Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
31/10/2002 второ гласуване

  Доклад
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
  Кодекса на търговското мореплаване, № 202-01-31, внесен от ' Министерски съвет на 5.06.2002 г.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  Доклад
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
  Кодекса на търговското мореплаване, № 202-01-31, внесен от ' Министерски съвет на 5.06.2002 г.
  ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  (Обн. ДВ., бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп.,
  бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.,
  бр. 12 от 2000 г. и бр. 41 от 2001 г.)

  ЗАКОН
  За изменение и допълнение на Кодекса на търговското мореплаване (Обн. ДВ., бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г. и бр. 41 от 2001 г.)
  §1. В заглавието на кодекса думата "мореплаване" се заменя с "корабоплаване".
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По§1:
  В заглавието на Кодекса да се добавят думите "речното корабоплаване" и заглавието да стане: "Кодекс на търговското мореплаване и речното
  корабоплаване
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.
  §2. Член 1 се изменя така :
  “Чл.1. (1) Този кодекс урежда обществените отношения в Република България, които възникват във връзка с безопасността на търговското корабоплаване и контрола върху него, изискванията за българската принадлежност на корабите, изискванията към корабните и превозните документи, правата и задълженията на капитаните и екипажите, договорите за превоз на товари, пътници и багаж, вещните права върху корабите, договорите за наем на кораби, договорите за застраховка на кораби и товари, спасяването по море и авариите на кораби и други отношения, свързани с корабоплаването.
  (2) Към отношенията по ал. 1, неуредени с този кодекс, се прилага Търговският закон, а когато в него не се съдържат разпоредби - правилата на гражданското законодателство на Република България.”
  Предложение на н.п. Иван Иванов:
  1. В §2, текста на чл.1, ал.2 се изменя така:
  "(2) За правоотношенията по ал.1, неуредени с този кодекс се прилагат българските закони”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §2:
  В чл. 1 се правят следните промени:
  1. В ал.1 думите "безопасността на” се заличават, а в края на изречението се добавят думите ”и неговата безопасност ”.
  2. Ал.2 придобива следното съдържание:
  "(2) Към отношенията, възникнали във връзка с търговското корабоплаване, неуредени с този кодекс се прилагат Търговския закон и гражданското законодателство на Република България. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 подкрепя по принцип.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По §2:
  1. В чл.1, ал.1 придобива следното съдържание:
  “(1) Този кодекс урежда обществените отношения в Република България, възникващи във връзка с търговското мореплаване и речното корабоплаване, контрола върху тях и тяхната безопасност, изискванията за българската принадлежност на корабите, изискванията към корабните и превозните документи, правата и задълженията на капитаните и екипажите, договорите за превоз на товари, пътници и багаж, вещните права върху корабите, договорите за наем на кораби, договорите за застраховка на кораби и товари, спасяването по море и авариите на кораби и други отношения, свързани с корабоплаването. ”.
  2. В следващите текстове вместо общото понятие "корабоплаване” да се използват "търговско мореплаване и речно корабоплаване”.
  3. Да се обособи отделен раздел за речно корабоплаване, е който да се отразят специфичните разпоредби и изисквания.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2 и 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на §2:
  §2. Член 1 се изменя така :
  “ Обществени отношения, предмет на кодекса
  Чл.1. (1) Този кодекс урежда обществените отношения в Република България, които възникват във връзка с търговското корабоплаване и контрола върху него, изискванията за българската принадлежност на корабите, изискванията към корабните и превозните документи, правата и задълженията на капитаните и екипажите, договорите за превоз на товари, пътници и багаж, вещните права върху корабите, договорите за наем на кораби, договорите за застраховка на кораби и товари, авариите на кораби, спасяването по море и река и други отношения, свързани с корабоплаването и неговата безопасност,
  (2) За правоотношенията по ал. 1, неуредени с този кодекс, се прилагат нормите на действащото българско законодателство.”
  §3. Член 3 се изменя така :
  "Обхват на корабоплаването и търговска свобода
  Чл. 3. (1) Търговското корабоплаване обхваща дейностите за превоз на пътници, багажи, товари и поща с кораби, наемане, други сделки с кораби, влачене и тласкане на кораби и товари, извършване на морски и речни услуги, свързани с корабоплаването, стопански риболов, експлоатация на морски и речни ресурси и други стопански дейности с използване на кораби.
  (2) Търговското корабоплаване се осъществява свободно в условията на защита и разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.”
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §3:
  В чл. 3, ал. 1 се изменя така:
  "(1) Търговското корабоплаване обхваща всички стопански дейности, свързани с използването на кораби като: превози на пътници, багажи, товари и поща; пилотаж, влачене и тласкане на кораби; спасителни, противопожарни, митнически, научни, учебни, спортни, съобщителни, културни, санитарни и развлекателни дейности; улов на биологични морски и речни ресурси; проучване и добив на минерални и други неживи ресурси; разбиване на ледове; хидротехнически и подводно-технически работи; изваждане на потънало имущество; ликвидиране на последствията и щетите от потънало и погинало имущество; други видове стопански дейности, свързани с наемане и използване на кораби".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По §3:
  В чл. 3, ал. 1 след думата "товари” да се добави "търсене и спасяване на бедстващи хора или оказване помощ на бедстващи кораби ".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 3:
  §3. Член 3 се изменя така :
  ’’Обхват на корабоплаването и търговска свобода
  Чл. 3. (1) Търговското корабоплаване обхваща дейностите за превоз на пътници, багажи, товари и поща с кораби, наемане, други сделки с кораби, влачене и тласкане на кораби и товари, търсене, спасяване и оказване на помощ на търпящи бедствия хора и кораби, извършване на морски и речни услуги, свързани с корабоплаването, стопански риболов, експлоатация на морски и речни ресурси и други стопански дейности с използване на кораби.
  (2) Търговското корабоплаване се осъществява свободно в условията на защита и разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.”
  §4. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “морски” и “по море и във води, свързани с море” се заличават.
  2. В ал. 2 думите “морски” и “по море” се заличават.
  3. В ал. 3 думата “морските” се заличава.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  §4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  §5. Член 5 се изменя така:
  "Приложение към специалните видове кораби
  Чл. 5. (1) Разпоредбите за търговските кораби, с изключение на разпоредбите за превоз на пътници и товари и за обща авария, се прилагат съответно и за корабите, използвани за научни, учебни, културни и спортни цели, за пилотаж, за упражняване на контрол и надзор, за противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за разбиване на ледове, за спасяване на човешки живот и имущество.
  (2) Разпоредбите не се прилагат за военните превози на товари и пътници, дори и когато се извършват с търговски кораби.
  (3) Разпоредбите се прилагат и към военните кораби, когато се използват за търговски цели.”
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §5:
  В ЧЛ.5, ал. 1 думите "и за обща авария" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По §5:
  В ЧЛ.5, ал.3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  §6. Член 6 се изменя така:
  "Чл. 6. (1) Превозът на пътници и товари, както и влаченето и тласкането на кораби между пристанищата на Република България се извършват с кораби, плаващи под българско знаме.
  (2) Дейностите по ал. 1 могат да се извършват и с кораби, плаващи под чуждо знаме, при условие че това е уговорено в международен договор, по който Република България е страна, или с разрешение на Министерския съвет за всеки конкретен случай.
  (3) Дейностите по ал.1 могат да се извършват и с кораби, плаващи под знамето на държава - членка на Европейския съюз, при условие че отговарят на нормативните изисквания за крайбрежно (каботажно) плаване.
  (4) При сериозни смущения на вътрешния пазар, причинени поради либерализацията на пазара, министърът на транспорта и съобщенията може да сезира компетентните органи на Европейския съюз за въвеждане на изключения от правилото по ал.2 и 3 за срок 12 месеца.
  (5) Задължение за извършване на обществена услуга се изпълнява въз основа на договор, който има за цел постигане на определено равнище в транспортното обслужване и цени за даден вид транспортни услуги.
  (6) Задължението за извършване на обществена услуга се възлага чрез дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта и съобщенията и съответния превозвач, въз основа на решение на Министерския съвет за възлагане на обществена услуга. Договорът се актуализира ежегодно.
  (7) В договора по ал. 6 се определят видовете услуги и редът за тяхното отчитане, периодичността, качеството и обемът на превозите, цените и специалните ценови облекчения и свързаните с тях компенсационни механизми.
  (8) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 1, включително за сключване на договор за обществена услуга, се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията ."

  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В §6, чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 придобива следната редакция:
  “(1) Превозът на пътници и товари, влаченето и тласкането на кораби между пристанищата на Република България, както и другите стопански дейности, свързани с използването на кораби, се извършва с кораби, плаващи под българско знаме. ”
  2. В ал. 5 след думата '‘услуга” се добавя ‘‘за превоз на пътници по вътрешните водни пътища".
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев:
  В чл.6, ал.3, след думите ‘‘крайбрежно (каботажно) плаване” се поставя запетая и се добавя: “както и при оказване на помощ на аварирали кораби, които застрашават сигурността на корабоплаването и създават опасност за преустановяване на същото в определен участък от река Дунав ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Иванов:
  По §6, в чл. 6 се правят следните изменения:
  “1. Ал.5, б и 7 отпадат.
  2. Ал. 8 става ал.5 и се изменя така:
  "(3) Условията и редът за извършване па дейностите по ал.1 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 6:
  § 6.Чл. 6 се изменя така:
  “Превоз на пътници и товари между пристанищата на Република България
  Чл. 6. (1) Превозът на пътници и товари, влаченето и тласкането на кораби, свързани с използването на кораби, между пристанищата на Република България, се извършват с кораби плаващи под българско знаме.
  (2) Превозите и дейностите, свързани с хидротехнически и подводно- технически работи, улов на биологични морски и речни ресурси, проучване и добив на минерални и други неживи ресурси, пилотаж, бункероване, приемане на отпадъци, нефтоводни смеси и други дейности извършвани с кораби във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Република България, се извършват с кораби, плаващи под българско знаме.
  (3) Дейностите по ал. 1 и ал. 2 могат да се извършват и с кораби, плаващи под знамето на държава-членка на Европейския съюз при условие, че отговарят на нормативните изисквания за крайбрежно (каботажно) плаване.
  (4) Дейностите по ал. 1 и ал. 2 могат да се извършват и с кораби, плаващи под друго знаме при условие, че това е уговорено в международен договор, по който Република България е страна, или с решение на Министерския съвет за всеки конкретен случай.
  (5) Министърът на транспорта и съобщенията, при сериозни смущения на вътрешния пазар, причинени поради либерализацията на пазара, може да сезира компетентните органи на Европейския съюз за въвеждане на изключения от правилото по ал. 3 и 4 за срок 12 месеца.
  (6) При превозите по вътрешни водни пътища, задължение за извършване на обществена услуга, може да се изпълнява въз основа на договор, който има за цел постигане на определено равнище в транспортното обслужване и цени за даден вид обществени услуги.
  (7) Задължението за извършване на обществена услуга по предходната алинея се възлага с договор, с продължителност до 5 години, сключен между министъра на транспорта и съобщенията и съответния лицензиран превозвач, въз основа на решение на Министерския съвет за възлагане на обществена услуга. Договорът се актуализира ежегодно.
  (8) В договора с лицензирания превозвач по ал.7 се определят видовете услуги и редът за тяхното отчитане, периодичността, качеството и обемът на превозите, цените и специалните ценови облекчения и свързаните с тях компенсационни механизми.
  (9) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 1, включително за сключване на договор за обществена услуга, се определят с наредби на министъра на транспорта и съобщенията.”
  §7. Създава се чл. 6а:
  “Превоз на товари по вътрешни водни пътища
  Чл. 6а. (1) Превозът на товари по вътрешни водни пътища се извършва от превозвачи, които отговарят на изискванията за добра репутация, професионална компетентност и финансова стабилност.
  (2) Условията и редът за установяване и удостоверяване със съответен документ на изискванията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) Документът по ал. 2 се издава от министъра на транспорта и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (4) Министърът на транспорта и съобщенията или упълномощеното от него длъжностно лице отказва издаването на документа по ал. 2, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията за издаването му.
  (5) Отказът по ал.4 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.”
  Предложение на н.п. Иван Иванов:
  По §7:
  В чл.6а да отпаднат ал.2, 3, 4 и 5.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. ба да стане текст на нов чл. 7.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По §7:
  В чл. 6а, ал. 1 след думата “изискванията ”, текстът до края се заличава и се добавя следния текст: “за професионална компетентност, финансова
  стабилност и добра репутация
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на §7:
  §7. Създава се чл. 6а:
  „Превоз на товари по вътрешни водни пътища
  Чл. 6а. (1) Превозът на товари по вътрешни водни пътища се извършва от лицензирани превозвачи, които отговарят на изискванията за професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация.
  (2) Условията и редът за установяване и удостоверяване на изискванията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) Министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него лице издава лицензия на превозвачи, които отговарят на изискванията по ал.1.
  (4) Отказът за издаване на лицензия подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.”
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов §7а:
  § 7а. Създава се нов чл. 66 със следното съдържание:
  “Чл.6б. (1) Министърът на транспорта и съобщенията, съгласувано с министъра на финансите, предлага на Министерския съвет мерки за регулиране на капацитета на флота по вътрешните водни пътища, спрямо корабособствениците, които чрез въвеждане или извеждане от експлоатация на плавателни съдове, изменят общия тонаж на флота.
  (2) Видът на мерките, както и редът и условията за тяхното прилагане, се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията, съгласувана с министъра на финансите. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната подобрена редакция на §7а, който става § 8:
  § 8. Създава се чл. 6б:
  “Мерки за регулиране капацитета на флота
  “Чл. 66. (1) Министърът на транспорта и съобщенията, съгласувано с министъра на финансите, предлага на Министерския съвет мерки за регулиране на капацитета на флота по вътрешните водни пътища по отношение на изменението на общия тонаж на флота.
  (2) Министърът на транспорта и съобщенията, съгласувано с министъра на финансите определя с наредба вида на мерките, както и реда и условията за тяхното прилагане.”
  §8. Създава се чл. 6б:
  “Свобода на сдружаване
  Чл. 6б. Превозвачите на товари и пътници при спазване разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията могат свободно да се сдружават за постигане на общи цели."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.6б да стане текст на нов чл.8.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9, като предлага следната подобрена редакция:
  §9.Създава се чл. 6в
  “Свобода на сдружаване
  Чл. 6в. Превозвачите на товари и пътници могат свободно да се сдружават за постигане на общи цели при спазване разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията.”
  §9. Член 7 се изменя така :
  “Правомощия на министъра на транспорта и съобщенията
  Чл. 7. (1) Министърът на транспорта и съобщенията провежда държавната политика в областта на корабоплаването и изпълнява функциите на администрация по международните договори във връзка с търговското корабоплаване, страна по които е Република България.
  (2) Министърът на транспорта и съобщенията участва от името на Република България в консултации и извършва съгласувателни процедури със страните - членки на Европейския съюз, по въпроси, свързани с корабоплаването.
  (3) Министърът на транспорта и съобщенията определя нормите за подготовка и реда за освидетелстване на морските лица и чрез Изпълнителна агенция “Морска администрация” осъществява контрол върху спазването им.
  (4) Министърът на транспорта и съобщенията:
  1. определя нормите за безопасност на корабоплаването, организира дейностите по осигуряване на корабоплаването, свързани с безопасността, и контролира спазването на правилата за безопасност;
  2. представлява Република България в международните организации в областта на корабоплаването;
  3. предлага присъединяването на Република България към международни договори в областта на корабоплаването;
  ^ 4. създава организация по търсене и спасяване на море и във вътрешните
  водни пътища и за откриване на източниците на замърсяване на околната среда;
  5. създава организация за събиране и предоставяне на информация от и за корабите и за контрол и управление на корабния трафик съвместно с министъра на отбраната;
  6. създава организация за осъществяване на контрол за предотвратяване и ограничаване на замърсяването от кораби на морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал.2, след думите “от името на Република България”, да се добави текста: “лично или чрез упълномощено от него лице
  2. В ал.4, т.2, след думата “корабоплаването”, да се добави текста: _ лично или чрез упълномощено от него лице
  3. Текстът на чл. 7 да стане текст на нов чл.9.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §9:
  В ЧЛ.7 се правят следните промени:
  1. Ал. 1 придобива следното съдържание:
  "(1) Министърът на транспорта и съобщенията провежда държавна политика в областта на търговското корабоплаване и представлява Република България в международните организации в тази област като:
  1. изпълнява функциите на администрация по международните договори, 'Прана, на които е Република България и предлага присъединяването на страната
  в международни организации;
  2. определя нормите за подготовка и реда за освидетелстване на морските лица и осъществява контрол върху спазването им;
  3. определя нормите за безопасност на търговското корабоплаване и контролира спазването на правилата на безопасност;
  4. осъществява контрол върху предотвратяването и ограничаването на замърсявания на териториалното море, вътрешните води и вътрешните водни пътища;
  5. създава ред и организация по търсенето и спасяването на море и във вътрешните водни пътища;
  6. съвместно с министъра на отбраната създава организация за събиране и предоставяне на информация за трафика на кораби.
  2. Ал. 3 се изменя така:
  "(3) Министърът на транспорта и съобщенията осъществява своите правомощия и чрез Изпълнителна агенция "Морска администрация ”
  “ 3. Ал.4 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 9, който става § 10 да придобие следното съдържание:
  § 10. Член 7 се изменя така:
  ‘‘Правомощия на министъра на транспорта и съобщенията
  Чл.7. (1) Министърът на транспорта и съобщенията провежда държавна политика в областта на търговското корабоплаване и представлява Република България в международните организации в тази област като:
  1. изпълнява функциите на администрация по международните договори, страна, по които е Република България и предлага присъединяването на страната в международни организации и договори;
  2. определя нормите за подготовка и реда за освидетелстване на морските лица и осъществява контрол върху спазването им;
  3. определя нормите за безопасност на търговското корабоплаване, контролира спазването на правилата на безопасност и организира действията по корабоплаването;
  4. осъществява контрол за предотвратяването и ограничаването на замърсявания от кораби на териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища;
  5. създава ред и организация по търсенето и спасяването на море и във вътрешните водни пътища и за откриване на източниците за замърсяване на околната среда;
  6. съвместно с министъра на отбраната създава организация за събиране и предоставяне на информация, управление и контрол на трафика на кораби.
  (2) Министърът на транспорта и съобщенията осъществява своите правомощия чрез Изпълнителна агенция ’’Морска администрация”.”
  §10. Създава се чл. 7а:
  “Осъществяване на правомощията на министъра на транспорта и съобщенията
  Чл. 7а. Министърът на транспорта и съобщенията осъществява правомощията си и чрез Изпълнителна агенция "Морска администрация.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  §10 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Чл. 7а да се измени по следния начин:
  “Чл.7а. Министърът на транспорта и съобщенията осъществява "-правомощията си и чрез изпълнителните агенции “Морска и речна администрация ” и “Агенция за проучване и поддържане на река Дунав
  2. Текстът на чл. 7а да стане текст на нов чл.10.
  Предложението по т. 1 се подкрепя по принцип и е отразено в § 10, чл.7,ал.3, а по т. 2 се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По §10:
  В чл.7а думите “Морска администрация” да се заменят с: “Морска и речна администрация
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 10 на вносителя да отпадне.
  §11. Създава се чл. 7б:
  “Съгласувани действия
  Чл. 7б. Министърът на транспорта и съобщенията предприема съответните действия, в случай че се ограничава свободният достъп на български превозвач до превози на пътници и товари в държави, нечленуващи в Европейския съюз.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Текстът на чл. 76 да стане текст на нов чл. 11.
  2. Текстовете на чл.8 до чл.34 да станат текстове на нови чл.12 до чл.38.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, като предлага следната редакция:
  §11. Създава се чл. 7а:
  “Съгласувани действия
  Чл. 7а. Министърът на транспорта и съобщенията предприема съответните действия, в случай че се ограничава свободният достъп на български превозвач до превози на пътници и товари в държави, нечленуващи в Европейския съюз.”
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  Създава се нов §11а със следното съдържание:
  §11а. Чл.8 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  §12. В чл. 9 се правят следните изменения :


  1. В ал. 1 думите "и на приравнените към него предприятия и лица" се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така :
  “(2) За вреди и загуби, причинени от непозволено увреждане от кораб във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, се прилага българското законодателство.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
  §13. В чл. 10, ал.1 и 2 думата "морски" се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
  §14. В чл. 13 след думите “открито море” се добавя “или по воден път”, върху който никоя държава не упражнява суверенитет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
  §15. В чл. 14, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Отношенията по обезщетяване на вредите, възникнали поради сблъскване на кораби във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, се уреждат съгласно действащото в страната законодателство”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В ЧЛ.14, ал.1 думите “във вътрешни или териториални води” да се заменят с “морските пространства и вътрешните водни пътища ”.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
  §16. В чл. 17 думите “във вътрешните или териториални води” се заменят с “в морските пространства и вътрешните водни пътища”.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §16:
  В чл.17 думите "във вътрешните или териториални води" се заменят с "във вътрешните води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
  §17. Член 21 се изменя така:

  "Превоз на пътници и багаж
  Чл. 21. Спрямо договора за превоз на пътници и багаж се прилагат разпоредбите на международните договори, по които Република България е страна, а при липса на разпоредби - уговореното между страните по договора за превоз. Ако няма и уговорка, се прилага законът на мястото на регистрация на превозвача."
  Предложение на н.п. Иван Иванов:
  По §17:
  В ЧЛ.21 в края на текста думите "на регистрация на превозвача" да се заменят с "където е седалището на превозвача".
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 17:
  §17. Член 21 се изменя така:
  "Превоз на пътници и багаж
  Чл. 21. Спрямо договора за превоз на пътници и багаж се прилагат
  разпоредбите на международните договори, по които Република България е страна, а при липса на разпоредби - уговореното между страните по договора за превоз. Ако няма и уговорка, се прилага законът на страната, където е регистриран превозвача."
  §18. В наименованието на глава втора думата “МОРСКИ” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
  §19. Член 26 се изменя така:
  “Предели на прилагане на чуждия закон
  Чл. 26. Когато прилагането на чужд закон или обичай е несъвместимо с основните начала на правото на Република България, прилагат се разпоредбите на ' този кодекс”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
  §20. Член 27 се изменя така:
  "Българско знаме
  Чл. 27. Под знамето на Република България плават само български кораби, вписани в регистъра на корабите в едно от българските пристанища.”
  Предложение на н.п н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По § 20:
  Чл. 27 да придобие следното съдържание:
  "Българско знаме
  Чл. 27. Под знамето на Република България плават само български
  " кораби."
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага § 20 да придобие следното съдържание:
  § 20. Член 27 се изменя така:
  "Българско знаме
  Чл. 27. Под знамето на Република България плават само:
  1. български кораби, вписани в регистъра на корабите в едно от българските пристанища;
  2. кораби, наети при условията на договор за беърбоут чартър;
  3. кораби, които са собственост на физическо или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз, при условие, че за изпълнение на техническите, административни и други изисквания на българското законодателство по отношение на корабите, са упълномощени български физически или юридически лица или физически или юридически лица от страна - членка на Европейския съюз, установени в България.
  §21. Член 28 се изменя така:
  “Български кораб
  Чл. 28. Български е корабът:
  1. който е собственост на държавата;
  2. който е собственост на българско юридическо или физическо лице;
  3. повече от половината от който е собственост на българско юридическо или физическо лице;
  4. който е нает при условията на беърбоут чартър от лицата по предходните разпоредби.”
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В чл. 28 се създава т. 5 със следното съдържание:
  “5. който е собственост на физическо или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз, при условие, че за изпълнение на техническите, административни и други изисквания на българското законодателство са оправомощени български физически или юридически лица. ”
  Комисията подкрепя предложението, което се премести на систематичното им място в § 20. в чл. 27, като точка 3.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 21:
  § 21. Член 28 се изменя така:
  “Български кораб
  Чл. 28. (1) Български е корабът който е:
  1. собственост на държавата;
  2. собственост на българско юридическо или физическо лице;
  3. повече от половината собственост на българско юридическо или физическо лице;
  4. нает при условията на беърбоут чартър от лицата по т. 1-3, за времето на действие на договора.
  (2) Правата върху корабите по ал. 1, т. 4 не могат да бъдат различни от включените в договора за наемане.”
  §22. В чл. 30 буква "г" се изменя така:
  "г) брутен и нетен тонаж за морските кораби или водоизместване за речните кораби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
  §23. Член 31 се изменя така:
  "Наименование на корабите
  Чл. 31. Всеки кораб трябва да бъде наименуван от неговия собственик, който е извършил проверка за уникалност на наименованието в Изпълнителна агенция “Морска администрация.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Чл.31 се изменя така:
  “Чл.31. Всеки кораб трябва да бъде наименуван или номериран от неговия собственик. Последният извършва проверка за уникалност на наименованието в Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация” преди извършване на наименоването.''
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §23:
  В чл.31 се създава изречение второ: " Наименованието може да
  представлява и номерация с пореден номер от Изпълнителна агенция "Морска администрация"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §23, като предлага следната подобрена редакция:
  §23. Член 31 се изменя така:
  "Наименование на корабите
  Чл. 31. Всеки кораб трябва да бъде наименуван от неговия собственик, който е извършил предварително проверка за уникалност на наименованието в Изпълнителна агенция “Морска администрация.”
  §24. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Означаването на корабите за стопански риболов се извършва по ред, определен с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §24.
  § 25. Заглавието на глава втора, раздел II се изменя така:
  "Регистрови книги за вписване на корабите"
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §25.
  § 26. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата "регистрите" се заменя с "регистъра".
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Условията и редът за пререгистриране на кораби от регистър на Европейския съюз в българския регистър на корабите се определя в наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В чл.33 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думата “регистрите” се заменя с “регистровите книги”. В изречение второ думите “Държавната инспекция по корабоплаване ” се заменят с “регионалното звено на Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация ”;
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Условията и редът за вписване в регистровите книги на кораби и обстоятелства, свързани с промяна на техния статут, както и за пререгистриране на кораби от регистър на страна-член на Европейския съюз в българските регистрови книги за вписване на корабите, се определя с наредба на Министъра на транспорта и съобщенията. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, а предложението по т. 2 се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §26:
  В чл.33 се създава нова ал.5 със следното съдържание:
  "(5) Органи по вписването са ръководителите на териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Те ши упълномощени от тях лица водят регистъра и вписванията в него.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 26:
  § 26. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 навсякъде в текста думата “регистрите” се заменя с “регистровите книги”, а след думите “водят от” се добавя “регионалните
  вена на”.
  2. Създава се нова ал. 2:

  “(2) Условията и редът за пререгистриране на кораби от регистър на страна - членка на Европейския съюз в българския регистър на корабите се определя в наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  §27. Член 34 се изменя така:
  “Видове регистрови книги
  Чл. 34. (1) Регистърът на българските кораби се състои от следните регистрови книги :
  1. регистрови книги на малките кораби - за кораби с вместимост до 500 бруто тона;
  2. регистрови книги на големите кораби - за кораби с вместимост над 500 бруто тона;
  3. регистрови книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър;
  4. регистрови книги на корабите в строеж с дължина над 12 метра.
  (2) Кораб, вписан в регистровите книги по ал. 1, т. 1, 2 или 3, с издадено разрешително за стопански риболов се вписва и в електронна база от данни - “Регистър на риболовните кораби.”
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков
  В § 27, в ЧЛ.34, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думите ‘'регистрови книги на малките кораби - за” се добавя думата “морски”, числото “500” се заменя с “40”, а накрая се добавя текста “и за речни кораби с дължина до 20 метра ”;
  2. В т. 2 след думите “регистрови книги на големите кораби — за” се добавя думата “морски”, числото “500” се заменя с “40”, а накрая се добавя текста “и за речни кораби с дължина над 20 метра ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Чл.34 се изменя така:
  “Видове регистрови книги
  Чл.34. (1) Регистровите книги се разделят на:
  1. регистрови книги на малките кораби;
  2. регистрови книги на големите кораби;
  3. регистрови книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър;
  4. регистрови книги на корабите в строеж с дължина над 12 метра.
  (2) В регистровите книги за малки кораби се вписват кораби:
  1. с дължина между перпендикулярите до 20 метра и мощност на силовата уредба до 100 kW- при речните кораби;
  2. с вместимост до 500 бруто тона - при морските кораби.
  (3) В регистровите книги за големите кораби се вписват кораби:
  1. с дължина между перпендикулярите по-голяма от 20 метра и с мощност на силовата уредба над 100 kW— при речните кораби;
  2. с вместимост над 500 бруто тона — при морските кораби. ”;
  (4) Кораб, вписан в регистровите книги по ал. 1, т. 1, 2 ши 3, с издадено разрешително за стопански риболов се вписва и в електронна база от данни -
  '-^Регистър на риболовните кораби. ”
  (5) Регистровите книги на отделните категории кораби, подлежащи на вписване съставят общ единен регистър на българските кораби. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По §27:
  В чл. 34, ал.1, т.4 думите “с дължина над 12 м. ” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 27:
  § 27. Чл. 34 се изменя така:
  ' “Видове регистрови книги
  Чл.34. (1) Регистровите книги се разделят на:
  1. регистрови книги на малките кораби;
  2. регистрови книги на големите кораби;
  3. регистрови книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър;
  4. регистрови книги на корабите в строеж с дължина над 12 метра.
  (2) В регистровите книги за малки кораби се вписват кораби:
  1. с дължина до 20 метра включително - за речните кораби;
  2. с големина до 40 бруто тона включително - за морските кораби.
  (3) В регистровите книги за големите кораби се вписват кораби:
  1. с дължина по-голяма от 20 метра - за речните кораби;
  2. с големина над 40 бруто тона - за морските кораби.;
  (4) Кораб, вписан в регистровите книги по ал. 1, т. 1, 2 или 3, с
  издадено разрешително за стопански риболов се вписва и в електронна база от
  данни - “Регистър на риболовните кораби”.
  (5) Регистровите книги на отделните категории кораби, подлежащи на вписване съставят общ единен регистър на българските кораби.”
  §28. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “книгите” се заменя с “регистровите книги” и думата “свидетелство” се заменя с “позволително”.
  2. В ал. 2 думата “книгите” се заменя с “регистровите книги” и думата “свидетелство” се заменя с “позволително”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §28 се извършват следните изменения:
  1. В ЧЛ.35 досегашното заглавие “Акт за националност и свидетелство за плаване” се заменя със заглавието “Акт за националност и позволително за 'плаване ”.
  2. Текстът на чл.35 става текст на нов чл.50.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага § 28 да придобие следното съдържание:
  § 28. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: “Акт за националност и позволително за плаване”.
  2. В ал. 1 думата “книгите” се заменя с “регистровите книги” , а думата “свидетелство” се заменя с “позволително”.
  3. В ал. 2 думата “книгите” се заменя с “регистровите книги” и думата “Свидетелство” се заменя с “Позволително”.
  §29. Създава се чл. 35а:
  "Временен акт за националност. Позволително за плаване
  Чл. 35а . На корабите, вписани в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3, се издава Временен акт за националност (кораби с вместимост над 500 бруто тона) или -Позволително за плаване (кораби под 500 бруто тона), за удостоверяване правото на плаване под българско знаме за срока на действие на договора за беърбоут чартър, но не повече от 5 години."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §29 на вносителя се правят следните изменения:
  1. В чл.35а след израза “Временен акт за националност” да се постави запетая и се добави: “когато са налице условията на чл.38, ал.3”, а след думите “Позволително за плаване ” да се постави запетая и се добавя “когато са налице условията на чл.38, ал.2”. Думите в скобите отпадат;
  2. Текстът на чл.35а да стане текст на нов чл.51.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, а предложението по т. 2 се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В §29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието на чл.35а добива следния вид :
  “Временен акт за националност и временно позволително за плаване на кораби, наети по договор за беърбоут чартър ”
  2. В чл.35а думите “(кораби с вместимост над 300 бруто тона)” и “(кораби под 300 бруто тона) ” се заличават, след думата “или ” се добавя думата “Временно ”, а думата “Позволително ” се заменя с “позволително ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 29 да придобие следното съдържание:
  § 29. Създава се чл. 35а:
  “Временен акт за националност и временно позволително за плаване та кораби, наети по договор за беърбоут чартър
  Чл. 35а . На корабите, вписани в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3, се издава временен акт за националност или временно позволително за

  плаване за удостоверяване правото на плаване под българско знаме за срока на действие на договора за беърбоут чартър, но не повече от 5 години."
  §30. В чл. 36 думите "Министерство на транспорта " се заменят с "незабавно Изпълнителна агенция "Морска администрация ".
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.36 да стане текст на нов чл.52.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В §30, в чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1.
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Свидетелството по ал.1 на корабите, строящи се в Република -България се издава от министъра на транспорта и съобщенията, след спускането на вода ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 30 да придобие следната подобрена редакция:
  § 30. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “Министерството на транспорта и съобщенията ” се заменят с “незабавно Изпълнителна агенция “Морска администрация “.
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Свидетелството по ал. 1 на корабите, строящи се в Република България се издава от министъра на транспорта и съобщенията, след спускането на вода”.
  §31. В чл. 37 се създава ал. 3:
  “(3) Действието на вписването по ал. 1 и 2 не се отнася за корабите, вписани в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3 или в чужд беърбоут регистър.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Текстът на чл.37 да стане текст на нов чл.47;
  2. В ал.3 думите “беърбоут регистър” да се заменят с “регистър на корабите, наети за беърбоут чартър ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, а предложението по т. 1 се
  оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 31:
  § 31. В чл. 37 се създава ал. 3:
  “(3) Действието на вписването по ал. 1 и 2 не се отнася за корабите, -вписани в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3 или в чужд регистър на корабите, наети по договор за беърбоут чартър.”
  §32. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  — 1. В ал.1:
  а) точка 3 се изменя така:
  "3. предишното име, регистрация и номер на кораба от Международната морска организация (IMO), ако има такива
  б) създава се нова т. 9:
  "9. името, адресът и националността на наемателя по договор за беърбоут
  чартър;"
  в) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея след думите “основанието за вписване” се добавя “или отписване”.
  2. Създава се ал. 3:
  "(3) В базата от данни “Регистър на риболовните кораби” по чл. 34, ал. 4, освен данните по ал. 1 се вписват и следните данни:
  1. външна маркировка;
  2. тип на риболовните съоръжения;
  3. дата на въвеждане в експлоатация;
  4. сегмент;
  5. номер и срок на валидност на разрешителното за извършване на стопански риболов;
  6. държава, от която е внесен, или държава, за която е изнесен корабът.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  I. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1, т.9 да думите ”на кораба” и думите “или отписване” се заличават.
  2. В ал.2 думите “чл.34, ал.2” да се заменят с “чл.38, ал.4”.
  II. Текстът на чл.38 да стане текст на нов чл.41;
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
  § 33. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата “вписване” се добавя “и отписване”.
  2. В ал.1, думата “притежателя” се заменя със “собственика”, а думите “заличаването в” се заменят с “отписването от”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В ЧЛ.39, се правят следните изменения:
  а) Заглавието да се остави в настоящия му вид или да придобие следния
  вид:
  “Заявление за вписване и заличаване ”;
  б) в т. 2 думите “заличаването в ” да не се заменят с “отписването от ”.
  2. Текстът на чл.39 да стане текст на нов чл.42;

  Предложението се оттегли.
  - Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
  § 34. Създава се чл. 39а:
  “Вписването и отписване от беърбоут регистровите книги
  Чл. 39а. (1) Кораб, нает при условията на беърбоут чартър, може да бъде вписан в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3 при наличие на следните условия:
  1. да е нает от българско юридическо или физическо лице;
  2. да е вписан в съвместим регистър;
  3. да не е вписан в друг регистър при условията на договор за беърбоут
  чартър;
  4. да е представено извлечение от основната регистрация на кораба, съдържащо описание на кораба, данни за корабособственика и всички регистрирани ипотеки и други вещни тежести, ако има такива .
  (2) За да се извърши вписване по ал. 1, беърбоут чартьорът трябва да -представи пред Изпълнителна агенция "Морска администрация" писмено съгласие за плаване на кораба под българско знаме по този ред, изразено от:
  1. компетентните власти на основния регистър;
  2. корабособственика;
  3. ипотекарния кредитор и лицата, в полза на които са учредени вещни тежести върху кораба, ако има такива ”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Създава се заглавие:
  “Вписване на кораб, нает за беърбоут чартър
  2. Текстът на чл. 39а да стане текст на нов чл. 44.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 34:
  § 34. Създава се чл. 39а:
  “Вписване на кораб , нает по договор за беърбоут чартър Чл. 39а. (1) Кораб, нает при условията на договор за беърбоут чартър, може да бъде вписан в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 3 при наличие на следните условия:
  1. да е нает от българско юридическо или физическо лице;
  2. да е бил вписан в съвместим регистър;
  3. да не е вписан в друг регистър при условията на договор за беърбоут
  чартър;
  4. да е представено извлечение от основната регистрация на кораба, съдържащо описание на кораба, данни за корабособственика и всички регистрирани ипотеки и други вещни тежести, ако има такива .
  (2) За да се извърши вписване по ал. 1, беърбоут чартьорът трябва да представи пред Изпълнителна агенция ’’Морска администрация” писмено съгласие за плаване на кораба под българско знаме по този ред, изразено от:

  1. компетентните власти на основния регистър;
  2. корабособственика;
  - 3. ипотекарния кредитор и лицата, в полза на които са учредени вещни тежести върху кораба, ако има такива. ”
  §35. Създава се чл. 39б:
  “Условия за плаване на български кораб под чуждо знаме
  Чл. 39б. Кораб, вписан в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2, може да бъде вписан временно в беърбоут регистър на друга държава с правото да плава под нейно знаме за срока на договора след писмено съгласие на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, при условие че:
  1. корабът ще бъде вписан в съвместим регистър;
  2. пред Изпълнителна агенция “Морска администрация” са представени следните документи:
  а) молба от корабособственика за регистриране на кораба при условията на беърбоут чартър в чужд регистър;
  б) писмено съгласие с нотариална заверка на подписите за такава регистрация от всички ипотекарни кредитори или лица, в полза на които са учредени други вещни тежести и ограничения, ако има такива;
  в) писмена декларация от корабособственика за предаване на Изпълнителна агенция “Морска администрация” на всички корабни документи в 14
  - дневен срок от вписването на кораба в посочения беърбоут регистър;
  г) писмена декларация от страна на наемателя, че корабът няма да плава под българско знаме за периода на регистрацията;
  д) договора за беърбоут чартър.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §35 се правят следните изменения:
  1. Заглавието на чл. 39б “Условия за плаване на български кораб под чуждо знаме ” да отпадне;
  2. Текстът на чл.39б да стане текст на нов чл.45, като думите “беърбоут регистър” в основния текст да бъдат заменени с: “регистър на друга държава, като кораб, нает за беърбоут чартър,
  3. Текстът на т.2, буква ”а” се изменя по следния начин:
  “а) писмено заявление от корабособственика за вписване на кораба при условията на беърбоут чартър в чужд регистър
  4.В т.2, буква ”в”, думите “посочения беърбоут регистър” се заменят с “съответния регистър ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2,3 и 4, а по т. 1 се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 35:
  §35. Създава се чл. 39б:
  “Условия за плаване на български кораб под чуждо знаме
  Чл. 39б. Кораб, вписан в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2, може да бъде вписан временно в регистър на друга държава, като кораб, нает
  по договор за беърбоут чартър с правото да плава под нейно знаме за срока на договора след писмено съгласие на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, при условие че:
  1. корабът бъде вписан в съвместим регистър;
  2. пред Изпълнителна агенция “Морска администрация” са представени следните документи:
  а) писмено заявление от корабособственика за вписване на кораба при условията на договор за беърбоут чартър в чужд регистър;
  б) писмено съгласие с нотариална заверка на подписите за такава регистрация от всички ипотекарни кредитори или лица, в полза на които са учредени други вещни тежести и ограничения, ако има такива;
  в) писмена декларация от корабособственика за предаване на Изпълнителна агенция “Морска администрация” на всички корабни документи в 14 - дневен срок от вписването на кораба в съответния регистър;
  г) писмена декларация от страна на наемателя, че корабът няма да плава под българско знаме за периода на регистрацията;
  д) договора за беърбоут чартър.”
  § 36. Създава се чл. 39в:
  “Основен регистър
  Чл. 39в. Основен е регистърът, в който се вписва собствеността върху кораба и в който подлежат на вписване морски ипотеки или други вещни тежести и ограничения върху правото на разпореждане.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 39в да стане текст на нов чл.39.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
  § 37. Създава се чл. 39г:
  “Съвместим регистър
  Чл. 39г. Министърът на транспорта и съобщенията обявява регистъра на друга държава за съвместим, когато законът на тази държава допуска отписване или вписване на кораби, наети по беърбоут чартър, в нейните регистри, при условия, равни или близки на условията по този кодекс.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 39г става текст на нов чл.40.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.

  §38. В чл. 40 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "в срок от" се заменят с "в срок до".
  2. В ал, 3 думите "органите, които водят регистрите "се заменят с
  "Изпълнителна агенция "Морска администрация " и думата "правят" се заменя с "прави".
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.40 да стане текст на нов чл.43.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.
  §39. Създава се чл. 40а:
  “Обжалване
  Чл. 40а. Отказът на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция _ Морска администрация" да извърши вписване в регистъра на корабите на обстоятелство, подлежащо на вписване, може да се обжалва в 14- срок пред министъра на транспорта и съобщенията”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §39 на вносителя се правят следните изменения:
  Текстът на чл.40а става текст на нов чл.49 и придобива следния вид:
  “Чл.49. Отказът на Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация ” да извърши вписване в регистъра на обстоятелство, подлежащо на вписване, може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В §39 текстът на чл.40а се изменя така:
  "Чл.40а. Отказът на органа по чл.33, ал.5 да извърши вписване в регистъра на корабите на обстоятелство, подлежащо на вписване, може да се обжалва в 14-дневен срок пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 39 да придобие следната подобрена редакция:
  § 39.Създава се чл. 40а:
  “Обжалване
  Чл. 40а. Отказът на Изпълнителна агенция “Морска администрация” да извърши вписване в регистъра на обстоятелство, подлежащо на вписване, може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.”
  §40. Създава се чл. 40б:
  — "Регистрови книги на корабите в строеж
  Чл. 40б. (1) Корабите в строеж се вписват в регистъра по чл. 34, ал. 1, т. 4 от момента на залагането на кила или извършването на равностойни строителни работи, потвърдени от класификационна организация.
  (2) Вписването на кораб в строеж се извършва по заявление на собственика на кораба в строеж, към което се прилага договорът за строеж.
  (3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава на кораб в строеж свидетелство за вписване в регистъра."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §40, в чл. 40б се правят следните изменения:
  1. Създава се заглавие:
  “Вписване на кораби в строеж
  2. В ал.3 думите “Изпълнителният директор на ” се заличават.
  3. Текстът на чл.40б става текст на нов чл.46;
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2, а предложението по т. 3 се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По § 40:
  В чл. 406, ал. 1 думите "потвърдени от класификационна организация" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 40:
  § 40. Създава се чл. 40б:
  "Вписване на кораби в строеж
  Чл. 40б. (1) Корабите в строеж се вписват в регистъра по чл. 34, ал. 1, т. 4 от момента на залагането на кила или извършването на равностойни строителни работи.
  (2) Вписването на кораб в строеж се извършва по заявление на собственика на кораба в строеж, към което се прилага договорът за строеж.
  (3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава на кораб в строеж свидетелство за вписване в регистъра."
  §41. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може служебно да заличи кораб, който не отговаря на изискванията за безопасност, в случай че корабособственикът в продължение на шест месеца не е уведомил агенцията за временно изваждане на кораба от експлоатация."
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея пред думата "точки" се добавя "в ал. 1", а след цифрата "3" се добавя "и ал. 2".
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  --- Текстът на чл.41 става текст на нов чл. 53.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  § 41 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, като предлага следната подобрена редакция:
  § 41. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може служебно да заличи кораб, който не отговаря на изискванията за безопасност. -Заличаването се предприема, когато са изпълнени последователно следните условия:
  1. корабът е с изтекъл срок на валидност на корабните свидетелства за безопасност;
  2. корабопритежателят в продължение на три месеца не е уведомил агенцията за извършване на преглед за подновяване на корабните свидетелства за безопасност или за временно изваждане на кораба от експлоатация;
  3. корабопритежателят в срок от един месец не е отговорил на писмената поканата да представи доказателства, че корабът не подлежи на отписване.’’
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите ’’посочени в” се добавя "ал. 1", а след числото "3" се добавят думите "и ал. 2".
  §42. В чл. 42 думите "Черно море или Средиземно море" се заменят с Черно море, Средиземно море или вътрешни водни пътища в Европа."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 42 става текст на нов чл. 54.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.43 да стане текст на нов чл.48.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на чл.44 до чл.62 стават текстове на нови чл.55 до чл. 73.

  Предложението се оттегли.
  §43. Член 45 се изменя така:
  “Наредба за регистъра на корабите
  Чл. 45. (1) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба условията и реда за вписване в регистъра на корабите .
  (2) За извършените вписвания, извлечения и удостоверения на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на българските кораби, Изпълнителна агенция “Морска администрация” събира такси в размер, определен от Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
  §44. В чл. 46 се правят следните изменения :
  1. В ал.1 думата “кораба” се заменя с “кораб или върху кораб в строеж”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
  §45. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ал. 1 след думите “собственост върху кораб” се добавя “или кораб в
  строеж”.
  2. В ал. 2 думите “морска ипотека върху кораба” се заменят с “морска ипотека върху кораб или кораб в строеж”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
  §46. В чл. 54, буква “д” думите “по море” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.
  §47. В чл. 60 числото “56” се заменя с “55”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.
  §48. В чл. 61, ал.2 числото "58" се заменя с "56".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.
  § 49. В чл. 63 думите “неговата бруто и нето вместимост” се заменят с “неговия бруто и нето тонаж за морските кораби или водоизместване за речните кораби”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В заглавието на Глава четвърта думата “мореплаването ” да се замени с думата “корабоплаването
  _ 2. Текстът на чл. 63 да стане текст на нов чл. 74.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага да се създаде нов § 50 със следното съдържание:
  § 50. В заглавието на Глава четвърта думата “мореплаването” се заменя с думата “корабоплаването”.
  §50. В чл. 64, буква “б” думите “признати от Република България” се заменят с “признати от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
  Предложение на н.п. Благой Димитров;
  §50 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §50 се правят следните изменения:
  1. В ЧЛ.64 буква ”б” да придобие следния вид:
  “б) чуждите търговски кораби, които посещават за пръв път българско пристанище и плаващи под знамето на държава, с която Република България няма подписано споразумение за взаимно признаване на мерителните си свидетелства, или които не притежават такива, издадени от класификационни организации, признати в България и Европейския съюз.
  2. Текстът на чл. 64 да стане текст на нов чл. 75.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 50, който става
  §51:
  §51. В чл. 64, буква ”б” се изменя така:
  “б) чуждите търговски кораби, които посещават за първи път българско пристанище и плаващи под знамето на държава, с която Република България няма подписано споразумение за взаимно признаване на мерителните си свидетелства, или които не притежават такива, издадени от организации, признати по съответния ред в България и Европейския съюз.”
  §51. В чл. 66 думите “компетентните държавни контролни органи” се заменят с “Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  ~ 1. В ЧЛ.66 думите “компетентните държавни контролни органи” се
  заменят с ’’органите на Изпълнителна агенция “Морска администрация ” ”.
  2. Текстът на чл.66 да стане текст на нов чл. 77.
  _ Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 51, който става
  §52.
  §52. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Всички риболовни кораби, извършващи стопански риболов, подлежат на контролно измерване за целите на електронна база от данни “Регистър на риболовните кораби”.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 67 да стане текст на нов чл. 78.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 52, който става
  §53.
  §53. В чл. 68 думите “призната от Република България” се заменят с “призната от Изпълнителна агенция “Морска администрация”, а думата “вместимост” се заменя с “бруто и нето тонаж на кораба”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §53 се правят следните изменения:
  1. Текстът на чл.б8 да се измени така:
  “Чл.68. Чужд кораб, който посети българско пристанище и плава под знамето на държава, с която Република България има подписано споразумение за взаимно признаване на мерителните си документи, или който има мерително свидетелство, издадено от класификационна организация, призната в България и Европейския съюз, може да бъде подложен на контролно измерване на бруто и нето тонажа и вместимостта му.
  2. Текстовете на чл.68 до чл. 71, стават текстове на нови чл. 79 до чл.82.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §53:
  В чл. 68 думата "вместимост " се заменя с "бруто и нето тонаж на
  кораба".

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 53, който става
  § 54:
  § 54. Чл. 68 се изменя така:
  „Контролно измерване на чужд кораб
  Чл. 68. Чужд кораб, който посети българско пристанище и плава под знамето на държава, с която Република България има подписано споразумение за взаимно признаване на мерителните си документи, или който има мерително свидетелство, издадено от класификационна организация, призната в България и Европейския съюз, може да бъде подложен на контролно измерване на бруто и нето тонажа или водоизместването на речните кораби.”
  §54. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" събира такси за измерването на корабите."
  2. В ал. 2 накрая се добавя “или измерването е по чл. 67, ал. 2”,
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 55.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Наименованието на Раздел II от Глава четвърта да се измени на: “Безопасност на корабоплаването
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 56 със следното съдържание:
  § 56. Наименованието на Раздел II от Глава четвърта се изменя така: “Безопасност на корабоплаването”.
  §55. Член 72 се изменя така:
  ’’Основни изисквания
  Чл. 72. (1) Кораб не може да бъде пуснат в експлоатация, ако не бъде установено по съответния ред от Изпълнителна агенция "Морска администрация", че е построен, стъкмен и екипажът му отговаря по брой и квалификация на изискванията за безопасност на корабоплаването.
  (2) Корабопритежателят е длъжен да оказва съдействие на компетентните органи и да предприеме необходимите мерки по отношение на кораба и екипажа за изпълнение на изискванията за безопасност, опазване на морската среда от замърсяване от кораби и за опазване и възстановяване на рибните ресурси.”
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков
  В чл. 72 се създават нови алинеи 3, 4 и 5:
  (3) Корабите и плавателните средства, плаващи във вътрешните води, „териториалното море и прилежащата зона на Република България трябва да бъдат оборудвани със средства за радиокомуникация съответно одобрени от

  Изпълнителна Агенция “Морска Администрация ” в съответствие с изискванията за регистрация, оборудване, монтаж и използване на радиооборудването по Закона а далекосъобщенията.
  (4) Самоходните кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, малките кораби, фериботите и несамоходните плаващи средства и устройства, трябва да бъдат оборудвани със съответните, одобрени от Изпълнителна Агенция “Морска Администрация’’ корабни радиотелефонни станции за осъществяване на радиообмен е обхвата на метровите вълни.
  (5) Редът и условията за оборудване, регистрация и използване на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища, се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, в съответствие с Регионалното споразумение за радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 72 да стане текст на нов чл. 83.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага § 55, който става § 57 да придобие следното съдържание:
  § 57. Член 72 се изменя така:
  ’’Основни изисквания
  Чл. 72. (1) Кораб не може да бъде пуснат в експлоатация, ако не бъде установено по съответния ред от Изпълнителна агенция "Морска администрация", че е построен, стъкмен и екипажът му отговаря по брой и квалификация на изискванията за безопасност на корабоплаването.
  (2) Корабопритежателят е длъжен да оказва съдействие на компетентните органи и да предприеме необходимите мерки по отношение на
  кораба и екипажа за изпълнение на изискванията за безопасност, опазване на морската среда от замърсяване от кораби и за опазване и възстановяване на рибните ресурси.
  (3) Корабите и плавателните средства, плаващи във вътрешните води, териториалното море и прилежащата зона на Република България трябва да бъдат оборудвани със средства за радиокомуникация съответно одобрени от Изпълнителна Агенция “Морска Администрация” в съответствие с изискванията за регистрация, оборудване, монтаж и използване на радиооборудването по Закона за далекосъобщенията.
  (4) Самоходните кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, малките кораби, фериботите и несамоходните плаващи средства и устройства, трябва да бъдат оборудвани със съответните, одобрени от Изпълнителна Агенция “Морска Администрация” корабни радиотелефонни станции за осъществяване на радиообмен в обхвата на метровите вълни.
  (5) Редът и условията за оборудване, регистрация и използване на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища,
  се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, в съответствие с Регионалното споразумение за радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.”
  §56. Член 73 се изменя така:
  " Преглед на кораби и корабопритежатели
  Чл. 73. (1) Изпълнителна агенция “Морска администрация” извършва прегледи на кораби и корабопритежатели за установяване спазването на изискванията за безопасност, безопасна експлоатация на корабите и предотвратяване замърсяването на околната среда. Въз основа на прегледите Изпълнителна агенция “Морска администрация” издава съответните свидетелства.
  (2) Прегледите по ал. 1 може да се извършват и от други признати от Изпълнителна агенция "Морска администрация" организации и утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба условията и реда за извършване на прегледите.
  (4) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят организациите по ал. 2, както и условията и редът за признаването им и за оттегляне на предоставените пълномощия за извършване на прегледите.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 73 да стане текст на нов чл. 84.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 58.
  §57. Създава се чл. 73а:
  “Определяне на класа на корабите
  Чл. 73а. Определянето на класа на българските кораби, техническият надзор върху тяхното проектиране, строеж, експлоатация и ремонт се извършват от български юридически лица (класификационни организации) или от чуждестранни класификационни организации, признати от Изпълнителна агенция “Морска администрация” и утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията, които имат разработени правила за извършването на тези дейности, съобразени с националните и възприетите от Европейския съюз стандарти, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 73, ал. 4."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §57 се правят следните изменения:
  1. Текстът на чл. 73а се изменя така:
  “Чл.73а. Определянето на класа на българските кораби, техническия надзор върху тяхното проектиране, строеж, експлоатация и ремонт, се извършва български класификационни организации или от чуждестранни такива, които са вписани в съответните регистри на класификационните организации, имащи
  правото да извършват тези дейности на територията на Република България и Европейския съюз в съответствие с националните и европейски стандарти.
  2. Текстът на чл. 73а става текст на нов чл.85.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, а предложението по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага § 57, който става § 59 да придобие следната подобрена редакция:
  §59. Създава се чл. 73а:
  “Определяне на класа на корабите
  Чл. 73а. Определянето на класа на българските кораби, техническият надзор върху тяхното проектиране, строеж, експлоатация и ремонт се извършват от български юридически лица (класификационни организации) или от чуждестранни класификационни организации, признати от Изпълнителна агенция “Морска администрация” и утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията, които имат разработени правила за извършването на тези дейности, съобразени с националните и възприетите от Европейския съюз стандарти, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 73, ал. 4 и имащи правото да извършват тези дейности на територията на Република България и Европейския съюз в съответствие с националните и европейски стандарти.”
  §58. В чл. 74, ал. 1 и 2 думите “контролният орган” се заменят с “Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В чл. 74, ал.1 и 2 думите “контролният орган ” се заменят с “органите на “Изпълнителна агенция “Морска администрация ”
  2. Текстът на чл. 74 да стане текст на нов чл.86.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 60.
  §59. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думата “Документи” се заменя със “Свидетелства”.
  2. Алинея 1 се изменя така;
  “(1) След всеки преглед на цялостното състояние на кораба, извършен от Изпълнителна агенция “Морска администрация” или от организациите по чл. 73, ал. 2, Изпълнителна агенция “Морска администрация” издава съответни свидетелства за безопасност, ако са изпълнени изискванията за тяхното издаване.”
  3. В ал. 2 думата “документа” се заменя със “свидетелството”.
  4. В ал. 3, изречение първо думите “срокът за валидността на документа за безопасност” се заменят със “срокът на валидност на свидетелството за безопасност, когато това е допустимо” и се поставя запетая.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В чл. 75 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 преди думите “Изпълнителна агенция” да се добавят “органите
  на ;
  2. Създава се т. 5 със следното съдържание:
  “5. В ал.4 думата “Документът ” се заменя с думата “Свидетелството
  3. Текстът на чл. 75 става текст на нов чл. 87.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, а по т. 1 и 3 предложението се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 59, който става
  §61:
  §61. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думата “Документи” се заменя със “Свидетелства”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) След всеки преглед на цялостното състояние на кораба, извършен от Изпълнителна агенция “Морска администрация” или от организациите по чл. 73, ал. 2, Изпълнителна агенция “Морска администрация” издава съответни свидетелства за безопасност, ако са изпълнени изискванията за тяхното издаване.”
  3. В ал. 2 думата “документа” се заменя със “свидетелството”.
  4. В ал. 3, изречение първо думите “срокът за валидността на документа за безопасност” се заменят със “срокът на валидност на свидетелството за безопасност, когато това е допустимо” и се поставя запетая.
  5. В ал. 4 думата “Документът” се заменя със “Свидетелството”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов§ 59а:
  § 59а.В чл. 76 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думата “Документ ” се заменя с думата “Свидетелство
  2. В текста, след думите “наравно с българските”, думата “документ” се заменя с думата “свидетелство
  3. Текстът на чл. 76 става текст на нов чл.88
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2. а предложението по т. 3 се оттегли.
  Комисията предлага да се създаде нов § 62 със следното съдържание:
  § 62. В ЧЛ.76 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думата “Документ” се заменя с думата “Свидетелство”.
  2. В текста, след думите “наравно с българските”, думата “документи” се заменя с думата “свидетелства”.
  §60. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения;
  1. В наименованието думата “безопасност” се заменя с “предотвратяване на сблъскване”.
  2. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "кораби от речния флот" се заменят с "речни кораби".
  3. Създава се ал. 2:
  "(2) Корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, са длъжни да спазват правилата за предотвратяване на сблъскване, действащи на съответния участък."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §60, чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал.2 придобива следния вид:
  “(2) Корабите, плаващи в териториалните води и по вътрешните водни пътища на Република България, са длъжни да спазват правилата за безопасност на корабоплаването.
  2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Корабите, плаващи по вътрешните европейски водни пътища, са длъжни да спазват международните правила за безопасно корабоплаване по реките Дунав, Майн и Рейн.
  3. Текстът на чл. 77 да стане текст на нов чл.89.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 по принцип, а предложенията по т. 1 и 3 се оттеглиха.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 60, който става
  § 63:
  §63. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думата “безопасност” се заменя с “предотвратяване на сблъскване”.
  2. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "кораби от речния флот" се заменят с "речни кораби".
  3. Създава се ал. 2:
  "(2) Корабите, плаващи по вътрешните европейски водни пътища, са длъжни да спазват съответните правила за безопасност на корабоплаването. "
  §61. Член 78 се изменя така:
  “Прилагане на правилата към чужди кораби
  Чл. 78. Правилата за безопасност на корабоплаването и наблюдение на риболовните кораби във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България се прилагат и по отношение на чуждестранните кораби, освен ако международен договор, по който Република България е страна, не предвижда друго.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 78 да стане текст на нов чл. 90.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 64.
  §62. Член 79 се изменя така:
  “Разследване на произшествия
  Чл. 79. (1) Изпълнителна агенция “Морска администрация”:
  1. разследва всяко произшествие в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
  2. разследва произшествия с български кораби независимо къде са настъпили;
  3. сътрудничи на компетентни чужди администрации при разследването на произшествия в открито море с участието на български кораб, при които е причинена смърт или е нанесена тежка телесна повреда на български или чужд гражданин, или е причинена сериозна повреда на корабите или съоръженията, препятстваща безопасната им експлоатация;
  4. разследва случаите на изхвърляне на вещества, които замърсяват морските или речните води или дъно;
  5. разследва случаите на потопяване или изхвърляне на брега на кораб или товар, съдържащи течни или твърди вещества, които замърсяват или могат да замърсят морските или речните води или дъно.
  (2) Изпълнителна агенция “Морска администрация” след приключване на разследването съставя акт за установяване на причините, предизвикали произшествието.
  (3) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба реда за разследване на произшествията по ал. 1.”
  Комисията подкрепя предложението и предлага в Допълнителните разпоредби да се дефинира понятието “произшествие”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 79 да стане текст на нов чл. 91.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за $ 62, който става $ 65.
  §63. Член 80 се изменя така:
  “Такси
  Чл. 80. За извършените прегледи, за издаване на свидетелства за безопасност, за издаване и заверяване на корабни документи и за удължаване на срока им на валидност. Изпълнителна агенция “Морска администрация” събира такси в размер, определен в тарифа на Министерския съвет.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.80 да стане текст на нов чл. 92.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 66.
  §64. Член 81 се изменя така:
  “Видове
  Чл. 81. В зависимост от вида, тонажа и района на плаване българските кораби се снабдяват с корабни документи в съответствие с международните договори, по които Република България е страна.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Текстът на чл. 81 да стане текст на ал.1, а сега съществуващите текстове на чл.81 да не отпадат и да станат текстове на ал.2, 3 4 и 5.
  2. Текстът на чл.81 става текст на нов чл. 93.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В чл.81 след думите “корабни документи в съответствие с” се добавят “националното законодателство и ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 82 да стане текст на нов чл. 94.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага § 64, който става § 67 да придобие следната подобрена редакция:
  §67. Член 81 се изменя така:
  “Видове
  Чл. 81. В зависимост от вида, тонажа и района на плаване българските кораби се снабдяват с корабни документи в съответствие с националното законодателство и международните договори, по които Република България е страна.”
  §65. Член 83 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 68.
  §66. Член 84 се изменя така:
  “Акт за националност
  Чл. 84. (1) Акт за националност се издава на български кораби, извършващи задгранично плаване. Актът удостоверява правото на кораба да плава под българско знаме, както и правото на собственост.

  (2) Акт за националност се издава и на корабите за крайбрежно плаване с тонаж 40 и повече бруто тона.
  (3) В акта за националност се вписват:
  1. корабособственикът или наемателят по договор за беърбоут чартър;
  2. името или номерът на кораба;
  3. пристанището, в което корабът е регистриран, включително том, страница и номер на регистровата книга;
  4. дължина, широчина, височина на борда, бруто и нето тонаж, позивни;
  5. номер на кораба от Международната морска организация (IMO), когато има такъв.
  6. срок на наемане - в случаите, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на членове 84, 84а, 85, 86 и 87 стават текстове на нови членове 95, 96, 97, 98 и 99.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В ЧЛ.84 се правят следните изменения:
  1. Ал. 2 отпада.
  2. Ал. 3 става съответно ал. 2 и в нея т. 6 отпада.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и по т. 2 в частта “Ал. 3 става съответно ал. 2”
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §66:
  В чл.84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Акт за националност може да се издаде и на кораби под 40 бруто тона при поискване от корабопритежателя”.
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 3 и 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 66, който става § 69:
  §69. Член 84 се изменя така:
  “Акт за националност
  Чл. 84. (1) Акт за националност се издава на български кораби, извършващи задгранично плаване. Актът удостоверява правото на кораба да плава под българско знаме, както и правото на собственост.
  (2) В акта за националност се вписват:
  1. корабособственикът или наемателят по договор за беърбоут чартър;
  2. името или номерът на кораба;
  3. пристанището, в което корабът е регистриран, включително том, страница и номер на регистровата книга;
  4. дължина, широчина, височина на борда, бруто и нето тонаж, позивни;
  5. номер на кораба от Международната морска организация (IMO), когато има такъв.
  6. срок на наемане - в случаите, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър.”
  §67. Създава се чл. 84а:
  “Позволително за плаване
  Чл. 84а. (1) Позволителното за плаване се издава на български кораби, които извършват крайбрежно плаване, като удостоверява правото на кораба да плава под българско знаме в крайбрежно плаване, техническата му годност и правото на собственост, посочвайки неговия собственик.
  (2) В позволителното за плаване, освен обстоятелствата по чл. 84, ал. 2 се вписват и данни за газене; материал на корпуса; номер, марка и мощност на двигателя; вид на използваното гориво; предназначение на кораба; човековместимост; екипаж; товароподемност и район на плаване.
  (3) Позволителното за плаване се заверява ежегодно след преглед за удостоверяване годността на кораба за плаване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 70.
  §68. Член 85 се изменя така:
  “Издаване на акт за националност и позволително за плаване
  Чл. 85. Актът за националност се издава от министъра на транспорта и съобщенията, а позволителното за плаване - от ръководителите на териториалните звена на Изпълнителна агенция “Морска администрация”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 71.
  §69. Член 86 се изменя така:
  “Чл. 86. Видът на корабните документи и всички изисквания, свързани с тях, се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на н.п. Иван Иванов:
  По §69:
  В ЧЛ.86 след думата "тях" се добавя "и с издаването им".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 69, който става
  §72:
  § 72.Член 86 се изменя така:

  “ Наредба за водене на корабните документи
  Чл. 86. Видът на корабните документи и всички изисквания, свързани с тях и с издаването им , се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  §70. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата “одобрена” се заменя с “издадена”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Освидетелстването и регистрацията на морските правоспособни лица се извършват от Изпълнителна агенция “Морска администрация” при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 73.
  §71. Член 88 се изменя така:
  “Изисквания към екипажа на българските кораби
  Чл. 88. (1) Корабният екипаж се комплектува от български граждани. Екипажът на плавателните съдове за спорт, туризъм и развлечения може да се комплектува и от правоспособни чужденци.
  (2) Екипажът може да се комплектува и от квалифицирани чуждестранни морски лица - граждани на страни - членки на Европейския съюз, които притежават свидетелство за правоспособност, издадено в съответствие с Международната конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 78/95 (STCW 78/95) или с препоръките за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване на Комитета за вътрешен транспорт на ИКЕ на ООН и Дунавската комисия, без дискриминация, основана на национална принадлежност на работниците по отношение на наемане, заплащане и други условия на труд.
  (3) Министърът на транспорта и съобщенията може да разрешава комплектуване на екипаж на кораб от правоспособни чужденци извън посочените в ал. 2, както и да определя условията по тяхното наемане при спазване разпоредбите на действащото законодателство. Капитанът и главният механик на корабите задължително са български граждани.”
  4,0
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Заглавието на чл.88 остава “Комплектуване на екипажа”;
  2. В чл.88, ал.1 изречение второ и в ал.3 думите “правоспособни чужденци ” се заменят с “морски правоспособни чуждестранни лица
  3. Текстовете на чл.88, 886 и 89 стават текстове на нови чл.100, 101 и
  102.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2, а по т. 3 се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §71:

  В ЧЛ.88, ал.2 в края на изречението се добавят думите " но владеещи общоразбираем на кораба език”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По §71, в чл. 88, ал. 3 след думите "може да разрешава” да се добави "по изключение”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага §71, който става § 74 да придобие следното съдържание:
  §74. Член 88 се изменя така:
  ‘‘Комплектуване на екипажа
  Чл. 88. (1) Корабният екипаж се комплектува от български граждани. Екипажът на плавателните съдове за спорт, туризъм и развлечения може да се комплектува и от морски правоспособни чуждестранни лица.
  (2) Екипажът може да се комплектува и от квалифицирани чуждестранни морски лица - граждани на страни - членки на Европейския съюз, които притежават свидетелство за правоспособност, издадено в съответствие с Международната конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 78/95 (STCW 78/95) или с Препоръките за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване на Комитета за вътрешен транспорт на Икономическата Комисия за Европа на ООН и Дунавската комисия, без дискриминация, основана на национална принадлежност на работниците по отношение на наемане, заплащане и други условия на труд, но владеещи общоразбираем на кораба език.
  (3) Министърът на транспорта и съобщенията може да разрешава комплектуване на екипаж на кораб от морски правоспособни чуждестранни лица извън посочените в ал. 2, както и да определя условията по тяхното наемане при спазване разпоредбите на действащото законодателство. Капитанът и главният механик на корабите задължително са български граждани.”
  §72. Създава се чл. 88а:
  "Проверки на учебни заведения
  Чл. 88а. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществява ежегодно проверка на учебните заведения, предоставящи обучение по морски и речни специалности по отношение на материалната база, воденето на учебните занятия, изпълнението на одобрените програми, квалификацията на преподавателите и процеса на оценка на знанията и уменията на обучаваните лица.
  (2) При проверката по ал. 1, ако бъде констатирано несъответствие с установените изисквания. Изпълнителна агенция "Морска администрация" не издава свидетелства за правоспособност на завършилите съответното учебно заведение.
  (3) За установяване на правоспособността и за издаване на свидетелства за правоспособност Изпълнителна агенция "Морска администрация" събира такси в размер, определен от Министерския съвет.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Заглавието на чл. 88а става: “Проверки и допълнителни правомощия
  2. Ал. 1 се изменя по следния начин:
  “(1)Чл.88а. Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация” осъществява ежегодно проверка на учебните заведения, физическите и юридически лица, предоставящи обучение за придобиване на морски правоспособности, по отношение на материалната база и изпълнението на одобрените програми. ”
  3. Текстът на чл.88а става текст на нов чл.404.
  Предложението се оттегля.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В § 72, чл. 88а, ал.1 думата “ ежегодно” се заменя с “ периодично”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 72, който става § 75 да придобие следната подобрена редакция:
  §75. Създава се чл. 88а:
  ‘‘Проверки, свързани с обучението и квалификацията на морските
  лица
  Чл. 88а. (1) Изпълнителна агенция ’’Морска администрация”
  извършва периодично проверка за съответствието на провежданото обучение за придобиване на правоспособност и на допълнителната подготовка на морските лица с изискванията на наредбата по чл. 87, ал. 2 и международните договори, по които Република България е страна.
  (2) При констатиране на несъответствия с изискванията на наредбата по чл. 87, ал. 2 и международните договори, по които Република България е страна. Изпълнителна агенция “Морска администрация” не издава свидетелства за правоспособност или не потвърждава свидетелствата за специална допълнителна подготовка.
  (3) За установяване на правоспособността и за издаване на свидетелства за правоспособност Изпълнителна агенция ’’Морска администрация” събира такси в размер, определен от Министерския съвет.”
  §73. Създава се чл. 88б:
  "Трудови правоотношения
  Чл. 88б. (1) Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя се уреждат с акт на Министерския съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 се определят изискванията за:
  1. безопасни и здравословни условия на труд на борда на корабите с отчитане спецификата на извършваните превози;
  2. корабопритежателите относно съблюдаване спазването на охраната на
  труда;
  3. предотвратяване на професионални заболявания и нещастни случаи на борда на корабите;
  4. поддържане на съответни стандарти за хигиена на борда на корабите.”
  Комисията предлага § 73, който става § 76 да придобие следната
  подобрена редакция;
  §76. Създава се чл. 88б:
  ’’Трудови правоотношения
  Чл. 88б. (1) Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя се уреждат с наредба на Министерския съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 се определят изискванията за:
  1. безопасни и здравословни условия на труд на борда на корабите с отчитане спецификата на извършваните превози;
  2. корабопритежателите относно съблюдаване спазването на охраната на труда;
  3. предотвратяване на професионални заболявания и нещастни случаи на борда на корабите;
  4. поддържане на съответни стандарти за хигиена на борда на корабите.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §7За:
  §73а. В ЧЛ.90 се извършват следните изменения:
  1. В ал.1 думата “морските” се заменя с думата “българските”.
  2. Текстът на чл.90 става текст на нов чл.103.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  Създава се нов §7За със следното съдържание:
  §7За. В чл.90, ал.1 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 77 със следното съдържание:
  §77. В чл. 90, ал. 1 думата “морските” се заменя с думата “българските”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §73б:


  §73б. Чл.91 се изменя по следния начин:
  1. Ал. 1 придобива следния вид:
  “(1) При раждане, брак или смърт, настъпили на български кораб, намиращ се извън пределите на Република България, капитанът е длъжен да извърши вписване на събитието в корабния дневник и да състави акт, съответстващ на изискванията в Закона за гражданската регистрация. ”
  2. В ал.2 думите “при общинския народен съвет в” се заменят с “към Общината на. ”
  3. Текстът на чл.91 става текст на нов чл.104.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2, а предложението по т. 3 се оттегли.
  Комисията предлага да се създаде § 78 със следното съдържание:
  §78. В чл. 91 се правят следните изменения:
  1. Ал.1 се изменя така:
  “(1) При раждане, брак или смърт, настъпили на български кораб, намиращ се извън териториалните граници на Република България, капитанът е длъжен да извърши вписване на събитието в корабния дневник и да състави акт, съответстващ на изискванията на Закона за гражданската регистрация.”
  2. В ал. 2 думите “при общинския народен съвет в” се заменят с “към общината на”.
  3. В ал. 4 думата “ пределите” се заменя с” териториалните граници”.
  §74. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “в открито море” се заменят с “по време на преход”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) В случаите на използване на пилот при преминаване на Ламанша и в Северно море капитанът е длъжен да ползва услугите на одобрена за съответния район пилотска организация.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  I. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите “в открито море ” се заличават.
  2. В ал.2 след думата “канали” се добавя “шлюзове, мостове и критични участъци ” и се поставя запетая.
  3. В ал.3 след думата “пилотски ” се добавя “или лоцмански (щурмански) ”.
  П. Текстовете на чл.92 до чл.9б стават текстове на нови чл.105 до 109.
  Комисията подкрепя предложението по I (т. 1, 2,3) а по II се оттегли.
  Комисията предлага § 74, който става § 79 да придобие следното съдържание:
  § 79. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “в открито море” се заменят с “по време на изпълнение на задължения, изискващи да бъде на борда, освен”.
  2. В ал. 2 след думата “канали” се добавя “шлюзове и критични участъци” и се поставя запетая.
  3. В ал. 3 след думата “пилотски” се добавя “или лоцмански” .
  §75. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието накрая се добавя “и за опазване на околната среда”.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Капитанът е длъжен да се грижи за опазването на околната среда и рибните ресурси.
  (4) Капитанът на кораб, извършващ стопански риболов, с дължина между перпендикулярите 20 или повече метра е длъжен да поддържа в изправност бордовото оборудване за сателитно наблюдение на кораба, както и да изпраща изисканата информация за извършваната от кораба дейност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 80.
  §76. В чл. 97, ал. 1 думите “след изслушване на мнението на корабния съвет” се заличават.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 след думите “е открито море” се добавя “или на котвена Стоянка по река, отдалечена от населено място в ледови навигационни условия
  2. Създава се ал.2 със следното съдържание:
  “(2) Капитан на кораб, който се намира в принудителен престой в открити води без връзка с населено място при ледови условия, има право да ползва касовата наличност на кораба или да продаде част от корабното имущество за закупуване на провизии, необходими за оцеляване на хората, намиращи се на борда на кораба или състава. За направения разход се записва в корабния дневник и се съставя приемо-предавателен протокол. ”
  3. Ал.2 става съответно ал.3
  4. Текстът на чл.97 става текст на нов чл.110.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2,3 и 4 се оттегли.
  Комисията предлага § 76, който става § 81 да придобие следното съдържание:
  § 81. В чл. 97, ал. 1 след думите “в открито море” се добавя “или на котвена стоянка по река, отдалечена от населено място в ледови навигационни условия”, а думите “след изслушване мнението на корабния съвет” се заличават.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §76а:
  §76a. 1. В ЧЛ.98, ал.1 се изменя по следния начин:
  “(1) Капитанът на кораба е длъжен по време на плаване по река и море, да оказва помощ на хора, намиращи се в опасност и на бедстващи кораби, ако с това не излага кораба, екипажа и пътницте на сериозна опасност.
  2. Текстът на чл.98, чл.99 и чл.100 стават текстове на нови чл.111, ЧЛ.112 и ЧЛ.113.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага да се създаде § 82 със следното съдържание:
  § 82. В чл. 98, ал.1 се изменя така:
  “(1) Капитанът на кораба е длъжен по време на плаване по река и море, да оказва помощ на хора, намиращи се в опасност и на бедстващи кораби, ако с това не излага кораба, екипажа и пътниците на сериозна опасност.”
  §77. Създава се чл. 100а:
  “Медицинско обслужване
  Чл. 100а. (1) Корабопритежателят осигурява медицинско обслужване, лекарства, медицинско оборудване и материали на борда на кораба според вида на кораба, числеността на екипажа и пътниците и продължителността на плаването.
  (2) Изискванията за осъществяване на медицинското обслужване на кораба се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията съвместно с министъра на здравеопазването.
  (3) Капитанът на кораба или определено от него лице носи отговорност за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствени продукти и медицински изделия на борда на кораба.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 100а да стане текст на нов чл.114, а чл.101 до чл.175 стават съответно текстове на нови чл.115 до чл.189.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §77:
  В чл.100 а се създава нова ал.4 със следното съдържание:
  "(4) Капитанът е длъжен да вземе всички необходими и възможни мерки за привличане на медицинска помощ при неотложна нужда".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 77, който става § 83 да придобие следната подобрена редакция:
  §83. Създава се чл. 100а:
  “Медицинско обслужване
  Чл. 100а. (1) Корабопритежателят осигурява медицинско обслужване, лекарства, медицинско оборудване и материали на борда на кораба според вида на кораба, числеността на екипажа и пътниците и продължителността на плаването.
  (2) Изискванията за осъществяване на медицинското обслужване на кораба се определят е наредба на министъра на транспорта и съобщенията съвместно е министъра на здравеопазването.
  (3) Капитанът на кораба или определено от него лице носи отговорност за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствени продукти и медицински изделия на борда на кораба.
  (4) Капитанът е длъжен да вземе всички необходими и възможни мерки за привличане на медицинска помощ при неотложна нужда.”
  §78. Създава се чл. 100б:
  “Проверка на условията за труд и почивка
  Чл. 100б. (1) След получен писмен сигнал или жалба, Изпълнителна агенция "Морска администрация" е длъжна да извърши проверка на условията за живот и труд, периодите на работа и на почивка на екипажа на кораб, намираш; се в българско пристанище.
  (2) При констатиране на нарушения след извършената проверка по ал.1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава задължителни предписания за отстраняването им, адресирани до капитана на кораба и до администрацията на държавата на знамето. Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да забрани на кораба да напусне пристанището, преди да бъдат отстранени недостатъците.
  (3) Условията и редът за извършване на проверката по ал.1 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Текстът на чл. 100б става текст на нов член - чл.403 от глава седемнадесета “Морска администрация” след раздел “Задължителни разпореждания
  2. В ал.2 изречение второ се заличава.
  3. Заглавието на чл. 100б отпада;
  4. Текстът на чл.100б (без изречение второ на ал.2) става текст, на нов чл.403.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §78:
  В чл. 100б, ал.2 се изменя така:
  "(2) При констатиране на липса на провизии и неплатени работни заплати Изпълнителната агенция "Морска администрация" може да поиска съдействие от Администрацията на знамето. Международната организация на


  труда и профсъюзни централи за отстраняване на недостатъците. Изпълнителната агенция "Морска администрация" може да забрани на кораба да напусне пристанището, преди да бъдат отстранени недостатъците".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 78, който става § 84 да придобие следната подобрена редакция:
  § 84. Създава се чл. 100б:
  “Проверка на условията за труд и почивка
  Чл. 100б. (1) След получен писмен сигнал или жалба, Изпълнителна агенция "Морска администрация" е длъжна да извърши проверка на условията за живот и труд, периодите на работа и на почивка на екипажа на кораб, намираш! се в българско пристанище.
  (2) При констатиране на нарушения след извършената проверка по ал.1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава задължителни предписания за отстраняването им, адресирани до капитана на кораба. Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да забрани на кораба да отплава от пристанището, преди да бъдат отстранени недостатъците, за което уведомява администрацията на държавата на знамето.
  (3) Условията и редът за извършване на проверката по ал.1 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  §79. В наименованието на глава шеста думата “морски” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 85.
  §80. В чл. 101 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “морски” се заличава.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 86.
  §81. В чл. 102 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “морски” се заличава.
  2. В ал.2 думите “по море” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 87.
  §82. В чл. 103 думите “по море” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 88.
  §83. В чл. 107, ал.1 думата “морски” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 89.
  § 84. в чл. 113, ал. 3 се изменя така:
  "(3) При крайбрежните превози по вътрешните водни пътища превозвачът издава на изпращача коносамент или товарителница."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 90.
  § 85. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “с моторни коли или организации за въздушен транспорт” се заменят със “с моторни превозни средства или с въздухоплавателни средства”.
  2. В ал. 4 след думата “море” се добавя “и река”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 91.
  § 86. В чл. 124, ал. 2 думата “морски” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 92.
  § 87. В чл. 138, ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 93.
  § 88. В чл. 147, ал. 3, изречение първо след думата “друго”, думата “помещение” се заменя с “пристанище”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 88, който става § 94.
  § 89. В чл. 150, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение първо след думите “вещи лица” се добавя “и сървейъри”.
  2. Изречение второ се заличава.
  3. В изречение трето след думите “ Вещите лица” се добавя “и сървейъри”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, който става § 95.
  § 90. В чл. 155, ал. 1 съюзът “или” се заменя с “при”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 96.
  § 91. В чл. 159, ал. 7 се изменя така:
  ”(7) Министърът на транспорта и съобщенията и министърът на правосъдието с наредба определят сроковете за съхраняване на товари до приемането и заплащането им от получателя, както и реда за продажбата на такива товари.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В заглавието и текста на чл.159 навсякъде думата “хранение” да се замени със “за съхранение
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 97.
  § 92. В чл. 175 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: “Опасни товари”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за 7 92, който става § 98.
  § 93. Създава се чл. 175а:
  “Задължение при обработка и превоз на опасни товари
  Чл. 175а. (1) Капитанът на кораба е длъжен да уведоми капитана на пристанището за вида и местоположението на опасни или вредни за човека и околната среда товари, които превозва, ще товари или ще разтоварва.
  (2) Условията и редът за обработка и превоз на опасни товари се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  По §93
  Текстът на чл. 175а става текст на нов чл. 190.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 99.
  § 94. Създава се чл. 175б:
  "Изисквания към корабите
  Чл. 175б. Минималните изисквания към корабите, движещи се от и към пристанища на Република България и пренасящи опасни или замърсяващи околната среда товари, се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията."
  S,»
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  По §94
  Текстът на чл.175б става текст на нов чл.191.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 94, който става § 100.
  § 95. В чл. 177, ал. 1 числото “0,28” се заменя с “300”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В чл. 177 се правят следните изменения:
  1. Ал.2 придобива следния вид:
  “(2) Като единица товар се счита:
  а) при генералните товари - всяка опаковка, съд, сандък, палет, контейнер, бройка, връзка или други единици товар, описани в тарифната номенклатура на пристанищата;
  б) при насипните и наливни товари — всеки тон, ако наелото е определено според теглото;
  в) при натрупните товари и дървесината — всеки тон или кубически метър, ако наелото е определено по обем. ”;
  2. Ал.3 придобива следния вид:
  “(3) С конвенция или международен договор, страна по които е и Република България, може да се установи друг размер на обезщетението по ал. 1 за отделна единица товар. ”;
  3. В ал.4 думите “и 2 ” се заличават;
  4. Текстовете на чл. 177 до чл. 179 стават текстове на нови чл. 192 до 194.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2 и 3, а предложението по т. 4 се оттегли.
  Комисията предлага § 95, който става § 101 да придобие следното съдържание:
  § 101. В чл. 177 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото “0,28” се заменя с “300”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Като единица товар се счита:
  1. за генералните товари - всяка опаковка, съд, сандък, палет, контейнер, бройка, връзка или други единици товар, описани в тарифната номенклатура на пристанищата;
  2. за насипните и наливни товари - всеки тон, ако навлото е определено според теглото;
  3. за дървесината и други товари - всеки тон или кубически метър, ако навлото е определено на база обем.”
  3. Ал. 3 се изменя така::
  “(3) С международен договор, страна по който е Република България, може да се установи друг размер на обезщетението по ал. 1 за отделна единица товар.”
  4. В ал. 4 думите “и 2” се заличават.
  §96. В заглавието на глава седма думите “за определено време” се заличават и се създава раздел I “Наем на кораб за определено време”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става § 102.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §96а:
  §96а. 1. В текста на чл.180, ал.1 думите “чл.177-179” се заменят с “чл. 192-194”;
  2.Текстовете на чл.180 до чл.182, включително стават текстове
  съответно на нови чл. 194 до 196.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §96б:
  §96б. 1. В ЧЛ.183, ал.4 думите “чл.177” да се заменят с “чл.192”;
  2. Текстът на чл. 183 става текст на нов чл. 197.
  Предложението се оттегли.
  § 97. В чл. 184 се правят следните изменения;
  1. В ал. 1 думата “морска” се заличава и след думите “наем на кораб” се добавя “за определено време”.
  2. В ал. 2 след думите “наем на кораб” се добавя “за определено време”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на чл.184, 185, 186 и 187 стават текстове на нови чл.198, 199, 200 и 201.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 97, който става § 103.
  § 98. В чл. 188, ал. 1 се изменя така:
  “(1) При прехвърляне на собственост върху кораб, отдаден под наем за определено време, както и при пренаемане на кораба от първоначалния наемател на друго физическо или юридическо лице наемното правоотношение не се прекратява.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  7. В ЧЛ.188, ал.1 думите “върху друго предприятие, организация или лица” се заменят с “върху друго физическо или юридическо лице
  2. Текстът на чл.188 става текст на нов чл.202.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1. а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага § 98, който става § 104 да придобие следната подобрена редакция:
  § 104. В чл. 188, ал. 1 се изменя така:
  “(1) При прехвърляне право на собственост върху кораб, отдаден под наем за определено време, както и при пренаемане на кораба от първоначалния наемател върху друго физическо или юридическо лице наемното правоотношение не се прекратява.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §98а:
  §98а. В чл. 189 се извършват следните изменения:
  1. в ал.1 след скобите думата “заедно ” се заменя с “ведно ”, след думата “документи ” се поставя запетая, а след думата “съоръжения ” изразът става “и комплектуван с необходимия екипаж
  2. Текстът на ал. 2 придобива следния вид:
  “(2) Наемодателят е длъжен за срока на наемния договор да поддържа кораба в състояние на годност за нормално ползване, както и да заплаща възнаграждение на членовете на екипажа. Не са задължение на наемодателя разходите за повреди и погиване на кораба, съоръженията и екипировката му, когато те са причинени виновно от наемателя. ”
  3. Текстовете на чл. 189 до чл. 199 стават текстове на нови чл.203 до 213.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 , а предложението по т. 3 се оттегли.
  Комисията предлага да се създаде § 105 със следното съдържание:
  § 105. В чл. 189 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 след думата “документи” се поставя запетая, а думите ’’заедно със съответен екипаж” се заменят с “и комплектуван с необходимия екипаж” .
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Наемодателят е длъжен за срока на действие на договора за наем да поддържа кораба в състояние на годност за нормално ползване, както и да заплаща трудово възнаграждение на членовете на екипажа. Не са задължение на наемодателя разходите за повреди и погиване на кораба, съоръженията и снабдяването му, когато те са причинени виновно от наемателя.”
  § 99. В чл. 198, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Договорът за наем на кораб се прекратява по право, ако корабът погине, бъде конфискуван и др.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 99, който става § 106.
  § 100. След ЧЛ.199 се създава раздел II;
  “Раздел II
  Договор за беърбоут чартър
  Основни белези
  Чл. 199а. Договорът за беърбоут чартър е договор за наемане на кораб за определен срок, по силата на който наемателят получава пълни права на владение и контрол върху кораба, включително правото да назначава капитан и екипаж на кораба за целия период на наемане.
  Сключване
  Чл. 199б. (1) При сключване на договор за беърбоут чартър
  корабособственикът (наемодателят) се задължава за определен срок срещу заплащане на определена наемна цена да предостави на наемателя (беърбоут чартьора) пълното право на владение и контрол върху кораба, включително правото да назначава капитан и екипаж на кораба за целия период на наемане.
  (2) Договорът за беърбоут чартър се сключва в писмена форма.
  Съдържание на договора за беърбоут чартър
  Чл. 199в. Договорът за беърбоут чартър трябва да съдържа клаузи относно страните по договора, името на кораба, неговия клас, когато има такъв, знамето, техническите и експлоатационните данни на кораба, разхода на гориво, района на плаване, целта на наемането на кораба, мястото и времето на предаване и приемане на кораба, наемната цена и срока, за който се наема корабът.
  Пренаемане на кораб, нает по договор за беърбоут чартър
  Чл. 199г. (1) В случай че не е уговорено друго, наемателят в границите на правата, които има по договора за беърбоут чартър, може да сключи от свое име договори за отдаване на кораба при условията на беърбоут чартър на трето лице за срока на действие на договора или за част от него.
  (2) В случаите по ал. 1, първоначалният наемател има правата и задълженията на наемодател спрямо пренаемателя съобразно разпоредбите на този раздел.
  (3) Първоначалният наемател продължава да отговаря за изпълнението на договора за беърбоут чартър спрямо наемодателя и след сключването на договора за пренаемане.
  Мореходност на кораба
  Чл. 199д. (1) Корабособственикът е длъжен да предаде кораба на наемателя по договора за беърбоут чартър в мореходно състояние, годен за експлоатация по отношение на корпуса, машините и оборудването, за целите на наема, предвидени в договора.
  (2) Наемателят е длъжен да поддържа кораба в мореходно състояние за своя сметка през целия срок, за който е сключен договорът. Отстраняването на скритите недостатъци е задължение на корабособственика.
  Екипаж
  Чл. 199е. Наемателят комплектува кораба с екипаж. Капитанът и другите членове на екипажа са подчинени на наемателя.
  Задължения на наемателя по договора за беърбоут чартър
  Чл. 199ж. (1) Търговската експлоатация на кораба се осъществява от наемателя в съответствие с условията по договора за беърбоут чартър, като всички разходи, свързани с експлоатацията, включително възнаграждението на екипажа, са за негова сметка. Наемателят застрахова кораба и своята отговорност пред трети лица.
  (2) След изтичането на срока по договора за беърбоут чартър наемателят е длъжен да върне кораба на корабособственика в такова състояние, в каквото е получен от него, като се отчита нормалното износване вследствие на експлоатацията
  му.
  Отговорност на наемателя пред трети лица
  Чл. 199з. Наемателят отговаря пред трети лица за основателните претенции, възникнали във връзка с експлоатацията на кораба, включително за претенциите за обезщетение за вреди, причинени от замърсяване с нефт, както и за вреди, причинени при превоз на опасни и вредни вещества.
  Плащане на наема
  Чл. 199и. (1) Наемателят заплаща наема на корабособственика в срокове и по начин, определени в договора.
  (2) В случай на неплащане на наемната цена по неуважителни причини повече от 14 календарни дни или в друг срок, определен в договора, корабособственикът има право без предизвестие да прекрати договора, да си възстанови владението и контрола върху кораба и да търси обезщетение за причинените му вреди.
  (3) В случай на погиване на кораба наемната цена се дължи от деня, предвиден в договора, до деня на погиването му, а ако този ден не може да бъде установен - до деня на последното получено известие от кораба.
  Недопускане изземването на кораба
  Чл. 199к. Когато е уговорено изкупуване на кораба при условията на договор за беърбоут чартър, корабособственикът няма право да прекрати договора в случай на забавяне плащането на последната вноска за срок по-голям от 14 календарни дни, ако просрочването е причинено от обстоятелства, за които наемателят няма вина. В тези случаи корабособственикът запазва правото си да търси от него обезщетение за причинените от забавата вреди.
  Изкупуване на кораба
  Чл. 199л. В случаите, когато в договора за беърбоут чартър е уговорено изкупуване, собствеността върху кораба се прехвърля от наемодателя, когато той е корабособственик, на наемателя по договора, при условие че последният е изпълнил задълженията си по договора за беърбоут чартър и е платил последната вноска.
  Отговорност за недостатъци на изкупения кораб
  Чл. 199м. Наемодателят отговаря за скрити недостатъци на изкупения кораб, ако наемателят докаже, че тези недостатъци са съществували или са възникнали преди прехвърлянето на собствеността на кораба.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на §100 (чл. 199а до 199м) стават текстове на нови чл.214 до
  ЧЛ.226.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По § 100:
  В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и ал. 2 думите "в мореходно състояние” се заличават.
  2. В ал. 2 да се запише "годен за експлоатация ".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 100, който става §107.
  §101. Заглавието на глава осма се изменя така;
  “Глава осма
  ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101, който става §108.
  § 102. В чл. 200 думата “морски” се заличава
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.200 става текст на нов чл.227.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 102, който става §109.
  § 103. Член 201 се изменя така:
  “Пътнически билет
  Чл. 201. (1) Договорът за превоз на пътници се сключва с издаването от превозвача на индивидуален или колективен пътнически билет. Пътническият билет е доказателство за сключването и съдържанието на договора за превоз, както и доказателство за заплащането на превозната цена.
  (2) Пътническият билет трябва да съдържа означение на мястото и датата на издаването, мястото на тръгването и на пристигането, както и цената на превоза. Билетът може да бъде поименен или на приносител. При поименните билети правото на превоз може да се прехвърля на друг пътник само със съгласието на превозвача.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В ЧЛ.201 се създава нова ал.3 със следното съдържание:
  “(3) За цените на извършваните услуги, превозвачът е длъжен да разработи и оповести съответна тарифа. ”
  2. Текстът на чл.201 става текст на нов чл.228.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1. а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага $ 103, който става § 110 да придобие следната подобрена редакция:
  §110. Член 201 се изменя така:
  “Пътнически билет
  Чл. 201. (1) Договорът за превоз на пътници се сключва с издаването от превозвача на индивидуален или колективен пътнически билет. Пътническият билет е доказателство за сключването и съдържанието на договора за превоз, както и доказателство за заплащането на превозната цена.
  (2) Пътническият билет трябва да съдържа означение на мястото и датата на издаването, мястото на тръгването и на пристигането, както и цената на превоза. Билетът може да бъде поименен или на приносител. При поименните билети правото на превоз може да се прехвърля на друг пътник само със съгласието на превозвача.
  (3) За цените на извършваните услуги, превозвачът е длъжен да обяви съответна тарифа.”
  § 104. В чл. 202, ал. 1 думите “се установява от Министерството на транспорта и съобщенията” се заменят с “се определят от превозвача”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на ЧЛ.202 и чл.203 стават текстове на нови чл.229 и 230.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който става § 111.
  § 105. Създава се чл. 203а:
  “Списък на пътниците
  Чл. 203а. (1) Превозвачът изготвя списък с данни на пътниците за всеки превоз, извършван с пътнически кораб, предназначен да превозва повече от 12 пътници на разстояние над 20 морски мили.
  (2) Условията и редът за регистрация на пътниците се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) Преди отплаването на пътнически кораб, предназначен за превоз на повече от 12 лица на разстояние над 20 морски мили, списъкът на лицата, намиращи се на борда на кораба, се предава на капитана на пътническия кораб, а на брега - на представител на Изпълнителна агенция "Морска администрация" от представител на превозвача.
  (4) Всички лица на борда на кораб, отпътуващ от пристанище, се преброяват от капитана на пътническия кораб.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  По §105
  1.В чл.203а, ал.4 накрая се поставя запетая и се добавя следния, текст: “който ако установи безпричинно липсващи лица, уведомява своевременно корабния агент или превозвача.''
  2.Текстовете на чл.203а до чл.208 да станат текстове на нови чл.231 до 236.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага § 105, който става § 112 да придобие следната подобрена редакция:
  § 112. Създава се чл. 203а:
  “Списък на пътниците
  Чл. 203а. (1) Превозвачът изготвя списък с данни на пътниците за всеки превоз, извършван с пътнически кораб, предназначен да превозва повече от 12 пътници на разстояние над 20 морски мили.
  (2) Условията и редът за регистрация на пътниците се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) Преди отплаването на пътнически кораб, предназначен за превоз на повече от 12 лица на разстояние над 20 морски мили, списъкът на лицата, намиращи се на борда на кораба, се предава на капитана на пътническия кораб, а на брега - на представител на Изпълнителна агенция "Морска администрация" от представител на превозвача.
  (4) Всички лица на борда на кораб, отпътуващ от пристанище, се преброяват от капитана на пътническия кораб, който ако установи липсващи лица, уведомява своевременно корабния агент, превозвача и Изпълнителна агенция “ Морска администрация”.”
  § 106. В чл. 209, буква “в” след думите “уведомяване, извършено” се добавя “не”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. §106 да придобие следното съдържание:
  §106. В ЧЛ.209, буква ”в“ се изменя така:
  “в) 50% - при уведомяване, извършено до 72, но не по-малко от 24 часа преди тръгването в задгранично плаване. ”
  Текстовете на сегашните чл.209 до чл.217 стават текстове на нови ЧЛ.237 до 245.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 106, който става § 113.
  §107. В чл. 210, ал. 1 след думите “храна и легло” се добавя “както и на обслужване” и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 107 който става § 114.
  § 108. В чл. 216 числото “0,04” се заменя с “40”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 108, който става $ 115.

  § 109. В чл. 218 думите “по установения ред” се заменят с “по реда на наредбата по чл. 159, ал. 7”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В ЧЛ.218 думите “чл.159, ал.7” да се заменят с “чл.173, ал.7”;
  2. Текстът на чл.218 да стане текст на нов чл.246.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 109, който става § 116.
  § 110. В заглавието на чл. 219 думата “билет” се заменя с “превозен договор”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. §110 придобива следното съдържание:
  §110. Чл.219 се изменя така:
  “Чл. 219. По отношение на лицата, пътуващи без билет на кораба, превозвачът отговаря само тогава, когато тези лица докажат, че претърпените от тях вреди по време на пътуването са били резултат на умишлени или извършени при груба небрежност действия на превозвача. ”
  Текстовете на чл.219 и чл.220 стават текстове на нови чл.247 и 248.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 , а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага § 110, който става § 117 да придобие следното съдържание:
  § 117. Чл. 219 се изменя така:
  “Пътници без превозен договор
  Чл. 219. По отношение на лицата, пътуващи без билет на кораба, превозвачът отговаря само тогава, когато тези лица докажат, че претърпените от тях вреди по време на пътуването са били резултат на умишлени или извършени при груба небрежност действия на превозвача.”
  §111. В чл. 221, ал.1 думата “настоящите” се заменя с “тези”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В ЧЛ.221, ал.2 думите “чл.213” се заменят с “чл.241
  2. Текстовете на чл.221 до чл.230 стават текстове на нови чл.249 до 259.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 111, който става §118.
  § 112. Създава се чл. 221а:
  “Наредба за превоз на товари, пътници и багаж
  Чл. 221а. Условията и редът за превоз на товари, пътници и багаж се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 221а става текст на нов чл.250.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 112, който става § 119.
  § 113. В чл. 222, ал. 2, изречение първо думите “организации, предприятия и други лица” се заменят с “физически и юридически лица”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 113, който става § 120.
  § 114. В наименованието на глава девета, раздел II, думите “морско посредничество” се заменят с "посредничество в корабоплаването".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 114, който става § 121.
  § 115. В чл. 226, изречение първо думите “морско” и “за определено време” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 115, който става § 122.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов§115а:
  §115а. Заглавието на раздел Ш от глава девета придобива следния вид: “Договор за влачене(тласкане)
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов§115б:
  §115б. 1. Чл.231 придобива следното съдържание:
  “Чл.231. (1) С договора за влачене(тласкане) притежателят на един кораб (влекач или тласкач) се задължава срещу възнаграждение да извършва провлачване (тласкане) на друг кораб или друго плаващо средство на определено разстояние, през определено време, или да извърши маневра.
  (2) Разпоредбите на ал.1 могат да се прилагат и при тласкане на състав, и при влачене в бордово свързана група. ”
  2. Текстът на сегашния чл.231 става текст на нов чл.260.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 , а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага да се създаде § 123 със следното съдържание:
  § 123. Чл. 231 се изменя така:
  “ Основни белези
  Чл. 231. (1) С договора за влачене притежателят на един кораб (влекач или тласкач) се задължава срещу възнаграждение да извършва провлачване (тласкане) на друг кораб или друго плаващо средство на определено разстояние, през определено време, или да извърши маневра.
  (2) Разпоредбите на ал.1 могат да се прилагат и при тласкане на състав, и при влачене в бордово свързана група.”
  §116. В чл. 232 се създава ал. 2:
  “(2) Условията и редът за осъществяване на пристанищна услуга буксировка (влачене или тласкане) на кораби и други плаващи средства се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Чл.232, ал. 1 се изменя по следния начин:
  “(1) Разпоредбите на договора за влачене се прилагат и при извършване на пристанищни услуги с кораби за влачене в бордово свързана група, тласкане, въвеждане на други кораби или плаващи средства в и от пристанищата и извеждането им от тях, извършването на маневри в тях от и към котвените и кейови места, провеждането им към подходните пътища и др., когато страните не са уговорили друго.
  2. Текстът на сегашния чл.232 става текст на нов чл.261.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага § 116, който става § 124 да придобие следното съдържание:
  § 124. Чл. 232 се изменя така:
  “ Приложно поле
  Чл. 232 (1) Разпоредбите на договора за влачене се прилагат и при извършване на пристанищни услуги с кораби за влачене в бордово свързана група, тласкане, въвеждане на други кораби или плаващи средства в и от пристанищата и извеждането им от тях, извършването на маневри в тях от и към котвените и кейови места, провеждането им към подходните пътища и др., когато страните не са уговорили друго.
  (2) Условията и редът за осъществяване на пристанищна услуга буксировка (влачене или тласкане) на кораби и други плаващи средства се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Чл.233 се променя по следния начин:
  “Чл.233. Договорът за влачене(тласкане) може да бъде сключен и устно, но постигнатото споразумение относно прехвърляне на задължението за
  управление на влачения(тласкания) състав върху капитана на влекача(тласкача), може да бъде доказвано само с писмени доказателства.
  2. Текстът на сегашния чл.233 става текст на нов чл.262.
  Комисията подкрепя предложението по т.1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага да се създаде § 125 със следното съдържание:
  § 125. Чл. 233 се изменя така:
  “ Форма на договора
  Чл. 233. Договорът за влачене може да бъде сключен и устно, но постигнатото споразумение относно прехвърляне на задължението за управление на влачения (тласкания) кораб или състав върху капитана на влекача (тласкача), може да бъде доказвано само с писмени доказателства.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В чл.234 се правят следните промени:
  1. В ал.1 след думата “влачене” в скоби се добавя думата “(тласкане)
  2. В ал.3 след думите “открити при” текстът се заличава текст и се добавя следния текст: “обикновена употреба и при полагане на дължимата грижа. ”.
  3. Текстът на чл.234 става текст на нов чл.263.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2, а предложението по т. 3 се оттегли.
  Комисията предлага да се създаде § 126 със следното съдържание:
  § 126. В чл. 234 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “влачене” в скоби се добавя думата “(тласкане)”.
  2. В ал. 3 след думите “открити при” текстът се заменя с “обикновена употреба и при полагане на дължимата грижа”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §116а:
  §11ба. 1. Текстът на чл.235 се изменя по следния начин:
  “Чл.235(1). Влаченето (тласкането) трябва да бъде извършено с умение, съответстващо на спецификата на извършваната дейност, след точна преценка на хидрометеорологичната обстановка и други корабоплавателни условия, от морски правоспособни лица и в съответствие с добрата морска и речна практика.;
  (2) Корабът, който се намира под навигационното ръководство на капитана на друг кораб, не се освобождава от задължението да прави необходимото за осъществяване на безопасно буксиране (тласкане) и корабоплаване. ”
  2. Текстът на чл.235 да стане текст на нов чл.264.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:

  Създава се нов §116а със следното съдържание:
  §116а. В ЧЛ.235 се създава нова ал.3 със следното съдържание:
  "(3) За влачене или тласкане, капитанът, който е отговорен за буксировката е длъжен да завери в съответната администрация план за буксировката. Влаченият (тласканият) кораб е длъжен да бъде снабден със свидетелство за буксировка, издадено от компетентната власт в пристанището, от което започва буксировката. Такова свидетелство не се изисква за обичайни операции по река
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 127 със следното съдържание:
  § 127. Чл. 235 се изменя така:
  Изисквания за безопасно корабоплаване
  Чл. 235 (1) Влаченето трябва да бъде извършено с умение, съответстващо на спецификата на извършваната дейност, след точна преценка на хидрометеорологичната обстановка и други корабоплавателни условия, от морски правоспособни лица и в съответствие с добрата морска практика.
  (2) Корабът, който се намира под навигационното ръководство на капитана на друг кораб, не се освобождава от задължението да прави необходимото за осъществяване на безопасно корабоплаване.”
  (3) За влачене или тласкане, капитанът, който е отговорен за буксировката е длъжен да завери в съответната администрация план за буксировката. Влаченият (тласканият) кораб е длъжен да бъде снабден със свидетелство за буксировка, издадено от Изпълнителна агенция “Морска администрация” в съответното пристанище, от което започва буксировката. Такова свидетелство не се изисква за обичайни операции по река”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. Навсякъде в текста на чл.236 думите в скобите да станат “(тласкания кораб или плаващото средство) ”, а думите “влачещия кораб ” да се заменят с “влекача(тласкача)
  2. Текстът на чл.236 да стане текст на нов чл.2б5.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1. а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага да се създаде нов § 128 със следното съдържание:
  § 128. В чл. 236, в ал. 1 и 2 навсякъде думите “(плаващо средство)” се заменят с “(тласкания кораб или плаващото средство)”, а думите “влачещия кораб” се заменят с “влекача (тласкача)”.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  Създава се нов §1166 със следното съдържание:
  §1166. Създава се нов чл.236а със следното съдържание:
  "Чл.236а. (1) При влачене или тласкане на кораб без екипаж пълна отговорност за провлачването се поема от капитана на влачещия (тласкащия)
  кораб
  (2) Безекипажният кораб трябва да се подготви за предстоящото провлачване (тласкане), съгласно добрата морска практика, под указанието на компетентните морски власти. За годността на кораба за провлачване (тласкане) се издава Свидетелство за провлачване.
  (3) Капитанът на влачещият (тласкащият) кораб е длъжен да приеме влачения (тласкания) кораб във всяко едно отношение, включително: наличие на годна корабна документация, техническа годност на кораба, подготовка, съгласно добрата морска практика и препоръките на регистър и администрация, наличие на неотстранени забележки. За приемането на кораба, капитанът подписва протокол
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 129:
  § 129. Създава се чл. 236а със следното съдържание:
  “Влачене или тласкане на безекипажен кораб
  Чл.236а. (1) При влачене или тласкане на кораб без екипаж, капитанът на влачещия (тласкащия) кораб носи отговорност за провлачването.
  (2) Безекипажният кораб трябва да бъде подготвен за предстоящото провлачване (тласкане), съобразно добрата морска практика, в съответствие с указанията на Изпълнителна агенция “ Морска администрация”
  (3) Капитанът на влачещият (тласкащият) кораб е длъжен да приеме влачения (тласкания) кораб, с годна корабна документация и с необходимата подготовка, съобразно добрата морска практика. За приемането на кораба, капитанът подписва протокол”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В текста на чл.237, ал.1 в края на изречението думите “се извършва от морски пилоти ” се заменят с “се извършва от пилотски кораби
  2. Текстът на чл.237 да стане текст на нов чл.26б.
  Предложението се оттегли.
  §117. В чл. 238 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Районите на задължителен и незадължителен пилотаж се определят от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и се публикуват в "Известия до мореплавателите” и в “Задължителните правила на пристанището”, издадени от капитана на пристанището.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Районите за задължителен и незадължителен пилотаж в случаите, при които корабите се освобождават от задължителен пилотаж, основанията за издаване на забрана за посещение на кораби, определянето на местата за приставане на кей и за извършване на товарни и разтоварни операции в нарушение на изискванията за безопасност или на места, които не отговарят на тези изисквания, се определят от съответните капитани на пристанища. Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя случаите и условията, при които корабите се освобождават от задължителен пилотаж."
  Предложение на н.п. Благой Димитров;
  В чл. 238, ал. 3 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 238 да стане текст на нов чл. 267.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 117, който става § 130.
  §118. Създава се чл. 238б:
  "Договор за пилотаж
  Чл. 238б. (1) Дейността по пилотското провеждане се осъществява по силата на договор, сключен между корабопритежателя или негов представител и пилотската организация.
  (2) С договора за пилотаж пилотската организация се задължава да извърши пилотско провеждане на кораба срещу възнаграждение.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Чл. 2386 да стане текст на нов чл.268.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По §118, в чл. 238б да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  "(3) При предварително обявени условия заявката на капитана на кораба или агента се счита за потвърждение за сключване на договора по ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 118, който става § 131:
  § 131.Създава се чл. 238б:
  "Договор за пилотаж
  Чл. 238б. (1) Дейността по пилотското провеждане се осъществява по силата на договор, сключен между корабопритежателя или негов представител и пилотската организация.
  (2) C договора за пилотаж пилотската организация се задължава да извърши пилотско провеждане на кораба срещу възнаграждение.
  (3) При предварително обявени условия заявката на капитана на кораба или агента към пилотската организация се счита за потвърждение за сключване на договора по ал.1."
  §119. В чл. 239, изречение второ, думите “пилотската служба” се заменят с “дежурния инспектор на териториалното звено на Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на чл.239 до чл.244 да станат текстове на нови чл.269 до 274.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §119, който става § 132.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на чл.240 до 289 да станат текстове на нови чл.277 до 326.
  Предложението се оттегли.
  §120. В глава девета след чл.244 се създава раздел V:
  "Раздел V
  Управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. ”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 120 който става § 133.
  §121. Създава се чл. 244а:
  “Система за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.
  Чл. 244а. Изпълнителна агенция “Морска администрация” изгражда и поддържа система за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването по ред, определен от Министерския съвет, и обменя информация с други системи, предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.244а става текст на нов чл.275.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 121, който става § 134.
  §122. Създава се чл. 244б:
  “Система за наблюдение и контрол на риболовните кораби
  Чл. 244б. (1) За осигуряване на контрол и безопасност на риболовните кораби Изпълнителна агенция “Морска администрация” създава и поддържа център и система за наблюдение и контрол на риболовните кораби.
  (2) Риболовните кораби с дължина между перпендикулярите 20 или повече метра или с обща дължина 24 или повече метра трябва да бъдат снабдени и да поддържат в изправност оборудването за извършване на сателитно наблюдение над тях.
  (3) Данните от системата за наблюдение и контрол се съхраняват в центъра за наблюдение и контрол на магнитен носител в продължение на 3 години и се предоставят на компетентните органи в случаите, определени със закон или по силата на международен договор.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.244б става текст на нов чл.276.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §122:
  В ЧЛ.2446 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.2 думата "сателитно” се заменя със "спътниково".
  2. В ал.3 след думата "магнитен" се добавят "или електронен".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 122, който става § 135:
  § 135. Създава се чл. 244б:
  ‘‘Система за наблюдение и контрол на риболовните кораби
  Чл. 244б. (1) За осигуряване на контрол и безопасност на риболовните кораби Изпълнителна агенция “Морска администрация” създава и поддържа център и система за наблюдение и контрол на риболовните кораби.
  (2) Риболовните кораби с дължина меяоду перпендикулярите 20 или повече метра или с обща дължина 24 или повече метра трябва да бъдат снабдени и да поддържат в изправност оборудването за извършване на спътниково наблюдение над тях.
  (3) Данните от системата за наблюдение и контрол се съхраняват в центъра за наблюдение и контрол на магнитен или електронен носител в продължение на 3 години и се предоставят на компетентните органи в случаите, определени със закон или по силата на международен договор.”
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  Създава се нов §122а със следното съдържание:
  §122а. В ЧЛ.266, ал.3 се изменя така:

  ”(5) Застрахователят не е длъжен да върне частта от премията, която съответства на разликата между застрахователната сума и действителната стойност, освен ако застрахованият е бил добросъвестен. "
  Комисията не подкрепя предложението.
  §123. В чл. 278, ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 123, който става § 136.
  §124. В чл. 282, ал. 4 думите “правото на застрахователя” се заменят с “правото на застрахования”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 124, който става § 137.
  §125. В чл. 289 след съюза “или” думата “застрахователят” се заменя със “застрахованият”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 125, който става § 138.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов § 125а със следното съдържание:
  §125а. В чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  " (1) Обща авария се считат щетите, извънредните разходи или пожертвувания, направени преднамерено или разумно за спасяване на кораба, наелото и товара от обща опасност за участващите в общото морско начинание."
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  "(4) Като обща авария се обезщетяват само такива загуби, вреди ши разходи, които са пряка последица от аварията.
  (5) Не се признават за обща авария:
  1. загуби, вреди ши разходи, направени във връзка с отстраняване на нанесени щети на околната среда ши които са следствие от изтичане или изхвърляне на замърсяващи вещества от имуществото, участващо в общото морско начинание;
  2. демюрейдж, загуба на пазар ши понесена вреда, ши разход направен поради забавяне, по време на рейса, или впоследствие ;
  3. всяка косвена загуба."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов § 125а със следното съдържание:
  § 125а. 1. В ЧЛ.290, ал.3 думите “ със съглашение” се заменят с “по силата на договор
  2. Текстовете на чл.290 до чл.310 да станат текстове на нови чл.327 до 347.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага да се създаде нов § 139 със следното съдържание:
  §139. В чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  " (1) Обща авария се считат щетите, извънредните разходи или пожертвувания, направени преднамерено или разумно за спасяване на кораба, навлото и товара от обща опасност за участващите в общото морско начинание."
  2. В ал. 3 думите “със съглашение” се заменят с “по силата на договор”.
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  "(4) Като обща авария се обезщетяват само такива загуби, вреди или разходи, които са пряка последица от аварията.
  (5) Не се признават за обща авария:
  1. загуби, вреди или разходи, направени във връзка с отстраняване на нанесени щети на околната среда или които са следствие от изтичане или изхвърляне на замърсяващи вещества от имуществото, участващо в общото морско начинание;
  2. демюрейдж, загуба на пазар или понесена вреда, или разход направен поради забавяне, по време на рейса, или впоследствие ;
  3. всяка косвена загуба."
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов § 125б със следното съдържание:
  §125б. В чл. 291 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “щети от повреждане на кораба или товар ” се заменят със “загуба или вреда, причинена на имуществото, включено в общото морско
  начинание”
  2. В т. 2, в края на изречението след думата “кораб ” се поставя запетая и се добавя “или от изхвърлянето на брега на имущество от горящия кораб. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов
  §140.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов § 125б със следното съдържание:
  § 125б. В ЧЛ.291 думите “чл.290” се заменят с “чл.327”;
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов § 125в със следното съдържание:
  §125в. В чл. 292 се създава точка 9:
  “9. 7% годишна лихва върху разходите, пожертвуванията и
  обезщетенията, които са признати за общоаварийни. Лихвата се начислява до три
  месещ след датата на издаването на общоаварийнш диспаш, като се взема предвид всяко частично плащане от интересите, участващи с общоаварийни вноски или от депозитния общоавариен фонд. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 141 със следното съдържание:
  § 141. В чл. 292 се създава точка 9:
  “9. 7% годишна лихва върху разходите, пожертвуванията и
  обезщетенията, които са признати за общоаварийни. Лихвата се начислява до три месеца след датата на издаването на общоаварийния диспащ, като се взема предвид всяко частично плащане от интересите, участващи с общоаварийни вноски или от депозитния общоавариен фонд.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §125г:
  §125г. В ЧЛ.293 думите в скобите “(чл.291, точки 1-6)” да се заменят с “(чл.328, точки 1-6)”;
  Предложението се оттегли.
  §126. В чл. 294, т. 4 думите “но е заседнал” се заличават.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. §126 да отпадне.
  2. В Чл.294 думите в основния текст и в т. 5 “чл.290” да се заменят с “чл.327”.
  [Комисията подкрепя предложението по т. 1, а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  По §126:
  В чл. 294, т. 2 думите “причинени от гасенето на пожар ” се заменят с “причинени от дима при пожар, по какъвто и да е начин, както и загубите от нагряването от пожар ”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага текста на вносителя за § 126 да отпадне.
  Комисията предлага § 126, който става § 142 да придобие следното съдържание:
  § 142. В чл. 294, т. 2 думите ‘‘причинени от гасенето на пожар” се заменят с “причинени от дима при пожар, по какъвто и да е начин, както и загубите от нагряването от пожар”.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов § 126а със следното съдържание:
  §126а. В чл. 295 се създават ал. 4 и 5:
  “(4) Когато корабът е в пристанище или място при обстоятелства, които могат да са основание за претендиране на обезщетение като обща авария, а товара или част от него се изпратят до предназназчението им с друго транспортно средство, се запазват правата и задълженията по общата авария. Тези права и задължения трябва да бъдат максимално близки до тези, които биха съществували без такова изпращане. ”
  (5) Делът, определен на товара за общоаварийното обезщетение, съгласно ал. 4, не трябва да надхвърля разходите, които биха понесли собствениците на товара, ако товарът би бил изпратен за тяхна сметка. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 143.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов § 126б със следното съдържание:
  §126б. Създава се чл. 297а:
  “Разходи за спасяване.
  Чл. 297а (1) Разходите за спасяване, направени от страните в морското начинание, независимо дали са уговорени между тях, се обезщетяват по реда на общата авария, ако спасителните операции са били извършени с цел предпазване от опасност на имуществото, участващо в общото морско начинание.
  (2) Разходите, обезщетявани по реда на общата авария, включват всяко спасително възнаграждение, в което са взети предвид умението и усилията на спасителите за предотвратяване или намаляване на увреждането на околната среда.
  3) Специалното обезщетение, което се плаща на спасителя от корабособственика, не се обезщетява като обща авария. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 144.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов § 126в със следното съдържание:
  §126в. Създава се чл. 297б:
  “Разходи за повреди, причинени на машини и котли на кораб
  297б. Повредите, причинени на машините и котлите на кораб, който се намира в плитчина и в опасно положение, при усилията за снемане от плитчината, се обезщетяват като обща авария, ако се докаже, че са възникнали от действителното намерение да се снеме корабът на вода, заради общата безопасност с риск от тези повреди.. Загубите или повредите, причинени от работата на двигателните машини и котлите, не се обезщетяват по реда на общата авария, ако корабът е бил в плаващо състояние. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 145.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов §12бг със следното съдържание:
  § 126г. Създава се чл. 297в:
  “Разходи за разтоварване на заседнал кораб и последвали вреди
  “297в. В случаите, когато товара, корабното гориво и запасите, на кораб, намиращ се в плитчина, бъдат разтоварени като общоавариен акт, допълнителните разходи за разтоварване, наемане на лихтери и обратно натоварване (ако са направени такива), както и всякакви загуби или вреди по имуществото, участващо в общото морско начинание, вследствие на горните действия, се отнасят към общата авария. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 146.
  §127. В чл. 301 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ, думите "превозната цена и таксата" се заменят с "цената за превоз на товари и цената".
  2. В ал. 3 думата “пасажерите” се заменя с “пътниците”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 127, който става § 147.
  §128. В чл. 302 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "търговската палата" се заменят със "Софийския градски
  съд".
  2. в ал. 2 думите "Външнотърговския арбитражен съд при Търговско- промишлената палата в София" се заменят със "Софийския градски съд", след думата “обявяване” се добавя “от диспашора” и се създава изречение трето: "Решението на съда е окончателно".
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  §128 да отпадне.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  §128 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  §128 придобива следното съдържание:
  §128. Чл. 302 се изменя така:
  “Чл.302 (1) Установяването на обща авария, на разходите,
  пожертвуванията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и наелото се извършва с диспаш по искане на заинтересованите страни.
  (2) Диспашът се изготвя от лице с призната правоспособност “диспашор”, вписано в списъка на диспашорската колегия при Българска търговско - промишлена палата.

