Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
29/01/2004 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  за второ гласуване
  Относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  за второ гласуване
  Относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  След депозирането в деловодството на Народното събране на доклада за второ гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, с вх. № 453-07-1 от 20.01.2004 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 22.01.2004 г., на което допълнително се обсъдиха няколко текста от законопроекта. След проведеното гласуване бяха коригирани текстовете на параграфи № 26, 32а, 34а, 66, 77а, 80а, 85, 87, 89а, 896, 89г, 90а, 91 и Приложение № 1 към чл. 1, ал.2. За съдържанието на тези параграфи внасям допълнителен доклад за второ гласуване по същия законопроект.
  Моля представения допълнителен доклад за второ гласуване да се счита като неразделна част към внесения вече в деловодството на събранието “Доклад за второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки” вх. № 453-07-1 от 20.01.2004 г.
  ПРИЛОЖЕНИЕ: Допълнителен доклад към доклада за второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки” вх. № 453-07-1 от 20.01.2004 г.  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНА СЪБРАНИЕ Комисия по земеделието и горите
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  за второ гласуване към доклад вх. № 453-07-1 от 20.01.2004 г.
  Комисията предлага следните промени към доклада:
  L_§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2.
  “(2) Физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район и вината, предназначени за износ се извършват от акредитираните и нотифицирани лаборатории на ИАЛВ.”
  2. ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Органолептична оценка на вината, ракиите и виненото бренди се извършва от регионални дегустационни комисии към регионалните лозаро-винарски камари и централна арбитражна дегустационна комисия към Министерството на земеделието и горите. Устройството и дейността на дегустационните комисии се определят с правилник, издаден от министъра на земеделието и горите.”
  3. Алинея 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Органолептичната оценка се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 1.”
  4. Създава се нова ал. 5.

  “(5) Органолептичната оценка на качествени вина произведени в определен район и вина предназначени за износ се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 2.”
  5. Създава се нова ал. 6.


  “(6) За извършването на физико-химичен и микробиологичен анализ в лабораториите по ал. 2 ИАЛВ събира такси в размер определен в тарифа на Министерския съвет.”
  6. Алинея 4 става ал.7 и се изменя така:
  “(7) Министърът на земеделието и горите издава наредба за вземането на проби и методите за анализ.”


  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНА СЪБРАНИЕ Комисия по земеделието и горите
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  за второ гласуване към доклад вх. № 453-07-1 от 20.01.2004 г.
  Комисията предлага следните промени към доклада:
  L_§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2.
  “(2) Физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район и вината, предназначени за износ се извършват от акредитираните и нотифицирани лаборатории на ИАЛВ.”
  2. ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Органолептична оценка на вината, ракиите и виненото бренди се извършва от регионални дегустационни комисии към регионалните лозаро-винарски камари и централна арбитражна дегустационна комисия към Министерството на земеделието и горите. Устройството и дейността на дегустационните комисии се определят с правилник, издаден от министъра на земеделието и горите.”
  3. Алинея 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Органолептичната оценка се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 1.”
  4. Създава се нова ал. 5.
  “(5) Органолептичната оценка на качествени вина произведени в определен район и вина предназначени за износ се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 2.”
  5. Създава се нова ал. 6.
  “(6) За извършването на физико-химичен и микробиологичен анализ в лабораториите по ал. 2 ИАЛВ събира такси в размер определен в тарифа на Министерския съвет.”
  6. Алинея 4 става ал.7 и се изменя така:
  “(7) Министърът на земеделието и горите издава наредба за вземането на проби и методите за анализ.”  Предложение от н.п. Алеко Кюркчиев
  По §26.
  Чл. 34, нова ал. 2 да отпадне “на ИАЛВ".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По §26.
  Чл. 34, ал. 2 се изменя така:
  “/2/ Физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район и вината, предназначени за износ се извършват от изпитвателни лаборатории на ИАЛВ. За издаване на документа по чл. 51а, ал. 1 физико-химичен и микробиологичен анализ на вината се извършва от референтната лаборатория на ИАЛВ гр. София.
  Комисията подкрепя предложението по принцип
  Комисията предлага следната редакция на 8 26. който става 8 29.
  § 29. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2.
  “(2) Физико-химичен и микробиологичен анализ на вина за утвърждаването им като качествени вина, произведени в определен район, и за осъществяването на КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО, както и за издаването на документ по чл. 51а. се извършват от лаборатории на ИАЛВ.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Органолептична оценка на вината, ракиите и виненото бренди се извършва от регионални дегустационни комисии към регионалните лозаро-винарски камари и централна арбитражна дегустационна комисия към Министерството на земеделието и горите. Устройството и дейността на дегустационните комисии се определят с правилник, издаден от министъра на земеделието и горите.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Органолептичната оценка се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 1.”
  4. Досегашната ал. 4 се отменя.
  5. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) Органолептичната оценка на качествени вина, произведени в определен район, и на вина, предназначени за износ, се извършва само на проби, които са придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 2.


