Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
20/01/2004 второ гласуване

  Доклад
  за второ гласуване
  Относно: Общ законопроект съставен на база на приетите на първо гласуване два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 302-01-5, внесен от Министерски съвет на 7.01.2003г и №354-01-54, внесен от н.п Пламен Моллов и Валери Димитров на 26.06.2003г.
  Доклад
  за второ гласуване
  Относно: Общ законопроект съставен на база на приетите на първо гласуване два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 302-01-5, внесен от Министерски съвет на 7.01.2003г и №354-01-54, внесен от н.п Пламен Моллов и Валери Димитров на 26.06.2003г.


  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “контрола на” се добавят думите “гроздето, предназначено за производство на вино и след думите “спиртните напитки” се добавят думите “както и управлението и контрола на лозаро- винарския потенциал.”
  2. Създава се нова ал. 2 :
  “/2/ Разпоредбите на този закон се прилагат за продуктите описани в приложение 1:
  3. Досегашни ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4
  Комисията предлага следната редакция на § 1.
  § 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “контрола на” се добавят думите “гроздето, предназначено за производство на вино”, а след думите “спиртните напитки” се добавя “както и управлението и контрола на лозаро- винарския потенциал.”
  2. Създава се нова ал. 2 :
  “/2/ Разпоредбите на този закон се прилагат за продуктите посочени в приложение № 1.”
  3. Досегашните ал. 2 става ал. 3.

  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Министърът на земеделието и горите съвместно с
  Националната лозаро-винарска камара изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в страната.”
  5. Създава се ал. 5.
  ‘75/ Министърът на земеделието и горите осъществява
  държавната политика в лозаро-винарския сектор.”
  § 2. В чл. 2, ал. 2 след думата “вината” частицата “се” се заличава и се добавят думите “са бели, розови (розе) и червени”
  Комисията предлага следната редакция на § 2.
  § 2. В чл. 2, ал. 2, след думата “вината” се добавя “са бели, розови /розе/ и червени и”.
  § 3. В чл. 3 думите “качествени от” се заменят с думите ’’качествени произведени в”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. Чл. 4 се изменя така:
  “Чл. 4. Трапезно е виното, което е произведено от грозде от препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни процента, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни процента и общо алкохолно съдържание не повече от 20 обемни процента за вината, получени без повишаване на естественото алкохолно съдържание и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко 3,5 грама на литър.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  § 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Регионално е трапезното вино, което е означено с географско указание, при условие че е произведено от грозде, получено в лозарския район, чието име носи виното, от определени по реда на наредбата по чл. 24, ал. 1 разрешени или препоръчани сортове лози.”
  2. В ал. 2 думата “виното” се заменя с “гроздето”.
  3. Създава 2/10

  “(3) Регионалните вина се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите по ред и условия, определени в наредбата по чл. 7.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  § 6. В чл. 6 думата “виното” се заменя с думата “гроздето”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за $ 6.
  § 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения
  1. В наименованието на чл.8 думата “от” се заменя с ’’произведени в”
  2. Алинея. 1 се изменя така :
  “(1) Качествено вино произведено в определен район е виното, произхождащо от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции.”
  3. В ал. 3 след думите “качествените вина” се добавят думите “произведени в определен район”, думите “лозарски район, микрорайон или масив” се заменят с думите “лозарския район” и думите “ал. 7” се заменя с думите “ал. 8”.
  4. В ал. 4 думите “ал. 7” се заменя с думите “ал. 8”, а думите “за означаване на качествени вина от определен район” се заличават.
  5. В ал. 5 думата “от” се заменя с ’’произведени в”, след думите “министъра на земеделието и горите” се добавя “или упълномощено от него лице” и се създава изречение второ: “Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.”
  6. В ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в текста думите “качествени вина от” се заменят с думите ’’качествени вина произведени в”
  2. Точка 1 се изменя така:
  “1. нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив;”
  3. В т. 2 след думите “сортове лози” се добавят думите “определени за съответния район в наредбата по чл. 24, ал1;”
  4. Точка 6 се изменя така:
  “6. добив от хектар;”
  5. Точка 7 се изменя така:
  “7. физико-химични и микробиологични анализи и органолептични характеристики;”
  6. Създава се т.8
  3/10  “В. съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино;”
  7. Създава се нова ал.7
  “(7) Всяко качествено вино произведено в определен район се означава с контролен номер по ред и условия, определени в наредбата по ал.8.”
  8. Алинея 7 става съответно ал. 8 и в нея думите “вина от” се заменят с думите ”вина произведени в”
  9. Алинея 8 става съответно ал.9
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По § 7 относно чл. 8.
  1. Създава точка 5а.
  “5а. Създава нова ал. 6.
  2. Алинеи 6-9 стават съответно ал. 7-10.
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 7.
  § 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието думата “от” се заменя с ’’произведени в”.
  2. Алинея 1 се изменя така :
  “(1) Качествено вино, произведено в определен район е виното, което произхожда от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното и което е получено, обработено и бутилирано в определения район, микрорайон или масив. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции. Производителите на качествени вина, произведени в определен район, не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за ПРОИЗХОД на трети липа, които не са вписани като ползватели на наименованието за ПРОИЗХОД.”
  3. Алинея 2 се отменя.
  4. В ал. 3 след думите “качествените вина” се добавят думите “произведени в определен район”, думите “лозарски район, микрорайон или масив” се заменят с думите “лозарския район” и думите “ал. 7” се заменя с думите “ал. 8”.
  4/10

  5. В ал. 4 думите “ал. 7” се заменя с думите “ал. 8”, а думите “за означаването на качествените вина от определен район” се заличават.
  6. В ал. 5 думите “от определен” се заменят с ’’произведени в определен”, след думите “министъра на земеделието и горите” се добавя “или упълномощено от него лице” и се създава изречение второ: “Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.”
  7. В ал. 6:
  а/ в текста думите “качествените вина от” се заменят с думите ’’качествените вина произведени в” б/ точка 1 се изменя така:
  “1. нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив;” в/ в т. 2 след думите “сортове лози” се добавя “определени за съответния район в наредбата по чл. 24, ал. 1”;
  г/ в т. 4 думата “винификация” се заменя с “технология на ПРОИЗВОДСТВО на вино”;
  д/ точка 6 се изменя така:
  “6. добив от хектар;” е/ точка 7 се изменя така:
  “7. резултати от физико-химични и микробиологични анализи и органолептична оценка;” ж/ създава се т. 8.
  “8. съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино;”
  7. Създава се нова ал. 7.
  “(7) Всяко качествено вино, произведено в определен район, се означава с контролен номер при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 8.’г
  8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите “вина от” се заменят с ”вина, произведени в”
  9. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
  § 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “вина от” се заменят с ’’вина, произведени в”, а думите “могат да бъдат” се заменят със “са”.
  2. В ал. 2 изречение второ думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”
  3. В ал. 3 изречение второ думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”
  4. Алинея 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
  5/10

  § 9. Създава се чл. 9а.
  “Чл. 9а. Наименованията за произход за качествените вина произведени в определен район и географските указания за регионалните вина, могат да се използват единствено за означаване на вина и продукти от грозде и вино, които отговарят на условията, предвидени в нормативните актове.”
  Комисията предлага следната редакция на § 9.
  § 9. Създава се чл. 9а.
  “Чл. 9а. Наименованията за произход на качествените вина, произведени в определен район, и географските указания за регионалните вина, могат да се използват единствено за означаване на вина, които отговарят на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му.”
  § 10. В чл. 10 думата “биват” се заменя със “са”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
  § 11. В чл. 12, ал. 1 изречение второ думата “биват” се заменят със
  Комисията подкрепя текста на вносителя за S 11.
  § 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “биват” се заменят със “са”.
  2. В ал. 3 думите “са винаги получени” се заменят със “се получават
  само”
  3. В ал. 5 думите “вина от” се заменят с ”вина, произведени в”, а думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”.
  Комисията предлага следната редакция на § 12.
  § 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “биват” се заменят със “са”.
  2. В ал. 3 думите “са винаги получени” се заменят със “се получават само”.
  3. В ал. 5 думите “вина от” се заменят с ’’вина, произведени в”, а думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”.
  4. В ал. 6 думите “вина от” се заменят с ’’вина, произведени в”.
  § 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “биват” се заменя със “са”.
  6/10

  2. В ал. 2 и 3 думите “качествени вина от” се заменя с “качествени вина, произведени в”.
  Комисията предлага следната редакция на 8 13.
  § 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “биват” се заменя със “са”.
  2. В ал. 2 и 3 навсякъде думите “качествени вина от” се заменят с “качествени вина, произведени в”, думите “по-ниско” се заменят с “по-малко”, а думите “по-високо” се заменят с “повече”.
  § 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “качествени ликьорни вина от” се заменят с “качествени вина, произведени в” и думите “ал. 7” се заменя с “ал. 8”.
  2. В ал. 3 думите “качествени вина от” се заменят с “качествени вина произведени в”, а думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”.
  Комисията предлага следната редакция на 8 14.
  § 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “качествени ликьорни вина от” се заменят с “качествени ЛИКЬОРНИ вина, произведени в”, думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”, думите “по-ниско” се заменят с “по-малко”, а думите “по- високо” се заменят с “повече”.”.
  2. В ал. 3 думите “качествени вина от” се заменят с “качествени вина произведени в”, а думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”.
  § 15. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. Досегашна ал.З става ал.7 и се изменя така :
  “(7) Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" е не по-малък от 20 процента тегловни”
  2. Алинеи 4-6 стават ал. 3-5
  3. Създава се нова ал.6
  “(6) Ароматизирана напитка на основа на вино е напитка на основа на вино, към което са добавени ароматизиращи субстанции с или без добавка на гроздова мъст и с действително алкохолно съдържание не по- ниско от 7 обемни процента и непревишаващо 14,5 обемни процента.
  Комисията предлага следната редакция на § 15.
  § 15. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 навсякъде думите “по-високо” се заменят с “повече”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  7/10

  3. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) Ароматизирана напитка на основата на вино е напитка, получена от вино, към което са добавени ароматизиращи субстанции с или без добавка на гроздова мъст, и с действително алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и не повече от 14.5 обемни процента.
  (8) Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието ’’пелин”, ако е произведена в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на ’’пелин”, делът на билките от рода ’’пелин” е не по- малък от 20 процента тегловно.”
  § 16. В чл. 18, ал. 2 думите “качествени вина от ” се заменят с “качествени вина, произведени в”, а думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
  Комисията предлага да се създадат $ 16а и § 166, който стават съответно $ 17 и $ 18.
  § 17. В текста на чл. 20 думата “биват” се заменя със “са”.
  8 18. В текста на чл. 21. ал. 1 думата “биват” се заменя със “са”.
  § 17. Наименованието на Глава трета се изменя така:
  “Глава трета
  Управление и контрол на лозаро-винарския потенциал”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за 8 17, който става 8 19.
  § 18. Създава се чл. 21а
  “Чл.21а. За управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал ИАЛВ поддържа информационна система.”
  Комисията предлага следната редакция на 8 20.
  § 20. Създава се чл. 21а.
  “Чл. 21а. Изпълнителната агенция по лозата и виното създава и поддържа лозарски регистър и информационна система за управление и контрол на лозаро-винарския потенциал.”
  § 19. В чл. 22 се правят следните изменения:
  8/10

