Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред
17/09/2004 първо гласуване

  Доклад
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните, работи, № 454-01-59, внесен от ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ и ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА на 22.07.2004 год. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 402-01-40, внесен от Министерски съвет на 03.08.2004 год.
  Доклад

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните, работи, № 454-01-59, внесен от ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ и ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА на 22.07.2004 год. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 402-01-40, внесен от Министерски съвет на 03.08.2004 год.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа внесените законопроекти на своето заседание на 15.09.2004 год.
  В заседанието взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи.
  Общото между двата законопроекта е предлаганата промяна на правната регламентация на статута на териториалните структури на Национална служба "Сигурност" - МВР. Разработването на проектите е в отговор на препоръките на Службата по сигурността на НАТО за подобряване на системата за защита на националната сигурност и повишаване на ефективността на контраразузнаването.
  Съгласно сега действащия текст на чл. 11, ал. 5 от ЗМВР регионалните звена “Сигурност” на Дирекцията на НСС са част от структурата на Столичната и на Регионалните дирекции на вътрешните работи, като началниците на регионалните звена “Сигурност” са йерархически подчинени на директорите на СДВР и РДВР, а директорът на НСС упражнява единствено методическо ръководство спрямо тях.
  Според предложените промени регионалните звена “Сигурност” се подчиняват пряко на Дирекцията на НСС, като на централното й ръководство се предоставят функции по координация. Целта е създаването на работещ механизъм, който да гарантира единодействието на централната и териториалните структури на службата. Това, от своя страна, ще доведе до увеличаване ефективността и качеството на работата, поставяне на конкретни изисквания към ангажираните със съответната функционална


  компетентност органи и упражняване на пряк контрол върху изпълнението на поставените задачи.
  Чрез така предложените изменения се създават гаранции за последователно прилагане на принципа за единство на
  контраразузнавателния процес чрез формиране на единна функционално- организационна структура и щат и регламентиране правомощията на директора на НСС за непосредствено и пряко ръководство, управление и контрол на дирекцията и териториалните й структури.
  Вносителите и на двата законопроекта подчертаха, че новата регламентация ще повиши цялостно ефективността и качеството на работа, а също така ще позволи поставяне на конкретни изисквания към ангажираните със съответната дейност териториални органи на службата, както и упражняване на пряк контрол върху изпълнението на поставените им задачи.
  С проекта за изменение и допълнение на ЗМВР, внесен от Министерския съвет, се предвижда и допълнение на чл. 70 от ЗМВР, регламентиращ основанията и правилата за полицейското задържане. Допълнението се отнася до правото на задържаното лице, ако не владее български език, да бъде незабавно и в подробности информирано за причините за задържането му на разбираем за него език. Предложеният текст съответства на изискванията на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
  В хода на обсъжданията г-н Йордан Соколов изказа опасението, че изваждането на регионалните звена “Сигурност” от структурата на Регионалните дирекции ще доведе до поставянето на останалите звена в неравностойно положение и до нарушаване на досега съществуващата координация и взаимодействие.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема за основателни мотивите на вносителите и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-59, внесен от Владимир Дончев и Татяна Дончева, и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 402-01- 40, внесен от Министерския съвет.
  Становището на комисията е прието на 15.09.2004 год. с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се”.
  Форма за търсене
  Ключова дума