Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
06/11/2003 второ гласуване

  Доклад
  Второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  Министерството на вътрешните работи, № 302-01-41, внесен от
  Министерски съвет на 24.07.2003 год.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  Министерството на вътрешните работи, № 302-01-41, внесен от
  Министерски съвет на 24.07.2003 год.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за
  Министерството на вътрешните работи, № 302-01-41, внесен от
  Министерски съвет на 24.07.2003 год. е приет на първо гласуване от
  Народното събрание на 03.10.2003 год. В срока по чл. 70, ал. 1 от
  Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не са
  постъпили писмени предложения. На основание чл. 70, ал. 2 от
  Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди
  предложения законопроект на заседанието си на 05.11.2003 год..
  В предлагания законопроект са отразени и предложенията на
  народните представители, направени на заседанията на Комисията,
  които са приети в хода на дебатите.
  След проведените разисквания Комисията по вътрешна
  сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание следния  "(2) При необходимост за предотвратяване, разкриване и разследване
  на престъпления, свързани с нелегална миграция или трафик на хора,
  органите на Национална служба "Гранична полиция" могат да изпълняват
  задачи и извън зоните по ал. 1.
  (3) С акт на Министерския съвет се определят:
  1. дълбочината на граничната ивица и граничната зона;
  2. откриването и закриването на гранични контролно-пропускателни
  пунктове.
  (4) С акт на министъра на вътрешните работи се определят:
  1. редът за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на
  граничните контролно-пропускателни пунктове;
  2. способите и организацията за осъществяване на охрана на
  сухоземни, морски и речни участъци от държавната граница.”  § 8. Създава се глава дванадесета "а":
  "Глава дванадесета "а"
  Дирекция "Миграция"
  Раздел I
  Задачи и дейности
  Чл. 121а. (1) Дирекция "Миграция" е специализирано звено на МВР
  за осъществяване на административен контрол върху пребиваването на
  чужденци в Република България.
  (2) Дирекция "Миграция" изпълнява задачите по ал. 1, като:
  1. контролира спазването на реда и условията по пребиваването на
  чужденци в Република България;


  2. издава, отказва и отнема разрешения за дългосрочно пребиваване и продължава срока на пребиваване;
  3. осъществява дейността по принудително настаняване в специални
  домове за временно настаняване на чужденци, на които е издадена заповед
  за принудително отвеждане до границата на Република България или за
  експулсиране;
  4. предприема действия за установяването на незаконно пребиваващи чужденци;
  5. осъществява взаимодействие и информационен обмен по
  законоустановения ред с други държавни органи, правителствени,
  неправителствени и международни организации във връзка с миграционните
  процеси;
  6. осъществява дейността във връзка с издаването на документи за
  пътуване на чужденци от дипломатическите и консулските представителства
  на други страни в Република България;
  7. организира и осъществява съпровождането на чужденци,
  подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границите
  на Република България;
  8. събира, обработва, анализира и обобщава информация за
  състоянието на миграционните процеси;
  9. предлага мерки за регулиране на миграционните процеси;
  10. оказва методическо ръководство, помощ и контрол на
  териториалните звена по направлението на дейност;
  11. самостоятелно и съвместно с други служби и дирекции на
  министерството, както и с други държавни органи, овластени за това,
  извършва проверки, свързани с противодействието на нелегалната миграция;
  12. извършва превантивна дейност, като изучава и анализира
  причините и условията за нелегалната миграция, изпълнява сигнални
  функции по отношение на физически и юридически лица за отстраняване на
  тези причини;
  13. отговаря за управлението, ползването и охраната на специални
  домове за временно настаняване на чужденци, подлежащи на принудително
  отвеждане до границите на Република България или на експулсиране;
  14. предлага на компетентните органи на Национална служба
  "Полиция" да издадат български документи за самоличност на чужденци.
  Раздел II
  Правомощия на органите
  Чл. 1216. (1) Органи на дирекция "Миграция" са държавните
  служители - офицери и сержанти.
  (2) Органите по ал. 1 имат следните правомощия:
  1. разрешават, отказват и отнемат право на дългосрочно пребиваване
  и продължават срока на пребиваване на чужденци в Република България;
  2. установяват административни нарушения;


  3. временно настаняват в специални домове чужденци, които
  подлежат на принудително отвеждане до границата или на експулсиране от
  Република България;
  4. изискват от другите служби на МВР в рамките на тяхната
  компетентност извършването на оперативно-издирвателни действия за
  установяване на факти и обстоятелства, свързани с незаконната миграция;
  5. дават становища по молби за придобиване и възстановяване на
  българско гражданство, за издаване на визи и на други разрешения на
  чужденци, предвидени в закон;
  6. анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на
  чужденец в страната, определен с издадената виза, при неизпълнение на
  законовите изисквания;
  7. във взаимодействие с компетентните служби на МВР участват в
  предотвратяването и борбата с нелегалната миграция и незаконния трафик
  на хора;
  8. предлагат на компетентните органи на Национална служба
  "Полиция" да издадат български документи за самоличност на чужденци.
  (3) Органите по ал. 1 имат и правомощията на полицейски органи по
  глава седма, раздел П съобразно компетентността си.”  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Становище на КВСОР:
  Приема наименованието на вносителя.
  § 14. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ,
  бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
  и 54 от 2002 г. и бр. 37 от 2003 г.) се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В чл. 44:
  а) в ал. 1 думите “началника на направление "Документи за
  самоличност и чужденци” се заменят с “директора на дирекция “Миграция”;
  б) в ал. 7 думите “Дирекцията на Национална служба “Полиция” се
  заменят с “Дирекция “Миграция” на Министерството на вътрешните
  работи”.
  2. В чл. 54:
  а) създава се нова ал. 3:
  “(3) Службите за административен контрол на чужденците са длъжни
  своевременно да предоставят на дирекция “Миграция” на Министерството
  на вътрешните работи цялата информация по ал. 2.”
  Форма за търсене
  Ключова дума