  (3) Правоспособност “диспашор” се придобива на основание успешно положен писмен и устен изпит по морско право и международните обичаи пред специална комисия, назначена от председателя на Българска търговско - промишлена палата, състояща се от председател — хабилитирано лице по морско право и трима членове — съдия от Софийски градски съд и двама диспашори от диспашорската колегия на Българска търговско - промишлена палата.
  (4) Видът на аварията се установява с постановление на диспашора, което може да бъде оспорено по исков ред пред Софийски градски съд или чрез доброволен арбитраж, ако такъв е уговорен между страните и коносамента, в 30- дневен срок от обявяване на съобщението в “Държавен вестник” за неговото изготвяне. Предявяването на иска спира производството на диспаша. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 128, който става § 148 да придобие следната подобрена редакция:
  §148. Чл. 302 се изменя така:
  “ Диспашори
  Чл. 302 (1) Установяването на обща авария, на разходите,
  пожертвуванията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се извършва с диспаш по искане на заинтересованите страни.
  (2) Диспашът се изготвя от лице с призната правоспособност “диспашор”, вписано в списъка на диспашорската колегия при Българска търговско - промишлена палата.
  (3) Правоспособност “диспашор” се придобива на основание успешно положен писмен и устен изпит по морско право и международните обичаи пред специална комисия, назначена от председателя на Българска търговско - промишлена палата, състояща се от председател - хабилитирано лице по морско право и трима членове - съдия от Софийски градски съд и двама диспашори от диспашорската колегия на Българска търговско - промишлена палата.
  (4) Видът на аварията се установява с постановление на диспашора, което може да се оспори чрез доброволен арбитраж, ако такъв е уговорен между страните в коносамента. Ако страните не са уговорили доброволен арбитраж, те могат да оспорят постановлението на диспашора в 30 - дневен срок от обявяването му в “Държавен вестник”. Предявяването на иска спира производството по диспаша.”
  §129. В чл. 303 думата “мореплаване” се заменя с “корабоплаване”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 129, който става § 149.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  Създава се нов § 129а със следното съдържание:
  § 129а. В чл. 304 се създават ал.3 и 4:
  “(5) Всички страни, претендиращи обезщетение по реда на общата авария, уведомяват писмено диспашора за претърпените загуби или разходи, в срок от 12 месеца от датата на завършване на общото морско начинание.
  (4) В случаите, когато страните, претендиращи обезщетение не уведомят диспашора ши ако в 12 месечен срок от искането за такова уведомление, не представят доказателства в подкрепа на претенцията си, диспашорът има право да преценява размера на вноската ши стойността на участващия интерес, въз основа на наличната информация. Преценката може да бъде променена само на основания, че е явно неправшна. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 150.
  §130. В чл. 306, ал. 2 думите "Външнотърговския арбитражен съд при Търговската палата в София" се заменят със "Софийския градски съд" и се създава изречение второ: "Решението на съда е окончателно".
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  §130 да отпадне.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  §130 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  §130 придобива следното съдържание:
  §130. Чл. 306 се изменя така:
  “Чл. 306. (1) Заинтересованите лица могат по исков ред да оспорят диспаша в едномесечен срок от обявяването в “Държавен вестник ” за окончателното съставяне на диспаша, когато общата авария е станала в местно “каботажно плаване ” и в шестмесечен срок, когато това е станало в задгранично плаване.
  (2) Компетентен да разгледа спора е Софийски градски съд или доброволен арбитраж, ако такъв е уговорен между страните в коносамента. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 130, който става § 151 да придобие следното съдържание:
  § 151. Чл. 306 се изменя така:
  „Оспорване на диспаша
  Чл. 306. (1) Заинтересованите лица могат по исков ред да оспорят диспаша в едномесечен срок от обявяването в “Държавен вестник” за окончателното съставяне на диспаша, когато общата авария е станала в местно

  “каботажно плаване” и в шестмесечен срок, когато това е станало в задгранично плаване.
  (2) Компетентен да разгледа спора е Софийски градски съд.
  §131. Член 308 се изменя така:
  “ Задържане
  Чл. 308. Превозвачът може да откаже да предаде товарите или да ги предаде за пазене в склад до внасяне на депозит или представяне на гаранция за вноската, която се припада на товарите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 131, който става § 152.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов § 131а:
  §131а. 1. Текстът на чл.311, ал.1 се изменя по следния начин:
  “(1) Разпоредбите на тази глава се прилагат при сблъсквания между кораби, както и между кораби и водни самолети и други плаващи или закотвени съоръжения.
  2. Текстовете на чл.311 и 312 стават текстове на нови чл.348 и 349.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 а предложението по т. 2 се
  оттегли.
  Комисията предлага да се създаде нов § 153:
  § 153. В чл. 311, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Разпоредбите на тази глава се прилагат при сблъсквания меяеду кораби, както и между кораби и водни самолети, други плаващи или закотвени съоръжения.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов § 131б:
  § 1316. В чл.313 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 след съюза “или” думата “пропуск” се заменя с думата “невнимание ”;
  2. Ал.2 се изменя по следния начин:
  “(2) Вина е налице, когато корабът, причинил сблъскването:
  а) не отговаря на изискванията за мореходност;
  б) не е надлежно комплектуван с навигационни средства, технически съоръжения и екипаж;
  в) не е спазил правилата за предотвратяване сблъскванията на корабите по море (МППСМ) или разпоредбите на “Правилник за плаване по река Дунав”;
  г) не се е съобразил със специфичните корабоплавателни условия в района на плаване;
  д) не се е съобразил с дадени му указания от компетентен орган или от екипажа на другия кораб (другите кораби) или плаващо съоръжение;
  е) не е направил всичко възможно да предотврати сблъскването;
  ж) не е действал съобразно добрата морска практика. ”;

  3. Текстовете на чл.313 и 314 да станат текстове на нови чл.350 и 351.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, а по т. 1 и 3 се оттеглиха.
  Комисията предлага да се създаде нов § 154 със следната подобрена редакция:
  § 154. В чл. 313, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Вина е налице, когато корабът, причинил сблъскването:
  1. не отговаря на изискванията за мореходност;
  2. не е надлежно комплектуван с навигационни средства, технически съоръжения и екипаж;
  3. не е спазил разпоредбите на Международните правила за предотвратяване сблъскванията на корабите по море (МППСМ) или разпоредбите на Правилника за плаване по река Дунав;
  4. не се е съобразил със специфичните корабоплавателни условия в района на плаване;
  5. не се е съобразил с дадени му указания от компетентен орган или от екипажа на другия кораб (другите кораби) или плаващо съоръжение;
  6. не е направил всичко възможно да предотврати сблъскването;
  7. не е действал съобразно добрата морска практика.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов § 131в:
  § 131в. 1. В ЧЛ.315 думите “чл.312, 313 и 314” се заменят с “чл.349, 350 и 351
  2.Текстовете на чл.315 до чл.317, стават текстове на нови чл.352 до чл.354.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §131г:
  §131г. В ЧЛ.316, ал.2, след думата “един” да се добави съюза “на”, а след края на текста да се постави запетая и да се добави “а при първа възможност уведомяват за случилото се Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация ”. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде §155 със следното съдържание:
  § 155. В чл. 316, ал. 2, след думата “един” се добавя съюза “на”, а накрая се поставя запетая и се добавя “ а при първа възможност уведомяват за събитието Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §131д:
  §131д. В чл.317, ал.2 думите “по чл.316” се заменят с “по чл.353”.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §131е:
  §131е. Заглавието на глава тринадесета се променя на: “СПАСЯВАНЕ”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 156 със следното съдържание:
  § 156. Заглавието на Глава тринадесета се изменя така:
  “СПАСЯВАНЕ”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §131ж:
  §131ж. I. В чл. 318 се правят следните промени:
  1. От заглавието думите “на разпоредбите ”се заличават.
  2. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Разпоредбите на тази глава се прилагат при спасяване и оказване на помощ по море, река или в други води на намиращите се в опасност кораби, плаващи или закотвени съоръжения на самостоятелен или на помощен ход. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 157 със следното съдържание:
  § 157. В чл. 318 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите “на разпоредбите” се заличават.
  2. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Разпоредбите на тази глава се прилагат при спасяване и оказване на помощ по море, река или в други води на намиращите се в опасност кораби, плаващи или закотвени съоръжения на самостоятелен или на помощен ход.”
  §132. В чл. 319, ал. 1 думата "таксата" се заменя с "цената".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 132, който става § 158.
  §133. Член 329 се изменя така:
  “Чл. 329. Имущество (кораб, части от кораб, предмет от корабно стъкмяване, товари и други), потънало в пределите на морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България (в това число имущество, изхвърлено на плитковина или на брега), подлежи на изваждане или изтегляне при условия и по ред, определени в наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В чл. 329 след думите “морските пространства ” се поставя запетая, премахва се съюза “и”, след думата “пътища” се добавя “и териториалните води ”.
  2. Текстът на чл.329 да стане текст на нов чл.366.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §133:
  В ЧЛ.329 думите "пределите на морските пространства и вътрешните водни пътища на" се заменят с "териториалното море, вътрешните води и вътрешните водни пътища".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 133, който става § 159:
  § 159.Член 329 се изменя така:
  “ Приложно поле
  Чл. 329. Имущество (кораб, части от кораб, предмет от корабно стъкмяване, товари и други), потънало в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България (в това число имущество, изхвърлено на плитковина или на брега), подлежи на изваждане или изтегляне при условия и по ред, определени в наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  §134. В чл. 330 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "най-близкия орган на" се заличават.
  2. В ал. 2 думите "съгласувано с Министерството на народната отбрана и другите заинтересувани държавни органи” се заличават.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.330 да стане текст на нов чл.3б7.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 134, който става § 160.
  §135. В чл. 331 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 след думите "препятствие за корабоплаването" се добавя "или заплаха за околната среда".
  2. В ал.2, изречение второ думите "Министерството на външните работи на Република България" се заменят със "съответната администрация на държавата на знамето".
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.331 да стане текст на нов чл.368.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 135, който става § 161.
  136. В ЧЛ.332 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите “пристанищните власти” се заменят с “Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
  2. В ал.1, изречение първо думите "организации и лица" се заменят с "физически или юридически лица".
  3. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) В случаите по чл. 331, ал.1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" има право да вземе необходимите мерки за незабавно изваждане на потъналото имущество, за изтеглянето му по друг начин, а при необходимост - и за неговото унищожаване.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В текста на чл.332, ал.2 думите “съгласно чл.331” да се заменят с “съгласно чл.368”.
  2. Текстът на чл.332 да стане текст на нов чл.369.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 136, който става § 162.
  §137. В чл. 333, ал. 2 се отменя.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В чл.333, ал.1 думите “на чл.332, ал.1” да се заменят с “на чл.369,
  ал.1”.
  2. Текстът на чл. 333 да стане текст на чл. 370.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 137, който става § 163.
  § 138. Създава се чл. 333а:
  “Продажба на извадено имущество
  Чл. 333а. (1) Изпълнителна агенция “Морска администрация” поканва собственика на потънало имущество в 14-дневен срок да заплати разноските по изваждането и да получи имуществото си.
  (2) Когато собственикът е неизвестен, не се яви или откаже да заплати разноските след изтичането на 14-дневния срок. Изпълнителна агенция "Морска администрация" пристъпва към продажба на имуществото чрез търг с явно наддаване.
  (3) Когато липсва възможност или не е целесъобразно съхраняването на изваденото имущество. Изпълнителна агенция “Морска администрация” има право да продаде имуществото при условия и по ред, определени със заповед на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на правосъдието.

  (4) Получените приходи от търга постъпват в бюджета на Изпълнителна агенция "Морска администрация".”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 333а да стане текст на нов чл.371.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 138, който става § 164.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §138а:
  §138а 1. В ЧЛ.334 думите “в чл.330 и 331 ” се заменят с “в чл.3б7 и 368”.
  2. Текстът на чл.334 става текст на нов чл.372.
  Предложението се оттегли.
  §139. В чл. 335, изречение първо думите "най-близката портова власт" се заменят с "най-близкото териториално звено на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.335 става текст на нов чл.373.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 139, който става § 165.
  §140. В чл. 336, изречение първо, думите "Министерството на отбраната" се заменят с "компетентните служби на Министерството на отбраната", а в изречение второ думите "от Министерството на отбраната, съгласувано с Министерството на транспорта" се заменят със "съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията".
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на чл.335 и чл. 337 стават текстове на нови чл.374 и 375.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 140, който става 166.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов § 140а:
  § 140а. 1.Вчл.338, т.8 думите “в морето” се заличават.
  2.Текстовете на чл.338 до чл.356 стават текстове на нови чл.351 до
  ЧЛ.369.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.

  Комисията предлага да се създаде нов § 167 със следното съдържание:
  § 167. В чл. 338, т. 6 думите “в морето” се заличават.
  §141. В чл. 339 се създава т. 3:
  “3. за обезщетения за причинени вреди на живи морски ресурси в нарушение на условията за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 141, който става § 168.
  §142. В чл. 340, т. 2 се изменя така:
  "2. превозната цена в момента на възникване на основанието на иска;"
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов § 142а:
  § 142а. В ЧЛ.341, ал.1 думите “чл.338” се заменят с “чл.351 Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 142, който става § 169.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов § 142б:
  § 142б. В ЧЛ.342, т.3 думите “е чл.338” се заменят с “в чл.351 ”.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов§ 142в:
  § 142в. В ЧЛ.343 думите “на чл.338” се заменят с “на чл.351”, а думите “по ЧЛ.340 ” се заменят с “по чл.353 ”.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов§ 142г:
  § 142г. В ЧЛ.346 думите “по член 338” се заменят с “по чл.351 ”. Предложението се оттегли.
  §143. В чл. 354 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "българските предприятия, организации и лица могат" се заменят с "българските физически и юридически лица имат право".
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 143, който става § 170.

  § 144. Член 357 се изменя така:
  "Видове давностни срокове
  Чл. 357. Правото на иск се погасява:
  1. с двегодишна давност за:
  а) вземания, произтичащи от договор за застраховка, считано от деня, в който е възникнало правото на иск;
  б) вземания, произтичащи от сблъсквания на кораби, с изключение на вземанията, предвидени в чл. 314, ал. 2, считано от деня, в който е била причинена повредата;
  в) вземания, произтичащи от оказване на помощ, считано от деня на завършване на действието по оказване на помощта;
  г) вземания, произтичащи от обща авария, считано от деня, в който е възникнало правото на иск;
  д) вземания, произтичащи от договор за агентиране и договор за посредничество в корабоплаването;
  е) вземания, произтичащи от договор за превоз на пътници, считано от деня на пристигането на кораба или от деня, когато е трябвало да пристигне;
  2. с едногодишна давност за:
  а) вземания, произтичащи от договор за превоз на товари и багажи, считано от деня на предаване на товара или багажа на получателя, а в случай че товарът или багажът не е бил предаден - от деня, в който е следвало да бъде предаден;
  б) вземания, произтичащи от договор за наем на кораб за определено време или при условията на беърбоут чартър, считано от деня, в който изтича срокът на договора;
  в) вземания, произтичащи от договор за влачене, считано от деня, в който е възникнало правото на иск;
  г) вземания, произтичащи от договор за пилотско провеждане;
  д) вземания, произтичащи от сделки, които са сключени от капитана на кораба по силата на законните му правомощия, считано от деня, в който е възникнало правото на иск;
  е) вземания на корабопритежателя, платил суми по-големи от полагащите му се по разпределението на възнаграждение за спасяване на хора;
  3. с шестмесечна давност за вземания, произтичащи от договор за превоз на пътници и личен багаж при каботаж, считано от деня на пристигането на местоназначението, или ако пътуването не бъде завършено - от деня, в който пътникът е трябвало да пристигне."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В ЧЛ.357, буква ”а”, т.2 думите “в чл.314” се заменят с “в чл.352”.
  2. Текстовете на чл.357 до чл.359 стават текстове на нови чл.395 до
  ЧЛ.397.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 144, който става § 171.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §144а:
  §144а. В ЧЛ.358, ал.1 думите “в чл.357” се заменят с “в чл.395”, а в ал.3 думите “в чл. 356”се заменят с ”вчл.394”.
  Предложението се оттегли.
  W
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §144б:
  §144б. 1. Заглавието на глава седемнадесета се променя по следния начин: “АДМИНИСТРАЦИИ”.
  2. Създава се “Раздел I” с наименование “Изпълнителна агенция “Морска и
  речна администрация
  Предложението се оттегли.
  §145. В чл. 360 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Дейността, структурата, организацията и съставът на Изпълнителна агенция “Морска администрация” се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.”
  2.. Създава се ал. 5:
  “(5) Контролът и осигуряването на безопасността на корабоплаването се осъществяват от Изпълнителна агенция "Морска администрация".”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.360 става текст на нов чл.398.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 145, който става § 172.
  §146. Създава се чл. 360а:
  “Взаимодействие с други администрации
  Чл. 360а. За изпълнение на своите задължения по този кодекс и по други закони Изпълнителна агенция “Морска администрация” може да сключва с други административни органи договори за взаимодействие. Договори с чуждестранни администрации за взаимодействие и взаимно признаване на администрациите се сключват след разрешение на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 360а става текст на нов чл.399.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 146, който става § 173.
  §147. В чл. 361 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: “Териториална компетентност”.
  2. Точка 1 се изменя така;
  “1, вътрешните морски води;”.
  3. Създава се нова т. 3;
  “3. вътрешните водни пътища на Република България;”
  4. Досегашната т. 3 става т. 4.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В чл. 361 се създават нови т.5 и 6:
  “5. Българския участък на река Дунав;
  6. Сухоземната крайбрежна ивица на разстояние 100 метра от реката, мерено от линията, където водната повърхност на реката пресича сушата при най-ниски водни стоежи. ”
  2. Текстът чл.361 става текст на нов чл.400.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага § 147, който става § 174 да придобие следното
  Съдържание:
  § 174. В чл. 361 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: “Териториална компетентност”.
  2. Точка 1 се изменя така:
  “1. вътрешните морски води;”.
  3. Създава се нова т. 3:
  “3. българския участък на река Дунав;”
  4. Досегашната т. 3 става т. 4.
  5. Създава се точка 5:
  “5. сухоземната крайбрежна ивица на разстояние 100 метра, мерено от линията, където водната повърхност на река Дунав пресича сушата на българския участък при най-ниски водни стоежи.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §147а:
  §147а. Създава се нов чл.361 а със следното съдържание:
  “Изисквания за правоспособност
  Чл.361а(1). За изпълнение на правомощията си по този кодекс. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация ” и директорите на регионалните дирекции-капитани на пристанищата, трябва да бъдат морски правоспособни лица с правоспособност “Капитан далечно плаване”;
  (2) Морски правоспособни лица със съответна правоспособност трябва да бъдат и началниците на отдели: навигационен, сигурност на корабоплаването и др.”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 175 със следното съдържание:
  § 175. Създава се чл. 361а:
  „Изисквания за правоспособност
  Чл. 361а (1) За изпълнение на правомощията си по този кодекс, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация” и директорите на регионалните дирекции - капитани на пристанищата, трябва да бъдат морски лица с правоспособност “Капитан далечно плаване”.
  (2) Морски лица със съответна правоспособност трябва да бъдат и ръководителите на звена, контролиращи навигацията и сигурността на корабоплаването.”
  §148. Член 362 се изменя така:
  “Разпореждания на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация”
  Чл. 362. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация” или упълномощени от него длъжностни лица в рамките на своята компетентност издават разпореждания, които имат задължителен характер за:
  1. всички кораби, плаващи под знамето на Република България, независимо от собствеността и предназначението им;
  2. всички кораби, плаващи под чуждо знаме, когато се намират в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, ако в законите или международните договори, страна по които е Република България, не е предвидено друго;
  3. всички корабопритежатели, членове на корабните екипажи, работници и служители в пристанищата и корабите, държавни и общински администрации, когато дейността им е свързана с търговското корабоплаване, както и за всяко лице, намиращо се в морските пространства на Република България, вътрешните водни пътища на Република България и другите водни пространства без контакт с морето, независимо от служебното им положение и гражданство.
  (2) Обжалването на актовете по ал. 1 не спира тяхното изпълнение.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В ЧЛ.362 се правят следните промени:
  1. В ал.1, т. 2 след думите “териториалното море” се добавят “българския участък на река Дунав ” и се поставя запетая.
  2. Текстът на чл.362 става текст на нов чл.401.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 148, който става § 176:
  § 176. Член 362 се изменя така:
  “Разпореждания на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация”
  Чл. 362. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация” или упълномощени от него длъжностни лица в
  рамките на своята компетентност издават разпореждания, които имат задължителен характер за:
  1. всички кораби, плаващи под знамето на Република България, независимо от собствеността и предназначението им;
  2. всички кораби, плаващи под чуждо знаме, когато се намират в териториалното море, вътрешните морски води и българския участък на река Дунав, ако в законите или международните договори, страна по които е Република България, не е предвидено друго;
  3. всички корабопритежатели, членове на корабните екипажи, работници и служители в пристанищата и корабите, държавни и общински администрации, когато дейността им е свързана с търговското корабоплаване, както и за всяко лице, намиращо се в морските пространства на Република България, вътрешните водни пътища на Република България и другите водни пространства без контакт с морето, независимо от служебното им положение и гражданство.
  (2) Обжалването на актовете по ал. 1 не спира тяхното изпълнение.”
  §149. Създава се чл. 362а:
  “Контрол по безопасност на корабоплаването
  Чл. 362а. Изпълнителна агенция “Морска администрация” упражнява:
  1. държавен контрол върху корабите, плаващи под българско знаме, по отношение на спазването на нормативно установените административни, технически и социални изисквания;
  2. държавен контрол в пристанищата върху чуждите кораби от момента на навлизането им до отплаването им от пристанищата на Република България за спазване на международните стандарти за безопасност, предотвратяване на замърсяванията и за условията на живот и работа на борда на корабите, посещаващи българските пристанища; в рамките на една календарна година. Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществява проверки, съответстващи на най- малко 25 на сто от броя на корабите, посетили българските пристанища;
  3. държавен контрол върху безопасното корабоплаване в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България.”
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §149:
  В чл.362а, т.3 думите "безопасното корабоплаване" се заменят с "навигационната и екологична безопасност на корабоплаването
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В чл.362а, т.3 придобива следното съдържание:
  "3. Държавен контрол върху безопасното корабоплаване в морските пространства, вътрешните водни пътища на Република България и българския участък на река Дунав. ”
  2. Текстът на чл.362а става текст на нов чл.402.

  Комисията подкрепя предложението по т. I, а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 149, който става § 177:
  § 177. Създава се чл. 362а:
  “Контрол по безопасност на корабоплаването
  Чл. 362а. Изпълнителна агенция “Морска администрация” упражнява:
  1. държавен контрол върху корабите, плаващи под българско знаме, по отношение на спазването на нормативно установените административни, технически и социални изисквания;
  2. държавен контрол в пристанищата върху чуждите кораби от момента на навлизането им до отплаването им от пристанищата на Република България за спазване на международните стандарти за безопасност, предотвратяване на замърсяванията и за условията на живот и работа на борда на корабите, посещаващи българските пристанища. В рамките на една календарна година. Изпълнителна агенция ’’Морска администрация” осъществява проверки, съответстващи на най-малко 25 на сто от броя на корабите, посетили българските пристанища;
  3. държавен контрол върху безопасното корабоплаване в морските пространства и българския участък на река Дунав.”
  §150. Член 363 се изменя така:
  “Разрешение и забрана за отплаване
  Чл. 363. (1) Отплаването на всеки кораб се разрешава от капитана на пристанището.
  (2) Капитанът на пристанището може да забрани отплаването на всеки кораб в следните случаи:
  1. при липса или нередовност на документ, удостоверяващ правото на плаване под знамето на съответната държава;
  2. при липса или нередовност на документите, изискуеми съгласно двустранните и многостранните международни договори, страна по които е Република България;
  3. пропускане на вода в корпуса на кораба;
  4. неизправност в рулевото или котвеното устройство;
  5. натоварване на кораба, несъответстващо на правилата или добрата морска практика за превоз на товари, превишаване крена на кораба над осем градуса и при наличие на товар, нарушаващ видимостта за управлението на кораба;
  6. приемане на повече от допустимия брой пътници, предвиден в свидетелството за сигурност на пътнически кораб;
  7. натоварване на кораба над максималното газене, посочено в корабните документи;
  8. некомплектуване на кораба с правоспособен екипаж;
  9. недостатъчно снабдяване на кораба със спасителни, противопожарни, водоотливни, сигнални и други средства и приспособления, потребни за сигурността на корабоплаването;
  10. липса или некомплектност на лекарствени и животоспасяващи средства, както и липса на лице с медицинска подготовка на кораба, когато такова се изисква;
  11. при неспазване разпоредбите на чл. 175а, ал. 2 на условията и реда за превоз на опасни товари;
  12. при нарушаване разпоредбите на закон или международен договор, по който Република България е страна.
  (3) Забраната за отплаване продължава до отстраняване на причините, които са я предизвикали.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В ЧЛ.363, ал.2 се създава нова т.11 със следното съдържание:
  “11. При неспазване на предписанията по чл.403, ал.2; ”
  2. Точки 11 и 12 стават съответно точки 12 и 13;
  3. В т.12 (сегашната т.11) думите “чл.175а, ал.2” се заменят с “чл.190,
  ал.2”;
  4. Текстът на чл.363 става текст на нов чл.406.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §150:
  В чл.363, ал.2 се създава нова т.13 със следното съдържание:
  "13. при нарушаване на условията за живот и труд, периодите на работа и на почивка, осигуряване с провизии и работна заплата на екипажа на кораба".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 150, който става § 178:
  § 178.Член 363 се изменя така:
  “Разрешение и забрана за отплаване
  Чл. 363. (1) Отплаването на всеки кораб се разрешава от капитана на пристанището.
  (2) Капитанът на пристанището може да забрани отплаването на всеки кораб в следните случаи:
  1. при липса или нередовност на документ, удостоверяващ правото на плаване под знамето на съответната държава;
  2. при липса или нередовност на документите, изискуеми съгласно двустранните и многостранните международни договори, страна по които е Република България;
  3. пропускане на вода в корпуса на кораба;
  4. неизправност в рулевото или котвеното устройство;
  5. натоварване на кораба, несъответстващо на правилата или добрата морска практика за превоз на товари, превишаване крена на кораба над осем градуса и при наличие на товар, нарушаващ видимостта за управлението на кораба;
  6. приемане на повече от допустимия брой пътници, предвиден в свидетелството за сигурност на пътнически кораб;
  7. натоварване на кораба над максималното газене, посочено в корабните документи;
  8. некомплектуване на кораба с правоспособен екипаж;
  9. недостатъчно снабдяване на кораба със спасителни,
  противопожарни, водоотливни, сигнални и други средства и приспособления, потребни за сигурността на корабоплаването;
  10. липса или некомплектност на лекарствени и животоспасяващи средства, както и липса на лице с медицинска подготовка на кораба, когато такова се изисква;
  11. при неспазване разпоредбите на чл. 175а, ал. 2 на условията и реда за превоз на опасни товари;
  12. при нарушаване разпоредбите на закон или международен договор, по който Република България е страна;
  13. при нарушаване на условията за живот и труд, периодите на работа и на почивка и осигуряване с провизии на екипажа на кораба.
  (3) Забраната за отплаване продължава до отстраняване на причините, които са я предизвикали.”
  §151. Създава се чл. 363а:
  “Задължителни правила
  Чл. 363а. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация” или упълномощено от него длъжностно лице издава задължителни правила относно:
  1. осигуряването на свободна практика;
  2. спазването на правилата за радиообмен;
  3. използването на пилотски услуги и спазване указанията на трафик- контрола за движение в районите на пристанищата;
  4. правилата за използване на влекачи в районите на пристанищата;
  5. правилата за използване на котвените стоянки;
  6. правилата за товарене, разтоварване, деклариране и маркиране на опасни и специални товари;
  7. правилата за осигуряване предпазването на морето от замърсяване от
  кораби;
  8. правилата за противопожарна безопасност.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.363а става текст на нов чл.407.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 151, който става § 179:
  §152. Член 364 се изменя така:
  “Чл. 364. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или капитанът на пристанище може да задържи български или

  чуждестранни кораби и товари за неиздължени суми за митнически, пристанищни и други такси, налози и глоби, за които е предявено искане от страна на органи на изпълнителната и съдебната власт.
  (2) Задържането продължава до отстраняване на причините, които са го предизвикали.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.364 става текст на нов чл.408.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В §152, в чл. 364, ал.1 след думите “е предявено” се добавят “към тях”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §152:
  В чл.364 се създава нова ал.3 със следното съдържание:
  "(3) Задържане по реда на преходните алинеи може да бъде поискано и по молба на чужда администрация”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 152, който става § 180 да придобие следната подобрена редакция:
  §180. Член 364 се изменя така:
  “ Основания за задържане на чужди кораби
  Чл. 364. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или капитанът на пристанище може да задържи български или чуждестранни кораби и товари за неиздължени суми за митнически, пристанищни и други такси, налози и глоби, за които е предявено искане от страна на органи на изпълнителната и съдебната власт.
  (2) Задържането продължава до отстраняване на причините, които са го предизвикали.
  (3) Задържане по реда на ал. 1 и 2 може да бъде поискано и по молба на чуждестранна морска администрация.”
  §153. В чл. 365 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 преди думата "лица" се добавя "физически или юридически".
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Изпълнителна агенция “Морска администрация” събира такса в случаите на задържане на кораб по този член от физическото или юридическото лице, поискало задържането.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл.3б5 става текст на нов чл.409.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В §153, чл. 365, ал.1 придобива следното съдържание:
  "(1) Изпълнителна агенция “Морска администрация” може да задържи кораби, плаващи под българско или чуждо знаме, или товари, и по писмена молба от физически или юридически лица за вземания, произлизащи от аварии, сблъсквания, оказана помощ, други услуги или от изпълнението на превозния договор до предоставяне на необходимите гаранции от корабопритежателя или получателя на товара. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  По §153:
  Чл. 365 се изменя така:
  “Задържане по молба на заинтересовани лица ”
  Чл.365 (1) Ръководителите на териториалните звена на Изпълнителна дирекция "Морска администрация ” могат да задържат български или чуждестранни кораби или товари и по писмена молба на физически или юридически лица за вземания, произтичащи от иск в корабоплаването до предоставяне на необходимите гаранции от корабопритежателя или притежателя на товара.
  (2) Задържането на кораба (товара) се прекратява след 72 часа, ако до тогава не бъде постановено от окръжният съд по местонахождението на кораба или товара по реда на обезпечителното производство на ГПК.
  (3) Капитанът на пристанището, извършващ задържането по ал. 1, е длъжен да спазва общите изисквания на обезпечителното производство по ГПК. При изискване на гаранция от страната, задържаща кораба, тя трябва да е съпоставима с реалните загуби на кораба и/или товара.
  (4) При неоснователно задържане, отговорност носи лицето, по чието искане е станало задържането.
  (5) Задържане на кораб и/или товар, може да бъде поискано от лицата по ал. и направо по реда на обезпечителното производство по ГПК от съда по ал. 2.
  (6) Изпълнителна агенция "Морска администрация" събира такса в случаите на задържане на кораб или товар по този член с изключение на случаите, когато задържането е поискано за задължения за работна заплата, загуба на живот или телесна повреда. За потвърждаване на задържане от съда по ал.2 повторна такса не се събира. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 153, който става § 181:
  § 181. Чл. 365 се изменя така:
  “Задържане по молба на заинтересувани лица

  Чл. 365. (1) Изпълнителна агенция “Морска администрация” може да задържи кораби, плаващи под българско или чуждо знаме, или товари и по -11исмена молба от физически или юридически лица за вземания, произлизащи от аварии, сблъсквания, оказана помощ, други услуги или от изпълнението на превозния договор до предоставяне на необходимите гаранции от корабопритежателя или получателя на товара.
  (2) Задържането на кораба (товара) се прекратява след 72 часа, ако до тогава не бъде постановено от окръжният съд по местонахождението на кораба или товара.
  (3) Капитанът на пристанището, извършващ задържането по ал. 1, е длъжен да спазва общите изисквания на обезпечителното производство по реда на Гражданския процесуален кодекс. При изискване на гаранция от страната, задържаща кораба, тя трябва да е съпоставима с реалните загуби на кораба и/или товара.
  (4) При неоснователно задържане, отговорност носи лицето, по чието искане е станало задържането.
  (5) Задържане на кораб и/или товар, може да бъде поискано от лицата по ал. 1 или по реда на обезпечителното производство по Гражданския процесуален кодекс от съда по ал. 2.
  (6) Изпълнителна агенция "Морска администрация" събира такса в случаите на задържане на кораб или товар по ал.1, с изключение на случаите, когато задържането е поискано за задължения за загуба на живот или телесна повреда. За потвърждаване на задържане от съда по ал. 2 повторна такса не се събира.”
  §154. В чл. 366, ал. 1 думите “пристанищните или други някои организации” се заменят с “физически или юридически лица”.
  Предложение на н.п. н.п. Апели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстовете на чл.366 и чл.367 стават текстове на нови чл.410 и 411.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §154, който става §182.
  §155. Член 368 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §155, който става §183.
  §156. Член 369 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §156, който става §184.
  §157. Създава се чл. 370:
  — “Инспекторат
  Чл. 370. (1) Инспекторатът на Изпълнителна агенция “Морска
  Администрация” упражнява контрола по чл. 362а.
  (2) Лицата по чл. 362, ал. 1, т. 3 са задължени да изпълняват разпорежданията и да оказват пълно съдействие на инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация” при изпълнение на служебните им задължения. Разпорежданията на инспекторите са задължителни и спрямо корабите по чл. 362, ал. 1, т. 1 и 2.
  (3) Инспекторите се легитимират с идентификационна инспекторска карта, чийто модел отговаря на изискванията, приложими в Европейския съюз, и притежават личен печат.
  (4) За специфични условия и изисквания за труд на инспекторите и капитаните на пристанищата се определя допълнително възнаграждение от министъра на транспорта и съобщенията.
  (5) Идентификационната инспекторска карта се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
  (6) Идентификационната инспекторска карта съдържа данни на български и -английски език относно:
  1. наименованието на администрацията, издаваща картата;
  2. трите имена на притежателя на картата;
  3. снимка и подпис на притежателя;
  4. посочване на правното основание за извършване на инспекцията.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  1. В §157, в чл. 370 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1 думите “чл.362а ” се заменят с “чл.402
  б) В ал.2 думите “чл.362” се заменят с “чл.402”;
  в) Ал.6 отпада, а текста й става изречение второ на ал.5, която придобива следния вид:
  “(5) Идентификационната инспекторска карта се издава от от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска и речна -администрация” и върху нея на български и английски език са посочени следните данни:
  1. наименованието на администрацията, издала картата;
  2. трите имена на притежателя на картата;
  3. правното основание на извършвания контрол;
  4. снимка и подпис на притежателя на картата. ”
  г) Ал.5 става ал.4, а ал.4 става ал.5;
  д) Създава се ал. 6 със следното съдържание:
  “(6) За изпълнение на правомощията си по този кодекс, инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация”, осъществяващи контрола по чл.385 трябва да са морски правоспособни лица със съответна правоспособност. ”
  2. Текстът на чл. 370 става текст на нов член 412.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 буква “в”., “г” и “д“, а предложенията по т. 1, буква “а” и “б” и т. 2 се оттеглиха.

  Предложение на н.п. Иван Иванов:
  По §157:
  В ЧЛ.370, ал.3 думите "чийто модел" се заменят с "образеца на която да".
  Комисията подкрепя предложението»
  Комисията предлага § 157, който става § 185 да придобие следното съдържание:
  § 185. “Инспекторат
  Чл. 370. (1) Инспекторатът на Изпълнителна агенция “Морска Администрация” упражнява контрола по чл. 362а.
  (2) Лицата по чл. 362, ал. 1, т. 3 са длъжни да изпълняват разпорежданията и да оказват пълно съдействие на инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация” при изпълнение на служебните им задължения. Разпорежданията на инспекторите са задължителни и спрямо корабите по чл. 362, ал. 1, т. 1 и 2.
  (3) Инспекторите се легитимират с идентификационна инспекторска карта, образецът на която отговаря на изискванията, приложими в Европейския съюз и притежават личен печат.
  (4) Идентификационната инспекторска карта се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация” и съдържа данни на български и английски език относно:
  1. наименованието на администрацията, издаваща картата;
  2. трите имена на притежателя на картата;
  3. снимка и подпис на притежателя;
  4. правното основание за извършване на инспекцията.
  (5) За специфични условия и изисквания на труд на инспекторите и капитаните на пристанищата се определя допълнително възнаграждение от министъра на транспорта и съобщенията.
  (6) За изпълнение на правомощията по този кодекс, инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, осъществяващи контрола, трябва да са морски лица с необходимата правоспособност.”
  §158. Създава се чл. 371:
  “Условия и ред за приемане на отпадъци
  Чл. 371. Условията и редът за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателната дейност и корабните товари, се уреждат с наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 371 става текст на нов член 413.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 158, който става § 186.

  §159. Създава се чл. 372:
  “Бюлетин и статистика
  -- Чл. 372. (1) Изпълнителна агенция “Морска администрация” издава
  бюлетин, в който се публикуват задължителни разпореждания, циркуляри, национални и международни актове от областта на корабоплаването.
  (2) Изпълнителна агенция “Морска администрация” обобщава информацията от своята дейност, както и информацията, съдържаща се в регистрите, водени от администрацията, в единна база от данни, която може да се ползва според задълженията, произтичащи от международни договори, страна по които е Република България.
  (3) Информацията по ал. 2 не е публична и може да се ползва само за служебни цели.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на чл. 372 става текст на нов член 414.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  По§159:
  В чл. 372, ал. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 159, който става § 187 да придобие следното съдържание:
  §187. Създава се чл. 372:
  “Бюлетин и статистика
  Чл. 372. (1) Изпълнителна агенция “Морска администрация” издава бюлетин, в който се публикуват задължителни разпореждания, циркуляри, национални и международни актове от областта на корабоплаването.
  (2) Изпълнителна агенция “Морска администрация” обобщава информацията от своята дейност, както и информацията, съдържаща се в регистрите, водени от администрацията, в единна база от данни, която може да се ползва според задълженията, произтичащи от международни договори, страна по които е Република България.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов §159а:
  §159а. 1. Създава се нов “Раздел П” с наименование: “Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”.
  2. Създава се нов чл.415 със заглавие и съдържание, както следва:
  “Статут на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река
  Дунав ”.
  Чл.415 (1) Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” към Министъра на транспорта и съобщенията на Република България е юридическо лице със седалище гр. Русе и е второстепенен разпоредител с
  бюджетни средства, с териториални звена в Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра.
  — (2) Дейността, функциите, и структурата на Изпълнителна агенция
  “Проучване и поддържане на река Дунав ” се уреждат в устройствен правилник, приет от Министерски съвет. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Създава се нов чл.416 със заглавие и съдържание, както следва:
  “Компетентност
  Чл.416(1). Компетентността на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” се разпростира върху българския участък на река Дунав.
  (2) В изпълнение на своите задължения. Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”:
  а) осигурява навигационно-пътевата обстановка чрез дъноудълбочителни, водолазни, трални и съдоподемни дейности в общия българо-румънски участък от реката;
  б) изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на река Дунав в българския участък и по-специално: колебания на водното ниво, дебит на реката, рушене на бреговете и островите, образуване на пясъчни наноси и ледови явления, образуване на запори и др.;
  в) обезпечава корабоплаването в българския участък от реката, като следи за измененията по т. ”б” и поставя навигационно-пътеви знаци на съответните места от брега и на реката;
  г) локализира и отстранява замърсяванията на реката, причинени от корабоплаването;
  д) подготвя и издава лоции, навигационни карти, планове, годишници, справочници и др. пособия за нуждите на корабоплаването и международните
  -институции;
  е) информира съответните органи за вземането на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушене на брега и др.;
  ж) проучва и дава съгласие по проектите за изграждане на хидротехнически и инфраструктурни обекти, както и за разполагането на технически съоръжения за добив на инертни материали по поречието на река Дунав;
  з) извършва денонощни хидрометеорологични наблюдения в районите на
  реката.
  (3) В случай на необходимост от спешни действия и оказване на неотложна помощ Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” извършва съгласувани действия самостоятелно или съвместно със съответните органи или администрации на Република Румъния и в румънския участък от реката. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  ^ Създава се нов чл.417 със заглавие и съдържание, както следва:
  “Информация
  Чл.417 (1) Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав ” издава:
  а) ежедневно бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по река Дунав;
  б) ежеседмично бюлетин за навигационното ограждане на корабоплавателния път.
  (2) Информацията по ал.1, буква ”а” се оповестява ежедневно в радиоефир на български и на всеки от възприетите за международни от Дунавската комисия езици. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  ^Създава се нов чл.418 със заглавие и съдържание, както следва:
  “Взаимодействие с други администрации
  Чл.418 (1) При изпълнение на своите задължения по този кодекс, по други закони, при форсмажор или по силата на международен нормативен акт, по който Република България е страна. Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” може да сключва договори за взаимодействие с други български и чуждестранни администрации или юридически лица.
  (2) Договори за взаимодействие с чуждестранни администрации или юридически лица се сключват само с разрешение на Министъра на транспорта и съобщенията на Република България. ”
  Предложението се оттегли.
  §160. Създава се глава осемнадесета:
  “Глава осемнадесета
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 373. Който наруши разпоредбите на чл. 39 или не поиска вписване на промяна на обстоятелствата по чл. 38, ал. 1 в предвидените срокове, се наказва с глоба или имуществена санкция от 50 до 500 лв.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В §160 се правят следните изменения:
  В ЧЛ.373 думите "от 50 до 500 лв. ” се заменят с "от 300 до 1000лв.". Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Чл. 374. Корабопритежател, който допусне корабът му да плава в нарушение на изискванията за безопасност и опазване на околната среда от замърсяване, се наказва с глоба или имуществена санкция от 100 до 10 000 лв.

  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В чл. 374 думите "от 100 до 10 000 лв. ” се заменят с "от 2000 до 50000лв."
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 375. (1) Член на екипаж на кораб, който изпълнява служебните си задължения след употреба на алкохол или други упойващи вещества, установена по надлежния ред, се наказва с временно лишаване от право да упражнява дейността, във връзка с която е извършено нарушението, за срок от 3 месеца до една година.
  (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и пилот, който извършва пилотско провеждане на кораб под въздействието на алкохол или други упойващи вещества, установено по надлежния ред.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е временно лишаване от право да упражнява дейността, във връзка с която е извършено нарушението, за срок от една до две години.
  (4) Установяването на употребата на алкохол се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В ЧЛ.375, ал.1 думите "за срок от 3 месеца до една година" се заменят с "за срок от 6месеца до една година".
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 376. Капитан на кораб, пилот или член на екипаж, който по време на изпълнението на служебните си задължения виновно предизвика корабокрушение или авария на кораба, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с временно лишаване от правото да упражнява дейността, във връзка с която е извършено нарушението, за срок от 6 месеца до две години и с глоба от 200 до 1000 лв.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В чл.376 думите "за срок от 6месеца до две години и глоба от 200 до 1000 лв." се заменят със "за срок от 1 година до 2 години и глоба от 1000 до 5000лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Чл. 311. Капитан на кораб, който не декларира превозването или не спазва правилата за превоз на опасни товари или на други товари, чието деклариране е задължително, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В ЧЛ.377 думите "от 1000 до 5000лв. "се заменят с "от 5000 до 20000лв."


  Комисията не подкрепя предложението.
  Чл. 378. Капитан или член на екипажа на кораб, който наруши задължителните разпореждания на капитана на пристанището, отнасящи се за корабите, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв., а за повторно нарушение - от 200 до 5000 лв.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §160 се правят следните изменения:
  1. В ЧЛ.373 думите “чл.39” се заменят с “чл.42”, а думите “чл.38, ал.1” се заменят с “чл.41, ал.1
  2. В чл. 382, навсякъде думите “чл.363а” се заменяте “чл.372”.
  3. Текстовете на чл.373 до чл.384, стават текстове на нови чл.419 до
  ЧЛ.430.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков
  В чл. 378 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът на чл. 378 става ал.1.
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4 :
  “(2) Капитан на кораб или член на екипажа, който виновно с действие или бездействие е допуснал задържане на кораба по реда на контрола на корабите в пристанищата, се наказва с глоба от 500 до 5 000 лв.
  (3) За повторно нарушение по ал.2 наказанието е глоба от 5 000 до 10 000 лв. и лишаване от право за заемане на длъжността, във връзка с която е извършено престъплението, за срок от 1 година.
  (4) Когато нарушението по ал. 2 е извършено от длъжностно лице от Изпълнителна агенция ’’Морска администрация ” или от призната по този Кодекс
  организация за извършване на прегледи, наказанието е глоба от 500 до 5 000 лв., а за повторно нарушение - от 5 000 до 10 000 лева. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 379. Капитан на кораб, който не спази районите за задължителен и незадължителен пилотаж в случаите, при които корабите се освобождават от задължителен пилотаж, основанията за издаване на забрана за посещение на кораби, определянето на местата за приставане на кей и за извършване на товарни и разтоварни операции в нарушение на изискванията за безопасност или на места, които не отговарят на тези изисквания, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В ЧЛ.379 думите "от 2000 до 10 000 лв" се заменят с "от 5000 до 20 000
  -лв."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Чл. 380. (1) Корабопритежател, който наеме на работа на кораб лице, --непритежаващо изискваната за тази длъжност правоспособност, както и лице, което управлява кораб или изпълнява друга длъжност на кораб, без да притежава изискваната за това правоспособност, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.
  (2) Капитан или водач на кораб, който наруши правилата за предпазване от сблъскване, правилата за крайбрежното плаване, правилата за плаване по река Дунав или за плаване в акваторията на пристанищата, се наказва с глоба от 10 до 250 лв.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков
  В ЧЛ.380 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова алинея 2:
  “(2) Който състави или използва неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ, свързан с придобиването на '-правоспособност по този кодекс, ако деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 2 000 до 10 000 лв. и лишаване от право да заема длъжност на кораб за срок от 5 години. ”
  2. Досегашната ал.2 става ал.3.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В ЧЛ.380 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думите "от 500 до 5000 лв." се заменят с "от 1000 до 10 000лв. ”
  2. В ал.2 думите "от 10 до 250 лв." се заменят с "от 100 до 500 лв."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев
  В чл. 380, ал.2 думите “водач на кораб” да се заличат и да се използва легално понятие.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 381. (1) Който наруши други разпоредби на този кодекс, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 20 до 500 лв.
  (2) Който не изпълни или наруши законно разпореждане на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 10 до 250 лв.
  Чл. 382. (1) Който не изпълни или наруши изискванията на чл. 363а, т. 1, 3,4 и 5, се наказва с глоба от 1000 до 2500 лв.
  (2) Който не изпълни или наруши изискванията на чл. 363а, т. 2 и 8, се “наказва с глоба от 500 до 5000 лв.

  (3) Който не изпълни или наруши изискванията на чл. 363а, т. 6 и 7, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В чл. 382 се правят следните изменения:
  1. В ал.2 думите "от 500 до 5000лв." се заменят с "от 1000 до 10 000"
  2. В ал.3 думите "от 10 000 до 50 000 лв." се заменят с "от 20 000 до 100
  000 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Чл. 383. (1) За маловажни случаи на нарушение на разпоредбите на този кодекс може да се налага глоба с фиш от 10 до 50 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни за самоличността на служителя, който е наложил глобата, за самоличността на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, който е наложил глобата, и от нарушителя, че е съгласен да плати -глобата, и се изпраща за изпълнение на съответната служба съгласно Закона за събиране на държавните вземания. На нарушителя се дава копие от фиша, за да може да заплати глобата доброволно в съответната община по местоживеене.
  (2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение, размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.
  Чл. 384. (1) Установяването на нарушенията и налагането на наказанията по този Кодекс се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (2) Нарушенията на този кодекс се установяват с актове, които се съставят от инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация”. Акт се съставя и при писмено уведомяване на Изпълнителна агенция “Морска администрация” от капитана на кораба за извършени по време на плаване от членове на екипажа нарушения.
  (3) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на 'Изпълнителна агенция “Морска администрация” или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (4) Срокът по чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания започва да тече от завръщането на нарушителя в Република България.”
  Комисията предлага § 160, който става § 188 да придобие следната подобрена редакция:
  § 188.Създава се глава осемнадесета:
  “Глава осемнадесета
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 373. Който наруши разпоредбите на чл. 39 или не поиска вписване на промяна на обстоятелствата по чл. 38, ал. 1 в предвидените срокове, се наказва с глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв.

  Чл. 374. Корабопритежател, който допусне корабът му да плава в нарушение на изискванията за безопасност и опазване на околната среда от замърсяване, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 50 000 лв.
  Чл. 375. (1) Член на екипаж на кораб, който изпълнява служебните си задължения след употреба на алкохол или други упойващи вещества, установена по надлежния ред, се наказва с временно лишаване от право да упражнява дейността, във връзка с която е извършено нарушението, за срок от 6 месеца до една година.
  (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и пилот, който извършва пилотско провеждане на кораб под въздействието на алкохол или други упойващи вещества, установено по надлежния ред.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е временно лишаване от право да упражнява дейността, във връзка с която е извършено нарушението, за срок от една до две години.
  (4) Установяването на употребата на алкохол се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  Чл. 376. Капитан на кораб, пилот или член на екипаж, който по време на изпълнението на служебните си задължения виновно предизвика корабокрушение или авария на кораба, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с временно лишаване от правото да упражнява дейността, във връзка с която е извършено нарушението, за срок от 6 месеца до две години и с глоба от 200 до 1000 лв.
  Чл. 377. Капитан на кораб, който не декларира превозването или не спазва правилата за превоз на опасни товари или на други товари, чието деклариране е задължително, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  Чл. 378. (1) Капитан или член на екипажа на кораб, който наруши задължителните разпореждания на капитана на пристанището, отнасящи се за корабите, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв., а за повторно нарушение - от 200 дo 5000 лв.
  (2) Капитан на кораб или член на екипажа, който виновно с действие или бездействие е допуснал задържане на кораба по реда на контрола на корабите в пристанищата, се наказва с глоба от 500 до 5 000 лв.
  (3) За повторно нарушение по ал.2 наказанието е глоба от 5 000 до 10 000 лв. и лишаване от право за заемане на длъжността, във връзка с която е извършено престъплението, за срок от 1 година.
  (4) Когато нарушението по ал. 2 е извършено от длъжностно лице от Изпълнителна агенция ’’Морска администрация” или от призната по този Кодекс организация за извършване на прегледи, наказанието е глоба от 500 до 5 000 лв., а за повторно нарушение - от 5 000 до 10 000 лева.
  Чл. 379. Капитан на кораб, който не спази районите за задължителен и незадължителен пилотаж в случаите, при които корабите се освобождават от задължителен пилотаж, основанията за издаване на забрана за посещение на кораби, определянето на местата за приставане на кей и за извършване на ^оварни и разтоварни операции в нарушение на изискванията за безопасност
  или на места, които не отговарят на тези изисквания, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.
  _ Чл. 380. (1) Корабопритежател, който наеме на работа на кораб лице,
  непритежаващо изискваната за тази длъжност правоспособност, както и лице, което управлява кораб или изпълнява друга длъжност на кораб, без да притежава изискваната за това правоспособност, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.
  (2) Който състави или използва неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ, свързан с придобиването на правоспособност по този кодекс, ако деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 2 000 до 10 000 лв. и лишаване от право да заема длъжност на кораб за срок от 5 години.
  (3) Капитан на кораб, който наруши правилата за предпазване от сблъскване, правилата за крайбрежното плаване, правилата за плаване по река Дунав или за плаване в акваторията на пристанищата, се наказва с глоба от 50 до 250 лв.
  Чл. 381. (1) Който наруши други разпоредби на този кодекс, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 20 до 500 лв.
  (2) Който не изпълни или наруши законно разпореждане на Изпълнителна агенция ‘‘Морска администрация”, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 10 до 250 лв.
  Чл. 382. (1) Който не изпълни или наруши изискванията на чл. 363а, т. 1, 3,4 и 5, се наказва с глоба от 1000 до 2500 лв.
  (2) Който не изпълни или наруши изискванията на чл. 363а, т. 2 и 8, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
  (3) Който не изпълни или наруши изискванията на чл. 363а, т. 6 и 7, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв.
  Чл. 383. (1) За маловажни случаи на нарушение на разпоредбите на този кодекс може да се налага глоба с фиш от 10 до 50 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни за самоличността на служителя, който е наложил глобата, за самоличността на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, който е наложил глобата, и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща за изпълнение на съответната служба съгласно Закона за събиране на държавните вземания. На нарушителя се дава копие от фиша, за да може да заплати глобата доброволно в съответната община по местоживеене.
  (2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение, размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.
  Чл. 384. (1) Установяването на нарушенията и налагането на наказанията по този Кодекс се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (2) Нарушенията на този кодекс се установяват с актове, които се съставят от инспекторите на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, акт се съставя и при писмено уведомяване на Изпълнителна агенция
  „Морска администрация” от капитана на кораба за извършени по време на плаване от членове на екипажа нарушения.
  (3) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация” или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (4) Срокът по чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания започва да тече от завръщането на нарушителя в Република България.”
  §161. Заглавието “Допълнителна разпоредба” се заменя с “Допълнителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 161, който става § 189.
  §162. В Допълнителните разпоредби се създава §1а:
  “§ 1а. По смисъла на този кодекс:
  1. “Риболовен кораб” е плавателен съд, който е оборудван и се използва с
  търговска цел за улов или за улов и преработка на риба или други рибни ресурси.
  2. “Пътнически кораб” е всеки кораб, включително високоскоростен плавателен съд, по смисъла на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот по море (SOLAS), който превозва повече от 12 пътници.
  3. “Лишаване от право да упражнява дейността си в съответствие със заеманата от него длъжност” на морско лице е ограничаване на правата по смисъла на чл. 16 от Закона за административните нарушения и наказания.
  4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание глоба за същото по вид нарушение, а в случаите, когато на нарушителя е наложено наказание временно лишаване от право да упражнява определена професия - в едногодишен срок от датата на изтърпяване на това наказание.
  5. “Една морска миля” е 1852 м.
  6. "Крайбрежно плаване" е плаване в териториалните води на Република Бьлгария.
  7. “Стъкмяване” е оборудване на кораба с изискващите се за него технически средства, горива и материали, както и надлежното му комплектуване с екипаж с оглед осигуряване опазването на човешкия живот по море и надеждния превоз на товари и пътници.
  8. “Демюрейдж” е парично възмездяване за престоя на кораба при товарно- разтоварни операции повече от времето, предвидено в договора за превоз по море.
  9. “Морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност на кораб или на брега, свързана с корабоплаването или с контрола върху корабоплаването.
  10. “Газене” е разстоянието от повърхността на водата до най-ниската точка на кораба.
  11. “Сървейър” е квалифицирано лице, упълномощено да извършва прегледи и освидетелстване на кораб или товар.
  12. “Мореходност” е годност на кораба да плава безопасно в определен географски район и да извършва дейността, за която е предназначен.
  13 “Договор за обществена услуга” е договор, сключен между компетентните власти и превозвач за предоставяне на транспортни услуги в
  съответствие с потребностите на пазара.
  14. “Сериозно затруднение на пазара” е налице при възникване на заплаха за финансовото състояние на значителен брой превозвачи, извършващи речен и морски превоз, свързано с траен излишък на предлагане на транспортни услуги спрямо търсенето на клиентите, и предвижданията не сочат съществени и трайни подобрения.
  15. “Каботажни превози” е вътрешен превоз на пътници и товари между пристанища, разположени на територията на Република България, от превозвач, регистриран в друга държава.
  16. “Задължение за извършване на обществена услуга” е задължението на превозвач да прилага цени и условия, които са в разрез с търговския му интерес, но са определени от компетентни органи по съответния ред, съгласно действащото законодателство.
  17. ”Корабособственик” е собственик на плавателно средство, посочен като такъв в регистъра на корабите.
  18. ”Беърбоут чартьор” е лице, наело кораб за определен срок по договор за беърбоут чартър.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §162 се правят следните изменения:
  1. Текстът на новия §1а в Допълнителните разпоредби да стане текст на
  нов §2.
  2. В новия §2 на Допълнителните разпоредби се създава нова т. 1 със следното съдържание:
  “1. “Кораб” по смисъла на този кодекс е всеки плаващ обект, вписан по надлежния ред в регистъра на корабите. ”
  3. Точки 1, 2, 3 и 4 стават съответно точки 2, 3, 4 и 5;
  4. Точки 5, 10 и 12 отпадат, а точки 11, 13 и 14 стават съответно точки 1, 12 и 13;
  5. Текстът на т. 9 се изменя така:
  “9. “Морско правоспособно лице ” е физическо лице, заемащо длъжност на кораб или на брега, свързана с корабоплаването или с контрола върху него и притежаващо корабоводителска или техническа правоспособност, съответстваща на отговорностите и изискванията за заеманата длъжност. ”
  6. Създава се нова т. 10 със следното съдържание:
  “10. “Лоцман (щурман) ” е морско лице с познания за корабоплавателните условия по река Дунав и притежаващо необходимата квалификация да води кораба през определени участъци от реката. ”
  7. Създават се нови т.14, 15, 16, 17 и 18 със следното съдържание:
  “14. “Сериозна опасност” е заплаха за здравето и живота на хората, намиращи се на борда на оказващ помощ кораб и за целостта на самия кораб, която би довела до масови, трайни или непоправими щет.;
  15. “Състав” означава влачен или тласкан състав от кораби или бордово свързана група;

  16. “Бордово свързана група ” означава свързани борд до борд кораби, при което нито един от тях не се намира пред или след кораба, осигуряващ
  движението на групат.;
  17. “Каботажно плаване” е крайбрежно плаване за осъществяване на превози между пристанищата на страна (държава );
  18. “Воден стоеж” е нивото на водната повърхност на река, езеро или море, измерено в определени моменти от денонощието по височината на водния стълб във водомерен пост, отнесено към нулата на водоотчета (водомерния пост) ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 6 и т. 7 ( в частта й за създаване на нови точки 14 и 18) , а останалите се оттеглиха.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  §162, в Допълнителните разпоредби се създават точки 19 и 20:
  “19. “Общо морско начинание” е налице, когато един или повече плавателни съдове влачат или тласкат друг съд, при условие, че извършват .^пърговска дейност, а не спасителна операция.
  20. “имущество, участващо в общото морско начинание” са “кораба, стоката и наелата ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Благой Димитров:
  В §162 се правят следните допълнения:
  1. “Кораб” е всяко плавателно средство или каквото и да е друго съоръжение, способно да плава.
  2. “Специален кораб” означава кораб употребяван за научни, учебни, културни, спортни, противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за пилотаж, за упражняване на надзор, за разбиване на ледове, за търсене и
  спасяване, за ликвидация на последствия и щети от погинало имущество.
  3. “Имущество” означава всяко имущество по море, което не е прикрепено трайно към брега, включително и попаднало в опасност наело и такса за превоз на пътници.
  4. “Потънало имущество” означава напълно или частично потънало или заседнало имущество (кораб, част от кораб, предмет от корабно стъкмяване), товари иили друго имущество, намиращо се трайно на морското или речно дъно
  или изхвърлено на брега.
  5. “Платформи и сондажни единици ” означава подвижни или неподвижни платформи, намиращи се в открито море сондажни единици, когато тези платформи или единици са на място, заети с изследване, разработване и добив на минерални ресурси.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и 4 и не подкрепя предложенията по т. 1,3 и 5.
  Предложение на н.п. н.п. Ангел Найденов и Любомир Пантелеев

  По §162, в т. 12 да се използва международно приета дефиниция за “мореходност
  _ Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 162, който става § 190 да придобие следната подобрена редакция:
  § 190. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:
  “§1а. По смисъла на този кодекс:
  1. “Риболовен кораб” е плавателен съд, който е оборудван и се използва с търговска цел за улов или за улов и преработка на риба или други рибни ресурси;
  2. “Пътнически кораб” е всеки кораб, включително високоскоростен плавателен съд, по смисъла на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот по море (SOLAS), който превозва повече от 12 пътници;
  3. “Лишаване от право да упражнява дейността си в съответствие със заеманата от него длъжност” на морско лице е ограничаване на правата по
  смисъла на чл. 16 от Закона за административните нарушения и наказания;
  4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание глоба за същото по вид нарушение, а в случаите, когато на нарушителя е наложено наказание временно лишаване от право да упражнява определена професия - в едногодишен срок от датата на изтърпяване на това наказание;
  5. “Една морска миля” е 1852 м;
  6. "Крайбрежно плаване" е плаване в териториалните води на Република България;
  7. “Стъкмяване” е оборудване на кораба с изискващите се за него технически средства, горива и материали, както и надлежното му комплектуване с екипаж с оглед осигуряване опазването на човешкия живот по море и надеждния превоз на товари и пътници;
  8. “Демюрейдж” е парично възмездяване за престоя на кораба при товарно- разтоварни операции повече от времето, предвидено в договора за превоз по море;
  9. “Морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност на кораб или на брега, свързана с корабоплаването или с контрола върху корабоплаването.
  10. “Газене” е разстоянието от повърхността на водата до най-ниската точка на кораба;
  11. “Сървейър” е квалифицирано лице, упълномощено да извършва прегледи и освидетелстване на кораб или товар;
  12. “Военни превози” са превозите с нетърговска цел, на военни товари, техника или войски за нуждите на отбраната;
  13. “Добра репутация” е търговска репутация, доказана с препоръки от постоянни партньори или браншови организации, в които превозвачът членува, а ръководителите на транспортната дейност не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват съответната дейност;

  14. “Финансова стабилност” означава, че превозвачът разполага с достатъчно ресурси, с които да гарантира нормалното стартиране и
  -функциониране на транспортното предприятие;
  15. “Професионална компетентност на превозвача” означава, че лицата, които постоянно ръководят транспортната дейност на превозвача, имат необходимите познания и квалификация, изискващи се по действащото законодателство и международните договори, по които Република България е страна;
  16. ’’Мореходност” е комплексно качество на кораба да плава в определените му за плаване райони и метеорологични условия, както и да извършва навигационните си функции и дейността, за която е предназначен, без да се излага на опасност превозвания товар или живота на екипажа и пътниците;
  17. “Беърбоут чартър” е договор за наемане на кораб за уговорен период от време, по силата на който, наемателят получава пълни права на владение и контрол върху кораба, включително правото да назначава капитан л екипаж на кораба за целия период на наемане;
  18. “Произшествия” са аварийни случаи или други събития, свързани с кораб, с член на екипажа или пътниците му, довели до корабокрушение, човешки жертви, тежки или средни телесни повреди, сблъскване, пожар, взрив, засядане, допиране до дъното, повреди по корпуса, надстройките и механизмите, замърсяване на околната среда и други;
  19. “ Установени в България” са:
  а) физическите лица, чужденци от страна-членка на Европейския съюз, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България;
  б) до датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз, физическите лица, чужденци от страна-членка на Европейския съюз, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Република България, с разрешение за осъществяване на тейност по трудово правоотношение, издадено от Министерство на труда и
  социалната политика;
  в) юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон;
  20. “Договор за обществена услуга” е договор, сключен между компетентните власти и превозвач за предоставяне на транспортни услуги в съответствие с потребностите на пазара;
  21. “Сериозно затруднение на пазара” е налице при възникване на заплаха за финансовото състояние на значителен брой превозвачи, извършващи речен и морски превоз, свързано с траен излишък на предлагане на транспортни услуги спрямо търсенето на клиентите, и предвижданията не сочат съществени и трайни подобрения;
  22. “Каботажни превози” е вътрешен превоз на пътници и товари между пристанища, разположени на територията на Република България, от превозвач, регистриран в друга държава;
  23. “Задължение за извършване на обществена услуга” е задължението „а превозвач да прилага цени и условия, които са в разрез с търговския му
  интерес, но са определени от компетентни органи по съответния ред, съгласно действащото законодателство;
  _ 24. ’’Корабособственик” е собственик на плавателно средство, посочен
  като такъв в регистъра на корабите;
  25. ’’Беърбоут чартьор” е лице, наело кораб за определен срок по договор за беърбоут чартър;
  26. „Лоцман” е морско лице с познания за корабоплавателните условия по река Дунав и притежаващо необходимата квалификация да води кораба през определени участъци от реката;
  27. “Сериозна опасност” е заплаха за здравето и живота на хората, намиращи се на борда на оказващ помощ кораб и за целостта на самия кораб, която би довела до масови, трайни или непоправими щети.;
  28. “Воден стоеж” е нивото на водната повърхност на река, езеро или море, измерено в определени моменти от денонощието по височината на водния стълб във водомерен пост, отнесено към нулата на водоотчета (водомерния пост);
  _ 29. “Общо морско начинание” е налице, когато един или повече
  плавателни съдове влачат или тласкат друг съд, при условие, че извършват търговска дейност, а не спасителна операция;
  30. “Имущество, участващо в общото морско начинание” са “кораба, стоката и навлото”;
  31. “Специален кораб” означава кораб употребяван за научни, учебни, културни, спортни, противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за пилотаж, за упражняване на надзор, за разбиване на ледове, за търсене и спасяване, за ликвидация на последствия и щети от погинало имущество;
  32. “Потънало имущество” означава напълно или частично потънало или заседнало имущество (кораб, част от кораб, предмет от корабно стъкмяване), товари иили друго имущество, намиращо се трайно на морското или речно дъно или изхвърлено на брега;
  §163. В Преходните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата “Преходни” се добавят “и заключителни”.
  2. Създава се нов § 2:
  “§2. Българските кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трябва да са снабдени с акт за националност до 31 декември 2004 г.”.
  3. Създава се § 3:
  “§3. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и 4, чл. 76, чл.33, ал. 2 и чл.88, ал. 2 влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.”
  4. Досегашният § 2 става § 4.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  В §163 в Преходните и заключителни разпоредби се правят следните 'менения:
  1. §3 се изменя така:

  “§3. Разпоредбите на чл.6, ал.3 и 4, чл.11, чл.37, ал.2, чл. 75, буква ”б”, чл. 79, ал.2, чл. 85, чл.89, ал.3 и чл.100, влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз. ”
  2. Създават се нови §5 и 6 със следното съдържание:
  ‘‘§5. Настоящият Кодекс на търговското корабоплаване отменя изцяло Указа за търговското корабоплаване от 1953 г., изм. 1970 г., изм. 1991г.
  §6. В срок до 3 месеца от влизане в сила на Кодекса за търговското корабоплаване, да се издаде Наредба за компетентност на морските лица и Устройствени правилници на морската и речна администрации, приведени в съответствие с този кодекс. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, а по т. 2 се
  оттегли.
  Предложение на н.п. н.п. Йордан Мирчев и Стефан Минков:
  В § 163, т. 3, § 3 се изменя така:
  “§ 3. Разпоредбите на чл.6, ал.3 и 4, чл.6в, чл.7б, чл.28, т.5, чл.33, ал.2 и ЧЛ.88, ал.2 влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 163, който става §191:
  § 191. В Преходните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата “Преходни” се добавя “и заключителни”.
  2. Създават се § 2 и 3:
  “§ 2. Българските кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трябва да са снабдени с акт за националност до 31 декември 2004 г.
  - § 3. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и 4, чл. 7а, чл. 33, ал. 2 и чл. 88, ал. 2
  влизат в сила от 1 януари 2007 г. ”
  4. Досегашният § 2 става § 4.
  §164. Навсякъде в кодекса думата “мореплаване” се заменя е “корабоплаване”, думата “хранение” - със “съхраняване”, думата “отстъпи” се заменя с “развали”, и думите “ териториални води” се заменят с “териториално море”.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  Текстът на §164 се изменя така:
  “§164. Навсякъде в този кодекс: думата “мореплаване” се заменя с думата “корабоплаване”, думата “хранение” - със “съхраняване”, думата “съглашение” - с “договор”, думата “отстъпи” - с “развали”, думите “Държавна инспекция по корабоплаване ” се заменят с “Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация ”. ”
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага § 164, който става § 192 да придобие следното съдържание:
  § 192. Навсякъде в кодекса:
  1. думите “мореплаване” и ’’мореплаването” се заменят съответно с “ корабоплаване” и “корабоплаването”;
  2. думите “хранение” и “хранението” се заменят съответно със “съхраняване” и “съхраняването”;
  3. думите “отстъпи от” и “отстъпи от него” се заменят съответно с “развали” и “го развали”;
  4. думите “териториални води”, “териториалните води”, “вътрешни и териториални води”, “вътрешни или териториални води”, “вътрешни или в териториални води”, “вътрешните или териториални води” се заменят съответно с “териториално море”, “териториалното море”, “вътрешни води и ^териториално море”, “вътрешни води или териториално море”, “ вътрешни води или в териториално море”, “вътрешните води или териториалното море”.
  Комисията предлага да се създаде нов § 193 със следното съдържание:
  § 193. Всички текстове на Кодекса се номерират съгласно Закона за нормативните актове.
  §165. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 54:
  а) в ал. 1 текстът след думите "морската среда" се заменя с "териториалните звена на Изпълнителна агенция “Морска администрация” към министъра на транспорта и съобщенията могат да предприемат съответни действия, включително";
  б) алинея 2 се изменя така:
  “(2) Министерството на вътрешните работи. Министерството на отбраната. Министерството на околната среда и водите или друга компетентна администрация при необходимост оказва съдействие на органа по ал. 1
  2. В чл. 56:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създават се ал. 2, 3 и 4;
  “(2) Изпълнителна агенция “Морска администрация” разработва национален авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море и река Дунав, който след съгласуване със заинтересуваните ведомства се одобрява от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет.
  (3) Компетентен орган за подготовката и борбата с нефтени разливи е Изпълнителна агенция “Морска администрация”, която упражнява контрол върху готовността на пристанищните оператори за борба с нефтените разливи.

  (4) Изпълнителна агенция “Морска администрация” предлага на комисията по ал. 2 да отправи искане до международни организации и държави за оказване на _10мощ при борба с нефтени разливи в българските морски пространства, както и да окаже такава помощ при поискване от съседни държави.”
  3. В чл. 59 след думите "черноморска държава" се добавя “Изпълнителна агенция “Морска администрация” подготвя и изпраща съобщение до Министерството на външните работи за уведомяване по дипломатически път”.
  4. Създава се чл. 60а:
  “Чл. 60а. (1) Министърът на транспорта и съобщенията чрез Изпълнителна агенция “Морска администрация” осъществява в пристанищата за обществен транспорт, в рибарските, яхтените и пристанищата със специално предназначение контрол върху чуждестранните кораби за съответствие с изискванията на приложимите към тях международни норми.
  (2) Контролът по ал. 1 се осъществява по ред, определен в международните договори, по които е Република България е страна.
  (3) Изпълнителна агенция “Морска администрация” извършва проверка на _те по-малко от 25 на сто от броя на корабите, посещаващи българските пристанища.
  5. В чл. 61, ал. 1 се изменя така:
  "(1) Навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море се осъществява от Министерството на отбраната, а във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата - от Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”.”
  6. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) Измененията в навигационната обстановка във вътрешните морски води, в териториалното море, както и в изключителната икономическа зона се обявяват в "Известия до мореплавателите", издавани от хидрографската служба на Военноморските сили.”;
  б) създава се ал. 2:
  “(2) “Известия до мореплавателите" по ал. 1 се излъчват чрез техническите средства на националната част от световната морска система за бедствие и безопасност.”
  7. Създава се чл. 65а:
  "Чл. 65а. (1) Задълженията на Република България по организацията и осигуряването на комуникациите на националната част от Световната морска система за бедствие и безопасност се осъществяват от Министерството на транспорта и съобщенията.
  (2) Изпълнителна агенция “Морска администрация” организира изграждането, поддръжката и експлоатацията на системата по ал.1 и предоставя информация на участниците в корабоплаването.”
  8. В чл. 82, ал. 2 се отменя.
  9. В чл. 84, ал. 3 се отменя.
  10. В чл. 85, ал. 2 се отменя.
  11. В чл. 103, ал. 5 се изменя така:
  “(5) В черноморските пристанища за обществен транспорт, в рибарските, яхтените и пристанищата със специално предназначение Изпълнителна агенция

  “Пристанищна администрация” събира светлинни такси в размери и по ред, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната. Петнадесет процента от събраните такси се превеждат на Министерството на отбраната.”
  Комисията предлага § 165 на вносителя да отпадне, тъй като текстовете следва да бъдат отразени в предстоящото изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  I. По §165, е Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ЧЛ.56:
  а) ал.2 се изменя така:
  “(2) Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация ” разработва национален авариен план за борба с нефтените разливи в Черно море, а за река Дунав - съвместно с Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав Този план, след съгласуване със заинтересуваните ведомства, се одобрява от постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет. ”
  б) ал.3 се изменя така:
  “(3) Компетентни органи за подготовката и борбата с нефтени разливи са Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация” и Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”, които упражняват съвместен контрол върху готовността на пристанищните оператори за борба с нефтените разливи. ”
  в) ал.4 се изменя така:
  “(4) Изпълнителна агенция “Морска и речна администрация” и .^изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” предлагат на комисията по ал.2 да отправи искане до международни организации и държави за оказване на помощ при борба с нефтени разливи в български териториални води, както и да окаже такава помощ при поискване от съседни държави. ”
  2. В ЧЛ.61, ал.1 се изменя така:
  “(1) Навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море се осъществява от Министерството на отбраната, в българския участък на река Дунав - от Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”, а във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата — от Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация ”. ”
  Предложението се оттегли, тъй като текстовете следва да бъдат отразени в предстоящото изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  §166. В чл. 126а, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс се създава буква “м”:
  “м) по искове по чл. 302 и 306 от Кодекса на търговското корабоплаване.”
  Предложение на н.п. н.п. Анели Чобанова и Йордан Мирчев
  §166 отпада.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 166, който става § 194 и предлага § 194 да придобие следната редакция:
  § 194. В чл. 126а, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс се създава буква “р”:
  “р) по искове по чл. 302 и 306 от Кодекса на търговското корабоплаване.”
  Форма за търсене
  Ключова дума