  (6) За извършването на физико-химичен и микробиологичен анализ в лабораториите по ал. 2 ИАЛВ събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.”
  II. Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 32а със следното съдържание:
  “§ 32а. Създава се чл. 40 в.
  “Чл. 40в. /1 / Лицата, извършващи дейност в пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия /пунктове за ракиеизваряване/ се вписват в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. За вписването в регистъра не се заплаща такса.
  /2/ Лицата, извършващи дейност в пунктовете за ракиеизваряване се регистрират в Министерството на икономиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката заявление за регистрация, към което са приложени документите по чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, т. 7 и т. 8, както и списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес и които следва да отговарят на изискванията на наредбата по ал. 8.
  /3/ Въз основа на заявлението с документите по ал. 2 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник министър в срок от 14 дни от подаването на документите ши от отстраняването на пълнотите по тях издава ши отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. Относно отказа за издаване на удостоверение за регистрацията на лицата no cm. 1 важат разпоредбите на чл. 40, ал. 6.
  /4/ Министърът на икономиката ши упълномощен от него заместник министър със заповед заличава от регистъра лицето, извършващо дейност в пункта за ракиеизваряване:
  1. по молба на лицето;
  2. при смърт на физическото лице, упражняващо дейността в пункта за рекиеизваряване;
  3. при прекратяване и ликвидация на юридическото лице, упражняващо дейността в пункта за ракиеизваряване;
  4. при влязъл в сша акт на контролен орган:
  а/ че лицето не може да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия за ракиеизваряване в съответните пунктове;
  б/ че има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра, което не е е бшо декларирано пред органа по издаването;  в/ че има повторно нарушаване на изискванията за деклариране на изменения и допълнения в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра;
  г/ при производство на токсични ракии и в случаите, когато не се осигурени условия за производство съгласно изискванията на Наредбата за определяне на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условия за използването им по чл. 36.
  /5/ Лице, което е заличено от регистъра при условията на ал. 4 може да кандидатства за вписване в регистъра не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по ал. 4, т. 1 - след осигуряване на необходимите условия.
  /6/ Заповедите по ал. 3 и ал. 4 подлежат на обжалване по реда на Закона за върховния административен съд.
  /7/ При промяна на обстоятелствата по ал. 2, в срок от 14 дни, регистрираното лице подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ал. 3.
  /8/ Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране на лицата по ал. 1 и заличаването им от регистъра, данните подлежащи на вписване, начина на водене на документите, необходими за дейността им и контрола върху нея.
  /9/ Министърът на икономиката ежемесечно уведомява министъра на финансите и кметовете на общините за актуалното състояние на регистъра no cm. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на $ 32а. който става § 35.
  “§ 35. Създава се чл. 40в.
  “Чл. 40в. /1/ Собственици или наематели на пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия /пунктове за изваряване на ракия/ могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.
  /2/ Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация в съответната териториална данъчна дирекция, към което се прилагат документите по чл. 40, ал. 4, т. 1, 2, 3, 5 и 7, както и списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес /отговорници на пунктовете/ и които следва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 40 ал. 11.

  /3/ Въз основа на заявлението и приложените документи по ал. 2 съответният директор на териториалната данъчна дирекция, в срок от 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях, издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за регистрация. Директорът на териториалната данъчна дирекция отказва издаването на удостоверение за регистрация при наличие на обстоятелствата по чл. 40, ал. 6.
  /4/ Директорът на териториалната данъчна дирекция в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 изпраща на министъра на икономиката копие от удостоверението по ал. 3. Удостоверението съдържа данните по ал. 2 за регистрирания обект.
  /5/ Министърът на икономиката въз основа на удостоверението по ал. 3, вписва пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали в специален раздел на регистъра по чл. 40, ал. 3. За вписването в регистъра не се заплаща такса.
  /6/ Директорът на териториалната данъчна дирекция със заповед обезсилва удостоверението:
  1. по молба на собственика;
  2. при смърт на физическото лице;
  3. при прекратяване или ликвидация на търговеца;
  4. при влязъл в сила акт на контролен орган, когато:
  а/ съответното лице по ал. 1 не може да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия в пункта за изваряване на ракия, както и необходимите технологични възможности за производство на заявените продукти;
  б/ има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра, което не е е било декларирано пред органа по издаването;
  в/ е налице производство на токсични ракии;
  г/ не са осигурени условия за производство съгласно изискванията на наредбата по чл. 36.
  /7/ Директорът на териториалната данъчна дирекция в 7-дневен срок от заличаването на удостоверението уведомява за това министъра на икономиката.
  /8/ Пункт, който е заличен от регистъра при условията на ал. 61 т. 4, букви “б-г”, може да бъде вписан в регистъра не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване, а в случаите по ал. 6, т. 4, буква “а” - след осигуряване на необходимите условия.
  /9/ Заповедите по ал. 3 и 6 подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.
  /10/ При промяна на обстоятелствата по ал. 2, в срок от 14 дни, съответното лице по ал. 1 подава заявление до директора на териториалната данъчна дирекция. Към заявлението се прилагат


  документите, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът за вписване на промените в обстоятелствата в регистъра по чл. 40, ал. 3 се извършва при условията и по реда на ал. 2 и 3.
  /11/ Условията и редът за издаване и вписване на удостоверенията за регистрация и заличаването им от регистъра, данните подлежащи на вписване, начинът на водене на документите, необходими за дейността им и контролът върху нея, се уреждат с наредбата по чл. 40, ал. 11.
  /12/ Отговорниците на пунктовете по ал. 1 ежедневно вписват в дневник, заверен от директора на териториалната данъчна дирекция, постъпилите за дестилация ферментирали плодови материали. Дневникът съдържа данни за лицата, собственици на ферментирал плодов материал, количеството и вида на материала, количеството и алкохолното съдържание на произведените продукти.”
  III. Комисията предлага да се създаде § 34а. който става 8 41.
  § 41. Създава се чл. 44а.
  “Чл. 44а. Забранява се продажбата на наливни (небутилирани) спиртни напитки.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за продажби между регистрирани производители на спиртни напитки.
  (3) Забранява се опаковането /бутилирането/ и продажбата на ракии и други спиртни напитки в пластмасови опаковки.
  /4/ Разпоредбата на ал. 3 не се прилага за продажба на спиртни напитки в опаковки /бутилки/ до 0.2 литра.
  IV. § 66. Досегашният чл. 67 става чл. 91 и в ал. 1 думите “НЛВК” се заменят с думите “Националния съвет по лозарство и винарство”
  Комисията предлага § 66 да отпадне. Параграфи от § 67 до § 86а
  се преномерират с един параграф надолу и стават съответно § 57
  -74.
  V. Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 77а.
  “§77а. Създава се чл. 100а.
  “Чл. 100а. Който извършва дейност в пункт за ракиеизваряване без да е вписан в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, се наказват с глоба в размер от 500 до 1500 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание или с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.


