Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/07/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Относно: Законопроект за опазване на обществения ред и
  мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по време и
  след провеждането на спортни мероприятия, № 302-01-42, внесен от
  Министерски съвет на 06.08.2003 год.
  ДОКЛАД
  Относно: Законопроект за опазване на обществения ред и
  мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по време и
  след провеждането на спортни мероприятия, № 302-01-42, внесен от
  Министерски съвет на 06.08.2003 год.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа
  внесения законопроект на своето заседание на 17.09.2003 год.
  В заседанието взеха участие представители на Министерството на
  вътрешните работи и на Министерството на младежта и спорта.
  Анализът на действащите нормативни актове сочи, че обществените
  отношения, свързани с тази материя, не са в достатъчна степен
  регламентирани. Спрямо нарушителите на обществения ред не могат да
  бъдат предприети адекватни мерки, липсват и бързи и ефикасни процедури
  за установяване и наказване на нарушителите. Всичко това препятства
  противодействието на този вид нарушения на обществения ред, както и
  възможностите за провеждане на превенция.
  Законопроектът е съобразен с възприетите принципи и стандарти за
  борба с футболното хулиганство в рамките на Европейския съюз. Доразвити
  и конкретизирани са основните положения, залегнали в Конвенцията на
  Съвета на Европа за насилието и лошото поведение на зрители при спортни
  прояви и в частност на футболни срещи, ратифицирана от Република
  България през 1996 г.
  Основните положения, залегнали в законопроекта, са;
  - създаването на постоянно действащ орган в Дирекцията на
  Национална служба “Полиция” - Национален информационен център,  който правомощия в областта на сътрудничеството и обмена на информация
  с чуждестранни органи във връзка с организирането и провеждането на
  спортни мероприятия. Предвижда се той да изготвя аналитични и справочни
  материали и държавни органи, юридически лица и граждани;
  - създаването на Единен автоматизиран регистър към МВР, които
  ще съдържа данни за нарушителите и извършените нарушения, наложените
  административни наказания и приложените принудителни административни
  мерки;
  - въвеждането на задължения за собствениците и ползвателите на
  спортни обекти с оглед гарантиране сигурността при провеждането на
  спортни мероприятия;
  - изчерпателното посочване на задълженията на посетителите на
  спортни мероприятия;
  - въвеждането на легално определение на понятието “спортно
  хулиганство” и на административните наказания за извършени
  противообществени прояви, а именно - глоба, задържане в структурно звено
  на МВР и безвъзмезден труд в полза на обществото;
  - уреждането на производството по установяване на извършени
  противообществени прояви при спортни мероприятия и по изпълнение на
  наложените наказания, както и възможностите за налагане на
  принудителни административни мерки.
  След проведената дискусия народните представители се обединиха
  около становището, че приемането на подобен закон е необходимо и
  представлява една от стъпките в борбата с агресията, насилието и лошото
  поведение на зрителите на спортни прояви. Подчертано бе значението и на
  работата с клубовете на симпатизантите, по-широкото и ефективно
  използване на медиите, както и засилването на обществения контрол в тази
  област.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема за
  основателни мотивите на вносителя и предлага на Народното събрание да
  приеме на първо гласуване Законопроекта за опазване на обществения ред и
  мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по време и
  след провеждането на спортни мероприятия, № 302-01-42, внесен от
  Министерски съвет на 06.08.2003 год.
  Становището на Комисията е прието на 17.09.2003 год. с консенсус.
  Форма за търсене
  Ключова дума