Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
14/11/2002 второ гласуване

  Доклад
  за второ гласуване
  Проект
  ЗАКОН
  за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
  Доклад
  за второ гласуване
  Проект
  ЗАКОН
  за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

  (ОБН., ДВ, БР. 125 от 1997 г.; изм. и доп., БР. 79 и 133 от 1998 г., БР.
  26 от 1999 г., БР. 29 и 78 от 2000 г., БР.77, 79 и 99 от 2002 г.)
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА
  НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАКОНА
  § 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
  “(3) Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването на земите и горите от горския фонд.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 1. Отпада
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 1 да отпадне.
  § 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “над 1 декар” се заменят с “не по-малка от 1 декар” и широчина не по-малка от 10 метра”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Горски фонд по смисъла на този закон е всяка територия извън урбанизираните и земеделските територии, както
  2Ш20.00С
  и отделните урегулирани имоти извън тях по смисъла на Закона за устройство на територията, предназначена основно за гори, която обхваща гори, храсти, земи за залесяване и недървопроизводителни земи, посочени в кадастъра.”
  1. Алинея 3 се отменя.
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  В % 2, т. 2 относно чл. 2, ал. 2 да се измени така:
  72/Горски фонд по смисъла на този закон са:
  1. Всички горски територии по смисъла на Закона за устройство на територията;
  2. горите, включени в защитените територии
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  в § 2 се правят следните изменения и допълнения § 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В алинея 1 думата “над” се заменя с “не по - малка
  от”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Горски фонд по смисъла на закона е територията, предназначена основно за гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и недървопроизводителните земи, посочени в кадастъра. Не се включват в горския фонд земите, които са урбанизирани, отделните урегулирани имоти по Закона за устройство на територията и земеделските земи”
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 2.
  В § 2, т. 1 след израза “и широчина” се добавя “в най- тясната част”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на $ 2. който става § 1.
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В алинея 1 думата “над” се заменя с “не по - малка
  от”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Горски фонд по смисъла на този закон е територията, предназначена основно за гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и недървопроизводителните земи, посочени в кадастъра.
  3. Алинея 3 се изменя така.
  “131 Не се включват в горския фонд земите, които са урбанизирани, отделните урегулирани имоти по Закона за устройство на територията, както и земеделските земи”
  § 3. В чл. 3 се създава ал. 3:
  “(3) Управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите по чл. 2, ал. 2 се извършва по реда на този закон и на Закона за защитените територии.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 3 думите “ал. 2” се заменят с “ал. 1”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на 8 3. който става § 2.
  § 2. В чл. 3 се създава ал. 3:
  “(3) Управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите по чл. 2, ал. 1 се извършва по реда на този закон и на Закона за защитените територии.”
  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 2 след думите “зоната на горната граница на гората” се добавя “клековите формации;”.

  б) в т. 3 думата “полезащитни” се заменя със “защитни”;
  в) точки 4 и 5 се изменят така:
  “4. рекреационни - курортни гори и местности, горски паркове и зелени зони извън населените места и селищните образувания;
  5. други - семепроизводствени насаждения и градини; горски разсадници; географски култури; дендрариуми; гори, попадащи в териториалния обхват на единични и групови паметници на културата и техните охранителни зони; научноизследователски и учебно-опитни гори; токовища; до 200 метра около туристическите хижи и манастирите; буферните зони на резерватите; бази за интензивно развъждане на дивеча.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По § 4:
  В § 4, т. 1, буква “в”, т. 4 след думата “местности” се добавя “и пещери”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 4.
  В ал. 2, т. 2 след думите “клековите формации” се добавя “горите в ерозирани терени и поройни водосбори, по крайбрежната ивица на Черно море, река Дунав и големите реки.”
  Предложението беше оттеглено.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 4.
  В § 4 касаещ чл. 4 се правят следните изменения:
  Ал. 3 се изменя както следва:
  73/ Гори в защитени територии са горите и земите от горския фонд попадащи в защитените територии обявени по реда на Закона за защитените територии и в защитените зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие. ”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 4. който става § 3.
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 2 след думите “зоната на горната граница на гората” се добавя “клековите насаждения:”
  б) в т. 3 думата “полезащитни” се заменя със “защитни”;
  в) точки 4 и 5 се изменят така:
  “4. рекреационни - курортни гори и местности, пещери. горски паркове и зелени зони извън урбанизираните територии /населени места и селищни образувания/;
  5. други - семепроизводствени насаждения и градини; горски разсадници; географски култури; дендрариуми; гори, попадащи в териториалния обхват на единични и групови паметници на културата и техните охранителни зони; научноизследователски и учебно-опитни гори; токовища; до 200 метра около туристическите хижи и манастирите; буферните зони на резерватите; бази за интензивно развъждане на дивеча.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “/3/ ГОРИ В защитени територии са горите и земите от горския Фонд попадащи в защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии и в защитените зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 4а със следното съдържание:
  § 4а. Създава се член 4а:
  “Чл. 4а. Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването на земите и горите от горския фонд. ’’

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 4а. който става §4.
  § 4. Създава се член 4а:
  “Чл. 4а. Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването на земите и горите от горския фонд.”
  § 5. Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. (1) Категоризирането и прекатегоризирането на горите и на земите от горския фонд се извършват от началника на Националното управление по горите по предложение на ведомства, юридически и физически лица след съгласуване с ръководителите на заинтересуваните централни и териториални администрации и със съгласието на собствениците.
  (2) Условията и редът за категоризирането и прекатегоризирането на горите и на земите от горския фонд се определят с правилника за прилагане на закона.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 5.
  В § 5, чл. 5, ал. 1, думата “администрации" да се замени с “органи".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 5, чл. 5, ал. 1 думите “ териториални
  администрации" са заменят с “териториални органи”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 5.
  В § 5, касаещ чл. 5 се изменя така:
  1. В ал. 1 изречението завършва след израза “и териториални администрации”.

  1. Създава се нова ал. 3:
  73/ Категоризирането и прекатегоризирането на горите в защитени територии се извършва след издаване на заповедта за тяхното обявяване или закриване по реда на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 5.
  § 5. Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. (1) Категоризирането и прекатегоризирането на горите и на земите от горския фонд се извършват от началника на Националното управление по горите по предложение на ведомства, общини, юридически и физически лица след съгласуване с ръководителите на заинтересованите централни и териториални органи и със съгласието на собствениците.
  (2) Условията и редът за категоризирането и прекатегоризирането на горите и на земите от горския фонд се определят с правилника за прилагане на закона.”
  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 2:
  а) в т. 1 думите “определени със закон” се заменят с “определени със Закона за защитените територии”;
  б) в т. 2 след думата “включително” се добавя “ 200- метровата ивица от бреговата тераса на река Дунав”;
  в) в т. 3 думата “ полезащитните” се заменя със “защитните”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Публична държавна собственост са:
  1. горите и земите от горския фонд, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;
  2. горите и земите от горския фонд в защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии - държавна собственост;

  3. горите и земите от държавния горски фонд, включени в териториите за културно-историческа защита по смисъла на Закона за устройство на територията.”
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  “(4) Частна държавна собственост са всички други гори и земи от държавния горски фонд.
  (5) Горите и земите от държавния горски фонд се стопанисват като национално богатство в интерес на цялото общество.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 6.
  В § 6, чл. 7, т. 1 да се измени:
  В ал. 2 текстък на буква “а” се заличава и се заменя със следния текст:
  “а/ т. 1. горите в защитените територии, определени за изключителна държавна собственост със Закона за защитените територии.”
  В т. 2 на § 6, чл. 7, ал. 3, т. 3 да придобие следната редакция:
  “3. горите и земите от държавния горски фонд, включени в защитените територии по смисъла на Закона за устройство на територията, чието предназначение е определено в подробен устройствен план за опазване на културно-историческото наследство. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 6 се изменя така:
  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а/ в т. 1 думите “определени със закон” се заменят с “определени със Закона за защитените територии”;
  б/т. 2 се изменя така:
  “2. островите по граничните реки;
  в/ т. Зее изменя така:
  “3. горите в зоните за строга охрана на водата и водовземните съоръжения, семепроизводните градини,
  географските култури и дендрариумите”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Публична държавна собственост са:
  1. горите и земите от горския фонд, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;
  2. горите и земите от горския фонд - държавна собственост, в защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии;
  3. горите и земите от държавния горски фонд, включени в териториите за културно - историческа защита по Закона за устройство на територията. ”
  4. горите в териториите от 200 - метровата ивица покрай границите на Република България с изключение на островите по граничните реки, включително 200 - метровата ивица по бреговата тераса на река Дунав.
  5. защитните горски пояси
  6. горите за защита на инженерно-технически съоръжения. ”
  3. Създават се ал. 4 и ал. 5:
  “(4) Частна държавна собственост са всички други гори и земи от държавния горски фонд.
  (5) Горите и земите от държавния горски фонд се стопанисват като национално богатство в интерес на цялото общество. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Комисията предлага следната редакция на § 6.
  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) Точка 1 се изменя така:
  “1. Горите в защитените територии, определени за изключителна държавна собственост със Закона за защитените територии;”

  б) точка 2 се изменя така:
  “2. островите по граничните реки:”
  в) точка 3 се изменя така:
  “3. горите в зоните за строга охрана на водата и водовземните съоръжения, семепроизводните градини, географските КУЛТУРИ И дендрариумите.”
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Публична държавна собственост са:
  1. горите и земите от държавния горския фонд, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;
  2. горите и земите от горския фонд - държавна собственост в защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии;
  3. горите и земите от държавния горски фонд, включени в територии за културно-историческа защита по Закона за паметниците на културата и музеите, чието предназначение е определено с подробен устройствен план:
  4. горите в териториите от 200-метровата ивица покрай границите на Република България с изключение на островите по граничните реки, включително 200-метровата ивица по бреговата тераса на река Дунав:
  5. защитените горски пояси:
  6. горите за защита на инженерно-технически съоръжения.”
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  “(4) Частна държавна собственост са всички други гори и земи от държавния горски фонд.
  (5) Горите и земите от държавния горски фонд се стопанисват като национално богатство в интерес на цялото общество.”
  § 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашната разпоредба става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:

  “(2) Горите и земите от горския фонд - общинска собственост се стопанисват с цел задоволяване потребностите на жителите на общината, без да се накърняват обществените интереси.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашната разпоредба става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Гори - публична общинска собственост са:
  1. горите и земите от горския фонд, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;
  2. горите и земите от горския фонд в защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии - общинска собственост
  3. горите и земите от общинския горски фонд, включени в териториите за културно - историческа защита по смисъла на Закона за устройство на територията."
  4. горите за защита на инженерно-технически съоръжения. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  В чл. 8, ал. 2 накрая след думите "обществени интереси” се добавя “в съответствие с лесоустройствените проекти.”
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 7.
  § 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашния текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) ГОРИ - публична общинска собственост са:
  1. горите и земите от общинския ГОРСКИЯ ФОНД. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на
  страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности:
  2. горите и земите от горския Фонд в защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии - общинска собственост
  3. горите и земите от общинския горски Фонд, включени в териториите за КУЛТУРНО - историческа защита по Закона за паметниците на културата и музеите.
  4. горите за защита на инженерно-технически съоръжения.”
  § 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Горите и земите от горския фонд - частна собственост, се стопанисват с цел задоволяване потребностите на собствениците им.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 8 отпада
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По В 8.
  В чл. 9, ал. 2 след думите “на собствениците им” се добавя “без да се накърняват обществените интереси. ”
  Предложението беше оттеглено.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 8.
  В § 8, касаещ чл. 9 се правят следните допълнения:
  В новопредложената ал. 2 след израза “потребностите на собствениците им” се допълва “без да се нарушават

  интересите на трети лица и в съответствие с целта посочена в чл. 1, ал. 2 от закона.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 8 да отпадне.
  § 9. В глава първа наименованието на раздел III се изменя така: “Промени в горския фонд и разпореждане с гори и земи от горския фонд”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. който става § 8.
  § 10. Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. Промените в горския фонд представляват включване или изключване на гори и земи от горския фонд.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10. който става § 9.
  § 11. Член 14 се изменя така:
  “Чл. 14. (1) Гори и земи от горския фонд се изключват при промяна на предназначението им за:
  1. площадки за изграждане на електроцентрали, язовири и други хидротехнически съоръжения, мини и кариери за добиване на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, обекти, свързани с националната сигурност и с отбраната на страната;
  2. трасета на линейни обекти:
  а) разположени върху повърхността на терена - пътища, жп линии, водни канали;
  б) разположени под повърхността на терена - водопроводи, газопроводи, нефтопроводи и топлопроводи;
  3. разширяване на строителните граници на населени места и селищни образувания, както и за създаване на нови или разширяване границите на съществуващи отделни

  урегулирани поземлени имоти извън населените места и селищните образувания.
  (2) Забранява се изключването на гори и земи от горския фонд за срок 20 години след опожаряването им.
  (3) Алинея 2 не се прилага в следните случаи:
  1. когато промяната на предназначението е свързана с отбраната или сигурността на страната;
  2. когато промяната на предназначението е свързана с изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерския съвет.
  (4) Изключването на гори и земи от горския фонд - държавна
  собственост, с площ по-голяма от 100 декара се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а до
  100 декара - от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите.
  (5) Изключването на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини, с площ по-голяма от 10 декара се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а до 10 декара - от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите. Изключването на гори и земи от горския фонд - собственост на общини, се извършва след решение на общинския съвет.
  (6) За строителство на обекти по ал. 1, т. 1 и 2, както и за създаване на нови или за разширяване границите на съществуващи отделни урегулирани поземлени имоти извън населените места и селищните образувания собственикът или лицето, което има право да строи в чужд имот, прави искане пред началника на Националното управление по горите за предварително съгласуване на изключването при промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд.
  (7) За изключване на гори и земи от горския фонд и за включването им в строителните граници на населените места и селищните образувания кметът на общината прави

  искане пред началника на Националното управление по горите за предварително съгласуване на изключването при промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд.
  (2) В случаите по ал. 6 и 7 началникът на Националното управление по горите се произнася с мотивирано становище в едномесечен срок от постъпване на искането. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
  (3) Изричният или мълчаливият отказ на началника на Националното управление по горите по ал. 8 подлежи на обжалване при условията и по реда на Закона за административното производство.
  (4) За всеки обект, за изграждането на който е дадено положително становище по ал. 6 или 7, се определя необходимата площадка с проект на подробен устройствен план или необходимото трасе с парцеларен план.
  (5) Площадките и трасетата по ал. 10 се утвърждават с решение на постоянна комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите, по искане на лицата по ал. 6 и 7. Решението се издава в едномесечен срок от подаването на писменото искане.
  (6) Площадката или трасето не се утвърждава, когато не е съобразена с функционалното предназначение на горите или с ограничения, предвидени в този или други закони.
  (7) След влизането в сила на решението по ал. 11 за утвърждаване на окончателна площадка или трасе лицата по ал. 6 и 7 внасят за одобряване съответния подробен устройствен план за определената площадка или парцеларен план за определеното трасе, с които се доказват конкретният размер и границите на необходимите гори и земи от горския фонд.
  (8) Заявление за изключване на гори и земи от горския фонд се подава до началника на Националното управление по горите при наличие на одобрен подробен устройствен план за определената площадка или парцеларен план за определеното трасе:

  1. от собственика или лицето, което има право да строи в чужд имот - за строителство на обекти:
  а) по ал. 1, т. 1, както и за създаване на нови или за разширяване границите на съществуващи отделни урегулирани поземлени имоти извън населените места и селищните образувания;
  б) по ал. 1, т. 2 - за изграждане на линейни обекти;
  2. от кмета на общината - за изключване на гори и земи от горския фонд и включването им в строителните граници на населените места и селищните образувания.
  (9) Към заявлението по ал. 14 се прилагат:
  1. копие от документ за индентификация на заявителя;
  2. документ за собственост или документ, удостоверяващ правото да се строи в чужд имот;
  3. скица на трасето или площадката с приложени координати на характерните точки;
  4. влязъл в сила подробен устройствен план или парцеларен план;
  5. документ, удостоверяващ съгласието на
  собствениците, в случаите на отчуждаване на имотите им;
  6. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд.
  (10) Заявлението за изключване се разглежда от постоянната комисията по ал. 11, която в едномесечен срок от датата на подаването му се произнася с мотивирано решение за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд. Решението се съобщава на заявителя по реда на Гражданския процесуален кодекс и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (11) Въз основа на влезлите в сила решения по ал. 16 министърът на земеделието и горите издава заповед за изключване на горите и земите от горския фонд или предлага на Министерския съвет да изключи горите и земите от горския фонд.
  (12) Промените в горския фонд, свързани с изключването на гори и земи, се отразяват в кадастъра и в имотния регистър за сметка на собственика на земята.
  19) Собственикът запазва правото си на собственост върху дървесината от изключените площи.
  (20) Областният управител с договор продава, заменя или учредява ограничени вещни права върху горите и земите, изключени от държавния горския фонд, на лицата, въз основа на чието заявление е извършено изключването.
  (21) Продажбата, замяната или учредяването на ограничени вещни права се извършва по предложение на министъра на земеделието и горите въз основа на писмено искане от лицето, по чието заявление е извършено изключването.
  (22) В случаите по ал. 20 се прилагат съответно разпоредбите на Закона за държавната собственост.”
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  По § 11.
  В чл. 14, ал. 5 се променя така:
  75/ Изключването на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини, извън случаите по ал. 1, се извършва от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите въз основа на заявление на собственост. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 11 се изменя така:
  §11. Член 14 се изменя така:
  “Чл. 14. (1) Гори и земи от горския фонд се изключват при промяна на предназначението им за:
  1. площадки за изграждане на електроцентрали, язовири и други хидротехнически и електротехнически съоръжения, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци;
  2. трасета на линейни обекти:

  а/ разположени върху повърхността на терена - пътища, жп линии, водни канали, лифтове, влекове и други съоръжения за техническа инфраструктура;
  б/ разположени под повърхността на терена - нефтопроводи, газопроводи, топлопроводи и водопроводи със сечение над 1500 мм;
  3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи населени места и селищни образувания, както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;
  4. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи населени места и селищни образувания, както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани имоти извън тях в случаите, когато министърът на земеделието и горите е извършил възмездни разпоредителни действия с гори и земи от държавния горски фонд, в които до влизане в сила на този закон е извършено застрояване по смисъла на чл. 12 от ЗУТ.
  5. създаване на земи за земеделско ползване от недървопроизводителни земи в държавния горския фонд;
  6. обекти, свързани с националната сигурност, отбраната на страната, опазването и възпроизводството на околната среда.
  (2) Забранява се изключването на гори и земи от горския фонд за срок 20 години след опожаряването им.
  (3) Алинея 2 не се прилага в следните случаи:
  1. когато промяната на предназначението е свързана с отбраната или сигурността на страната;
  2. когато промяната на предназначението е свързана с изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 11.
  В § 11, касаещ чл. 14 се изменя така:

  1. Ал.1, т. 3 се изменя както следва:
  “3. разширяването на строителните граници на съществуващите населени места и селищни образувания. ”
  2.Ал. 6 се изменя както следва:
  76/ За строителство на обекти по ал. 1, т. 1 и 2, собственикът или лицето, което има право да строи в чужд имат, прави искане пред началника на Националното управление по горите за предварително съгласуване на изключването при промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд. ”
  3. В ал. 7 след израза “Националното управление по горите” се добавя “чрез областният управител”.
  4. В ал. 14, т. 1 се изменя както следва:
  “1. от собственика или лицето, което има право да строи в чужд имо - за строителство на обекти по ал.
  1”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 11.
  В чл. 14, ал. 3 се добавя нова т. 3:
  “3. когато промяната на предназначението е свързана с изпълнението на обекти на публична, държавна или общинска собственост”.
  В чл. 14, ал. 4 първи ред, след думата “държавна” се вмъква и “общинска” и текста продължава.
  В чл. 14, ал. 5, втори ред, думите “и на общини” отпадат и текста продължава същия.
  В чл. 14, ал. 14, т. 2 придобива следната редакция:
  “2. От кмета на общината чрез областният управител - за изключване на гори и земи от горския фонд и включването им в строителните граници на населените места и селищните образования. ”
  В чл. 14, ал. 15 се създава нова т. 7:

  " 7. т. 5 не се прилага за обекти публична държавна
  собственост”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Комисията предлага следната редакция на § 11. който става § 10.
  § 10. Член 14 се изменя така:
  “Чл. 14. (1) Гори и земи от горския фонд се изключват при промяна на предназначението им за:
  1. площадки за изграждане на електроцентрали, язовири и други хидротехнически и електротехнически съоръжения, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, претоварни станции:
  2. трасета на линейни обекти:
  а/ разположени върху повърхността на терена - пътища, жп линии, водни канали, лифтове, влекове и други съоръжения за техническа инфраструктура:
  б/ разположени под повърхността на терена - нефтопроводи, газопроводи, топлопроводи и водопроводи със сечение над 1500 мм :
  3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/, както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;
  _4. създаване на нови или разширяване
  строителните граници на съществуващи урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/, както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях в случаите, когато МИНИСТЪРЪТ на земеделието и горите е извършил възмездни разпоредителни действия с ГОРИ И земи от държавния ГОРСКИ Фонд, в които до 1.01.2003 г. е извършено застрояване по смисъла на чл. 12 от Закона за УСТРОЙСТВО на територията.
  1. създаване на земи за земеделско ползване от недървопроизводителни земи в държавния горския Фонд:
  2. обекти, свързани с националната сигурност, отбраната на страната, опазването и възпроизводството на околната среда.

  (2) Забранява се изключването на гори и земи от горския фонд за срок 20 години след опожаряването им.
  (3) Алинея 2 не се прилага в следните случаи:
  1. когато промяната на предназначението е свързана с отбраната или сигурността на страната;
  2. когато промяната на предназначението е свързана с изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се 3 11а със следното съдържание:
  § 11а. Създава се член 14а:
  “Чл. 14а (1) Изключването на гори и земи от горския фонд - публична държавна собственост, както и частна държавна собственост с площ по-голяма от 100 декара се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а на площ - частна държавна собственост до 100 декара - от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите.
  (2) Изключването на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини, с площ по-голяма от 100 декара се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а до 100 декара - от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите. Изключването на гори и земи от горския фонд - собственост на общини, се извършва след решение на общинския съвет.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 11а. който става
  § 11.
  §11. Създава се член 14а:
  “Чл. 14а (1) Изключването на гори и земи от горския фонд - публична държавна собственост, както и частна държавна собственост с площ по-голяма от 100 декара се

  извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а на площ до 100 декара - частна държавна собственост - от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите.
  (2) Изключването на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини, с площ по-голяма от 100 декара се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а до 100 декара - от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите. Изключването на гори и земи от горския фонд - собственост на общини, се извършва след решение на общинския съвет.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 116 със следното съдържание:
  §116. Създава се член 146:
  “Чл. 146 (1) За строителство на обекти по ал.1, т.1 и 2, както и за създаване на нови или разширяване границите на съществуващи отделни урегулирани поземлени имоти извън населените места и селищните образувания, собственикът или заинтересованото лице, прави искане пред началника на Националното управление по горите за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от горския фонд.
  (2) За изключване на гори и земи от горския фонд и за включването им в строителните граници на населените места и селищните образувания, кметът на общината прави искане пред началника на Националното управление по горите за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от горския фонд.
  (3) За предварително съгласуване на изключване на гори и земи от горския фонд, се представя задание, изготвено в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията. Началникът на Национално управление по горите се произнася с мотивирано становище в едномесечен срок от постъпване на искането.
  Комисията подкрепя предложението
  Комисията предлага да се създаде § 116. който става
  § 12.
  § 12. Създава се член 146:
  “Чл. 146 (1) За строителство на обекти по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2, както и за създаване на нови или разширяване границите на съществуващи отделни урегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии /населени места и селищни образувания/, собственикът или заинтересованото лице, прави искане пред началника на Националното управление по горите за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от горския фонд.
  (2) За изключване на гори и земи от горския фонд и за включването им в строителните граници на урбанизираните територии /населени места и селищни образувания/, кметът на общината прави искане пред началника на Националното управление по горите за предварително съгласуване.
  (3) За предварително съгласуване за изключване на гори и земи от горския фонд, се представя задание, изготвено в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията. Началникът на Национално управление по горите се произнася с мотивирано становище в едномесечен срок от постъпване на искането.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 11в със следното съдържание:
  §11 в. Създава се член 14в:
  “Чл. 14 в (1) Заявление за изключване на гори и земи от горския фонд се подава от собственика или от заинтересованото лице до началника на Националното управление по горите при наличие на действащ подробен устройствен план за поземлен имот или парцеларен план за определеното трасе.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. копие от документ за индентификация на заявителя;
  2. документ за собственост или документ, удостоверяващ правото да се строи в чужд имот;

  1. скица на трасето или площадката с обозначени координатни точки;
  2. действащ подробен устройствен план или парцеларен план;
  3. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд
  4. решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
  5. писмени становища на структурите и териториалните звена на национално управление по горите, в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите.
  (3) Заявлението за изключване се разглежда от постоянна комисия, назначена със заповед на началника на Национално управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му, се произнася с мотивирано решение за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 11 в. който става
  § 13.
  §13. Създава се член 14в:
  “Чл. 14 в (1) Заявление за изключване на гори и земи от горския фонд се подава от собственика или от заинтересованото лице до началника на Националното управление по горите при наличие на действащ подробен устройствен план за поземлен имот или парцеларен план за определеното трасе.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. копие от документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от код по БУЛСТАТ на заявителя:
  2. документ за собственост или документ, удостоверяващ правото да се строи в чужд имот;
  3. скица на трасето или площадката с обозначени координатни точки;
  4. действащ подробен устройствен план или парцеларен план;
  5. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд;
  6. решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
  7. писмени становища на структурите и териториалните звена на Национално управление по горите, в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите.
  (3) Заявлението за изключване се разглежда от постоянна комисия, назначена със заповед на началника на Национално управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му, се произнася с мотивирано решение за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 11г със следното съдържание:
  § 11 г. Създава се член 14г:
  “Чл. 14г (1) Министърът на земеделието и горите издава заповед за изключване на горите и земите от горския фонд или предлага на Министерски съвет да изключи горите и земите от горския фонд. Заповедта на министъра на земеделието и горите, съответно решението на Министерския съвет, за изключването или отказа подлежат на съдебно обжалване по реда на Закона за
  административното производство от заинтересованите лица.
  (2) По предложение на министъра на земеделието и горите, областният управител продава или заменя изключените гори и земи от държавния горски фонд, или учредява ограничено вещно право върху тях по реда на Закона за държавната собственост, върху изключените държавни гора или земя от горския фонд на лицето, по чието искане е станало изключването. ”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 11г. който става
  § 14.
  §14. Създава се член 14г:
  “Чл. 14г (1) Министърът на земеделието и горите издава заповед за изключване на горите и земите от горския фонд или предлага на Министерски съвет да вземе решение. Заповедта на министъра на земеделието и горите, съответно решението на Министерския съвет, за изключване или отказ подлежат на съдебно обжалване по реда на Закона за административното производство.
  (2) По предложение на министъра на земеделието и горите, областният управител продава, заменя или учредява ограничени вещни права върху горите и земите по ал. 1 по реда на Закона за държавната собственост, на лицето, по чието искане е станало изключването.”
  § 12. Създава се чл. 14а:
  “Чл. 14а. (1) Земеделските територии, залесени или самозалесили се след 30 юни 2002 г., не се включват в горския фонд и се стопанисват съгласно закона.
  (2) Горите по ал. 1 могат да се изкореняват след писмено уведомление до държавното лесничейство.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 12 думите "чл. 14а” и “Чл. 14а се заменят съответно с “чл. 14д” и “Чл. 14д”, а думите “30 юни 2002” се заменят с “1.01.2003”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 12. който става § 15.
  § 15. Създава се чл. 14д:
  “Чл. 14д. (1) Земеделските територии, залесени или самозалесили се след 1 януари 2003 г., могат да се включват в горския фонд и се стопанисват съгласно този закон.
  (2) Горите по ал. 1 включени в ГОРСКИЯ ФОНД могат да се ползват отново като земеделски земи след писмено уведомление до държавното лесничейство.”
  § 13. В чл. 15 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13. който става § 16.
  § 14. Създават се чл. 15а, 156, 15в, 15г и 15д:
  “Чл. 15а. Гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини, могат да се придобиват от държавата при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  Чл. 156. (1) Замяната на земи и гори от горския фонд - частна държавна собственост, с гори и земи - собственост на физически и юридически лица и на общини, се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
  (2) Въз основа на заповедта по ал. 1 началникът на Националното управление по горите сключва договор, който се вписва в имотния регистър по местонахождението на имота и се отразява в кадастралната карта.
  (3) Високостеблени гори - държавна собственост, се заменят с еднакви по произход гори.
  Чл. 15в. Недвижимите имоти - частна държавна собственост, намиращи се в горския фонд, се стопанисват и управляват от Националното управление по горите и от неговите структури и териториални звена, с изключение на имотите, за които други министерства и ведомства имат актове за държавна собственост.
  Чл. 15г. (1) Земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури, могат да се предоставят за земеделско ползване за срок не по дълъг от 12 месеца от директора на държавното лесничейство
  без провеждане на търг или конкурс срещу заплащане на такса, определена в тарифа, приета от Министерски съвет. След заплащане на дължимите такси директорът на държавното лесничейството сключва договор.
  (2) Забранява се предоставянето на междуредията по ал. 1 за повече от 3 години от датата на създаване на културата.
  (3) Условията и редът за определяне на лицето, с което да се сключи договорът по ал. 1, се определят с правилника за прилагане на закона.
  (4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за земи, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури - изключителна държавна собственост.
  Чл. 15д. (1) Разпореждането, отдаването под наем и учредяването на ограничени вещни права върху имоти, които не са гори и земи от държавния горски фонд и се управляват от Националното управление по горите и от неговите структури и териториални звена, се извършват от министъра на земеделието и горите при условия и по ред, определени със Закона за държавната собственост.
  (2) По реда на ал. 1 се отдават под наем недървопроизводителни горски площи.
  (3) Управлението и възмездното разпореждане с движими вещи - собственост на Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена, се извършват от началника на Националното управление по горите по реда на Закона за държавната собственост.
  (4) Безвъзмездното разпореждане и предоставянето за управление на движими вещи се допуска само когато се извършва между Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена.“
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  В § 14 текстът на чл. 15а да отпадне.
  В § 14, чл. 156 да бъде допълнен и да придобие следната редакция:

  “Чл. 156. Замяната на земи и гори от горския фонд - частна държавна собственост, със земи и гори - собственост на физически и юридически лица и общини, се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите, при условия и ред, определени в ППЗГ, при наличие на предварителна оценка, гарантираща равностойността на заменяните имоти”.
  В § 14, чл. 15г да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В % 14 членнове 156, 15г и 15д се изменят така :
  Чл. 156. (1) Замяната на земи и гори от горския фонд - частна държавна собственост, с гори и земи - собственост на физически, юридически лица и общини се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите.
  (2) Замяната се извършва по предложение на началника на Националното управление по горите, след подаване на писмено заявление придружено от :
  1. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд;
  2. писмени становища на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите;
  3. скици на имотите, с обозначени координатни точки;
  4. документ са собственост.
  (2) Въз основа на постигнатите предварителни договорености, началникът на НУГ подготвя проект на заповед за замяна на двата имота, в която се определят:
  1. цената на всеки от имотите - предмет на замяната;

  2. описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на собственост;
  3. разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане;
  4. размерът на режийните разноски, държавната такса и дължимият данък, които се плащат от физическото или от юридическото лице, с което се извършва замяната.
  (3) Физическото или юридическото лице - страна по замяната, декларира писмено съгласието си тя да бъде извършена при условията на заповедта.
  (4) Заповедта за замяна се връчва на физическото или на юридическото лице - страна по замяната.
  (5) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето заплаща дължимите данъци, такси, разноски, както и разликата в стойността на имотите, ако държавният имот е по-скъп.
  (6) Въз основа на влязлата в сила заповед и извършените плащания, началникът на НУГ сключва договор за замяна на двата имота, който влиза в сила от датата на сключването му.
  (7) Договорът за замяна се вписва от заявителя в службите по вписване по местонахождението на имотите за негова сметка.
  (8) Високостъблени гори - държавна собственост се заменят с еднакви по произход гори.
  Чл. 15г. (1) Земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, могат да бъдат предоставени за земеделско ползване за срок не по дълъг от 12 месеца, от директора на държавното лесничейство без провеждане на търг или конкурс, срещу заплащане на такса, определена в тарифа, приета от Министерски съвет. След заплащане на дължимите такси, директорът на държавното лесничейството сключва договор.
  (2) Забранява се предоставяне на междуредията по ал. 1 за повече от три години от датата на създаване на културата.
  (3) Забранява се предоставянето на невъзобновени сечища по ал. 1 за повече от три години от датата на извеждане на сечта.

