Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
26/04/2002 първо гласуване

  Обединен законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  физическото възпитание и спорта
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕТАТЕЛ,
  Във връзка с чл.68, ал. 2 от Правилника за организация
  и дейността на Народното събрание Ви представям общ
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  физическото възпитание и спорта, изготвен от
  представители на Комисията по въпросите на децата,
  младежта и спорта и вносителите на приетите на първо
  гласуване законопроекти по същата материя.
  Предлагам срокът за писмени предложения на
  народните представители за изменения и допълнения на
  общия законопроект да бъде 14 дни (две седмици), в
  съответствие с чл. 70, ал. 1 от Правилника за организация и
  дейността на Народното събрание
  София, 26 април 2002 г.

  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
  (Обн., ДВ, бр.58 от 9.07.1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд на
  РБ от 17.06.1997 г. - бр. 53 от 04.07.1997 г.; изм. бр. 124 от 27.10.1998 г.,
  бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и
  доп. бр. 53 от 30.06.2000 г. , в сила от 30.06.2000 г., попр.бр.55 от
  7.07.2000 г., изм. бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г.)
  §1 В чл. 2 се създава ал.3:
  “(3) Физическото възпитание и спорта осъществяват образователни,
  здравни, социални, културни и възстановителни функции.”
  §2 Чл. 4 се изменя така:
  “Чл.4. Държавата насърчава развитието на физическото възпитание и
  спорта, като;
  1. Признава заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм за
  вътрешно присъща потребност и право на всеки български гражданин да
  поддържа и усъвършенства своите двигателни възможности;
  2. Осигурява възможности и подходящи условия на гражданите
  независимо от тяхната възраст, социално и обществено положение да
  спортуват за здраве и дълголетие;
  3. Приема законодателни актове и създава нормативна уредба за
  физическото възпитание и спорта в страната;
  4. Създава условия и подпомага спорта за всички, детско-юношеския
  спорт, ученическия, университетския спорт, както и цялостната
  общественополезна спортна дейност за подобряване здравословното
  състояние на нацията;
  5. Създава условия за развитието на спорта за високи постижения и
  осигурява подготовката и участието на национални и олимпийски отбори
  в международни състезания и олимпийските игри.
  6. Изгражда, поддържа, модернизира и управлява спортни обекти и
  съоръжения както и контролира условията и реда на тяхното използване по
  предназначение;
  7. Подпомага, координира, регулира и контролира дейността на
  спортните организации;
  8. Предприема мерки за спазването на нормите на задължителния
  медицински контрол, конвенцр1ята за борба срещу употреба на допинг,
  както и за сигурността на спортните обекти, мерки срещу насилието и
  лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на
  спортни прояви организирани на стадиони и в спортни зали.
  9. Подпомага и насърчава регистрираните в централния регистър на
  Министерството на правосъдието юридически лица с нестопанска цел за
  осъществяване на общественополезна спортна и младежка дейност чрез
  данъчни, кредитно лихвени митнически и други финансови и
  икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред,
  определени в съответните нормативни актове;
  10. Подготвя спортни специалисти и подпомага повишаването на
  тяхната квалификация;
  11. Провежда научно-изследователска, информационна и рекламна дейност;
  12. Финансира одобрените по съответния ред програми и проекти за
  обществено полезна спортна и младежка дейност.
  §3 Създава се нов чл. 4а:
  ‘‘Чл.4а Общините насърчават развитието на физическото възпитание
  и спорта, като:
  1. Приемат нормативна уредба, утвърждават и финансират програми
  за развитието на местната спортна дейност;
  2. Изграждат, поддържат и модернизират спортни и туристически
  обекти и съоръжения на територията на общината;
  3. Съдействат за организирането на състезания на територията на
  общината;
  4. Осъществяват финансови, стопански и контролни функции на
  местната спортна дейност в съответствие с правомощията, които имат.”
  §4 Чл. 8 се изменя така:
  “Чл. 8 (1) Министърът на младежта и спорта ръководи, координира и
  контролира осъществяването на държавната политика в областта на
  физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.
  (2) Министърът на младежта и спорта ръководи и представлява
  Министерството на младежта и спорта.
  (3) Министърът на младежта и спорта:
  1. Подготвя и предлага на Министерски съвет целта и основните
  задачи на националната стратегия и национална програма за развитието на
  физическото възпитание и спорта.
