Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
30/07/2002 първо гласуване

  Доклад
  за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 202-01-21, внесен от Министерския съвет на 17.04.2002 г.
  Доклад
  за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 202-01-21, внесен от Министерския съвет на 17.04.2002 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 18 юли 2002 г., на което обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от Министерския съвет. В работата на комисията взеха участие министърът на земеделието и горите г-н Мехмед Дикме, зам.-министърът на земеделието и горите г-жа Меглена Плугчиева и експерти.
  Законопроектът има за цел да регламентира по нов начин обществените отношения, свързани със стопанисването и управлението на горите и земите от горския фонд. Действащият Закон за горите не отчита в достатъчна степен особеностите на различните видове собственост, поради което законопроектът ясно определя целите на управлението и стопанисването на държавните, общинските и частните гори.
  Със законопроекта се предвиждат стимули за сдружаване на дребните собственици на гори. Практиката е доказала, че разходите при управлението на малки площи гори са по-големи от приходите, поради което е необходимо държавата да подпомага дребните собственици на гори и активно да се ангажира при създаването на нови горски масиви.  Със законопроекта се предвижда възможност за предоставяне на земи от държавния горски фонд за създаване на гори от физически и юридически лица.
  За изпълнение на инфраструктурни проекти Министерският съвет може по предложение на министъра на земеделието и горите да учредява ограничени вещни права върху гори и земи от държавния горски фонд - публична държавна собственост, по ред различен от регламентирания със Закона за концесиите. Необходимостта от тази промяна е породена от обстоятелството, че в много случаи през гори и земи от горския фонд, в т.ч. и площи публична държавна собственост трябва да преминават части от линейни обекти /водопроводи, газопроводи, нефтопроводи и др./. Целесъобразно е в такива случаи да се прилага по-облекчена процедура в сравнение с предвидената в Закона за концесиите.
  С проекта се предоставя възможност на държавните лесничейства не само да организират и възлагат извършването на дейности в горите, но и да вземат непосредствено участие в осъществяването на възпроизводството, ползването и защитата в горите и земите от горския фонд.
  Проектът съдържа разпоредби за финансиране на дейностите в горите, съобразени със Закона за държавния бюджет 2002 г. и отразяващи преобразуването на Национален фонд “Българска гора” във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
  Проектът цели да разреши конфликта на интереси, възникнал между държавата и собствениците на постройки в горския фонд, които са обект на незаконно строителство, започнало преди влизането в сила на сега действащия Закон за горите.
  Законопроектът предлага да се увеличат правата и задълженията на горските стражари, с оглед повишаване на ефективността на охраната на горите и земите от горския фонд. Предвидени са и нови състави на административни нарушения, свързани с извършването на дейности в горите от нерегистрирани лица.


  Законопроектът отчита особеностите на горите не само като икономически ресурс, но и като основен екологичен фактор. Очаква се проектът да осигури оптимизиране на охраната на горите и земите от горския фонд и ефективен контрол върху дейностите, извършвани в тях.
  Народните представители, взели участие в дискусията, изразиха положително становище относно предложения със законопроекта нов финансов механизъм за гъвкаво управление, ползване и стопанисване на горите. Те споделиха и вижданията си за новите моменти на законопроекта относно управлението на държавните гори и промяната на философията на сега действащия закон за отделяне на държавата от стопанската дейност в горите.
  След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 , от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието и горите прие следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 202-01-21, внесен от Министерски съвет на 17.04.2002 г.
  Това становище е гласувано със 7 гласа “за”, “против” - няма и 3 - “въздържали се”.
  Форма за търсене
  Ключова дума