Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
28/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 102-01-28, внесен от Министерски съвет на 20.11.2001г. и № 154-01-20, внесен от н.п. Надежда Михайлова и група нар. представители на 19.07.2001г.
  ДОКЛАД
  Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 102-01-28, внесен от Министерски съвет на 20.11.2001г. и № 154-01-20, внесен от н.п. Надежда Михайлова и група нар. представители на 19.07.2001г.
  На заседание, проведено на 27 ноември 2001г., Комисията по транспорт и телекомуникации разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 102-01-28, внесен от Министерски съвет на 20.11.2001г. и законопроект № 154-01-20, внесен от н.п. Надежда Михайлова и група нар. представители на 19.07.2001г.
  На заседанието присъстваха г-н Любомил Иванов - заместник-министър на транспорта и съобщенията, г-н Димитър Ганев - директор на Дирекция “Автомобилна администрация”, г-н Койчо Русев, председател на Национална транспортна камара, г-н Стефан Кереков, председател на Корпорацията на автомобилните превозвачи и представители на Националното сдружение на собствениците на автогари.
  От името на вносителя, законопроекта, внесен от Министерски съвет беше представен от г-н Любомил Иванов - заместник-министър на транспорта и съобщенията.
  Той обясни, че внасянето на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е свързано с необходимостта от промени в действащия закон, целящи облекчаване на процедурите и подобряване на бизнес средата, без да се нарушава безопасността на превозите.
  Предложените промени по-подробно регламентират условията и редът за издаване на лицензни за извършване на превози на пътници и товари с автомобили с българска регистрация. В
  предложения проект на закон лицензионния режим за извършване на спедиторска дейност се заменя с регистрационен, по- ясно и прецизно се дефинират понятията, свързани с автомобилния превоз.
  Отбелязано бе, че правната уредба, свързана с превозите на опасни товари на територията на Република България се регламентира по-подробно и точно и е съобразена с разпоредбите на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ и Директиви № 96/86 и № 96/35. Предложени са нови административнонаказателни разпоредби за собствениците на автогари и автоспирки, които не поддържат необходимото оборудване в тях и за превозвачи или водачи, които нарушават изискванията за превоз на опасни товари.
  Законопроектът съдържа разпоредби, които прецизират отделни правни норми и запълват съществуващите празноти в правната уредба.
  Г-н Любомил Иванов подчерта, че между законопроекта на Министерски съвет и внесения по-рано законопроект от н.п. Надежда Михайлова и група нар. представители няма съществени различия, но проекта на Министерски съвет е доработен и усъвършенстван.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, внесен от Надежда Михайлова и група нар. представители бе представен от народните представители г-н Иван Иванов и г-н Васил Василев.
  Те заявиха, че двата проекта на закони се припокриват. Г-н Иванов отбеляза, че законопроектът, внесен от народните представители отразява направените предложения в 38-то НС, но поради липса на технологично време не е могъл да бъде разгледан и приет от предишното НС. Г-н Иванов апелира към членовете на комисията да подкрепят и двата законопроекта, тъй като уреждат една и съща материя и нямат видими противоречия.
  Членовете на Комисията взели участие в дискусията отбелязаха, че предложените проекти на закони са навременни и необходими, тъй като усъвършенстват правната уредба в областта на автомобилния транспорт. Те заявиха, че двата законопроекта не си противоречат, а напротив взаимно се допълват, но проектът на Министерски съвет е по-пълен и детайлизиран.
  Г-н Иван Иванов изказа мнение, че подкрепя предложените промени в действащия закон и особено замяната на лицензионния режим с регистрационен, хармонизирането на законопроекта с Европейската спогодба за превоз на опасни товари, както и много по-доброто текстово дефиниране на трите основни понятия- благонадеждност, финансова стабилност и компетентност.

  Г-н Иванов изказа опасения относно предложения текст на чл.7б, който забранява собственик на автогара да бъде и превозвач.
  По предложения текст на чл.7б се изказа и г-н Васил Василев, който също изрази опасения за сериозни финансови затруднения от страна на собствениците на автогари и особено на тези от тях, които са инвестирали средства и са ипотекирали недвижима собственост.
  Г-н Койчо Русев - председател на Националната транспортна камара заяви, че камарата е изготвила писмено становище по законопроекта и го предоставя на вниманието на членовете й. Той акцентира върху най - важните моменти от него, като помоли вносителите да преосмислят още веднъж текста на чл. 76 и по възможност в проекта на закон да се регламентира извършването на комбинирани превози, когато част от превоза се извършва с автомобилен транспорт.
  Г-н Стефан Кереков - председател на Корпорацията на автомобилните превозвачи сподели, че след среща на браншовите организации е изготвено общо становище за отпадане изцяло на чл. 76 и се предлагат други изменения в предложените текстове на проекта на закон, включително категоризация на съществуващите 184 автогари според предлаганите услуги, като по този начин ще се реши проблема с въвеждане на нереално високи такси.
  Г-н Рамадан Аталай изрази становище по внесените законопроекти, като подчерта, че не е необходимо да се подкрепи проекта на нар. представители, а членовете на Комисията да се концентрират върху по-обхватния проект. Той изтъкна, че законопроекта на Министерски съвет трябва да бъде рамката, а браншовите организации трябва да потърсят средния път, за да се вземе добро държавническо решение по дискусионния член 76.
  Г-н Тодор Костурски изказа своята подкрепа за законопроекта на Министерски съвет, тъй като удовлетворява новите тенденции в автомобилните превози и е хармонизиран в максимална степен с Европейското законодателство.
  и Г-н Йордан Мирчев подчерта, че проекта на закон на Министерски съвет обхваща и проекта, внесен от групата нар. представители, но го доразвива и го прави по- завършен и цялостен. Той предложи на представителите на браншовите организации да предоставят своите писмени предложения по законопроекта между първото и второто му гласуване.
  След проведената дискусия и направените предложения Комисията по транспорт и телекомуникации реши:

  1. По законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 102-01-28, внесен от Министерския съвет на 20.11.2001 г.
  Единодушно с 12 гласа “за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 102-01-28, внесен от Министерския съвет на 20.11.2001 г.
  2. По законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-20, внесен от н.п. Надежда Михайлова и група народни представители на 19.07.2001 г.
  С 3 гласа “за”, 1 глас “въздържали се” и 5 гласа “против” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 154-01-20, внесен от н.п. Надежда Михайлова и група народни представители на 19.07.2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума