Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/01/2004 първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 254-01-115, внесен от ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 20.12.2002 год., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01- 101, внесен от МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 22.10.2003 год., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-114, внесен от БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 2811.2003 год. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-117, внесен от ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 03.12.2003г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 254-01-115, внесен от ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 2012.2002 год., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01- 101, внесен от МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 2210.2003 год., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-114, внесен от БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 2811.2003 год. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-117, внесен от ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на
  03.12.2003 год.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа внесените четири законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности на своето заседание на 21.01.2004 год.
  Общото между предложените законопроекти може да се обособи в две групи:
  > Първо, предлага се разширяване на кръга от правнозадължените да декларират своето имущество, доходи и разходи субекти.


  В три от законопроектите се предлага представителите на органите на местно самоуправление - кметове и заместник-кметове, председатели на общински съвет - да подават декларации за своето имущество пред Сметната палата. Това предложение е в отговор на тенденцията през последните години към увеличаване на тяхната роля и отговорности при взимането на решения на местно ниво. По този начин, от една страна, ще се отговори на големия обществен интерес към работата на органите на местното самоуправление, а, от друга, ще се постигне прозрачност и повишаване на доверието към начините на взимане на решения на местно ниво.
  Направено е предложение за включването на членовете на политическите кабинети на министрите като задължени по закона лица с оглед ролята им при формирането на управленски решения.
  Поради важното място и правоохранителни функции на националните служби към Министерството на вътрешните работи, както и на митниците и данъчната администрация, се предлага техните ръководители също да подават декларации за своето имущество, доходи и разходи.
  > Второ, въвеждане на административно-наказателна отговорност на лицата, които не изпълняват задължението си за подаване на декларация в срок или подават декларации с непълно или невярно съдържание.
  Практиката по прилагане на закона показа, че немалка част от задължените лица не подават имуществени декларации. С цел въвеждане на по-строга дисциплина при изпълнението на законовите изисквания е предвидено налагането на глоби на нарушителите.
  След проведените дискусии народните представители се обединиха около необходимостта за бързото приемане на предложените промени.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема за основателни мотивите на вносителите и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 254-01-115, внесен от ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 2012.2002 год., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-101, внесен от МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на
  2210.2003 год., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-114, внесен от БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 2811.2003 год. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-117, внесен от ВЛАДИМИР


  МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на
  03.12.2003 год.
  Становището на Комисията е прието на 21.01.2004 год. с консенсус.
  Форма за търсене
  Ключова дума