Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
05/04/2004 второ гласуване

  Доклад
  Второ гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни длъжности
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни длъжности
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 254-01- 115, внесен от Димитър Абаджиев и група народни представители на 20.12.2002 г., законопроектът за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-101, внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители на 22.10.2003 г., законопроектът за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-114, внесен от Борислав Цеков и група народни представители на 28.11.2003 г. и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 354-01-117, внесен от Владимир Дончев и група народни представители на 03.12.2003 г. са приети на първо гласуване от Народното събрание на 11.02.2004 г.
  В срока по чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е изработен общ законопроект, като в срока по чл. 70, ал.1 са постъпили писмени предложения от трима народни представители. На основание чл. 70, ал. 2 от ПОДСН Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди предложения законопроект на две свои заседания, проведени на 24 и 31 март 2004 г.
  В предлагания законопроект са отразени и предложенията на народните представители, направени на заседанията на Комисията, които са приети в хода на дебатите.
  След проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание следния


  2
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ
  Становище на KBCQP:
  Приема наименованието на закона.
  §1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 15 думите “Националния съвет за радио и телевизия” се заменят със “Съвета за електронни медии”.
  2. Създават се т. 18,19,20, 21 и 22 със следната редакция:
  “т. 18. директорът на Агенция “Митници";
  т.19. директорите на Национална служба “Сигурност”, Национална служба “Полиция”, Национална служба “Борба с организираната престъпност”, Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”, Национална служба “Гранична полиция” и Национална служба “Жандармерия”;
  т. 20. главният данъчен директор;
  т. 21. членовете на политическите кабинети на министър- председателя, на заместник министър-председателите и на министрите;
  т. 22. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметове на райони и председателите на общински съвети.”
  Предложеше на Нина Радева (вх, № 454-04-56/ 27.02.2004год.):
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в края се добавя “в страната и чужбина
  б) точка 18 се изменя така:
  “18. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията; ”
  в) Създадават се нови т. 19, 20 и 21 със следното съдържание:
  “19. управителят на Националния осигурителен институт;
  20. директорът на Националната здравноосигурителна каса;
  21. генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио. ”
  2. Да се създадат нови ал. 3 и 4 на чл. 2 със следното съдържание:
  “(3) Лицата по ал. 1 не декларират имуществото и доходите на
  своите съпрузи (съпруги) при фактическа раздяла, както и в случаите, когато двамата съпрузи не живеят заедно и нямат общо домакинство.
  (4) Списъкът с имената на длъжностните лица по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Сметната палата. ’’
  Предложение на Панайот Ляков (вх. № 454-04-57/27.02.2004год.):
  В чл. 2, т. 17 след думата "ръководителите" се добавя израза "и членовете на ръководството ".
  В чл. 2, т. 18 с нов текст:


  "m. 18. Генералните директори на Българската национална
  телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция
  В чл. 2, т. 19 с нов текст:
  "т. 19. Директорите и заместниците им на националните служби към МВР, МО и подчинените на президента на Република България".
  В чл. 2, т. 20 с нов текст:
  "т. 20. Омбудсманът и заместник омбудсманът ".
  Т. 18 става т. 21, а т. т. 20, 21 и 22 стават съответно 22, 23 и 24.
  Становище на КВСОР:
  Комисията приема предложенията на народните представители и предлага следната редакция на § 1:
  "§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) след думата празходи " се добавя "в страната и в чужбина ";
  б) в точка 16 думите "Националния съвет за радио и телевизия" се заменят със "Съвета за електронни медии";
  в) точка 17 се изменя така:
  "17. ръководителите на централни държавни органи и техните заместници, както и членовете на колегиални държавни органи, които издават лицензии или разрешения за определени дейности;";
  г) създават се точки 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 и 29:
  "19. омбудсманът и заместник-омбудсманът;
  20. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;
  21. управителят на Националния осигурителен институт;
  22. директорът на Националната здравноосигурителна каса;
  23. генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;
  24. директорите и заместник-директорите на службите за сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
  25. директорът и заместник-директорите на Агенция "Митници";
  26. главният данъчен директор;
  27. директорите и заместник-директорите на териториалните служби на Министерството на вътрешните работи;
  28. членовете на политическите кабинети на министър- председателя, на заместник министър-председателите и на министрите;
  29. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински
  2. Създава се ал. 3:
  ”(3) Списъкът на имената на лицата по ал. 1 се публикува на Интернет страницата на Сметната палата."
  Предложение на Нина Радева (вх. № 454-04-56/27.02.2004год.):
  В чл. 3, ал. 1 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думата “средства” да се постави запетая и добави изразът “включително по договор за лизинг ”.
  2. Точка 5 да се измени така:
  “5. доходи извън тези за заеманата длъжност от лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, получени през предходната календарна година, когато са над 500
  Становище на КВСОР;
  Комисията приема точка 2 от предложението на и.п. Нина Радева и предлага да се създаде § 1а със следната редакция:
  "§ 1а. В чл. 3, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  ”5. доходи извън тези за заеманата длъжност от лицата по чл. 2, ал. 1 и 2, получени през предходната календарна година, когато са над 500 лева;”.
  Предложение на Нина Радева (вх. № 454-04-56/27.02.2004год.):
  В чл. 4 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 да се измени така:
  “(1) Лицата по чл. 2, ал. 1 декларират:
  1. имуществото по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 4, в срок до два месеца от встъпването им в длъжност или от освобождаването им от длъжност;
  2. придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи по чл. 3 през предходната календарна година, в срок до 31 май на текущата година ”,
  2. Създадават се нови ал. 2, 3, 4 и 5:
  “(2) Декларирането по ал. 1 става с декларации - образци, съгласно Приложения № 1, 2 и 3.
  (3) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 2, ал. 1, не се подава декларация по ал. 1, т. 1.
  (4) Когато няма промяна в декларираното имущество при встъпване в длъжност, не са получени доходи извън заеманата длъжност, не са дадени обезпечения или не са направени разходи по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1, т. 2, за което се уведомява председателят на Сметната палата.
  (5) Лицата по чл. 2, ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации до публикуването на бюлетина по чл. 6, ал. 5. ”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 6, като в нея изразът “т. 1, 2, 3 и 4” се заменя с “т. 1-4 ”.


