Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
05/09/2003 първо гласуване

  Доклад
  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
  ОТНОСНО: 1. Законопроект за изменение и
  допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 302-01-5, внесен от Министерски съвет на 07.01.2003 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-54, внесен от Пламен Неделчев Моллов и Валери Георгиев Димитров на 26.06.2003 г.
  Доклад
  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
  ОТНОСНО: 1. Законопроект за изменение и
  допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 302-01-5, внесен от Министерски съвет на 07.01.2003 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-54, внесен от Пламен Неделчев Моллов и Валери Георгиев Димитров на 26.06.2003 г.
  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 23 юли 2003 г., на което обсъди двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, внесени съответно от Министерския съвет и от н.п. Пламен Моллов и Валери Димитров.
  По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, внесен от Министерски съвет.
  С предложения законопроект се цели подобряване на бизнес средата чрез облекчаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими.
  С измененията и допълненията в законопроекта се предвижда въвеждане на регистрационен режим на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. Също така се определя и ред за заверяване на техническата спецификация за производство на спирт, дестилати или спиртни напитки, като един от необходимите документи за регистриране на производителя.
  По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, внесен от н.п. Пламен Моллов и Валери Димитров.

  Със законопроекта основно се цели:
  - отстраняване на допуснати непълноти или неточности в действащите текстове;
  - въвеждане на нови текстове с цел хармонизиране на закона с основния регламент на ЕС 1493/1999 за общата организация на пазара на вина в ЕС;
  - изграждане на нормативна рамка, насърчаваща свободното сдружаване на лозарите и винарите;
  - създаване на условия за проследяемост на произхода на продуктите с цел защита на консуматора и гарантиране на автентичността на продуктите;
  - подобряване ефективността на държавния контрол в сектора;
  - създаване на условия за ефективно управление и контрол на лозаро-винарския потенциал.
  Нов елемент към режима на производство и търговия на качествени вина е въвеждането на контролен номер, задължителен за всяко качествено вино, произведено в определен район.
  Едно от най-съществените изменения в предлагания законопроект е въвеждането на режим на задължителна дестилация на вторичните продукти от винефикация, което е императивно изискване на основния регламент на ЕС 1493/1999 за общата организация на пазара на вино.
  Създава се фонд “Българско вино” с цел осигуряване на средства за популяризирането на българските вина чрез провеждане на рекламни кампании, финансиране на участия в панаири и изложения, организиране на промоции и други дейности.
  Конкретизират се контролните функции на Изпълнителната агенция по лозата и виното, чрез създаване на правомощия за ефективен контрол в сектора.

  Предлаганите промени са разработени в посока на хармонизиране на Закона за виното и спиртните напитки с европейските регламенти в сектора, като са взети предвид основните моменти от разработената Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в България.
  След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието и горите прие следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 302-01-5, внесен от Министерски съвет на 07.01.2003 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-54, внесен от Пламен Неделчев Моллов и Валери Георгиев Димитров на 26.06.2003 г.
  Двата законопроекта са подкрепени с 10 гласа “за”, 1 - “против”, “въздържали се” няма.
  Форма за търсене
  Ключова дума