Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
20/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за насърчаване на заетостта
  № 102-01-20/07.11.2001г., внесен от Министерски съвет;
  по законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за закрила при безработица и насърчаване на
  заетостта № 154-01-38/05.9.2001 г., внесен от Емилия
  Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков
  за ПЪРВО четене
  ДОКЛАД
  по законопроект за насърчаване на заетостта
  № 102-01-20/07.11.2001г., внесен от Министерски съвет;
  по законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за закрила при безработица и насърчаване на
  заетостта № 154-01-38/05.9.2001 г., внесен от Емилия
  Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков
  за ПЪРВО четене
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание,проведено на 15 ноември 2001 г., разгледа законопроект за насърчаване на заетостта
  № 102-01-20/07.11.2001г., внесен от Министерски съвет; законопроект за изменение и
  допълнение на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта №154-01-
  38/05.9.2001 г., внесен от Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков.
  На заседанието присъстваха г-н Радослав Бозаджиев, заместник- министър на труда и социалната политика, г-н Валери Апостолов, заместник- министър на труда и
  социалната политика, г-н Кирил Ананиев, заместник- министър на финансите, г-н Йордан Христосков, управител на Националния осигурителен институт, г- жа Христина Митрева, главен директор на дирекция “Анализи, планиране и прогнози” в НОИ; г-н Дикран Тебеян, заместник- председател на Българска стопанска камара, г-жа Ася Тонева и г-н Добромир Стефанов, изпълнителни секретари на КНСБ, г-н Тотю
  Младенов, председател на Надзорния съвет на Националната служба по заетостта и др.
  Законопроектът за насърчаване на заетостта, внесен от Министерски съвет, бе представен от г-н Радослав Бозаджиев, заместник- министър на труда и социалната
  политика. Той подчерта, че целта на този закон и измененията в Кодекса за задължителното обществено осигуряване е осигурителната материя да бъде насочена
  към осигурителния закон, в случая КЗОО, а проблемите на заетостта на този етап да
  бъдат решени в този закон. Само чрез приемане на нов Закон за насърчаване на заетостта, може да бъде постигнато пълното хармонизиране на нормативната уредба,
  регулираща въпросите по насърчаване на заетостта, с правото и достиженията на Европейския съюз. Философията на законопроекта е разделянето на осигурителния
  риск “безработица” от активните мерки на пазара на труда.
  С предложения законопроект е предвидено да бъдат отменени всички
  разпоредби на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, като
  остане само Раздел трети на Глава Трета, която се отнася до доброволното осигуряване
  при безработица. По приложението на закона за заетостта са разработени подзаконовите нормативни актове, които ще бъдат приети и ще влязат в сила още в
  началото на следващата година, така че да не се стигне до такова положение, при което
  да е налице закон, който е отменил стария, а да липсва ред и процедура по
  прилагането на новия закон.
  Със законопроекта се предвижда децентрализация и регионализация на
  политиката по заетостта, развитие на институциите на пазара на труда, изключване на
  дискриминация по пол, възраст, етнически признак, развитие на мерки за насърчаване
  на заетостта, интеграцията на рисковите групи на пазара на труда и осигуряване на по-
  голяма гъвкавост на мерките и обвързването им с минималната работна заплата.
  Гаранция за реалното действие на предложения законопроект, е неговото финансово
  осигуряване със средства от държавния бюджет. Бюджетното осигуряване на фонд
  “Професионална квалификация и безработица” и активните мерки на пазара на труда е
  разработено на основата на действащата нормативна уредба.
  Законопроектът е синхронизиран със законопроекта за изменение и
  допълнение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване, внесен от
  Министерски съвет. Предвижда се бюджетът на фонд ПКБ да бъде разделен, като тази
  част, която предвижда получаването на плащания от осигуровки и плащанията на
  обезщетения, ще премине към бюджета на НОИ. За провеждане на активните мерки на
  пазара на труда, към Министерството на труда и социалната политика се създава
  Агенция по заетостта, където ще постъпят другата част от средствата.
  Към министъра на труда и социалната политика се създава Национален съвет
  за насърчаване на заетостта на трипартитен принцип, с участието на равен брой
  представители, определени от Министерския съвет, от представителните организации
  на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
  Държавната политика по заетостта и професионалната квалификация по
  региони, ще се провежда от областните администрации и органите на местното
  самоуправление, съвместно с териториалните структури на Агенцията по заетостта,
  социалните партньори и неправителствените организации, които работят по
  проблемите за заетостта и професионалната квалификация. Въвеждат се разпоредби за
  създаване на комисии по заетостта към областните съвети за регионално развитие,
  които да организират процеса за разработване на регионални програми за заетост за
  конкретизиране на целите, приоритетите и средствата за провеждане на държавната
  политика по заетостта. Определени са приоритетите на комисиите по заетостта към
  областните съвети- това са Националния план за икономическо развитие, Националния
  план за регионално развитие, Националния план за действие по заетостта, Областния
  план за развитие и общинските стратегии и планове за развитие.
  С цел постигане на плавен преход и улесняване на осигурените лица в срок до
  31 декември 2003 г., досега съществуващите бюра по труда, ще продължават да
  регистрират, изчисляват и изплащат обезщетението на безработните граждани. НОИ
  през преходния период ще има контролна функция по отношение на получаването на
  обезщетения.
  Приоритет на програмата на Правителството за периода 2001- 2005 г. е
  увеличаването на заетостта чрез прилагането на активни мерки на пазара на труда и
  чрез развитие на професионалното обучение. За повишаване на неговата ефективност е
  създадена конкретна нормативна уредба за подпомагане на младежи в прехода от
  училище към заетост, насърчаване на работодателите да осигуряват условия за
  обучение на безработни младежи и др.
  Регламентирането на посредническата дейност от физически и юридически
  лица за страната и зад граница, отговаря на промените в пазара на труда и на
  препоръките на Европейския съюз за осъществяване контрол върху процесите на
  трудова миграция. Предвиждат се строги санкции при нарушаване на
  законодателството в тази област.
  Г-н Тотю Младенов, председател на Надзорния съвет на Националната служба
  по заетостта, информира членовете на комисията относно проведените дискусии в
  Националния съвет за тристранно сътрудничество и в Надзорния съвет на
  Националната служба по заетостта. В хода на работа становищата на социалните
  партньори постепенно са се сближавали, като са останали известни различия между
  представители на синдикатите и вносителя.
  Народният представител Кръстьо Петков представи законопроекта за
  изменение и допълнение на Закона за закрила при безработица и насърчаване на
  заетостта, № 154-01-38. Той подчерта, че законопроектът е внесен преди да стане
  известна концепцията на правителството по отношение на заетостта и внесения нов
  закон. От името на вносителите бе изразена готовност да бъдат направени предложения
  към законопроекта за заетостта.
  Двата законопроекта взаимно се изключват, тъй като проектозаконът за
  заетостта отменя текстовете, по които са правили предложения вносителите на
  законопроект № 154-01-38.
  След приключване на разискванията и проведено гласуване, Комисията по
  труда и социалната политика прие следните становища:
  1. С резултати “За”- 11 гласа “Против”- няма, “Въздържали се”- 1, предлага на
  Народното събрание да приеме на първо четене законопроект за насърчаване на
  заетостта № 102-01-20/07.11.2001, внесен от Министерски съвет;
  2. С резултати “За”- 1 глас, “Против”- 5 гласа и “Въздържали се”- 5 гласа,
  предлага на Народното събрание да не приема на първо четене законопроект за
  изменение и допълнение на Закона за закрила при безработица и насърчаване на
  заетостта № 154-01-38/05.9.2001 г., внесен от Емилия Масларова, Димитър Димитров и
  Кръстьо Петков.
  Форма за търсене
  Ключова дума