  Становище на КВСОР:
  Комисията приема предложението на н.п. Нина Радева и предлага да се създаде § 16 със следната редакция:
  ”§ 16. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Лицата по чл. 2, ал. 1 декларират:
  1. имуществото по чл. 3, ал. 1, пи 1-4 в срок до един месец от встъпването им в длъжност или от освобождаването им от длъжност;
  2. придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи по чл. 3 през предходната календарна година в срок до 31 май на текущата година."
  2. Създават се нова алинея 2 и ал. 3,4, 5 и 6:
  "(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 подават декларация по образец съгласно приложения М 1,2 или 3.
  (3) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 2, ал. 1, не се подава декларация по ал. 1, т.

  (4) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1, т. 2, за което се уведомява писмено председателят на Сметната палата.
  (5) Лицата по чл. 2, ал. 1 не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи (съпруги) при фактическа раздяла, както и в случаите, когато двамата съпрузи не живеят заедно и нямат общо домакинство.
  (6) Лицата по чл. 2, ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации до публикуването на бюлетина по чл. 6, ал. 5.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 7"
  Предложение на Нина Радева (ех. № 454-04-56/27.02.2004год. ):
  В чл. 5 да се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “при ” се заменя с “към
  2. В ал. 2 думите “за период ” да се заличат.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(.3) Декларациите се унищожават след изтичане на срока по ал. 2 от комисия, назначена със заповед на председателя на Сметната палата. ”
  Становище. на КВСОР:
  Комисията приема предложението на и.п. Нина Радева и предлага да се създаде § 1в със следната редакция:
  ”§1в. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “прип се заменя с “към”.
  2. Вал. 2 думите “за период” се заличавани
  3. Алинея 3 се изменя така:


  “(3) Декларациите се унищожават след изтичане на срока по ал. 2 от комисия, назначена със заповед на председателя на Сметната палата. ””
  Предложение на Нина Радева (вх. NQ 454-04-56/27.02.2004год.):
  В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “учреждения ” да се заменя с “институции ”.
  2. В ал. 2 след думата “палата” се добавя “след публикуване на бюлетина по ал. 5 ”, а изразът “в месечен срок ” да се замени с израза “в срок до един месец ”.
  3. Да се създаде нова ал. 3:
  “(3) В искането по ал. 2 се посочват имената и длъжностите на лицата по чл. 2, ал. 1 и исканите конкретни данни по чл. 3 от подадените от тях декларации. ”
  4. Досегашните ал. 3 и 4 да станат ал. 4 и 5, като в ал. 5 изразът “обнародва в средствата за масово осведомяване” да се замени с израза “публикува на интернет страницата на Сметната палата. ”
  5. Създава се ал. 6:
  “(6) Не се огласяват в средствата за масово осведомяване лични данни за лицата по чл. 2, ал. 1 без тяхно съгласие, както и други данни, които конкретизират имуществото и доходите им. ”
  Становище на KBCQP:
  Комисията приема предложението на н.п. Нина Радева и предлага да се създаде § 1г със следната редакция:
  "§ 1г. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 1 думата “учреждения” се заменя с “институции”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Искане за данни от публичния регистър се прави след публикуване на бюлетина по ал. S. Искането се подава в писмена форма до председателя на Сметната палата, който предоставя съответната информация в срок до един месец от постъпване му."
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) В искането по ал. 2 се посочват имената и длъжностите на лицата по чл. 2, ал. 1 и исканите конкретни данни по чл. 3 от подадените от тях декларации. ”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “обнародва в средствата за масово осведомяване” се заменя с “публикува на Интернет страницата на Сметната палата”.
  6. Създава се ал. 6:
  "(6) Не се огласяват в средствата за масово осведомяване лични данни за лицата по чл. 2, ал. 1 без тяхното писмено съгласие, както и други данни, които конкретизират имуществото и доходите им. ”


  Предложение на Нина Радева (вх. № 454-04-56/27.02.2004год.):
  Създава се чл. 7:
  “Разходи по предоставяне на данни
  Чл. 7. (1) Разходите по предоставяне на данни от публичния регистър се заплащат по нормативи, определени от председателя на Сметната палата, които не могат да превишават материалните разходи по предоставяне на данните.
  (2) Приходите от предоставяне на данни от Публичния регистър постъпват по бюджета на Сметната палата. ”
  Становище на КВСОР;
  Комисията приема предложението на н.п. Нина Радева и предлага да се създаде § 1д със следната редакция:
  § 1д. Създава се чл. 7:
  "Разходи по предоставяне на данни
  Чл. 7. (1) Разходите по предоставяне на данни от публичния регистър се заплащат по нормативи, определени от председателя на Сметната палата.
  (2) Приходите от предоставяне на данни от публичния регистър постъпват по бюджета на Сметната палата."
  §2. Създават се чл. 7 и чл. 8:
  “Административно-наказателни разпоредби
  Чл. 7. (1) Лицата, които не декларират имуществото си в установения срок или подадат декларации с непълно или невярно съдържание, се наказват с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 5000 лв.
  Предложение на Панайот Ляков (вх. № 454-04-57/27.02.2004год.):
  В чл. 7, ал. 1 числото "1000" се променя на "1500".
  В чл. 7, ал. 2 числото "5000" се променя на "6000".
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на Тошо Пейков (вх. № 454-04-61/ 01.03.2004год. ):
  В новосъздадения чл. 7: в ал. 1 изразът "от 500 до 1000 лв." да стане "от 5000 до 10000 лв.в ал. 2 изразът "от 2000 до 5000 лв." да стане "от 20000 до 50000 лв.".
  Комисията не приема предложението.
  (3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.
  Чл. 8. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от председател на Сметната палата длъжностни лица.


  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  Становище на КВСОР:
  Комисията приема текста на § 2 със следната редакция:
  ”§ 2. Създават се чл. 8 и 9:
  "Административнонаказателни разпоредби Чл. 8. (1) Лице по чл. 2, ал. 1, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 500 до 1 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 5000 лв.
  (3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.
  Чл. 9. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на Сметната палата длъжностни лица.

  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.
  (3) Наказателно постановление относно съставен акт за установено нарушение, извършено от председателя на Сметната палата, се издава от упълномощен член на Сметната палата.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  § 3. Създава се Допълнителна разпоредба със следното съдържание:
  “ Допълнителна разпоредба
  § 1. Повторно по смисъла на този закон е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.”
  Становище на КВСОР:
  Комисията приема текста за § 3 със следната редакция:
  “§3. Създава се нов §1 “Допълнителна разпоредба”: “Допълнителна разпоредба
  §1. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.”
  Предложение на Тошо Пейков (вх. № 454-04-61/01.03.2004год.): Добавя се § 4 със следното съдържание:
  "§4. Създават се преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:


  Преходни и заключителни разпоредби
  § 4. В Закона за информация относно необслужвани кредити се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2 се добавя нова т. 1а със следното съдържание:
  "1а. Дата на отпускане на кредита и курса на БНБ към USD в същия
  ден;"
  2. Към параграф единствен от ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА след думата "плащания" се вмъква изразът: "в доларов еквивалент".
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на Нина Радева (вх. № 454-04-56/27.02.2004год.):
  § 7. В заключителните разпоредби на закона да се направят следните изменения и допълнения:
  1. § 1 и § 2 се отменят.
  2. Създава се нов § 4:
  “§ 4. Указания по прилагането на закона и попълването на декларациите дава председателят на Сметната палата. ”
  Становище на КВСОР:
  Комисията приема предложението на н.п. Нина Радева по точка 1 и предлага да се създаде § За със следната редакция:
  § За. Досегашните § 1 и 2 от Заключителните разпоредби се отменят.
  Предложение на Нина Радева (вх. № 454-04-56/27.02.2004год.):
  § 8. Да се създадат преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:
  “ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”
  “§... В чл. 10, ал. 5 на Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г., изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г.) след думата “назначаване ” да се постави запетая и добави изразът “освобождаване ”.
  “§ ... В чл. 135 на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г., бр. 78 от 1994 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 87 от 1994 г. - Решение № 9 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 93 от 1995 г. - Решение № 17 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 64 от 1996 г., бр. 96 от 1996 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 и 110 от 1996 г., бр. 58, 122 и 124 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г., бр. 6 от 1999 г. - Решение № 1 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 34, 38 и 84 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 110 от 2002 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 2002 г., бр. 118 от 2002 г. - Решение № 13 на Конституционния съд от 2002 г.; изм., бр. 61 и 112 от 2003 г.) се правят следните изменения:


  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Съдиите, прокурорите и следователите декларират имуществото и доходите си, както и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца при назначаването и освобождаването им и ежегодно до 31 май за предходната календарна година в публичен регистър към Висшия съдебен съвет по декларации - образци, съгласно приложенията към Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
  (3) Редът за достъп до данните от публичния регистър по ал. 2 се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на министъра на правосъдието. ”
  Комисията не приема предложението.
  “§... В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г., изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130, 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г.) се създава нов чл. 47а със следното съдържание:
  “Чл. 47а. (1) Кметовете и заместник - кметовете на общините и районите, секретарите на общините и районите, председателите на общинските съвети и общинските съветници декларират имуществото и доходите си и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца при избирането или назначаването и приключването на мандата или предсрочното прекратяване на пълномощията им, както и ежегодно до 31 май за предходната календарна година в публичен регистър към съответната община по декларации - образци, съгласно приложенията към Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
  (2) Редът за достъп до данните от публичния регистър по ал. 1 се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината. ”
  Комисията не приема предложението.
  Становище на КВСОР:
  Комисията приема първото предложение на н.п. Нина Радева и предлага да се създаде § 36 “Заключителна разпоредба”със следното съдържание:
  “Заключителна разпоредба
  §36. В чл. 10, ал. 5 от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г., изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г.) след думата “назначаване” се поставя запетая и се добавя думата
  “освобождаване”. ”
  5. задължения над 5 000 лева:

  УКАЗАНИЯ
  за попълване на декларацията  УКАЗАНИЯ
  за попълване на декларацията
  УКАЗАНИЯ
  за попълване на декларация-п
  Деклараторът декларира своето имущество, имуществото на съпруга (съпругата) и ненавършилите пълнолетие деца.
  При попълване на таблиците да се има предвид следното:
  Таблица 1:
  В колона 2 се посочва: населеното място: град, село, летовище, курорт и район, без да се отразяват други конкретизиращи данни за местонахождението на имота.
  В колона 3 се посочва за сградите разгънатата застроена площ в кв. м, а за парцелите, дворните места, земеделските земи и горите — площта в I®. м или дка
  В колона 4 се посочва стойността на имота, вписана в документа за придобиване. Не се попълва цената, когато имота е придобит преди 1962 г.
  Когато един недвижим имот се притежава едновременно от декларатора и/или съпруга/та и ненавършилите пълнолетие деца, в колона 6 се изписват имената на съсобствениците и притежаваните от тях идеадни части.
  Таблица 2:
  Посочват се марките на всички видове превозни средства, без регистрационните им номера.
  Не се попълва колона 4 за превозните средства придобити преди 1962 г.
  Таблица 3:
  В колона 1 се посочват паричните суми, когато общата им стойност надвишава 5 000 лева В случаите, когато паричните средства са във валута, се посочва стойността в лева, изчислена по централния курс на БНБ към датата на освобождаване от длъжност.

  Таблица 4:
  В колона 1 се посочват вземанията, когато общата сума надвишава 5 000 лв. В случаите, когато сумите са във валута, се посочва стойността в лева, изчислена по централния курс на БНБ към датата на освобождаване от длъжност.
  Таблица 5:
  В колона 1 се посочват задълженията, когато общата сума надвишава 5 000 лева. В случаите, когато количеството на
  задължението е във валута, се посочва стойността в лева, изчислена по централния курс на БНБ към датата на освобождаване от длъжност.
  Посочват се неизплатените парични вноски по договора за лизинг.
  Таблица 6:
  В колона 3 се посочва пазарната стойност към момента на придобиването им.
  При липса на достатъчно редове в съответната таблица, е необходимо да се приложи допълнителен списък, с подписа и името на декларатора.
  Форма за търсене
  Ключова дума