Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
23/02/2004 първо гласуване

  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС разгледа приетите от Народното събрание на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 254-01-115, законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-101, законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-114 и законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-117.
  Комисията предлага на Народното събрание следния общ проект на
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ
  НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ
  ДЛЪЖНОСТИ
  §1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 15 думите “Националния съвет за радио и телевизия” се заменят със “Съвета за електронни медии”.
  2. Създават се т. 18, 19, 20, 21 и 22 със следната редакция:
  “т. 18. директорът на Агенция “Митници";


  т. 19. директорите на Национална служба “Сигурност”, Национална служба “Полиция”, Национална служба “Борба с организираната престъпност”, Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”, Национална служба “Гранична полиция” и Национална служба “Жандармерия”; т. 20. главния данъчен директор;
  т. 21. членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите;
  т. 22. кметове и заместник кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председателите на общинските съвети.”
  §2. Създават се чл. 7 и чл. 8:
  “Административно-наказателни разпоредби
  Чл. 7. (1) Лицата, които не декларират имуществото си в установения срок или подадат декларации с непълно или невярно съдържание, се наказват с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 5000 лв.
  (3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.
  Чл. 8. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от председател на Сметната палата длъжностни лица.
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната
  палата.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  §3. Създава се Допълнителна разпоредба със следното съдържание:
  Допълнителна разпоредба
  §1. Повторно по смисъла на този закон е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.”
  Форма за търсене
  Ключова дума