Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правата на човека и вероизповеданията
Комисия по правата на човека и вероизповеданията
27/09/2004 първо гласуване

  Доклад
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за политическа и гражданска реабилитация на
  репресирани лица. № 454-01-72 от 08.09.2004г, внесен от Елиана Масева и група народни представители
  и
  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за политическа и гражданска реабилитация на
  репресирани лица. № 454-01-73 от 17.09.2004. внесен от Ахмед
  Юсеин
  Доклад
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за политическа и гражданска реабилитация на
  репресирани лица. № 454-01-72 от 08.09.2004г, внесен от Елиана Масева и група народни представители

  и
  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за политическа и гражданска реабилитация на
  репресирани лица. № 454-01-73 от 17.09.2004. внесен от Ахмед
  Юсеин
  Съгласно чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и
  дейността на Народното събрание
  На свое редовно заседание от 23 септември 2004 г. Комисията по правата на човека и вероизповеданията разгледа едновременно внесения от г-жа Елиана Масева и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 454-01-72 от 08.09.2004 г. и внесения от г-н Ахмед Юсеин Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 454-01-73 от 17.09.2004 г.
  На заседанието присъстваха г-н Иван Н. Иванов и г-н Васил Маринчев като вносители, г-жа Дарина Кюртева от Министерство на труда и социалната политика и г-н Иван Еничеров и г-н Владислав Горанов от Министерство на финансите.
  Г-н Иванов и г-н Маринчев представиха следните мотивите от името на вносителите по първия законопроект, както следва:
  Измененията на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица целят да коригират един

  законодателен пропуск, като предлагат да се разшири кръга на лицата неоснователно изключени до сега от правото да получават добавка към сбора на получаваната пенсия, а именно лицата по т.4 на чл. 1. Касае се за група от лица, с високо обществено положение, които са били интернирани, изселвани и заселвани по административен ред в населени места, където не им се е разрешавало да работят по своята специалност и да упражняват своите придобити квалификации.
  Г-н Ахмед Юсеин представи следните мотиви към втория законопроект, като акцентира върху целта да се постигне пълна справедливост за репресираните лица, добавяйки в чл. 1 три нови категории, а именно: принудително задържани и използвани като работници на ДЗС, лица, осъдени за опит в бягство през граница по политически причини и лица, осъдени по политически причини и убити в затвори, лагери и в арестите на МВР от служителите му. Законопроектът предлага също така лицата по чл. 1, т. 4 /интернирани, изселвани и заселвани по административен ред/, както и тези, които са били освобождавани от заеманата длъжност по политически причини и принудително заставяни да работят по строителни обекти, в системата на общинската чистота или в селското стопанство, да получават към пенсията си или към сбора от получаваните пенсии месечна добавка в съответен размер.
  Народните представители се запознаха с писмените становища по двата законопроекта на Министерство на труда и социалната политика, което счита, че с направените предложения ще се даде едно по- справедливо решение, както и на Министерство на правосъдието, което подкрепя законопроекта. В хода на дискусията представителите на Министерство на финансите г-н Иван Еничеров и г-н Владислав Горанов изразиха съображение, че веднъж тази категория репресирани лица са получили еднократно обезщетение, времето на изселването, заселването или интернирането е било признато със закона за трудов стаж и сега на практика се предлага втора компенсация за получаване на добавка към пенсията. Те изтъкнаха също така, че от 1991 г. досега
  2

  се включват неколкократно допълнителни категории лица, с което се създава предпоставка за непрекъснато разширяване на кръга на репресираните лица и безкрайно обезщетение. Министерството на финансите по принцип изразява позицията, че финансовото обезпечаване и изпълнението на всякакви такива промени изискват ясен анализ - да се знае колко лица евентуално ще предявят такива искания, да се знае колко пари ще струва това на бюджета.
  В хода на дискусията бе обърнато внимание на факта, че Централната комисия по чл. 4 от Закона все още не е конституирана.
  По време на разискванията присъстващите народни представители - членове на комисията - изразиха мнение, че на второ четене трябва да се намери съответната формула, за да се даде дължимото уважение към тези репресирани лица.
  След проведените разисквания членовете на Комисията проведоха гласуване, както следва:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 454- 01-72/08.09.2004 г., внесен от Елиана Масева и група народни представители:
  - "За" - осем народни представители, "против"- няма, "въздържали се" - двама.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 454- 01-73/17.09.2004 г., внесен от Ахмед Юсеин:
  - - "За" - девет народни представители, "против"- няма, "въздържал се" - един.
  Комисията предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване двата законопроекта.
  Форма за търсене
  Ключова дума