Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
22/02/2005 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-148/16.12.2004 г., внесен от Атанас Василев
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда,
  № 454-01-148/16.12.2004 г., внесен от Атанас Василев
  Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 17 февруари 2005 г., разгледа и обсъди внесения от народния представител Атанас Василев, законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 454-01-148.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народната представителка г-жа Гадар Хачикян. Беше подчертано, че предлаганото изменение ще улесни използването на работната сила по основен и допълнителен трудов договор. Ще спомогне за създаването на гъвкава организация на седмичното работно време при спазване защитните норми на минималната междудневна и междуседмична продължителност, установени в чл.152 и 153 от Кодекса на труда. С предложеното изменение нормите се синхронизират с чл. 22, буква “Ь” от Директива 2003/88/ЕС от 4 ноември 2003 г., където е допуснато седмичната продължителност на работното време да надвишава 48 часа, ако работодателят получи съгласието на работника или служителя. Бяха разгледани приложените становища от КНСБ, БТТП, БСК и МТСП.
  След проведеното разискване и гласуване с резултати “За”- 8 гласа, “Против”- няма, “Въздържал се”- 1, Комисията прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01- 148/16.12.2004 г., внесен от Атанас Василев.
  Форма за търсене
  Ключова дума