  Комисията предлага следната редакция на 8 77а. който става
  8 67.
  “8 67. Създава се чл. 756.
  “Чл. 756. Който произвежда ракия, без да е вписан в специалния раздел на регистъра по чл. 40. ал. 3. се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв.
  VI. Комисията предлага да се създаде 8 80а. който става 8 69.
  8 69. Създава се чл. 76а.
  иЧл. 76а. Който опакова /бутилира/ и/или продава ракии и други спиртни напитки в нарушение на чл. 44а се наказва с глоба от 3 000 до 5 000 лв.. ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв.
  VII- 8 85. В § 1 от допълнителната разпоредба в т. 41 след думите “правно основание” се добавя “грозде” и се поставя запетая.
  Предложение от н.п. Кирил Милчев
  §85.
  В § 1, т. 25 от действащите разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки се изменя така:
  “т. 25. Фалшиви продукти са тези, в които са добавяни неразрешени от закона вещества или са били обект на забранени практики и обработки
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на 8 85. който става 8 72.
  8 72. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 думата “по-високо” се заменя с “повече”.
  2. В т. 9 думата “по-ниско” се заменя с “по-малко”.
  3. В т. 10 навсякъде думата “по-ниско” се заменя с “по-малко”, а
  думата “по-високо” се заменя с “повече”.
  4. В т. 22, буква “а” думата “по-високо” се заменя с “повече”.
  5. В т. 41 след думите “правно основание” се добавя “грозде” и се
  поставя запетая.
  6. Създава се т. 43.


  “43. “Семейна консумация” е произведено количество вино и ракия, което няма ТЪРГОВСКО предназначение, получено е от собствени грозде и/или плодове, ограничено е по количество и е предназначено за консумация от едно домакинство.


  VIII . § 87. Производителите на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни в срок до 01.01.2006 г., да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.31а.
  Комисията предлага следната редакция на § 87. който става § 75.
  $ 75. В 18-месечен срок от влизането в сила на този закон. Изпълнителната агенция по лозата и виното акредитира лабораториите по чл. 34. ал. 2.
  IX. Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 89а.
  “§ 89а. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 90, ал. 3. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 89а. който става 8 77.
  “§ 77. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбите по чл. 51а и чл. 66в. ал. 3.*’
  X. Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 896.
  “§ 896. /1/ В тримесечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общините изпращат в Министерството на икономиката данни за регистрираните по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензните, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им в пунктовете за дестилация за ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия /казани за рекиеизваряване/”.
  /2/ Регистрираните към общините пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали към влизането в сила на този закон се считат за вписани в регистъра по чл. 40в, ал. 3, като се издава съответното удостоверение.
  Предложението по ал. 2 беше оттеглено, а в останалата част се подкрепя от комисията по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 896. който става §
  78.
  § 78. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общините изпращат на съответната териториална  данъчна дирекция и в Министерството на икономиката данни за регистрираните по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензните, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им, пунктове за дестилация за ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия.
  XI. Комисията предлага да се създаде § 89г. който става § 80.
  8 80. Разпоредбата на чл. 67а. ал. 3. т. 3 от 8 58 се прилага до 31,12.2006 г.
  XII. Комисията предлага да се създаде 8 90а. който става 8 81.
  8 81. Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от § 29, т. 1 влиза в сила в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
  XIII. Комисията предлага следната редакция на 8 91. който става £82,
  8 82. Разпоредбата на чл. 44а от 8 41 относно забраната за пакетиране /бутилиране/ и продажба на спиртни напитки в пластмасови опаковки освен до 0.2 литра, влиза в сила от 1.01.2005 г.
  XIV. Комисията предлага следната редакция на приложение № 1 към чл. 1. ал. 2:
  Форма за търсене
  Ключова дума