерството на младежта и спорта".
  Комисията не приема предложението.
  § 4. В чл. 15б, ал. 1, т. 3 след думата “барове” се добавя “за времето
  от 22,00 до 06,00 ч.”
  Становище на КВСОР;
  Комисията приема текста на вносителя.
  Предложение на Нонка Матова (вх. № 354-04-221/22.07.2003год.):
  Член 16, ал. 1 в т. 3 след думата "оръжие" да се добави: "или нямат
  специализирано образование по стрелба - средно или висше".  Комисията не приема предложението.
  § 5. Параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби се
  изменя така:
  “§ 6. Изискванията и редът, по които се осъществяват дейностите с
  взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и контролът
  върху тях се определят от министъра на вътрешните работи - за
  Министерството на вътрешните работи, и от министъра на отбраната - за
  въоръжените сили на Република България.”
  Становище на КВСОР:
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §5 да
  отпадне.
  Предложение на Нонка Матова (вх. № 354-04-221/ 22.07.2003год.):
  В § 7 на Преходните и заключителни разпоредби на закона след
  израза "въоръжените сили" се добавя: "както и на уволнените да закупят
  огнестрелни оръжия" и отпада: "да закупят огнестрелно оръжие".
  Комисията не приема предложението.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
  вестник”.
  Становище на КВСОР;
  Комисията приема текста на вносителя*
  Форма за търсене
  Ключова дума