Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
01/04/2004 първо гласуване

  Доклад
  първо гласуване
  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 454-01-20, внесен от Пламен Неделчев Моллов и Расим Муса Сеидахмед на 19.03.2004 г.
  Доклад
  първо гласуване


  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 454-01-20, внесен от Пламен Неделчев Моллов и Расим Муса Сеидахмед на 19.03.2004 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 31 март
  2004 г., на което обсъди законопроекта за изменение и допълнение на
  Закона за тютюна и тютюневите изделия, внесен от Пламен Моллов и
  Расим Муса. В работата на комисията взеха участие зам.-министърът на
  земеделието и горите г-жа Меглена Плугчиева и експерти.
  По законопроекта са постъпили писмени становища на
  Министерството на земеделието и горите и на Министерството на труда и
  социалната политика, от които е видно, че те съгласуват законопроекта без
  принципни забележки.
  Предлаганото изменение и допълнение на Закона за тютюна и
  тютюневите изделия е продиктувано от необходимостта за хармонизиране
  на националното законодателство в тютюневия сектор с Директива
  2001/37/ЕО. Със законопроекта се създава идентичен със страните членки
  на Европейския съюз регламент относно максималното съдържание на
  катран, никотин и въглероден оксид в цигарите, предупрежденията
  свързани със здравните рискове и обозначенията на тютюневите продукти,
  направени на база на високо ниво на здравна защита.
  След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 от
  Правилника за организацията и дейността на Народното събрание прие
  следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и
  тютюневите изделия, № 454-01-20, внесен от Пламен Неделчев Моллов и
  Расим Муса Сеидахмед на 19.03.2004 г.
  Това становище е прието с 8 гласа “за”, “против” няма, и 3 –
  “въздържали се”
  Форма за търсене
  Ключова дума