Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
06/11/2003 първо гласуване

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  ОТ ПЛАМЕН МОЛЛОВ - Председател на Комисията
  по земеделието и горите

  ОТНОСНО: Общ законопроект съставен на база на приетите на първо гласуване два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки № 302- 01-05, внесен от Министерския съвет на 7.01.2003 г. и № 354- 01-54, внесен от Пламен Моллов и Валери Димитров на 26.06.2003 г.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  ОТ ПЛАМЕН МОЛЛОВ - Председател на Комисията
  по земеделието и горите
  ОТНОСНО: Общ законопроект съставен на база на приетите на първо гласуване два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки № 302- 01-05, внесен от Министерския съвет на 7.01.2003 г. и № 354- 01-54, внесен от Пламен Моллов и Валери Димитров на 26.06.2003 г.
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  На основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и приетите на първо гласуване два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки № 302-01-05, внесен от Министерския съвет на 7.01.2003 г. и № 354-01-54, внесен от Пламен Моллов и Валери Димитров на 26.06.2003 г., Комисията по земеделето и горите Ви представя общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки.
  Моля същият да бъде предоставен на народните представители за предложения по законопроекта за второ гласуване.
  ПРИЛОЖЕНИЕ: Законопроект за изменение и допълнение на Закона
  за виното и спиртните напитки.  ПРОЕКТ!
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 след думите “контрола на” се добавят думите “гроздето, предназначено за производство на вино и след думите “спиртните напитки” се добавят думите “ както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.”
  2. Създава се нова ал.2 :
  “/2/ Разпоредбите на този закон се прилагат за продуктите описани в приложение 1:
  3. Досегашни ал.2 и 3 стават ал.3 и 4
  § 2. В чл. 2, ал. 2 след думата “вината” частицата “се” се
  заличава и се добавят думите “са бели, розови (розе) и червени”
  § 3. В чл. 3 думите “качествени от” се заменят с думите ’’качествени произведени в”
  § 4. Чл. 4 се изменя така:
  “Чл. 4. Трапезно е виното, което е произведено от грозде от препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни процента, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни процента и общо алкохолно съдържание не повече от 20 обемни процента за вината, получени без повишаване на естественото алкохолно съдържание и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко 3,5 г на литър.”
  § 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Регионално е трапезното вино, което е означено с географско указание, при условие, че е произведено от грозде, получено в лозарския район, чието име носи виното, от определени по реда на наредбата по чл. 24, ал. 1 разрешени или препоръчани сортове лози”
  2. В ал.2 след думите “85 на сто” думата “виното” се заменя с думата “гроздето”
  3. създава се ал.3
  “(3) Регионалните вина се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите по ред и условия, определени в наредбата по чл.7.”
  § 6. В чл. 6 думата “виното” се заменя с думата “гроздето”
  § 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения
  1. В наименованието на чл.8 думата “от” се заменя с ’’произведени в”
  2. Алинея. 1 се изменя така :
  “(1) Качествено вино произведено в определен район е виното, произхождащо от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции.”
  3. В ал. 3 след думите “качествените вина” се добавят думите “произведени в определен район”, думите “лозарски район, микрорайон или масив” се заменят с думите “лозарския район” и думите “ал. 7” се заменя с думите “ал. 8”.
  4. В ал. 4 думите “ал. 7” се заменя с думите “ал. 8”, а думите “за означаване на качествени вина от определен район” се заличават.
  1/10

  5. В ал. 5 думата “от” се заменя с ’’произведени в”, след думите “министъра на земеделието и горите” се добавя “или упълномощено от него лице” и се създава изречение второ: “Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.”
  6. В ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в текста думите “качествени вина от” се заменят с думите ’’качествени вина произведени в”
  2. Точка 1 се изменя така:
  “1. нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив;”
  3. В т. 2 след думите “сортове лози” се добавят думите “определени за съответния район в наредбата по чл. 24, ал1;”
  4. Точка 6 се изменя така:
  “6. добив от хектар;”
  5. Точка 7 се изменя така:
  “7. физико-химични и микробиологични анализи и органолептични характеристики;”
  6. Създава се т.8
  “8. съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино;”
  7. Създава се нова ал.7
  “(7) Всяко качествено вино произведено в определен район се означава с контролен номер по ред и условия, определени в наредбата по ал.8.”
  8. Алинея 7 става съответно ал. 8 и в нея думите “вина от” се заменят с думите ’’вина произведени в”
  9. Алинея 8 става съответно ал.9
  § 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “вина от” се заменят с думите ’’вина произведени в”, а думите “могат да бъдат” се заменят със “са”.
  2. В ал. 2 изречение второ думите “ал.7” се заменя с “ал.8”
  3. В ал. 3 изречение второ цифрата “7” се заменя с “8”
  4. Алинея 4 се отменя.
  § 9. Създава се нов чл. 9а.
  “Чл.9а. Наименованията за произход за качествените вина произведени в определен район и географските указания за регионалните вина, могат да се използват единствено за означаване на вина и продукти от грозде и вино, които отговарят на условията, предвидени в нормативните актове.”
  § 10. В чл. 10 думата “биват” се заменя със “са”
  § 11. В чл. 12, ал.1 изречение второ думата “биват” се заменят със “са”.
  § 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “биват” се заменят със “са”.
  2. В ал. 3 думите “са винаги получени” се заменят със “се получават само”
  3. В ал. 5 след думите “вина от” се заменят с ” вина произведени в” и думите “ал.7” се заменя с “ал.8”.
  § 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думата “биват” се заменя със “са”.
  2. В ал. 2 и 3 думите “качествени вина от” се заменя с “качествени вина произведени в”.
  § 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
  2/10

  1. В ал. 2 след думите “качествени ликъорни вина от” се заменят с “качествени вина произведени в” и думите “ал.7” се заменя с “ал.8”.
  2. В ал. 3 след думите “качествени вина от” се заменят с “качествени вина произведени в” и думите “ал.7” се заменя с “ал.8”.
  § 15. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. Досегашна ал.3 става ал.7 и се изменя така :
  “(7) Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" е не по-малък от 20 процента тегловни”
  2. Алинеи 4-6 стават ал.З-5
  3. Създава се нова ал.6
  “(6) Ароматизирана напитка на основа на вино е напитка на основа на вино, към което са добавени ароматизиращи субстанции с или без добавка на гроздова мъст и с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 7 обемни процента и непревишаващо 14,5 обемни процента.
  § 16. В чл. 18, ал. 2 след думите “качествени вина от ” се заменят с думите “качествени вина произведени в” и думите “ал.7” се заменя с “ал.8”.
  § 17. Наименованието на Глава трета се изменя така:
  “ Глава трета
  Управление и контрол на лозаро-винарския потенциал”
  § 18. Създава се чл. 21а
  “Чл.21а. За управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал ИАЛВ поддържа информационна система.”
  § 19. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. Наименованието се изменя така: “Декларации за реколта, производство и стокова наличност”
  2. В ал. 2 думата “задължително” се заличава.
  3. В ал. 3 изречение второ се думите “деклариране пред” се добавят думите “териториалните звена на”
  4. Алинея 4 и се изменя така:
  ‘74/ Декларациите по ал. 1 и 2 се подават задължително ежегодно най-късно до 10 декември. Декларацията по ал. 3 за съхраняваните към 31 юли количества гроздова мъст и вино се подава най-късно до 20 август. Формата, съдържанието и редът за подаване на декларациите по ал. 1-3 се определят с наредбата по чл. 43, ал. 3”.
  5. В ал. 5 думите “регионалната лозаро-винарска камара” се заличават и след думите “производителите на” се добавят думите “ грозде и”.
  § 20. В чл. 22а след думите “продуктите по чл.1” се добавят думите “с изключение на спиртните напитки”.
  § 21. В чл.23 се правят следните изменения:
  1. Наименованието се изменя така: “Очертаване на лозарските стопанства и вписването им в регистър”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Съдържанието на специализираните карта и регистър, както и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.”
  3. Алинея 3 се отменя
  § 22. Създава се нов чл.23а
  3/10

  “Чл.23а (1)Изпълнителната агенция по лозата и виното създава и поддържа регистър на лозарските стопанства. Условията и редът за създаването и поддържането на регистъра се определят с наредбата по чл. 23, ал. 2.
  (2) Физическите и юридическите лица производители на винено грозде са длъжни да регистрират в ИАЛВ управляваните от тях лозарски стопанства.
  (3) За регистриране на всяко лозарско стопанство лицата подават заявление в териториалното звено на ИАЛВ на чиято територия се намира най-голямата обща площ на имотите заети с лозови насаждения. Към заявлението се прилагат:
  1. справка-декларация за местонахождението на лозовите насаждения;
  2. оригинал на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица;
  в) копие от карта за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и копие от удостоверение за данъчна регистрация за лицата регистрирани по ТЗ и по Закона за кооперациите.
  (4) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените документи съответното ТЗ на ИАЛВ в 7 дневен срок уведомява писмено заявителя.
  (5) Заявителят е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14 дневен срок след получаване на уведомлението.
  (6) ИАЛВ вписва лозарските стопанства в регистъра в 14 дневен срок от подаване на документите, или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите.
  (7) Всяко лозарско стопанство се вписва в регистъра по ал.1 с индивидуален идентификационен номер.
  (8) Идентификационният номер по ал.7 се състои от 11 цифри, като първата идентифицира лозарския район, втората-номера на ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на лозарското стопанство, от трета до седма- кода по ЕКАТТЕ на населеното място в землището, в което се намират лозарските имоти, от осма до единадесета - пореден номер на вписването.
  (9) Физическите и юридическите лица, управляващи регистрирани лозарски стопанства са длъжни в 30 дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелствата по ал.3, както и промяна в структурата на лозарското стопанство, да ги заявят пред ТЗ на ИАЛВ по месторегистрация на лозарското стопанство.”
  § 23. Чл.23а става чл.23б и в него се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ се заличава.
  2. В ал. 4, изречение първо, думите “при условията и по реда на Наредбата по ал.1” се заличават.
  3. Ал. 6 се изменя така:
  “(6) Министерският съвет определя с наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на Националния резерв.”
  § 24. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието след думата “естественото” се добавя думата “обемно”.
  2. В ал. 1 след думата “съдържание” се добавят думите “може да се извърши максимално до 2 обемни процента:”
  § 25. В чл. 32, ал.1 думите “лозаро-винарска напитка”се заменят с думите “напитка от грозде и вино”
  § 26. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2.
  “(2) Физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район и вината, предназначени за износ се извършват от акредитираните и нотифицирани лаборатории на ИАЛВ.”
  2. ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  4/10

  “(3) Органолептична оценка на вината, ракиите и виненото бренди се извършва от регионални дегустационни комисии към регионалните лозаро-винарски камари и централна арбитражна дегустационна комисия към Министерството на земеделието и горите. Устройството и дейността на дегустационните комисии се определят с правилник, издаден от министъра на земеделието и горите.”
  3. Алинея 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Органолептичната оценка се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 1.”
  4. Създава се нова ал. 5.
  “(5) Органолептичната оценка на качествени вина произведени в определен район и вина предназначени за износ се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 2.”
  5. Създава се нова ал. 6.
  “(6) За извършването на физико-химичен и микробиологичен анализ в лабораториите по ал. 2 ИАЛВ събира такси в размер определен в тарифа на Министерския съвет.”
  6. Алинея 4 става ал.7 и се изменя така:
  “(7) Министърът на земеделието и горите издава наредба за вземането на проби и методите за анализ.”
  § 27. Създава се нов чл. 37а.
  “Чл.37а. (1) Производителите на вино могат да предадат за дестилация в регистрирани дестилерии, винената утайка и джибрите, получени в резултат на винопроизводството.
  (2) Алкохолното съдържание на продуктите по ал. 1 не може да бъде по-малко от 10%, сравнено с алкохолното съдържание на произведеното вино, получено от директната преработка на прясно грозде.
  (3) Условията и реда за регистриране на дестилериите по ал.1 се определят с наредба на министъра на икономиката”.
  § 28. В чл. 39, ал. 4 думите “ал. 8” се заменя с “ал. 11”
  § 29. В наименованието на глава шеста, раздел I думите “и лицензиране” се заличават.
  § 30. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите “Националната лозаро-винарска камара” се заменят с думите “регионалните лозаро-винарски камари”
  2. В ал. 2 думата “районните” се заменя с “регионалните”
  3. В ал. 3 думите “лицата, които имат лицензия за тази дейност, издадена от министъра на икономиката” се заменят с “лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които са вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки” и се създава изречение второ “Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки е публичен.”
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Производителите на спирт, дестилати и се регистрират в Министерство на икономиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката заявление за регистрация, към което са приложени следните документи:
  1. оригинал или нотариално заверено копие на решението за съдебна регистрация и на удостоверението за актуално съдебно състояние на фирмата;
  2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и конкретизация на местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;
  5/10

  3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
  4. оригинал или нотариално заверено копие на заверена техническа спецификация за производство на спирт,дестилати или спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на Наредбата за определяне на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за използването им по ч.36;
  5. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална хигиенно-епидемиологична инспекция;
  6. списък с трите имена и ЕГН на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл.40б, ал.3;
  7. заверени от търговеца копия на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и на удостоверението за данъчна регистрация;
  8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако не му е наложена административна санкция за това по реда на чл. 100 и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването;
  9. документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на икономиката по закона за държавните такси, одобрена с постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. ( обн., ДВ бр. 55 от 1995 г. ; изм. и доп., бр. 31 от 2000 г. и бр.47 и 59 от 2001 г.)
  5. Алинеи 5, 6 и 7 се отменят.
  6. Създават се нови ал. 5, 6, 7, 8. 9 и 10;
  “(5) Въз основа на заявлението с документите по ал.4 министъра на икономиката или упълномощен от него зам. министър в срок от 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях, издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки при условия и ред, определени с наредбата по чл. 11.
  (6) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за вписването в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки:
  1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока, определен с наредбата по ал. 11;
  2. при условия, че след извършената проверка на място бъде установено, че заявителя не разполага с необходимите технологични възможности за производството на заявените напитки и. или продукти
  (7) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър със заповед заличава от регистъра по чл.5 производител на спорт, дестилати и спиртни напитки:
  1. по молба на производителя;
  2. при прекратяване или ликвидация на търговеца;
  3. при смърт на физическото лице - търговец;
  4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган:
  а) че производителят не може да осигури необходимите технологични и санитарно-хигиенни условия за производство на спирт, дестилати и/или спиртни напитки;
  6/10