  (4) Условията и редът за определяне на лицето, с което да се сключи договора по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (5) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за земи, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури - изключителна държавна собственост.
  Чл. 15д. (1) Разпореждането, отдаването под наем и учредяването на ограничени вещни права върху имоти, които не са гори и земи от държавния горски фонд и се управляват от Националното управление по горите и от неговите структури и териториални звена, се извършват от министъра на земеделието и горите при условия и по ред, определени със Закона за държавната собственост.
  (2) Недървопроизводителни земи в горския фонд - частна държавна собственост се отдават под наем от министъра на земеделието и горите, чрез търг или конкурс, по условия и ред, определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от началника на Националното управление по горите.
  (3) Недървопроизводителни земи в горския фонд - частна държавна собственост се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението от министъра на земеделието и горите по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
  (4) Управлението и възмездното разпореждането с движими вещи - собственост на Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена, се извършват от началника на Националното управление по горите по реда на Закона за държавната собственост.
  (5) Безвъзмездното разпореждане и предоставяне за управление на движими вещи се допуска само, когато се извършва между Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 14.

  В чл. 156 се създава нова ал. 4:
  “/4/ Забранява се замяна на земи и гори от горския фонд - частна и публична държавна и общинска собственост, с гори и земи на физически и юридически лица в 15 км. Зона на Черноморското крайбрежие, 5 км. Зона на поречието на р. Дунав, националните курорти, защитените и защитни територии, териториите за културно-историческата защита, национални и горски паркове, научноизследователски и опитни гори, резерватите и дивечовъдните станции.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 14.
  В % 14, касаещ новопредложените чл. 15а, 156, 15в, 15г и 15д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В Чл. 15а се създава нова ал. 2 със следния текст:
  “/2/ С предимство се изкупуват гори и земи разположени в защитени територии, както и гори със защитни и рекреационни функции. ”
  2. В Чл. 156, ал. 1 се допълва с изречението: “Заменените имоти не могат да бъдат застроявани или изключвани от горския фонд в продължение на 25 години от датата на сключване на договора.”
  3. В чл. 156 се създава нова ал. 4:
  74/ С предимство се заменят земи и гори на физически и юридически лица, разположени в защитени територии и зони, както и гори със защитни и рекреационни функции.”
  4. В чл. 15д, ал. 2 се допълва със завършващ израз: “за срок по-голям от 1 година”.
  5. В чл. 15д се допълва с нови ал. 5, 6 и 7 както
  следва:
  75/ Земи и гори от държавния горски фонд с големина до 50 дка могат да се предоставят за ползване различно от тези по Гпава четвърта на закона за срок до 12

  ^ месеца при условие, че се използват съобразно
  предназначението им. Предоставянето се извършва от директорите на държавните лесничейства, държавните дивечоразвъдни станции и природните паркове без търг или конкурс срещу заплащане на такса.
  /6/ Реда и начина за предоставянето за ползване по ал. 5 се определя в Привилника за приложение на този закон, а вида и размера на таксите в тарифа приета от Министерския съвет.
  /7V Средствата по ал. 5 се внасят в приход на бюджета на Министерството на земеделието и горите. ”
  Комисията подкрепя предложението по чл. 15а. ал. 2 и не го подкрепя в останалата му част.
  Комисията предлага следната редакция на § 14. който става § 17.
  § 17. Създава се чл. 15а:
  “Чл. 15а. /1/ Държавата може да купува ГОРИ И земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини по цени определени с наредбата по чл. 19, ал. 1.
  121 С предимство се изкупуват гори и земи разположени в защитени територии, както и гори със защитни и рекреационни ФУНКЦИИ.”
  Комисията предлага да се създаде § 14а. който става
  § 18.
  § 18. Създава се чл. 156.
  “Чл. 156. (1) Замяна на гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, с гори и земи - собственост на физически, юридически лица и общини се извършва със заповед на министъра на земеделието и горите.
  (2) Замяната се извършва по предложение на началника на Националното управление по горите, след подаване на писмено заявление придружено от :
  1. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от ГОРСКИЯ ФОНД:

  ^ 2. писмени становища на структурите и
  териториалните звена на Националното управление по горите в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите:
  3. скици на имотите, с обозначени координатни точки:
  4. документ за собственост.
  (3) Въз основа на постигнатите предварителни договорености, началникът на Националното управление по горите подготвя проект на заповед за замяна, в която се определят:
  1. цената на всеки от имотите - предмет на замяната:
  2. описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на собственост:
  3. разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане:
  4. размерът на режийните разноски, държавната такса и дължимият данък, които се плащат от лицето, с което се извършва замяната.
  (4) Лицето - страна по замяната, декларира писмено съгласие по условията на ал. 3.
  (5) Заповедта за замяна се връчва на лицето по ал. 4.
  (6) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето заплаща дължимите данъци, такси, разноски, както и разликата в стойността на имотите, ако държавният имот е по-скъп.
  (71 Въз основа на влязлата в сила заповед и извършените плащания, началникът на Националното управление по горите сключва договор за замяна, който влиза в сила от датата на сключването му.
  (81 ДОГОВОРЪТ за замяна се вписва от заявителя в службите по вписване по местонахождението на имотите за негова сметка.
  (91 Високостъблени ГОРИ - държавна собственост се заменят с еднакви по произход ГОРИ.
  Комисията предлага да се създаде § 146, който става
  § 19.
  § 19. Създава се чл. 15 в.
  Чл. 15в. Недвижимите имоти - частна държавна собственост, намиращи се в горския фонд, се стопанисват и управляват от Националното управление по горите и от неговите структури и териториални звена, с изключение на имотите, за които други министерства и ведомства имат актове за държавна собственост.
  Комисията предлага да се създаде § 14в. който става
  § 20.
  § 20. Създава се чл. 15г,
  Чл. 15г. (1) Земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, могат да бъдат предоставени за земеделско ползване за срок не по дълъг от 12 месеца, от директора на държавното лесничейство без провеждане на търг или конкурс, срещу заплащане на такса, определена в тарифа, приета от Министерския съвет. След заплащане на дължимите такси, директорът на държавното лесничейството сключва договор.
  (2) Забранява се предоставяне на междуредията по ал. 1 за повече от три години от датата на създаване на културата.
  (3) Забранява се предоставянето на
  невъзобновени сечища по ал. 1 за повече от три години от датата на извеждане на сечта.
  (4) Условията и редът за определяне на лицето, с което се сключва договора по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (5) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за земи, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури - изключителна държавна собственост.
  Комисията предлага да се създаде § 14г, който става
  § 21.
  § 21. Създава се чл. 15д.
  Чл. 15д. (1) Разпореждането, отдаването под наем и учредяването на ограничени вещни права върху имоти, които не са гори и земи от държавния горски фонд и се управляват от Националното управление по горите и от неговите структури и териториални звена, се извършва от
  министъра на земеделието и горите по Закона за държавната собственост.
  (2 Недървопроизводителни земи в ГОРСКИЯ ФОНД
  - частна държавна собственост се отдават под наем от министъра на земеделието и горите, чрез ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС, ПРИ УСЛОВИЯ И ПО ред, определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва ДОГОВОР за наем от началника на Националното управление по горите.
  (3) Недървопроизводителни земи в ГОРСКИЯ ФОНД
  - частна държавна собственост се отдават под наем без ТЪРГ или КОНКУРС за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните НУЖДИ на населението от министъра на земеделието и горите ПРИ УСЛОВИЯ И ПО ред, определен в правилника за прилагане на закона.
  (4) Управлението и възмездното разпореждане с движими вещи - собственост на Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена, се извършват от началника на Националното управление по горите по реда на Закона за държавната собственост.
  (5) Безвъзмездното разпореждане и предоставяне за управление на движими вещи се допуска само, когато се извършва между Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена.“
  § 15. Член 16 се изменя така:
  “Чл. 16. (1) Учредяване на ограничени вещни права, с изключение на право на строеж върху гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, с площ над 100 декара се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а до 100 декара - от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите. Правото на ползване се учредява за срок не по-дълъг от 30 години.
  (2) Учредяване на ограничени вещни права, с изключение на право на строеж, за изпълнение на инфраструктурни проекти върху гори и земи от горския фонд -

  публична държавна собственост, се извършва от
  Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите за срок не по-дълъг от 30 години.
  (3) Безвъзмездно право на ползване по ал. 1 и 2 може да се учреди с разпореждане на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите само за обекти, непосредствено свързани с националната сигурност и с отбраната на страната, или за други особено важни държавни нужди.
  (4) Безвъзмездно право на ползване върху гори и земи от държавния горски фонд се предоставя с разпореждане на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и министъра на образованието и науката, на държавни училища, научни институти и на юридически лица на бюджетна издръжка, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите.
  (5) Учредяване на ограничени вещни права върху гори и земи от държавния горския фонд, с изключение на правото на строеж, се извършва при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
  (6) С решение на общинския съвет могат да се учредяват ограничени вещни права, с изключение на правото на строеж, върху площи от общинския горски фонд.
  (7) Собственикът запазва правото на собственост върху дървесината от предоставените площи.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 15.
  В § 15, чл. 16 се изменя така:
  “Чл. 16 /1/ Учредяване на право на ползване върху гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, се извършва при спазване на условията и реда на Закона за държавната собственост от:
  1. Министерския съвет по предложение
  на министъра на земеделието и горите, когато се учредява право на

  ползване върху гори и земи с площ над 100 дка.
  2. министъра на земеделието и горите
  по предложение на началника на Националното управление по горите, когато се учредява право на ползване върху гори и земи до 100 дка.”
  /2/ Учредяване на право на ползване върху гори и земи от горския фонд - публична държавна собственост, се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите за срок не по-дълъг от 30 години, при спазване на условията и реда на Закона за концесиите.
  /3/ Безвъзмездно право на ползване върху обекти по ал. 1 и 2 може да се учредява само с разпореждане на Министерския съвет за нужди, непосредствено свързани с националната сигурност и с отбраната на страната.
  /4/ Безвъзмездно право на ползване върху гори и земи от държавния горски фонд - частна държавна собственост, се предоставя с разпореждане на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и министъра на образованието и науката, на държавни училища и научни институти, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите. ”
  В чл. 16, ал. 5 да отпадне.
  В чл. 16, ал. 6 да отпадне.
  В чл. 16 текстът на ал. 7 остава и става ал. 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  По § 15.
  Чл. 16 се изменя така:
  Създава се нова ал. 2 със следния текст:

  72/ Министерският съвет може да учредява на общини право на безвъзмездно ползване на гори и земи по реда на ал. 1:
  1. Заявлението за безвъзмездно ползване се подава от кмета на общината, след решение на общинския съвет;
  2. Заявлението се подава чрез началника на Националното управление по горите до министъра на земеделието и горите;
  3. заявлението е по землища, като размерът на претенцията е ограничен - до 2 дка на жител и не повече от 25% от Държавния горски фонд за землището.
  В чл. 16 останалите алинеи се преномерират.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 15, относно чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16, ал. 1 и 2 думите “ограничени вещни права с изключение на право на строеж” се заменят с “право на ползване”
  2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  “(5) Учредяване на право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, се извършва за:
  1. въздушни електропроводи, телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други линии,
  2. подземни водопроводи със сечение до 1500мм, канализации, кабели и др. елементи на техническа инфраструктура
  3. търсене и проучване на подземни богатства:
  4. разполагане преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, които не са трайно свързани с терена
  5. дейности свързани с дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм; за които не се изисква застрояване по смисъла на чл.12 от ЗУТ.

  (6) С решение на общинския съвет могат да се учредяват право на ползване и сервитути върху площи от общинския горски фонд.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 15. който става § 22.
  § 22. Член 16 се изменя така:
  “Чл. 16. (1) Учредяване на право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, с площ над 100 декара се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, а до 100 декара - от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите. Правото на ползване се учредява за срок не по-дълъг от 30 години.
  (2) Учредяване на право на ползване и сервитути за изпълнение на инфраструктурни проекти върху гори и земи от горския фонд - публична държавна собственост, се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите за срок не по-дълъг от 30 години.
  (3) Безвъзмездно право на ползване по ал. 1 и 2 може да се учреди с разпореждане на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите само за обекти, непосредствено свързани с националната сигурност и с отбраната на страната, или за други особено важни държавни нужди.
  (4) Безвъзмездно право на ползване върху гори и земи от държавния горски фонд се предоставя с разпореждане на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и министъра на образованието и науката, на държавни училища, научни институти и на юридически лица на бюджетна издръжка, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите.

  (2) Учредяване на право на ползване и сервитути ВЪРХУ ГОРИ и земи от ГОРСКИЯ ФОНД, се извършва за:
  1. ВЪЗДУШНИ електропроводи. телефонни, телеграфни, радиосъобшителни и ДРУГИ ЛИНИИ:
  2. подземни ВОДОПРОВОДИ СЪС сечение до 1500мм. канализации, кабели и др. елементи на техническа инфраструктура:
  3. търсене и проучване на подземни богатства по Закона за подземните богатства:
  4. разполагане преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, които не са трайно свързани с терена:
  5. дейности свързани с дълготраен и краткотраен отдих. Физическа култура, спорт и туризъм, за които не се изисква застрояване по смисъла на чл.12 от Закона за УСТРОЙСТВО на територията.
  (3) С решение на общинския съвет могат да се учредяват право на ползване и сервитути върху площи от общинския горски фонд.
  (4) Собственикът запазва правото на собственост върху дървесината от предоставените площи.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 15а със следното съдържание:
  %15а. Създава се член 16а:
  “Чл. 16а. (1) За учредяване на право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд се подава писмено заявление в Националното управление по горите.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. копие от документ за индентификация на заявителя;
  3. скица на трасето или площта с обозначени координатни точки;
  4. схема, одобрена от главния архитект на общината, утвърден протокол за избор на трасе,разрешение за търсене и проучване на подземни

  богатства, или друг документ удостоверяващ
  необходимост от учредяване;
  5. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд
  6. решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
  7. писмени становища на структурите и териториалните звена на национално управление по горите, в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите.
  (3) При положително становище на Националното управление по горите за предоставяне на площи до 100 дка от държавния горски фонд Националното управление по горите подготвя проект на заповед на министъра на земеделието и горите
  (4) При положително становище на Националното управление по горите за учредяване право на ползване и сервитути върху площи от държавния горски фонд над 100 дка, както и за учредяване право на ползване и сервитути, за изпълнение на инфраструктурни проекти върху гори и земи от горския фонд - публична държавна собственост, министърът на земеделието и горите, по предложение на Националното управление по горите подготвя проект за решение на Министерския съвет.
  (5) При отрицателно становище Националното управление по горите прекратява процедурата и уведомява писмено заявителя в едномесечен срок.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 15а. който става
  § 23.
  § 23. Създава се член 16а:
  “Чл. 16а. (1) За учредяване на право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд се подава писмено заявление до Националното управление по горите.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

  1. копие от документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от код по БУЛСТАТ на заявителя:
  2. скица на трасето или площта с обозначени координатни точки;
  3. схема, одобрена от главния архитект на
  общината, утвърден протокол за избор на
  трасе,разрешение за търсене и проучване на подземни богатства, или друг документ удостоверяващ
  необходимост от учредяване;
  4. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд;
  5. решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
  6. писмени становища на структурите и териториалните звена на Национално управление по горите, в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите.
  (3) При положително становище на Националното управление по горите за предоставяне на площи до 100 дка от държавния горски фонд, министърът на земеделието и горите може да издаде заповед.
  (4) При положително становище на Националното управление по горите за учредяване право на ползване и сервитути върху площи от държавния горски фонд над 100 дка, както и за учредяване право на ползване и сервитути, за изпълнение на инфраструктурни проекти върху гори и земи от горския фонд - публична държавна собственост, министърът на земеделието и горите подготвя проект за решение на Министерския съвет, за което същият може да вземе решение.
  (5) При отрицателно становище Националното управление по горите прекратява процедурата и уведомява писмено заявителя в едномесечен срок.”
  §16. Член 17 се изменя така:

  “Чл. 17. Не се допуска намаляване на
  съществуващата лесистост на територията на страната към датата на влизане в сила на закона.”
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  § 16 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 16 се изменя така:
  §16. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17. Не се допуска намаляване на
  съществуващата лесистост на територията на страната към 1 януари 2003 г..”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 16.
  В чл. 17 накрая след “на закона” се добавя “за горите до 1997 г.”
  Чл. 17 става чл. 17, ал. 1 и се създава нова ал. 2:
  “/2/ Лесистостта на страната може да се увеличава чрез залесяване и включване на самозалесилите се земеделски територии, при спазване на Закона за опазване на земеделските земи. ”
  Предложението беше оттеглено.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 16.
  В § 16, чл. 17 се допълва с нови ал. 2 и 3 както
  следва:
  “121 Не се допуска намаляване на същестувавата лесистост към датата на влизане в сила на закона за

  териториите на общините, в които горския фонд е по- малък от 30% от общата им площ.
  /3/ При изключване на гори от горския фонд, заявителят, по искане на който е издаден акта за промяната на предназначението, осигурява за своя сметка лесопригодни площи за залесяване в полза на НУГ в размер, равен на изключените гори. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 16. който става § 24.
  5 24. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17. Не се допуска намаляване на съществуващата лесистост на територията на страната към 1 януари 2003 г..”
  § 17. Член 18 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17. който става § 25.
  § 18. Член 19 се изменя така:
  “Чл. 19. (1) За изключените площи и учреденото ограничено вещно право върху гори и земи от държавния горски фонд се заплащат такси, определени с тарифата по чл. 15г.
  (2) Таксите по ал. 1 постъпват по бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (3) Таксите за изключените и предоставените площи от общинския горски фонд са в размер, определен от общинските съвети, но не по малък от определените суми по ал. 1 за държавния горски фонд. Таксите постъпват по общинските бюджети.
  (4) Таксите за изключените площи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица, са в размер, определен при условията и по реда на ал. 1 за държавния горски фонд. Таксите постъпват по бюджета на Министерството на земеделието и горите.

  (5) Изключените площи се заемат след заплащане на дължимите такси.
  (6) Площите в горския фонд, върху които е учредено ограничено вещно право, се заемат след заплащане на дължимите такси.
  (7) Правата на лицата, в полза на които е постановено изключване или е учредено ограничено вещно право, се погасяват, в случай че те не внесат дължимите такси, в тримесечен срок от издаването на актовете по чл. 14, ал. 4 и 5 и чл. 16, ал. 1.
  (8) При изключване на гори и земи от горския фонд, свързано със строителство на обекти, свързани с националната сигурност и с отбраната на страната, не се заплащат такси.“
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 18 се изменя така:
  “§ 18. Член 19 се изменя така:
  “Чл. 19 (1) За изключените площи, учреденото право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд се заплаща цена, определена с наредба на Министерски съвет.
  (2) Цената по ал. 1 се внася в бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (3) Цената за изключените и предоставените площи от общинския горски фонд са в размер, определен от общинските съвети, но не по малък от определените суми по ал. 1 за държавния горски фонд. Цената постъпва по общинските бюджети.
  (4) Цените за изключените площи от горския фонд собственост на физически и юридически лица са в размер, определен при условията и по реда на ал. 1 за държавния горски фонд. Цените постъпват по бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (5) Изключените площи се заемат след заплащане на дължимите цени.
  (6) Площите в горския фонд върху, които е учредено ограничено Вещно право се заемат след заплащане на дължимите цени.
  (7) Правата на лицата, в полза на които е постановено изключване или е учредено право на ползване или сервитут се погасяват в случай, че те не внесат дължимите цени в тримесечен срок от издаване на актовете по чл. 14, ал. 4 и 5 и чл. 16, ал. 1.
  (8) Изключването на гори и земи от горския фонд се извършва безвъзмездно за създаване на земи за земеделско ползване от недървопроизводителни земи в държавния горски фонд, за строителство на обекти, свързани с националната сигурност и с отбраната на страната, както и за възпроизводството на околната среда. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литроеа
  По § 18.
  В § 18, касаещ чл. 19 отпада предложената нова ал. 8.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 18. който става § 26.
  “§ 26. Член 19 се изменя така:
  “Чл. 19 (1) За изключените площи, учреденото право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд се заплаща цена, определена с наредба на Министерски съвет.
  (2) Сумата по ал. 1 се внася в бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (2) Цената за изключените и предоставените площи от общинския горски фонд са в размер, определен от общинските съвети, но не по малък от определената цена по ап. 1 за държавния горски фонд. Сумата постъпва по общинските бюджети.
  (3) Цената за изключените площи от горския фонд собственост на физически и юридически лица е в размер, определен при условията и по реда на ал. 1 за държавния горски фонд. Сумите постъпват по бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (4) Изключените площи се заемат след заплащане на дължимата цена.
  (5) Площите в горския фонд върху, които е учредено право на ползване и сервитути се заемат след заплащане на дължимата цена.
  (6) Правата на лицата, в полза на които е постановено изключване или е учредено право на ползване или сервитут се погасяват в случай, че те не внесат дължимите суми в тримесечен срок от връчване на актовете по чл. 14г. ал. 1 и чл. 16а. ал. 3 и 4.
  (7) Изключването на гори и земи от горския фонд се извършва безвъзмездно от органа по чл. 14а, за създаване на земи за земеделско ползване от недървопроизводителни земи в държавния горски фонд.
  (8) Изключването на гори и земи от горския фонд се извършва безвъзмездно от Министерски съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, за строителство на обекти, свързани с националната сигурност и с отбраната на страната, за възпроизводство на околната среда, както и за реализиране на международни екологични и социални проекти с национално или регионално значение.”
  § 19. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашната разпоредба става ал. 1 и в нея думите “Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа” се заменят с “Министерството на земеделието и горите”.
  2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
  “(2) Националното управление по горите се ръководи от началник. Началникът на Националното управление по горите е орган на изпълнителната власт.
  (3) Създава се Национален съвет по горите към министъра на земеделието и горите като консултативен орган за обсъждане на основни въпроси по управлението на горите.
  (4) Министърът на земеделието и горите със заповед определя състава на Националния съвет по горите с председател - заместник- министър на земеделието и горите.
  (5) В състава на Националния съвет по горите се включват представители на Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Националното управление по горите, Института по гората към Българската академия на науките, Лесотехническия университет и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите.
  (6) Организацията на работата на Националния съвет по горите се определя с правилника за прилагане на закона.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По § 19.
  В Б 19, чл. 20:
  1. В алинея 2, изречение второ отпада.
  2. В ал. 5 след думите “Лесотехническия университет” се добавя “Съюза на лесовъдите в България”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 19.
  В чл. 20, ал. 5 след "Лесотехническия университет” се вмъква “Съюза на лесовъдите в България и други”, след което теста продължава същия.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 19. който става § 27.
  § 27. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1
  2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
  “(2) Националното управление по горите се ръководи от началник.
  (3) Създава се Национален съвет по горите към министъра на земеделието и горите като консултативен орган за обсъждане на основни въпроси по управлението на горите.
  (4) Министърът на земеделието и горите със заповед определя състава на Националния съвет по горите с председател - заместник- министър на земеделието и горите.
  (5) В състава на Националния съвет по горите се включват представители на Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Националното управление по горите, Института по гората към Българската академия на науките, Лесотехническия университет, Съюза на лесовъдите в България и други юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите.
  (6) Организацията на работата на Националния съвет по горите се определя с правилника за прилагане на закона.”
  § 20. Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. Националното управление по горите съобразно своите функции и задачи организира, управлява и контролира:
  1. устройството и отчета на горския фонд;
  2. възпроизводството на горите в горския фонд;
  3. ползванията от горите и земите в горския фонд;
  4. опазването на горите и земите от горския фонд;
  5. строителството в горския фонд;
  6. финансирането на дейностите в държавния горски
  фонд;
  7. ловното стопанство.”
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 20.
  В чл. 21 се създава нова т. 8:
  “8. горите в защитените територии”
  Предложението беше оттеглено.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 20.
  В § 20, касаещ чл. 21 се допълва нова т. 8 както
  следва:
  “8. опазване на беологичното разнообразие на екосистемите в горския фонд на страната. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 20. който става § 28.
  § 28. Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. Националното управление по горите съобразно своите функции и задачи управлява и контролира:
  1. устройството и отчета на горския фонд;
  2. опазването на горите и земите от горския фонд;
  3. възпроизводството на горите в горския фонд;
  4. ползванията от горите и земите в горския фонд;
  5. строителството в горския фонд;
  6. финансирането на дейностите в държавния горски фонд;
  7. ловното стопанство.”
  § 21. Член 22 се изменя така:
  “Чл. 22. (1) Регионалните управления на горите и държавните лесничейства са юридически лица - структури на Националното управление по горите.
  (2) Началникът на Националното управление по горите може да създава специализирани териториални звена - юридически лица, за защита и опазване на горите, за горски семеконтрол, за инвентаризация и устройство на горския фонд, за изпълнение на плановете за управление на природните паркове и за други специализирани дейности.
  (3) Началникът на Националното управление по горите определя териториалния обхват на дейност на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По § 21, чл. 22:
  1. В алинея 2, след думите “устройство на горския фонд" се добавя “за научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност
  2. Създават се ал. 4, 5 и 6 със следното
  съдържание:
  “(4) Функциите и задачите на дирекциите на природни паркове се определят с устройствени
  правилници, утвърдени от Началника на Национално управление по горите.
  (5) Дирекциите на природни паркове, съобразно
  своите функции и задачи, могат да осъществяват организацията, координацията и контрола на
  посочените в чл. 23, ал. 2 дейности в определените им райони, съобразно устроиствените правилници по ал. 5.
  (6) Дирекциите на природни паркове са самостоятелни юридически лица и са подчинени на началника на Национално управление по горите. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 21. който става § 29.
  § 29. Член 22 се изменя така:
  “Чл. 22. (1) Регионалните управления на горите и държавните лесничейства са юридически лица структури на Националното управление по горите.
  (2) Началникът на Националното управление по горите може да създава специализирани териториални звена - юридически лица, за защита и опазване на горите, за горски семеконтрол, за инвентаризация и устройство на горския Фонд, за научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност за изпълнение на плановете за управление на природните паркове и за други специализирани дейности.
  (3) Началникът на Националното управление по горите определя териториалния обхват на дейност на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите.
  (4) Функциите и задачите на дирекциите на ПРИРОДНИ паркове се определят с устройствени правилници, утвърдени от Началника на Национално управление по горите.
  (5) Дирекциите на ПРИРОДНИ паркове, съобразно своите ФУНКЦИИ И задачи, могат да осъществяват организацията, координацията и контрола на посочените
  в чл. 23. ал. 2 дейности в определените им райони, съобразно устроиствените правилници по ал. 4.
  (6) Дирекциите на ПРИРОДНИ паркове са самостоятелни юридически лица и са подчинени на началника на Национално управление по горите.”
  § 22. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “и горите по чл. 2, ал. 3” се заменят с “и горите по чл. 14а”;
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Регионалните управления на горите се ръководят от началник. Те осъществяват своите правомощия в определения им регион.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 22, чл. 23, ал. 1 думите “чл. 14а” се заменят с “чл. 14д”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 22. който става § 30.
  § 30. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “и горите по чл. 2, ал. 3” се заменят с “и горите по чл. 14д”:
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Регионалните управления на горите се ръководят от началник. Те осъществяват своите правомощия в определения им регион.”
  § 23. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “както и върху горите по чл. 2, ал. 3” се заменят с “и горите по чл. 14а”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Държавните лесничейства се ръководят от директор. Те осъществяват своите правомощия в определения им район.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 23, чл. 24, ал. 1 думите “както и върху горите по чл. 2, ал. 3 се заменят с "горите по чл. 14д”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 23. който става § 31.
  § 31. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “както и върху горите по чл. 2, ал. 3” се заменят с “и горите по чл. 14д”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Държавните лесничейства се ръководят от директор. Те осъществяват своите правомощия в определения им район.”
  в 24. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “Устройствените проекти, планове и програми” се заменят с “Лесоустройствените проекти, планове и ппрограми”, а думите “инструкция за устройство на горите” се заменят с “наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони”.
  2. В ал. 3 думите “Устройствените проекти, планове и програми” се заменят с "Лесоустройствените проекти, планове и програми”.
  3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  “(4) Инвентаризацията на горите и земите от горския фонд е за сметка на държавния бюджет.
  (5) Лесоустройствените планове се утвърждават от началника на регионалното управление на горите, а лесоустройствените програми - от директора на държавното лесничейство, след съгласуване със заинтересуваните лица.”
  4. Създават се ал. 6, 7, 8, 9 и 10:
  “(6) Органите по ал. 3 и 5 уведомяват заинтересуваните лица, че са изготвени лесоустройствените проекти, планове и програми, които трябва да се съгласуват в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие.
  (7) Средствата, необходими за изработване на лесоустройствените проекти, планове и програми, са за сметка на техните собственици. Изработването на лесоустройствени проекти, планове и програми за горите и земите от горския фонд с обща площ над 500 декара, чиито собственици са се обединили за съвместно управление, е за сметка на държавния бюджет.
  (8) За горите и земите от горския фонд с площ до 20 декара - собственост на физически и юридически лица, не е задължително изработването на лесоустройствени проекти, планове и програми.
  (9) Собствениците на гори и земи от горския фонд обозначават границите на имота си с ясно видими и трайни знаци по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
  (10) За ограничени територии от горския фонд, обхващащи района на дейност на повече от едно държавно лесничейство, се изработват рамкови лесоустройствени проекти в съответствие с устройствените схеми по смисъла на Закона за устройство на територията. В рамковите проекти се определят основните цели за възпроизводство, ползване и опазване на горите.”
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  По § 24.
  В чл. 25 се създава нова ал. 6 със следния текст:
  76/ Горите и земите от Държавния горски фонд, върху които е учредено право на ползване от общини по
  реда на чл. 16, се устройват за сметка на бюджета на Националното управление по горите. ”
  Ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 7,8,9, 10 и
  11.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 24, относно чл. 25:
  1. Точки 1 и 2 се изменят така:
  “1. В ал. 2 думата “инструкция за устройство на горите” се заменя с “наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони”.
  2. В ал. 3 думите “Устройствените проекти, планове и програми” се заменят с “Лесоустройствените проекти”.”
  3. В т. 4, алинеи 6 и 7се правят следните изменения:
  - в ал. 6 думите “7-дневен срок” се заменят с “14- дневен срок”
  - в ал. 7, думите “техните собственици” се заменят със собствениците на гори и земи от горския фонд”.
  Комисията подкрепя предложението по
  ПРИНЦИП.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 24.
  В § 24 касаещ чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Ал. 6 придобива следния вид:
  76/ Органите по ал. 3 и 5 уведомяват заинтересованите лица, че са изготвени лесоустройствените проекти, планове и програми, които трябва да се съгласуват в 1-месечен срок от публикуване на уведомлението в един централен