  2. Взаимодейства с държавните ведомства и другите органи на
  централната и местна администрация за организиране на младежките
  дейности и развитие на физическото възпитание и спорта;
  3. Взаимодейства със спортните организации при осъществяването на
  националната спортна програма и координира тяхната дейност с
  държавните ведомства и общините;
  4. Взаимодейства с младежки организации при осъществяването на
  държавната младежка политика и координира тяхната дейност с
  държавните ведомства и общините;
  5. Осъществява надзора върху дейността на спортните организации за
  спазването на този закон.
  6. В изпълнение на Националната програма съвместно с Българските
  спортни федерации и Българския олимпийски комитет осъществява
  финансирането на програма за подготовка и участие на българските
  спортисти на олимпийски игри;
  7. Подпомага общественополезната дейност на Българските спортни
  федерации, и други сдружения с нестопанска цел за реализацията на
  държавната политика в областта на спорта и социалния туризъм.
  8. Управлява спортните обекти и съоръжения - държавна собственост,
  предоставени по съответния ред на министерството;
  9. Упражнява правата на едноличния собственик на капитала в
  търговските дружества, образувани от спортни обекти и съоръжения -
  държавна собственост, предоставена на Министерството на младежта и
  спорта;
  10. Упражнява контрол по спазване режима за ползване на
  националните спортни обекти и съоръжения - държавна и общинска
  собственост за нуждите на физическото възпитание, спорта, социалния
  туризъм.
  11. Упражнява правото на собственост върху държавното
  предприятие Български спортен тотализатор, назначава органите за
  управление и прави предложение за утвърждаване на устройствения му
  правилник от МС.
  12. Издава лицензни на българските спортни федерации и на
  националните спортни организации за извършване на спортна дейност.
  13. Представлява Република България в международните отношения и
  организации за договаряне и сключване на споразумения, протоколи и
  други документи за сътрудничество в спортната и младежка дейности със
  специализирани органи от други страни въз основа на действащото
  законодателство.
  14. В съответствие с изискванията на международните спортни
  организации, съгласувано с общинските и с другите държавни органи дава
  съгласието си за провеждането на регионални, европейски и световни
  първенства на територията на Република България по установения ред.
  15. Организира превенцията и контрола върху употребата на допинг в
  спорта.
  16. Подпомага и взаимодейства с компетентните държавни органи,
  ведомства и общинската администрация в борбата против насилието в
  спорта.
  17. Приема и подпомага програми за повишаване квалификацията на
  спортните специалисти и подготовка на инструктори за нуждите на
  масовия спорт.
  18. Организира и подпомага дейността по проблемите на младежта и
  спорта за реализирането на държавната и местна политика на областно и
  общинско ниво, както и за изпълнение на основните положения от
  Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и
  регионите.
  19. Утвърждава критериите, условията и реда за даване на награди на
  спортисти и спортни специалисти и деятели, както и на млади таланти в
  различни сфери на обществения живот.
  (4) Министърът на младежта и спорта е първостепенен
  разпоредител със субсидиите от държавния бюджет, разпределени ПО
  съответния ред за младежта и спорта:
  1. Ежегодно предлага структурата на субсидиите от държавния
  бюджет в областта на младежта и спорта;
  2. Съгласувано с Министъра на финансите приема схема за
  разпределение на приходите от Българския спортен тотализатор.
  3. Изпълнява бюджета за младежка и спортна дейност и контрола по
  него, съставен от държавните субсидии, собствените приходи и
  отчисленията от приходите на Българския спортен тотализатор съгласно
  изискванията на този закон.
  (5) Министерството на младежта и спорта има свои регионални
  структури, съобразно териториалното деление на страната.
  §5 Създава се нов чл. 8а:
  "Чл.8а Министерствата и държавните агенции разработват и
  утвърждават своите програми по проблемите на младежта и спорта
  съгласувано с Министерството на младежта и спорта.
  §6 В чл.10 се правят следните изменеия и допълнения:
  1. Ал. 4 се изменя така :
  “(4) Спортните клубове регистрирани като юридически лица с
  нестопанска цел кандидатстват за получаване на лицензия от националната
  федерация по съответния вид спорт при спазване изискванията на
  настоящия закон, уставите и нормативните актове.”
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Националните спортни организации и федерации кандидатстват
  за получаване на спортни лицензни от Министъра на младежта и спорта,
  съобразно изискванията на настоящия закон и наредба за лицензирането
  издадена от Министъра на младежта и спорта.”
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Обединените спортни клубове са доброволни сдружения на
  спортни клубове по различни видове спорт регистрирани като
  юридически лица за общственно полезна дейност, които координират и
  подпомагат тяхната дейност и във връзка с това взаимодействат с
  държавните органи, общините и други спортни организации.”
  §7 В чл.11, ал. 1 след думите „сдружения на граждани” се
  добавят “както и сдружения на
  §8 Чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ал. 1 добива следния вид:
  “(1) Спортните клубове, които развиват и осъществяват
  професионален спорт могат да се регистрират и като акционерни
  дружества - професионални спортни клубове.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Преобразуването на професионални спортни клубове по
  Търговския закон, не може да доведе до подмяна на класирането на
  отборите в съответните шампионати и преминаването им от една в
  друга група.”
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Професионалните спортни клубове запазват законно
  придобитото право на ползване върху спортните обекти и
  съоръжения, които са имали към момента на регистрирането им по
  ал. 1.”
  § 9 В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.2 думите “училищните, студентските и войсковите
  спортни клубове” се заличават.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) За подпомагане развитието на ученическия, студентския и
  войсковия спорт могат да се създават многоспортови федерации и
  асоциации по ред и условия определени от Министъра на младежта и
  спорта съгласувано със съответните Министри.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4
  4. Създава се ал. 5:
  “(5) Спортните федерации могат да изграждат, ползват и стопанисват
  спортни обекти и съоръжения.”
  §10 В чл.15, ал.2 думите “Държавната агенция за младежта и
  спорта” се заменят е “Министърът на младежта и спорта”
  §11 В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в края на изречението се прибавя думите “и се вписват
  в Националния спортен регистър на Министерството на младежта и
  спорта”.
  2. в ал. 2, т. 7 се изменя така:
  “7. да отговарят на други специфични изисквания, установени в този
  закон и наредба на Министъра на младежта и спорта.”
  3. В ал. 3 след думите “ спортни клубове” се добавя “ -
  търговски дружества” и се създава т. 5 със следното съдържание:
  "5. Акционерните спортни клубове издават само поименни акции.”
  4. Ал. 5 се изменя така:
  “ (5) Спортните лицензни се издават, както следва:
  1. спортни клубове се лицензират от българските спортни федерации по
  съответния спорт;
  2. Всички останали спортни организации се лицензират от Министъра на
  младежта и спорта, като спортна лицензия получава само една спортна
  федерация по определен или сходни видове спорт признати от
  съответната международна спортна федерация и една многоспортова
  федерация, изградена по съответния обединяващ признак;”
  5. В ал. 6 думите Държавната агенция за младежта и спорта” се
  заменят с „Министърът на младежта и спорта или упълномощено от него
  длъжностно лица”
  §12 Чл. 18 се изменя така:
  1. Досегашният текст става ал. 1
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Спортните клубове регистрирани в частна полза не получават
  държавна субсидия.”
  §13 Заглавието на Глава четвърта се изменя така:
  “Физическото възпитание и спорта в училищата, въоръжените сили и
  други ведомства”
  §14 В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ял. 3 след думите “не могат” се добият “да бъдат по-
  малко от три часа седмично и ”.
  2. Създава се ал. 5 :
  “(5) Спортните клубове към висшите и средни училища се
  учредяват по ред и условия определени от съответния Министър
  съгласувано с Министъра на младежта и спорта.
  §15 В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.2 след думата “организира’’ се добавя израза “чрез спортни
  секции”.
  2. Ал. 4 се изменя така:
  “(4) Извън училищната тренировъчна и състезателна дейност на
  учениците е доброволна и се организира от училищните спортни
  клубове, училищните спортни секции и отбори, ученическите
  спортни школи с подкрепата и съдействието на училищните
  настоятелства.”
  3. В ал.5 след думите “спортни клубове” се добавя “училищни
  спортни секции и отбори”.
  4. Създава се ал. 6:
  “(6) Извън училищната тренировъчна и състезателна дейност с
  учениците се организира по ред определен от Министъра на
  образованието и науката и Министъра на младежта и спорта.
  §16 В чл. 23, ал. 4 след думата “науката“ се добавя “и Министъра
  на младежта и спорта” текста до края се заличава.
  §17 В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст на чл. 24 става ал. 1
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Училищните и студентски спортни клубове са структури на
  ученическите и студентски спортни федерации и асоциации.”
  §18 В чл. 25, ал. 1 се създава изречение второ: “С минимален
  хорариум на задължителните занимания от 240 часа за образователно
  квалификационната степен “Бакалавър” и 180 часа за образователно
  квалификационната степен “ Специалист по...“.
  §19 В чл.27, ал.2 думите “където има въоръжени сили” се
  заличават.
  §20 В чл.28, ал. 2 думите “Министерството на отбраната и другите
  министерства и ведомства, които имат въоръжени сили” се заменят с
  думите “ Министерство на отбраната. Министерство на вътрешните
  работи, Министерства и други ведомства, където има въоръжени сили”
  § 21 В чл.36, ал.3 думите “съгласувано и във взаимодействие” се
  заличават.
  §22 В чл. 48а се изменя така:
  “(1) Министерството на младежта и спорта, води публичен регистър
  на съществуващите и новопостроени спортни обекти и обекти за
  социален туризъм.”
  § 23 В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1
  2. Създава се ал.2 :
  “(2) Общините водят публичен регистър на спортните съоръжения
  на тяхна територия”.
  § 24 В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ял. 1 след думата "дейности” се поставя запетая и се добавя
  следния текст "предимство при предоставяне на тези права за ползване
  имат лицензираните спортни организации”.
  2. Създава се ал. 8 :
  Общинските съвети съобразно утвърдените общински програми
  предоставят с предимство и безвъзмездно спортни и туристически обекти
  и съоръжения за нуждите на спортните клубове за обществено полезна
  дейност, детско-юношеския спорт, детските градини, училищата и
  инвалидите по реда на чл. 49.”
  § 25 Чл. 57а т.1 се изменя така:
  “1.Част от постъпленията за развитие на физическото възпитание и
  спорта, разпределени по реда на чл.9,ал.З, т.1 от Закона за хазарта (Тото 2
  игрите 5 от 35) се заделят за нуждите на спортната база извън търговските
  дружества.
  § 26 Чл. 576 се изменя така:
  “Чл.57б Министърът на младежта и спорта, съгласувано с
  Министъра на финансите утвърждава схемата за разпределение на
  приходите от Българския спортен тотализатор.
  Допълнителни разпоредби:
  § 27 Навсякъде в закона “председателят на ДАМС”, “председателя
  на ДАМС” и “Държавната агенция за младежта и спорта” се
  заменят съответно с “министърът на младежта и спорта”,
  “министъра на младежта и спорта” и “Министерството на младежта
  и спорта”
  Преходни и заключителни разпоредби.
  §28 Министерски съвет в едномесечен срок от създаването на
  Министерство на младежта и спорта закрива Държавната агенция за
  младежта и спорта.
  §29 В § 4 Разпоредбата на чл.8, ал.5 влиза в сила от 01.01.2003
  година.
  §30 Министерски съвет до 31.12.2002 г. приема Правилник за
  приложение на този Закон.
  §31 В Закона за закрила и развитие на културата ( обн. ДВ бр.50 от
  1999 г., изм. и доп. бр. 1 от 2000 г. попр. Бр. 34 от 2001) в чл. 20, т.2
  думите “председателят на Комитета за младежта, физическото
  възпитание и спорта” се заменят с “министърът на младежта и
  спорта”.
  §32 В Закона за закрила на детето (ДВ бр. 48 от 2000 г.) в чл. 18, ал.
  1 думите “ Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта”
  се заменят с “Министерството та младежта и спорта”.
  §33 В Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на
  инвалидите ( обн. ДВ бр. 112 от 1995 г. изм. и доп. бр. 110 от 1996,
  бр. 52 и 123 от 1997г. ; Решение № 31 на КС от 1998 г. , бр. 140 от
  1998г.; изм. и доп. бр. 153 от 1998 и бр. 31 от 2001 г.) в чл. 32 думите
  “ Държаната агенция за младежта и спорта” се заменят с “
  Министерството на младежта и спорта”
  §34 В Закона за контрол върху наркотичните вещества и
  прекурсорите (обн. ДВ бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 63 от 2000 г.)
  в чл. 84, ал. 1 думите “ Комитетът за младежта, физическото
  възпитание и спорта” се заменят с “ министерството на младежта и
  спорта”.
  § 35 В Закона за хазарта ( обн. Дв, бр. 51 от 1999 г.; изм. и доп. чл.
  103 от 1999 г.; бр. 53 от 2000 г. и бр. 1, 102 и 110 от 2001 г.) се
  правят следните изменения:
  1. В чл. 9:
  а) в ал. 1 думите “ Държавната агенция за младежта и спорта” се
  заменят с “ Министерството на младежта и спорта”,
  б) в ал. 2 думите “председателя на Държавната агенция за младежта
  и спорта” се заменят с “ министъра на младежта и спорта”
  2. В § 11, ал 3 думите “ Държавната агенция за младежта и спорта”
  се заменя с “ Министерството на младежта и спорта”.
  9
  Форма за търсене
  Ключова дума