  1. Наименованието се изменя така: “Декларации за реколта, производство и стокова наличност”
  2. В ал. 2 думата “задължително” се заличава.
  3. В ал. 3 изречение второ след думите “деклариране пред” се добавят думите “териториалните звена на”
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “/4/ Декларациите по ал. 1 и 2 се подават задължително ежегодно най-късно до 10 декември. Декларацията по ал. 3 за съхраняваните към 31 юли количества гроздова мъст и вино се подава най-късно до 20 август. Формата, съдържанието и редът за подаване на декларациите по ал.1-3 се определят с наредбата по чл. 43, ал. 3”.
  5. В ал. 5 думите “регионалната лозаро-винарска камара” се заличават и след думите “производителите на” се добавят думите “ грозде и”.
  Предложение от н. п. Евдокия Манева, Д. Йорданов и Н. Николов
  §19.
  1. В § 19, след т. 1 се добавя нова т. 1а:
  “т. 1а. В чл. 22, ал. 1 след думите “последната реколта ” се добавят думите “включително количеството грозде, предназначено за семейна консумация ”.
  2. В § 19, в т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  В ал. 2 думата “задължително ” се заличава и след думата “ишлеме ” се добавят думите “и за семейна консумация ”.
  3. В § 19, т. 5 се изменя така:
  “В ал. 5 думите “регионалната лозаро-винарска камара остават ” и след думите “производителите на ” да се добавят думите “грозде и ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 19. който става $ 21.
  § 21. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието се изменя така: “Декларации за реколта, производство и стокова наличност”.
  2. В ал. 1 след думите “последната реколта” се добавя “включително количеството грозде, предназначено за семейна консумация”.
  3. В ал. 2 думата “задължително” се заличава, а след думата “ишлеме” се добавя “и за семейна консумация”.
  4. В ал. 3 изречение второ след думите “деклариране пред” се добавя “съответното териториално звено на”.
  5. Алинея 4 се изменя така:
  ‘74/ Декларациите по ал. 1 и 2 се подават ежегодно най-късно до 10 декември. Декларацията по ал. 3 за съхраняваните към 31 юли
  9/10

  количества гроздова мъст и вино се подава ежегодно най-късно до 20 август. Формата, съдържанието и редът за подаване на декларациите по ал. 1, 2 и 3 се определят с наредбата по чл. 43, ал. 3”.
  6. В ал. 5 след думите “производителите на” се добавя “грозде и”.
  § 20. В чл. 22а след думите “продуктите по чл. 1” се добавя “с изключение на спиртните напитки”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20. който става § 22.
  § 21. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. Наименованието се изменя така: “Очертаване на лозарските стопанства и вписването им в регистър”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Съдържанието на специализираните карта и регистър, както и условията и редът за създаването и поддържането им, се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.”
  3. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21. който става $ 23.
  § 22. Създава се нов чл. 23а.
  “Чл. 23а. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното създава и поддържа регистър на лозарските стопанства. Условията и редът за създаването и поддържането на регистъра се определят с наредбата по чл. 23, ал. 2.
  (2) Физическите и юридическите лица производители на винено грозде са длъжни да регистрират в ИАЛВ управляваните от тях лозарски стопанства.
  (3) За регистриране на всяко лозарско стопанство лицата подават заявление в териториалното звено на ИАЛВ на чиято територия се намира най-голямата обща площ на имотите заети с лозови насаждения. Към заявлението се прилагат:
  1. справка-декларация за местонахождението на лозовите насаждения;
  2. оригинал на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица;
  3. копие от карта за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и копие от удостоверение за данъчна регистрация за лицата регистрирани по ТЗ и по Закона за кооперациите.
  10/10  (2) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените документи съответното ТЗ на ИАЛВ в 7 дневен срок уведомява писмено заявителя.
  (3) Заявителят е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14 дневен срок след получаване на уведомлението.
  (4) ИАЛВ вписва лозарските стопанства в регистъра в 14 дневен срок от подаване на документите, или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите.
  (5) Всяко лозарско стопанство се вписва в регистъра по ал.1 с индивидуален идентификационен номер.
  (6) Идентификационният номер по ал.7 се състои от 11 цифри, като първата идентифицира лозарския район, втората-номера на ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на лозарското стопанство, от трета до седма- кода по ЕКАТТЕ на населеното място в землището, в което се намират лозарските имоти, от осма до единадесета - пореден номер на вписването.
  (7) Физическите и юридическите лица, управляващи регистрирани лозарски стопанства са длъжни в 30 дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелствата по ал.З, както и промяна в структурата на лозарското стопанство, да ги заявят пред ТЗ на ИАЛВ по месторегистрация на лозарското стопанство.”
  Комисията предлага следната редакция на § 22, който става § 24.
  § 24. Създава се нов чл. 23а.
  “Чл. 23а. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното създава и поддържа регистър на лозарските стопанства при УСЛОВИЯ И ПО ред определени с наредбата по чл. 23, ал. 2.
  (2) Физическите и юридическите лица, производители на винено грозде, са длъжни да регистрират в ИАЛВ управляваните от тях лозарски стопанства.
  (3) За регистриране на лозарско стопанство лицата по ал. 2 подават заявление в съответното териториално звено на ИАЛВ, на чиято територия се намира лозарското стопанство или най-голямата обща площ на имотите заети с лозови насаждения. Към заявлението се прилагат:
  1. справка-декларация по образец, издаден от ИАЛВ, за местонахождението на лозовите насаждения;
  2. оригинал на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица;
  3. копие от карта за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и копие от удостоверение за данъчна регистрация за лицата, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.
  11/10


  (4) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените документи съответното териториално звено на ИАЛВ в 7- дневен срок уведомява писмено заявителя.
  (5) Заявителят е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14-дневен срок след получаване на уведомлението.
  (6) Изпълнителната агенция по лозата и виното вписва лозарските стопанства в регистъра в 14-дневен срок от подаване на документите или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите.
  (7) Всяко лозарско стопанство се вписва в регистъра по ал. 1 с индивидуален идентификационен номер.
  (8) Идентификационният номер по ал. 7 се състои от 11 цифри, като първата идентифицира лозарския район, втората-номера на териториалното звено на ИАЛВ по местонахождение на лозарското стопанство, от трета до седма- кода по ЕКАТТЕ на населеното място в землището, в което се намират лозарските имоти, от осма до единадесета - пореден номер на вписването.
  (9) Физическите и юридическите лица, управляващи регистрирани лозарски стопанства, са длъжни в 30-дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелствата по ал. 3, както и промяна в структурата на лозарското стопанство, да ги заявят пред териториалните звена на ИАЛВ по месторегистрация на лозарското стопанство.”
  § 23. Досегашния чл. 23а става чл. 236 и в него се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ се заличава.
  2. В ал. 4, изречение първо, думите “при условията и по реда на наредбата по ал. 1” се заличават.
  3. Ал. 6 се изменя така:
  “(6) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на Националния резерв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25.
  § 24. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието след думата “естественото” се добавя “обемно”.
  2. В ал. 1 след думата “съдържание” се добавя “може да се извърши максимално до 2 обемни процента:”
  12/10

  Комисията предлага следната редакция на § 24, който става § 26.
  § 26. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “съдържание” се добавя “може да се извърши максимално до 2 обемни процента:”.
  2. В ал. 2 думата “обемно” се заличава.
  § 25. В чл. 32, ал. 1 думите “лозаро-винарска напитка”се заменят с думите “напитка от грозде и вино”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25. който става $ 27.
  Комисията предлага да се създаде § 25а. който става § 28.
  § 28. В чл. 33. ал. 2 думите “на икономиката” се заменят с “на земеделието и горите”.
  § 26. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2.
  “(2) Физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район и вината, предназначени за износ се извършват от акредитираните и нотифицирани лаборатории на ИАЛВ.”
  2. ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Органолептична оценка на вината, ракиите и виненото бренди се извършва от регионални дегустационни комисии към регионалните лозаро- винарски камари и централна арбитражна дегустационна комисия към Министерството на земеделието и горите. Устройството и дейността на дегустационните комисии се определят с правилник, издаден от министъра на земеделието и горите ”
  3. Алинея 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Органолептичната оценка се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 1.”
  4. Създава се нова ал. 5.
  “(5) Органолептичната оценка на качествени вина произведени в определен район и вина предназначени за износ се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 2.”
  5. Създава се нова ал. 6.
  “(6) За извършването на физико-химичен и микробиологичен анализ в лабораториите по ал. 2 ИАЛВ събира такси в размер определен в тарифа на Министерския съвет.”
  6. Алинея 4 става ал.7 и се изменя така:
  “(7) Министърът на земеделието и горите издава наредба за вземането на проби и методите за анализ.”
  13/10

  Предложение от н.п. Алеко Кюркчиев
  По § 26.
  Чл. 34, нова ал. 2 да отпадне “на ИАЛВ ”. Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По §26.
  Чл. 34, ал. 2 се изменя така:
  “ 2/ Физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район и вината, предназначени за износ се извършват от изпитвателни лаборатории на ИАЛВ. За издаване на документа по чл. 51а, ал. 1 физико-химичен и микробиологичен анализ на вината се извършва от референтната лароратория на ИАЛВ гр. София.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на S 26. който става § 29.
  § 29. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2.
  “(2) Физико-химичен и микробиологичен анализ на вина за утвърждаването им като качествени вина, произведени в определен район, и за осъществяването на контрол ВЪРХУ ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО, както и за издаването на документ по чл. 51а, се извършват от реФерентни лаборатории на ИАЛВ.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Органолептична оценка на вината, ракиите и виненото бренди се извършва от регионални дегустационни комисии към регионалните лозаро-винарски камари и централна арбитражна дегустационна комисия към Министерството на земеделието и горите. Устройството и дейността на дегустационните комисии се определят с правилник, издаден от министъра на земеделието и горите.’’
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Органолептичната оценка се извършва само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 1.”
  4. Досегашната ал. 4 се отменя.
  5. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  “(5) Органолептичната оценка на качествени вина, произведени в определен район, и вина, предназначени за износ, се извършва само на проби, които са придружени от анализно свидетелство, издадено от лабораториите по ал. 2.
  14/10

  (6) За извършването на физико-химичен и микробиологичен анализ в лабораториите по ал. 2 ИАЛВ събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.
  (7) Министърът на земеделието и горите издава наредба за вземането на проби и методите за анализ.”
  § 27. Създава се нов чл. 37а.
  “Чл.37а. (1) Производителите на вино могат да предадат за дестилация в регистрирани дестилерии, винената утайка и джибрите, получени в резултат на винопроизводството.
  (2) Алкохолното съдържание на продуктите по ал. 1 не може да бъде по-малко от 10%, сравнено с алкохолното съдържание на произведеното вино, получено от директната преработка на прясно грозде.
  (3) Условията и реда за регистриране на дестилериите по ал.1 се определят с наредба на министъра на икономиката”.
  Предложение от н.п. Алеко Кюркчиев
  По §27.
  Така предложеният текст на чл. 37а да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага S 27 да отпадне.
  § 28. В чл. 39, ал. 4 думите “ал. 8” се заменя с “ал. И”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за 8 28. който става $ 30.
  § 29. В наименованието на раздел I от глава шеста, думите “и лицензиране” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29. който става § 31.
  § 30. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Националната лозаро-винарска камара” се заменят с думите “регионалните лозаро-винарски камари”
  2. В ал. 2 думата “районните” се заменя с “регионалните”
  3. В ал. 3 думите “лицата, които имат лицензия за тази дейност, издадена от министъра на икономиката” се заменят с “лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които са вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки” и се
  15/10

  създава изречение второ “Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки е публичен.”
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Производителите на спирт, дестилати и се регистрират в Министерство на икономиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката заявление за регистрация, към което са приложени следните документи:
  1. оригинал или нотариално заверено копие на решението за съдебна регистрация и на удостоверението за актуално съдебно състояние на фирмата;
  2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и конкретизация на местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;
  3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
  4. оригинал или нотариално заверено копие на заверена техническа спецификация за производство на спирт,дестилати или спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на Наредбата за определяне на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за използването им по чл.36;
  5. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект,издадено от директора на съответната регионална хигиенно- епидемиологична инспекция;
  6. списък с трите имена и ЕГН на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл.40б, ал.3;
  7. заверени от търговеца копия на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и на удостоверението за данъчна регистрация;
  8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако му е наложена административна санкция за това по реда на чл. 100 и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването;
  9. документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на икономиката по закона за държавните такси, одобрена с постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. ( обн., ДВ бр. 55 от 1995 г. ; изм. и доп., бр. 31 от 2000 г. и бр.47 и 59 от 2001 г.)
  5. Алинеи 5, 6 и 7 се отменят.
  16/10

  6. Създават се нови ал. 5, 6, 7, 8. 9 и 10;
  “(5) Въз основа на заявлението с документите по ал.4 министъра на икономиката или упълномощен от него зам. министър в срок от 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях, издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки при условия и ред, определени с наредбата по чл. 11.
  (6) Министърът на икономиката или упълномощен от него
  заместник-министър отказва издаването на удостоверение за вписването в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки:
  1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока, определен с наредбата по ал. 11;
  2. при условия, че след извършената проверка на място бъде установено, че заявителя не разполага с необходимите технологични възможности за производството на заявените напитки и или продукти
  (7) Министърът на икономиката или упълномощен от него
  заместник-министър със заповед заличава от регистъра по чл.5 производител на спирт, дестилати и спиртни напитки:
  1. по молба на производителя;
  2. при прекратяване или ликвидация на търговеца;
  3. при смърт на физическото лице - търговец;
  4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган:
  а) че производителят не може да осигури необходимите технологични и санитарно-хигиенни условия за производство на спирт, дестилати и/или спиртни напитки;
  б) спиране на производството от производителя за период от 6 месеца, констатирано от контролните органи по закона;
  в) че има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, което не е било декларирано пред органа по издаването;
  г) че има повторно нарушаване на изискванията за деклариране на изменения и допълнения в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки; при неводене на дневниците по чл. 406; при вписване на неверни данни в дневниците; при непредставяне на декларация, определена с наредбата по чл. 11, за произведените, наличните и реализираните количества и асортименти спирт, дестилати и спиртни напитки; при производство на токсични или фалшиви продукти.
  (8) Производител, който е заличен от регистъра при условията на ал. 7, т. 4 може да кандидатства за вписване в регистъра на производителите по реда на ал. 5 не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по т. 4, буква “а” - след осигуряване на необходимите условия.
  17/10  (9) Заповедите по ал. 5 и 7 подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд
  (10) При промяна в обстоятелствата по ал. 4 в срок от 14 дни регистрирания производител на спирт, дестилати и спиртни напитки подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират системата на Министерство на икономиката по Закона за държавните такси. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ал. 5 и 6”
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите “и лицензиране” и “и отнемане на лицензните” се заличават, а думата “лицензираните” се заменя с “регистрираните”
  Предложение от н.п. Кирил Милчев
  §30.
  Отпада чл. 40, нова ал. 7, т. 4, буква ‘‘в ”.
  В чл. 40, нова ал. 7, т. 4, буква “г” отпада текстът “при производство на фалшиви продукти ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Евдокия Манева, Д. Йорданов и Н. Николов
  §30.
  В § 30 т. 1 отпада.
  Т. 2 и т. 3 се преномерират и стават съответно т. 1 и т. 2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов По §30.
  В чл. 40:
  1. ал. 4 след думите “дестилати ” се добавя “и спиртни напитки ”.
  2. в т. 8 на ал. 4 след думата “административна” са пише “наказателна а след думите “чл. 100” са допълва “и чл. 104”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 30. който става $ 32.
  § 32. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:


  “/2/ Производството на винено грозде предназначено за получаване на качествено вино, произведено в определен район, производството на качествено вино, произведено в определен район, както и производството на гроздова ракия и винено бренди се осъществяват от лица - членове на регионалните лозаро- винарски камари.”
  1. В ал. 3 думите “лица, които имат лицензия за тази дейност, издадена от министъра на икономиката” се заменят с “лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които са вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки” и се създават изречения второ и трето: “Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел “Пунктове за дестилация на Ферментирали плодови материали, предназначени за ПРОИЗВОДСТВО на ракия”. Той е публичен, поддържа се и в електронен вид и се публикува в Интернет.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се регистрират в Министерството на икономиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката заявление за регистрация, към което са прилагат следните документи:
  1. оригинал или нотариално заверено копие на решението за съдебна регистрация и на удостоверението за актуално съдебно състояние на фирмата;
  2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;
  3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
  4. оригинал или нотариално заверено копие на заверена техническа спецификация за производство на спирт, дестилати или спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на наредбата по чл. 36;
  5. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална хигиенно- епидемиологична инспекция;
  6. списък с трите имена и ЕГН на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 406;
  19/10

  7. заверени от търговеца копия на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и на удостоверението за данъчна регистрация;
  8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако за извършеното производство без регистрация /лицензия/ му е наложена административно-наказателна санкция за това по реда на чл. 76 и чл. 77, и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването;
  9. документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на икономиката по Закона за държавните такси.
  3. Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така.
  “(5) Въз основа на заявлението с документите по ал. 4 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник- министър в срок от 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях, издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки при условия и ред, определени с наредбата по ал. 11.
  (6) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки:
  1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока, определен с наредбата по ал. 11;
  2. когато след извършена проверка на място е установено, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти.
  (7) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър със заповед заличава от регистъра по ал. 3 производител на спирт, дестилати и спиртни напитки:
  1. по молба на производителя;
  2. при прекратяване или ликвидация на търговеца;
  3. при смърт на физическото лице - търговец;
  4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, когато:
  а) производителят не може да осигури необходимите технологични и санитарно-хигиенни условия за производство на спирт, дестилати и/или спиртни напитки;
  б) е налице спиране на производството от производителя за период от 6 месеца, констатирано от контролните органи;
  20/10

  в) има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, което не е било декларирано пред органа по издаването;
  г) липсват дневниците по чл. 406; при неводене или вписване на неверни данни в дневниците; при непредставяне на декларация, определена с наредбата по чл. 11 за произведените, наличните и реализираните количества и асортименти спирт, дестилати и спиртни напитки; при производство на токсични или фалшиви продукти.
  6. Създават се нова ал. 8 и ал. 9 и 10;
  “(8) Производител, който е заличен от регистъра при условията на ал. 7, т. 4, букви “б-г” може да кандидатства за вписване в регистъра на производителите по реда на ал. 5 не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по ал. 7, т. 4, буква “а” - след осигуряване на необходимите условия.
  (9) Заповедите по ал. 5 и 7 подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд
  (10) При промяна в обстоятелствата по ал. 4 в срок от 14 дни регистрираният производител на спирт, дестилати и спиртни напитки подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират системата на Министерство на икономиката по Закона за държавните такси. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ал. 5 и 6.”
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите “лицензиране” и “и отнемане на лицензните” се заличават, а думата “лицензираните” се заменя с “регистрираните”.
  § 31. Създава се чл. 40а:
  “Чл.40а. (1) Спазването на технологичните изисквания при
  производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.
  (2) Заверяването на техническата спецификация се извършва посредством проверка и съгласуване на съдържанието на спецификацията чрез полагане на подпис, дата и номер от длъжностни лица - държавни инспектори, упълномощени за това от министъра на икономиката.
  (3) За получаване на заверка производителите по ал.1 представят изготвена съобразно утвърден от министъра на икономиката образец на
  21/10

  техническа спецификация за производството на спирт, дестилат и спиртна напитка.
  (4) При непълноти и/или неточности по представената техническа спецификация длъжностните лица по ал.2 в срок от 14 дни изпращат писмо на заявителя с указания за отстраняването им в срок не по-дълъг от един месец.
  (5) При неотстраняването на непълнотите и/или неточностите в срока по ал.4 техническата спецификация се оставя без разглеждане.
  (6) Длъжностните лица заверяват техническата спецификация по ал.1 в срок от 14 дни от постъпването и или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите по ал.4.
  (7) Изменения и допълнения на техническите спецификации се правят по реда на наредбата по чл.40, ал.11”.
  Предложение от н.п. Кирил Милчев
  §31.
  Чл. 40а, ал. 1 се изменя така:
  “/1/ Спазването на установените в нормативните актове технологични изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 31. който става § 33.
  § 33. Създава се чл. 40а:
  “Чл.40а. (1) Спазването на технологичните изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.
  (2) Заверяването на техническата спецификация се извършва посредством проверка и съгласуване на съдържанието й_чрез полагане на подпис, дата и номер от длъжностни лица - държавни инспектори, упълномощени за това от министъра на икономиката.
  (3) За получаване на заверката по ал. 1 производителите представят изготвена съобразно утвърден от министъра на икономиката образец на техническа спецификация за производството на спирт, дестилат и спиртна напитка.
  (4) При непълноти и/или неточности по представената техническа спецификация, длъжностните лица по ал. 2 в срок от 14 дни уведомяват заявителя по реда на ГПК с указания за отстраняването им в срок не по-дълъг от един месец.
  22/10  (5) При неотстраняването на непълнотите и/или неточностите в срока по ал.4 техническата спецификация се оставя без разглеждане.
  (6) Длъжностните лица заверяват техническата спецификация по ал. 1 в срок от 14 дни от постъпването и/или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите по ал. 4.
  (7) Изменения и допълнения на техническите спецификации се правят по реда на наредбата по чл. 40, ал. 11”.
  § 32. Създава се чл. 406:
  “Чл.40б. Производителите на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни да водят дневници, в които да вписват данни, позволяващи да се определят и контролират автентичността , произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Изискванията за воденето на дневниците, както и подлежащите на вписване данни, се определят с наредбата по чл.40, ал.11.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32. който става § 34.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 32а със следното съдържание:
  “§ 32а. Създава се чл. 40 в.
  “Чл. 40в. /1 / Лицата, извършващи дейност в пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия /пунктове за ракиеизваряване/ се вписват в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. За вписването в регистъра не се заплаща такса.
  /2/ Лицата, извършващи дейност в пунктовете за ракиеизваряване се регистрират в Министерството на икономиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката заявление за регистрация, към което са приложени документите по чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, т. 7 и т. 8, както и списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес и които следва да отговарят на изискванията на наредбата по ал. 8.
  /3/ Въз основа на заявлението с документите по ал. 2 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник министър в срок от 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на пълнотите по тях издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. Относно отказа за издаване на удостоверение за регистрацията на лицата по ал. 1 важат разпоредбите на чл. 40, ал. 6.
  23/10