  б) спиране на производството от производителя за период от 6 месеца, констатирано от контролните органи по закона;
  в) че има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, което не е било декларирано пред органа по издаването;
  г) че има повторно нарушаване на изискванията за деклариране на изменения и допълнения в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки; при неводене на дневниците по чл. 406; при вписване на неверни данни в дневниците ; при непредставяне на декларация , определена с наредбата по чл.11, за произведените, наличните и реализираните количества и асортименти спирт,дестилати и спиртни напитки; при производство на токсични или фалшиви продукти.
  (8) Производител, който е заличен от регистъра при условията на ал.7, т.4 може да кандидатства за вписване в регистъра на производителите по реда на чл.5 не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по т.4, буква “а” - след осигуряване на необходимите условия.
  (9) Заповедите по ал.5 и 7 подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд
  (10) При промяна в обстоятелствата по ал.4 в срок от 14 дни регистрирания производител на спирт, дестилати и спиртни напитки подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират системата на Министерство на икономиката по Закона за държавните такси. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ла.5 и 6”
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите “и лицензиране” и “и отнемане на лицензните” се заличават, а думата “лицензираните” се заменя с “регистрираните”
  § 31. Създава се чл. 40а:
  “Чл.40а. (1) Спазването на технологичните изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.
  (2) Заверяването на техническата спецификация се извършва посредством проверка и съгласуване на съдържанието на спецификацията чрез полагане на подпис, дата и номер от длъжностни лица - държавни инспектори, упълномощени за това от министъра на икономиката.
  (3) За получаване на заверка производителите по ал.1 представят изготвена съобразно утвърден от министъра на икономиката образец на техническа спецификация за производството на спирт, дестилат и спиртна напитка.
  (4) При непълноти и/или неточности по представената техническа спецификация длъжностните лица по ал.2 в срок от 14 дни изпращат писмо на заявителя с указания за отстраняването им в срок не по-дълъг от един месец.
  (5) При неотстраняването на непълнотите и/или неточностите в срока по ал.4 техническата спецификация се оставя без разглеждане.
  (6) Длъжностните лица заверяват техническата спецификация по ал. 1 в срок от 14 дни от постъпването и или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите по ал.4.
  (7) Изменения и допълнения на техническите спецификации се правят по реда на наредбата по чл.40, ал. 11”.
  7/10

  § 32. Създава се чл.40б:
  “Чл.40б. производителите на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни да водят дневници, в които да вписват данни, позволяващи да се определят и контролират автентичността , произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Изискванията за воденето на дневниците, както и подлежащите на вписване данни се определят с наредбата по чл.40, ал.11.”
  § 33. В чл. 41, ал. 2 след думите “ лозаро-винарските камари” се добавят думите “Изпълнителната агенция по лозата и виното”
  § 34. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “безопасни” се заличава, след думите “нормативните актове” се поставя запетая и се добавят думите “а по отношение на спиртните напитки и на”
  2. В ал. 2 думите “с наименование за произход” се заменят с думите “произведени в определен район, а думите “сертификат за произход” се заменят с думите “контролен номер”.
  § 35. В чл. 46, ал. 4 се изменя така:
  “/4/ При неблагоприятни природно-климатични условия по предложения на Изпълнителната агенция по лозата и виното съгласувано с Националната лозаро- винарска камара, за вината произведени на територията на Република България, може да бъде разрешено увеличаването на максималното общо съдържание на серен диоксид най-много с 40 милиграма на литър при условия и по ред, определен в наредбата по чл.26, ал.1.”
  § 36. В чл. 47, ал. 2 думите “качествени вина от” се заменят с думите “качествени вина произведени в”, а думата “географски” се заличава.
  § 37. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “качествени вина от” се заменят с думите “качествени вина произведени в”.
  § 38. В чл. 51, ал. 1, т. 2 числото “4,5” се заменя с “3,5”.
  § 39. Създава се нов чл. 51а:
  “Износ на вина и продукти от грозде и вино
  Чл.51а. (1) При износ на вина и продукти от грозде и вино за държавите от ЕС и държавите с приравнените режими, ИАЛВ заверява документ VI-1 по ред и условия, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
  § 40. Наименованието на Глава осма се изменя така :
  “Лозаро-винарски камари и регистър на производителите”
  § 41. Наименованието на Раздел I се изменя така:
  “Регионални лозаро-винарски камари”
  § 42. Член 52 се изменя така:
  “Чл.52.(1) Създават се регионални лозаро-винарски камари, които са юридически лица регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (2) В един лозарски район може да има само една регионална лозаро-винарска камара.
  (3) Право на наименование "Регионална лозаро-винарска камара" имат само юридически лица, отговарящи на условията по този закон.
  (4) Регионалната лозаро-винарска камара може да придобива и да притежава имущество.
  § 43. Чл. 53 се изменя така:
  “Чл.53. /1/ Регионалната лозаро-винарска камара:
  8/10

