Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правата на човека и вероизповеданията
Комисия по правата на човека и вероизповеданията
17/03/2005 второ гласуване

  Доклад
  Второ гласуване
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона
  за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона
  за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
  ( обн., ДВ, бр, 50 от 1991 г., изм., бр. 52 от 1994 г., изм., бр. 12 от 2004 г.)
  § 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя “ принудително трудово мобилизирани;”.
  2. Създават се т. 10 и 11:
  “ 10. лица, осъдени за опит за бягство през граница или убити при опит за бягство през граница по политически причини.”.
  11. лица, осъдени по политически причини и убити в затвори, лагери и в арестите на МВР.”
  Предложение на н.п. Васил Василев:
  В § 1 се правят следните допълнения:
  В чл. 1, т 1. след думите “реабилитирани по съдебен ред” се добавят “включително, чиито деяния са амнистирани”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Румяна Станоева:
  В § 1 се правят следните допълнения:

  В чл. 1, т 1. след думите “реабилитирани по съдебен ред” се добавят “включително, чиито деяния са амнистирани”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Димитров:
  В § 1 т. 3 преди “ принудително трудово мобилизирани” да се добави “както и”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Васил Маринчев и Елиана Масева:
  В § 1 се правят следните допълнения:
  В чл. 1, т. 8 след “безследно изчезнали” се поставя запетя и се добавя текста “осъдени на смърт и екзекутирани”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин:
  В §1 се правят следните изменения:
  1. Точка 10 да намери своето систематично място в чл. 2 от закона.
  2. Точка 11 става т. 10 и се изменя така:
  “10. загинали в затвори, трудововъзпитателни общежития, арести и други подобни места, както и при обстоятелства, свързани с техния произход, политически и религиозни убеждения;”;
  3. Създава се т. 11:
  “И. с виеше или полувисше образование, освободени от работа и заставени в общината, в която живеят да работят по строителни обекти, в системата на чистотата или в селското стопанство.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Димитров:
  В §1 т. 10 изразът “по политически причини” да отпадне.
  В § 1 т. 11 да добие следната редакция:
  2

  “11. лица, осъдени или задържани без присъда, и убити в затвори, лагери и в арестите на МВР.”
  Комисията подкрепя предложението по т. 10.
  Н.п. Димитър Димитров оттегля предложението по т. 11.
  Предложение на н.п. Васил Маринчев и Елиапа Масева:
  В §1 да се добавят точки 10, 11 и 12 със следното съдържание:
  “т. 10. убити на обществени места, в жилища, дворове, улици, площади и при опит за бягство.
  т. 11. починалите и самоубилите се в затвори, лагери и места за задържане или починали наскоро след освобождаването им.
  т. 12. избягали или опитали да избягат зад граница по политически причини.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев:
  В § 1 в текста на т.11 да се добави “или обявени за самоубили се”.
  В § 1, да се добави нова т.12 със следното съдържание:
  “т. 12. убити на обществени места, в жилища и при опит за бягство”.
  Комисията не подкрепя предложението по т.11 и подкрепя предложението по т.12.
  Предложение на н.п. Румяна Станоева:
  В § 1 се правят следните допълнение:
  В чл. 1 се създават. 12:
  “12. лишени от право на пенсия”.
  Комисията подкрепя предложението.
  3

  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев:
  Създава се нови § 1а и § 16 със следното съдържание:
  “§ 1а. В чл. 2 след думите “имуществени и неимуществени вреди” се добавя “за всяка изтърпяна от тях репресия”.
  § 1б.В чл. 2, т. 1 се добавя “както и осъдените по военнонаказателния закон, когато причините са политически”.
  Комисията не подкрепя предложението по § 1а.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по §1б.
  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин:
  Създава се нов § 2:
  “§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  “4. осъдените за приготовление, опит и бягство зад граница, чиито деяния са амнистирани;”;
  2. Досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Васил Василев:
  Създава се нов § 1а:
  “§1а. В чл. 2 се правят следното изменение и допълнение:
  1. В чл. 2 се създава т. 8:
  “8. осъдените от Народния съд 1944 - 1945 г., чиито деяния са реабилитирани по съдебен ред, включително амнистирани”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Румяна Станоева:
  Създава се нов § 1а:
  “§1а. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2 се създава т. 8:
  4

  “8. осъдените от Народния съд 1944 - 1945 г., чиито деяния са реабилитирани по съдебен ред, включително амнистирани”.
  2. В чл. 2 се създава т. 9:
  “9. лишени от право на пенсия”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п.Васил Василев:
  Създава се нов § 16:
  “§1б. В чл. 3, ал. 1 думите “и 7” се заменят със “7 и 8”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Румяна Станоева:
  Създава се нов § 1б:
  “§1в. В чл. 3, ал. 1 думите “и 7” се заменят със “7, 8 и 9”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев:
  Създава се нов § 1в със следното съдържание:
  “§1в. 1. В чл. 3, ал. 1 текстът “братя и сестри” се изменя така: “или братя и сестри, когато другите наследници са починали”;
  2. В чл. 3, ал. 2 след текста “изчезналите след 12 октомври 1944” се добавя “както и лицата, посочени в т. 10 и т. 11 на чл. 1”.
  Комисията приема по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин:
  Създава се § 3:
  “§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “точки 1-5 и 7” се заменят с “точки 1-6 и 8”.
  2. В ал. 2 след думите “12 септември 1944 г.” се поставя запетая и се добавя “на загиналите в затвори, трудововъзпитателни общежития, арести и други подобни места, както и при обстоятелства, свързани с техния произход, политически и религиозни убеждения;”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  5

  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин:
  Създава се § 4:
  “§ 4. В чл. 4, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите “както и на” се заменят с “ и от равен на тях брой”.
  2. Създава се изречение второ: “За работата си в комисията членовете и, които не заемат длъжност по трудово или служебно правоотношение получават възнаграждение по ред и в размер, определени от министъра на финансите.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев:
  Създава се нов § 1г със следното съдържание:
  “§1г. 1. В чл. 4, ал. 1 думата “размерът и” отпада.
  2. Създават се нови ал. 4 и ал. 5 на чл. 4:
  (4) В комисията не могат да участват лица, които са били щатни или нещатни сътрудници, доносници, доверени лица, облагодетелствани лица на Държавна Сигурност, РО, РУМНО и Народната Милиция.
  (5) Централната комисия при спорни случаи се произнася дали дадена репресия е политическа. Съответните ведомства са длъжни да предоставят на комисията необходимата документация.
  Народният представител Л. Тошев оттегля предложението си по чл. 4, ал.1.
  Комисията подкрепя предложението за нови ал. 4 и ал. 5 по принцип.
  Предложение на н.п. Васил Маринчев и Елиана Масева:
  Създава се §1а:
  “§ 1а. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “на представители” се заменят с “по един представител” и се добавя изречение второ със следния текст: “В комисията от страна на организациите на репресираните не могат да участват лица, които са били щатни и нещатни служители, сътрудници, доносници, доверени лица, облагодетелствани лица на МВР, РО, НМ, РУМНО”.
  2. Добявя се нова ал. 4:
  6

  “(4) При спорни случаи Централната комисия взема решение с обикновено мнозинство дали дадена репресия е политическа.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Димитър Димитров:
  Създава се нов § 1а както следва:
  “§ 1а. В чл. 4 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
  (4) Централната КОМИСИЯ няма правомощия по тълкуване на документи, издадени от други държавни органи.”
  Комисията не приема предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Димитров:
  Създава се нов § 1б както следва:
  “§ 1б. Чл. 5 се изменя така:
  1. Ал. 1 се изменя както следва:
  “(1) Искането за обезщетение се предявява пред областния управител по постоянния адрес на правоимащото лице”.
  2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Областният управител се произнася по основателността на искането след събиране и преценка на представените доказателства относно факта и продължителността на репресията, както и качеството “правоимащо лице”.
  3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Областният управител издава заповед, въз основа на която съответното териториално звено на Министерството на финансите изплаща на правоимащото лице еднократно обезщетение.”
  4. Досегашната ал.2 става ал. 4.
  Комисията приема по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев:
  Създава се нов § 1д със следното съдържание:
  “§1д. В чл. 7, ал. 2 думите “пълнолетните лица” се заместват с “лицата, имащи право на труд”.
  Комисията приема по принцип предложението.
  7

  Предложение на н.п. Васил Маринчев и Елиана Масева:
  Създава се §1б:
  “§1б. В член 7 ал. 2 думите “пълнолетните лица” се заменят с “лицата, имащи право на труд”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага следния текст за §1:
  „§1. В Чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думите “политически и религиозни убеждения” се заменят с “политически убеждения или религиозни вярвания”.
  2. В т. 1 след думите “реабилитирани по съдебен ред” се добавя “деянията им са амнистирани или присъдите им са отменени по реда на надзора”.
  3. В т. 3 накрая се добавя “както и принудително трудово мобилизирани”.
  4. Създават се нови точки 10,11,12,13и 14:
  “10. убити на обществени места, в жилища или при опит за бягство;
  11. осъдени за приготовление за бягство, опит за бягство или бягство през границата, или убити при опит за бягство през граница при обстоятелства, свързани с техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания;
  12. загинали в затвори, трудововъзпитателни общежития, арести и други подобни места, както и при обстоятелства, свързани с техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания;
  13. с виеше или полувисше образование, освободени от работа и заставени да работят в общината, в която живеят по строителни обекти, в системата на чистотата или в селското стопанство;
  14. лишени от право на пенсия.”.
  8

  Комисията предлага създаването на нов § 1а:
  “§1а. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думите “ в сила от 1 май 1968 г.” се добавя текста “военно-наказателните закони (Военно-наказателния закон в сила до 28 септември 1949 г. и Военно-наказателния закон в сила до 17 февруари 1956 г.), по причини, свързани с техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания, чиито деяния са амнистирани”
  2. Създава се нова т. 4 със следния текст:
  “4. осъдените за приготовление за бягство, опит за бягство или бягство през границата, по причини, свързани с техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания;”
  Досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8.
  3. Създава се нова т. 9 със следния текст:
  “9. осъдените от Народния съд 1944 - 1945 г., чиито деяния са реабилитирани по съдебен ред или амнистирани”.
  4. Създава се нова т. 10 със следния текст:
  “10. лишени от право на пенсия.”
  Създава се нова ал. 2 както следва:
  “(2) Лицата, които са били в затвори, лагери и други подобни места, и са живи, получават обезщетение за всяка изтърпяна от тях репресия в пълния му размер.”
  Комисията предлага създаването на нов §1б:
  “§1б. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал.1 да добие следната редакция:
  “(1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2004 г.) Когато лицата по чл. 2, ал. 1, точки 1-6, 8, 9 и 10 не са получили обезщетение за имуществени вреди и са починали, обезщетението се изплаща на техните наследници - деца, съпруг, родители или на братя и сестри, когато няма други наследници.
  2. Ал. 2 да добие следната редакция:
  9

  “(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2004 г.) Наследниците - деца, съпруг и родители или братя и сестри, когато няма други наследници, на осъдените на смърт, чиито присъди са изпълнени, на безследно изчезналите след 12 септември 1944 г., на убитите на обществени места, в жилища и при опит за бягство, на загиналите в затвори, трудововъзпитателни общежития, арести и други подобни места, както и при обстоятелства, свързани с техния произход, политически или религиозни убеждения, на убитите при опит за бягство през граница и на загиналите във връзка с насилствената промяна на имената получават еднократно обезщетение за неимуществени вреди.”
  Комисията предлага създаването на нов § 1в:
  “§1в. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “по предходните разпоредби” се добавя “включително за характера на репресията”, думите “както и на” се заменят с “ и от равен на тях брой”. Създава се изречение второ със следния текст: “За работата си в комисията членовете й, които не заемат длъжност по трудово или служебно правоотношение получават възнаграждение по ред и в размер, определени от Министерският Съвет.”
  2. Създават се нови ал. 4, ал. 5 и ал. 6:
  “(4) В Централната комисия не могат да участват лица, които са били щатни или нещатни сътрудници, информатори, доверени лица, облагодетелствани лица на Министерството на вътрешните работи, Държавна сигурност, Разузнавателното отделение към щаба на войската, Разузнавателното Управление на Генералния щаб при Министерство на народната отбрана и Народната Милиция в периода 1944 -1989 г. или участвали в политически репресии.
  (5) Обстоятелствата по ал. 4 се установяват с декларация за съответствие, депозирана пред председателя на комисията. За деклариране на неверни данни в декларацията, деклараторът носи отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
  (6) При спорни случаи Централната комисия се произнася с обикновено мнозинство от състава си дали дадена репресия е политическа. Съответните ведомства и институции са длъжни да
  10

  предоставят на комисията информация и документация, свързани с нейната дейност.
  Комисията предлага създаването на нов § 1г:
  “§1г. Чл. 5 добива следната редакция:
  “Чл. 5. (1) Искането за обезщетение се предявява пред областния управител по постоянния адрес на правоимащото лице.
  (2) Областният управител се произнася с мотивирана заповед по
  основателността на искането след събиране и преценка на представените доказателства относно вида, характера и продължителността на репресията, както и качеството “правоимащо лице”.
  (3) Областният управител изплаща на правоимащото лице еднократно парично обезщетение въз основа на заповедта по ал. 2, с която искането е уважено.
  (4) Отказът на областния управител да удоволетвори искането за обезщетение подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (5) Обезщетението се изплаща от държавния бюджет.
  Комисията предлага създаването на нов § 1д:
  §1д. В чл. 7, ал. 2 думите “пълнолетните лица” се заместват с “лицата, навършили 16 години”.
  § 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст на ал. 1 след числото “3” се добавя “4”.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “ (2) Лица с виеше и полувисше образование, освободени от заеманата длъжност по политически причини и принудително заставени в общината, в която живеят, да работят по строителни обекти, в системата на
  11

  общинската чистота или в селското стопанство, да получават към пенсията си или към сбора от получаваните пенсии месечна добавка в размер на 5 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (3) Лица по чл. 1, т. 4 /интернирани, изселвани и заселвани по административен ред/, да получават към пенсията си или към сбора от получаваните пенсии месечна добавка в следния размер:
  1. интернирани, изселвани и заселвани по административен ред до 1 година - 10 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  2. интернирани, изселвани и заселвани по административен ред от 1 до 3 години - 15 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  3. интернирани, изселвани и заселвани по административен ред
  над 3 години - 20 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 3 и 4.
  Предложение на н.п. Димитър Димитров:
  В § 2, се правят следните изменения:
  1. В чл. 9 досегашната ал. 1 се изменя така:
  “Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2004 г.) (1) Лицата по чл. 1, т,1,2,3,5 и 9, които са били за определен период в затвори, трудово-възпитателни общежития, лагери и места за задържане, получават към пенсията си или към сбора от получаваните пенсии месечна добавка в следните размери в зависимост от продължителността на престоя:
  1. до шест месеца - 30 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст;”. Нататък текстът продължава както досега.
  2. Ал. 2 да добие следната редакция:
  “ (2) Лицата с висше и полувисше образование, освободени от заеманата длъжност по политически причини и принудително заставени да работят по строителни обекти, в системата на общинската чистота или в селското стопанство, получават към пенсията си или към сбора от получаваните пенсии месечна добавка в размер на 5 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  12

  3. В ал. 3 да отпаднат думите “/интернирани, изселвани и заселвани по административен ред/, да”.
  4. Досегашната ал. 3 на чл. 9 да се допълни с трето изречение както следва:
  “ Териториалното поделение на НОИ се произнася по съществото на искането въз основа на представените доказателства”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин:
  Досегашният § 2 става § 5:
  “§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст на ал. 1 след числото “3” се добавя “4”, а след числото “5” се поставя запетая и думите “ и 9” се заменят с “9 и 11”;
  2. Създава се т. 22:
  “22. които са били интернирани, изселвани и заселвани по административен ред до 12 месеца - 10 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, от 12 до 36 месеца - 15 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, а над 36 месеца - 20 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст;”.
  3. Създава се т. 23:
  “23. които са заставени да работят по строителни обекти, в системата на чистотата или в селското стопанство — 5 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст;”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага следния текст за §2:
  “§2. В Чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст на ал. 1 след числото “3” се добавя “4”, а след 5 се добавя “9 и 13, както и осъдените за приготовление за бягство, опит за бягство или бягство през границата по чл. 1 т. 11”.
  2. Създават се нови точки 22 и 23 със следното съдържание:
  “22. които са били интернирани, изселвани и заселвани по административен ред до 12 месеца - 10 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, от 12 до 36 месеца - 15 на сто от средната
  13

  пенсия за осигурителен стаж и възраст, а над 36 месеца - 20 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  23. лица с виеше или полувисше образование, които са били заставени да работят по строителни обекти, в системата на чистотата или в селското стопанство - 5 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст.”
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев:
  Създава се нов § 2а със следното съдържание:
  “§2а. Създава се нов чл. 10 със следния текст:
  Чл. 10. Обезщетението за:
  1. до един месец лишаване от свобода е равно на средната работна заплата в момента на получаване. За смъртните случаи обезщетението е равно на това за 20 години лишаване от свобода.
  2. интернирани, изселени, въдворени - половината от средната месечна заплата в момента на получаването, за всеки месец от репресивната мярка.
  3. изключените студенти и ученици по политически причини, които не са завършили образованието си - по 24 средни работни заплати в деня на получаването.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Димитров:
  Създава се нов § 3 както следва:
  “§ 3. Създава се нов чл. 10 със следното съдържание:
  “Чл. 10 (1) Областният управител и териториалните поделения на НОИ могат служебно да искат произнасяне на Централната комисия по чл. 4, ал. 3 само когато липсват каквито и да било доказателства относно факта и продължителността на репресията.
  (2) Във всички останали случаи, за да се произнесат по съществото на искането, областният управител и териториалните поделения на НОИ могат да изискват от правоимащите лица да представят доказателства за твърденията си, като се допускат всички доказателствени средства, включително свидетелски показания, депозирани пред съответния орган в писмена форма с нотариално заверен подпис.”
  14

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов §2а със следното съдържание:
  “§2а.Създава се нов чл. 10 със следния текст:
  Чл. 10. (1) Областният управител и териториалните поделения на Националния осигурителен институт, за да се произнесат по съществото на искането, изискват от правоимащите лица да представят писмени доказателства за твърденията си.
  (2) Областният управител и териториалните поделения на Националния осигурителен институт служебно искат произнасяне на централната комисия, когато липсват писмени доказателства относно вида, характера и продължителността на репресията.
  Комисията предлага създаване на нов §3а в Допълнителните и заключителни разпоредби:
  “§ 3-а. (1) По смисъла на този закон:
  1. "Щатни сътрудници" са българските граждани, които са били на служба в МВР, бившата Държавна Сигурност, Народната Милиция, Разузнавателното отделение към щаба на войската или в бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, като оперативни работници на оперативна работа.
  2. "Нещатни сътрудници" са българските граждани, които са доставяли информация или са сътрудничили по друг начин на МВР, бившата Държавна Сигурност, Народната Милиция, Разузнавателното отделение към щаба на войската или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.
  3. "Облагодетелствани лица" са българските граждани, на които са били предоставени:
  а) образователни, професионални, административни или имуществени привилегии от МВР, бившата Държавна Сигурност, Народната Милиция, Разузнавателното отделение към щаба на
  15

  войската или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.
  б) защита от МВР, бившата Държавна Сигурност, Народната Милиция, Разузнавателното отделение към щаба на войската или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб срещу наказателно преследване.”
  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин:
  Създава се § 6 “Заключителна разпоредба”:
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 6. (1) Исканията за обезщетение на лицата по § 2 и 3 от този закон се предявяват в тригодишен срок от влизането му в сила.
  (2) Лицата, които са пропуснали да предявят искане за обезщетение в срока по чл. 5, ал. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица могат да го предявят в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Васил Маринчев и Елиана Масева:
  Създава се §3 “Преходни и заключителни разпоредби”:
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  “§3. Възстановява се срока по чл. 5, ал. 1 от деня на влизане на този закон в сила.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага създадане на Преходни разпоредби със следното съдържание:
  “§1. (1) Исканията за обезщетение на лицата по §2 и §3 от този закон се предявяват в тригодишен срок от влизането му в сила.
  16

  (2) Лицата, които са пропуснали да предявят искане за обезщетение до 29 юни 1996 г. могат да го предявят в срок 1 година от влизането в сила на този закон.”
  „§2. Обезщетенията по чл. 5, ал. 3 се изплащат на правоимащите лица по този закон считано от 1 януари 2006 г.”
  Форма за търсене
  Ключова дума