Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
21/12/2007 първо гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект № 154-01-70 за изменение и допълнение
  на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Нонка
  Матова - народен представител на 01.11.2001
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект № 154-01-70 за изменение и допълнение
  на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Нонка
  Матова - народен представител на 01.11.2001 г.
  На свои редовни заседания проведени на 15 ноември, 6, 13 и
  20 декември 2001 година Комисията по въпросите на децата,
  младежта и спорта разгледа Законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за физическата възпитание и спорта.
  На заседанията присъстваха Министър Моллов и г-н Христо
  Константинов – и.д. Председател на ДАМС.
  Законопроекта бе представен от г-жа Нонка Матова -
  вносител. В мотивите си тя изложи, че промените направени в
  Закона през 1996 и 2000 година не са довели до желаната
  ефективност и високо ниво на правовия ред в спорта. Което налага
  развитие на принципа на самоопределение на субектите в
  националната спортна система. Същевременно липсва правен
  режим за спортните обекти и съоръжения. Действащия закона не
  формулира различия между аматьорския и професионалния спорт.
  Отношение по внесения Законопроект взе Министър Моллов
  като изрази становище, че с нищо няма да се помогне на спорта, а до
  голяма степен ще се увеличи бюрокрацията при въвеждането на
  регистър на спортните обекти в общините. По отношение на
  замяната на лицензионния режим с регистрационен не е подходящо,
  тъй като се понижават изискванията, с случая за получаване на
  лиценз всеки клуб и всяка една федерация трябва да отговарят на
  някой изисквания, които гарантират реда, нормите и правилата на
  работа. Закона се нуждае от промяна в значително по — важни
  раздели. Предлаганата промяна за данъчни облекчения, съгласно
  българското законодателството, такива се дават в специалните
  закони
  Изказани мнения в хода на дискусията бяха в посока, че
  Закона се нуждае от по задълбочени промени, които биха могли да
  предизвикат съществени промени в сегашното състояние на спорта.

  След приключване на дебатите и проведеното гласуване: “За”
  — 4, “Против” — 0, “Въздържали се “ - 3, Комисията по въпросите на
  децата, младежта и спорта прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо
  четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  физическото възпитание и спорта № 154- 01- 70 / 01.11.2001
  година, внесен от Нонка Матова.
  Форма за търсене
  Ключова дума