  1. защищава интересите и подпомага производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино;
  2. подпомага държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на лозарството и винарството и разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани с развитието на лозарството и винарството;
  3. подпомага членовете си в организирането и осъществяването на специализирано обучение;
  4. води регистър на грозде и вино производителите;
  5. приема професионални правила за региона.
  /2/ Към регионалните лозаро-винарски камари действат регионални дегустационни комисии.
  § 44. Член 54 се изменя така:
  “Чл. 54 (1) Членове на регионалната лозаро-винарска камара са:
  1. собствениците на регистрирани лозарски стопанства;
  2. производители на вино предназначено за пазара.
  3. сдружения на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино
  (2) Членовете на регионалната лозаро-винарска камара дължат членски внос при
  условия и по ред, определени в устава на регионалната камара и решенията на общото й събрание.”
  45 Чл. 55 се изменя така:
  “Чл. 55. Всички собственици на регистрирани лозарски стопанства и производители на грозде, вино и продукти от грозде и вино, предназначени за пазара са длъжни да се регистрират в регистъра на грозде и вино производителите към регионалната лозаро-винарска камара, по ред и условия, определени в устава на камарата.”
  § 46. Член 56 се изменя така:
  “Чл. 56. (1) Управителни органи на регионалната лозаро-винарска камара са общото събрание и управителният съвет.
  (2) Устройството и дейността на регионалната лозаро-винарска камара се уреждат в устав.”
  § 47. Член 57 се изменя така :
  “Чл. 57. Общото събрание е върховен орган на регионалната лозаро-винарска камара.”
  § 48. Член 58 се изменя така:
  “Чл.58. (1) Общото събрание на регионалната камара се състои от представители на всички нейни членове.”
  § 49. Член 59 се изменя така:
  “Чл.59. Общото събрание:
  1. приема, изменя и допълва устава;
  2. взема решения за сливане, вливане, отделяне и разделяне;
  3. избира и освобождава от длъжност членовете на управителния съвет;
  4. приема основните насоки и програма за дейността на камарата;
  5. приема бюджета;
  6. приема отчета за дейността на управителния съвет.”
  § 50. Член 60 се изменя така:
  “Чл. 60. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път в годината от управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на общото събрание.
  (2) Свикването и провеждането на заседанията на общото събрание се уреждат с устава на регионалната лозаро-винарска камара.”
  9/10

  § 51. Член 61 се изменя така:
  “Чл. 61 (1) Управителният съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява дейността на камарата. Той осъществява и всички други функции, които по закон или според устава не спадат в правомощията на друг орган.
  (2) Управителният съвет може да назначи изпълнителен директор, когато това е предвидено в устава. Изпълнителният директор може да не е член на регионалната камара.”
  § 52. Член 62 се изменя така:
  “Чл.62. (1) Управителният съвет на регионалната лозаро-винарска камара се състои от председател и четирима до осем членове, които се избират за срок от 3 години. Член на управителния съвет може да бъде само член на регионалната лозаро- винарска камара.
  (2) Свикването и провеждането на заседанията на управителния съвет на регионалната лозаро-винарска камара се уреждат с устава.”
  § 53. Член 63 се изменя така:
  “Чл.63 Председателят на управителния съвет на регионалната лозаро-винарска камара представлява камарата, организира изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет и ръководи текущата дейност на камарата. Когато се допуска назначаване на изпълнителен директор, в устава се предвижда кои от правомощията на председателя на управителния съвет се предоставят на изпълнителния директор.”
  § 54. Член 64 се изменя така:
  “Чл. 64. Регионалната лозаро-винарска камара събира такси за услугите, които предоставя в размер определен от Общото събрание.”
  § 55. Наименованието на Раздел П се изменя така:
  “Регистър на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино”
  § 56. Член 65 се изменя така:
  “Чл. 65. (1) Всяка регионална лозаро-винарска камара води регистър на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино от нейния лозарски район.
  (2) Регистърът на производителите е публичен.”
  § 57 Член 66 се изменя така:
  “Чл.66 (1) На вписване в регистъра на производителите подлежат следните обстоятелства:
  1. името, ЕГН, местожителството и адресът на производителя - физическо лице, съответно фирмата, седалището, адресът на управление, данните по регистрацията и БУЛСТАТ на производителя юридическо лице, когато е регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
  2. дейностите, които се упражняват;
  3. местонахождението на обектите където се извършва производството на вино и продукти от грозде и вино, местонахождението на лозовите насаждения;
  (2) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 1, за което се подава молба, придружена със съответните документи, в 14-дневен срок от настъпването им.”
  § 58. Създава се нов чл. 67:
  “Чл. 67 (1) Вписването в регистъра става по искане на производителите (2) Заявлението за вписване трябва да съдържа:
  1. името, съответно фирмата и адреса на заявителя;
  2. подлежащите на вписване обстоятелства;
  3. подпис на заявителя.
  10/10

  (3) Към заявлението за вписване се представят:
  1. за собствениците на лозарски стопанства уведомление за регистрация на лозарското стопанство издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
  2. за лицата, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите - копие от решението за съдебна регистрация и оригинал на удостоверение за актуално съдебно състояние на търговеца, както и копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и копие от удостоверението за данъчна регистрация;
  3. квитанция за внесена такса.”
  § 59. Създава се нов чл. 68:
  “Чл. 68 (1) Регионалната лозаро-винарска камара се произнася по искането за вписване в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
  (2) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в 1-месечен срок от уведомяването искането се оставя без разглеждане.
  (3) Регионалната лозаро-винарска камара може да извършва проверки за истинността на представените данни и документи, както и служебно да събира и друга информация за заявителя, когато такава е необходима.
  (4) Вписванията се извършват от лица, определени с решение на управителния съвет на регионалната лозаро-винарска камара да водят и съхраняват регистъра на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино, които:
  1. водят входящ регистър на постъпилите заявления
  2. вписват в регистъра данните и обстоятелствата определени за вписване;
  3. съхраняват документите;
  4. дават справки и вписват промените по партидите.
  (5) На вписано в регистъра по чл.14 ал.1 лице се издава удостоверение по образец, одобрен от Националната лозаро-винарска камара.
  (6) Лицата, водещи регистрите, комплектоват документацията на всеки заявител в отделно дело, което носи поредния номер на партидата. На корицата на делото се отбелязват номерът на делото и номерът на тома и страницата на регистъра.”
  § 60. Създава се нов чл. 69:
  “Чл.69. (1) Вписването в регистъра на производителите се заличава:
  1. по молба на регистрираното лице, респективно наследниците или правоприемниците;
  2. при смърт на физическото лице или прекратяване или ликвидация на юридическото лице.
  (2) В случаите по ал. 1 в регистъра се извършва отбелязване за заличаване по партидата на производителя.”
  § 61. Създава се нов чл.70:
  “Чл. 70. Всяка регионална лозаро-винарска камара изпраща ежемесечно в Националната лозаро-винарска камара извлечения за вписаните, съответно заличени производители за попълване и поддържане на актуалното състояние на централния регистър на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино.”
  § 62. Към Глава осма се създава Раздел Ш с наименование “Национална лозаро-винарска камара” с нови членове 71-83
  “Раздел III
  Национална лозаро-винарска камара
  Чл. 71. (1) Националната лозаро-винарска камара е организация на
  производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино в Република България.
  11/10

  (2) Националната лозаро-винарска камара подпомага и защитава общите интереси на своите членове и съдейства за развитието на лозарството и винарството в страната и утвърждаване на техния престиж. Националната лозаро-винарска камара може да придобива и да притежава имущество.
  (3) Националната лозаро-винарска камара е юридическо лице със седалище София.
  (4) Членове на Националната лозаро-винарска камара могат да бъдат:
  1. регионалните лозаро-винарски камари;
  2. физически и юридически лица коитоса собственици или обработват лозя с площ над 100 дка, производители на вино и продукти от грозде и вино с общ обем над 1 мил.литра годишно, както и търговци на вино и продукти от грозде и вино с годишен оборот над 5 мил.литра годишно;
  3. научни лозарски и/или винарски организации;
  4. производители на лозов посадъчен материал, както и други лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството , производството и търговията с вина в република България;
  (5) Националната лозаро-винарска камара приема устав за устройството и дейността си.
  Чл. 72. (1) Националната лозаро-винарска камара:
  1. провежда обща политика за защита интересите на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино и техните организации;
  2. участва в разработването на проекти и изготвя становища по нормативните актове, свързани със лозаро-винарски сектор и специализираното обучение;
  3. приема професионални правила;
  4. организира обучението на лозарите и винарите, изготвя правила за провеждането му и следи за тяхното изпълнение;
  5. обобщава постъпилата от регионалните лозаро-винарски камари информация;
  6. води централен регистър на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино на основата на регионалните регистри;
  7. координира дейността на регионалните лозаро-винарски камари;
  8. организира търговското представяне на българските вина;
  9. създава и разпространява информационни материали, организира участия в изложения, промоции в магазинната мрежа, създава информационни програми и Интернет сайтове за различни марки и категории вина.
  Чл. 73 Органи на Националната лозаро-винарска камара са общото събрание, управителен съвет и контролната комисия.
  Чл.74. (1) Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара се състои от представители на регионалните лозаро-винарски камари и националните браншови сдружения на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино по определена в устава норма на представителство.
  (2) Представителите на регионалните лозаро-винарски камари съставляват най- малко половината от членовете на общото събрание.
  Чл. 75. Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара:
  1. приема, изменя и допълва устава;
  2. избира членовете на управителния съвет и контролната комисия;
  3. по предложение на управителния съвет признава представителността и приема за членове национални браншови сдружения.
  Чл. 76. (1) Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара се свиква най-малко един път в годината.
  12/10

  (2) Свикването и провеждането на общото събрание на Националната лозаро- винарска камара се извършва при условия и по ред, предвидени в устава.
  Чл. 77. Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара изпълнява решенията на общото събрание и направлява дейността на камарата.
  Чл. 78. (1) Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара се състои от председател и осем до четиринадесет членове, които се избират за срок от 3 години. Членове на управителния съвет могат да бъдат само членове на регионалните лозаро-винарски камари и представители на приети за членове национални браншови сдружения.
  (2) Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара може да образува свои органи - комисии, съвети и други, които да подпомагат неговата дейност.
  (3) Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара може да назначи изпълнителен директор, ако това е предвидено в устава. Изпълнителният директор може да не е член на регионална лозаро-винарска камара, нито представител на прието за член национално браншово сдружение. Изпълнителният директор може да бъде освободен от управителния съвет по всяко време.
  Чл. 79. Председателят на управителния съвет на Националната лозаро-винарска камара представлява камарата, организира изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет и ръководи текущата дейност на камарата. Когато се допуска назначаване на изпълнителен директор, в устава се предвиждат правомощията, които се предоставят на изпълнителния директор.
  Чл. 80. Членовете на контролната комисия се избират за срок от 3 години. Контролната комисия избира от състава си председател.
  Чл. 81. (1) Контролната комисия проверява дейността на управителните органи на Националната лозаро-винарска камара и регионалните лозаро-винарски камари и отчита своята дейност пред общото събрание.
  (2) Членовете на контролната комисия могат да участват в заседанията на управителния съвет на Националната лозаро-винарска камара и управителните съвети на регионалните лозаро-винарски камари със съвещателен глас.
  Чл. 82. Националната лозаро-винарска камара събира такси за услугите, които предоставя в размер определен от Общото събрание.
  Чл. 83. (1) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт взаимодействат с Националната лозаро-винарска камара и с регионалните лозаро-винарски камари за постигане целите на закона и обменят необходимата информация.
  (2) При разработване на проекти на нормативни актове, свързани с лозаро- винарския, компетентните държавни органи изискват становището на Националната лозаро-винарска камара.”
  § 63. Създава се нова Глава девета с наименование “Национален съвет по лозарство и винарство и регионални съвети” с нови членове 84, 85
  “Глава 9
  Национален съвет по лозарство и винарство и регионални съвети
  Чл. 84. (1) Създават се регионални съвети по лозарство и винарство (РСЛВ) със седалища София, Плевен, Варна, Бургас, Сливен и Пловдив.
  (2) РСЛВ се състои от:
  1. представители на областната администрация;
  2. представители на местната администрация;
  3. представители на регионалните лозаро-винарски камари;
  4. представители на научните организации и специализирани учебни заведения;
  5. други лица, които допринасят за развитието на лозарството и винарството;
  13/10

  (3) Ръководителят на ТЗ на ИАЛВ свиква и ръководи заседанията на РСЛВ.
  (4) Регионални съвети по лозарство и винарство:
  1. съдействат при прилагането на стратегията за развитието на лозарството и винарството;
  2. обсъждат и предлагат мерки за решаване на проблемите на лозарството и винарството на местно ниво;
  3. определят представител в НСЛВ;
  Чл. 85. (1) Към министъра на земеделието и горите като консултативен орган се създава Национален съвет по лозарство и винарство (НСЛВ).
  (2) Националният съвет по лозарство и винарство се състои от 30 члена, от
  които:
  1. по 1 представител излъчен от РСЛВ съгласно чл.84, ал.4, т.3
  2. шест представители от държавната администрация, определени от министъра на земеделието и горите;
  3.15 представители излъчени от Националната лозаро-винарска камара.
  (2) Министърът на земеделието и горите свиква и ръководи заседанията на
  съвета.
  (3) Националният съвет по лозарство и винарство:
  1. съдейства за прилагането на Националната стратегия за развитие на лозарството и винарството;
  2. изготвя годишен доклад за състоянието на лозарството и винарството в страната и го представя на министъра на земеделието и горите, министъра на икономиката и на министъра на финансите;
  3. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с лозаро- винарския сектор;
  4. изготвя становища по нормативните актове, свързани с лозарството и винопроизводството;
  5. изпълнява и други функции определени в правилника по ал. 4.
  (4) Министърът на земеделието и горите издава правилник за устройството и дейността на съвета.”
  § 64. Създава се нова Глава десета с наименование “Контрол” и с нови членове 86 - 90.
  “Глава десета
  Контрол
  Чл.86. (1) За осъществяване на контрол по спазването на изискванията на закона по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздова мъст, продуктите от грозде и вино и вината се създава Изпълнителна агенция по лозата и виното към министъра на земеделието и горите.
  (2) Изпълнителната агенция по лозата и виното е юридическо лице, изцяло на бюджетна издръжка, със седалище София.
  (3) Министерският съвет приема правилник за устройството, структурата, организацията и дейността на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
  Чл.87. (1) За осъществяване на контрол на лозарския потенциал ИАЛВ:
  1. извършва проверки на място за съответствие на данните от декларациите за местонахождението на лозарските имоти, за реколта, за производство, за съхранявани количества.
  2. извършва проверки на място за съответствие на данните от декларациите за изкореняване, засаждане и презасаждане на винени сортове лози.
  3. извършва документални проверки и проверки на място за спазването на реда на засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозовите насаждения.
  14/10

  4. следи динамиката на зреене на гроздето.
  (2) За осъществяване на контрол на производството и търговията на вина и продукти от грозде и вино ИАЛВ:
  1. извършва документални проверки и проверки на място за спазване на разрешените енологични практики и обработки;
  2. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на качествено вино произведено в определен район;
  3. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на регионално вино;
  4. извършва документални проверки и проверки на място за верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;
  5. взема проби за физико-химичен и микробиологичен анализ, и за органолептична оценка;
  6. извършва физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район и на вина, предназначени за износ;
  7. определя и дава контролен номер на качествените вина произведени в определен район и следи за правилното му използване;
  8. извършва проверки за спазването на изискванията за означаването и търговското представяне на вината и продуктите от грозде и вино;
  (3) За осъществяване целите на контрола по ал. 1 и 2 длъжностните лица на ИАЛВ имат право на свободен достъп до:
  1. лозовите насаждения;
  2. обектите за производство, съхранение и търговия на вино и продукти от грозде и вино;
  3. транспортни средства, превозващи грозде, вино и продукти от грозде и вино;
  4. дневниците за водене на технологичния процес, счетоводни и други документи, необходими за целите на контрола и могат да изискват заверени копия от тях;
  (4) Длъжностните лица на ИАЛВ могат да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;
  Чл. 88. Длъжностните лица на ИАЛВ са длъжни да:
  1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
  2. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;
  3. дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
  Чл. 89. Длъжностните лица на ИАЛВ са длъжни да:
  1. опазват служебната, производствената и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й.
  2. уведомяват съответния специализиран орган за контрол в случаите, когато считат, че е налице нарушение на друг нормативен акт.
  Чл. 90. (1) Изпълнителната агенция по лозарство и винарство и другите контролни органи си сътрудничат и взаимно се информират за резултатите от контролната си дейност.
  (2) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и взаимодействат с ИАЛВ. В рамките на това сътрудничество те си предоставят необходимата информация.”
  § 65. Досегашна Глава девета става Глава единадесета
  15/10

  § 66. Досегашният чл. 67 става чл. 91 и в ал.1 думите “НЛВК” се заменят с думите “Националния съвет по лозарство и винарство”
  § 63. Създава се Глава дванадесета с наименование “Фонд “Българско вино” с нов чл. 92
  “Глава дванадесет
  Фонд “Българско вино”
  Чл. 92. (1) Към НЛВК се създава се фонд "Българско вино" при условия и ред определени с устава на камарата.
  (2) Средствата от фонда се използват за провеждане на рекламни кампании, финансиране на участия в панаири и изложения, организиране на промоции и всякакви други дейности, имащи за цел популяризиране на българското вино в страната и в чужбина.
  (3) Средствата на фонда се набират от:
  1. доброволни годишни вноски на производителите на вино в размер от 0.005 до 0.02 лева, направени в срок до 31 март на съответната година;
  2. целева субсидия, отпусната от ДФ “Земеделие” в размер равен на сумата набрана от доброволните вноски по т. 1;
  3. дарения, помощи и други привлечени средства.
  /4/ Управлението и контролът по разходването на средствата по ал. 3 се извършва съвместно от представители на ДФ “Земеделие” и УС на НЛВК.
  § 64. Глава десета става Глава тринадесета
  § 65. Досегашният чл. 68 става чл.93 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  § 66. Досегашният чл. 69 става чл.94 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  § 67. Досегашният чл. 70 става чл.95 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  § 68. Досегашният чл. 71 става чл.96 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  § 69. Досегашният чл. 72 става чл.97
  § 70. Досегашният чл. 73 става чл.98 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  § 71. Досегашният чл.74 става чл.99 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  § 72. Член 75 се отменя § 73. Създава се чл. 100:
  “Чл.100. Който произвежда спирт, дестилати и/или спиртни напитки, без да е вписан в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.”
  § 74. Създава се чл. 101:
  “Чл.101. Които не заяви за вписване в регистъра изменение или допълнение в обстоятелството по издаденото му удостоверение за производство на спирт. Дестилати и спиртни напитки в законоустановения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.”
  § 75. Създава се чл. 102:
  “Чл. 102. Производител на спирт, дестилати и спиртни напитки, който ; не води дневници по чл.40б;вписва неверни данни в дневниците по чл.40б; не предостави декларация за произведените, наличните и реализираните количества спирт, дестилати и спиртни напитки; произведе токсични спиртни напитки, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 10 000 лв.”
  § 76. Досегашният чл. 76 става чл.103 , и в него след думите “23а” се добавят думите “236”, числото “40” се заличава и числото “1500” се заменя с “3000”
  § 77. Досегашният чл. 77 става чл.104 и в него думите “68-76” се заменят с “93- 102”
  16/10

  § 78. Досегашният чл. 77а става чл. 105 и в него думите “23а” се заменя с “236”
  § 79. Досегашният чл.78 става чл.106 и в него думите “68-76” се заменят с “93- 102”
  § 80. Досегашният чл.79 става чл. 107 и в ал. 1 след думите “министъра на икономиката” съюзът “и” се заменя със запетая, след думите “Изпълнителната агенция по лозата и виното” се поставя запетая и се добавя ”на председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите”.
  § 81. В § 1 от Допълнителната разпоредба в т. 41 след думите “правно основание” се добавя “грозде” и се поставя запетая.
  § 82. Параграфи 8, 9 и 10 от Преходни и заключителни разпоредби се отменят.
  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 83. Производителите на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни в срок до 01.01.2006 г., да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.31а.
  § 84. Разпоредбата на чл.37а влиза в сила от 01.01.2007 г.
  § 85. Лицата които са получили разрешение (лицензни) за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки по досегашния ред запазват правата си по тях до изтичането на срока им.
  § 86. В Закона за храните (ДВ, бр. 90 от 1999 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 12, ал.2,т.2 думите “разрешение за ползване на помещенията, издадено по реда на чл.201 и в съответствие с изискванията на чл.164 от закона за териториалното и селищно устройство” се заменят с ’’разрешение за ползване на строежите, издадено по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията”
  2. чл. 12, ал.2,т.4 се изменя така:
  “комплексно разрешително в случаите, когато такова е издадено по реда на глава
  осма раздел II от Закона за опазване на околната среда”
  § 87. Навсякъде в закона думите “Министерство на промишлеността”, “министърът на промишлеността”, “министъра на промишлеността” се заменят съответно с “Министерство на икономиката” , “Министърът на икономиката”, “министъра на икономиката”
  § 88. НВЛК и РЛВК привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.


  17/10
  Форма за търсене
  Ключова дума