  /4/ Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник министър със заповед заличава от регистъра лицето, извършващо дейност в пункта за рекиеизваряване:
  1. по молба на лицето;
  2. при смърт на физическото лице, упражняващо дейността в пункта за рекиеизваряване;
  3. при прекратяване и ликвидация на юридическото лице, упражняващо дейността в пункта за ракиеизваряване;
  4. при влязъл в сила акт на контролен орган:
  а/ че лицето не може да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия за ракиеизваряване в съответните пунктове;
  б/ че има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра, което не е е било декларирано пред органа по издаването;
  в/ че има повторно нарушаване на изискванията за деклариране на изменения и допълнения в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра;
  г/ при производство на токсични ракии и в случаите, когато не се осигурени условия за производство съгласно изискванията на Наредбата за определяне на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условия за използването им по чл. 36.
  /5/ Лице, което е заличено от регистъра при условията на ал. 4 може да кандидатства за вписване в регистъра не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по ал. 4, т. 1 - след осигуряване на необходимите условия.
  /6/ Заповедите по ал. 3 и ал. 4 подлежат на обжалване по реда на Закона за върховния административен съд.
  /7/ При промяна на обстоятелствата по ал. 2, в срок от 14 дни, регистрираното лице подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ал. 3.
  /8/ Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране на лицата по ал. 1 и заличаването им от регистъра, данните подлежащи на вписване, начина на водене на документите, необходими за дейността им и контрола върху нея.
  /9/ Министърът на икономиката ежемесечно уведомява министъра на финансите и кметовете на общините за актуалното състояние на регистъра по ал. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 32а, който става § 35.
  “§ 35. Създава се чл. 40 в.
  24/10


  “Чл. 40в. /1 / Пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия /пунктове за изваряване на ракия/ се вписват в специален раздел на регистъра по чл. 40, ал. 3. За вписването в регистъра не се заплаща такса.
  /2/ Собственици или наематели на пунктовете по ал. 1 могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.
  /3/ Лицата по ал. 2 подават заявление за регистрация в Министерството на икономиката, към което се прилагат документите по чл. 40, ал. 4, т. 1, 2, 3, 5, 7 и 8, както и списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес /отговорници на пунктовете/ и които следва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 40 ал. 11.
  /4/ Въз основа на заявлението и приложените документи по ал. 3 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник- министър, в срок от 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях, издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 40, ал. 3. Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник- министър отказва издаването на удостоверение за вписване в регистъра при наличие на обстоятелствата по чл. 40, ал. 6.
  /5/ Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник- министър със заповед заличава от регистъра пункта по ал. 1:
  1. по молба на собственика;
  2. при смърт на физическото лице;
  3. при прекратяване или ликвидация на търговеца;
  4. при влязъл в сила акт на контролен орган, кога то:
  а/ съответното лице по ал. 2 не може да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия в пункта за изваряване на ракия, както и необходимите технологични възможности за производство на заявените продукти;
  б/ има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра, което не е е било декларирано пред органа по издаването;
  в/ е налице производство на токсични ракии;
  г/ не са осигурени условия за производство съгласно изискванията на наредбата по чл. 36.
  /6/ Пункт, който е заличен от регистъра при условията на ал. 5, т. 4, букви “б-г”, може да кандидатства за вписване в регистъра не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по ал. 5, т. 4, б. “а” - след осигуряване на необходимите условия.
  /7/ Заповедите по ал. 4 и 5 подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  /8/ При промяна на обстоятелствата по ал. 3, в срок от 14 дни, съответното лице по ал. 2 подава заявление до министъра на икономиката и
  25/10


  документи, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът за вписване на промените в обстоятелствата в регистъра по чл. 40, ал. 3 се извършва при условията и по реда на ал. 3 и 4.
  /9/ Условията и редът за регистриране на пунктовете по ал. 1 и заличаването им от регистъра, данните подлежащи на вписване, начинът на водене на документите, необходими за дейността им и контрола върху нея се уреждат с наредбата по чл. 40. ал. 11.
  /10/ Отговорниците на пунктовете по ал. 3 ежедневно вписват в заверен от министъра на икономиката дневник постъпилите за дестилация ферментирали плодови материали. Дневникът съдържа данни за лицата, собственици на ферментирал плодов материал, количеството и вида на материала, количеството и алкохолното съдържание на произведените продукти.
  /11/ Министърът на икономиката ежемесечно уведомява министъра на финансите и кметовете на общините за актуалното състояние на регистъра по ал. 1.”
  § 33. В чл. 41, ал. 2 след думите “ лозаро-винарските камари” се добавят думите “Изпълнителната агенция по лозата и виното”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов По §33.
  В чл. 41 се добавят нови ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:
  “/3/ Ракии за лично потребление се изваряват само от грозде и плодове.
  /4/ Отговорниците на пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия /пунктове за ракиеизваряване/ са длъжни да използват в своята дейност съоръжения и съдове, за които има издадени заверени технически спецификации от Министерството на здравеопазването. ”
  Предложението по ал. 4 беше оттеглено, а в останалата част се подкрепя от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на $ 33. който става § 36.
  § 36. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието думите “за лично потребление” се заличават.
  2. В ал. 2 след думите “ лозаро-винарските камари” се добавят думите “и на Изпълнителната агенция по лозата и виното”.
  3. Създава се ал. 3.
  “/3/ Ракии за семейна консумация се изваряват само от собствени грозде и плодове в пунктове, регистрирани по чл. 40в.”
  26/10


  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 33а.
  “§ 33а. Създава се чл. 41а.
  “Чл. 41а. /1/ Физически лица, които са регистрирани производители по чл. 40, ал. 1 могат да преработват до 1000 кг грозде предназначено за вино и ракия за семейна консумация.
  2 При преработка на грозде в количества над 1000 кг, включително предназначено за вино и ракия за семейна консумация, лицата по ал. 1 се регистрират като търговци по смисъла на Търговския закон ти по Закона за кооперациите. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Комисията предлага следната редакция на $ 33а, който става § 37.
  “§ 37. Създава се чл. 41а.
  “Чл. 41а. /II Физически лица, които са регистрирани производители по чл. 40, ал. 1 могат да преработват до 1000 кг грозде предназначено за вино и/или ракия за семейна консумация.
  /2/ Преработването на грозде в количества над 1000 кг, включително предназначено за вино и ракия за семейна консумация се извършва от лица регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или по Закона за кооперациите.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 336.
  “§ 336. Създава се чл. 416.
  “Чл. 416. Производителите на грозде, предназначено за производство на вино и ракия са длъжни да го продават на лицата по чл. 40, ал. 1, изр. 1 и чл. 40, ал. 3, или упълномощени от тях лица. “
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 336. който става $ 38.
  “§ 38. Създава се чл. 416.
  “Чл. 416. Производителите на грозде, предназначено за производство на вино и ракия, са длъжни да го продават на лицата по чл. 40. ал. 1. ИЗР. 1 и чл. 40. ал. 3. или на упълномощени от тях лица.”

  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 33в.
  “§ 33. В чл. 42 се прави следното допълнение:
  Създава се ал. 7:
  “ 7 При превозване на грозде, предназначено за производство на вино и ракия, освен придружителния документ no cm. I, се изисква:
  1. съответните удостоверения за регистрация по чл. 40;
  2. пълномощни, от лицата по чл. 40, ал. 1 и ал. 3 за изкупуване на грозде предназначено за производство на вино и ракия;
  3. договори в писмена форма в случаите, когато трети лица са сключили такива са лицата по чл. 40 и действат от тяхно име и за тяхна сметка. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 33в. който става § 39.
  “§ 39. В чл. 42 се създава ал. 7;
  “/7/ При превозване на грозде, предназначено за производство на вино и ракия, освен придружителния документ по ал. 1, се изисква:
  1. съответните удостоверения за регистрация по чл. 40;
  2. пълномощни от лицата по чл. 40, ал. 1 и 3 за изкупуване на грозде, предназначено за производство на вино и ракия;
  28/10

  3. договори в писмена форма, когато трети лица действат от името и за сметка на лицата по чл. 40, ал. 1 и 3.”
  § 34. В чл. 44 се правят следните измининия и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “безопасни” се заличава, след думите “нормативните актове” се поставя запетая и се добавят думите “а по отношение на спиртните напитки и на”.
  2. В ал. 2 думите “с наименование за произход” се заменят с думите “произведени в определен район, а думите “сертификат за произход” се заменят с думите “контролен номер”.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По §34.
  1. В т. 1 да не се заличава думата “безопасни ”.
  2. Създава се нова т. 3 към § 34:
  “т. 3. създава се нова ал. 4:
  “/4/ Забранява се продажбата на ракии и други спиртни напитки в пластмасови опаковки /бутилки/ с обем над 0,5 литра. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 34, който става § 40.
  § 40. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “нормативните актове” се поставя запетая и се добавят думите “а по отношение на спиртните напитки”.
  2. В ал. 2 думите “с наименование за произход” се заменят с думите “произведени в определен район”, а след думите “сертификат за произход” се добавя “и контролен номер”.
  Комисията предлага да се създаде $ 34а, който става § 41. § 41. Създава се чл. 44а.
  29/10  “Чл. 44а. Забранява се продажбата на наливни (небутилирани) спиртни напитки.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за продажби между регистрирани производители на спиртни напитки.
  (3) Забранява се производството и продажбата на ракии и други спиртни напитки в пластмасови опаковки.”
  § 35. В чл. 46, ал. 4 се изменя така:
  “/4/ При неблагоприятни природно-климатични условия по предложение на Изпълнителната агенция по лозата и виното съгласувано с Националната лозаро-винарска камара, за вината произведени на територията на Република България, може да бъде разрешено увеличаването на максималното общо съдържание на серен диоксид най- много с 40 милиграма на литър при условия и по ред, определен в наредбата по чл. 26, ал.1.”
  Комисията предлага следната редакция на § 35. който става $ 42.
  § 42. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”. а думите “с наименование за ПРОИЗХОД” се заменят с “произведени в определен район”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “/4/ При неблагоприятни природно-климатични условия по предложение на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара, за вината, произведени на територията на Република България, може да бъде разрешено увеличаване на максималното общо съдържание на серен диоксид най-много с 40 милиграма на литър при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 26, ал.1.”
  § 36. В чл. 47, ал. 2 думите “качествени вина от” се заменят с думите “качествени вина, произведени в”, а думата “географски” се заличава.
  Комисията предлага следната редакция на $ 36. който става § 43.
  § 43. В чл. 47, ал. 2 думите “качествени вина от” се заменят с думите “качествени вина, произведени в”, думата “географски” се заличава, а думата “по-високо” се заменя с “повече”.
  § 37. В чл. 48, ал. 1 думите “качествени вина от” се заменят с думите “качествени вина, произведени в”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 44.
  30/10


  Комисията предлага да се създаде $ 37а. който става S 45.
  $ 45. В чл. 49 думите “качествено вино от” се заменят с “качествено вино, произведено в”.
  § 38. В чл. 51, ал. 1, т. 2 числото “4,5” се заменя с “3,5”.
  Комисията предлага следната редакция на § 38, който става § 46.
  § 46. В чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думата “по-ниска” се заменя” с “по-малко”, думата “по- високо” се заменя с “повече”, а числото “4,5” се заменя с “3,5”.
  2. В т. 3 думата “по-високо” се заменя с “повече”.
  § 39. Създава се чл. 51а:
  “Износ на вина и продукти от грозде и вино
  Чл. 51а. При износ на вина и продукти от грозде и вино за държавите от ЕС и държавите с приравнените режими, ИАЛВ заверява документ VI-1 по ред и условия, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
  Комисията предлага следната редакция на § 39, който става § 47.
  § 47. В глава седма, раздел II се създава чл. 51а:
  “Износ на вина и продукти от грозде и вино
  Чл. 51а. При износ на вина и продукти от грозде и вино за държавите от ЕС и държавите с приравнените режими, ИАЛВ заверява документ VI-1 ПРИ УСЛОВИЯ и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
  § 40. Наименованието на Глава осма се изменя така :
  “Лозаро-винарски камари и регистър на производителите”
  Предложение от н.п. Евдокия Манева, Д. Йорданов и Н. Николов
  Отпадат § 40 до § 62.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 40 да отпадне.
  § 41. Наименованието на Раздел I се изменя така:
  “Регионални лозаро-винарски камари”
  Комисията предлага S 41 да отпадне.

  § 42. Член 52 се изменя така:
  “Чл.52.(1) Създават се регионални лозаро-винарски камари, които са юридически лица регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (2) В един лозарски район може да има само една регионална лозаро- винарска камара.
  (3) Право на наименование "Регионална лозаро-винарска камара" имат само юридически лица, отговарящи на условията по този закон.
  (4) Регионалната лозаро-винарска камара може да придобива и да притежава имущество.
  Предложение от н.п. Евдокия Манева, Д. Йорданов и Н. Николов
  В Глава осма на действащия Закон за виното и спиртните напитки предлагаме да бъдат направени следните промени:
  В §42.
  В Чл. 52, ал. 4 и ал. 5 се изменят така:
  “Чл. 52 /4/ Националната лозаро-винарска камара приема устав на камарата за устройството и дейността си.
  /5/ Регионалните лозаро-винарски камари са юридически лица със седалища и териториален обхват, определени от общото събрание на НЛВК и осъществяват дейността си при спазване на решенията на ОС на НЛВК".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на $ 42. който става § 48.
  S 48. В чл. 52. ал. 4 и 5 се изменят така:
  ‘74/ Националната лозаро-винарска камара приема устав за устройството и дейността си.
  /5/ Регионалните лозаро-винарски камари са юридически лица със седалища и териториален обхват, определени от обшото събрание на НЛВК и осъществяват дейността си ПРИ спазване на решенията на Общото събрание на НЛВК.”
  § 43. Чл. 53 се изменя така:
  “Чл.53. /1/ Регионалната лозаро-винарска камара:
  1. защитава интересите и подпомага производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино;
  2. подпомага държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на лозарството и винарството и разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани с развитието на лозарството и винарството;
  32/10

  3. подпомага членовете си в организирането и осъществяването на специализирано обучение;
  4. води регистър на грозде и вино производителите;
  5. приема професионални правила за региона.
  /2/ Към регионалните лозаро-винарски камари действат регионални дегустационни комисии.
  Комисията предлага следната редакция на § 43, който става § 49.
  § 49. В чл. 53 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. участва в изготвянето на стратегията по чл. 1, ал. 4;
  2. В т. 11 думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”.
  § 44. Член 54 се изменя така:
  “Чл. 54 (1) Членове на регионалната лозаро-винарска камара са:
  1. собствениците на регистрирани лозарски стопанства;
  2. производители на вино предназначено за пазара.
  3. сдружения на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино
  (2) Членовете на регионалната лозаро-винарска камара дължат членски внос при условия и по ред, определени в устава на регионалната камара и решенията на общото й събрание.”
  Предложение от н.п. Евдокия Манева, Д. Йорданов и Н. Николов
  По § 44.
  Чл. 54, т. 2 се изменя така:
  "2. физически и юридически лица, които са собственици или обработват лозя с площ над 100 дка или са производители на вино и лозаро-винарски продукти с общ обем над 250 хил. Л. годишно или са търговци на вино и лозаро-винарски продукти с годишен оборот над 2 млн. л. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 44. който става § 50.
  S 50. Чл. 54, т. 2 се изменя така;
  “2. Физически и юридически лица, които са собственици или обработват лозя с площ над 100 дка или са производители на вино и лозаро-винарски ПРОДУКТИ с обш обем над 250 хил. литра годишно или са търговци на вино и лозаро-винарски продукти с годишен оборот над 2 млн. литра:”
  § 45. Чл. 55 се изменя така:
  33/10  “Чл. 55. Всички собственици на регистрирани лозарски стопанства и производители на грозде, вино и продукти от грозде и вино, предназначени за пазара са длъжни да се регистрират в регистъра на грозде и вино производителите към регионалната лозаро-винарска камара, по ред и условия, определени в устава на камарата.”
  Комисията предлага § 45 да отпадне.
  § 46. Член 56 се изменя така:
  “Чл. 56. (1) Управителни органи на регионалната лозаро-винарска камара са общото събрание и управителният съвет.
  (2) Устройството и дейността на регионалната лозаро-винарска камара се уреждат в устав.”
  Комисията предлага § 46 да отпадне.
  § 47. Член 57 се изменя така :
  “Чл. 57. Общото събрание е върховен орган на регионалната лозаро- винарска камара.”
  Предложение от н.п. Евдокия Манева, Д. Йорданов и Н. Николов
  По § 47.
  В чл. 57, cm. 1, т. 1 се изменя така:
  "Чл. 57 /1/ Членове на регионалните лозаро-винарски камари могат да бъдат:
  1. собственици на лозя и маточници, които са разположени на територията на регионалната лозаро-винарска камара, обединени в лозаро-винарски дружества с обща площ не по-малко от 100 дка; ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 47. който става § 51.
  $ 51. В чл. 57. ал. 1« т. 1 думите “2000 дка” се заменят със “100 дка”.
  § 48. Член 58 се изменя така:
  “Чл.58. (1) Общото събрание на регионалната камара се състои от представители на всички нейни членове.”
  Предложение от н.п. Евдокия Манева, Д. Йорданов и Н. Николов
  По § 48.
  В чл. 58, т. 6 се изменя така:
  "Чл. 58, т. 6 издава сертификат за произход на грозде, предназначено за производство на качествени вина с наименование за произход на

  производителите на грозде, сертификат за произход на качествени вина с наименование за произход на производителите на вино и сертификат за автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бренди; формата и съдържанието на сертификатите и редът за издаването им се уреждат с наредбите по чл. 8, ал. 7 и чл. 36. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на $ 48, който става § 52.
  § 52. В чл. 58. т. 6 се изменя така:
  “6. издава сертификат за произход на грозде, предназначено за производство на качествени вина, произведени в определен район; сертификат за произход на качествени вина, произведени в определен район и сертификат за автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бпенди. Формата и съдържанието на сертификатите и редът за издаването им се уреждат с наредбите по чл. 8, ал. 8 и чл. 36. Сертификат за ПРОИЗХОД на грозде се издава и когато гроздето е предназначено за производство на трапезни и регионални вина.”
  § 49. Член 59 се изменя така:
  “Чл.59. Общото събрание:
  1. приема, изменя и допълва устава;
  2. взема решения за сливане, вливане, отделяне и разделяне;
  3. избира и освобождава от длъжност членовете на управителния
  съвет;
  4. приема основните насоки и програма за дейността на камарата;
  5. приема бюджета;
  6. приема отчета за дейността на управителния съвет.” Комисията предлага § 49 да отпадне.
  § 50. Член 60 се изменя така:
  “Чл. 60. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път в годината от управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на общото събрание.
  (2) Свикването и провеждането на заседанията на общото събрание се уреждат с устава на регионалната лозаро-винарска камара.”
  Комисията предлага 8 50 да отпадне.
  § 51. Член 61 се изменя така:
  35/10

  “Чл. 61 (1) Управителният съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява дейността на камарата. Той осъществява и всички други функции, които по закон или според устава не спадат в правомощията на друг орган.
  (2) Управителният съвет може да назначи изпълнителен директор, когато това е предвидено в устава. Изпълнителният директор може да не е член на регионалната камара.”
  Комисията предлага § 51 да отпадне.
  § 52. Член 62 се изменя така:
  “Чл.62. (1) Управителният съвет на регионалната лозаро-винарска камара се състои от председател и четирима до осем членове, които се избират за срок от 3 години. Член на управителния съвет може да бъде само член на регионалната лозаро-винарска камара.
  (2) Свикването и провеждането на заседанията на управителния съвет на регионалната лозаро-винарска камара се уреждат с устава.”
  Комисията предлага § 52 да отпадне.
  § 53. Член 63 се изменя така:
  “Чл.63 Председателят на управителния съвет на регионалната лозаро- винарска камара представлява камарата, организира изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет и ръководи текущата дейност на камарата. Когато се допуска назначаване на изпълнителен директор, в устава се предвижда кои от правомощията на председателя на управителния съвет се предоставят на изпълнителния директор.”
  Комисията предлага § 53 да отпадне.
  § 54. Член 64 се изменя така:
  “Чл. 64. Регионалната лозаро-винарска камара събира такси за услугите, които предоставя в размер определен от Общото събрание.”
  Комисията предлага S 54 да отпадне.
  § 55. Наименованието на Раздел II се изменя така:
  “Регистър на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино”
  Комисията предлага $ 55 да отпадне.
  § 56. Член 65 се изменя така:
  36/10

  “Чл. 65. (1) Всяка регионална лозаро-винарска камара води регистър на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино от нейния лозарски район.
  (2) Регистърът на производителите е публичен.”
  Комисията предлага § 56 да отпадне.
  § 57. Член 66 се изменя така:
  “Чл. 66 (1) На вписване в регистъра на производителите подлежат следните обстоятелства:
  1. името, ЕГН, местожителството и адресът на производителя - физическо лице, съответно фирмата, седалището, адресът на управление, данните по регистрацията и БУЛСТАТ на производителя юридическо лице, когато е регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
  2. дейностите, които се упражняват;
  3. местонахождението на обектите където се извършва производството на вино и продукти от грозде и вино, местонахождението на лозовите насаждения;
  (2) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 1, за което се подава молба, придружена със съответните документи, в 14- дневен срок от настъпването им.”
  Комисията предлага $ 57 да отпадне.
  § 58. Създава се нов чл. 67:
  “Чл. 67. (1) Вписването в регистъра става по искане на
  производителите
  (2) Заявлението за вписване трябва да съдържа:
  1. името, съответно фирмата и адреса на заявителя;
  2. подлежащите на вписване обстоятелства;
  3. подпис на заявителя.
  (3) Към заявлението за вписване се представят:
  1. за собствениците на лозарски стопанства уведомление за регистрация на лозарското стопанство издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
  2. за лицата, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите - копие от решението за съдебна регистрация и оригинал на удостоверение за актуално съдебно състояние на търговеца, както и копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и копие от удостоверението за данъчна регистрация;
  3. квитанция за внесена такса.”
  37/10

  Комисията предлага § 58 да отпадне.
  § 59. Създава се нов чл. 68:
  “Чл. 68 (1) Регионалната лозаро-винарска камара се произнася по искането за вписване в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
  (2) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в 1-месечен срок от уведомяването искането се оставя без разглеждане.
  (3) Регионалната лозаро-винарска камара може да извършва проверки за истинността на представените данни и документи, както и служебно да събира и друга информация за заявителя, когато такава е необходима.
  (4) Вписванията се извършват от лица, определени с решение на управителния съвет на регионалната лозаро-винарска камара да водят и съхраняват регистъра на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино, които:
  1. водят входящ регистър на постъпилите заявления
  2. вписват в регистъра данните и обстоятелствата определени за вписване ;
  3. съхраняват документите;
  4. дават справки и вписват промените по партидите.
  (5) На вписано в регистъра по чл.14 ал.1 лице се издава удостоверение по образец, одобрен от Националната лозаро-винарска камара.
  (6) Лицата, водещи регистрите, комплектоват документацията на всеки заявител в отделно дело, което носи поредния номер на партидата. На корицата на делото се отбелязват номерът на делото и номерът на тома и страницата на регистъра.”
  Комисията предлага § 59 да отпадне.
  § 60. Създава се нов чл. 69:
  “Чл.69. (1) Вписването в регистъра на производителите се заличава:
  1. по молба на регистрираното лице, респективно наследниците или правоприемниците;
  2. при смърт на физическото лице или прекратяване или ликвидация на юридическото лице.
  (2) В случаите по ал. 1 в регистъра се извършва отбелязване за заличаване по партидата на производителя.”
  Комисията предлага 8 60 да отпадне.
  § 61. Създава се нов чл. 70:
  38/10

  “Чл. 70. Всяка регионална лозаро-винарска камара изпраща ежемесечно в Националната лозаро-винарска камара извлечения за вписаните, съответно заличени производители за попълване и поддържане на актуалното състояние на централния регистър на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино.”
  Комисията предлага $ 61 да отпадне.
  § 62. Към Глава осма се създава Раздел III с наименование “Национална лозаро-винарска камара” с нови членове 71-83
  “Раздел III
  Национална лозаро-винарска камара
  Чл. 71. (1) Националната лозаро-винарска камара е организация на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино в Република България.
  (2) Националната лозаро-винарска камара подпомага и защитава общите интереси на своите членове и съдейства за развитието на лозарството и винарството в страната и утвърждаване на техния престиж. Националната лозаро-винарска камара може да придобива и да притежава имущество.
  (3) Националната лозаро-винарска камара е юридическо лице със седалище София.
  (4) Членове на Националната лозаро-винарска камара могат да бъдат:
  1. регионалните лозаро-винарски камари;
  2. физически и юридически лица които са собственици или обработват лозя с площ над 100 дка, производители на вино и продукти от грозде и вино с общ обем над 1 мил.литра годишно, както и търговци на вино и продукти от грозде и вино с годишен оборот над 5 мил.литра годишно;
  3. научни лозарски и/или винарски организации;
  4. производители на лозов посадъчен материал, както и други лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството , производството и търговията с вина в република България;
  (5) Националната лозаро-винарска камара приема устав за устройството и дейността си.
  Чл. 72. (1) Националната лозаро-винарска камара:
  1. провежда обща политика за защита интересите на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино и техните организации;
  2. участва в разработването на проекти и изготвя становища по нормативните актове, свързани със лозаро-винарски сектор и специализираното обучение;
  3. приема професионални правила;
  39/10

  4. организира обучението на лозарите и винарите, изготвя правила за провеждането му и следи за тяхното изпълнение;
  5. обобщава постъпилата от регионалните лозаро-винарски камари информация;
  6. води централен регистър на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино на основата на регионалните регистри;
  7. координира дейността на регионалните лозаро-винарски камари;
  8. организира търговското представяне на българските вина;
  9. създава и разпространява информационни материали, организира участия в изложения, промоции в магазинната мрежа, създава информационни програми и Интернет сайтове за различни марки и категории вина.
  Чл. 73 Органи на Националната лозаро-винарска камара са общото събрание, управителен съвет и контролната комисия.
  Чл.74. (1) Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара се състои от представители на регионалните лозаро-винарски камари и националните браншови сдружения на производителите на грозде, вино и продукти от грозде и вино по определена в устава норма на
  представителство.
  (2) Представителите на регионалните лозаро-винарски камари съставляват най-малко половината от членовете на общото събрание.
  Чл. 75. Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара:
  1. приема, изменя и допълва устава;
  2. избира членовете на управителния съвет и контролната комисия;
  3. по предложение на управителния съвет признава
  представителността и приема за членове национални браншови сдружения.
  Чл. 76. (1) Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара се свиква най-малко един път в годината.
  (2) Свикването и провеждането на общото събрание на Националната лозаро-винарска камара се извършва при условия и по ред, предвидени в устава.
  Чл. 77. Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара изпълнява решенията на общото събрание и направлява дейността на камарата.
  Чл. 78. (1) Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара се състои от председател и осем до четиринадесет членове, които се избират за срок от 3 години. Членове на управителния съвет могат да бъдат само членове на регионалните лозаро-винарски камари и представители на приети за членове национални браншови сдружения.
  (2) Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара може да образува свои органи - комисии, съвети и други, които да подпомагат неговата дейност.
  40/10

  (3) Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара може да назначи изпълнителен директор, ако това е предвидено в устава. Изпълнителният директор може да не е член на регионална лозаро- винарска камара, нито представител на прието за член национално браншово сдружение. Изпълнителният директор може да бъде освободен от управителния съвет по всяко време.
  Чл. 79. Председателят на управителния съвет на Националната лозаро-винарска камара представлява камарата, организира изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет и ръководи текущата дейност на камарата. Когато се допуска назначаване на изпълнителен директор, в устава се предвиждат правомощията, които се предоставят на изпълнителния директор.
  Чл. 80. Членовете на контролната комисия се избират за срок от 3 години. Контролната комисия избира от състава си председател.
  Чл. 81. (1) Контролната комисия проверява дейността на
  управителните органи на Националната лозаро-винарска камара и регионалните лозаро-винарски камари и отчита своята дейност пред общото събрание.
  (2) Членовете на контролната комисия могат да участват в заседанията на управителния съвет на Националната лозаро-винарска камара и управителните съвети на регионалните лозаро-винарски камари със съвещателен глас.
  Чл. 82. Националната лозаро-винарска камара събира такси за услугите, които предоставя в размер определен от Общото събрание.
  Чл. 83. (1) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт взаимодействат с Националната лозаро-винарска камара и с регионалните лозаро-винарски камари за постигане целите на закона и обменят необходимата информация.
  (2) При разработване на проекти на нормативни актове, свързани с лозаро-винарския сектор, компетентните държавни органи изискват становището на Националната лозаро-винарска камара.”
  Комисията предлага 8 62 да отпадне.
  Комисията предлага да се създадат S 62а - 62г. които стават съответно S 53 - 56.
  “§ 53. В чл. 66 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 след думите “юридическо лице” се добавя “на бюджетна издръжка”.
  2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  § 54. Създава се чл. 66а.
  “Чл. 66а. (1) За осъществяване на контрол на лозарския потенциал ИАЛВ:
  41/10

  1. извършва проверки на място за съответствието на данните от декларациите за местонахождение на лозарските имоти, за реколта, за производство, за съхранявани количества.
  2. извършва проверки на място за съответствието на данните от декларациите за изкореняване, засаждане и презасаждане на винени сортове лози.
  3. извършва документални проверки и проверки на място за спазването на реда на засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозовите насаждения.
  4. следи динамиката на зреене на гроздето.
  (2) За осъществяване на контрола на производството и търговията на вина и продукти от грозде и вино ИАЛВ:
  1. извършва документални проверки и проверки на място за спазване на разрешените енологични практики и обработки;
  2. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район;
  3. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на регионално вино;
  4. извършва документални проверки и проверки на място за верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;
  5. взема проби за физико-химичен и микробиологичен анализ, и за органолептична оценка;
  6. извършва физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район, и на вина, предназначени за износ;
  7. определя и дава контролен номер на качествените вина, произведени в определен район, и следи за правилното му използване;
  8. извършва проверки за спазването на изискванията за означаването и търговското представяне на вината и продуктите от грозде и вино;
  (3) За осъществяване целите на контрола по ал. 1 и 2 длъжностните лица на ИАЛВ имат право на свободен достъп до:
  1. лозовите насаждения;
  2. обектите за производство, съхранение и търговия на вино и продукти от грозде и вино;
  3. транспортните средства, превозващи грозде, вино и продукти от грозде и вино;
  4. дневниците за водене на технологичния процес, счетоводните и други документи, необходими за целите на контрола, като могат да изискват заверени копия от тях.
  42/10

  (2) Длъжностните лица на ИАЛВ могат да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания/1
  § 55. Създава се чл. 666.
  “Чл. 666. Длъжностните лица на ИАЛВ са длъжни да:
  1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
  2. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;
  3. дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
  4. опазват служебната, производствената и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й;
  5. уведомяват съответния специализиран орган за контрол, когато е налице нарушение на друг нормативен акт.
  § 56. Създава се чл. 66в.
  “Чл. 66в. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното и другите контролни органи си сътрудничат и взаимно се информират за резултатите от контролната си дейност.
  (2) Органите на местното самоуправление/ централните и териториалните органи на изпълнителната власт си взаимодействат с ИАЛВ. В рамките на това сътрудничество те си предоставят необходимата информация.
  /3/ Министерският съвет приема наредба за контрола и координация на контрола ВЪРХУ вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки.
  /4/ Министърът на земеделието и горите внася ежегодно до 31 март за одобрение в Министерския съвет доклад за извършения контрол съгласно изискванията на наредбата по ал. 3, и за състоянието на лозаро-винарския сектор/1
  § 63. Създава се нова Глава девета с наименование “Национален съвет по лозарство и винарство и регионални съвети” с нови членове 84, 85.
  “Глава 9
  Национален съвет по лозарство и винарство и регионални съвети
  Чл. 84. (1) Създават се регионални съвети по лозарство и винарство (РСЛВ) със седалища София, Плевен, Варна, Бургас, Сливен и Пловдив.
  (2) РСЛВ се състои от:
  1. представители на областната администрация;
  2. представители на местната администрация;
  3. представители на регионалните лозаро-винарски камари;
  43/10

  4. представители на научните организации и специализирани учебни заведения;
  5. други лица, които допринасят за развитието на лозарството и винарството;
  (2) Ръководителят на териториалното звено на ИАЛВ свиква и ръководи заседанията на РСЛВ.
  (3) Регионални съвети по лозарство и винарство:
  1. съдействат при прилагането на стратегията за развитието на лозарството и винарството;
  2. обсъждат и предлагат мерки за решаване на проблемите на лозарството и винарството на местно ниво;
  3. определят представител в НСЛВ;
  Чл. 85. (1) Към министъра на земеделието и горите като консултативен орган се създава Национален съвет по лозарство и винарство (НСЛВ).
  (2) Националният съвет по лозарство и винарство се състои от 30 члена, от които:
  1. по 1 представител излъчен от РСЛВ съгласно чл. 84, ал. 4, т. 3
  2. шест представители от държавната администрация, определени от министъра на земеделието и горите;
  3.15 представители излъчени от Националната лозаро-винарска камара.
  (2) Министърът на земеделието и горите свиква и ръководи заседанията на съвета.
  (3) Националният съвет по лозарство и винарство:
  1. съдейства за прилагането на Националната стратегия за развитие на лозарството и винарството;
  2. изготвя годишен доклад за състоянието на лозарството и винарството в страната и го представя на министъра на земеделието и горите, министъра на икономиката и на министъра на финансите;
  3. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с лозаро-винарския сектор;
  4. изготвя становища по нормативните актове, свързани с лозарството и винопроизводството;
  5. изпълнява и други функции определени в правилника по ал. 4.
  (4) Министърът на земеделието и горите издава правилник за
  устройството и дейността на съвета.”
  Предложение от н.п. Владислав Костов
  Създава се нов чл. 60 със следното съдържание:
  “ Чл. 60. Националният съвет и регионалните съвети по лозарство и винарство не създават свои администрация и структури. ”
  44/10

  Комисията подкрепя предложението по принцип. Комисията предлага § 63 да отпадне.
  § 64. Създава се нова Глава десета с наименование “Контрол” и с нови членове 86-90.
  “Глава десета
  Контрол
  Чл.86. (1) За осъществяване на контрол по спазването на изискванията на закона по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздова мъст, продуктите от грозде и вино и вината се създава Изпълнителна агенция по лозата и виното към министъра на земеделието и горите.
  (2) Изпълнителната агенция по лозата и виното е юридическо лице, изцяло на бюджетна издръжка, със седалище София.
  (3) Министерският съвет приема правилник за устройството, структурата, организацията и дейността на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
  Чл.87. (1) За осъществяване на контрол на лозарския потенциал ИАЛВ:
  1. извършва проверки на място за съответствие на данните от декларациите за местонахождението на лозарските имоти, за реколта, за производство, за съхранявани количества.
  2. извършва проверки на място за съответствие на данните от декларациите за изкореняване, засаждане и презасаждане на винени сортове лози.
  3. извършва документални проверки и проверки на място за спазването на реда на засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозовите насаждения.
  4. следи динамиката на зреене на гроздето.
  (2) За осъществяване на контрол на производството и търговията на вина и продукти от грозде и вино ИАЛВ:
  1. извършва документални проверки и проверки на място за спазване на разрешените енологични практики и обработки;
  2. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на качествено вино произведено в определен район;
  3. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на регионално вино;
  4. извършва документални проверки и проверки на място за верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;
  45/10  5. взема проби за физико-химичен и микробиологичен анализ, и за органолептична оценка;
  6. извършва физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина произведени в определен район и на вина, предназначени за износ;
  7. определя и дава контролен номер на качествените вина произведени в определен район и следи за правилното му използване;
  8. извършва проверки за спазването на изискванията за означаването и търговското представяне на вината и продуктите от грозде и вино;
  (2) За осъществяване целите на контрола по ал. 1 и 2 длъжностните лица на ИАЛВ имат право на свободен достъп до:
  1. лозовите насаждения;
  2. обектите за производство, съхранение и търговия на вино и продукти от грозде и вино;
  3. транспортни средства, превозващи грозде, вино и продукти от грозде и вино;
  4. дневниците за водене на технологичния процес, счетоводни и други документи, необходими за целите на контрола и могат да изискват заверени копия от тях;
  (3) Длъжностните лица на ИАЛВ могат да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;
  Чл. 88. Длъжностните лица на ИАЛВ са длъжни да:
  1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
  2. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;
  3. дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
  Чл. 89. Длъжностните лица на ИАЛВ са длъжни да:
  1. опазват служебната, производствената и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й.
  2. уведомяват съответния специализиран орган за контрол в случаите, когато считат, че е налице нарушение на друг нормативен акт.
  Чл. 90. (1) Изпълнителната агенция по лозарство и винарство и другите контролни органи си сътрудничат и взаимно се информират за резултатите от контролната си дейност.
  (2) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и взаимодействат с ИАЛВ. В рамките на това сътрудничество те си предоставят необходимата информация.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  В §64 относно чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  46/10

  1. Алинея l се изменя така:
  “7/ Изпълнителната агенция по лозата и виното, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите се сътрудничат съобразно своята компетентност при извършване на контролната дейност и взаимно се информират за резултатите от нея. ”
  2. Създава се ал. 3.
  “/3/ Министерският съвет приема наредба за контрол и координация на контрола върху виното, спирта, дестилатите и спиртните напитки. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип. То е отразено на систематичното си място в § 56.
  Комисията предлага § 64 да отпадне. Материята е уредена с параграфи 53-56.
  § 65. Досегашната Глава девета става Глава единадесета.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага 8 65 да отпадне.
  § 66. Досегашният чл. 67 става чл. 91 и в ал. 1 думите “НЛВК” се заменят с думите “Националния съвет по лозарство и винарство”
  47/10

  Комисията предлага следната редакция на $ 66, който става $ 57.
  § 57. В чл. 67, ал. 1 абревиатурата “НЛВК” се заменя с думите “Националния съвет по лозарство и винарство”
  § 67. Създава се Глава дванадесета с наименование “Фонд “Българско вино” с нов чл. 92.
  “Глава дванадесет
  Фонд “Българско вино”
  Чл. 92. (1) Към НЛВК се създава се фонд "Българско вино" при условия и ред определени с устава на камарата.
  (2) Средствата от фонда се използват за провеждане на рекламни кампании, финансиране на участия в панаири и изложения, организиране на промоции и всякакви други дейности, имащи за цел популяризиране на българското вино в страната и в чужбина.
  (3) Средствата на фонда се набират от:
  1. доброволни годишни вноски на производителите на вино в размер от 0.005 до 0.02 лева, направени в срок до 31 март на съответната година;
  2. целева субсидия, отпусната от ДФ “Земеделие” в размер равен на сумата набрана от доброволните вноски по т. 1;
  3. дарения, помощи и други привлечени средства.
  /4/ Управлението и контролът по разходването на средствата по ал. 3 се извършва съвместно от представители на ДФ “Земеделие” и УС на НЛВК.
  Предложение от н.п. Владислав Костов
  По § 67.
  В чл. 92, ал. 1 след думата “фонд ” се добавя думата “държавен
  - ал. 3 и 4 да отпаднат.
  ал. 6 става ал. 3.
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на 8 67. който става § 58.
  “§ 58. Създава се Глава девета “А” с наименование “Фонд “Българско вино” с чл. 67а.
  “Глава девета “А”
  Фонд “Българско вино”
  Чл. 67а. (1) Към Националната лозаро-винарска камара се създава фонд "Българско вино" при условия и по ред, определени с устава на камарата.
  (2) Средствата от фонда се използват за провеждане на рекламни кампании, финансиране на участия в панаири и изложения,
  48/10

  организиране на промоции и всякакви други дейности, имащи за цел популяризиране на българското вино в страната и в чужбина.
  (3) Средствата на фонда се набират от:
  1. доброволни годишни вноски на производителите на вино в размер определен от Общото събрание на Националната лозаро- винарска камара, внесени в срок до 31 март на съответната година;
  2. средства от Националната лозаро-винарска камара;
  3. ежегодна целева субсидия, отпусната от ДФ “Земеделие”, в размер, който е равен на сумата набрана от доброволните вноски по т. 1;
  4. дарения, помощи и други привлечени средства.
  /4/ Управлението и контролът по разходването на средствата по ал. 3 се извършва съвместно от представители на ДФ “Земеделие” и УС на НЛВК ”
  § 68. Глава десета става Глава тринадесета.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 68.
  Комисията предлага § 68 да отпадне.
  § 69. Досегашният чл. 68 става чл. 93 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  Комисията предлага следната редакция на § 69. който става $ 59.
  § 59. В чл. 68, думите “от 500 до 10 000 лв.” се заменят с “от 10 000 до 30 000 лв.. а думите “от 1500 до 30 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.”.
  § 70. Досегашният чл. 69 става чл.94 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  Комисията предлага следната редакция на S 70. който става § 60.
  § 60. В чл. 69, думите “от 500 до 5 000 лв.” се заменят с “от 10 000 до 30 000 лв.”. а думите “от 1 500 до 15 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.
  § 71. Досегашният чл. 70 става чл.95 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  Комисията предлага следната редакция на § 71, който става § 61.
  49/10

  § 61. В чл. 70, думите “от 500 до 5 000 лв.” се заменят с “от 10 000 до 30 000 лв.”. а думите “от 1 000 до 10 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.
  § 72. Досегашният чл. 71 става чл. 96 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  Комисията предлага следната редакция на § 72. който става § 62.
  § 62. В чл. 71, думите “от 500 до 1 000 лв.” се заменят с “от 1 000 до 5000 лв.,”. а думите “от 1 500 до 3 000 лв.” се заменят с “от 5 000 до 10 000 лв.
  § 73. Досегашният чл. 72 става чл. 97.
  Комисията предлага следната редакция на § 73. който става § 63.
  § 63. В чл. 72. думите “от 1000 до 10 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.,”, а думите “от 3 000 до 30 000 лв.” се заменят от “50 000 до 150000 лв.”
  § 74. Досегашният чл. 73 става чл. 98 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  Комисията предлага следната редакция на § 74. който става § 64.
  S 64. В чл. 73. думите “от 500 до 5 000 лв.” се заменят с “от 5 000 до 15 000 лв...”. а думите “от 1500 до 15 000 лв.” се заменят от 15 000 до 50000 лв.”
  § 75. Досегашният чл. 74 става чл. 99 и цифрата “1500” се заменя с “3000”
  Комисията предлага следната редакция на § 75. който става § 65.
  S 65. В чл. 74. думите “от 500 до 2 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.”, а думите “от 1500 до 6 000 лв.” се заменят “от 50 000 до 150 000 лв”.
  § 76. Член 75 се отменя.
  Комисията предлага следната редакция на § 76. който става § 66.
  50/10  § 66. В чл. 75 думите “или нелицензирани” и “или търговци” се заличават; думите “от 500 до 3 000 лв.” се заменят с “от 5 000 до 10 000 лв.” и думите “от 1500 до 10 000 лв.” се заменят “от 10 000 до 30 000
  § 77. Създава се чл. 100;
  “Чл.ЮО. Който произвежда спирт, дестилати и/или спиртни напитки, без да е вписан в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.”
  Комисията предлага следната редакция на § 77, който става § 67.
  § 67. Създава се чл. 75а:
  “Чл. 75а. Който произвежда спирт, дестилати и/или спиртни напитки, без да е вписан в регистъра по чл. 40. ал. 3. се наказва с глоба от 30 000 до 100 000 лв.. ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция в размер от 50 000 до 150 000 лв.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 77а.
  “§77а. Създава се чл. 100а.
  “Чл. 100а. Който извършва дейност в пункт за ракиеизваряване без да е вписан в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, се наказват с глоба в размер от 500 до 1500 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание ши с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 77а. който става § 68.
  “8 68. Създава се чл. 756.
  “Чл. 756. Който произвежда ракия, без да е вписан в специалния раздел на регистъра по чл. 40в. ал. 1. се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв.
  § 78. Създава се чл. 101:
  “Чл. 101. Които не заяви за вписване в регистъра изменение или допълнение в обстоятелството по издаденото му удостоверение за производство на спирт. Дестилати и спиртни напитки в законоустановения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.”
  Комисията не подкрепя текста на § 78.
  Комисията предлага 8 78 да отпадне.
  51/10


  § 79. Създава се чл. 102:
  “Чл. 102. Производител на спирт, дестилати и спиртни напитки, който ; не води дневници по чл.40б;вписва неверни данни в дневниците по чл.40б; не предостави декларация за произведените, наличните и реализираните количества спирт, дестилати и спиртни напитки; произведе токсични спиртни напитки, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 10 000 лв.”
  Комисията не подкрепя текста на $ 79.
  Комисията предлага $ 79 да отпадне.
  § 80. Досегашният чл. 76 става чл. 103 , и в него след думите “23а” се добавят думите “236”, числото “40” се заличава и числото “1500” се заменя с “3000”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  По §76.
  В чл. 103 след числото “40 ” се поставя запетая и се добавя “41а, 416, и 42 ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 80. който става § 69.
  8 69. В 76 след думите “23а” се добавят думите “236”, след числото “40” се добавя “41. ал. 3. 41а. 416. 42”. а числото “1500” се заменя с “3000”.
  Комисията предлага да се създаде § 80а, който става § 70.
  § 70. Създава се чл. 76а.
  “Чл. 76а. Който продава ракии и други спиртни напитки в нарушение на чл. 44а се наказва с глоба от 3 000 до 5 000 лв.. ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв.
  § 81. Досегашният чл. 77 става чл.104 и в него думите “68-76” се заменят с “93-102”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя.
  Комисията предлага S 81 да отпадне.
  52/10

  § 82. Досегашният чл. 77а става чл.105 и в него думите “23а” се заменя с “236”.
  Комисията предлага следната редакция на § 82. който става § 71.
  $ 71. В чл. 77а думите “23а” се заменят с “236”.
  § 83. Досегашният чл.78 става чл. 106 и в него думите “68-76” се заменят с “93-102”
  Комисията не подкрепа текста на вносителя за § 83.
  Комисията предлага § 83 да отпадне.
  § 84. Досегашният чл.79 става чл.107 и в ал. 1 след думите “министъра на икономиката” съюзът “и” се заменя със запетая, след думите “Изпълнителната агенция по лозата и виното” се поставя запетая и се добавя ”на председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите”.
  Комисията редлага следната редакция на § 84. който става § 72.
  § 72. В чл. 79, ал. 1 след думите “министъра ha икономиката” думите “и на” се заменят със запетая, след думите “Изпълнителната агенция по лозата и виното” се добавя ’’председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите,”.
  § 85. В § 1 от Допълнителната разпоредба в т. 41 след думите “правно основание” се добавя “грозде” и се поставя запетая.
  Предложение от н.п. Кирил Милчев §85.
  В § 1, т. 25 от действащите разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки се изменя така:
  “т. 25. Фалшиви продукти са тези, в които са добавяни неразрешени от закона вещества или са били обект на забранени практики и обработки
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на $ 85. който става § 73.
  $ 73. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 думата “по-високо” се заменя с “повече”.
  2. В т. 9 думата “по-ниско” се заменя с “по-малко”.
  53/10  1. В т. 10 навсякъде думата “по-ниско” се заменя с “по-малко”, а думата “по-високо” се заменя с “повече”.
  2. В т. 22, б. “а” думата “по-високо” се заменя с “повече”.
  3. В т. 41 след думите “правно основание” се добавя “грозде” и се поставя запетая.
  4. Създава се т. 43.
  “43. “Семейна консумация” е ограничено по количество и алкохолно съдържание вино и ракия за лично потребление, предназначено за консумация от едно домакинство. Произведените количества вино и ракия за семейна консумация нямат търговско предназначение и са получени от собствени грозде и плодове.
  § 86. Параграфи 8, 9 и 10 от Преходни и заключителни разпоредби се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 74.
  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване
  на ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ.
  Предложение от н.ги Пламен Моллов
  Създава се § 86а:
  “§ 86а. Лицата, извършващи дейност в пунктовете за ракиеизваряване са длъжни в шестмесечен срок от влизането на закона в сила да се регистрират съгласно изискванията на чл. 40в, освен ако са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензните, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на $ 86а. който става S 75.
  § 75. Собствениците или наематели на пунктове за дестилация на Ферментирали плодови материали, предназначени за ПРОИЗВОДСТВО на ракия /пунктове за изваряване на ракия/ са длъжни в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон да се регистрират съгласно изискванията на чл. 40в.
  54/10


  § 87. Производителите на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни в срок до 01.01.2006 г., да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.31а.
  Комисията предлага § 87 да отпадне.
  § 88. Разпоредбата на чл.37а влиза в сила от 01.01.2007 г.
  Комисията предлага § 88 да отпадне.
  § 89. Лицата, които са получили разрешение (лицензни) за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки по досегашния ред запазват правата си по тях до изтичането на посочения срок.
  Комисията подрепя текста на вносителя за § 89. който става § 76.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 89а.
  “§ 89а. В б-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 90, ал. 3. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 89а. който става § 77.
  “§ 77. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбите по чл. 51а и чл. 66в, ал. 3.”
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 896.
  “§ 896. /1/ В тримесечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общините изпращат в Министерството на икономиката данни за регистрираните по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им в пунктовете за дестилация за ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия /казани за рекиеизваряване/”.
  /2/ Регистрираните към общините пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали към влизането в сила на този закон се считат за вписани в регистъра по чл. 40в, ал. 3, като се издава съответното удостоверение.
  55/10


  Предложението по ал. 2 беше оттеглено, а в останалата част се подкрепя от комисията по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 896. който става § 78.
  $ 78. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общините изпращат в Министерството на икономиката данни за регистрираните пунктове за дестилация за ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензните, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им.
  Предложение от н.п. Пламен Моллов
  Създава се § 89в.
  “§89в. Собствениците на пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали са длъжни в тримесечен срок от влизането на този закон в сила да ги оборудват с контролно- измервателни прибори за определяне на количества и алкохолня градус на произведените продукти.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на $ 89в. който става S 79.
  § 79. Собствениците или наемателите на пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали са длъжни в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон да ги оборудват с контролно- измервателни прибори за определяне на количествата и алкохолното съдържание на произведените продукти .
  Комисията предлага да се създаде § 89г. който става § 80.
  S 80. Разпоредбата на § 58 - относно чл. 67а - се прилага до 31.12.2006 г.
  § 90. В Закона за храните (ДВ, бр. 90 от 1999 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.12, ал.2,т.2 думите “разрешение за ползване на помещенията,издадено по реда на чл.201 и в съответствие с изискванията на чл.164 от закона за териториалното и селищно устройство” се заменят с ’’разрешение за ползване на строежите, издадено по реда на чл.177 от Закона за устройство на територията”
  2. Чл. 12, ал. 2, т. 4 се изменя така:
  “комплексно разрешително в случаите, когато такова е издадено по реда на глава осма раздел II от Закона за опазване на околната среда”.

  Комисията предлага $ 90 да отпадне.
  Комисията предлага да се създаде § 90а. който става § 81.
  § 81. В Закона за акцизите /ДВ. бр. 19 от 1994 г., изм. и дои, бр. 58 от 1995 г., бр. 70 от 1995 г., бр. 21 от 1996 г„ бр. 56 от 1996 г„ бр. 107 от 1996 г.„ бр. 51 от 1997 г„ бр. 15 от 1998 г„ бр. 89 от 1998 г„ бр. 153 от 1998 г.. бр. 103 от 1999 г.. бр. 102 от 2000 г„ бр. 110 от 2001 г.. бр. 45 от
  2002 г., бр. 118 от 2002 г». бр. 37 от 2003 г„ бр. 103 от 2003 г. и бр. 112 от
  2003 г./ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, т. 3 се изменя така:
  “3. производството от физически лица на ракии за лично потребление от суровини и материали добити от собствено производство в размер на 2000 алкохолни градуса ракия годишно на семейство. На физическите лица се начислява акциз за произведените количества ракии в размери над определените и в случаите, когато последните са произведени за лично потребление;
  2. В чл. 8:
  а/ В ал. 2, изр. второ се заличава.
  б/ В ал. 3 думите “по ракиеизваряването” се заменят с “за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия”.
  в/ В ал. 4 думите “Лицата, извършващи дейност в” се заменят със “Собствениците или наемателите на”.
  2. В чл. 11а, ал. 1, изр. второ думите “Лицата, извършващи дейности в” се заменят със “Собствениците или наемателите на”.
  3. Член 12г се отменя.
  4. В § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите /ДВ бр. 112 от 2003 г./ думите “и § 11, относно забраната за продажба на спиртни напитки в пластмасови опаковки, освен до 0,2 литра, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.” се заличават.
  § 91. Навсякъде в закона думите “Министерство на промишлеността”, “министърът на промишлеността”, “министъра на промишлеността” се заменят съответно с “Министерство на икономиката” , “Министърът на икономиката”, “министъра на икономиката”.
  Комисията предлага следната редакция на § 91, който става § 82.

  $ 82. Бутилираните и облепени с бандерол СПИРТНИ напитки, в пластмасови опаковки, предназначени за местния пазар, се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 30 юни 2004 г.
  § 92. Националната лозаро-винарска камара и РЛВК привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става §83.
  Комисията предлага да се създаде § 84:
  § 80. Създава се Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.
  58/10
  Форма за търсене
  Ключова дума