  вестник. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие. ”
  2. Текста на ал. 7 се допълва с изречението “При планиране на мероприятията в тези гори се провежда процедура за съгласуване със собствениците.”
  6. Ал. 8 се изменя така:
  78/ За горите и земите от горския фонд с площ до 20 дка - собственост на физически и юридически лица, при тяхно съгласие държавата може да финансира за своя сметка изработването на лесоутройствени проекти, планове и програми и ги предостави безвъзмездно на собствениците. При планиране на мероприятията в тези гори не се провежда процедура за съгласуване със собствениците. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 24. който става § 32.
  § 32. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “инструкция за устройство на горите” се заменят с “наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони”.
  2. В ал. 3 думите “Устройствените проекти, планове и програми” се заменят с “Лесоустройствените проекти”.
  3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  “(4) Инвентаризацията на горите и земите от горския фонд е за сметка на държавния бюджет.
  (5) Лесоустройствените планове се утвърждават от началника на регионалното управление на горите, а лесоустройствените програми - от директора на държавното лесничейство, след съгласуване със заинтересуваните лица.”
  4. Създават се ал. 6, 7, 8, 9 и 10:
  “(6) Органите по ал. 3 и ал. 5 уведомяват органите на Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” и

  съответната общинска администрация по реда на Гражданския процесуален кодекс, че са изготвени лесоустройствените проекти, планове и програми, които следва да бъдат съгласувани в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие.
  (7) Средствата, необходими за изработване на лесоустройствените проекти, планове и програми, са за сметка на собствениците на ГОРИ И земи от ГОРСКИЯ ФОНД. Изработването на лесоустройствени проекти, планове и програми за горите и земите от горския фонд с обща площ над 500 декара, чиито собственици са се обединили за съвместно управление, е за сметка на държавния бюджет.
  (8) За горите и земите от горския фонд с площ до 20 декара - собственост на физически и юридически лица, не е задължително изработването на лесоустройствени проекти, планове и програми.
  (9) Собствениците на гори и земи от горския фонд обозначават границите на имота си с ясно видими и трайни знаци по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
  (10) За ограничени територии от горския фонд, обхващащи района на дейност на повече от едно държавно лесничейство, се изработват рамкови лесоустройствени проекти в съответствие с устройствените схеми по смисъла на Закона за устройство на територията. В рамковите проекти се определят основните цели за възпроизводство, ползване и опазване на горите.”
  § 25. В чл. 26 ал. 2 след думата “лесничейство” се добавя “или на лицата, регистрирани по реда на чл. 39,ал. 2 или чл. 57а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25. който става § 33.

  § 26. Член 28 се изменя така:
  “Чл. 28. (1) Горите и земите от горския фонд подлежат на оценка в случаите, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
  (2) Собствениците на гори и земи от горския фонд са длъжни да предоставят безвъзмездно информация за извършване на оценката, когато е за нуждите на Националното управление по горите.
  (3) Оценката се извършва от физически лица с виеше лесовъдско образование, притежаващи удостоверение за завършен курс за оценка на горите и земите от горския фонд.
  (4) Извършването на оценката може да се възлага на юридически лица и еднолични търговци, които имат сключен трудов или граждански договор с физически лица, които отговарят на изискванията по ал. 3.
  (5) Курсовете за оценка се провеждат от Института за гората при Българската академия на науките и от Лесотехническия университет по програма, утвърдена със заповед на началника на Националното управление по горите.
  (6) Началникът на Националното управление по горите или упълномощено от него длъжностно лице назначава комисия за провеждане на изпит на лицата, завършили курса за оценка. В 7-дневен срок от провеждането на изпита комисията представя на началника на Националното управление по горите протокола за провеждането му.
  (7) В 7-дневен срок от получаването на протокола на изпитната комисия началникът на Националното управление по горите издава удостоверение на лицата, положили успешно изпита по ал. 6.
  (8) Удостоверението по ал. 7 е безсрочно и за издаването му се заплаща такса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Базисните цени на горите и земите в горския фонд, както и условията и редът за извършване на оценката се определят с наредба на Министерския съвет."
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По § 26, чл. 28, алинеи 1, 4 и 5 се изменят така:
  “(1) Гори те и земите от горския фонд подлежат на оценка, в следните случаи:
  1. определяне на пазарна цена при сделки с гори и земи от горския фонд;
  2. включване и изключване на гори и земи във и от горския фонд;
  3. комасация;
  4. други случаи, за които нормативен акт изисква пазарна оценка на имота.
  (2) Извършването на оценката може да се възлага на юридически лица и еднолични търговци. От тяхно име, оценката се извършва от лице, придобило право да оценява гори и земи от горския фонд.
  (3) Курсовете за оценка се провеждат от Института за гората при Българската академия на науките и от Лесотехническия университет по програма, утвърдена със заповед на началника на Националното управление по горите.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 26. който става § 34.
  § 34. Член 28 се изменя така:
  “Чл. 28. (1) Горите и земите от ГОРСКИЯ ФОНД подлежат на оценка, в следните случаи:
  1. определяне на пазарна цена при сделки с гори и земи от ГОРСКИЯ Фонд:
  2. включване и изключване на гори и земи във и от ГОРСКИЯ Фонд:
  3. уедряване:
  4. ДРУГИ случаи, за които нормативен акт изисква пазарна оценка на имота.

  (2) Собствениците на гори и земи от горския фонд са длъжни да предоставят безвъзмездно информация за извършване на оценката, когато е за нуждите на Националното управление по горите.
  (3) Оценката се извършва от физически лица с виеше лесовъдско образование, притежаващи удостоверение за завършен курс за оценка на горите и земите от горския фонд.
  (4) Извършването на оценката може да се възлага на юридически лица и еднолични ТЪРГОВЦИ. ОТ ТЯХНО име, оценката се извършва от лице, придобило право да оценява гори и земи от горския Фонд.
  (5) Курсовете за оценка се провеждат от Института за гората при Българската академия на науките и от Лесотехническия университет по програма, утвърдена със заповед на началника на Националното управление по горите.
  (6) Началникът на Националното управление по горите или упълномощено от него длъжностно лице назначава комисия за провеждане на изпит на лицата, завършили курса за оценка. В 7-дневен срок от провеждането на изпита комисията представя на началника на Националното управление по горите протокола за провеждането му.
  (7) В 7-дневен срок от получаването на протокола на изпитната комисия началникът на Националното управление по горите издава удостоверение на лицата, положили успешно изпита по ал. 6.
  (8) Удостоверението по ал. 7 е безсрочно и за издаването му се заплаща такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.
  (9) Базисните цени на горите и земите в горския фонд, както и условията и редът за извършване на оценката се определят с наредбата по чл. 19. ал. 1."
  § 27. Член 30 се изменя така:
  “Чл.ЗО. (1) Служителите по горите са лица, който осъществяват дейността си по служебни или по трудови правоотношения в Националното управление по горите, в неговите структури и териториални звена и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование.
  (2) Сключването, изменянето и прекратяването на трудовите договори, както и правомощията на орган по назначаването във връзка със служебните правоотношения със служителите по горите се осъществяват съответно от началника на Националното управление по горите, от ръководителите на неговите структури и на териториалните звена със статут на юридически лица.
  (3) Лицата с лесовъдско образование, които работят в юридически лица, на които е предоставено правото на ползване по чл. 16, ал. 2 и 3 и чиито служебни задължения са непосредствено свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите, имат правата и задълженията на служители по горите, с изключение на тези по чл. 35.
  (4) Лицата с лесовъдско образование по ал. 3 упражняват правата и задълженията на служители по горите в горите и земите, върху които е учредено право на ползване на юридическото лице по реда на чл. 16, ал. 2 и 3.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 27 се изменя така:
  “§ 27. Чл. 30 се изменя така:
  “Чл. 30. Служителите по горите са:
  1. лица, които осъществяват дейността си по служебни или трудови правоотношения в Националното управление по горите, в неговите структури и териториални звена, и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование;
  2. директорите на държавните дивечовъдни станции;
  3. лицата, които осъществяват дейност по трудови правоотношения в държавните дивечовъдни станции и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 27.
  Чл. 30, ал. 1 придобива следната редакция:
  71/ Случители по горите са:
  1. лица, които осъществяват дейността си по служебни или трудови правоотношения в Националното управление по горите, в неговите структури и териториални звена и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование;
  2. директорите на държавните дивечовъдни станции;;
  З.лицата, които осъществяват дейност по трудови правоотношения в държавните дивечовъдни станции и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование;
  4. служи тел и в учебни опитни горски стопанства;’’
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 27.
  В § 27 касаещ чл. 30, в текста на ал. 1 след израза “необходимо лесовъдско” се допълва с “или друго специализирано ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 27. който става § 35.
  § 35. Чл. 30 се изменя така:
  “Чл. 30. Служители по горите са:
  1. лицата, които осъществяват дейността си по служебни или трудови правоотношения в Националното управление по горите, в неговите структури и териториални звена, и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование;
  2. директорите на държавните дивечовъдни станции;
  3. лицата, които осъществяват дейност по трудови правоотношения в държавните дивечовъдни станции и учебни опитни горски стопанства и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование.”

  § 28. Член 31 се изменя така:
  “Чл. 31. (1) Началникът на Националното управление по горите след провеждане на конкурс назначава началниците и заместник-началниците на регионалните управления по горите и директорите на държавните лесничейства, които трябва да имат виеше лесовъдско образование с образователна степен “магистър” и стаж, определен с правилника за прилагане на закона.
  (2) Началникът на Националното управление по горите след провеждане на конкурс назначава ръководителите на териториалните звена по чл. 22, ал. 2, 3 и 4, които трябва да имат виеше образование, съответстващо на предмета на дейност на поделението, и стаж, определен с правилника за прилагане на закона.
  (3) Физическите, юридическите лица и общините - собственици на гори и земи от горския фонд с обща площ по- голяма от 500 хектара, са длъжни да сключат трудов или граждански договор с лица, регистрирани по реда на чл. 39, за осъществяване на управлението, ползването и възобновяването на горите.
  (4) Алинея 3 не се прилага в случаите, когато собствениците са предоставили горите и земите си за управление при условията и по реда на чл. 26, ал. 2 на държавното лесничейство.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 28, чл. 31, ал. 1, 2 и 5 се изменят така:
  “(1) Началникът на Националното управление по горите, след провеждане на конкурс, назначава
  началниците на регионалните управления на горите и
  директорите на държавните лесничейства и природните паркове, които трябва да имат виеше лесовъдско
  образование с образователна степен магистър.
  (2) Началникът на Националното управление по горите, след провеждане на конкурс, назначава
  ръководителите на специализираните териториални звена по чл. 22, ал. 2, които трябва да имат виеше образование, съответстващо на предмета на дейност на поделението.
  (5) Началниците на регионалните управления на горите трябва да имат стаж по специалността не по- малко от 5 години. Заместник-началниците на регионалните управления на горите, директорите на държавните лесничейства, на природните паркове и на специализираните териториални звена по чл. 22, ал. 2, трябва да имат стаж по специалността не по-малко от 3 години. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 28.
  Чл. 31, ал. 1 се изменя както следва:
  “Чл. 31 /1/ Началникът на Националното управление по горите, след провеждане на конкурс, назначава началниците на регионалните управления по горите и директорите на държавните лесничейства и природните паркове, които трябва да имат виеше лесовъдско образование с образователна степен магистър. За директор на природен парк може да бъде назначено и лице със завършено виеше образование по специалността “Екология и опазване на околната среда в областта на горските екосистеми“ с образователна степен “магистър“.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 28. който става § 36.
  § 36. Член 31 се изменя така:
  “Чл. 31. (1) Началникът на Националното
  управление по горите, след провеждане на конкурс, назначава началниците на регионалните управления по горите и директорите на държавните лесничейства и природните паркове, които трябва да имат виеше

  лесовъдско образование с образователна степен магистър. За директор на природен парк може да бъде назначено и лице със завършено виеше образование по специалността “Екология и опазване на околната среда в областта на горските екосистеми” с образователна степен “магистър”.
  (2) Началникът на Националното управление по горите след провеждане на конкурс назначава ръководителите на специализираните териториални звена по чл. 22. ал. 2. които трябва да имат виеше образование, съответстващо на предмета на дейност на поделението.
  (3) Собственици на гори и земи от горския фонд - частна и общинска собственост с обша площ по-голяма от 500 хектара, са длъжни да сключат трудов или граждански договор с лица, регистрирани по реда на чл. 39. ал. 2 за осъществяване на управлението, ползването и възобновяването на горите.
  (4) Алинея 3 не се прилага в случаите, когато собствениците са предоставили горите и земите си за управление при условията и по реда на чл. 26, ал. 2 на държавното лесничейство.
  (5) Началниците на регионалните управления на
  от 5 години. Заместник-началниците на регионалните
  управления на горите, директорите на държавните
  лесничейства. на природните паркове и на
  специализираните териториални звена по чл. 22. ал. 2.
  трябва да имат стаж по специалността не по-малко от 3
  години.


  § 29. В чл. 33 ал. 1 след думата “стражари” се добавят “са служители по горите и”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29. който става § 37.

  § 30. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  “6. спират превозните средства, които превозват дървен материал и други горски продукти, за проверка на техния произход със стоп-палка по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи;”.
  2. Точка 9 се изменя така:
  “9. съставят актове за констатирани нарушения на този закон по реда на Закона за административните нарушения и наказания;”.
  3. Създава се т. 11:
  “11. проверяват складове и дървопреработващи предприятия за произхода на облите и преработените дървени материали и странични ползвания.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 30.
  § 30 се допълва по следния начин:
  т. 3 се допълва и придобива следния вид:
  “т. 3. създават се нови т. 11 и 12”
  т. 11 - остава текста на вносителя.
  Добавя се нова т. 12:
  “т. 12. задържат и отвеждат нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на МВР.”
  Комисията подкрепя предложението по
  ПРИНЦИП.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 30 се изменя така”
  "§ 30. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:

  “6. спират превозните средства, които превозват дървен материал и други горски продукти, за проверка на техния произход.”
  2. Точка 9 се изменя така:
  "9. съставят актове за констатирани нарушения на този закон по реда на Закона за административните нарушения и наказания;”
  3. Създават се т. 11 и т. 12:
  “11. проверяват складове и дървопреработващи предприятия за произхода на облите и преработените дървени материали и странични ползвания.
  12. имат правата и задълженията по чл. 78, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 7 и 8 от Закона за Министерство на вътрешните работи при спазване разпоредбите на същия закон. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова По § 30.
  В § 30, касаещ чл. 34 се правят допълнения:
  Създава се нова т. 12 със следния текст:
  “12. охраняват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Комисията предлага следната редакция на § 30. който става § 38.
  § 38. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  “6. спират превозните средства, които превозват дървен материал и други горски продукти, за проверка на техния произход;”.
  2. Точка 9 се изменя така:

  “9. съставят актове за констатирани нарушения на този закон по реда на Закона за административните нарушения и наказания;”.
  3. Създава се т. 11.12 и 13:
  “11. проверяват складове и дървопреработващи предприятия за произхода на облите и преработените дървени материали и странични ползвания.
  12. охраняват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони, в определения им район на дейност.
  13. принудително отвеждат нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на Министерствона вътрешните работи.
  14. имат правата и задълженията по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
  § 31. В чл. 35, ал. 1 думата “Органите” се заменя със “Структурите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31. който става § 39.
  § 32. Член 36 се изменя така:
  “Чл. 36. (1) Служителите по горите имат правата и задълженията по чл. 34 и чл. 35, ал. 1.
  (2) Служителите по горите подпомагат чрез консултиране и извършване на административни и технически услуги собствениците на гори при управлението на горите им при и по повод изпълнение на определените им със закона задължения.
  (3) За административните и техническите услуги, извършвани от Националното управление по горите, неговите структури и териториални звена, се заплащат такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32. който става § 40.
  § 33. В чл. 37, ал. 1 думите “правилника за прилагането на закона” се заменят с “наредба на министъра на земеделието и горите.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  "В 33. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова алинея 1:
  “(1) Служителите на Национално управление по горите, неговите структури и териториални звена, имат право за всеки прослужени десет години да получат до 5 куб.м. дървен строителен материал от държавния горски фонд без заплащане на тарифна такса на корен. "
  2. Алинея 1 става ал. 2 и в нея думите “правилника за прилагането на закона" се заменят с “наредба на министъра на земеделието и горите".
  Ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението по
  ПРИНЦИП.
  Комисията предлага следната редакция на в 33. който става в 41.
  в 41. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова алинея 1:
  “(1) Служителите на Национално управление по горите, неговите структури и териториални звена, имат право за всеки прослужени десет години да получат до 5 куб.м. дървен строителен материал от държавния горски фонд срещу заплащане.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите “правилника за прилагането на закона” се заменят с “наредба на министъра на земеделието и горите”.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  § 34. Член 39 се изменя така:
  “Чл. 39. (1) Упражняване на частна лесовъдска практика е:
  1. маркирането на подлежащи на сеч дървета и
  изготвянето на съпровождащите дейността отчетни
  документи;
  2. събирането и добивът на семена, производството на фиданки и други репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаването на горски култури и изготвянето на съпровождащите тези дейности отчетни документи;
  3. изработването на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и за земите от горския фонд;
  4. изработването на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени;
  5. добивът на дървесина и изработването на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и от земите от горския фонд и изготвянето на съпровождащите тази дейност документи;
  6. оценката на гори и земи от горския фонд;
  7. управлението на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини;
  8. експертизите и консултациите по лесовъдски дейности.
  (2) Дейностите по ал. 1 се извършват от физически лица, които са вписани в публичен регистър в Националното управление по горите.
  (3) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8 в регистъра по ал. 2 се вписват лица, които имат виеше лесовъдско образование, а за дейностите по ал. 1, т. 1, 2 и 5 - виеше или средно лесовъдско образование.
  (4) За извършване на регистрацията лицата подават заявление в Националното управление по горите, към което прилагат копие от дипломата за завършено лесовъдско

  образование и документ за платена такса за разглеждане на заявлението и регистрация, а в случаите по ал. 1, т. 6 - и удостоверение по чл. 28, ал. 7.
  (5) Заявлението по ал. 4 се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му изготвя мотивирано предложение до началника на Националното управление по горите за уважаване на заявлението или за отказ за извършване на регистрацията.
  (6) Началникът на Националното управление по горите се произнася по предложението на комисията в 7- дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (7) Органът по ал. 6 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето не отговаря на изискванията на ал. 3 и/или не е представило някои от документите по ал. 4. Отказът се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство.
  (8) Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на органа по ал. 6, за което на заявителя се издава удостоверение.
  (9) Лица, вписани в регистъра за упражняване на дейностите по ал. 1, се отписват в следните случаи:
  1. по заявление на лицето;
  2. при смърт;
  3. при поставяне на лицето под пълно запрещение.
  (10) Таксата по ал. 4 се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (11) Извършването на дейностите по ал. 1 може да се възлага и на търговци, които имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност.
  (12) Служителите в Националното управление по горите, в неговите структури и в специализираните териториални звена, регистрирани за упражняване на частна лесовъдска практика, не могат да извършват дейностите по
  ал. 1 в горите и земите от горския фонд в района, в който изпълняват служебните си задължения.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 34.
  В § 34, чл. 39, ал. 12 се изменя и придобива следния
  вид:
  712/ Служителите в Националното управление по горите, в неговите структури и териториални звена, не могат да извършват частна лесовъдска практика в горите и земите от горския фонд.”
  Комисията подкрепя предложението. То е отразено на систематичното си място в чл. 396, ал. 4.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 34 се изменя така:
  "§ 34. Член 39 се изменя така:
  “Чл. 39 (1) Упражняване на частна лесовъдска практика е:
  1. маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;
  2. събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи;
  3. изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и за земите от горския фонд;
  4. изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени;
  5. добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за

  ползвания от гори и от земите от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи;
  6. оценка на гори и земи от горския фонд;
  7. управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини;
  8. експертизи и консултации по лесовъдски
  дейности.
  (2) Дейностите по ал.1 се извършват от физически лица, които са вписани в публичен регистър в Националното управление по горите. Редът и критериите за регистрация се определя в наредба, издадена от Министъра на земеделието и горите.
  (3) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 в регистъра по ал. 2 се вписва лице, което има виеше лесовъдско образование, а за дейностите по ал.1, т. 1 и 2 - виеше или средно лесовъдско образование.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 34.
  В чл. 39 се прави следното допълнение:
  Създава се нова ал. 3:
  73/ Правото за упражняване на частна лесовъдна практика се отнема при издаване на две наказателни постановления по този закон на лицето, което го упражнява в гтраниците на пет календарни години.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на 8 34. който става § 42.
  § 42. Член 39 се изменя така:
  “Чл. 39 (1) Упражняване на частна лесовъдска практика е:
  1. маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;
  2. събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи;
  3. изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд;
  4. изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени;
  5. организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи;
  6. оценка на гори и земи от горския фонд;
  7. управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини;
  8. експертизи и консултации по лесовъдски
  дейности;
  9. изработване на проекти за горски пътища и съоръжения.
  (2) Дейностите по ал.1 се извършват от физически лица, които са вписани в публичен регистър в Националното управление по горите. Редът и критериите за регистрация се определя в наредба, издадена от Министъра на земеделието и горите.
  (3) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 3,4,6,7,8 и 9 в регистъра по ал. 2 се вписва лице, което има виеше лесовъдско образование, а за дейностите по ал. 1, т. 1, 2 и 5 - виеше или средно лесовъдско образование. За извършване на дейностите по ал. 1, т. 9, в регистъра по ал. 2 може да се впише и лице, което
  има виеше образование по специалността “Транспортно строителство”.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 34а със следното съдържание:
  “§ 34а. Създават се членове 39а и 396 със следното съдържание:
  “Чл. 39а. (1) За извършване на регистрацията лицето подава заявление в Националното управление по горите, към което прилага копие от диплома за завършено лесовъдско образование и документ за платена такса за разглеждане на отказ по
  заявлението, когато лицето не отговаря
  заявлението и за регистрация, а в случаите по ал. 1, т. 6 и удостоверение по чл. 28, ал. 7.
  (2) Заявлението по ал. 4 се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на Национално управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му, изготвя мотивирано предложение до началника на Националното управление по горите за уважаване на заявлението или за отказ за извършване на регистрацията.
  (3) Началникът на Националното управление по горите се произнася по предложението на комисията в 7- дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) Органът по ал. 6 се произнася с мотивиран на изискванията на ал. 3 и/или не е представило някои от документите по ал. 4. Отказът се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство.
  (5) Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на органа по ал. 6, за което на заявителя се издава удостоверение. ”
  “Чл. 396. (1) Лица, вписани в регистъра за упражняване на дейностите по чл. 39, ал. 1, се отписват в следните случаи:
  1. по заявление на лицето;

  2. при смърт;
  3. при поставяне на лицето под запрещение;
  4. предостави контролната горска марка на трето лице;
  5 при съществено нарушение на задълженията по ал.1.”
  (2) Таксата по чл. 39а, ал. 1 се определя с тарифа, одобрена от Министерски съвет.
  (3) Извършването на дейностите по чл. 39, ал. 1, може да се възлага и на търговци, които имат сключен трудов договор с най-малко едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност.
  (4) Служителите в Националното управление по горите, неговите структури и специализираните териториални звена, регистрирани за упражняване на частна лесовъдска практика, не могат да извършват дейностите по ал. 1 в горите и земите от горския фонд в района, в който изпълняват служебните си задължения.
  (5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага в случаите, когато дейностите по ал. 1 се извършват в гори, собственост на регистрирания лесовъд, както и на негови роднини по права линия без ограничения, на роднини по съребрена линия до 3 степен включително и роднините по сватовство до 2 степен включително.”
  Предложението по чл. 396,ал. 4 беше оттеглено, а в останалата част се подкрепя от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 34а, който става § 43.
  § 43. Създава се чл. 39а със следното съдържание:
  “Чл. 39а. (1) За извършване на регистрацията по чл. 39. ал. 2 лицето подава заявление до Националното управление по горите, към което прилага копие от диплома за завършено лесовъдско образование и документ за платена такса за разглеждане на заявлението и за регистрация, а в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 6 и удостоверение по чл. 28, ал. 7.
  (2) Заявлението по ал. 1 се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на

  Национално управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му, изготвя мотивирано предложение до началника на Националното управление по горите.
  (3) Началникът на Националното управление по горите се произнася по предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява по реда на Г ражданския процесуален кодекс.
  (4) Органът по ал. 3_се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето не е представило някои от документите по ал. 1 и/или не отговаря на изискванията на чл. 39. ал. 3. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (5) Вписването в регистъра се извършва в 3- дневен срок от произнасянето на органа по ал. 3 и на заявителя се издава удостоверение.”
  Комисията предлага да се създаде § 346. който става § 44.
  § 44. Създава се чл. 396 със следното
  съдържание:
  “Чл. 396. (1) Лица, вписани в регистъра за упражняване на дейностите по чл. 39, ал. 1, се отписват в следните случаи:
  1. по заявление на лицето;
  2. при смърт;
  3. при поставяне на лицето под запрещение;
  4. представи контролна горска марка на трето
  лице;
  5. при нарушение на чл. 39, ал.1.
  (2) Таксата по чл. 39а, ал. 1 се определя с тарифа на Министерския съвет.
  (3) Извършването на дейностите по чл. 39, ал. 1, може да се възлага и на търговци, които имат сключен трудов договор с най-малко едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност.
  (4) Служителите в Националното управление по горите, неговите структури и специализираните териториални звена, не могат да извършват частна лесовъдска практика в горите и земите от горския фонд.
  (5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага в случаите, когато дейностите по чл. 39. ал. 1 се извършват в гори, собственост на регистрирания лесовъд, както и на негови роднини по права линия без ограничения, на роднини по съребрена линия до 3 степен включително и роднините по сватовство до 2 степен включително.”
  § 35. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Създаването на нови гори включва дейностите по събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали, залесяване, попълване, отглеждане, инвентаризация на културите, подпомагане на естественото възобновяване и борба с ерозията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35. който става § 45.
  § 36. Член 41 се изменя така:
  “Чл. 41. (1) Националното управление по горите, неговите структури и специализираните териториални звена контролират дейностите по създаването на нови гори в горския фонд и върху земеделски земи, използвани за горски цели.
  (2) Изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд се възлага при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и горите.
  (3) Възпроизводството на горите и ползването на дървесина, както и устройството на земите и горите - държавна и общинска собственост, може да се извършват от държавните лесничейства или от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 57а.”

  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 36.
  В § 36, в чл. 41, ал. 3 думите “и ползването на дървесина” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 36. който става § 46.
  § 46. Член 41 се изменя така:
  “Чл. 41. (1) Националното управление по горите, неговите структури и специализираните териториални звена контролират дейностите по създаването на нови гори в горския фонд и върху земеделски земи, използвани за горски цели.
  (2) Изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд се възлага при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и горите.
  (3) Възпроизводството на горите, както и устройството на земите и горите - държавна и общинска собственост, могат да се извършват от държавните лесничейства или от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 57а.”
  § 37. Създава се чл. 41а:
  “Чл. 41а. (1) Определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добивът на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително от внос, се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
  (2) Горските разсадници, в които се произвеждат фиданки за лесовъдски цели, се регистрират в държавните лесничейства след подаване на писмено заявление от собственика им. Регистрацията се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявлението от длъжностно лице, определено от директора на държавното лесничейство.

  (3) Министърът на земеделието и горите с наредба определя условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници - държавна собственост.
  (4) Производството и търговията на горски репродуктивни материали, използвани за лесовъдски цели, се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
  (5) Изпитването и определянето на посевните и посадъчните качества на горските репродуктивни материали се осъществяват от специализирани териториални звена на Националното управление по горите при условията и по реда на наредбата по ал. 1.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 37, чл. 41а, ал. 2 думите “7-дневен срок” се заменят с “14-дневен срок”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 37. който става § 47.
  $ 47. Създава се чл. 41а:
  “Чл. 41а. (1) Определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добивът на репродуктивни материали, предназначени за
  лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително от внос, се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
  (2) Горските разсадници, в които се произвеждат
  фиданки за лесовъдски цели, се регистрират в
  държавните лесничейства след подаване на писмено заявление от собственика им. Регистрацията се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението от
  длъжностно лице, определено от директора на
  държавното лесничейство.
  (3) Министърът на земеделието и горите с наредба определя условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници - държавна собственост.
  (4) Производството и търговията на горски репродуктивни материали, използвани за лесовъдски цели, се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.

  (5) Изпитването и определянето на посевните и посадъчните качества на горските репродуктивни материали се осъществяват от специализирани териториални звена на Националното управление по горите при условията и по реда на наредбата по ал. 1.”
  § 38. Член 42 се изменя така:
  “Чл. 42. (1) Залесяването в горския фонд се извършва съгласно лесоустройствени проекти, технически проекти за борба с ерозията, планове и програми и при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
  (2) Невъзобновени сечища и пожарища от горския фонд се залесяват от собственика им до две години след изсичането. При обективни причини срокът може да се удължи от началника на Регионалното управление по горите с една година.
  (3) За създаване на защитни гори, за развитие на пчеларството и бубарството и за опитни и научни цели Националното управление по горите може да предоставя безвъзмездно репродуктивни материали и технологични планове за залесяване при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  (4) Държавните лесничейства могат да организират създаването на гори от бързорастящи видове (тополи и върби и др.) върху незалесени земи на физически и юридически лица и на общини със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (5) Условията и редът за определяне на земите за залесяване, както и за организиране на дейността по създаването на нови гори в случаите по ал. 4 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (6) Незалесени земи и гори с влошено състояние от държавния горски фонд може да се предоставят за залесяване на физически и юридически лица и на общини по реда на чл. 16. Залесяването се извършва за сметка на лицето, на което са предоставени горите и земите.
  (7) Средствата за възстановяване на унищожени гори от стихийни бедствия и крупни производствени аварии са за сметка на държавния бюджет.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов

  По § 38.
  В § 38, в чл. 42, ал. 4 от проектозакона в началото на изречението се добавят думите “С писмено съгласие на собствениците”, като нататък текстът продължава и ал. 4 добива следната редакция:
  “/4/ С писменото съгласие на собствениците, държавните лесничества могат да организират създаването на гори от бързорастящи видове върху незалесени земи на физически и юридически лица и на общини със средства от бюджета на МЗГ.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 38, чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, накрая на изречение първо се добавят думите “или опожаряването”.
  2. В ал. 3, накрая на изречение първо се добавят думите “за осъществяване на залесяване с доброволен труд, за обучение на ученици и студенти, както и за екологични цели”.
  3. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  “(4) Репродуктивни материали и технологични планове за залесяване по ал. 3 се осигуряват от държавното лесничейство, на чиято територия ще се извършва залесяването, след подаване на писмено заявление до 30 ноември за предвидените пролетни залесявания и до 15 април за есенните залесявания. Заявления могат да подават:
  1. собственици и ползватели на гори и земеделски земи - за създаване на защитни гори;
  2. пчеларски дружества - за нуждите на пчеларството;
  3. Асоциация на бубохранителите в България - за нуждите на бубарството;
  4. екологични сдружения, организации и съюзи, училища и висши учебни заведения, кметства и общини,

  структури и поделения на МНО и МВР, и Съюза на ловците и риболовците в България - при организиране и осъществяване на залесяване с доброволен труд;
  1. Лесотехнически университет, Институт за гората при БАН и средни училища, подготвящи кадри за нуждите на горското стопанство - за опитни и научни цели и за подпомагане на обучението на учениците и студентите.
  1. Досегашните ал. 4,5,6 и 1, стават съответно ал. 5,6,7 и 8
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 38, който става § 48.
  § 48. Член 42 се изменя така:
  “Чл. 42. (1) Залесяването в горския фонд се извършва съгласно лесоустройствени проекти, технически проекти за борба с ерозията и свлачищата. планове и програми при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
  (2) Невъзобновени сечища и пожарища от горския фонд се залесяват от собственика им до две години след изсичането или опожаряването. При обективни причини срокът може да се удължи от началника на Регионалното управление по горите с една година.
  (3) За създаване на защитни гори, за развитие на пчеларството и бубарството и за опитни и научни цели за осъществяване на залесяване с доброволен труд, за обучение на ученици и студенти, както и за екологични цели Националното управление по горите може да предоставя безвъзмездно репродуктивни материали и технологични планове за залесяване при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  (4) Репродуктивни материали и

  предвидените пролетни залесявания и до 15 април за есенните залесявания. Заявления могат да подават:
  1. собственици и ползватели на ГОРИ И земеделски земи - за създаване на защитни гори:
  2. пчеларски дружества - за нуждите на пчеларството:
  3. Асоциация на бубохранителите в България - за нуждите на бубарството:
  4. екологични сдружения, организации и съюзи, училища и висши училища, кметства и общини, СТРУКТУРИ и поделения на Министерство на отбраната. Министерство на вътрешните работи и Съюза на ловците и риболовците в България - при организиране и осъществяване на залесяване с
  доброволен труд:
  5. Лесотехнически университет. Институт за гората при БАН и средни училища, подготвящи кадри за нуждите на ГОРСКОТО стопанство - за опитни и научни цели и за подпомагане на обучението на учениците и студентите.
  (5) С писменото съгласие на собствениците. Държавните лесничейства могат да организират създаването на гори от бързорастящи видове (тополи и върби и др.) върху незалесени земи на физически и юридически лица и на общини със средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  /6/ Условията и редът за организиране на дейността по създаването на нови гори по ал. 5 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (7) Незалесени земи и гори с влошено състояние от държавния горски фонд могат да се предоставят за залесяване на физически и юридически лица и на общини по реда на чл. 16. Залесяването се извършва за сметка на лицето, на което са предоставени горите и земите.
  (8) Средствата за възстановяване на унищожени гори от стихийни бедствия и крупни производствени аварии са за сметка на държавния бюджет.”

  § 39. Член 43 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39. който става § 49.
  § 40. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Възстановителните работи върху площите по ал. 1 се извършват по проект и в срок, утвърдени от началника на Националното управление по горите.”
  2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 40.
  В чл. 44, ал. 2 накрая се добавя “и са за сметка на собственика или ползвателя”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 40. който става § 50.
  § 50. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Възстановителните работи върху площите по ал. 1 се извършват по проект и в срок, утвърдени от началника на Националното управление по горите и са за сметка на собственика или ползвателя”.
  2.Алинеи 3 и 4 се отменят.
  § 41. Член 45 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41. който става § 51.
  § 42. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1;
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Борбата с ерозията в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения са за сметка на собствениците и се
  извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
  (3) Строителството и поддържането на технико-укрепителните съоръжения в гори и земи от горския фонд може да се финансира от бюджета на Министерството на земеделието и горите, когато е включено в технически проекти и програми за борба с ерозията, одобрени от Националното управление по горите.”
  Комисията предлага следната редакция на § 42. който става § 52.
  § 52. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1;
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Борбата с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения са за сметка на собствениците и се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
  (3) Строителството и поддържането на технико- укрепителните съоръжения в гори и земи от горския фонд може да се финансира от бюджета на Министерството на земеделието и горите, когато е включено в технически проекти и програми за борба с ерозията, одобрени от Националното управление по горите.”
  § 43. Член 47 се изменя така:
  “Чл. 47. (1) Сечите се провеждат съгласно
  предвижданията на лесоустройствените проекти, планове и програми.
  (2) Собствениците на гори задължително провеждат санитарните сечи по предписание на съответното държавно лесничейство, издадено при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  (3) Видовете сечи и методите за провеждането им се определят с наредба за сечите в горите, издадена от министъра на земеделието и горите.
  (4) Отглеждането на млади насаждения без добив на дървесина, кастренето, ограждането на възобновителни и

  възобновени участъци и млади култури и маркирането на горите за сеч могат да се организират от държавните лесничейства или от лица, регистрирани по реда на чл. 39.
  (5) За гори - собственост на физически и юридически лица, с площ под 20 декара сечите се извършват при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 3.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 43, чл. 47 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 2, 3 и 5 се изменят така:
  “(2) Собствениците на гори задължително провеждат санитарна сеч по предписание на съответното държавно лесничейство, в срок не по-късно от две години от установяване на повредите.
  (3) Видовете сеч и методите за провеждането им се определят с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите.
  (5) За гори, собственост на физически и юридически лица с площ на всеки отделен поземлен имот под 20 декара, провеждането на сеч се извършва без спазване изискванията на ал. 1 и при условия и по ред, определени в наредбата по ал.3.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 43. който става § 53.
  § 53. Член 47 се изменя така:
  “Чл. 47. (1) Сечите се провеждат съгласно предвижданията на лесоустройствените проекти, планове и програми.
  (2) Собствениците на гори задължително провеждат санитарна сеч по предписание на съответното държавно лесничейство, в срок не по-късно от две години от установяване на повредите.
  (3) Видовете сеч и методите за провеждането им се определят с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите.
  (4) Отглеждането на млади насаждения без добив на дървесина, кастренето, ограждането на
  възобновителни и възобновени участъци и млади култури и маркирането на горите за сеч могат да се организират от държавните лесничейства или от лица, регистрирани по реда на чл. 39. ал. 2.
  (5) За гори, собственост на физически и юридически лица с площ на всеки отделен поземлен имот под 20 декара, провеждането на сеч се извършва без спазване изискванията на ал. 1 и при условия и по ред, определени в наредбата по ал.3.”
  § 44. Член 49 се изменя така:
  “Чл. 49. (1) Промяната на вида и/или интензивността на сечта, предвидена в лесоустройствените проекти, планове и програми, се извършва от началника на Националното управление по горите или от упълномощени от него длъжностни лица по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
  (2) Промените по ал. 1 в защитените територии се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите.”
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 44.
  В чл. 49, ал. 1 след думите “се извършва” се вмъква израза “при доказана необходимост, с протокол на комисия назначена от” и текста продължава същия.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 44, който става § 54.
  § 54. Член 49 се изменя така:
  “Чл. 49. (1) Промяната на вида и/или
  интензивността на сечта, предвидена в
  лесоустройствените проекти, планове и програми, се извършва ПРИ доказана необходимост, с ПРОТОКОЛ на комисия назначена от началника на Националното управление по горите или от упълномощени от него
  длъжностни лица по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
  (2) Промените по ал. 1 в защитените територии се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите.”
  § 45. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Издънковите и смесените семенноиздънкови държавни и общински гори се стопанисват и ползват предимно по начин, осигуряващ превръщането им в семенни.”
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Възобновителни сечи във високостеблените гори, с изключение на тополовите и акациевите, както и в площи за създаване на хранителна база за дивеча в държавните дивечовъдни станции се провеждат при възраст не по-малка от 60 години, а за нискостеблените - не по-малка от 15 години. Изкуствено създадените гори се възобновяват при научно и практически доказана възраст за сеч.”
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 45.
  В чл. 50, ал. 5 накрая се добавя “удостоверена с протокол на комисия назначена от началника на Националното управление на горите. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 45.
  В § 45 да отпадне предложеното изменение на ал.
  3.
  Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага следната редакция на § 45. който става § 55.

  § 55. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Издънковите и смесените семенноиздънкови държавни и общински гори се стопанисват и ползват предимно по начин, осигуряващ превръщането им в семенни.”
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Възобновителни сечи във високостеблените гори, с изключение на тополовите и акациевите, както и в площи за създаване на хранителна база за дивеча в държавните дивечовъдни станции се провеждат при възраст не по-малка от 60 години, а за нискостеблените - не по-малка от 15 години. Изкуствено създадените гори се възобновяват при научно и практически доказана възраст за сеч, удостоверена с ПРОТОКОЛ на комисия назначена от началника на Националното управление на горите.”
  § 46. Член 53 се изменя така:
  "Чл. 53. (1) Ползването от горите и земите в горския фонд по смисъла на закона представлява добивът на дървесина, страничните ползвания и разпореждането с тях.
  (2) Ползването на дървесина от гори и земи в държавния горски фонд се осъществява по един от следните начини:
  1. по такси на корен;
  2. чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад;
  3. чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне на сечища;
  4. чрез търг, конкурс или преговори за предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за цели лесничейства или за части от тях;
  5. чрез концесия.
  (3) Ползването на страничните горски продукти се осъществява по такси или чрез концесия.
  (4) Ползването от горите и земите от горския фонд - общинска собственост, се осъществява по начините, посочени в ал. 2 и 3, след решение на общинския съвет.
  (5) Физически и юридически лица - собственици на гори, се разпореждат с дървесината и продуктите, добити от имотите им, при спазване изискванията на закона.
  (6) При провеждане на дейност в горите се забранява използването на техника и технологии, които водят до развитие на ерозионни процеси, до унищожаване на подраста и до нанасяне на повреди на оставащия дървостой.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  § 46 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  По § 46.
  В чл. 53, ал. 1 отпада изразът “и разпореждането с
  тях”.
  В чл. 53, ал. 2, т. 2 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 46, чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Ползването от горите и земите в горския фонд по смисъла на закона представлява добива на дървесина и /или странични ползвания, както и разпореждането с тях. ”
  2. В алинея 2 се създава т. 6 със следното
  съдържание:

  “6. от държавните лесничейства, които самостоятелно организират и изпълняват дейностите по добив и транспортиране. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 46.
  В чл. 53, ал. 2 се създава нова т. 2а:
  “2а. По стопански начин от съответните лесничейства. ”
  Комисията подкрепя предложението по
  ПРИНЦИП.
  Комисията предлага следната редакция на § 46. който става § 56.
  § 56. Член 53 се изменя така:
  "Чл. 53. (1) Ползването от горите и земите в горския фонд по смисъла на закона представлява добива на дървесина и/или странични ползвания, както и разпореждането с тях.
  (2) Ползването на дървесина от гори и земи в държавния горски фонд се осъществява по един от следните начини:
  1. по такси на корен;
  2. чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от склад;
  3. чрез търг, конкурс или преговори за
  предоставяне на сечища;
  4. чрез търг, конкурс или преговори за
  предоставяне изпълнението на дейностите, предвидени в лесоустройствените проекти за цели лесничейства или за части от тях;
  5. чрез концесия;
  6. от държавните лесничейства. които самостоятелно организират и изпълняват дейностите по добив и транспортиране.

  (2) Ползването на страничните горски продукти се осъществява след заплащане на такси, определени с тарифа на Министерския съвет или чрез концесия.
  (3) Ползването от горите и земите от горския фонд - общинска собственост, се осъществява по начините, посочени в ал. 2 и 3, след решение на общинския съвет.
  (4) Физически и юридически лица - собственици на гори, се разпореждат с дървесината и продуктите, добити от имотите им, при спазване изискванията на закона.
  (5) При провеждане на дейност в горите се забранява използването на техника и технологии, които водят до развитие на ерозионни процеси, до унищожаване на подраста и до нанасяне на повреди на оставащия дървостой.”
  § 47. В чл. 55 думите “Страничните ползвания” се заменят с “Ползванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47. който става § 57.
  § 48. Член 57 се изменя така:
  “Чл. 57. (1) Ползването на дървесина от всички гори, независимо от тяхната собственост, се извършва съгласно лесоустройствените проекти, планове и програми, с изключение на тези по чл. 47, ал. 5.
  (2) Условията и редът за ползване на дървесина от държавния и общинския горски фонд по чл. 53, ал. 2, т. 3 и 4, както и редът за продажба на дървесината, добита по реда на чл. 53, ал. 2 т. 2, се определят с правилника за прилагане на закона.
  (3) В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 3 държавното лесничейство предоставя ползването на дървесина и ползвателят придобива правото на собственост върху добитата дървесина след нейното заплащане.

  (4) В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 2 държавното лесничейство възлага добива на дървесината при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, като запазва собствеността върху добитата дървесина.
  (5) Дървесината от горите - собственост на държавата, се ползва от държавните дивечовъдни станции в определения им район срещу заплащане на такса на корен.
  (6) В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 4 държавното лесничейство възлага изпълнението на всички мероприятия и дейности, предвидени в лесоустройствените проекти. Възлагането се извършва за срок не по-дълъг от срока на действие на проекта.
  (7) Физическите лица могат да ползват дървесина по такси на корен за собствени нужди без право да я прехвърлят възмездно или безвъзмездно от горите - собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно - от съответните държавни гори, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. В този случай не се изисква регистрация на физическите лица по реда на чл. 39.
  (8) Правото по ал. 7 имат и: манастирите, църквите, джамиите и другите религиозни институции, общинските и държавните училища и обслужващите ги звена, социалните домове, местата за лишаване от свобода, военните поделения, културните институти на бюджетна издръжка и служителите и работниците в Националното управление по горите в неговите структури и в специализираните териториални звена. Получената по този ред дървесина не може да се прехвърля възмездно или безвъзмездно.
  (9) Обемът на годишното ползване по ал. 7 и 8 се определя:
  1. с решение на общинския съвет - за горите - общинска собственост;
  2. от началника на съответното регионално управление на горите по предложение на директора на държавното лесничейство - за горите - държавна собственост.
  (10) При повреди на инфраструктурата и при възникнала опасност за нейното нормално и безопасно функциониране, както и при залагане на пробни площи
  държавното лесничейство осъществява или предоставя ползването по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1. В този случай ползвателят има право да се разпорежда свободно с дървесината.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 48.
  В § 48 текстът на вносителя да отпадне. Предлагаме нова редакция на § 48 както следва:
  "§ 48. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 4 се създава изречение второ:
  “Условията и редът за ползване на дървесина от
  държавния и общински горски фонд по чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 се определят с наредба на министъра на земеделието и горите”.
  2. Ал. 6 се изменя по следния начин:
  “/6/ Физическите лица могат да ползват дървесине по такси на корен за собствени нужди без право да я прехвърлят възмездно или безвъзмездно, от горите - собственост на общината, в която живеят, а когато това е невъзможно - от съответните държавни гори, при условия и ред, определени с правилника за прилагане на закона”.
  3. Създават се нови ал. 7 и 8 със следното съдържание:
  “Г7/ Правото по ал. 6 имат и: манастири, църкви, джамии и други религиозни институции; учебни заведения; социални домове; места за лишаване от свобода; военни поделения; паметници на културата и служителите и работниците в Националното управление по горите, неговите органи и поделения.
  /8/ Обемът на годишното ползване по ал. 6 и 7 се определя както следва:
  1. с решение на общинския съвет за горите - общинска собственост;
  2. от началника на съответното регионално управление на горите по
  предложение на директора на държавното лесничейство - за горите - държавна собственост. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Валери Цеков и Цонко Киров
  По § 48.
  В чл. 57 се създават нови ал. 6 и 7:
  76/ Държавните лесничейства, Държавните дивечовъдни станции, горски стопанства и общините определят не повече от една трета от утвърденото им годишно ползване на дървесината за добив и преработване от дърводобивни и преработвателни предприятия или техни сдружения със седалище, адрес и производствена дейност на територията на съответните общини, държавни лесничейства, държавните дивечовъдни станции или горски стопанства.
  /7/ Дървесината по ал. 6 се предоставя по такса на корен, при условия и по ред определени в правилника за прилагане на закона. ”
  Последните алинеи се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението по
  ПРИНЦИП.
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  По § 48.
  В чл. 57, ал. 2 отпада изразът “както и редът за продажба на дървесина, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т.
  2."
  В чл. 57 отпадат ал. 4 и 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 48, чл. 57 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 след думите ”по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2” се добавя "и т. 6”.
  2. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Физическо лице за собствени нужди може да ползва дървесина по такси на корен от гора - собственост на общината, в която е постоянният му адрес, а когато това е невъзможно - от съответните държавни гори при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Дървесината не може да се прехвърля безвъзмездно или възмездно. В този случай за физическото лице не се изисква регистрация по реда на чл. 39.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 48.
  В чл. 57, ал. 5 накрая думите “на такса на корен” отпадат и се добавя “на процент от продажната цена, определена с тарифа на Министерския съвет по чл. 15г
  /У.”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 48.
  В § 48, касаещ чл. 57:
  1. В ал. 1 отпада израза “, с изключение на тези по чл. 47, ал. 5”;
  2. Отпада ал. 8, а следващите алинеи се преномерират.
  Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага следната редакция на § 48. който става § 58.
  § 58. Член 57 се изменя така:
  “Чл. 57. (1) Ползването на дървесина от горите, независимо от тяхната собственост, се извършва съгласно лесоустройствените проекти, планове и програми, с изключение на тези по чл. 47, ал. 5.
  (2) Условията и редът за ползване на дървесина от държавния и общинския горски фонд по чл. 53, ал. 2, т. 3 и 4, както и редът за продажба на дървесината, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 6 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (3) В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 3 държавното лесничейство предоставя ползването на дървесина и ползвателят придобива правото на собственост върху добитата дървесина след нейното заплащане.
  (4) В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 2 държавното лесничейство възлага добива на дървесината при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, като запазва собствеността върху добитата дървесина.
  (5) Дървесината от горите - собственост на държавата, се ползва от държавните дивечовъдни станции в определения им район срещу заплащане на процент от продажната цена, определен с тарифата по чл. 15г . ал. 1.
  (6) Държавните лесничейства и общините определят в размер до една трета от утвърденото годишно ползване на дървесината за добив от дърводобивни и дървопреработвателни предприятия, със седалище и адрес на управление на територията на съответното държавно лесничейство или обшина и осъществяват дейността си на същата територия.
  /7/ Дървесината по ал. 6 се предоставя при условия и по ред определени в правилника за прилагане на закона.
  181 В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 4 държавното лесничейство възлага изпълнението на всички мероприятия и дейности, предвидени в лесоустройствените проекти. Възлагането се извършва за срок не по-дълъг от срока на действие на проекта.
  (9) Физическо лице за собствени нужди може да ползва дървесина по такси на корен от гора - собственост на общината, в която е постоянният му адрес, а когато това е невъзможно - от съответните държавни гори при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Дървесината не може да се прехвърля. В този случай за физическото лице не се изисква регистрация по реда на чл. 39, ал. 2.
  (10) Правото по ал. 9 имат и: манастирите, църквите, джамиите и другите религиозни институции, общинските и държавните училища и обслужващите ги звена, социалните домове, местата за лишаване от свобода, военните поделения, културните институти на бюджетна издръжка и служителите и работниците в Националното управление по горите в неговите структури и в специализираните териториални звена. Получената по този ред дървесина не може да се прехвърля.
  (11) Обемът на годишното ползване по ал. 9 и 10 се определя:
  1. с решение на общинския съвет - за горите - общинска собственост;
  2. от началника на съответното регионално управление на горите по предложение на директора на държавното лесничейство - за горите - държавна собственост.
  (12) При повреди на инфраструктурата и при възникнала опасност за нейното нормално и безопасно функциониране, както и при залагане на пробни площи държавното лесничейство осъществява или предоставя ползването по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1. В този случай ползвателят има право да се разпорежда свободно с дървесината.”
  § 49. Създава се чл. 57а:
  “Чл. 57а. (1) В процедурите за предоставяне на ползването по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4 могат да участват търговци, регистрирани в публичен регистър в Националното управление по горите.

  (2) В регистъра по ал. 1 се вписват търговци, които отговарят на следните изисквания:
  1. имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 5;
  2. не са в процедура по ликвидация:
  3. не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване в несъстоятелност;
  4. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
  5. нямат изискуеми парични задължения към държавата и задължения към осигурителните фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
  6. имат положителна търговска репутация за последните 3 обекта, в които са извършвали дейности по ползване на дървесина от горите - държавна собственост - за търговци, извършвали такава дейност.
  (3) За извършване на регистрацията търговецът подава заявление до началника на Националното управление по горите, към което прилага документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.
  (4) За обстоятелствата по ал. 2, т. 6 търговецът прилага към заявлението декларация, в която посочва последните 3 обекта, в които е извършвал ползване на дървесина, или декларация, че не е извършвал дейности по ползване на дървесина от горите - държавна собственост.
  (5) Заявлението се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му изготвя мотивирано предложение до началника на Националното управление по горите за уважаване на заявлението или за отказ за извършване на регистрацията.
  (6) Началникът на Националното управление по горите се произнася по предложението на комисията в 7- дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (7) Органът по ал. 3 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето не отговаря на изискванията на ал. 2 и/или не е представило някои от документите по ал. 3.
  Отказът се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство.
  (8) Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на органа по ал. 3, за което на заявителя се издава удостоверение.
  (9) Търговци, вписани в регистъра по ал. 1, се отписват:
  1. по заявление на търговеца;
  2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение;
  3. при прекратяване на юридическото лице;
  4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговарят на изискванията по ал. 2;
  5. когато с влезли в сила два или повече акта на компетентни държавни органи е установено, че търговецът системно е нарушавал разпоредбите на закона.
  (10) Търговците са длъжни да уведомяват Националното управление по горите за всички настъпили промени в обстоятелствата по ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.
  (11) За разглеждане на заявлението и за вписването в регистъра се заплаща такса, определена в тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 49.
  В § 49, в чл. 57а, ал. 1 думите “и 4” да отпаднат.
  В чл. 57а, ал. 2, т. 6 да се измени по следния начин:
  “/77. 6. имат положителна търговска репутация”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  По § 49.
  В чл. 57а отпадат ал. 5, 6 и 7.
  В чл. 57а, ал. 8 се променя и става ал. 6:

  76/ Вписването в регистъра се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявлението, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 2.
  Ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 7, 8 и 9.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В В 49, чл. 57а се правят следните изменения:
  1. Вал. 2, т. 5 се изменя така:
  “5. нямат изискуеми парични задължения към държавата и задължения към осигурителните фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
  2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Редът и критериите за регистриране на търговците се определят в наредбата по чл. 39, ал. 2. ”
  3. Досегашните алинеи 3-11 стават съответно алинеи 4-12.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на В 49. който става в 59.
  В 59. Създава се чл. 57а:
  “Чл. 57а. (1) В процедурите за предоставяне на ползването по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4 могат да участват търговци, регистрирани в публичен регистър в Националното управление по горите.
  (2) В регистъра по ал. 1 се вписват търговци, които отговарят на следните изисквания:
  1. имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 5;
  2. не са в процедура по ликвидация;
  3. не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване в несъстоятелност;
  4. не са лишени от правото да упражняват търговска
  дейност;
  5. нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни Фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението:
  6. имат положителна търговска репутация за последните 3 обекта, в които са извършвали дейности по ползване на дървесина от горите - държавна собственост - за търговци, извършвали такава дейност.
  (3) Редът и критериите за регистриране на търговиите се определят с наредбата по чл. 39. ал. 2.
  /4/ За извършване на регистрацията търговецът подава заявление до началника на Националното управление по горите, към което прилага документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.
  (5) За обстоятелствата по ал. 2, т. 6 търговецът прилага към заявлението декларация, в която посочва последните 3 обекта, в които е извършвал ползване на дървесина, или декларация, че не е извършвал дейности по ползване на дървесина от горите - държавна собственост.
  (6) Заявлението се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му изготвя мотивирано предложение до началника на Националното управление по горите.
  (7) Началникът на Националното управление по горите се произнася по предложението на комисията в 7- дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (8) Органът по ал. 7 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето не отговаря на изискванията на ал. 2 и/или не е представило някои от документите по ал. 4. Отказът се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (9) Вписването в регистъра се извършва в 3- дневен срок от произнасянето на органа по ал. 7, за което на заявителя се издава удостоверение.
  (10) Търговци, вписани в регистъра по ал. 1, се отписват:
  1. по заявление на търговеца;
  2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение;
  3. при прекратяване на юридическото лице;
  4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговарят на изискванията по ал. 2;
  5. когато с влезли в сила два или повече акта на компетентни държавни органи е установено, че търговецът системно е нарушавал разпоредбите на закона.
  (11) Търговците са длъжни да уведомяват Националното управление по горите за всички настъпили промени в обстоятелствата по ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.
  (12) За разглеждане на заявлението и за вписването в регистъра се заплаща такса, определена с тарифа на Министерския съвет.”
  § 50. Член 58 се изменя така:
  “Чл. 58. (1) Определените за сеч дървета се отбелязват с траен знак на височина 130 см.
  (2) Определените за сеч дървета с диаметър 14 и над 14 см - за високостеблените, и 10 и над 10 см - за издънковите гори, измерени на височина 130 см, се маркират с контролна горска марка в основата на стъблото от долната страна на склона.
  (3) Забранява се сеч на неотбелязани и/или немаркирани дървета с изключение на случаите, когато е разрешено извършване на цялостно отсичане на дървостоя върху ограничена площ, както и за предотвратяване и ограничаване на пожари.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 50, чл. 58, ал. 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Определените за сеч дървета с диаметър 14 см. и повече - за високостъблениите, и 10 см и повече. - за издънковите гори, измерени на височина 130 см., се маркират, освен по ал. 1 и с контролна горска марка в основата на стъблото от долната страна на склона.
  (3) Забранява се сеч на немаркирани дървета, с изключение на случаите, когато е разрешено извършване на цялостно отсичане на дървостоя върху ограничена площ, както и за предотвратяване или ограничаване на пожари. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 50.
  В § 50, в чл. 58, ал. 2 отпада израза за високостеблените и 10 и над 10 см - за издънковите гори. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакия на § 50. който става § 60.
  § 60. Член 58 се изменя така:
  “Чл. 58. (1) Определените за сеч дървета се отбелязват с траен знак на височина 130 см.
  (2) Определените за сеч дървета с диаметър 14 и повече от 14 см.- за високостъблениите, и 10 и повече от 10 см. - за издънковите гори, измерени на височина 130 см., се маркират по реда на ал. 1, както и с контролна горска марка в основата на стъблото от долната страна на склона.
  (3) Забранява се сеч на немаркирани дървета, с изключение на случаите, когато е разрешено извършване на цялостно отсичане на дървостоя върху ограничена площ, както и за предотвратяване или ограничаване на пожари.”
  § 51. Член 59 се изменя така:
  “Чл. 59. (1) Сечта и извозването на дървесината до временен склад се извършват след издаване на писмено позволително от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (2) Позволително за сеч и извозване на дървени материали до временен склад за горите - държавна собственост, се издава въз основа на един от следните документи:
  1. утвърден годишен план за ползване;
  2. утвърдено план-извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта;
  3. утвърден списък на инветаризираната суха и паднала дървесина.
  (3) Позволително за сеч и извозване на дървени материали до временен склад за горите - собственост на физически и юридически лица или на общини, се издава само за гори, които са регистрирани по реда чл. 18 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и чиито граници са трайно обозначени на терена съгласно чл. 25, ал. 8.
  (4) Позволително за сеч и извозване на дървени материали до временен склад за горите - общинска собственост, се издава въз основа на заявление от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице, към което се прилагат:
  1. решение на общинския съвет за извършване на ползването;
  2. един от документите по ал. 2, т. 1,2 или 3.
  (5) Позволително за сеч и извоз до временен склад на дървени материали от гори - собственост на физически и юридически лица, се издава въз основа на заявление от собственика или от упълномощено от него лице.
  (6) Позволителното за сеч и извоз на дървени материали до временен склад по ал. 4 и 5 се издава в 7- дневен срок от датата на подаване на заявлението.

  (7) Директорът на държавното лесничейство или упълномощеното от него длъжностно лице мотивирано отказва да издаде позволително в срока по ал. 6, когато към заявлението не е приложен някой от изискващите се документи.
  (8) Отказите по ал. 7 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.
  (9) Срокът на действие на позволителното за сеч и извозване до временен склад на дървени материали се определя от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, и не може да бъде по-дълъг от края на календарната годината, в която е издадено.
  (10) Директорът на държавното лесничейство с мотивирана заповед отнема издаденото позволително за сеч и спира сечта и извозването на дървените материали до временен склад, когато позволителното е издадено въз основа на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен.
  (11) Условията и редът за утвърждаване на годишния план за ползване, на план-извлечението за промяна на вида и/или интензивността на сечта и на списъка на инвентаризираната суха и паднала дървесина се определят с правилника за прилагане на закона.
  (12) Транспортирането от временен склад на дървесина, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1, се извършва с позволително за извозване, издадено от служител на държавното лесничейство. Позволителното за извозване се издава в деня на заплащането на дървесината.
  (13) Транспортирането от временен склад на дървесина, добита от физически лица от собствените им гори за собствени нужди, се извършва с позволително за извозване, издадено от служител на държавното лесничейство след заплащане на такса за издаване на позволителното.

  (2) Транспортирането от временен склад на дървесина, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3, се извършва с транспортно позволително, издадено от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него длъжностно лице, в срок 7 работни дни след заплащането на дървесината.
  (3) Извън случаите по ал. 12 облата дървесина и дървата за горене се транспортират от временен склад, придружени с превозен билет, издаден от собственика на дървените материали, по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (4) Превозният билет удостоверява произхода и количеството на асортиментите дървесина и се издава за всяко отделно транспортно средство.
  (5) Директорът на държавното лесничейство или определени от него длъжностни лица предоставят превозни билети на собствениците на облата дървесина и на дървата за горене на временен склад. Превозните билети се предоставят срещу заплащане на стойността им.
  (6) Сроковете за сеч и извозване на дървесината от държавните и общинските гори се определят с позволителните по ал.1.
  (7) Държавните лесничейства и общините имат право от 1 ноември на текущата година да осъществяват ползването на дървесина в насаждения от лесосечния фонд за следващата календарна година.
  (8) Когато поради обективни причини сечта и извозването на дървесината от държавните и общинските гори не могат да приключат до края на календарната година, срокът за сеч и извозване може да се удължи през следващата календарна година.
  (9) Общият срок за сеч и извозване за едно насаждение от държавните и общинските гори не може да е по-дълъг от 18 месеца.
  (10) Условията и редът за издаването на документите по ал. 1, 12, 13, 14 и 15 се определят с правилника за прилагане на закона.”

  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 51.
  Текстът на вносителя на § 51 да отпадне. Да се създаде §51 със следното съдържание:
  “§ 51. Чл. 59 се изменя така:
  1. Досегашният текст на чл. 59 става ал. 1, като точката в края на изречението се изменя със запетая и след запетаята се добавят думите “при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона”.
  2. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5 със следното съдържание:
  “/2/ Сроковете за сеч, извозване и транспортиране се определят с позволителните по ал. 1.
  /3/ Собствениците на гори или ползватели на дървесина, приключили сечта по лесосечния фонд за текущата година, имат право от 1 ноември същата година да започнат сечта и извозването в насаждения от есосечния фонд на следващата календарна година.
  /4/ Когато поради обективни причини сечта и извоза на дървесината не могат да приключат до края на календарната година, срокът за сеч и извозване може да бъде удължаван за срок не по-дълъг от 6 месеца през следващата календарна година.
  /5/ Общият срок за сеч и извозване за едно насаждение не може да бъде по-дълъг от 18 месеца”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 51, чл. 59, ал. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 и 13 думите “извозване/то” се заменят с “извоз/а”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 51. който става § 61.
  § 61. Член 59 се изменя така:
  “Чл. 59. (1) Сеч и извоз на дървесината до временен склад се извършват след издаване на
  позволително от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (2) Позволително за сеч и извоз на дървени материали до временен склад за горите - държавна собственост, се издава въз основа на един от следните документи:
  1. утвърден годишен план за ползване;
  2. утвърдено план-извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта;
  3. утвърден списък на инвентаризираната суха и паднала дървесина.
  (3) Позволително за сеч и извоз на дървени материали до временен склад за горите - собственост на физически и юридически лица или на общини, се издава само за гори, които са регистрирани по реда чл. 18 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и чиито граници са трайно обозначени на терена съгласно чл. 25, ал. 9.
  (4) Позволително за сеч и извоз на дървени материали до временен склад за горите - общинска собственост, се издава въз основа на заявление от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице, към което се прилагат:
  1. решение на общинския съвет за извършване на ползването;
  2. един от документите по ал. 2.
  (5) Позволително за сеч и извоз до временен склад на дървени материали от гори - собственост на физически и юридически лица, се издава въз основа на заявление от собственика или от упълномощено от него лице.
  (6) Позволителното за сеч и извоз на дървени материали до временен склад по ал. 4 и 5 се издава в 7- дневен срок от датата на подаване на заявлението.
  (7) Директорът на държавното лесничейство или упълномощеното от него длъжностно лице мотивирано отказва да издаде позволително в срока по ал. 6, когато
  към заявлението не е приложен някой от изискуемите документи.
  (8) Отказите по ал. 7 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.
  (9) Срокът на действие на позволителното за сеч и извоз до временен склад на дървени материали се определя от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, и не може да бъде по-дълъг от края на календарната годината, в която е издадено.
  (10) Директорът на държавното лесничейство с мотивирана заповед отнема издаденото позволително за сеч и спира сечта и извоза на дървените материали до временен склад, когато позволителното е издадено въз основа на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен.
  (11) Условията и редът за утвърждаване на годишния план за ползване, на план-извлечението за промяна на вида и/или интензивността на сечта и на списъка на инвентаризираната суха и паднала дървесина се определят с правилника за прилагане на закона.
  (12) Транспортирането от временен склад на дървесина, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1, се извършва с позволително за извоз. издадено от служител на държавното лесничейство. Позволителното за извоз се издава в деня на заплащането на дървесината.
  (13) Транспортирането от временен склад на дървесина, добита от физически лица от собствените им гори за собствени нужди, се извършва с позволително за извоз. издадено от служител на държавното лесничейство след заплащане на такса за издаване на позволителното.
  (14) Транспортирането от временен склад на дървесина, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 6 се извършва с позволително за транспортиране, издадено от директора на държавното лесничейство или от
  упълномощено от него длъжностно лице, в срок 7 работни дни след заплащането на дървесината.
  (2) Извън случаите по ал. 12 облата дървесина и дървата за горене се транспортират от временен склад, придружени с превозен билет, издаден от собственика на дървените материали, по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Превозният билет удостоверява произхода и количеството на асортиментите дървесина и се издава за всяко отделно транспортно средство.
  (4) Директорът на държавното лесничейство или определени от него длъжностни лица предоставят превозни билети на собствениците на облата дървесина и на дървата за горене на временен склад. Превозните билети се предоставят срещу заплащане на стойността им.
  (5) Сроковете за сеч и извоз на дървесина от държавните и общинските гори се определят с позволителното по ал. 1.
  (6) Държавните лесничейства и общините имат право от 1 ноември на текущата година да осъществяват ползването на дървесина в насаждения от лесосечния фонд за следващата календарна година.
  (7) Когато поради обективни причини сечта и извоза на дървесина от държавните и общинските гори не могат да приключат до края на календарната година, срокът за сеч и извоз може да се удължи през следващата календарна година.
  (8) Общият срок за сеч и извоз за едно насаждение от държавните и общинските гори не може да е по-дълъг от 18 месеца.
  (9) Условията и редът за издаването на документите по ал. 1, 12, 13, 14 и 15 се определят с правилника за прилагане на закона.”
  § 52. Член 60 се изменя така:
  “Чл. 60. Забранява се превишаването на годишното ползване от възобновителни сечи, определено в лесоустройствените проекти, планове и програми, освен поради стихийни и природни бедствия, каламитети и промяна на предназначението на земи от горския фонд.”
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 52.
  В § 52, касаещ чл. 60, текста на члена се запазва както е посочен в действащия закон.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 52. който става § 62.
  § 62. Член 60 се изменя така:
  “Чл. 60. Забранява се превишаването на годишното ползване от възобновителни сечи, определено в лесоустройствените проекти, планове и програми, освен поради стихийни и природни бедствия, каламитети и промяна на предназначението на ГОРИ И земи от горския фонд.”
  § 53. В чл. 61 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Дървените материали и дървата за огрев, необходими за осъществяване на функциите и задачите на структурите и специализираните териториални звена на Националното управление по горите за строителство на горски сгради, телефонни линии, заслони, водопои, за ловностопански и рибностопански сгради и съоръжения, за научноизследователски и други подобни цели, от гори - собственост на държавата, се ползват без заплащане на такси на корен при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
  В ал. 2 след думата “проучвания” се добавя “за ловностопански и рибностопански съоръжения и за
  изграждане на съоръжения за предотвратяване на щети от дивеча”.
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 53.
  В § 53, т. 1, чл. 61, ал. 1 думите “и дървата за огрев” да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 53, чл. 61, ал. 1 след думите “заслони, водопои” се добавя “противопожарни депа, пожаронаблюдателни кули и водоеми”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 53. който става § 63.
  § 63. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Дървените материали и дървата за огрев, необходими за осъществяване на функциите и задачите на структурите и специализираните териториални звена на Националното управление по горите за строителство на горски сгради, телефонни линии, заслони, водопои, противопожарни депа, пожаронаблюдателни кули и водоеми. за ловностопански и рибностопански сгради и съоръжения, за научноизследователски и други подобни цели, от гори - собственост на държавата, се ползват без заплащане на такси на корен при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
  2. В ал. 2 след думата “проучвания” се добавя “за ловностопански и рибностопански съоръжения и за изграждане на съоръжения за предотвратяване на щети от дивеча”.
  В 54. Член 62 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за В 54. който става в 64.
  В 55. В чл. 63 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Ползванията от горите и земите от горския фонд, като добив на смола, борина, сено, листников фураж, лико, кори, семена, инертни материали, събиране на гъби, горски плодове, други растения и части от тях, улов на животни, които не са дивеч, паша на селскостопански животни, пчеларство и други подобни, без ползване на дървесина, са странични ползвания.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В В 55, чл. 63, ал. 1 думата “подобни” отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на в 55. който става в 65.
  в 65. В чл. 63 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Ползванията от горите и земите от горския фонд, като добив на смола, борина, сено, листников фураж, лико, кори, семена, инертни материали, събиране на гъби, горски плодове, други растения и части от тях, улов на животни, които не са дивеч, паша на селскостопански животни, пчеларство и други, без ползване на дървесина, са странични ползвания.”
  В 56. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Забранява се добиването на кори от стоящи дървета, неподлежащи на сеч, с изключение на добиването на кори от корков дъб.”
  Предложение от н.п. Валери Цеков и Цонко Киров
  По § 56.
  Чл. 64 се изменя така:
  “Чл. 64 /1/ В иглолистни насаждения или култури, в които предстои извеждане на възобновителна сеч, се извършва добив на смола, за което се заплаща такса определена с тарифа на Министерски съвет.
  /2/ За добиване на смола се подава заявление до директора на държавното лесничейство. Директорът в 14 дневен срок уведомява заявителя за насажденията или културите в които може да се извърши добив на смола.
  /3/ Директорът на държавното лесничейство отказва да издаде разрешително за добив на смола в следните случаи:
  1. по лесоустройствен проект няма иглолистни насаждения или култури, в които предстои извеждане на възобновителна сеч;
  2. в иглалистни насаждения или култури, в които предстои извеждане на възобновителна сеч и се извършва добив на смола.
  141 Отказа на директора може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  /5/ Разрешителното за добив на смола се издава след заплащане на такса по ал. 1 при условия и по ред определени в наредба на министъра на земеделието и горите.
  /6/ Забранява се добивът на кори от стоящи дървета, за които не предстои възобновителна сеч, с изключение но добивът на кори от корков дъб.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 56. който става § 66.
  § 66. Чл. 64 се изменя така:

  “Чл. 64 /1/ В иглолистни насаждения или култури, в които предстои извеждане на възобновителна сеч, се извършва добив на смола. За добива се заплаща такса, по тарифа на Министерски съвет.
  121 За добив на смола се подава заявление до директора на държавното лесничейство, който в 14 дневен срок уведомява заявителя за насажденията или културите, в които може да се извърши.
  /3/ Директорът на държавното лесничейство отказва да издаде разрешително за добив на смола в следните случаи:
  1. по лесоустройствен проект няма иглолистни насаждения или култури, в които предстои извеждане на възобновителна сеч;
  2. в иглолистни насаждения или култури, в които не предстои извеждане на възобновителна сеч;
  3. в иглолистни насаждения или култури, в които се осъществява добив на смола към момента на подаване на заявлението по ал. 2.
  /4/ Отказа на директора може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  151 Разрешително за добив на смола се издава след заплащане на таксата по ал. 1.
  /6/ Забранява се добивът на кори от стоящи дървета, неподлежащи на сеч, с изключение на добив на кори от корков дъб.”
  § 57. В чл. 65 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Страничните ползвания от горите и земите от горския фонд се извършват по начин и със средства, които не водят до увреждане или унищожаване на популациите на видовете и техните местообитания.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57. който става § 67.
  § 58. В чл. 66 думата “органи” се заменя със “структури”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58. който става § 68.
  § 59. Член 68 се изменя така:
  “Чл. 68. (1) Пашата на селскостопански животни в горите и земите от горския фонд се извършва съгласно годишен план за паша, утвърден от началника на регионалното управление на горите.
  (2) Планът по ал. 1 се изготвя от държавните лесничейства, като за горите и земите - общинска собственост, се представя за утвърждаване след съгласуване с кмета на общината.
  (3) Пашата в горите и земите от държавния горски фонд се разрешава с годишно позволително, издадено от държавното лесничейство срещу заплащане на такса в размер, съответстващ на стойността на разходите, необходими за възстановяване на унищожената горско- дървесна растителност върху определените за паша площи за срок от една година.
  (4) Пашата в горите и земите от горския фонд - собственост на общините, се разрешава с годишно позволително, издадено от държавното лесничейство. За издаването на позволителното се заплаща такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (5) Пашата на селскостопански животни в горите и земите от горския фонд - частна собственост, се разрешава с годишно позволително, издадено от държавното лесничейство, след писмено съгласие на собственика. За издаването на позволителното се заплаща такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (6) В случаите по ал. 5 позволителното се издава въз основа на писмено съгласие от собственика на горите, в които ще се извършва пашата.
  (2) Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите се определят в плана по ал. 1.
  (3) Условията и редът за определяне числеността на селскостопанските животни, допускани на паша в горите и земите - държавна и общинска собственост, се определят с правилника за прилагане на закона.
  (4) Забранява се нощната паша в горите и земите от горския фонд.
  (5) Забранява се пашата на кози в горите и земите от горския фонд освен в насаждения, предвидени за гола сеч, с последващо изкуствено възобновяване.
  (6) Забранява се пашата в поройните горски земи, семепроизводствените насаждения и градини, горските разсадници, дендрариумите и в горите в защитените територии, освен ако това не е указано изрично в заповедта за обявяването им.
  (7) Позволителното за паша се издава въз основа на подадено заявление до директора на държавното лесничейство.
  (8) Директорът на държавното лесничейство се произнася по заявлението в 3-дневен срок от подаването му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (9) Органът по ал. 13 се произнася с мотивиран отказ по заявлението при несъответствие на заявлението с предвижданията на плана за паша. Отказът може да се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство.
  (10) Срокът на действие на позволителното за паша е до края на календарната година, освен ако по искане на заявителя в него е вписан по-кратък срок.
  (11) Условията и редът за изготвяне на плана по ал. 1 и за издаване на позволителните за паша, както и образците на позволителните се определят с правилника за прилагане на закона.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 59, член 68, ал. 11 и 14 се изменят така:
  “(11) Забранява се пашата в поройните горски земи, семепроизводствените насаждения и градини, горските разсадници, в културите и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м., както и във възобновителните участъци във високостъблените гори и пожарищата, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване, дендрариумите и в горите в защитените територии, освен ако това не е указано изрично в заповедта за обявяването им.
  (14) Органът по ал.13 се произнася с мотивиран отказ по заявлението при несъответствие на заявлението с предвижданията на плана за паша. Заявителят се уведомява по реда на Гоажданския процесуален кодекс. Отказът може да се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 59. който става § 69.
  § 69. Член 68 се изменя така:
  “Чл. 68. (1) Пашата на селскостопански животни в горите и земите от горския фонд се извършва съгласно годишен план за паша, утвърден от началника на регионалното управление на горите.
  (2) Планът по ал. 1 се изготвя от държавните лесничейства, като за горите и земите - общинска собственост, се представя за утвърждаване след съгласуване с кмета на общината.
  (3) Пашата в горите и земите от държавния горски фонд се разрешава с годишно позволително, издадено от държавното лесничейство срещу заплащане на такса в размер, съответстващ на стойността на разходите, необходими за възстановяване на унищожената горско- дървесна растителност върху определените за паша площи за срок от една година.
  (4) Пашата в горите и земите от горския фонд - собственост на общините, се разрешава с годишно позволително, издадено от държавното лесничейство. За

  издаването на позволителното се заплаща такса, определена с тарифа на Министерския съвет.
  (2) Пашата на селскостопански животни в горите и земите от горския фонд - частна собственост, се разрешава с годишно позволително, издадено от държавното лесничейство, след писмено съгласие на собственика. За издаването на позволителното се заплаща такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (3) В случаите по ал. 5 позволителното се издава въз основа на писмено съгласие от собственика на горите, в които ще се извършва пашата.
  (4) Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите се определят в плана по ал. 1.
  (5) Условията и редът за определяне числеността на селскостопанските животни, допускани на паша в горите и земите - държавна и общинска собственост, се определят с правилника за прилагане на закона.
  (6) Забранява се нощната паша в горите и земите от горския фонд.
  (7) Забранява се пашата на кози в горите и земите от горския фонд освен в насаждения, предвидени за гола сеч, с последващо изкуствено възобновяване.
  (8) Забранява се пашата в поройните горски земи, семепроизводствените насаждения и градини, горските разсадници, в културите и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м., както и във възобновителните участъци във високостъблените гори и пожарищата, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване, дендрариумите и в горите в защитените територии, освен ако това не е указано изрично в заповедта за обявяване на защитените територии.
  (9) Позволителното за паша се издава въз основа на подадено заявление до директора на държавното лесничейство.
  (10) Директорът на държавното лесничейство се произнася по заявлението в 3-дневен срок от подаването
  му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (14) Органът по ал.13 се произнася с мотивиран отказ по заявлението при несъответствие на заявлението предвижданията на плана за паша. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (15) Срокът на действие на позволителното за паша е до края на календарната година, освен ако по искане на заявителя в него е вписан по-кратък срок.
  (16) Условията и редът за изготвяне на плана по ал. 1 и за издаване на позволителните за паша, както и образците на позволителните се определят с правилника за прилагане на закона.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 59а със следното съдържание:
  § 59а. Към глава V се създава нов Раздел V “Износ и внос”, с членове 68а, 686 и 68в.
  “Чл. 68а. (1) Износът на обли дървени материали и дърва за горене се извършва след издаване на удостоверение от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (2) Износът се разрешава след представяне на следните документи:
  1. удостоверение за износ по образец;
  2. договор със собственика на гората за ползване на дървесината и/или фактура за закупуване на дървесина;
  3. външнотърговски договор и/или фактура;
  4. съдебно удостоверение за актуално състояние на регистрацията, документ за данъчна регистрация и копие от код по БУЛСТАТна износителя;
  5. документ за платена такса за издаване на удостоверението.
  (3) Органът по ал. 1 отказва или разрешава износа в деня на представяне на удостоверението по ал. 2, т.1.
  (4) Органът по ал.1 отказва да разреши износа, когато не е представен някой от документите по ал. 2. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (5) Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и горите, с постановление може да забрани износа на обли дървени материали и/или дърва за горене.
  Чл. 686. (1) Износът или реекспортът на
  диворастящи гъби, се разрешава след представяне на позволително за странични ползвания.
  (2 Удостоверението за износ или реекспорт на диворастящи гъби се издава въз основа на подадено заявление до министъра на земеделието и горите.
  (3) Износът или реекспорта на диворастящи гъби се извършва след издаване на удостоверение от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (4) Износът или реекспортът се разрешава след представяне на следните документи:
  1. позволително за извършване на странични
  ползвания;
  2. удостоверение за износ или реекспорт по
  образец
  3. външнотърговски договор и/или фактура;
  4. фактура, издадена от държавното лесничейство, на територията от която са събрани гъбите за платена такса, съгласно постановление на Министерски съвет;
  5. съдебно удостоверение за актуално състояние на регистрацията, документ за данъчна регистрация копие от код по БУЛСТАТна износителя;
  6. Анализационен протокол по образец, издаде от Централната лаборатория по ветеринарно-санитарние експертиза и екология към Националната ветеринарна медицинска служба - за гъби овчи крак и сив пачи крак;
  7. Санитарно разрешително за експлоатация н обектите за обработка и преработка на гъби или сключен договор с лице, притежаващо разрешително, издаден
  съгласно Правилника за прилагане на Закона за народното здраве;
  8. документ за платена такса за издаване на удостоверение за износ и реекспорт;
  (5) Органът по ал. 3 отказва или разрешава износа или реекспорта в деня на представяне на удостоверението по ал. 2, т. 4.
  (6) Органът по ал. 3 отказва да разреши износа или реекспорта, когато не е представен някой от документите по ал. 4. Отказът може да се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство.
  (7) Срокът на действие на удостоверението за износ или реекспорт, се определя с постановление на Министерски съвет.
  Чл. 68в. (1) За издаването на разрешения се събират такси в размер, определен с постановление на Министерския съвет.
  (2) Таксите по ал. 1 постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 59а, който става § 70.
  § 70. След чл. 68 се създава раздел V с наименование “Износ и внос” и членове 68а, 686 и 68в.
  “Раздел V
  Износ и внос
  Чл. 68а. (1) Износът на обли дървени материали и дърва за горене се извършва след издаване на удостоверение от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (2) Износът се разрешава след представяне на следните документи:
  1. удостоверение за износ по образец;
  2. договор със собственика на гората за ползване на дървесината и/или фактура за закупуване на дървесина;
  3. външнотърговски договор и/или фактура;
  4. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, документ за данъчна регистрация и копие от код по БУЛСТАТ на износителя;
  5. документ за платена такса за издаване на удостоверението.
  (3) Органът по ал.1 отказва или разрешава износа в деня на представяне на удостоверението по ал. 2, т.1.
  (4) Органът по ал.1 отказва да разреши износа, когато не е представен някой от документите по ал. 2. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (5) Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и горите може да забрани износа на обли дървени материали и/или дърва за горене.
  Чл. 68 б. (1) За износ на диворастящи гъби, се издава удостоверене за износ от министъра на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице.
  (2) За издаване на удостоверението по ал. 1 се представят следните документи:
  1. позволително за извършване на странични ползвания;
  2. попълнена с данни на износителя бланка на удостоверение за износ по образец;
  3. външнотърговски договор и/или фактура;
  4. фактура, издадена от държавното лесничейство, на територията от която са събрани гъбите за платена такса, по тарифа на Министерски съвет;
  5. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, документ за данъчна регистрация и копие от код по БУЛСТАТ на износителя;
  6. Анализационен протокол по образец, издаден от Централната лаборатория по ветеринарно- санитарна експертиза и екология към Националната ветеринарно-медицинска служба-за гъби “овчи крак” и “сив пачи крак”;
  7. Санитарно разрешително за експлоатация на обектите за обработка и преработка на гъби или сключен договор с лице, притежаващо разрешително, издадено

  съгласно Правилника за прилагане на Закона за народното здраве;
  8. документ за платена такса за издаване на удостоверение за износ;
  (3) Органът по ал. 1 издава удостоверението за износ в деня на представяне на документите по ал. 2.
  (4) Органът по ал. 1 отказва да издаде удостоверение за_износ, когато не е представен някой от документите по ал. 2. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (5) Срокът на действие на удостоверението за износ, се определя с ш на Министерския съвет.
  Чл. 68в. (1) За издаването на удостоверение по чл. 686. ал. 1 се събират такси определени с тарифа на Министерския съвет.
  (2) Таксите по ал. 1 постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  § 60. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Собствениците и държателите на складове за дървесина или странични ползвания от горите и на дървопреработващи предприятия са длъжни да допускат горските стражари за извършване на проверки.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 60, чл. 70, ал. 2 думите “горските стражари” се заменят със “служители по горите”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 60. който става § 71.
  § 71. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.

  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Собствениците и държателите на складове за дървесина или странични ползвания от горите и на дървопреработващи предприятия са длъжни да допускат служителите по горите за извършване на проверки.”
  § 61. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, 2 и 3 думата “поделенията” се заменя със “специализираните териториални звена”.
  2. В ал. 4 накрая се добавя “и наредба за защита на горите от вредители, болести и други повреди, издадена от министъра на земеделието и горите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61. който става § 72.
  § 62. В чл. 75 думите “с площ до 20 000 декара” се заменят със “със средна площ 15 000 декара”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62. който става § 73.
  § 63. Член 76 се изменя така:
  “Чл. 76. (1) Охраната на горите и земите от горския фонд се осъществява от горски стражари.
  (2) Числеността на горските стражари в държавните лесничейства съответства на общия брой на горскостопанските и охранителните участъци, определени в лесоустройствените проекти.
  (3) Числеността на горските стражари в специализираните териториални звена по чл. 22 за изпълнение на плановете за управление на природните паркове е: до 5000 хектара - 2 бройки, но не повече от 8 бройки за всяко отделно специализирано звено.

  (2) Числеността на горските стражари, които осъществяват дейността си по трудово правоотношение с регионалните управления на горите, съответства на броя на държавните лесничейства, попадащи в териториалния им обхват.
  (3) Собствениците на гори с площ над 15 000 декара могат да осигуряват за своя сметка охрана съгласувано с държавното лесничейство.
  (4) Водачите на пътни превозни средства в горския фонд могат да ги управляват само по необозначените със забранителен знак горски пътища и места.
  (5) Условията и редът за поставяне на знаците по ал. 6 и техните образци се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 63, чл. 76 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) Числеността на горските стражари в дирекциите на природните паркове се определя както следва: до 5000 ха - 2 броя, но не повече от 8 броя за всяко отделно специализирано звено.
  (4) Числеността на горските стражари, които осъществяват дейността си по трудови правоотношения с регионалните управления на горите не може да бъде по-малка от броя на държавните лесничейства, попадащи в териториалния им обхват.”
  2. Алинеи 6 и 7 отпадат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Теодора Литрова
  По § 63.
  В § 63 касаещ чл. 76 се изменя така:
  1. Ал. 3 се изменя както следва:

  73/ Числеността на горските стражари в дирекциите на природните паркове се определя както следва - за всеки 2500 хектара по 1 бройка, но не повече от 8 бройки за всеки парк.”
  2. Израза на ал. 4 “Числеността на горските стражари” се заменя с “Минималната численост на горските стражари”.
  3. Ал. 6 придобива следният текст:
  /6/ Водачите на пътни превозни средства в горския фонд могат да ги управляват само по обозначените с разрешителен знак горски пътища и места.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 63. който става § 74.
  § 74. Член 76 се изменя така:
  “Чл. 76. (1) Охраната на горите и земите от горския фонд се осъществява от горски стражари.
  (2) Числеността на горските стражари в държавните лесничейства съответства на общия брой на горскостопанските и охранителните участъци, определени в лесоустройствените проекти.
  (3) Числеността на горските стражари в дирекциите на природните паркове се определя както следва: до 5000 хектара - 2-ма стражари, но не повече от 8 - за всяко отделно специализирано звено.
  (4) Числеността на горските стражари, които осъществяват дейността си по трудови правоотношения с регионалните управления на горите не може да бъде по- малка от броя на държавните лесничейства, попадащи в териториалния им обхват.
  (5) Собствениците на гори могат да осигуряват за своя сметка охрана съгласувано с държавното лесничейство.”
  § 64. Създава се чл. 76а:

  “Чл. 76а. Собствениците на недвижими имоти, намиращи се в горския фонд или граничещи с него, са длъжни да извършват противопожарни мероприятия в тях за своя сметка. Условията и редът за извършване на мероприятията се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64. който става §75.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 64а със следното съдържание.
  “§ 64а. Създава се член 766 със следното
  съдържание:
  "Чл. 766. (1) В горския фонд пътни превозни средства не могат да се движат по обозначените със забранителен знак горски пътища и места.
  (2) Условията и редът за поставяне на знаците по ал. 1 и техните образци се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи. ”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага да се създаде § 64а, който става
  § 76.
  § 76. Създава се член 766 със следното съдържание: “Чл. 766. (1) В горския фонд пътни превозни средства не могат да се движат по обозначените със забранителен знак горски пътища и места.
  (2) Условията и редът за поставяне на знаците по ал. 1 и техните образци се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи.”
  § 65. В чл. 77 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) Паленето на огън в горите, както и в земите от горския фонд се извършва само на местата, определени за това с лесоустройствените проекти или с плановете за управление на природните паркове. Местата се обезопасяват и се обозначават с указателни табели.
  (4) Изгарянето на растителни остатъци в горите, както и в земите от горския фонд след извеждането на санитарни сечи и при реконструкции се извършва съгласно предвижданията на технологичния план за извършването на сечите.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Забранява се опожаряването на гори, храсталаци и треви в горите, както и в земите от горския фонд.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите “ал.
  5” се заменят с “ал. 6”.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
  “(9) Редът за опазване на горите от пожари се
  определя с наредбата по чл. 76а.”
  Предложение от н.п. Панайот Някое
  По § 65.
  В чл. 77, ал. 5 след думата “фонд” се добавя “и на 100 м от неговите граници”.
  Комисията подкрепя предложенето по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 65. който става § 77.
  § 77. В чл. 77 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  “(3) Паленето на огън в горите и земите от горския фонд се извършва само на местата, определени за това с лесоустройствените проекти или с плановете за управление на природните паркове. Местата се обезопасяват и се обозначават с указателни табели.
  (4) Изгарянето на растителни остатъци в горите и земите от горския фонд след извеждането на санитарни

  сечи и при реконструкции се извършва съгласно предвижданията на технологичния план за извършването на сечите.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Забранява се опожаряването на гори, храсталаци и треви в горите, както и в земите от горския фонд и на 500 м. от неговите граници.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите “ал. 5” се заменят с “ал. 6”.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така: “(9) Редът за опазване на горите от пожари се
  определя с наредбата по чл. 76а.”
  § 66. Създават се чл. 78а, 786 и 78в:
  “Чл. 78а. (1) Износът на обли дървени материали и дърва за горене се извършва след издаване на разрешение от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (2) Износът по ал. 1 се разрешава след представяне на следните документи:
  1. удостоверение за износ по образец, утвърден с постановление на Министерския съвет;
  2. договор със собственика на гората за ползване на дървесината и/или фактура за закупуване на дървесина;
  3. външнотърговски договор и/или проформа
  фактура;
  4. съдебно удостоверение за актуално състояние на регистрацията, документ за данъчна регистрация и копие от код по БУЛСТАТ;
  5. документ за платена такса.
  (3) Органът по ал. 1 отказва или разрешава износа в деня на представяне на удостоверението по ал. 2, т. 1.
  (4) Органът по ал. 1 отказва да разреши износа, когато не е представен някой от документите по ал. 2. Отказът

  може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (2) Срокът на действие на удостоверението по ал. 2, т. 1 се определя ежегодно с решение на Министерския съвет.
  (3) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите с постановление може да забрани износа на обли дървени материали и/или дърва за горене.
  (4) Износът или реекспортът на диворастящи гъби се разрешава след представяне на позволително за странични ползвания.
  (5) Удостоверението за износ или реекспорт на диворастящи гъби се издава въз основа на подадено заявление до министъра на земеделието и горите.
  (6) Износът или реекспортът на диворастящи гъби се извършва след издаване на удостоверение от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (7) Износът или реекспортът се разрешава след представяне на следните документи:
  1. позволително за извършване на странични ползвания;
  2. удостоверение за износ или реекспорт;
  3. външнотърговски договор и/или проформа
  фактура;
  4. фактура, издадена от държавното лесничейство на територията, от която са събрани гъбите, за платена такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;
  5. съдебно удостоверение за актуално състояние на регистрацията, документ за данъчна регистрация и копие от код по БУЛСТАТ;
  6. Анализационен протокол по образец, издаден от Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към Националната ветеринарномедицинска служба - за гъби овчи крак и сив пачи крак;
  7. документ за платена такса за разрешаване на износа или реекспорта.

  (8) Министерският съвет определя с решение:
  1. образеца на удостоверението по ал. 2, т. 1;
  2, образеца на удостоверението по ал. 10, т. 2.
  (9) Органът по ал. 9 отказва или разрешава износа или реекпорта в деня на представяне на удостоверението по ал. 10, т. 2.
  (10) Органът по ал. 9 отказва да разреши износа или реекспорта, когато не е представен някой от документите по ал. 10. Отказът може да се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство.
  (11) Срокът на действие на удостоверението за износ или реекспорт се определя с решение на Министерския съвет.
  Чл. 786. (1) За издаването на разрешения от министъра на земеделието и горите или от упълномощените от него длъжностни лица по
  чл. 78а се събират такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Таксите по ал. 1 постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  Чл. 78в. Водачите на превозни средства са длъжни да спират при подаден сигнал със стоп-палка от служителите по горите и зелена сигнална лампа.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 66.
  Текста на вносителя да отпадне. Предлагаме нов текст на в 66 със следното съдържание:
  "В 66. Създават се чл. 78а и 786 със следното съдържание:
  "Чл. 78а /1/ Износът на обли дървени материали, дърва за огрев и диворастящи гъби, включително култивирани, се разрешава от началника на Националното управление по горите или упълномощено от него длъжностно лице.
  /2/ Износът се разрешава след доказване на произхода на дървесината и продуктите от странични ползвания.

  /3/ Законният произход на дървесината се доказва със следните документи:
  1. копие от позволителното за сеч и извоз, заверено от съответното държавно лесничейство - за гори частна собственост;
  2. копие от позволителните за транспортиране и фактури за покупката на дървенината - за държавните и общински гори.
  /4/Редът и условията за издаване на разрешения за износ на дървесина и продукти от странични ползвания се определят с наредба на Министерския съвет.
  Чл. 786. Водачите на превозни средства са длъжни да спират при подаден сигнал със стоп-палка от служителите по горите и зелена сигнална лампа. ”
  Комисията не подкрепя предложенето.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 66 се изменя така:
  "§ 66. В чл. 79 се създава ал. 4.
  “(4) Водачите на превозни средства са длъжни да спират при подаден сигнал със стоп-палка от служителите по горите.”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 66. който става § 78.
  § 78. В чл. 79 се създава ал. 4.
  “(4) Водачите на превозни средства са длъжни да спират при подаден сигнал със стоп-палка от служителите по горите.”
  § 67. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  “(1) Определените за сеч дървета се маркират по реда на чл. 58.
  (2) Право да притежават контролна горска марка имат служителите по горите и лицата, упражняващи частна лесовъдска практика.
  (3) Дървесината, за която се издава позволително за извозване по реда на чл. 59, ал. 12, се маркира от служителите по горите с контролна горска марка. В останалите случаи дървесината се маркира с контролна горска марка и с експедиционна горска марка от служител по горите.”
  2. В ал. 4 думите “собствениците на гори и” се заличават.
  3. Създават се нови ал. 5 и 6:
  “(5) Директорът на държавното лесничейство или упълномощени от него длъжностни лица предоставят за ползване експедиционна горска марка на ползвателите на дървесина след издаване на позволително за сеч.
  (6) Произходът на дървесина от внос се доказва с документите, с които е осъществен вносът.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думата “дъскорезници” се заменя с “дървопреработващи предприятия”.
  6. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 9, 10
  и 11.
  7. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и се изменя така:
  “(12) Забраняват се покупко-продажбата и другите
  разпоредителни сделки, добивът, товаренето, транспортирането, разтоварването, съхраняването и преработването на:
  1. обли дървени материали и дърва за горене, немаркирани с горска марка;

  2. фасонираните дървени материали, немаркирани с производствена марка.”
  8. Създават се ал. 13 и 14:
  “(13) Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, сечта, добивът, товаренето, транспортирането, разтоварването, съхраняването и преработването на дървени материали без документи, издадени от компетентния орган, за извършване на съответната дейност.
  (14) Лице, притежаващо горска марка, при повреда или загубване е длъжно в срок 24 часа да уведоми органа, който е предоставил марката.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 67.
  В § 67 се правят следните изменения:
  В чл. 80, ал. 3 да се измени така:
  ‘73/ Дървените материали преди
  транспортирането им се маркират с експедиционна горска марка, а тези по чл. 53, ал. 2, т. 1 - с контролна горска марка.”
  В чл. 80, т. 3 да отпадне и да се създаде нова т. 3 както следва:
  “3. Създават се нови ал. 5 и 6 със следното съдържание:
  /5/ Директорът на държавното лесничейство или упълномощени от него длъжностни лица предоставят експедиционна горска марка на собствениците на гори или на ползвателите на дървесина.
  /6/ При внос на дървесина, държавното лесничейство, в чийто район на дейност е осъществен вносът, предоставя експедиционна горска марка по заявка на вносителя.”
  Т. 4, 5, 6, 7 и 8 от проекта на вносителя по § 67 да отпаднат.
  Да се създадат нови точки 4, 5 и 6 със следното съдържание:

  “4. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8 и 9 да станат съответно ал. 1, 8, 9, 10 и 11.”
  5. Ал. 10 се отменя.
  6. Създават се ал. 12 и 13:
  712/ Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, добивът, товаренето,
  транспортирането, разтоварването, придобиването,
  съхраняването и преработването на немаркирани дървени материали.
  /13/ Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, добивът, товаренето,
  транспортирането, разтоварването, придобиването,
  съхраняването и преработването на дървени материали без документи, издадени от компетентния държавен орган за извършване на съответната дейност. ”
  Комисията подкрепя по ПРИНЦИП предложенето по ал. 6.12 и 13 и не го подкрепя в останалата МУ част.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 67, чл. 80 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  (3) Дървесината, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1, се маркира от служител по горите с контролна горска марка. В останалите случаи дървесината се маркира с контролна горска марка от служител по горите и с експедиционна горска марка.”
  2. Алинея 12, т. 1 се изменя така:
  "1. обли дървени материали и дърва за горене, немаркирани с контролна, съответно експедиционна горска марка;”
  3. Алинея 13 се изменя така:
  “(13) Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, сечта, добивът, товаренето, транспортирането, разтоварването,

  съхраняването и преработването на дървени материали непридружени с документи, доказващи законния им произход.”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 67. който става § 79.
  § 79. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  “(1) Определените за сеч дървета се маркират по реда на чл. 58.
  (2) Право да притежават контролна горска марка имат служителите по горите и лицата, упражняващи частна лесовъдска практика.
  (3) Дървесината, добита по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1, се маркира от служител по горите с контролна горска марка. В останалите случаи дървесината се маркира с контролна горска марка от служител по горите и с експедиционна горска марка.”
  2. В ал. 4 думите “собствениците на гори и” се заличават.
  3. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
  “(5) Директорът на държавното лесничейство или упълномощени от него длъжностни лица предоставят за ползване експедиционна горска марка на ползвателите на дървесина след издаване на позволително за сеч.
  (6) Произходът на дървесина от внос се доказва с документите, с които е осъществен вносът.
  /7/ ПРИ ВНОС на дървесина, вносителят е длъжен да я маркира. Държавното лестничейство. в чийто район на дейност се осъществява вноса, предоставя по заявка на вносителя експедиционна горска марка за маркиране на внесената дървесина при транспортирането й на територията на страната.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.

  5. Досегашната ал. 6 става ал. 9_и в нея думата “дъскорезници” се заменя с “дърво преработващи предприятия”.
  6. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 10. 11 и 12.
  7. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и се изменя
  така:
  “(13) Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, добивът, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването съхраняването и преработването на:
  1. обли дървени материали и дърва за горене, немаркирани с контролна, съответно експедиционна горска марка:
  2. фасонираните дървени материали, немаркирани с производствена марка.”
  8. Създават се ал. 14 и 15:
  “(14) Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, сечта, добивът, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването съхраняването и преработването на дървени материали непридружени с документи, доказващи законния им
  ПРОИЗХОД.
  (15) Лице, притежаващо горска марка, при повреда или загубване е длъжно в срок 24 часа да уведоми органа, който е предоставил марката.”
  § 68. Член 81 се изменя така:
  “Чл. 81. (1) Строителство в горите и земите от горския фонд, свързано с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите, независимо от тяхната собственост, без да се променя предназначението на имота, обхваща изграждането на:
  1. горски пътища и въжени линии;
  2. сгради за постоянно или временно обитаване - горски и ловни кантони, контролни горски пунктове, пожаронаблюдателни кули, стационари, заслони, ремонтни

  работилници и складове, навеси, ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници, битови и стопански сгради;
  3. съобщителни линии, далекопроводи и съоръжения
  към тях.
  (2) Строителството по ал. 1 се допуска при условията, по реда и при спазване на технически правила и норми, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите.
  (3) Не се счита за строителство изграждането на:
  1. временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина,
  2. техникоукрепителни съоръжения за борба с ерозията;
  3. временни пожаронаблюдателни кули;
  4. ловно- и рибностопански съоръжения;
  5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и
  туризма;
  6. съоръжения, осигуряващи опазването на паметници на културата.
  (4) Изграждането на сградите и съоръженията по ал. 3 се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 2.
  (5) Други видове строежи се разрешават след промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 68.
  В § 68 се правят следните изменения:
  В чл. 81, ал. 2 се прави следното допълнение и текстът придобива следната редакция:
  72/ Строителството по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на Закона за устройство на територията и въз основа на нормативи, определени в наредба за строителство в горите и земите от горския фонд на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите.
  Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  73/ Инвестиционните проекти по ал. 1 се съгласуват по реда на Закона за устройство на територията. ”
  Ал. 3, 4 и 5 остават и се преномерират съответно в ал. 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 68, чл. 81, ал. 3 думата "счита” се заменя със
  "смята”.
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 68. който става § 80.
  § 80. Член 81 се изменя така:
  “Чл. 81. (1) Строителство в горите и земите от горския фонд, свързано с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите, независимо от тяхната собственост, без да се променя предназначението на имота, обхваща изграждането на:
  1. горски пътища и въжени линии;
  2. сгради за постоянно или временно обитаване - горски и ловни кантони, контролни горски пунктове, пожаронаблюдателни кули, стационари, заслони, ремонтни работилници и складове, навеси, ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници, битови и стопански сгради;
  3. съобщителни линии, далекопроводи и съоръжения към тях.
  (2) Строителството по ал. 1 се разрешава ПРИ условията и по реда на Закона за УСТРОЙСТВО на територията и въз основа на нормативи, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите.

  13) Инвестиционните проекти за строителство по ал. 1 се съгласуват по реда на наредбата по ал. 2.
  /4/ Не се смята за строителство изграждането на:
  1. временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина;
  2. техникоукрепителни съоръжения за борба с ерозията;
  3. временни пожаронаблюдателни кули;
  4. ловно- и рибностопански съоръжения;
  5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма;
  6. съоръжения, осигуряващи опазването на паметници на културата.
  (5) Изграждането на сградите и съоръженията по ал. 4 се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 2.
  (6) Други видове строежи се разрешават след промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  Да се създаде нов § 68а със следното съдържание:
  “§ 68а. Чл. 82 се изменя по следния начин:
  “Чл. 82 /1/ Право на строеж върху гори и земи от държавния горски фонд - частна държавна собственост, в случаите на чл. 81, ал. 1, т. 2 може да се учредява при спазване на условията на Закона за държавната собственост, със заповед на министъра на земеделието и горите, въз основа на която началникът на Националното управление на горите или упълномощено от него лице сключва договор.
  /2/ Право на строеж върху гори и земи от горския фонд - частна общинска собственост, може да се учредява в случаите по чл. 81, ал. 1, т. 2 при спазване на условията и реда на Закона за общинската собственост, след съгласуване с НУГ. Съгласуването се извършва в 14-дневен срок от датата на постъпване на искането, като при

  непроизнасяне в този срок се приема, че е налице съгласие за учредяване правото на строеж.
  /3/ Съгласието по ал. 2 се изисква и в случаите, когато се учредява право на строеж върху гори и земи от горския фонд - частна собственост. ”
  Комисията не подкрепя предложенето.
  § 69. Членове 82, 83, 84 и 85 се отменят.
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 69.
  В § 69, чл. Чл. 83, 84 и 85 се отменят.
  Комисията не подкрепя предложенето.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69. който става § 81.
  § 70. Член 86 се изменя така:
  “Чл. 86. (1) Изграждането на пещи за вар, жижни за въглища и други в горския фонд или на разстояние по-малко от 100 м извън границите му се извършва само върху незалесени площи с разрешение на директора на държавното лесничейство въз основа на заявление, подадено от заинтересуваното лице.
  (2) Директорът на държавното лесничейство се произнася по заявлението в 14-дневен срок от подаването му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Органът по ал. 1 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато е подадено за незалесени площи, предвидени по лесоустройствен проект за залесяване.
  (4) Отказът може да се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство.
  (5) Срокът на действие на разрешителното е 3 години, освен ако по искане на заявителя в него е вписан по- кратък срок.
  (6) За изграждането на пещи за вар, жижни за въглища и други по ал. 1 се заплаща такса, равна на таксата за учредяване право на ползване по чл. 16, ал. 1. Таксата се внася в бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (7) Изграждането на пещи за вар, жижни за въглища и други се извършва след заплащането на дължимите такси по ал. 6.
  (8) Поставянето на пчелини в държавния горски фонд се извършва след уведомяване на директора на държавното лесничейство.
  (9) Забранява се изхвърлянето на промишлени, битови и други отпадъци в горския фонд и на разстояние 100 м извън него.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 70, чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага съгласувателно писмо от регионалната инспекция по околната среда и водите."
  2. Алинея 2 става ал. 3.
  3. Ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  (4) Органът по ал.1 се произнася с отказ по заявлението, когато:
  1. към заявлението не е приложено съгласувателно писмо от регионалната инспекция по околната среда и водите;
  2. заявлението е подадено за незалесени площи, предвидени по лесоустройствен проект за залесяване.
  3. Алинеи 4-9 стават съответно ал. 5-10, като в преномерираната ал. 8 думите “ал. 6” се заменят с “ал. 7”.

  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 70. който става § 82.
  § 82. Член 86 се изменя така:
  “Чл. 86. (1) Изграждането на пещи за вар, жижни за въглища и други в горския фонд или на разстояние по- малко от 100 м извън границите му се извършва само върху незалесени площи с разрешение на директора на държавното лесничейство въз основа на заявление, подадено от заинтересуваното лице.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага съгласувателно писмо от регионалната инспекция по околната среда и водите.
  (3) Директорът на държавното лесничейство се произнася по заявлението в 14-д невен срок от подаването му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) Органът по ал.1 се произнася с отказ по заявлението, когато:
  1. към заявлението не е приложено съгласувателно писмо от регионалната инспекция по околната среда и водите:
  2. заявлението е подадено за незалесени площи, предвидени по лесоустройствен проект за залесяване.
  (5) Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
  (6) Срокът на действие на разрешителното е 3 години, освен ако по искане на заявителя в него е вписан по-кратък срок.
  (7) За изграждането на пещи за вар, жижни за въглища и други по ал. 1 се заплаща такса, равна на цената за учредяване право на ползване по чл. 19, ал. 1. Таксата се внася в бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (8) Изграждането на пещи за вар, жижни за въглища и други се извършва след заплащането на дължимите такси по ал. 7.
  (91 Поставянето на пчелини в държавния горски фонд се извършва след уведомяване на директора на държавното лесничейство.
  (10) Забранява се изхвърлянето на промишлени, битови и други отпадъци в горския фонд и на разстояние 100 м извън него.”
  § 71. Членове 88 и 90 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §
  71. който става § 83.
  § 72. Член 91 се изменя така:
  “Чл. 91. (1) Дейностите по управление, възпроизводство, ползване и опазване на горите и земите в държавния горски фонд, както и издръжката на Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена се финансират от бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (2) Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена могат да извършват дейностите по ал. 1 в гори и земи - собственост на физически, юридически лица и общини, когато това е предвидено в Закона за държавния бюджет за съответната година или чрез договор за управление по чл. 26, ал. 2.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 72, чл. 91, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Национално управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена могат да извършват дейностите по ал. 1 в гори и земи - собственост на физически, юридически лица и общини, когато за тези дейности са предвидени средства със Закона за държавния бюджет за съответната година, или чрез договор за управление по чл. 26, ал. 2."
  Комисията подкрепя предложенето.

  Комисията предлага следната редакция на § 72. който става § 84.
  § 84. Член 91 се изменя така:
  “Чл. 91. (1) Дейностите по управление,
  възпроизводство, ползване и опазване на горите и земите в държавния горски фонд, както и издръжката на Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена се финансират от бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (2) Национално управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена могат да извършват дейностите по ал. 1 в гори и земи - собственост на физически, юридически лица и общини, когато за тези дейности са предвидени средства със Закона за държавния бюджет за съответната година, или чрез договор за управление по чл. 26, ал. 2.”
  § 73. Член 92 се изменя така:
  “Чл. 92. (1) Общинските съвети определят за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд такси, които не могат да са в размер по-малък от таксите, определени от Министерския съвет, за държавния горски фонд.
  (2) Таксите по ал. 1 и приходите от дейностите, свързани с ползването на горите и земите - общинска собственост, постъпват в приход на общинските бюджети.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73. който става § 85.
  § 74. В глава седма думите “раздел I”, “раздел II” и “раздел III” и наименованията на разделите се заличават.
  Комисията предлага следната редакция на § 74. който става § 86.
  § 86. В глава седма думите “Раздел I Общи положения”, “Раздел II Приходи във фонд “Българска

  гора” и “Раздел III Разходи от фонд “Българска гора” се заличават.
  § 75. Член 93 се изменя така:
  “Чл. 93. Националното управление по горите е администратор на следните приходи:
  1. таксите за изключване на площи от държавния горски фонд;
  2. таксите за всички ползвания и услуги, включително такси за ползване на диворастящи лечебни растения от държавния горски фонд;
  3. средствата от ползването на дървесината;
  4. таксите за издаване на разрешителни, позволителни и удостоверения и за съгласуване на проекти, планове, програми и други писмени документи по закона;
  5. таксите за учредяване на ограничени вещни права;
  6. таксите за право на лов, за издаване и заверяване на билети за лов, за издаване на удостоверения за подборен отстрел, за ловни водачи и други по чл. 28, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча;
  7. таксите за издаване и съгласуване на удостоверения, разрешителни, позволителни и други писмени документи по Закона за лова и опазване на дивеча;
  8. глобите и обезщетенията за извършени нарушения в горския фонд;
  9. средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по глава осма;
  10. средствата от продажба на имоти и вещи - частна държавна собственост, стопанисвани и управлявани от Националното управление по горите и от неговите структури и специализирани териториални звена, както и средствата от отдаването под наем и учредяването на ограничени вещни права върху тях;
  11. средствата от продажби на семена и посадъчен материал, произведени от държавните лесничейства;
  12. лихвите и сумите от финансовите операции;
  13. дарения, завещания, спонсорство и др.;

  1. средствата от договори за управление на гори и земи от горския фонд;
  2. средства в размер 5 на сто върху сумата по концесионния договор за предоставено особено право на ползване върху гори - държавна собственост;
  3. средствата от български или чуждестранни правителствени институции, неправителствени организации и лица, предоставени за подобряване на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горите и за научноизследователска и приложна дейност в горите;
  4. кредитите за възпроизводство на горите от държавния горски фонд;
  5. таксите по чл. 86, ал. 7;
  6. глобите и имуществените санкции по глава седма от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
  7. таксите за регистрация и оценка на ловни трофеи по чл. 62 и таксите за паднали дивечови рога по чл. 63 от Закона за лова и опазване на дивеча;
  8. глобите за извършени нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча;
  9. средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по Закона за лова и опазване на дивеча;
  10. таксите по чл. 52 и вноски по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;
  11. средствата от български и чуждестранни физически и юридически лица и неправителствени организации за развитие на ловното стопанство, за научноизследователска и приложна дейност.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 75, чл. 93, т. 3, 5 и 8 се изменят така:
  “3. средствата от ползването на дървесината от държавния горски фонд;
  5. такси за учредяване на ограничени вещни права в държавния горски фонд;

  8. глоби, имуществени санкции и обезщетения за извършени нарушения в горския фонд;"
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 75. който става § 87.
  § 87. Член 93 се изменя така:
  “Чл. 93. Националното управление по горите е администратор на следните приходи:
  1. таксите за изключване на площи от държавния горски фонд;
  2. таксите за всички ползвания и услуги, включително такси за ползване на диворастящи лечебни растения от държавния горски фонд;
  3. средствата от ползването на дървесината от държавния горски Фонд:
  4. таксите за издаване на разрешителни, позволителни и удостоверения и за съгласуване на проекти, планове, програми и други писмени документи по закона;
  5. таксите за учредяване на право на ползване и сеовитути в държавния горски Фонд:
  6. таксите за право на лов, за издаване и заверяване на билети за лов, за издаване на удостоверения за подборен отстрел, за ловни водачи и други по чл. 28, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча;
  7. таксите за издаване и съгласуване на удостоверения, разрешителни, позволителни и други писмени документи по Закона за лова и опазване на дивеча;
  8. глоби, имуществени санкции и обезщетения за извършени нарушения в горския фонд;
  9. средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по глава осма;
  10. средствата от продажба на имоти и вещи - частна държавна собственост, стопанисвани и управлявани от Националното управление по горите и от

  неговите структури и специализирани териториални звена, както и средствата от отдаването под наем и учредяването на ограничени вещни права върху тях;
  11. средствата от продажби на семена и посадъчен материал, произведени от държавните лесничейства;
  12. лихвите и сумите от финансовите операции;
  13. дарения, завещания, спонсорство и др.;
  14. средствата от договори за управление на гори и земи от горския фонд;
  15. средства в размер 5 на сто върху сумата по концесионния договор за предоставено особено право на ползване върху гори - държавна собственост;
  16. средствата от български или чуждестранни правителствени институции, неправителствени организации и лица, предоставени за подобряване на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горите и за научноизследователска и приложна дейност в горите;
  17. кредитите за възпроизводство на горите от държавния горски фонд;
  18. таксите по чл. 86, ал. 7;
  19. глобите и имуществените санкции по глава седма от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
  20. таксите за регистрация и оценка на ловни трофеи по чл. 62 и таксите за паднали дивечови рога по чл. 63 от Закона за лова и опазване на дивеча;
  21. глобите за извършени нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча;
  22. средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по Закона за лова и опазване на дивеча;
  23. таксите по чл. 52 и вноски по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;
  24. средствата от български и чуждестранни физически и юридически лица и неправителствени организации за развитие на ловното стопанство, за научноизследователска и приложна дейност.”

  § 76. Член 94 се изменя така:
  “Чл. 94. Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се осигуряват средства в бюджета на Министерството на земеделието и горите за:
  1. издръжка на Националното управление по горите, на неговите структури и специализирани териториални звена;
  2. инвентаризация на горите и земите от горския
  фонд;
  3. устройство на горите и земите от държавния горски фонд и за горите и земите от горския фонд с площ над 500 декара, чиито собственици са се обединили за съвместно управление;
  4. подпомагане на физически и юридически лица, обединили се за съвместно стопанисване и управление на горите и земите от горския фонд с площ над 500 декара;
  5. подпомагане на физически лица - собственици на гори и земи от горския фонд с площ до 20 декара, при възобновяване на собствените им гори;
  6. подпомагане на физически лица при залесяването на изоставени земи извън горския фонд;
  7. подпомагане изграждането на горски пътища, противоерозионни и противопожарни съоръжения;
  8. придобиване от държавата на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини;
  9. регулиране числеността на някои видове дивеч при възникнала епизоотична обстановка;
  10. възстановяване на гори, пострадали от стихийни бедствия и крупни производствени аварии;
  11. създаване на гори и борба с ерозията в държавния горски фонд;
  12. провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в държавния горски фонд;

  13. защита на горите - собственост на държавата и на физически лица, и доставка на необходимите за целта препарати и материали, инструменти и защитни средства;
  14. мероприятия по охраната на горите и земите от горския фонд;
  15. отглеждане на горите в държавния горски фонд.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 76, чл. 94 се създава т. 16 със следното съдържание:
  “16. мероприятия за опазване на биологичното разнообразие.”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 76.
  В чл. 94 се създава нова т. 16:
  “16. други мероприятия по чл. 21.”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 76. който става § 88.
  § 88. Член 94 се изменя така:
  “Чл. 94. Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се осигуряват средства в бюджета на Министерството на земеделието и горите за:
  1. издръжка на Националното управление по горите, на неговите структури и специализирани териториални звена;
  2. инвентаризация на горите и земите от горския
  фонд;
  3. устройство на горите и земите от държавния горски фонд и за горите и земите от горския фонд с площ над 500 декара, чиито собственици са се обединили за съвместно управление;
  4. подпомагане на физически и юридически лица, обединили се за съвместно стопанисване и управление

  на горите и земите от горския фонд с площ над 500 декара;
  5. подпомагане на физически лица - собственици на гори и земи от горския фонд с площ до 20 декара, при възобновяване на собствените им гори;
  6. подпомагане на физически лица при залесяването на изоставени земи извън горския фонд;
  7. изграждане на горски пътища, противоерозионни и противопожарни съоръжения;
  8. придобиване от държавата на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини;
  9. регулиране числеността на някои видове дивеч при възникнала епизоотична обстановка;
  10. възстановяване на гори, пострадали от стихийни бедствия и крупни производствени аварии;
  11. създаване на гори и борба с ерозията в горския фонд;
  12. провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в държавния горски фонд;
  13. защита на горите - собственост на държавата и на физически лица, и доставка на необходимите за целта препарати и материали, инструменти и защитни средства;
  14. мероприятия по охраната на горите и земите от горския фонд;
  15. отглеждане на горите в държавния горски
  фонд.”
  16. мероприятия за опазване на биологичното разнообразие.
  17. ДРУГИ мероприятия по чл. 21.”
  § 77. В чл. 95, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Средствата от бюджета на Министерството на земеделието и горите се разходват за:”

  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. подпомагане на управлението,
  възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския фонд - собственост на физически и юридически лица;”.
  3. Точка 5 се изменя така:
  “5. почистване на площи за залесяване в държавния горски фонд;”.
  4. Точка 9 се изменя така:
  “9. строителство на горски пътища, баражи и други укрепителни съоръжения, необходими за изпълнението на функциите и задачите на структурите и специализираните териториални звена на Националното управление по горите;”.
  5. В т. 15 след думата “униформено” се поставя
  запетая.
  6. Точки 16, 17, 18 и 19 се изменят така:
  “16. издръжка на Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена;
  17. подпомагане изграждането на горски пътища, противоерозионни и противопожарни съоръжения в горския фонд - собственост на физически и юридически лица и общини;
  18. управление на гори и земи от горския фонд,
  предоставени по
  чл. 26, ал. 2;
  19. инвентаризация на горите и земите от горския фонд и изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за държавния горски фонд и за горите и земите от горския фонд с площ над 500 декара, чиито собственици са се обединили за съвместно управление;”.
  7. В т. 20 след думата “обслужване” се поставя запетая и се добавя “изследователска”.
  8. В т. 44 думите “Национален фонд “Българска гора” се заменят с “бюджета на Министерството на земеделието и горите”.
  9. Създава се т. 49:
  “49. разходи по дела, страна по които е Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77. който става §89.
  § 78. Член 96 се изменя така:
  “Чл. 96. Приходите по чл. 92, ал. 2 се разходват за дейности по стопанисване на общинските гори по решение на общинския съвет.”
  Комисията предлага следната редакция на § 78. който става § 90.
  § 90. Член 96 се изменя така:
  “Чл. 96. Приходите по чл. 92, ал. 2 се разходват само за дейности по стопанисване на общинските гори по решение на общинския съвет.”
  Предложение от н.п. Панайот Ляков
  По § 78.
  Създава се нов чл. 96а със следното съдържание:
  “Чл. 96а /1/ Част от приходите, формирани от Държавния горски фонд на територията на общината, могат да се преотстъпят в приход на съответния общински фонд “Българска гора”, когато на общината не е учредено право на ползване по чл. 16.
  /2/ Заявлението за придобиване на права по ал. 1 се подава до министъра на земеделието и горите с копие до началника на Националното управление по горите в срок до 30 март от кмета на общината след решение на общинския съвет.
  /3/ Заявлението по ал. 2 съдържа информация за числеността на населението, броя на безработните и социално слабите, годишното потребление на дърва за отопление и строителни материали по такса на корен за

  населението в общината, приходите и разходите на общинския бюджет.
  /4/ За постъпилите заявления началникът на Националното управление по горите събира от държавното лесничейство данни за предвижданията и изпълнението на устройствения проект и за приходите от бюджета на Националното управление по горите за територията на съответната община.
  /5/ В срок до 30 април началникът на Националното управление по горите внася документите по ал. 4 за разглеждане от комисия, назначена с негова заповед.
  /6/ Въз основа на представените документи комисията се произнася в двумесечен срок със становище относно необходимостта и размера на средствата, които да бъдат преотстъпени в общинския фонд “Българска гора”.
  /7/ В случай, че становището по ал. 6 бъде утвърдено от министъра на земеделието и горите, то се прилага към проектобюджета на Министерството на земеделието и горите.”
  Комисията не подкрепя предложенето.
  § 79. Създава се чл. 97а:
  “Чл. 97а. Който наруши разпоредбата на чл. 17, се наказва с глоба от 100 до 10 000 лв.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 79, чл. 97а числото “10 000” се заменя с “2
  000”.
  Предложенето беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 79.
  който става § 91.
  § 91. Създава се чл. 97а:
  “Чл. 97а. /1/ Който наруши разпоредбата на чл. 17, се наказва с глоба от 100 до 2 000 лв.
  121 Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2 000 - 10 000 лв.
  § 80. Член 98 се изменя така:
  “Чл. 98. (1) Физически лица, които извършват дейностите по чл. 39, ал. 1, без да са регистрирани за упражняване на частна лесовъдска практика, се наказват с глоба от 50 до 1000 лв.
  (2) На търговци, които извършват дейностите по чл. 39, ал. 1, без да имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
  (3) На търговци, които извършват дейностите по чл. 39, ал. 13, без да са регистрирани по реда на този закон, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
  (4) Физически лица, които възлагат извършването на дейности по чл. 39, ал. 1 или 13 на лица, които не са регистрирани по реда на този закон, се наказват с глоба от 500 до 5000 лв.
  (5) На търговци, които възлагат извършването на дейности по чл. 39, ал. 1 или 13 на лица, които не са регистрирани по реда на този закон, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
  (6) Физически лица, които възлагат извършването на дейности по чл. 39, ал. 1 на търговци, които нямат сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност, се наказват с глоба от 500 до 5000 лв.
  (7) На търговци, които възлагат извършването на дейности по чл. 39, ал. 1 на търговци, които нямат сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
  (8) Който наруши разпоредбата на чл. 39, ал. 12, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 80 се изменя така:
  “§ 80. Член 98 се изменя така:
  "Чл. 98. (1) Физическо лице, което извършва
  дейностите по чл. 39, ал. 1 без да е регистрирано за упражняване частна лесовъдска практика, се наказва с глоба в размер от 100 до 1 000 лв.
  (2) На юридическо лице или едноличен търговец, които извършват дейностите по чл. 39, ал. 1, без да имат сключен трудов договор с най-малко едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лв.
  (3) На търговец, който извършва дейностите по чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4 , без да е регистриран по реда на този закон, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв.
  (4) Физическо лице, което възлага извършването на дейности по чл. 39, ал. 1 или по чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4 на лице, което не е регистрирано по реда на този закон, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
  (5) На търговец, който възлага извършването на дейности по чл. 39, ал. 1 или по чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4 на лице, което не е регистрирано по реда на този закон, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.
  (6) Физическо лице, което възлага извършването на дейности по чл. 53, ал. 2, т. 2,3 и 4 на търговец, който няма сключен трудов договор с най-малко едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност, се наказва с глоба от 100 до 1 000 лв.
  (7) На юридическо лице или едноличен търговец, които възлагат извършването на дейности по чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4 на търговец, който няма сключен трудов договор с най- малко едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лв.
  (8) Който наруши разпоредбата на чл. 396, ал. 4 се наказва с глоба от 100 до 500 лв.”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 80. който става § 92,
  § 92. Член 98 се изменя така:
  “Чл. 98. Който в нарушение на чл. 39. ал. 2, извършва дейностите по чл. 39, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв.
  Комисията предлага да се създаде § 80а.. който става § 93.
  § 93. Създава се чл. 98а.
  “Чл. 98а. На юридическо лице или едноличен търговец. което в нарушение на чл. 396. ал. 3. извършва дейностите по чл. 39. ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лв.
  Комисията предлага да се създаде § 806.. който става § 94.
  § 94. Създава се чл. 986.
  Чл. 986. На юридическо лице или едноличен търговец, което в нарушение на чл. 57а, ал. 1, извършва дейностите по чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4 се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв.
  Комисията предлага да се създаде § 80в„ който става § 95.
  § 95. Създава се чл. 98в.
  Чл. 98в. Който наруши разпоредбата на чл. 396, ал. 4 се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.”

  § 81. Член 99 се изменя така:
  "Чл. 99. Който не изпълни задълженията си по чл. 41а, ал. 1, 2 и 4, чл. 42, ал. 1 и 2, чл. 44, ал. 1 и 2, чл. 46, ал. 2 и чл. 47, ал. 2 във връзка с възпроизводството на горите от горския фонд, се наказва с глоба от 20 до 1000 лв.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 81 се изменя така:
  “§ 81. Член 99 се изменя така:
  “Чл. 99 (1) Физическо лице, което не изпълни задълженията си по чл. 41а, ал. 1,2 и 4, чл. 42, ал. 1 и 2, чл. 44, ал.1 и 2, чл. 46, ал. 2 и чл. 47, ал. 2 във връзка с възпроизводството на горите от горския фонд, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
  (2) На юридическо лице или едноличен търговец, които не изпълнят задълженията си по чл. 41а, ал. 1, 2 и 4, чл. 42, ал. 1 и 2, чл. 44, ал. 1 и 2, чл. 46, ал. 2 и чл. 47, ал. 2 във връзка с възпроизводството на горите от горския фонд, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. ”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 81. който става § 96.
  § 96. Член 99 се изменя така:
  “Чл. 99 (1) Който не изпълни задълженията си по чл. 41а, ал. 1, 2 и 4, чл. 42, ал.1 и 2, чл. 44, ал.1 и 2, чл. 46, ал. 2 и чл. 47, ал. 2 във връзка с възпроизводството на горите от горския фонд, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.”
  § 82. В чл. 100 думите “ ал. 5” се заменят с “ал. 6”, а числото “100” се заменя с “50”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за 5 82. който става § 97.
  § 83. Създава се чл. 100а:
  “Чл. 100а. Който се разпорежда възмездно или безвъзмездно с дървесина, добита за собствени нужди по такса на корен, се наказва с глоба от 50 до 2000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 98.
  § 84. Член 101 се изменя така:
  “Чл. 101. (1) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3 и чл. 80, ал. 12 сече, добива, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с немаркирани дървени материали, се наказва с глоба от 50 до 5000 лв, ако деянието не представлява престъпление. Вещите, послужили за извършване на нарушението, и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се заплаща тяхната равностойност.
  (2) Който, упражнявайки частна лесовъдска практика, не маркира определените за сеч дървета съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и 2 или предостави контролната горска марка на трето лице, се наказва с лишаване от право да упражнява частна лесовъдска практика за срок от 1 месец до 2 години.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 84, чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Физическо лице, което в нарушение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3 и чл. 80, ал. 12 сече, добива, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с немаркирани дървени материали, се наказва с глоба от 50 до 3000 лева, ако деянието не представлява престъпление. Вещите,
  послужили за извършване на нарушението, и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се заплаща тяхната равностойност. ”
  2. Създава се нова ал. 2.
  “(2) На юридическо лице или едноличен търговец, което в нарушение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3 и чл. 80, ал. 12 сече, добива, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с немаркирани дървени материали, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лева, ако деянието не представлява престъпление. Вещите, послужили за извършване на нарушението, и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се заплаща тяхната равностойност. ”
  3. Алинея 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 84. който става § 99.
  § 99. Чл. 101 се изменя така:
  “Чл. 101. (1) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3 и чл. 80, ал. 13 добива, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с немаркирани дървени материали, се наказва с глоба от 50 до 3000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
  121 Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лева.
  Комисията предлага да се създаде § 84а. който става
  § 100.
  § 100. Създава се чл. 101а със следното
  съдържание.
  Чл. 101а. Който, упражнявайки частна лесовъдска практика, не маркира определените за сеч дървета съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и 2 или предостави контролната горска марка на трето лице, се наказва с лишаване от право да упражнява частна лесовъдска практика за срок от 1 месец до 2 години.”
  § 85. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 80, ал.
  13 сече, добива, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървени материали, без да притежава документи, издадени от компетентния държавен орган за извършване на съответната дейност, се наказва с глоба от 50 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление. Вещите, послужили за извършване на нарушението, и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се заплаща тяхната равностойност.”
  2. В ал. 2 числото “100” се заменя с “10”.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 80, ал.
  14 не уведоми за загубена или повредена горска марка, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В 85 се изменя така:
  “В 85. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “Чл. 102 (1) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 80, ал. 13 сече, добива, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървени материали, непридружени с
  документи, доказващи законния им произход, издадени от компетентния държавен орган за извършване на
  съответната дейност, се наказва с глоба от 50 до 3000 лв, ако деянието не представлява престъпление. Вещите, послужили за извършване на нарушението, и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се заплаща тяхната равностойност. ”
  2. Създава се нова алинея 2:
  "(2) На юридическо лице или едноличен търговец, което в нарушение на разпоредбата на чл. 80, ал. 13 сече, добива, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървени материали, непридружени с документи, доказващи законния им произход, издадени от компетентния държавен орган за извършване на съответната дейност, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лева, ако деянието не представлява престъпление. Вещите, послужили за извършване на нарушението, и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се заплаща тяхната равностойност. ”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея числото “100” се заменя с “10”.
  4. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 80, ал. 14 не уведоми за загубена или повредена горска марка се наказва с глоба от 50 до 500 лева. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 85. който става § 101.
  § 101. В чл. 102 се изменя така:
  “Чл. 102 (1) Който наруши разпоредбата на чл. 80, ал. 14 се наказва с глоба от 50 до 3000 лв, ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лева.”
  Комисията предлага да се създаде на § 85а. който става § 102
  §102. Създава се чл. 102а със следното съдържание:
  Чл. 102а. /1/ Който в нарушение на чл. 63. ал. 2 и 3 и чл. 67 извършва странични ползвания или изкупува предмета им без писмено позволително, се наказва с глоба от 10 до 2000 лева.
  121 Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 50 до 3000 лева.
  Комисията предлага да се създаде на § 856. който става § 103.
  § 103. Създава се чл. 1026 със следното съдържание:
  “Чл. 1026. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 80, ал. 15 не уведоми за загубена или повредена горска марка се наказва с глоба от 50 до 500 лева.”
  § 86. Член 103 се изменя така:
  “Чл. 103. Който допусне или разреши превишаване на ползването от горите, определено от лесоустройствените проекти, планове и програми, се наказва с глоба от 50 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление. Вещите, послужили за извършване на нарушението, и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се заплаща тяхната равностойност.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 86 отпада
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага § 86 да отпадне.
  Комисията предлага да се създадат § 103а и § 1036.
  § 103а. В чл. 103 думата “представлява” се заменя със “съставлява”, а изречение второ се заличава.
  § 1036. В чл. 104 думата “представлява” се заменя със “съставлява”, а изречение второ се заличава.
  § 87. Създава се чл. 105а:
  “Чл. 105а. Който наруши разпоредбата на чл. 76, ал. 6, чл. 78в и чл. 79, ал. 2, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.“
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 87 се изменя така:
  "§ 87. Създава се чл. 105а:
  “Чл. 105а. Който наруши разпоредбата на чл. 766, ал. 1, чл. 79, ал. 2 или 4 се наказва с глоба от 50 до 200лева.”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 87. който става § 104.
  § 104. Създава се чл. 105а:
  “Чл. 105а. Който наруши разпоредбата на чл. 766, ал. 1, чл. 79, ал. 2 или 4 се наказва с глоба от 50 до 200 лева.”
  § 88. Член 106 се изменя така:
  “Чл. 106. Който наруши разпоредбата по чл. 77, ал. 3, 4 или 5 или не изпълни задълженията си по чл. 77, ал. 7, се наказва с глоба от 20 до 10 000 лв., ако деянието не представлява престъпление.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 88 се изменя така:
  “§ 88. Член 106 се изменя така:

  “Чл. 106 (1) Физическо лице, което наруши
  разпоредбата по чл. 76 а, чл. 77, ал. 3, 4 или 5, или не изпълни задълженията си по чл. 77, ал. 7 или ал. 9, се наказва с глоба от 100 до 3 000 лева, ако деянието не представлява престъпление.
  (2) На юридическо лице или едноличен търговец, което наруши разпоредбата по чл. 76 а, чл. 77, ал. 3, 4 или 5, или не изпълни задълженията си по чл. 77, ал. 7 или ал. 9, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 5 000 лева, ако деянието не представлява престъпление.”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 88. който става § 105.
  § 105. Член 106 се изменя така:
  “Чл. 106 (1) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 76а, чл. 77, ал. 3, 4 или 5, или не изпълни задълженията си по чл. 77, ал. 7 или ал. 9, се наказва с глоба от 100 до 3 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 200 до 5 000 лева”
  8 89. Създава се чл. 106а:
  “Чл. 106а. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 80, ал. 11, се наказва с глоба от 50 до 5000 лв.
  (2) Който маркира дървета за сеч и дървесина с подправена горска марка или производствена марка, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 89, чл. 106а, ал. 2 числото “10 000” се заменя с
  “5 000”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на Б 89. който става 8 106.
  Б 106. Създава се чл. 106а:
  “Чл. 106а. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 80, ал. 1^ се наказва с глоба от 50 до 5000 лв.
  (2) Който маркира дървета за сеч и дървесина с подправена горска марка или производствена марка, се наказва с глоба от 2000 до 5 000 лв.”
  § 90. В чл. 107 думите “чл. 82 и 88” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90. който става § 107.
  § 91. Създава се чл. 107а:
  “Чл. 107а. Който наруши разпоредбата на чл. 86, ал.
  1, 8, 9 или 10, се наказва с глоба от 20 до 5000 лв. “
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 91 се изменя така:
  "§ 91. Създава се чл. 107а:
  “Чл. 107а (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 86, ал. 1, 8 или 9 се наказва с глоба от 20 до 2 000 лева. Ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, имуществената санкция е в размер от 50 до 3 000 лева.
  (2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на
  чл. 86, ал. 10 се наказва с глоба от 50 до 3 000 лева. Ако нарушението е извършено от юридическо лице или
  едноличен търговец, имуществената санкция е в размер от 100 до 5 000 лева.
  (3) Физическо лице, което в нарушение разпоредбите
  на закона промени предназначението на държавен горски фонд, се наказва с глоба от 50 до 2 000 лева. Ако нарушението е извършено от юридическо лице или
  едноличен търговец, имуществената санкция е в размер от 100 до 5 000лева.“
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 91. който става § 108.

  § 108. Създава се чл. 107а:
  “Чл. 107а (1) Който наруши разпоредбата на чл. 86, ал. 1, 8 или 9 се наказва с глоба от 20 до 2 000 лева.
  121 Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществената санкция е в размер от 50 до 3 000 лева.
  Комисията предлага да се създаде § 91а. който става § 109.
  § 109. Създава се чл. 1076.
  “Чл. 1076. Който наруши разпоредбата на чл. 86, ал. 10 се наказва с глоба от 50 до 3 000 лева.
  121 Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 100 до 5 000 лева.”
  Комисията предлага да се създаде § 916, който става
  § 110.
  § 110. Създава се чл. 107в.
  “Чл. 107в. /1/ Който наруши разпоредбите на чл. 14. ал. 1 и 2 и чл. 81. ал. 6, като ползва ГОРИ И земи от ГОРСКИЯ Фонд не по предназначение се наказва с глоба от 50 до 2 000 лева.
  121 Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществената санкция е в размер от 100 до 5 000 лева.”
  § 92. Член 109 се изменя така:
  “Чл. 109. (1) На юридически лица, които със своята дейност увреждат горите и земите от горския фонд, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.
  (2) На юридически лицата, които със своята дейност след наложена санкция продължават да увреждат земите и горите от горския фонд, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.”

  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 92, чл. 109, ал. 2 след думите “наложена санкция” се добавя “с влязло в сила наказателно постановление”.
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 92. който става § 111.
  §111. Член 109 се изменя така:
  “Чл. 109. На юридическо лице или едноличен търговец, което със своята дейност уврежда горите и земите от горския фонд, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв. За повторно нарушение имуществената санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.”
  § 93. Член 111 се изменя така:
  “Чл. 111. Които не изпълни разпорежданията на служителите по горите, дадени в кръга на служебните им правомощия, се наказва с глоба от 10 до 200 лв., ако деянието не представлява престъпление.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 93 се изменя така:
  “§ 93. Член 111 се изменя така:
  “Чл. 111 (1) Който не изпълни разпорежданията на служителите по горите дадени в кръга на служебните им правомощия се наказва с глоба от 10 до 200 лева, ако деянието не представлява престъпление.”
  (2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 70, ал. 2 се наказва с глоба от 100 до 1000 лева.
  (3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, имуществената санкция е в размер от 200 до 3 000 лева.
  Комисията подкрепя предложенето.

  Комисията предлага следната редакция на § 93. който става § 112.
  §112. Член 111 се изменя така:
  “Чл. 111. Който не изпълни разпореждания на служител по горите дадени в кръга на служебните му правомощия се наказва с глоба от 10 до 200 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
  Комисията предлага да се създаде § 93а. който става § 113.
  § 113. Създава се чл. 111а.
  “Чл. 111а. /1/ Който наруши разпоредбата на чл. 70, ал. 2 се наказва с глоба от 100 до 1000 лева.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, имуществената санкция е в размер от 200 до 3 000 лева.
  § 94. Когато нарушението по чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и чл. 106 е извършено повторно, глобата е в двоен размер.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 94 се изменя така:
  "§ 94. Създава се чл. 111а със следното съдържание:
  “Чл. 111а. Когато нарушението по чл. 101, чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 106 и чл. 112, ал. 5 и 6 е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в двоен размер. ”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 94. който става § 114.
  § 114. Създава се чл. 1116 със следното
  съдържание:

  “Чл. 1116. Когато нарушенията по чл. 101, чл. 101а, чл. 102, 102а, 1026, чл. 106, чл. 106а и чл. 112, ал. 5 и 6 са извършени повторно глобата или имуществената санкция са в двоен размер.”
  § 95. Член 112 се изменя така:
  “Чл. 112. (1) Когато като средство за извършване на нарушението е използвано превозно средство, то се отнема в полза на държавата, независимо от това чия собственост е.
  (2) Когато превозните средства по ал. 1 не могат да се отнемат, нарушителите заплащат тяхната парична равностойност.
  (3) Дървесината, отнета по реда на закона в полза на държавата, се продава от началника на Националното управление по горите или от упълномощени от него длъжностни лица по реда на Закона за държавната собственост. За разпореждането с тази дървесина не се прилагат разпоредбите на Данъчния процесуален кодекс и на Закона за събиране на държавните вземания.
  (4) Началникът на Националното управление по горите определя със заповед дървесината по количества, вид и категория, отнета в полза на държавата, която да се ползва от Националното управление по горите, от неговите структури и специализирани териториални звена за строителство на горски сгради, телефонни линии, заслони, водопои, за ловностопански и рибностопански сгради и съоръжения, за научноизследователски и други подобни цели.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 95, чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Вещите, послужили за извършване на нарушение се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им."
  Създават се нови ал. 4, 5 и 6 със следното съдържание:
  (2) При констатиране на нарушения по чл. 80, ал. 13 в дървообработващи цехове и складове за продажба на дървесина, същите се запечатват за срок до шест месеца по нареждане на началника на Национално управление по горите или на упълномощено от него длъжностно лице. Нареждането се изпълнява незабавно.
  (3) Лице, което разпечати или нареди да бъдат разпечатани обектите по ал. 3, се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лева.
  (4) На юридически лица и еднолични търговци, които в нарушение на разпореждането по ал. 3 извършват дейност в запечатаните обекти, се налага имуществена санкция от
  ^ 2 000 до 10 000 лева.”
  3. Алинея 4 става ал. 7.
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 95 който става § 115.
  § 115. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се измена така:
  “(1) Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите предмет на нарушението се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани ^ независимо или против волята на собственика им. За
  отнета в полза на държавата дървесина от ГОРИ - частна или обшенска собственост, собствениците имат право на обезщетение в размер на стойността на продадената дървесина, след приспадане на разходите, извършени от държавното лесничейство по продажбата.”
  2. Създават се ал. 2-6.
  “(2) Дървесината, отнета по реда на този закон в полза на държавата, се продава от началника на Националното управление по горите или от упълномощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. За разпореждането с тази дървесина не се прилагат разпоредбите на Данъчния
  процесуален кодекс и на Закона за събиране на държавните вземания.
  (3) Началникът на Националното управление по горите определя със заповед дървесината по количества, вид и категория, отнета в полза на държавата, която се ползва от Националното управление по горите, от неговите структури и специализирани териториални звена за строителство на горски сгради, телефонни линии, заслони, водопои, за ловностопански и рибностопански сгради и съоръжения, за научноизследователски и други подобни цели.
  (4) При констатиране на нарушения по чл. 80, ал. 14 в дървообработващи цехове и складове за продажба на дървесина, същите се запечатват за срок до шест месеца по нареждане на началника на Национално управление по горите или на упълномощено от него длъжностно лице. Нареждането се изпълнява незабавно.
  (5) Лице, което разпечати или нареди да бъдат разпечатани обектите по ал. 4. се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лева.
  (6) На юридически лица и еднолични търговци, които в нарушение на разпореждането по ал. 3 извършват дейност в запечатаните обекти, се налага имуществена санкция от 2 000 до 10 000 лева.”
  § 96. Член 113 се изменя така:
  “Чл. 113. (1) Нарушенията по закона се установяват с актове на служителите по горите или на служители на Министерството на вътрешните работи, упълномощени от министъра на вътрешните работи след съгласуване с министъра на земеделието и горите, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (2) Глобите, имуществените санкции и сумите, получени от продажбата на отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на липсващите или отчуждените вещи - предмет и/или средство на нарушението,
  се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (2) Размерът на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд се определя с наредба на Министерския съвет.
  (3) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба или е определено обезщетение до 50 лв. включително.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 96, чл. 113, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лева включително, или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чия то стойност е до 1000 лева, или обезщетението за причинени щети е на същата стойност. ”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на § 96. който става § 116
  § 116. Член 113 се изменя така:
  “Чл. 113. (1) Нарушенията по закона се
  установяват с актове на служителите по горите или на служители на Министерството на вътрешните работи, упълномощени от министъра на вътрешните работи след съгласуване с министъра на земеделието и горите, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (2) Глобите, имуществените санкции и сумите, получени от продажбата на отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи - предмет и/или средство на нарушението, се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и горите.

  (3) Размерът на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд се определя с наредба на Министерския съвет.
  (4) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лева включително, или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лева, или обезщетението за причинени щети е на същата стойност.
  § 97. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) алинея 2 се изменя така:
  “(2) Лесоустройственият план се изработва в цифров и в графичен вид въз основа на специализираната карта за горите и земите от горския фонд и съдържа кратки данни за местоположението на гората, разположение, почвена, хидрографска, петрографска и климатична характеристика. В него се включват данни за тревната и дървесната растителност, дивеча, административната принадлежност, задължителните лесовъдски мероприятия и обосновка за провеждането им.”;
  б) в ал. 3 думите “Устройствената програма” се заменят с “Лесоустройствената програма”;
  в) в ал. 5 думите “устройствени проекти, планове и програми” се заменят с “лесоустройствени проекти, планове и програми”.
  2. В § 2:
  а) точка 4 се изменя така:
  “4. “Добив на дървесина” е сеч и извоз на дървесина до временен склад.”;
  б) създават се т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13:
  “5. “Лесосечен фонд” е опис на маркирани насаждения, одобрени за сеч през съответната година.

  6. "Репродуктивни материали” са семена, части от растения (калеми, резници, тъкани, отводки и др.), полен, фиданки от горски дървесни и храстови видове.
  7. “Ерозирани земи” са земите и горите от горския фонд, върху които са установени трета и четвърта степен на ерозираност.
  8. “Каламитети” са масови прояви на вредители, свързани с нанасянето на значителни повреди на насажденията.
  9. “Лесовъдско образование” е средно или виеше образование, придобито в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Закона за висшето образование.
  10. “Горски култури” са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин.
  11. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
  12. “Ведомства” са Народното събрание, Президентът, Конституционният съд, Министерският съвет, министерствата, агенциите и другите държавни учреждения на бюджетна издръжка.
  13. “Положителна търговска репутация” има търговец, който представи препоръки за работата си в последните три обекта, съгласно чл.57а, ал.2, т.6 от държавните лесничейства и/или държавните дивечовъдни станции, в чиито райони на дейност се намират обектите. В препоръките трябва да е посочено, че търговецът е спазвал условията и сроковете на подписаните договори.”
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 97.
  В § 97, в т. 2 от проектозакона се правят следните изменения:

  В т. 2, буква “Б”, т. 12 се изменя по следния начин: думата “президентът” се заменя с думата “администрацията на президента”.
  В т. 2, буква “б”, т. 13 се правят следните изменения:
  “13. “Положителна търговска репутация” има търговец, който представи препоръки за работата си в последните три обекта, в които са извършвали дейности по ползване на дървесина от гори в горския фонд. ”
  В § 1 от Допълнителните разпоредби да се създаде нова точка, в която да се даде определение на терминът: “незалесени земи и гори с влошено състояние”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 97, т. 2, буква “б” се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 12 отпада.
  2. Точка 13 става т. 12.
  3. Създават се т. 13 и 14 със следното съдържание:
  “13. “нощна паша” е пашата, извършвана между 21.00 часа и 06.00 часа.
  14. “временен склад” е място, върху което се складира добитата от сечището дървесина. ”
  Комисията подкрепя предложенето по ПРИНЦИП.
  Предложение от н.п. Васил Калинов
  По § 97.
  В § 2 след т. 7 се създава нова т. 7а:
  “7а. “Поройни водосбори” са водосборите, в които се формират водни течения с пороен режим, причиняващ бедствена обстановка. ”
  Комисията не подкрепя предложенето.

  Комисията предлага следната редакция на § 97. който става § 117.
  § 117. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) алинея 2 се изменя така:
  “(2) Лесоустройственият план се изработва в цифров и в графичен вид въз основа на
  специализираната карта за горите и земите от горския фонд и съдържа кратки данни за местоположението на гората, разположение, почвена, хидрографска, петрографска и климатична характеристика. В него се включват данни за тревната и дървесната растителност, дивеча, административната принадлежност,
  задължителните лесовъдски мероприятия и обосновка за провеждането им.”;
  б) в ал. 3 думите “Устройствената програма” се заменят с “Лесоустройствената програма”;
  в) в ал. 5 думите “устройствени проекти, планове и програми” се заменят с “лесоустройствени проекти, планове и програми”.
  2. В § 2:
  а) точка 4 се изменя така:
  “4. “добив на дървесина” е сеч и извоз на дървесина до временен склад.”;
  б) създават се т. 5 - 14:
  “5. “лесосечен фонд” е опис на маркирани насаждения, одобрени за сеч през съответната година.
  6. “репродуктивни материали” са семена, части от растения (калеми, резници, тъкани, отводки и др.), полен, фиданки от горски дървесни и храстови видове.
  7. “ерозирани земи” са земите и горите от горския фонд, върху които са установени трета и четвърта степен на ерозираност.
  8. “каламитети” са масови прояви на вредители, свързани с нанасянето на значителни повреди на насажденията.
  9. “лесовъдско образование” е средно или виеше образование, придобито в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Закона за висшето образование.
  10. “горски култури” са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин.
  11. "повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
  12. “положителна търговска репутация” има търговец, който представи препоръки за работата си в последните три обекта, съгласно чл.57а, ал.2, т.6 от държавните лесничейства и/или държавните дивечовъдни станции, в чиито райони на дейност се намират обектите. В препоръките трябва да е посочено, че търговецът е спазвал условията и сроковете на подписаните договори.
  13. “нощна паша” е пашата, извършвана между 23.00 часа и 04.00 часа.
  14. “временен склад” е терен, утвърден с технологичния план за сеч и извоз. подходящ за складиране на добитата от сечището дървесина преди транспортирането й.”
  § 98. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, ал. 5 думите “устройствени проекти” се заменят с “ледсоустройствени проекти”.
  2. Параграф 3 се отменя.
  3. Параграф 7 се изменя така:
  “§ 7. Гори, предоставени от държавния горски фонд на селскостопански организации (КЗС, ТКЗС, МТС, АПК, ДЗС и други), изключени от държавния горски фонд за

  изкореняване, но неизкоренени, и непосочените в лесоустройствените проекти до влизането в сила на закона, се включват в държавният горски фонд, когато правото на собственост върху тях не е възстановено или не подлежи на възстановяване по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.”
  Комисията предлага следната редакция на § 98. който става § 118.
  § 118. В Преходните и заключителните
  разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 3 се отменя.
  2. В § 7 след думата “организации” се добавя “(КЗС, ТКЗС, МТС, АПК, ДЗС и други)”, думата “устройствените” се заменя с “лесоустройствените”, думата “преминават” се заменя със “се включват”, а думите “ако правото” се заменят с “когато правото”.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА
  ВНОСИТЕЛЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 99. (1) Лицата, придобили до влизането в сила на този закон собственост върху сгради от държавата, общините или кооперации в гори и земи от държавния горски фонд, могат да подадат заявление до министъра на земеделието и горите за закупуване на прилежащия към сградата терен, определен с подробен устройствен план, в едногодишен срок от влизането в сила на закона.
  (2) Правата по ал. 1 имат и лицата, придобили до влизането в сила на закона собственост върху строителство, започнато до 1 януари 1998 г. от държавата, общините или кооперации в гори и земи от държавния горски фонд.

  (3) Към заявлението по ал. 1 и 2 се прилагат следните документи:
  1. копие от одобрения подробен устройствен план, определящ терена от държавния горски фонд, върху който лицето може да придобие право на собственост;
  2. становище за възможността за узаконимост на извършеното строителство, издадено от органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж;
  3. таксационна характеристика на имота, копие от лесоустройст-вената карта и становище на държавното лесничейство.
  (4) Към преписката могат да се прилагат и други налични документи за извършеното строителство.
  (5) Заявленията се разглеждат от комисия при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  (6) При положително становище на комисията министърът на земеделието и горите издава заповед, с която определя заявителя за купувач. Договорът за покупко- продажба се сключва от началника на Националното управление по горите в 3-месечен срок от уведомяването на купувача по реда на Гражданския процесуален кодекс и след заплащане на сумата за изключване и цената на терена, определени по реда на наредбата по чл. 28, ал. 9.
  (7) Ако договорът за продажба не бъде сключен в срока по ал. 6 по вина на кандидат-купувача, той губи правото си да закупи терена, определен с одобрения подробен устройствен план. В този случай се прилага чл. 74, ал. 1 от Закона за собствеността.
  (8) В случаите по ал. 7 правата на собственост се упражняват от министъра на земеделието и горите.
  Предложение от н.п. Вл. Костов и В. Върбанов
  По § 99.
  В § 99 да се направят следните изменения и допълнения:

  В ал. 1 и 2 между думите “държавата, общините” запетаята се заличава и се добавя съюзът “или”. Думите “или кооперация” се заличават.
  В ал. 3, /77. 2 се правят следните изменения:
  “т. 2. становище за законността или за
  възможността за узаконимост на извършеното строителство, издадено от органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж. ”
  Предложенето беше оттеглено.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 99 се изменя така:
  "§ 99. (1) Лицето, построило сгради, постройки, мрежи и съоръжения в държавен горски фонд - частна държавна собственост, до влизането в сила на този закон или придобило право на собственост върху такива, може да закупи застроената и нормативно определената прилежаща площ, ако сградите са узаконими, съгласно действащите разпоредби, правила и норми по Закона за устройство на територията.
  (2) Заявление за закупуване се подава до министъра на земеделието и горите в едногодишен срок от влизането в сила на закона. Към заявлението се прилагат:
  а/ копие от документ за индентификация на заявителя;
  б/ документи, удостоверяващи собствеността върху сградата;
  в/ съгласувателни писма по проект-заснемане за узаконяване от специализираните контролни органи в случаите на узаконяване;
  г/ удостоверение от Агенцията по кадастъра за спазени изисквания по Наредба № 14 от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  д/ удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са узаконими;
  е/ скица на трасето или площадката с обозначени координатни точки;

  ж/ документ, определящ нормативно прилежащия терен
  з/ доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фон;
  и/ решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
  й/ писмени становища на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите, в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите.
  (3) В едномесечен срок от влизането в сила на заповедта, лицето заплаща дължимите цени, данъци, такси и разноски.
  (4) Въз основа на заповедта и надлежен документ за платена цена, представен от купувача, началникът на НУГ сключва договор за продажба.
  (5) Договорът за продажба се вписва от купувача в службите по вписване по местонахождението на имота за негова сметка.
  (6) Ако лицето не подаде заявление в срока по ал. 2, той губи правото да закупи терена. В този случай се прилага чл. 74, ал. 1 от Закона за собствеността.
  (7) В случаите по ал. 6 правата на собственост върху сградите, постройките, мрежите и съоръженията се упражняват от министъра на земеделието и горите. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н.т. Теодора Литрова
  По § 99.
  В § 99 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 придобива следния текст:
  71/ Лицата , придобили до влизането в сила на този закон собственост върху законно построени сгради от държавата, общините или кооперации в гори и земи от държавния горски фонд - частна държавна собственост, могат да подадат заявление до министъра на земеделието и горите за закупуване на прилежащия към сградата терен, определен с подробен устройствен план, в едногодишен срок от влизането в сила на закона. ”
  2.Създава се нова ал. 9:
  79/ Лицата, придобили до влизането в сила на този закон собственост върху законно построени сгради в гори и земи от държавния горски фонд - публична държавна собственост или сгради без предоставено право на строеж ли с изтекло такова заплащат ежегодна текста за ползването на земята в размер определен с тарифа приета от Министерски съвет при условие, че сградите са узаконими съгласно действащите разпоредби, правила и норми от Закона за устройство на територията. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 99. който става § 119.
  § 119. (1) Лице, построило сгради, постройки, мрежи и съоръжения в държавен горски фонд - частна държавна собственост, до влизането в сила на този закон или е придобило собственост върху такива, може да закупи застроената и нормативно определената прилежаща площ, ако строежите са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно Закона за устройство на територията са търпими строежи и не подлежат на премахване.
  (2) Заявление за закупуване се подава до министъра на земеделието и горите в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Към заявлението се прилагат:
  а/ копие от документ за самоличност, или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от код по БУЛСТАТ на заявителя;
  б/ документи, удостоверяващи собствеността върху сградата;
  в/ съгласувателни писма по проект-заснемане за узаконяване от специализираните контролни органи в случаите на узаконяване;
  г/ удостоверение от Агенцията по кадастъра за спазени изисквания по Наредба № 14 от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  д/ удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са узаконими;
  е/ скица на трасето или площадката с обозначени координатни точки;
  ж/ документ, определящ нормативно прилежащия терен
  з/ доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фон;
  и/ решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
  й/ писмени становища на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите, в чиито териториален обхват на дейност се намират имотите.
  (2) Министърът на земеделието и горите издава или отказва да издаде заповед въз основа на заявлението по ал. 2. В едномесечен срок от влизането в сила на заповедта, лицето заплаща дължимите цени, данъци, такси и разноски.
  (3) Въз основа на заповедта и надлежен документ за платена цена, представен от купувача, началникът на Националното управление по горите сключва договор за продажба.
  (4) Договорът за продажба се вписва от купувача в службите по вписване по местонахождението на имота за негова сметка.
  (5) Ако лицето не подаде заявление в срока по ал. 2 или не заплати дължимите суми в срока по ал. 3. се прилага чл. 74, ал. 1 от Закона за собствеността.
  (6) В случаите по ал. 6 правата на собственост върху сградите, постройките, мрежите и съоръженията се упражняват от министъра на земеделието и горите.
  (7) Собствениците на други обекти в държавния горски фонд, придобити до влизането в сила на този закон, които не отговарят на условията на ал.1, могат да ползват застроената и нормативно определената прилежаща площ към обектите по реда на чл. 16, ал. 5 , т. 4 и 5 или на чл. 15 д, ал. 3.

  191 Отказът на министъра на земеделието и горите по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
  § 100. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона лицата, получили експедиционна горска марка преди влизането му в сила, я връщат в съответното държавно лесничейство, освен:
  1. когато срокът на действие на позволителното за сеч, издадено на лицата преди влизането в сила на закона, не е изтекъл;
  2. когато срокът на действие на позволителното за сеч, издадено на лицата преди влизането в сила на закона, е изтекъл, но на временния склад има нетранспортирана дървесина.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 в 3-месечен срок от изтичането на срока на действие на позволителното за сеч лицата, получили експедиционна горска марка преди влизането в сила на закона, я връщат в съответното държавно лесничейство.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 в 3-месечен срок от влизането в сила на закона лицата, получили експедиционна горска марка преди влизането му в сила, я връщат в съответното държавно лесничейство.
  (4) Обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 се отразяват в регистъра на горските марки.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В § 100, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3 думата “закона” се заменят с “този закон”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага следната редакция на §100. който става § 120.
  § 120. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон, лицата получили експедиционна горска марка преди влизането му в сила, я връщат в съответното държавно лесничейство, освен:
  1. когато срокът на действие на позволителното за сеч, издадено на лицата преди влизането в сила на този закон, не е изтекъл;
  2. когато срокът на действие на позволителното за сеч, издадено на лицата преди влизането в сила на този закон, е изтекъл, но на временния склад има нетранспортирана дървесина.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 в 3-месечен срок от изтичането на срока на действие на позволителното за сеч лицата, получили експедиционна горска марка преди влизането в сила на този закон, я връщат в съответното държавно лесничейство.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, получили експедиционна горска марка преди влизането му в сила, я връщат в съответното държавно лесничейство.
  (4) Обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 се отразяват в регистъра на горските марки.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 100а със следното съдържание.
  "8 100а. Заявленията за изключване и предоставяне право на ползване върху гори и земи от държавния горски фонд, подадени до влизане в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред. До влизане в сила на наредбата по чл. 19, ал.1 се заплаща цена, определена с Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от държавния горски фонд, приета с ПМС № 266/03.12.98г. (Изменено и допълнено с Постановление N8 87/ 13.04.2002г., ДВ бр.46/ 07.05.2002г., попр. Бр. 48/
  14.05.2002г.).”
  Комисията подкрепя предложенето.

  Комисията предлага да се създаде § 100а. който става § 121.
  § 121. Заявленията за изключване и предоставяне право на ползване върху гори и земи от държавния горски фонд, подадени до влизане в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред. До влизане в сила на наредбата по чл. 19, ал.1 се заплаща такса, определена с Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от държавния горски фонд, приета с ПМС №266/03.12.98г.
  § 101. (1) В срок до две години от влизането в сила на закона началникът на Националното управление по горите обявява конкурсите за заемане на длъжностите по чл. 31, ал. 1 и 2, за които не е проведен конкурс.
  (2) Трудовите договори с лицата по чл. 31, ал. 1 и 2 се прекратяват с постъпването на работа на служителя, спечелил конкурса.
  Комисията предлага следната редакция на § 101. който става § 122.
  § 122. (1) В срок до две години от влизането в сила на този закон, началникът на Националното управление по горите обявява конкурсите за заемане на длъжностите по чл. 31, ал. 1 и 2, за които не е проведен конкурс.
  (2) Трудовите договори с лицата по чл. 31, ал. 1 и 2 се прекратяват с постъпването на работа на служителя, спечелил конкурса.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 101а със следното съдържание:
  "§ 101а. Държавните дивечовъдни станции в определения им район на дейност осъществяват дейностите, посочени в чл. 21, при спазване изискванията на закона. ”
  Комисията подкрепя предложенето.
  Комисията предлага да се създаде § 101а. който става § 123.
  § 123. Държавните дивечовъдни станции в
  определения им район на дейност осъществяват дейностите, посочени в чл. 21, при спазване изискванията на този закон.”
  § 102. Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменените разпоредби, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на закона.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 102. който става § 124.
  § 103. В чл. 38, ал. 1, чл. 78 и чл. 95, т. 13 думите “органи и поделения” се заменят със “структури и специализирани териториални звена”.
  Комисията предлага следната редакция на § 103. който става § 125.
  §125. Навсякъде в закона:
  1. Думите “Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа”, “министъра/рът на земеделието, горите и аграрната реформа” се заменят с “Министерството на земеделието и горите”, “министъра/рът на земеделието и горите”.
  2. думите “ръководителя/т на Националното управление по горите” се заменят съответно с “началника/ът на Националното управление по горите”.
  3. Думите “органи и поделения” се заменят със “СТРУКТУРИ И специализирани териториални звена”.

  1. Думите “устройствени/те” се заменят с “лесоустройствени/те”.
  § 104. (1) В чл. 54, ал. 1 и 2 и в § 4 думите “устройствените проекти” се заменят с “лесоустройствените проекти”.
  (2) В § 1, ал. 1 и 4 думите “устройствените проекти, планове и програми” се заменят с “лесоустройствените проекти, планове и програми”.
  Комисията предлага § 104 да отпадне.
  Съдържанието му е отразено на систематичното си място в § 125.
  § 105. Навсякъде думите “министърът на
  земеделието, горите и аграрната реформа” и “министъра на земеделието, горите и аграрната реформа” се заменят съответно с “министърът на земеделието и горите” и “министъра на земеделието и горите”.
  Комисията предлага § 105 да отпадне.
  Съдържанието му е отразено на систематичното си място в § 125.
  § 106. Навсякъде думите “ръководителят на
  Националното управление по горите” и “ръководителя на Националното управление по горите” се заменят съответно с “началникът на Националното управление по горите” и “началника на Националното управление по горите”.

  Комисията предлага § 106 да отпадне.
  Съдържанието МУ е отразено на систематичното си място в § 125.
  § 107. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г. и бр. 109 от 2001 г.) чл. 14, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Публичните вземания се събират по реда, предвиден в този кодекс, освен в случаите, когато изрично със закон е предвидено те да се събират по друг ред.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  § 107 отпада
  Комисията подкрепя предложенето. Комисията предлага § 107 да отпадне.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 108 със следното съдържание:
  “§ 108. Законът за възстановяване на
  собствеността върху горите и земите от горския фонд (Обн., ДВ, бр. 110 от 25.11.1997 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 133 от 11.11.1998 г., бр. 49 от 28.05.1999 г., бр. 26 от
  20.03.2001 г., изм., бр. 36 от 12.04.2001 г., изм. и доп., бр.
  45 от 30.04.2002 г., изм., бр. 63 от 28.06.2002 г.) се изменя така:
  1. В чл. 13, ал. 10, изречение първо, думите “две години” се заменят с “три години”.
  2. Създава се нов § 4 “Когато сроковете по чл.13, ал.10 от ЗВСГЗГФ са изтекли, министърът на земеделието и горите или заинтересуваните лица могат да направят искане и общинската служба по земеделие и гори може да се

  произнесе с решение в едногодишен срок от влизането на този закон в сила. ”
  З.В §1, т. 7 се изменя така: "гори - изключителна държавна собственост" са горите и земите в защитените територии, определени със Закона за защитените територии; островите по граничните реки, гори и земи в зоните за строга охрана на водата и водовземните съоръжения; семепроизводствени градини, географски култури и дендрариуми. ”
  Комисията падкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 126.
  § 126. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (Обн., ДВ, бр. 110 от 25.11.1997 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 133 от 11.11.1998 г., бр. 49 от 28.05.1999 г., бр. 26 от 20.03.2001 г., изм., бр. 36 от 12.04.2001 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм., бр. 63 от 28.06.2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд се извършва от съответните общински служби по земеделие и гори към Министерството на земеделието и горите.".
  2. В чл. 13:
  а) в ал. 6, изр. 1 думата “комисията" се заменя с думите “общинската служба по земеделие и гори" ;
  б) в ал. 10, изречение първо, думите “две години" се заменят с “три години".
  в/ в ал. 13 думите “председател, заместник-председател" се заменят с “началник, заместник - началник"
  3. В чл. 14, ал. 3, изр. 2 думите “определен от нейния председател" се заличават.
  4. В §1 от “Допълнителната разпоредба", т. 7 се изменя така:
  “7. "гори - изключителна държавна собственост" са горите и земите в защитените територии, определени със Закона за защитените територии; островите по граничните реки, гори и земи в зоните за строга охрана на водата и

  водовземните съоръжения; семепроизводствени градини, географски култури и дендрариуми.”
  5. В “Преходните и заключителни разпоредби” се създава се § 46.
  “§ 46. Когато сроковете по чл.13, ал.10 са изтекли, министърът на земеделието и горите или заинтересуваните лица могат да направят искане и общинската служба по земеделие и гори може да се произнесе с решение до 1.01.2004 г.”
  Комисията предлага да се създаде § 127.
  § 127. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.1991 г., попр., бр. 20 от 1991 г., изм. и дол., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 8.07.1993 г. - бр. 64 от1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., 45 и 57 от 1995 г.,; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд на РБ от 19.06.1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и дол., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на
  Конституционния съд на РБ от 7.11.1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 6.02.1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и дол., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., изм., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., изм., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г.) в чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 и 3 думата “комисията” се заменя с “общинската служба по земеделие и гори”;
  2. В ал. 9 думите “председател, секретар” се заменят с “началник, заместник - началник”.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 109 със следното съдържание:
  "§ 109. В Закона за движение по пътищата (Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от
  26.04.2002 г., бр. 76 от 6.08.2002 г.) се създава нов % 13 със следното съдържание:

  "§ 13 Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 от този закон, се ползват и от служителите по горите при упражняване на определените им по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарство и аквакултури правомощия и при спазване на изискванията по чл. 170 от този закон.
  Досегашният § 73 става § 14.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 128.
  § 128. В Закона за движението по пътищата (Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от
  26.04.2002 г., бр. 76 от 6.08.2002 г.) в “Преходните и заключителни разпоредби” се създава § 12а със следното съдържание:
  “§ 12а. Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 от този закон, се ползват и от служителите по горите при упражняване на определените им по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарство и аквакултури правомощия и при спазване на изискванията по чл. 170 от този закон.”
  Комисията предлага да се създаде § 129.
  § 129. Параграф 126, т. 2. буква “а” и § 127, т. 1 влизат в сила от 26.10.2002 г., а § 126, т. 2, буква “в” и § 127, т. 2 - от 1.01.2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума