Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
08/10/2003 първо гласуване

  Доклад по
  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда №302-01-43/06.8.2003г., внесен от Министерски съвет.
  Доклад по
  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда №302-01-43/06.8.2003г., внесен от Министерски съвет.

  На редовно заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 11 септември 2003 г., беше разгледан и обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 302-01-43, внесен от Министерски съвет на 06.8.2003 г.
  Г-н Румен Симеонов, заместник- министър на труда и социалната политика, представи законопроекта. Беше подчертано широкото участие в неговото разработване на представители на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на здравеопазването, на Министерството на икономиката, на социалните партньори и др. Законопроектът е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  Измененията са свързани с транспониране на директивите на Европейския съюз и касаят забраната за дискриминация, установяване равнопоставеност между мъжете и жените при изпълнение на правата и задълженията им по трудово правоотношение и др. Уреждат се въпроси, свързани с осигуряването на стабилност на трудовите правоотношения при промяна на собствеността; предлагат се промени, свързани с изчерпателно регламентиране елементите на трудовия договор. Въведени са допълнителни изисквания с цел да се гарантират равни права и задължения на работещите на


  непълно работно време и на срочни трудови договори с тези, работещи на пълно работно време и безсрочен трудов договор. Въвеждат се гъвкави форми на работното време, предлага се в продължителността на седмичната почивка да бъде регламентирана между дневна почивка за работещите по трудово правоотношение. За първи път се регламентира и правото на неплатен родителски отпуск за всеки един от родителите за отглеждане на дете до осем годишна възраст. На бременните работнички или служителки се осигурява отпуск за извършване на медицински преглед по време на бременността. Регламентирана е специалната закрила на бременните работнички или служителки и на майките- кърмачки и др.
  Бяха зададени въпроси относно съответствие на някои термини с такива от Закона за защита срещу дискриминацията; за уеднаквяване на възможността на работника или служителя и на работодателя да прекратят този договор при еднакви условия; за размера на предизвестието при различните видове договори и др., на които бяха дадени изчерпателни отговори.
  С общо съгласие беше прието, че предлаганите в законопроекта изменения и допълнения ще изпълнят целта за по- пълното синхронизиране на българското трудово законодателство с правото на Европейския съюз, привеждането му в съответствие с чл. 69 и чл. 70 от Европейското споразумение за асоцииране, както и във връзка с ратифицирането на Европейската социална харта(ревизирана) и конвенции на МОТ.
  След приключване на дискусията бе проведено гласуване, както следва:
  С резултати “За”- 13 гласа, “Против” и “Въздържали се”- няма, Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 302-01-43, внесен от Министерски съвет на 06.8.2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума