Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
09/09/2003 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 29. 09. 2002 г.
  част втора
  второ гласуване
  Доклад
  част втора
  второ гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 29. 09. 2002 г.
  ПРОЕКТ
  ЗАКОН
  за далекосъобщенията
  Глава единадесета
  ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА
  ИНФРАСТРУКТУРА
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В наименованието на Глава единадесета думата “далекосъобщителната” се заменя с “далекосъобщителна
  Комисията подкрепя предложението и предлага Глава единадесета да
  придобие следното заглавие:
  "ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА
  ИНФРАСТРУКТУРА"
  Раздел I
  Изграждане на далекосъобщителна инфраструктура
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел I.
  Чл. 170. (1) Изграждането на далекосъобщителната инфраструктура се
  извършва по реда на този закон, на Закона за устройство на територията и при
  спазване изискванията на нормативните актове по строителството и правилата за контрол и приемане на строителните и монтажните работи.
  (2) Правилата за изграждане на далекосъобщителни мрежи и съоръжения, включително изискванията за безопасност, се уреждат с наредба на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (3) По време на строителство на далекосъобщителните мрежи и съоръжения операторите предприемат мерки за защита на околната среда, недопускане на щети или тяхното ограничаване и недопускане на затруднения при ползването на имотите по предназначение по време на работите.
  (4) След завършването на дейностите по ал. 3 операторите отстраняват за своя сметка всички нанесени щети.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, 3 и 4 думите "строителство", "работи" и "дейности" да се заменят с ду мата "изграждане".
  2. В ал. 4 в края на изречението се поставя запетая и се добавя "ако има такива".
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 170 се създава нова ал. 5:
  "(5) Далекосъобщителната инфраструктура включва строителна инфраструктура и техническа инфраструктура ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “далекосъобщителната” се заменя с
  “далекосъобщителна ”.
  2. В ал. 2 думата “наредба ” се заменя с “наредби
  3. В ал. 3 думата “далекосъобщителните ” се заменя с
  “далекосъобщителни ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 170, който става чл. 167 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 167. (1) Изграждането на далекосъобщителна инфраструктура се извършва по реда на този закон, на Закона за устройство на
  2  територията и при спазване изискванията на нормативните актове по строителството и правилата за контрол и приемане на строителните и монтажните работи.
  (2) Правилата за изграждане на далекосъобщителни мрежи и съоръжения, включително изискванията за безопасност, се уреждат с наредби на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (3) По време на строителство на далекосъобщителни мрежи и съоръжения операторите предприемат мерки за защита на околната среда, недопускане на щети или тяхното ограничаване и недопускане на затруднения при ползването на имотите по предназначение по време на работите.
  (4) След завършването на дейностите по ал. 3 операторите отстраняват за своя сметка всички нанесени щети.
  (5) Изградената от далекосъобщителен оператор далекосъобщителна инфраструктура е негова собственост.”
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Създава се чл. 170а:
  “Чл. 170а. Изградената от обществен оператор далекосъобщителна инфраструктура е негова собственост
  Комисията подкрепя предложението - текстът му се съдържа в чл. 167.
  Комисията предлага да се създаде нов чл. 168 със следното съдържание:
  “Чл. 168. (1) Когато изграждането или разширението на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения се извършва върху земя - частна държавна собственост или частна общинска собственост, компетентните държавни или общински органи по предложение на министъра на транспорта и съобщенията учредяват на обществените далекосъобщителни оператори възмездно право на строеж върху имотите без търг или конкурс.
  (2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 е невъзможно, мрежите и съоръженията се изграждат в поземлени имоти - собственост на физически и юридически лица.”
  Чл. 171. (1) Операторите създават и поддържат специализирани карти, регистри, и при възможност, информационни системи за изградената от тях далекосъобщителна инфраструктура.
  (2) Копия от специализираните карти и данни от регистрите и информационните системи по ал. 1 се представят в Агенцията по кадастъра.
  (3) Съдържанието на специализираните карти и регистри и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра
  3  на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 171, който става чл. 169.
  Чл. 172. В проектите на сградите се предвижда изграждането на канали за кабели, осигуряващи достъп до далекосъобщителните мрежи, които се изграждат едновременно със сградата.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 112 да се измени така:
  "Чл. 172. (1) Когото изграждането или разширението на
  далекосъобщителните мрежи и съоръжения по ал. 1 е върху земя - частна държавна собственост или частна общинска собственост, компетентните държавни ши общински органи по предложение на министъра на транспорта и съобщенията учредяват на обществените далекосъобщителни оператори възмездно ши безвъзмездно право на строеж върху земята без търг ши конкурс.
  (2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 е върху земя - частна собственост, собственикът на земята може да я прехвърли ши да учреди възмездно право на строеж в полза на съответния обществен оператор."
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текста му се съдържа в чл. 168.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 172 думата ''сградата" в края на текста се заменя със "сградите".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 172 се изменя така:
  "Чл. 172. Подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения се проектират и изграждат в държавни и общински поземлени имоти. Когато това е невъзможно мрежите и съоръженията се изграждат в поземлени имоти - собственост на физически и юридически лица. ”
  Комисията подкрепя предложението, като текста му се съдържа в чл. 168.
  Комисията предлага чл. 172, който става чл. 170 да придобие следната подобрена редакция:
  4  “Чл. 170. В проектите на сградите се предвижда изграждането на канали за кабели, осигуряващи достъп до далекосъобщителните мрежи, които се изграждат едновременно със сградите.”
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се чл. 172а:
  “ Чл. 172а. В проектите на сградите се предвижда изграждането на канали за кабели, осигуряващи достъп до далекосъобщителните мрежи, които се изграждат едновременно със сградите. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текста му се съдържа в чл. 170.
  Раздел II
  Съгласуване извършването на строителни работи
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  Заглавието на Раздел II, Глава XI да се измени така: "Съгласуване на строителни работи е имоти, където са изградени/положени далекосъобщителни мрежи и съоръжения".
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел II.
  Чл. 173. (1) Всяко лице, което предприема строителни работи в поземлени имоти - публична държавна или общинска собственост, е длъжно предварително да поиска писмена информация от съответните служби по кадастъра за разположението на далекосъобщителните мрежи и съоръжения в района на работите и да уточни начина на опазването им с операторите - техни собственици. Исканата информация се предоставя в 14-дневен срок.
  (2) Процедурата по ал. 1 не се прилага при спешни работи за отстраняване на последиците от аварии и природни бедствия. В тези случаи извършващият е длъжен незабавно да уведоми съответните оператори.
  (3) В случаите, когато с оглед на предстоящите работи се налага изместване на далекосъобщителни мрежи и съоръжения, лицата по ал, 1 договарят изместването с далекосъобщителните оператори преди извършването на строителните работи. Изместването се извършва по реда на Закона за устройство на територията.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 173 се изменя така:
  "Чл. 173. (1) Всяко лице, което предвижда да извършва строителни работи в поземлени урегулирани и неурегулирани имоти е длъжно предварително да
  5  поиска писмена информация от съответните служби по кадастъра за разположението на далекосъобщителните мрежи и съоръжения в района на работите и да уточни начина на опазването им с операторите - техни собственици. Исканата информация се предоставя в 14-дневен срок.
  (2) Лицето по ал. 1 е длъжно да уведоми операторите на далекосъобщителни мрежи и съоръжения за строителните работи в 14- дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и съгласува начина на опазването им с операторите.
  (3) Процедурата по ал. 2 не се прилага при спешни работи за отстраняване на последиците от аварии и природни бедствия. В тези случаи извършващият е длъжен незабавно да уведоми съответните оператори.
  (4) В случаите, когото с оглед на предстоящите строителни работи се налага изместване на далекосъобщителни мрежи и съоръжения, заинтересованите лица договарят срокове и условия за изместването преди извършването на строителните работи. Изместването се извършва по реда на Закона за устройство на територията.
  (5) В случай че поради изпълнено впоследствие строителство се наложи част от обществена далекосъобщителна мрежа да бъде защитена с допълнителни съоръжения, то разходите по тази защита се поемат от собственика (ползвателя) на имота. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 173, който става чл. 171 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 171. (1) Всяко лице, което предвижда да извършва строителни работи в урегулирани и неурегулирани поземлени имоти е длъжно предварително да поиска писмена информация от съответните служби по кадастъра за разположението на далекосъобщителни мрежи и съоръжения в района на работите. Исканата информация се предоставя в 14-дневен срок.
  (2) Лицето по ал. 1 е длъжно да уведоми операторите на далекосъобщителни мрежи и съоръжения за строителните работи в 14- дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и съгласува начина на опазването им с операторите.
  (3) Процедурата по ал. 2 не се прилага при спешни работи за отстраняване на последиците от аварии и природни бедствия. В тези случаи извършващият е длъжен незабавно да уведоми съответните оператори.
  (4) Когато се налага изместване на далекосъобщителни мрежи и съоръжения във връзка с предстоящите строителни работи по ал. 1, заинтересованите лица договарят условията за изместването преди извърщването на строителните работи. Изместването се извършва по
  б  реда на Закона за устройство на територията при постигнато споразумение.
  (5) Когато след извършеното строителство по ал. 4 се наложи част от обществена далекосъобщителна мрежа да бъде защитена с допълнителни съоръжения, разходите по тази защита се поемат от лицето, по чието искане е извършено строителството.”
  Чл. 174. (1) При издаване на визи за проекти за строителство в поземлени имоти по чл. 173, ал. 1, в които вече има изградени мрежи и съоръжения, съответните органи вземат под внимание тяхното разположение и технически параметри.
  (2) В случай че поради изпълнено впоследствие строителство се наложи част от обществена далекосъобщителна мрежа да бъде снабдена със защитни средства, разходите по тази защита се поемат от собственика (ползвателя) на имота.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 174 се изменя така:
  “Чл. 174. В случай че заинтересованите лица по чл. 173, ал. 4 не постигнат споразумение, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда по местонахождение на имота. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 174, който става чл. 172 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 172. При издаване на визи за проекти за строителство в поземлени имоти, в които вече има изградени далекосъобщителни мрежи и съоръжения, съответните органи вземат под внимание тяхното разположение и технически параметри.”
  Чл. 175. Когато лице, в чийто частен урегулиран поземлен имот са изградени обществени мрежи или съоръжения, поиска да извърши преустройство или ново строителство, то е длъжно да уведоми писмено далекосъобщителния оператор, ако това налага изместване на съоръжението. Далекосъобщителният оператор извършва изместването за своя сметка в срок и по начин, договорени с лицето.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  Член 175 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  7  В чл. 175, изречение второ добива вида: “Изместването се извършва в срок и по начин, договорени между лицето и далекосъобщителния оператор. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текста му се съдържа в чл. 171.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 175 се изменя така:
  “Чл. 175. При издаване на визи за проекти за строителство в неурегулирани поземлени имоти по чл. 173, ал. 1, в които вече има изградени мрежи и съоръжения, съответните органи вземат под внимание тяхното разположение и технически параметри. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текста му се съдържа в чл. 172 .
  Предложение от и. п. Йордан Мирчев
  Създава се чл. 175а:
  “Чл. 175а. (1) Съгласуването на идейните инвестиционни проекти и разрешенията за строеж на обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения с обхват и значение за една община се предоставят от кмета на съответната община, за мрежи и съоръжения с обхват и значение за повече от една община - от областния управител, въз основа на становище на областния експертен съвет, а за мрежи и съоръжения с национален обхват и значение - от министъра на регионалното развитие и благоустройството, въз основа на становище на националния експертен съвет.
  (2) Дейностите по ал. 1 се извършват по условия и ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) Комисията по регулиране на съобщенията, сътрудничи при провеждане на дейностите по ал. 1 на операторите, лицензирани да изграждат, поддържат и използват обществени далекосъобщителни мрежи. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов чл. 173 със следното съдържание:
  “Чл. 173. (1) Съгласуването на идейните инвестиционни проекти и разрешенията за строеж се предоставят:
  1. от кмета на съответната община за обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения с обхват и значение за една община;
  8  2. от областния управител, въз основа на становище на областния експертен съвет за обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения с обхват и значение за повече от една община ;
  3. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, въз основа на становище на националния експертен съвет за обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения с национален обхват и значение.
  (2) Дейностите по ал. 1 се извършват по условия и ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) Комисията по регулиране на съобщенията сътрудничи при провеждане на дейностите по ал. 1 на далекосъобщителните оператори.”
  Раздел III
  Право на преминаване
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел III.
  Чл. 176. (1) Когато е необходимо изграждането на нови и/или развитието на съществуващи обществени мрежи и съоръжения да се извършва в поземлени имоти - държавна или общинска собственост, общественият оператор, който осъществява далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа, има право на преминаване, като съответните държавни или общински органи с разрешение определят конкретните параметри за реализирането му.
  (2) Когато е необходимо изграждането на нови и/или развитието на съществуващи обществени мрежи и съоръжения да се извършва в поземлени имоти - частна собственост, операторът по ал. 1 има право да премине, като условията за реализиране правото на преминаване през имота се договарят със собственика му.
  (3) Операторът по ал. 1 обезщетява собственика за всички щети, причинени в имота му във връзка с извършените от него работи, и възстановява за своя сметка състоянието на имота в съответствие с неговото предназначение или обичайното му използване.
  (4) Ако страните не постигнат споразумение при реализиране правото на преминаване по ал. 2, спорът може да се отнесе за решаване от съда.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 176, ал. 1 и 2 след думата " развитието" да се добави "и поддръжката ".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. Иван Иванов
  В чл. 176 се създава нова ал. 5:
  9  “(5) Всяко лице, което предприема строителни работи в поземлен имот частна собственост, може да ги осъществи само след подписване на нотариално заверен договор със собственика на имота и вписването му към службата по вписванията на Районния съд
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 116 се изменя така:
  “Чл. 176. (1) Когато е необходимо изграждането на нови и/или развитието на съществуващи обществени мрежи и съоръжения да се извършва в поземлени урегулирани и неурегулирани имоти — публична или частна държавна или публична или частна общинска собственост, общественият оператор, който осъществява далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа, има право на преминаване, като съответните държавни или общински органи с разрешение определят конкретните параметри за реализирането му.
  (2) Когато правото на преминаване по реда на ал. 1 е невъзможно, операторите на обществени мрежи и съоръжения имат право на преминаване в поземлени имоти - собственост на физически и юридически лица само след писмено съгласие на страните.
  (3) Операторите и собствениците на имоти по ал. 2 договарят срокове и условия за реализация на правото на преминаване, за да не се затрудняват или влошават условията за ползване на поземления имот. В случай че заинтересованите лица не постигнат съгласие, спорът може да се отнесе за решаване от съда по местонахождение на имота.
  (4) Строителните работи започват след сключване на договора по ал. 3 или след влизане в сила на съдебното решение.
  (5) Операторът по ал. 1 обезщетява собственика за всички щети, причинени в имота му във връзка с извършените от него работи, включително възстановява за своя сметка състоянието на имота в съответствие с неговото предназначение или обичайното му използване. Спорове относно размера на обезщетението не спират изпълнението на строителните работи. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 176, който става чл. 174 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 174. (1) Когато е необходимо изграждането или разширението или поддържането на съществуващи обществени мрежи и съоръжения да се извършва в урегулирани и неурегулирани поземлени имоти — публична или частна държавна или публична или частна общинска собственост, общественият оператор, който осъществява далекосъобщения чрез
  10  далекосъобщителна мрежа, има право на преминаване. Конкретните параметри за реализирането му се определят със заповед на областния управител, съответно на кмета на общината.
  (2) Когато правото на преминаване по реда на ал. 1 е невъзможно, операторите на обществени мрежи и съоръжения имат право на преминаване в поземлени имоти - собственост на физически и юридически лица.
  (3) Операторите и собствениците на имоти по ал. 2 писмено договарят срокове и условия за реализация на правото на преминаване, за да не се затруднява или влошава обичайното ползване на поземления имот.
  (4) Операторът по ал. 1 обезщетява собственика за всички щети, причинени в имота му във връзка с извършените от него работи, включително възстановява за своя сметка състоянието на имота в съответствие с неговото предназначение или обичайното му ползване.
  (5) Когато не е постигнато съгласие за правото на преминаване и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване се учредява със заповед на кмета на съответната община по реда на Закона за устройство на територията
  Чл. 177. (1) Упълномощени лица от далекосъобщителните оператори имат право да извършват дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на далекосъобщителните мрежи и съоръженията, в имотите, в които те са разположени.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да уведомяват собствениците или ползвателите на имотите по ал. 1 най-малко 24 часа преди извършването на дейностите по експлоатацията и поддръжката на далекосъобщителните мрежи и съоръженията в тези имоти.
  (3) Операторите възстановяват за своя сметка състоянието на имота в съответствие с неговото предназначение или обичайното му използване във връзка с дейностите по ал. 1, а когато това е невъзможно, обезщетяват собственика за всички щети, причинени в имота му.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 177, ал. 2 думите ”24 часа” да се заменят със ”72 часа”.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и ал. 2 думата “експлоатацията” се замества с “използването ”.
  2. В ал. 3 се създава изречение второ:
  11  “Спорове относно размера на обезщетението не спират изпълнението на дейностите по използването и поддръжката на далекосъобщителните мрежи и съоръженията. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 177, който става чл. 175 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 175. (1) Упълномощени лица от далекосъобщителните оператори имат право да извършват дейности, свързани с използването и поддържането на далекосъобщителните мрежи и съоръженията, в имотите, в които те са разположени.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да уведомяват собствениците или ползвателите на имотите по ал. 1 най-малко 24 часа преди извършването на дейностите по използването и поддържането на далекосъобщителните мрежи и съоръженията в тези имоти.
  (3) Операторите възстановяват за своя сметка състоянието на имота в съответствие с неговото предназначение или обичайното му ползване във връзка с дейностите по ал. 1, а когато това е невъзможно, обезщетяват собственика за всички щети, причинени в имота му. Спорове относно размера на обезщетението не спират изпълнението на дейностите по използването и поддържането на далекосъобщителните мрежи и съоръженията.”
  Раздел IV
  Право на ползване на техническата инфраструктура - публична
  собственост
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Думите “Раздел IV Право на ползване на техническата инфраструктура - публична собственост ” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението и предлага раздел IV и заглавието му да отпаднат.
  Чл. 178. (1) Обществените далекосъобщителни оператори имат право да ползват съществуващата техническа инфраструктура - публична държавна или общинска собственост - пътища, мостове, тунели, улици, тротоари и други с техните сервитутни ивици, за изграждане, разширение и експлоатация на далекосъобщителни мрежи и съоръжения в съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове при наличие на техническа и физическа възможност и след получаване на разрешение от органите, които ги стопанисват, като осигуряват техническа безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.
  12  (2) Когато след изграждането на далекосъобщителни мрежи и съоръжения се установи, че те пречат на разширението на елементи на съществуващата техническа инфраструктура, съответният собственик или ползвател уведомява обществените оператори, които изместват далекосъобщителните мрежи и съоръжения за своя сметка.
  (3) Когато даден участък на техническата инфраструктура загуби значението си на елемент от тази инфраструктура, операторът изгубва съответното право на ползване.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 178, ал. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 178 се изменя така:
  “Чл. 178. (1) Обществените оператори имат право да използват
  съществуващите пътища, железопътни линии, мостове, тунели, улици, тротоари и други с техните сервитутни ивици, за изграждане, разширение и използване на далекосъобщителни мрежи в съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове при наличие на техническа и физическа възможност и след получаване на разрешение от органите или лицата, които ги стопанисват, като осигуряват техническа безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.
  (2) Редът, по който обществените оператори осъществяват дейностите по ал. 1, се определя в съвместна наредба на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 178, който става чл. 176 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 176. (1) Обществените оператори имат право да използват пътища, железопътни линии, мостове, тунели, улици, тротоари и други с техните сервитутни ивици, за изграждане, разширение и използване на далекосъобщителни мрежи в съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове при наличие на техническа и физическа възможност и след получаване на разрешение от органите или лицата, които ги стопанисват, като осигуряват техническа безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.
  (2) Редът, по който обществените оператори осъществяват дейностите по ал. 1 се определя в наредба на министъра на транспорта и
  13  съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството”.
  Чл. 179. Изградените от обществените оператори надземни и подземни далекосъобщителни мрежи и съоръжения, необходими за осъществяване на дейността им, са тяхна собственост.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 179 след думата "съоръжения" да се добави "и прилежащата им технологична инфраструктура".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 179 след думата "съоръжения” се добавя "и друга техническа инфраструктура. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 179 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 179 да отпадне.
  Чл. 180. Редът, по който обществените далекосъобщителни оператори осъществяват дейностите по чл. 178, ал. 1, се определя в съвместна наредба на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 180 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 180 да отпадне.
  Раздел V
  Съвместно ползване на далекосъобщителни съоръжения и помещения
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Раздел V в Глава единадесета става раздел IV и заглавието му се изменя така:
  "Раздел IV "Съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали и кули ”.
  14  Комисията подкрепя предложението и предлага заглавието на Раздел V, който става Раздел IV да стане:
  " Раздел IV
  Съвместно ползване на помещения и съоръжения".
  Чл. 181. (1) Обществен оператор може да поиска съвместно ползване на съоръжения (канали, кули и други) и помещения на друг оператор на обществена мрежа. Условията и редът за съвместно ползване се договарят между операторите.
  (2) Обществени оператори със значително въздействие върху съответния пазар, както и обществени оператори, които имат задължение, предвидено в лицензията, за предоставяне на съоръжения и помещения за съвместно ползване, не могат да отказват искане за съвместно ползване, при наличие на техническа и физическа възможност.
  (3) Отказът за съвместно ползване по ал. 2 се мотивира.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 181, ал. 2 да се измени така:
  "(2) Операторите на фиксирани телефонни мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги и операторите, предоставящи услугата линии под наем със значително въздействие върху пазара не могат да отказват искане за съвместно ползване на съоръжения и помещения, при наличие на техническа и физическа възможност за това."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 181, ал. 2 се изменя така:
  "(2) Обществените оператори със значително въздействие върху съответния пазар, както и обществени оператори, които имат задължение, предвидено в лицензията, за предоставяне на съоръжения и помещения за съвместно ползване, могат да откажат искане за съвместно ползване, при липса на техническа и физическа възможност, ако искането е икономически необосновано или когато има други подходящи възможности".
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 181, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд ”.
  Предложението се оттегли.
  15

  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 181 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Обществен оператор може да поиска съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други на друг обществен оператор на мрежа. Условията и редът за съвместно ползване се договарят между операторите. ”
  2. В ал. 2 думите “съответния пазар ” се заменят с “пазара ” и думите “съоръжения и помещения” се заменят с “помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 181, който става чл. 177 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 177. (1) Обществен оператор може да поиска съвместно ползване на помещения и съоръжения, ползвани от друг обществен далекосъбщителен оператор. Условията и редът за съвместно ползване се договарят между операторите.
  (2) Обществени оператори на фиксирани телефонни мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги и обществени оператори, предоставящи услугата “линии под наем” със значително въздействие върху съответния пазар не могат да отказват искане за съвместно ползване, при наличие на техническа и физическа възможност.
  (3) Отказът за съвместно ползване по ал. 2 се мотивира.”
  Чл. 182. (1) При договаряне на съвместното ползване на съоръжения и помещения операторите по чл. 181, ал. 2 спазват следните принципи:
  1. равнопоставеност и прозрачност при договаряне;
  2. публичност на условията и сроковете за сключване на договора.
  (2) При определяне на цените за съвместно ползване операторите по ал. 1 спазват принципа за разходоориентираност, като отчитат и следните елементи:
  1. първоначална цена, покриваща разходите по физическото осъществяване на съвместното ползване;
  2. цени, покриващи разходите по текущата поддръжка на съоръженията и помещенията.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 182, ал. 2 се изменя така:
  "(2) Условията и цените по договори за съвместно ползване са предмет на търговски и технически договорки между страните.''
  16

  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “на съоръжения и помещения ” се заличават.
  2. В ал. 2 след “съвместно ползване ” се добавя “на далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 182, който става чл. 178 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 178. (1) При договаряне на съвместното ползване операторите по чл. 177, ал. 2 спазват следните принципи:
  1. равнопоставеност и прозрачност ;
  2. публичност на условията и сроковете за сключване на договора.
  (2) При определяне на цените за съвместно ползване операторите
  по ал. 1 спазват принципа за разходоориентираност, като отчитат и следните елементи:
  1. първоначална цена, покриваща разходите по физическото осъществяване на съвместното ползване;
  2. цени, покриващи разходите по текущото поддържане на съоръженията и помещенията.”
  Чл. 183. (1) Операторите по чл. 181, ал. 2 разработват условия за сключване на договор за съвместно ползване.
  (2) Условията по ал. 1 задължително съдържат:
  1. описание на различните съоръжения и помещения за съвместно ползване, условия и срокове за предоставянето им;
  2. условия за монтаж, ползване и поддържане на съоръженията и помещенията;
  3. технически изисквания;
  4. цени и начини на плащане;
  5. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора.
  (3) Условията по ал. 1 се одобряват от Комисията за регулиране на съобщенията в 45-дневен срок от постъпването им в комисията.
  (4) Операторите по ал. 1 сключват договори за съвместно ползване въз основа на условията по ал. 1, осигуряват тяхната актуалност и публична достъпност и ги предоставят безвъзмездно при поискване.
  (5) Операторите изменят условията по ал. 1 по реда на ал. 3.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  Член 183 да отпадне.
  17

  Предложението се оттегли.
  Предложение на и. и. Господин Чонков
  В чл. 183 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 след думата "разработват" текста да се измени така: "и прилагат общи условия на договора за ползване на съоръжения и помещения".
  2. В ал. 2 думата "Условията" се заменя с "Общите условия".
  3. Ал. 4 се изменя така:
  "(4) Операторите по чл. 181, ал. 2 сключват договори за ползване на съоръжения и помещения, в които общите условия по ал. 1 са неразделна част."
  4. Ал. 5 се изменя така:
  "(5) Операторите изменят и допълват общите условия по реда на ал. 3, осигуряват тяхната обща достъпност и ги предоставят безвъзмездно при поискване."
  Комисията подкрепя предложението по т. 3 и 4 по принцип, а по т. 1 и 2 се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "разработват ” текстът се изменя така: "и прилагат общи условия на договора за ползване на съоръжения и помещения. ”
  2. В ал. 4 думите “въз основа на условията по ал. 1” се заменят с "на съоръжения и помещения, в които общите условия по ал. 1 са неразделна част ”.
  3. Създава се нова ал. 5:
  "(5) Операторите изменят и допълват общите условия по реда на ал. 3, осигуряват тяхната общодостъпност и ги предоставят безвъзмездно при поискване. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и т. 3 по принцип, а по т. 1 се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 преди думите “условия за сключване ” се добавя “общи ”.
  2. В ал. 3 думите “45-дневен срок” се заменят с “едномесечен срок”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Операторите по чл. 181, ал. 2 сключват договори за съвместно ползване въз основа на условията по ал. 2. Операторите осигуряват актуалност и публична достъпност на условията по ал. 2 и ги предоставят безвъзмездно при поискване. ”
  4. Алинея 5 да отпадне.
  18

  Комисията подкрепя предложението по т. 1. 2 и 4. а по т. 3 подкрепя по
  ПРИНЦИП.
  Комисията предлага чл. 183, който става чл. 179 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 179. (1) Операторите по чл. 177, ал. 2 разработват общи условия за сключване на договор за съвместно ползване.
  (2) Общите условия задължително съдържат:
  1. описание на различните съоръжения и помещения за съвместно ползване, условия и срокове за предоставянето им;
  2. условия за монтаж, ползване и поддържане на съоръженията и помещенията;
  3. технически изисквания;
  4. цени и начини на плащане;
  5. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора.
  (3) Общите условия по ал. 2 или предложенията за тяхното изменение и допълнение се одобряват от Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от постъпването им в комисията. Операторите осигуряват актуалност и публична достъпност на общите условия и ги предоставят безвъзмездно при поискване.
  (4) Операторите по чл. 177, ал. 2 сключват договори за съвместно ползване въз основа на общите условия. Договорите не могат да изменят общите условия по ал. 2.
  Чл. 184. Комисията за регулиране на съобщенията може да задължи операторите по чл. 181, ал. 2 да изменят своите рамкови условия в интерес на потребителите по отношение на технически условия, съобразяване с определени стандарти, защита на околната среда, живота и здравето на хората.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  Член 184 да отпадне.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 184 думата "рамкови" се заменя с "общи".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 184 думата “рамкви ” се заменя с "общи ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  19

  Комисията предлага чл. 184, който става чл. 180 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 180. Комисията за регулиране на съобщенията може да задължи операторите по чл. 177, ал. 2 да изменят своите общи условия в интерес на потребителите по отношение на технически условия, съобразяване с определени стандарти, защита на околната среда, живота и здравето на хората.”
  Чл. 185. (1) В случай че оператор по чл. 181, ал, 2 не изпълни задължението си относно условията и реда за предоставяне на съоръжения и помещения за съвместно ползване в срок до два месеца, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение дава задължителни указания на оператора за предоставяне на съоръжения и помещения за съвместно ползване.
  (2) Решението по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 185, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 185, ал. 1 се изменя така:
  “(1) В случай, че страните не постигнат съгласие в двумесечен срок относно предоставянето или условията за предоставяне на съоръжения и помещения, засегнатата страна може да се обърне към Комисията за регулиране на съобщенията. В шестмесечен срок. Комисията за регулиране на съобщенията, взима решение, като провежда обсъждане със страните по спора. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 185, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 185, ал. 1 се изменя така:
  “(1) В случай на отказ по чл. 181, ал. 3, както и при непостигане на съгласие в двумесечен срок относно предоставянето или условията за предоставяне на съоръжения и помещения за съвместно ползуване,
  20  засегнатата страна може да отправи искане до Комисията за регулиране на съобщенията. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 185 се изменя така:
  “Чл. 185. (1) В случай че оператор по чл. 181, ал. 2 не изпълни свое задължение по този раздел, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него и при необходимост изисква допълнителни доказателства по направеното искане.
  (3) Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение може да даде задължителни указания на оператора по направеното искане.
  (4) Решението по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение. ”
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1,2 и 3, а за ал. 4 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 185, който става чл. 181 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 181. (1) В случай на отказ по чл. 177, ал. 3, както и при непостигане на съгласие в двумесечен срок относно предоставянето или условията за предоставяне на съвместно ползване, засегнатата страна може да отправи искане до Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора по чл. 177, ал. 2 да представи становище по него и при необходимост изисква допълнителни доказателства по направеното искане.
  (3) Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение може да даде задължителни указания на оператора по чл. 177, ал. 2 по направеното искане.”
  Глава дванадесета
  ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА ПРИ КРИЗИ ОТ
  НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР, РЕЖИМ “ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ”, РЕЖИМ
  “ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА” ИЛИ ЗА ДРУГО ИЗВЪНРЕДНО
  ПОЛОЖЕНИЕ
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Наименованието на Глава дванадесета се изменя така:
  “Осигуряване на далекосъобщения при извънредни обстоятелства ”.
  21  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава дванадесета.
  Чл. 186. Условията и редът за използване на далекосъобщителните мрежи при кризи от невоенен характер, при въвеждане на режим "Военно положение", режим "Положение на война" или извънредно положение по чл. 60а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се определят от министъра на транспорта и съобщенията съгласувано със съответните компетентни органи.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 186 след думите ‘‘режим “Положение на война” или” се добавя “друго ”, а думата “съгласувано ” да се замени със “след вземане мнението на”.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 186, който става чл. 182.
  Чл. 187. (1) Далекосъобщителните оператори оказват съдействие за осигуряване на далекосъобщения при кризи от невоенен характер, при въвеждане на режим "Военно положение", режим "Положение на война" или извънредно положение по чл. 60а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  (2) Задълженията, изискванията и ограниченията, свързани с отбраната и сигурността на страната, се определят в издаваните индивидуални и общи лицензни.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 187, който става чл. 183.
  Чл. 188. При обявяване в страната на режим "Военно положение" или режим "Положение на война" министърът на транспорта и съобщенията по предложение на компетентен орган може да поиска Комисията за регулиране на съобщенията да спре действието на издадените индивидуални лицензни, както и да забрани използването на радиосъоръжения и на радиочестотен спектър за граждански нужди.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 188, който става чл. 184.
  Чл. 189. (1) Българската телекомуникационна компания използва, модернизира и поддържа в готовност за осигуряване на далекосъобщения при кризи от невоенен характер и при въвеждане на режим "Военно положение", режим "Положение на война" или извънредно положение по чл. 60а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България далекосъобщителни
  22

  обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време, които са елемент от системата за национална отбрана и сигурност.
  (2) Далекосъобщителните обекти по ал. 1 и земята, върху която са построени, могат да се отчуждават, ликвидират, отдават под наем или да се обременяват с вещни тежести след решение на Министерския съвет.
  (3) Далекосъобщителните обекти по ал. 1 и инсталираните военновременни мощности могат да се използват в мирно време за граждански нужди при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (4) Средствата за изграждане, поддържане, реконструкция и модернизация на обектите и мощностите по ал. 1 се осигуряват от държавния бюджет, от Българската телекомуникационна компания и от други източници при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 189, който става чл. 185.
  Глава тринадесета
  ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИХВАЩАНЕ НА
  ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава тринадесета.
  Чл. 190. Обществените оператори осигуряват възможност за прихващане на далекосъобщения в реално време, възможност за непрекъснато наблюдение, както и достъп в реално време до данни, свързани с дадено повикване. В случай че тези данни не могат да бъдат предоставени в реално време, те се предоставят на специализирано звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи във възможно най-краткия срок след приключването на разговора.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 190 се създава ново изречение трето: “Възможностите за прихващане, непрекъснато наблюдение и достъпа до данни, свързани с дадено повикване в реално време се реализират само по реда на Закона за специалните разузнавателни средства. “
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 190, който става чл. 186.
  Чл. 191. (1) Обществените оператори предоставят за своя сметка един или няколко прихващащи интерфейса, от които прихванатите далекосъобщения могат да бъдат предадени към съоръженията на
  23

  специализирано звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (2) Специализираното звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи и обществените далекосъобщителни оператори съгласуват изискванията към прихващащите интерфейси и другите въпроси, свързани с тях, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на вътрешните работи. Съгласуваните изисквания се представят на Комисията за регулиране на съобщенията за включване в лицензията на съответния оператор.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 191, ал. 1 думите “своя сметка” се заменят със “сметка на Министерството на вътрешните работи
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 191, който става чл. 187.
  Чл. 192. Обществените оператори предоставят данни, свързани с повикването и съдържанието на това повикване, по начин, позволяващ установяване на точно съответствие между данните за повикването и съдържанието на повикването.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 192, който става чл. 188.
  Чл. 193. В случай че обществените оператори предприемат кодиране, компресиране или криптиране на прихванатите далекосъобщения, те ги предоставят на специализирано звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи в първоначалния им вид.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 193, който става чл. 189.
  Чл. 194. Обществените оператори са длъжни да осигурят възможност за предаване на прихванатите далекосъобщения към съоръженията на специализирано звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чрез фиксирани или комутируеми връзки.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 194, който става чл. 190.
  Чл. 195. Прихващането се осъществява по начин, който изключва възможност за незаконна намеса и осигурява опазване на информацията, свързана с прихващането. Прихващаните далекосъобщения се пол)шават само от специализираното звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  24  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 195 накрая се добавят думите: “по реда на Закона за специалните разузнавателни средства. “
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 195, който става чл. 191.
  Чл. 196. Преди осъществяване на прихващане въз основа на законно основание за това специализираното звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи изисква от обществените далекосъобщителни оператори:
  1. данни за установяване самоличността на абоната, номер или друг идентификационен признак на далекосъобщителната услуга;
  2. информация за услугата и характеристиките на далекосъобщителната система, използвани от обекта на прихващане и предоставяни от далекосъобщителни оператори;
  3. информация за техническите параметри на преноса до съоръженията на специализираното звено по чл. 122 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 196 думите “законно основание” се заменят с “законно (съдебно) основание ”.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 196 накрая се създава изречението: “Данните се предоставят на специализираното звено на МВР по реда на Закона за специалните разузнавателни средства
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 196, който става чл. 192.
  Глава четиринадесета
  ТАЙНА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА
  ЦЕЛИТЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА
  Комисията предлага заглавието на Глава четиринадесета да се измени така:
  " Глава четиринадесета
  25  ТАЙНА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ
  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА".
  Раздел I
  Тайна на съобщенията Предложение от н. п. Иван Иванов
  В заглавието на Глава четиринадесета и Раздел I думата “съобщения ” да се замени с “далекосъобщения
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел I.
  Чл. 197. (1) Обществените оператори са длъжни да гарантират тайната на съобщенията.
  (2) Операторите по ал. 1 са длъжни да не разпространяват информацията или данните, които са им станали известни при предоставяне на далекосъобщителната услуга.
  (3) Когато операторът по ал. 1 при предоставяне на услугата научи съдържанието на съобщението или други лични данни, той е длъжен да не ги разпространява.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 197 се изменя така:
  “Чл. 197. Обществените оператори са длъжни да гарантират тайната на съобщенията, като предприемат всички необходими технически и организационни мерки за това. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 197, който става чл. 193 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 193. Обществените оператори са длъжни да гарантират тайната на съобщенията, като предприемат всички необходими технически и организационни мерки за това.”
  Чл. 198. Задълженията по чл. 197 се отнасят и за служителите на оператора, които имат достъп до такава информация или биха могли да получат достъп. Тези лица носят наказателна отговорност в случай на нарушаване на задълженията си.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 198 се изменя така:
  26

  “Чл. 198. (1) Обществените оператори са длъжни да не
  разпространяват съдържанието на съобщенията и данните свързани с тях, които са им станали известни при предоставяне на далекосъобщителна услуга.
  (2) Задълженията по ал. 1 се отнасят за служителите на оператора, които имат достъп или биха могли да получат достъп до съдържанието на съобщенията и данните, свързани с тях. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 198, който става чл. 194 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 194, (1) Обществените оператори са длъжни да не
  разпространяват съдържанието на съобщенията и данните, свързани с тях, които са им станали известни при предоставяне на
  далекосъобщителна услуга.
  (2) Задълженията по ал. 1 се отнасят и за служителите на оператора, които имат достъп или биха могли да получат достъп до съдържанието на съобщенията и данните, свързани с тях.”
  Чл. 199. Тайната на съобщенията обхваща съдържанието на услугата, включително лицата, които са участвали, и лицата, взели участие при опита за осъществяване на връзка.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 199 се изменя така:
  “Чл. 199. (1) Тайната на съобщенията обхваща вида на услугата, съдържанието на съобщението и всички данни, свързани с предоставяне на услугата.
  (2) При опасност от нарушаване тайната на съобщенията, общественият оператор уведомява абонатите си за наличие на такава опасност, както и за средствата за отстраняването й, включително необходимите за това разходи. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 199, който става чл. 195 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 195. (1) Тайната на съобщенията обхваща вида на услугата, съдържанието на съобщението и всички данни, свързани с предоставяне на услугата.
  (2) При опасност от нарушаване тайната на съобщенията, общественият оператор уведомява абонатите си за наличие на такава
  27

  опасност, както и за средствата за отстраняването й, включително необходимите за това разходи.”
  Чл. 200. (1) Общественият оператор е длъжен да предприема технически и организационни мерки, за да гарантира тайната на съобщенията, както и незаконната намеса в тях.
  (2) Забранено е проследяването, записването и съхраняването на съобщения, предназначени за други лица. Не може да се разкрива съдържанието на такива съобщения на трети лица, дори когато приемането е станало случайно.
  (3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за случаите по глава тринадесета.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 200 се създава нова ал. 4:
  “(4) При опасност от нарушаване на тайната на съобщенията обществените оператори са длъжни да уведомят абонатите си за тази опасност, както и за средствата за отстраняването й, включително и за необходимите за това разноски. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 200 се изменя така:
  “Чл. 200. Забранено е проследяването, записването и съхраняването на съобщения, предназначени за други лица, освен със съгласие на лицата, за които те са предназначени или когато е предвидено в закон. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 200, който става чл. 196 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 196. С цел опазване тайната на съобщенията се забранява проследяването, записването и съхраняването на съобщения, предназначени за други лица, освен със съгласие на лицата, за които те са предназначени или когато това е предвидено в закон.”
  Раздел II
  Защита на личните данни
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Заглавието на Раздел II в Глава четиринадесета се изменя така:
  “ Раздел II
  Защита на личните данни и данните на крайните потребители на далекосъобщителните услуги ”.
  28

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага Раздел II да придобие следното заглавие:
  ’’Раздел II
  Защита на личните данни и данните на крайни потребители на далекосъобщителни услуги”
  Чл. 201. (1) Обществените оператори могат да събират, обработват и използват лични данни за физическите лица и индивидуални данни за юридическите лица, когато те са предназначени за предоставяне на обществена далекосъобщителна услуга.
  (2) Данните по ал. 1 обхващат личните данни за физическите лица по смисъла на Закона за защита на личните данни, индивидуалните данни за юридическите лица, както и данни, пряко свързани с предоставяне на далекосъобщителни услуги, както следва:
  1. данни, необходими за предоставяне на далекосъобщителни услуги - графични данни:
  а) номер на викащ абонат или потребител и номер на викан абонат или потребител, идентификационен номер на съответното крайно устройство от страна викащ и страна викан, код за достъп, номер на карта, когато се използват карти за електронно разплащане, местоположение на мобилен абонат или потребител, когато се използват мобилни крайни устройства;
  б) начало и край на повикването, определени с дата и време, с точност до секунда при наличие на техническа възможност и/или обем на пренесените данни, когато това е необходимо за определяне на дължимите такси;
  в) вида на далекосъобщителната услуга, използвана от потребителя;
  г) крайните точки на фиксираните връзки и начало и край на тяхното използване, определени с дата и време, с точност до секунда при наличие на техническа възможност;
  д) други данни, необходими за изграждане и поддържане на повикването;
  е) данни за целите на таксуването и формирането на цените, като зони, вид на връзката, време на ползване;
  2. данни, необходими за разплащане при предоставяне на далекосъобщителни услуги и при формиране на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи данните по т. 1, както и следните данни:
  а) данни за абоната - име и адрес на абоната;
  б) вид на използваната линия или далекосъобщителна услуга;
  в) общ брой таксуващи единици, начислени за периода на изготвяне на сметката при регулярна сметка;
  г) обем пренесени данни;
  д) общо дължима сума за съответния период;
  е) информация, свързана с избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължими плащания;
  29  ж) информация за промени в ползването на услугата - забрана за ползване, възстановяване след забрана.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 201 се изменя така:
  “(1) Обществените оператори могат да събират, обработват и използват лични данни и данни за потребители, когато те са предназначени за предоставяне на далекосъобщителна услуга.
  (2) Данните по ал. 1 обхващат данни пряко свързани с предоставяне на далекосъобщителни услуги, както следва:
  1. данни, необходими за предоставяне на далекосъобщителни услуги - трафични данни:
  а) номер на викащ краен потребител и номер на викан краен потребител, номер на карта, когато се използват карти за електронно разплащане, местоположение на мобилен краен потребител, когато се използват мобилни крайни устройства;
  б) начало и край на повикването, определени с дата и час, с точност до секунда при наличие на техническа възможност и/или при пренос на данни -обем на пренесените данни, когато това е необходимо за целите на таксуването;
  в) вида на далекосъобщителната услуга, използвана от крайния потребителя;
  г) точки на взаимно свързване при осъществяване на повикването, начало и край на тяхното използване, определени с дата и час, с точност до секунда при наличие на техническа възможност;
  д) други данни, необходими за изграждане и поддържане на повикването;
  е) данни, необходими за формиране на цените на повикванията, като вид на връзката или зони - часови и териториални.
  2. данни, необходими за разплащане при предоставяне на далекосъобщителни услуги и при формиране на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи данните по т. 1, както и следните данни:
  а) данни за абоната - име и адрес на абоната;
  б) вид на използваните съоръжения или далекосъобщителна услуга;
  в) общ брой мерни (таксови) единици, начислени за съответен период на изготвяне на сметката при периодична сметка;
  г) обем пренесени данни;
  д) дължима цена за ползваните услуги за съответния период;
  е) информация, свързана с избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
  ж) информация за промени в ползването на услугата - ограничение за ползване, възстановяване след ограничение. ”
  30

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 201, който става чл. 197 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 197. (1) Обществените оператори могат да събират, обработват и използват лични данни и данни за крайни потребители, когато те са предназначени за предоставяне на далекосъобщителна услуга.
  (2) Данните по ал. 1 обхващат данни пряко свързани с предоставяне на далекосъобщителни услуги, както следва:
  1. данни, необходими за предоставяне на далекосъобщителни услуги -трафични данни:
  а) номер на викащ краен потребител и номер на викан краен потребител, номер на карта, когато се използват карти за електронно разплащане, местоположение на мобилен краен потребител при използване на мобилни крайни устройства;
  б) начало и край на повикването, определени с дата и час, с точност до секунда при наличие на техническа възможност и/или при пренос на данни - обем на пренесените данни, когато това е необходимо за целите на таксуването;
  в) вида на далекосъобщителната услуга, използвана от крайния потребител;
  г) точки на взаимно свързване при осъществяване на повикването, начало и край на тяхното използване, определени с дата и час, с точност до секунда при наличие на техническа възможност;
  д) други данни, необходими за изграждане и поддържане на повикването;
  е) данни, необходими за формиране на цените на повикванията, като вид на връзката или зони - часови и териториални;
  2. данни, необходими за разплащане при предоставяне на далекосъобщителни услуги и при формиране на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи данните по т. 1, както и следните данни:
  а) данни за абоната - име и адрес на абоната;
  б) вид на използваните съоръжения или далекосъобщителна услуга;
  в) общ брой мерни (таксови) единици, начислени за съответен период на изготвяне на сметката при периодична сметка;
  г) обем пренесени данни;
  д) дължима цена за ползваните услуги за съответния период;
  е) информация, свързана с избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
  ж) информация за промени в ползването на услугата - ограничение за ползване, възстановяване след ограничение.”
  31  Чл. 202. Обществените оператори не могат да поставят предоставянето на далекосъобщителни услуги в зависимост от предоставянето на данни, които не се изискват, за която и да е от предоставяните услуги или в зависимост от съгласието на потребител или абонат данните му да бъдат използвани за други цели.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 202 се изменя така:
  “Чл. 202. (1) Обществените оператори не могат да изискват от краен потребител повече данни от необходимите за предоставянето на далекосъобщителни услуги.
  (2) Обществените оператори не могат да поставят условия за
  предоставяне на далекосъобщителни услуги в зависимост от съгласието на крайния потребител данните му да бъдат използвани за други цели. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 202, който става чл. 198 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 198. (1) Обществените оператори не могат да изискват от краен потребител повече данни от необходимите за предоставянето на далекосъобщителни услуги.
  (2) Обществените оператори не могат да поставят условия за
  предоставяне на далекосъобщителни услуги в зависимост от съгласието на крайния потребител данните му да бъдат използвани за други цели.”
  Чл. 203. (1) Обществен оператор, който е събрал и обработил трафични данни за целите на дадено повикване, е длъжен след приключване на повикването или връзката да изтрие тези данни или да ги направи анонимни, освен ако те са непосредствено необходими за осъществяване на ново повикване.
  (2) Обществен оператор може да съхрани данните за формиране на
  абонатните сметки след приключване на повикването или връзката, като преди съхраняването изтрие последните три цифри на номера на викащия и на номера на викания до приключване на периода, през който данните от таксуването могат да бъдат изисквани, оспорени и да се осъществи плащане.
  (3) Обществен оператор може да използва данните по ал. 2 за проучване, доколкото предоставяните далекосъобщителни услуги удовлетворяват потребностите на пазара, само с писмено съгласие от страна на абоната. Данните за викания абонат се деперсонифицират.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 203, ал. 2 думите “като преди съхраняването изтрие последните три цифри на номера на викащия и на номера на викания ” да се заличат.
  32  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “ново повикване ” се добавя “или в случаите, предвидени
  в този закон
  2. В ал. 2 думите “може да съхрани данните” се заменят със “съхранява данни, необходими за разплащане и” и думите “като преди съхраняването изтрие последните три цифри на номера на викащия и на номера на викания ” се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Обществен оператор може да използва данните по ал. 2 за проучване, доколко предоставяни от него далекосъобщителни услуги удовлетворяват изискванията на крайните потребители , само с писменото им съгласие. Данните за викания абонат се деперсонифицират. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 203, който става чл. 199 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 199. (1) Обществен оператор, който е събрал и обработил трафични данни за целите на дадено повикване, е длъжен след приключване на повикването или връзката да изтрие тези данни или да ги направи анонимни, освен ако те са непосредствено необходими за осъществяване на ново повикване, или в случаите, предвидени в този закон.
  (2) Общественият оператор съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на абонатните сметки след приключване на повикването или връзката до приключване на периода, през който данните от таксуването могат да бъдат изисквани, оспорени и да се осъществи плащане.
  (3) Общественият оператор може да използва данните по ал. 2 за проучване доколко предоставяни от него далекосъобщителни услуги удовлетворяват изискванията на крайните потребители, само с писменото им съгласие. Данните за викания абонат се деперсонифицират.”
  Чл. 204. (1) Обработването на трафичните данни и на данните от таксуване се извършва от лицата, които се занимават с управление на трафичните данни и на данните от таксуване, запитвания на клиентите, установяване на злоупотреби и маркетинг на далекосъобщителните услуги и които се намират под непосредственото ръководство на обществения оператор.
  33  (2) Лицата по ал. 1 имат достъп само до необходимите за съответната дейност данни.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 204 се изменя така:
  “Чл. 204. (1) Обработването на трафичните данни и на данните от таксуване се извършва от определени от обществения оператор длъжностни лица, които отговарят за:
  1. управлението на трафичните данни и на данните от таксуване;
  2. запитванията на крайните потребители;
  3. установяването на злоупотреби;
  4. маркетинга на далекосъобщителните услуги.
  (2) Лицата по ал. 1 имат достъп само до необходимите за съответната дейност данни. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 204, който става чл. 200 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 200. (1) Обработването на трафичните данни и на данните от таксуване се извършва от определени от обществения оператор длъжностни лица, които отговарят за:
  1. управлението на трафичните данни и на данните от таксуване;
  2. запитванията на крайните потребители;
  3. установяването на злоупотреби;
  4. маркетинга на далекосъобщителните услуги.
  (2) Лицата по ал. 1 имат достъп само до необходимите за съответната дейност данни.”
  Чл. 205. Обществените оператори са длъжни да предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията и на компетентните органи трафичните данни, поискани от тях във връзка с разрешаване на спорове.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 205 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 205 на вносителя да отпадне.
  Чл. 206. (1) По искане на абоната трафичните данни, които са събрани и обработени от обществения далекосъобщителен оператор:
  1. се съхраняват в пълен обем, или
  34

  2, се изтриват напълно не по-късно от момента на изпращане на сметките.
  (2) Когато данните са съкратени съгласно чл. 203, ал. 2 или са изтрити, общественият далекосъобщителен оператор не е длъжен да предоставя тези данни като доказателство при оспорване на сметката.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 206, ал. 2 думите “са съкратени съгласно чл. 203, ал. 2”да се
  заличат.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 206 се изменя така:
  “Чл. 206. (1) По искане на абоната трафичните данни, които са събрани и обработени от обществения оператор се изтриват напълно не по- късно от момента на изпращане на сметките.
  (2) Когато данните са изтрити при условията на ал. 1, общественият оператор не е длъжен да предоставя тези данни като доказателство при оспорване на сметката. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 206, който става чл. 201 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 201. (1) По искане на абоната трафичните данни, които са събрани и обработени от обществения оператор се изтриват напълно не по-късно от момента на изпращане на сметките.
  (2) Когато данните са изтрити при условията на ал. 1, общественият оператор не е длъжен да предоставя тези данни като доказателство при оспорване на сметката.”
  Чл. 207. Обществените оператори могат да събират, обработват и използват лични и индивидуални данни за целите на техническото обслужване, включително откриване и отстраняване на неизправности, неправилно ползване на съоръжения, обезпокоителни повиквания и оценка на качеството на предоставяне на услугите, както следва:
  1. данни на абонати или потребители и/или трафични данни, и/или данни за повикванията за откриване, локализиране и отстраняване на неизправности и грешки в далекосъобщителните мрежи;
  2. данни на абонати или потребители и данните за повикванията с цел откриване и преустановяване на незаконно използване на обществените далекосъобщителни мрежи и съоръжения, когато има основание да се счита, че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган;
  35  3. данни за повиквания с цел откриване и проследяване на обезпокоителни повиквания при наличие на заявка от засегнатия абонат за предприемане на мерки от оператора.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 207 се изменя така:
  “Чл. 207. Обществените оператори могат да събират, обработват и използват данни за:
  1. откриване, локализиране и отстраняване на неизправности и грешки в далекосъобщителните мрежи;
  2. откриване и преустановяване на незаконно използване на обществените мрежи и съоръжения, когато има основание да се счита, че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган;
  3. откриване и проследяване на обезпокоителни повиквания при наличие на заявка от засегнатия абонат за предприемане на мерки от оператора. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 207 , който става чл. 202 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 202. Обществените оператори могат да събират, обработват и използват данни за:
  1. откриване, локализиране и отстраняване на неизправности и грешки в далекосъобщителните мрежи;
  2. откриване и преустановяване на незаконно използване на обществените мрежи и съоръжения, когато има основание да се счита, че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган;
  3. откриване и проследяване на обезпокоителни повиквания при наличие на заявка от засегнатия абонат за предприемане на мерки от оператора.”
  Чл. 208. (1) Обществените оператори информират своевременно Комисията за регулиране на съобщенията, когато събират и обработват данни по реда на чл. 207.
  (2) При събиране на данни по реда на чл. 207 обществените оператори информират лицата - обект на тези действия, във възможно най-кратък срок, освен ако по този начин ще се възпрепятства постигането на целите по чл. 207.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 208 се правят следните изменения:
  36

  1. В ал. 1 думите “по реда на чл. 207” се заменят с “е случаите по
  чл. 207”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) При предприемане на действията по чл. 207 обществените оператори информират засегнатите лица във възможно най-кратък срок, освен ако по този начин ще се възпрепятства постигането на целите по чл. 207. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 208, който става чл. 203 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 203. (1) Обществените оператори информират своевременно Комисията за регулиране на съобщенията, когато събират и обработват данни в случаите по чл. 202.
  (2) При предприемане на действията по чл. 202, обществените оператори информират засегнатите лица във възможно най-кратък срок, освен ако по този начин ще се възпрепятства постигането на целите по чл. 202.”
  Чл. 209. (1) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез мобилна или фиксирана телефонна мрежа, са длъжни да предоставят функциите "идентификация на линията на викащия" и "идентификация на свързаната линия" при наличие на техническа възможност за това.
  (2) Когато не е налице техническа възможност за предоставяне на услугата по ал. 1, Комисията за регулиране на съобщенията съвместно с далекосъобщителния оператор определя ред и срок за въвеждане на тези функции.
  (3) Обществените оператори, предоставящи функцията "идентификация на линията на викащия", осигуряват безплатно възможност на абонатите и потребителите да осъществяват с общодостъпни средства от своите крайни устройства:
  1. активиране/деактивиране на функцията за всяко повикване;
  2. активиране/деактивиране на функцията за съответната линия.
  (4) При предоставяне на услуги за осъществяване на спешни повиквания обществените далекосъобщителни оператори гарантират, че услугата "идентификация на линията на викащия" не може да бъде деактивирана нито за всяко повикване поотделно, нито за съответната линия.
  (5) Условията и редът за предоставяне и ползване на функциите "идентификация на линията на викащия" и "идентификация на свързаната линия" се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 209 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  37

  “(5) Обществените оператори по ал. 1, са длъжни да осигурят безплатно възможност на абонатите да осъществяват с общодостъпни средства от своите крайни устройства преустановяване на автоматично пренасочване на разговор от трето лице към номера на абоната. ”
  2. Досегашната ал. 5 да стане ал. 6.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 209 се изменя така:
  “Чл. 209. (1) Обществените оператори, които осъществяват
  далекосъобщения чрез мобилна или фиксирана телефонна мрежа и предоставящи гласови телефонни услуги, при наличие на техническа възможност за това, са длъжни да осигурят функции на мрежата "идентификация на линията на викащия" и "идентификация на свързаната линия".
  (2) Когато не е налице техническа възможност по ал. 1, Комисията за регулиране на съобщенията съвместно с операторите по ал. 1 и съобразно инвестиционната им политика определя ред и срок за въвеждане в действие на тези функции на мрежата.
  (3) Операторите по ал. 1, осигуряващи функцията на мрежата "идентификация на линията на викащия", безвъзмездно дават възможност на крайните си потребители да активират или дезактивират функцията с достъпни средства от своите крайни устройства за всяко отделно повикване или постоянно за линията.
  (4) При предоставяне на услуги за осъществяване на спешни повиквания операторите по ал. 1 гарантират, че функцията "идентификация на линията на викащия" не може да бъде дезактивирана.
  (5) Операторите по ал. 1, осигуряват безвъзмездно на абонатите си функцията на мрежата “прекратяване на получаването на пренасочените към неговото крайно устройство повиквания”.
  (6) Операторите по ал. 1, осъществяват или предоставят мрежите си за осъществяване на повиквания или предаване на факсимилни съобщения, предназначени за пряка реклама, само след изрично писмено съгласие на абонатите си.
  (7) Условията и редът за предоставяне и ползване на функциите на мрежите по ал. 1 и по ал. 5 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 209, който става чл. 204 да придобие следното съдържание:
  38

  “Чл. 204. (1) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез мобилна или фиксирана телефонна мрежа и предоставящи гласови телефонни услуги, при наличие на техническа възможност за това, са длъжни да осигурят функции на мрежата "идентификация на линията на викащия" и "идентификация на свързаната линия".
  (2) Когато не е налице техническа възможност по ал. 1, Комисията за регулиране на съобщенията съвместно с операторите по ал. 1 и съобразно инвестиционната им политика определя ред и срок за въвеждане в действие на тези функции на мрежата.
  (3) Операторите по ал. 1, осигуряващи функцията на мрежата "идентификация на линията на викащия", безвъзмездно дават възможност на крайните си потребители да активират или деактивират функцията с достъпни средства от своите крайни устройства за всяко отделно повикване или постоянно за линията.
  (4) При предоставяне на услуги за осъществяване на спешни повиквания операторите по ал. 1 гарантират, че функцията "идентификация на линията на викащия" не може да бъде дезактивирана.
  (5) Операторите по ал. 1 осигуряват безвъзмездно на крайните си потребители функцията на мрежата “прекратяване на получаването на пренасочените към неговото крайно устройство повиквания”, при наличие на техническа възможност на крайното устройство.
  (6) Операторите по ал. 1 осъществяват или предоставят мрежите си за осъществяване на повиквания или предаване на факсимилни съобщения, предназначени за пряка реклама, само след изрично писмено съгласие на абонатите си.
  (7) Условията и редът за предоставяне и ползване на функциите на мрежите по ал. 1 и по ал. 5 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Чл. 210. (1) Обществените оператори, които изготвят и публикуват телефонни указатели в печатна или електронна форма, включват безплатно в телефонните указатели името, адреса и телефонния номер на абоната. В телефонния указател могат да бъдат включени и допълнителни данни, ако абонатът е поискал това.
  (2) Обществените оператори, които публикуват телефонни указатели в електронен вид, ползвани включително и чрез Интернет или друга мрежа, са длъжни да осигурят достъп до съответния телефонен номер само при пълно и точно въведен минимален обем от данни. Предоставянето на достъп до данни само по въведен телефонен номер се забранява.
  (3) Абонатът има право да откаже включване на част или на всички данни в телефонен указател.
  (4) Абонатът има право да поиска заличаване изцяло или частично или промяна на данните си в телефонен указател. Данните се заличават или
  39  изменят при издаване на нов или при допълнение на съществуващ телефонен указател.
  (5) Абонатът може да поиска в телефонния указател да бъде включена и допълнителна информация за други лица, ползващи съвместно линията, ако те са дали предварително писмено съгласието си за това.
  (6) Условията и редът за издаване на телефонни указатели, включително работа с базите от данни, тяхното прехвърляне и ползване, се уреждат в наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 210 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Изпращането на съобщения до абоната с цел директен маркетинг не се допуска, ако той при включването на данните си в телефонния указател изрично е уведомил оператора, че не желае да получава такива съобщения. ”
  2. Досегашната ал. 6 да стане ал. 7.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текста му се съдържа в чл. 204, ал. 6.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 210 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “електронен вид” се заменят с “електронна форма ” и в изречение второ думите “достъп до ” се заличават.
  2. В ал. 3 след думата “ право ” се добавя “безвъзмездно
  3. В ал. 4 думата “допълнение ” се заменя с “актуализиране ”.
  4. В ал. 5 думата “линията” се заменя с “абонатната линия”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 210, който става чл. 205 да придобие следната подобрена редакция:
  „Чл. 205. (1) Обществените оператори, които изготвят и
  публикуват телефонни указатели в печатна или електронна форма, включват безплатно в телефонните указатели името, адреса и телефонния номер на абоната. В телефонния указател могат да бъдат включени и допълнителни данни, ако абонатът е поискал това.
  (2) Обществените оператори, които публикуват телефонни указатели в електронна форма, ползвани включително и чрез Интернет или друга мрежа, са длъжни да осигурят достъп до съответния телефонен номер само при пълно и точно въведен минимален обем от данни. Предоставянето на данни само по въведен телефонен номер се забранява.
  40  (3) Абонатът има право да откаже включване на част или на всички данни в телефонен указател, без да е длъжен да заплаща за това.
  (4) Абонатът има право да поиска заличаване изцяло или частично или промяна на данните си в телефонен указател. Данните се заличават или изменят при издаване на нов или при актуализиране на съществуващ телефонен указател.
  (5) Абонатът може да поиска в телефонния указател да бъде включена и допълнителна информация за други лица, ползващи съвместно абонатната линия, ако те са дали предварително писмено съгласието си за това.
  (6) Условията и редът за издаване на телефонни указатели, включително работа с базите от данни, тяхното прехвърляне и ползване, се уреждат в наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
  Чл. 211. (1) Обществените оператори, които са длъжни да предоставят справочни услуги, предоставят тези услуги въз основа на публикуван печатен или електронен телефонен указател.
  (2) Операторът по ал. 1 е длъжен да осигури справка за съответния телефонен номер само при пълно и точно подаден минимален обем от данни. Предоставянето на достъп до данни само по съобщен телефонен номер се забранява.
  (3) Условията и редът за предоставяне на справочни услуги се уреждат с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 211 се изменя така:
  “Чл. 211. (1) Обществените оператори, които са длъжни да предоставят телефонни справочни услуги ги предоставят в съответствие с данните, включени в публикуван телефонен указател в печатна или електронна форма.
  (2) Операторите по ал. 1 осигуряват справка за съответния телефонен номер само при пълно и точно подаден минимален обем от данни. Предоставянето на данни само по телефонен номер се забранява.
  (3) Условията и редът за предоставяне на телефонни справочни услуги се уреждат с наредбата на министъра на транспорта и съобщенията по чл. 210, ал. 6. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 211, ал. 2 да отпадне, а ал. 3 да стане ал. 2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  41  Комисията предлага чл. 211, който става чл. 206 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 206. (1) Обществените оператори, които са длъжни да предоставят телефонни справочни услуги ги предоставят в съответствие с данните, включени в публикуван телефонен указател в печатна или електронна форма.
  (2) Операторите по ал. 1 осигуряват справка за съответния телефонен номер само при пълно и точно подаден минимален обем от данни. Предоставянето на данни само по телефонен номер се забранява.
  (3) Условията и редът за предоставяне на телефонни справочни услуги се уреждат с наредбата по чл. 205, ал. 6.”
  Чл. 212. За неуредените в тази глава положения се прилагат съответно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Член 212 се изменя така:
  “Чл. 212. По въпросите, които не са уредени в тази глава, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 212 думата “положения” се заменя с “въпроси”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 212 , който става чл. 207 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 207. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни.”
  Глава петнадесета
  РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И КРАЙНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ
  УСТРОЙСТВА
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава петнадесета.
  Чл. 213. Пускането на пазара на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства с оценено съответствие е свободно.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  42  Член 213 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 213 на вносителя да отпадне.
  Чл. 214. (1) Лице, което пуска на пазара радиосъоръжение, което не може да се пуска в действие на територията на Република България или може да се пуска в действие след издадена индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия, уведомява Съвета по националния радиочестотен спектър и Комисията за регулиране на съобщенията най-малко 4 седмици преди пускането му на пазара.
  (2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
  1. наименование и адрес на лицето, пускащо радиосъоръжението на пазара;
  2. данни за техническите характеристики на радиосъоръжението;
  3. идентификационен номер на лицето, оценило съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;
  4. дата и подпис.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “4 седмици” се заменят с “един месец”.
  2. В ал. 2, т.2 се изменя така:
  “2. наименование на радиосъоръжението и данни за неговите технически характеристики; ”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Лицето по ал. 1 нанася знак за специфична маркировка за идентификация на радиосъоръженията, като редът и начинът за нейното нанасяне се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 214 , който става чл. 208 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 208. (1) Лице, което пуска на пазара радиосъоръжение, което не може да се пуска в действие на територията на Република България или може да се пуска в действие след издадена индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия, уведомява Съвета по националния радиочестотен спектър и Комисията за регулиране на съобщенията най- малко един месец преди пускането му на пазара.
  (2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
  1. наименование и адрес на лицето, пускащо радиосъоръжението на пазара;
  43  2. наименование на радиосъоръжението и данни за неговите технически характеристики;
  3. идентификационен номер на лицето, оценило съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;
  4. дата и подпис.
  (3) Лицето по ал. 1 нанася знак за специфична маркировка за идентификация на радиосъоръженията, като редът и начинът за нейното нанасяне се определят е наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията.”
  Чл. 215. (1) Ограничения за пускане в действие на радиосъоръжения могат да се въвеждат само от съображения:
  1. за ефективно и без смущения използване на радиочестотния спектър, разпределен съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
  2. за опазване на живота и здравето на хората;
  3. свързани с националната сигурност и отбраната на страната.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията съгласувано със Съвета по националния радиочестотен спектър разработва списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускане в действие, който се приема с решение на Министерския съвет. Решението се обнародва в “Държавен вестник”.
  (3) Списъкът по ал. 2 съдържа радиосъоръжения, които не могат да се пускат в действие, и радиосъоръжения, които могат да се пускат в действие след издаване на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия.
  (4) Специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие, се определя с наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т.1 думата “смущения” се заменя с “радиосмущения”.
  2. В ал. 2 думата “разработва ” се заменя с “изготвя ”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Списъкът по ал. 2 съдържа:
  1. радиосъоръжения, които не могат да се пускат в действие;
  2. радиосъоръжения, които могат да се пускат в действие от далекосъобщителни оператори след издаване на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия за съответната далекосъобщителна дейност. ”
  4. Алинея 4 се отменя.
  44

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 215 , който става чл. 209 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 209. (1) Ограничения за пускане в действие на
  радиосъоръжения могат да се въвеждат само от съображения:
  1. за ефективно и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър, разпределен съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
  2. за опазване на живота и здравето на хората;
  3. свързани с националната сигурност и отбраната на страната.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията съгласувано със Съвета по националния радиочестотен спектър изготвя списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускане в действие, който се приема с решение на Министерския съвет. Решението се обнародва в “Държавен вестник”.
  (3) Списъкът по ал. 2 съдържа:
  1. радиосъоръжения, които не могат да се пускат в действие;
  2. радиосъоръжения, които могат да се пускат в действие от далекосъобщителни оператори след издаване на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия за съответната далекосъобщителна дейност.”
  Чл. 216. (1) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи, не могат да отказват свързване на крайни далекосъобщителни устройства към съответните интерфейси поради технически съображения, когато те са оценени за съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.
  (2) Когато крайни далекосъобщителни устройства, оценени за съответствие със съществените изисквания, причиняват сериозни повреди на мрежата, създават вредни смущения, пречат на мрежата или на функционирането й или не се използват съгласно предназначението им, операторът на мрежата има право да отказва включването им, да ги изключва или да прекратява предоставянето на услугите чрез тях, след като е извършил всички необходими технически проверки. В този случай операторът незабавно уведомява Комисията за регулиране на съобщенията и Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  (3) При спешни случаи операторите могат да изключват дадено крайно далекосъобщително устройство, ако защитата на мрежата изисква то да бъде незабавно изключено и ако на потребителя може веднага и без разходи за него да му бъде предложено друго решение за свързване към мрежата.
  (4) В случаите по ал. 3 операторите незабавно уведомяват Комисията за регулиране на съобщенията.
  45  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи, не могат да отказват поради технически причини свързване на крайни далекосъобщителни устройства с оценено съответствие. ”
  2. В ал. 2:
  а/ Думите “оценени за съответствие със съществените изисквания ” се заменят със “ с оценено съответствие
  б/Думите “вредни смущения ” се заменят с “радиосмущения
  в/Думите “стандартизация и ” се заличават.
  г/ След думата “метрология ” се добавя “и технически надзор ”.
  3. В ал. 3 думите “спешни случаи” се заменят с “аварии” и думата “дадено ” се заличава.
  4. В ал. 4 “Комисия за регулиране на съобщенията” се заменя с “комисията ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 216 , който става чл. 210 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 210. (1) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи, не могат да отказват поради технически причини свързване на крайни далекосъобщителни устройства с оценено съответствие.
  (2) Когато крайни далекосъобщителни устройства с оценено съответствие причиняват сериозни повреди на мрежата, създават радиосмущения, пречат на мрежата или на функционирането й или не се използват съгласно предназначението им, операторите по ал. 1 имат право да отказват включването им, да ги изключват или да прекратяват предоставянето на услугите чрез тях, след като извършат всички необходими технически проверки. В тези случаи операторите незабавно уведомяват Комисията за регулиране на съобщенията и Държавната агенция по метрология и технически надзор.
  (3) При аварии операторите могат да изключват крайно далекосъобщително устройство, ако защитата на мрежата изисква то да бъде незабавно изключено и ако на потребителя може веднага и без разходи за него да му бъде предложено друго решение за свързване към мрежата.
  (4) В случаите по ал. 3 операторите незабавно уведомяват комисията.”
  46  Чл. 217. (1) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи, преди да предложат своите услуги, публикуват технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към техните мрежи и периодично ги актуализират.
  (2) Техническите спецификации по ал. 1 позволяват проектирането на крайни далекосъобщителни устройства, които да могат да използват всички предоставяни услуги през съответния интерфейс. Те включват всички необходими данни, позволяващи на производителите да извършват по свой избор изпитвания за приложимите съществени изисквания към крайните далекосъобщителни устройства.
  (3) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи, изпращат на Комисията за регулиране на съобщенията информация за техническите спецификации на интерфейсите по ал. 1 в обем и вид, определени от нея.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията контролира изпълнението на задълженията на операторите по ал. 1, поддържа база от данни за техническите спецификации на интерфейсите и осигурява публикуването на информация за тях на страниците на комисията и на Министерството на транспорта и съобщенията в Интернет.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 217 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Техническите спецификации по ал. 1 включват всички необходими данни, позволяващи на производителите да извършват по свой избор изпитвания за приложимите съществени изисквания към крайните далекосъобщителни устройства и да ги проектират така, че да могат да се предоставят всички услуги през съответния интерфейс. ”
  2. Алинея 3 и ал. 4 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 217 , който става чл. 211 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 211. (1) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи, преди да предложат своите услуги, публикуват технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към техните мрежи и периодично ги актуализират.
  (2) Техническите спецификации по ал. 1 включват всички необходими данни, позволяващи на производителите да извършват по свой избор изпитвания за приложимите съществени изисквания към
  47  крайните далекосъобщителни устройства и да ги проектират така, че да могат да се предоставят всички услуги през съответния интерфейс.”
  Чл. 218. (1) Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, включващи съоръжения, използвани за криптографиране на далекосъобщения, се внасят, разпространяват и използват след разрешение от министъра на вътрешните работи.
  (2) Условията и редът за издаване на разрешения по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 218, ал. 1 е не допустимо с подзаконов нормативен акт да се въвежда разрешителен режим. Това е важна материя и трябва да бъде уредена само със закон.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 218 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 218 на вносителя да отпадне.
  Глава Шестнадесета
  ЦЕНИ И ТАКСИ
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава шестнадесета.
  Раздел I
  Цени
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел I.
  Чл. 219. (1) Обществените оператори определят цени за предоставяните от тях услуги съобразно изискванията на този закон.
  (2) Цените по ал. 1 се публикуват от операторите по начин, определен в лицензните им.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 219, ал. 2 след думата “лицензните” се поставя точка и думата “им” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  48

  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 219 се създава нова ал. 3:
  “(3) Въз основа на извлечение от сметките на обществените оператори, предоставящи гласови услуги, се издава изпълнителен лист. ”
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 219 , който става чл. 212 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 212. (1) Обществените оператори определят цени за
  предоставяните от тях услуги съобразно изискванията на този закон.
  (2) Цените по ал. 1 се публикуват от операторите по начин, определен в лицензните.”
  Чл. 220. (1) Цените на далекосъобщителните услуги се определят от обществените оператори съобразно търсенето и предлагането им при осигуряване на равнопоставеност на потребителите, отчитайки вида на използваната технология, категориите абонати и обема на трафика.
  (2) Обществените оператори могат да определят ценови пакети за услуги, когато се осигурява правото на потребителя за ползване на услугите и извън ценовия пакет.
  (3) Обществените оператори могат да предоставят отстъпки за ползвани услуги при публично известни условия, когато:
  1. се ползват от всеки, който отговаря на предварително оповестените условия за тяхното предоставяне, и
  2. цената на предоставяната услуга не е под нивото на разходите по предоставянето й.
  (4) Преди публикуването им цените на далекосъобщителните услуги се представят за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 220, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Обществените оператори могат да предоставят отстъпки за ползвани услуги при публично известни условия, когато се ползват от всеки, който отговаря на предварително оповестените условия за тяхното предоставяне. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 220 , който става чл. 213 да придобие следната подобрена редакция:
  49  “Чл. 213. (1) Цените на далекосъобщителните услуги се определят от обществените оператори съобразно търсенето и предлагането им при осигуряване на равнопоставеност на потребителите, отчитайки вида на използваната технология, категориите крайни потребители и обема на трафика.
  (2) Обществените оператори могат да определят ценови пакети за услуги, като се осигурява правото на потребителя за ползване на услугите и извън ценовия пакет.
  (3) Обществените оператори могат да предоставят отстъпки за ползвани услуги при публично известни условия, когато се ползват от всеки, който отговаря на предварително оповестените условия за тяхното предоставяне.
  (4) Преди публикуването им цените на далекосъобщителните услуги се представят за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията.”
  Раздел II
  Регулирани цени
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел II.
  Чл. 221. (1) Комисията за регулиране на съобщенията регулира цените, определени от операторите със значително въздействие върху пазарите на услугите от съответния пазар.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията предоставя информация за цените на услугите по ал. 1 на Националната комисия по търговията.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 221, ал. 1 да се измени така:
  “(1) Комисията за регулиране на съобщенията регулира цените, определени от операторите със значително въздействие върху пазара на фиксираната телефонна услуга. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. н. п. Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В чл. 221, ал. 1 накрая се добавя:
  “както и върху цените, определени от операторите, предоставящи далекосъобщителни услуги за разпространение на програмите на радио- и телевизионни оператори, притежаващи индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване ”.
  50

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 221, ал. 2 думите “Националната комисия по търговията ” да се заменят с “Комисията по търговия и защита на потребителите
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 221 се изменя така:
  “Чл. 221. (1) Комисията за регулиране на съобщенията регулира следните цени, определени от операторите със значително въздействие върху пазара на фиксирани телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги и предоставяне на услугата линии под наем:
  1. за фиксирана гласова телефонна услуга;
  2. за взаимно свързване;
  3. за предоставяне на услуга линии под наем;
  4. за специфичен достъп;
  5. за необвързан достъп до абонатната линия;
  6. за съвместно ползване на далекосъобщителни съоръжения, канали и кули.
  (2) Комисията предоставя информация за цените на услугите по ал. 1 на Комисията по търговия и защита на потребителите. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 221, който става чл. 214 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 214. (1) Комисията за регулиране на съобщенията регулира следните цени, определени от операторите със значително въздействие върху пазара на фиксирани телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги и предоставяне на услугата “линии под наем”:
  1. за фиксирана гласова телефонна услуга;
  2. за взаимно свързване;
  3. за предоставяне на услугата “линии под наем” от обхвата на минималния пакет;
  4. за специфичен достъп;
  5. за необвързан достъп до абонатната линия;
  6. за съвместно ползване на помещения и съоръжения.
  (2) Комисията предоставя информация за цените на услугите по ал. 1 на Комисията по търговия и защита на потребителите.”
  51  Чл. 222. (1) Цените на услугите по чл. 221, ал. 1 се определят от обществените оператори въз основа на разходите по предоставянето им, изчислени по одобрена от Комисията за регулиране на съобщенията система за отчитане на разходите.
  (2) Цените по ал. 1 не могат:
  1. да съдържат компоненти, основаващи се единствено на значителното въздействие върху пазара на оператора;
  2. да съдържат отстъпки, които нарушават възможностите за конкуренция от страна на други обществени оператори за съответната услуга;
  3. да създават предимства за отделни потребители на същата или сходна услуга;
  4. да бъдат под нивото на разходите по предоставянето им съгласно ал. 1 за срок не по-дълъг от 2 месеца, но не повече от 3 месеца в рамките на една календарна година.
  Предложение от н. п. н. п. Анели Чобанова, Исмет Саралийски и Господин Чонков
  В чл. 222, ад. 1 се изменя така:
  “(1) Цените на услугите по чл. 221, ал. 1 се определят от обществените оператори въз основа на разходите по предоставянето им по предложение от оператора и одобрена от КРС система за отчитане на разходите. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “отчитане” се заменя с “определяне”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Комисията може да налага ограничения по отношение на цените по чл. 221, ал. 1 с оглед стимулиране ефективността на оператора и съобразно с инвестиционните му разходи за развитие на мрежата в средносрочен план.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Цените по чл. 221, ал. 1 не могат:
  1. да съдържат елементи на ценообразуването, основаващи се единствено на значителното въздействие върху пазара на оператора;
  2. да съдържат отстъпки, които нарушават възможностите за конкуренция от страна на други обществени оператори за съответната услуга;
  3. да създават предимства за отделни потребители на същата или сходна услуга;
  4. да бъдат под нивото на разходите по предоставянето им . ” Комисията подкрепя предложението.
  52  Комисията предлага чл. 222 , който става чл. 215 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 215. (1) Цените на услугата по чл. 214, ал. 1, т. 1 се определят от обществените оператори въз основа на приети с решение на Комисията за регулиране на съобщенията правила за определянето им и разходите по нейното предоставяне.
  (2) Цените на услугите по чл. 214, ал. 1, т. 2 и 5 се определят от обществените оператори въз основа на разходите по предоставянето им, изчислени по одобрена от Комисията за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите.
  (3) Комисията може да налага ограничения по отношение на цените по чл. 214, ал. 1 с оглед стимулиране ефективността на оператора и съобразно с инвестиционните му разходи за развитие на мрежата в средносрочен план.
  (4) Цените по чл. 214, ал. 1 не могат:
  1. да съдържат елементи на ценообразуването, основаващи се единствено на значителното въздействие върху пазара на оператора;
  2. да съдържат отстъпки, които нарушават възможностите за конкуренция от страна на други обществени оператори за съответната услуга;
  3. да създават предимства за отделни потребители на същата или сходна услуга;
  4. да бъдат под нивото на разходите по предоставянето им .”
  Чл. 223. (1) Операторите по чл. 221, ал. 1 представят за одобряване от Комисията за регулиране на съобщенията системата за отчитане на разходите в 120-дневен срок от определянето им за оператори със значително въздействие върху съответния пазара.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията одобрява системата по ал. 1 в двумесечен срок от постъпването й. Преди одобряването след консултации със съответните оператори Комисията за регулиране на съобщенията може да изиска изменения в нея, които не застрашават съществено финансовата жизнеспособност на оператора.
  (3) Операторът публикува основните елементи на одобрената система за отчитане на разходите и ежегодно публикува разчетите, по които определя цените на услугите по чл. 222, ал. 1.
  (4) Операторите по ал. 1 ежегодно публикуват анализ на степента на прилагане на принципите за разходоориентираност и за разделно счетоводство за съответните предлагани от тях услуги.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 223, ал. 1 думите “120-дневен срок ” да се заменят с “4-месечен
  срок
  53  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 223 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “отчитане ” се заменя с “определяне ” и “120- дневен срок ” се заменя с “4 месечен срок
  2. В ал. 2 навсякъде “Комисията за регулиране на съобщенията” се заменя с “комисията ” и думата “съществено ” се заличава.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Операторът осигурява актуалност и публична достъпност на основните елементи на одобрената система за определяне на разходите и предоставя информацията безвъзмездно при поискване. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 223 , който става чл. 216 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 216. (1) Операторите по чл. 214, ал. 1 в 4-месечен срок от определянето им за оператори със значително въздействие върху съответния пазар представят за одобряване от Комисията за регулиране на съобщенията системата за определяне на разходите по чл. 215, ал. 1.
  (2) Комисията одобрява системата в двумесечен срок от постъпването й. Преди одобряването след консултации със съответните оператори, комисията може да изиска изменения в нея, които не застрашават финансовата жизнеспособност на оператора.
  (3) Операторите осигуряват актуалност и публична достъпност на основните елементи на одобрената система за определяне на разходите и предоставят информацията безвъзмездно при поискване.
  (4) Операторите ежегодно публикуват анализ на степента на прилагане на принципите за разходоориентираност и за разделно счетоводство за съответните предлагани от тях услуги.”
  Чл. 224. (1) Операторите представят за съгласуване от Комисията за регулиране на съобщенията цените на услугите един месец преди публикуването им заедно с документите по ценообразуване.
  (2) Комисията съгласува цените в срока по ал. 1.
  (3) В случай че цените не отговарят на изискванията на чл. 221, ал. 1, комисията задължава операторите да ги преработят.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията прилага формата на регулиране по чл. 225, когато операторите не преработят цените в едномесечен срок.
  (5) Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска веднъж на 2 месеца да бъде доказвана разходоориентираността на съгласувани вече цени.
  54  Предложение от н. п. н. п. Анели Чобанова, Исмет Саралийски и Господин Чонков
  Чл. 224 се изменя така:
  “Чл. 224. Оператори без значимо пазарно въздействие уведомяват КРС за цените си преди тяхното публикуване. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 224 се правят следните промени:
  1. Ал. 4 да отпадне.
  2. Досегашната ал. 5 да стане ал. 4, а ал. 5 да стане текстът на чл. 225, ал.5.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 224 се изменя така:
  “Чл. 224. (1) Операторите по чл. 221, ал. 1 представят в Комисията за регулиране на съобщенията цените на услугите един месец преди публикуването им заедно с документите по ценообразуване.
  (2) В случай че цените не отговарят на изискванията по чл. 222, комисията в срока по ал. 1, задължава операторите да ги преработят.
  (3) Комисията прилага формата на регулиране по чл. 225, ал. 2, когато операторите не преработят цените в едномесечен срок.
  (4) Комисията може да поиска веднъж на 6 месеца да бъде доказвана разходоориентираност на цените. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 224, който става чл. 217 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 217. (1) Операторите представят цените на услугите по чл. 214, ал. 1 в Комисията за регулиране на съобщенията един месец преди публикуването им заедно с документите по ценообразуване.
  (2) В случай че цените не отговарят на изискванията по чл. 215, комисията задължава операторите да ги преработят.
  (3) Комисията може да поиска веднъж на 6 месеца да бъде доказвана разходоориентираността на съгласувани вече цени.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията регулира и цените на далекосъобщителните услуги, за които е установено, че се предоставят при злоупотреба с господстващо положение по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.”
  55

  Чл. 225. (1) Комисията за регулиране на съобщенията регулира и цените на далекосъобщителните услуги, за които е установено, че се предоставят при злоупотреба с господстващо положение или при нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията след съгласуване с Комисията за защита на конкуренцията регулира цените, като определя граници на цените за срок до 6 месеца
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 225 се изменя така:
  “Чл. 225. Ако в едномесечен срок операторите не преработят цените съгласно чл. 224, ал. 2, както и е случаите на чл. 224, ал. 5, Комисията за регулиране на съобщенията след съгласуване с Комисията за защита на конкуренцията определя граници на цените на съответните услуги за срок до 6 месеца. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 225 ал. 2 “Комисията за регулиране на съобщенията“ се заменя с “комисията
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 225 , който става чл. 218 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 218. В случай, че в едномесечен срок операторите не преработят цените съгласно чл. 217, ал. 2 , както и в случаите по чл. 217, ал. 4, Комисията за регулиране на съобщенията след съгласуване с Комисията за защита на конкуренцията определя граници на цените на съответните услуги за срок до 6 месеца.”
  Раздел III
  Такси
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел III.
  Чл. 226. (1) Лицензионните и регистрационните такси покриват административните разходи на Комисията за регулиране на съобщенията за дейностите, изпълнявани по този закон.
  (2) Таксите за ограничен ресурс осигуряват ефективното му използване.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 226 се правят следните изменения и допълнения:
  56  1. в ал. 1 след думата “дейностите” се поставя запетая, а думите “изпълнявани по този закон” се заменят със “свързани с лицензирането, регистрирането и контрола на условията, предвидени в лицензните
  2. В ал. 2 след думата “използване” се поставя запетая и се добавя “развитието на конкуренцията и предоставянето на нови услуги”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 226, който става чл. 219 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 219. (1) Лицензионните и регистрационните такси
  покриват административните разходи на Комисията за регулиране на съобщенията за дейностите, свързани с лицензирането, регистрирането и контрола на условията, предвидени в лицензните.
  (2) Таксите за ограничен ресурс осигуряват предпоставки за ефективното му използване, развитието на конкуренцията и предоставянето на нови услуги.”
  Чл. 227. (1) Всички лицензирани оператори заплащат лицензионни такси по начин, определен в условията на лицензните.
  (2) Държавните органи по чл. 56, ал. 2, т. 4 не заплащат лицензионни
  такси.
  (3) Лицензионните такси са:
  1. първоначална - при издаването на лицензията, включваща разходи за подготовката й; при провеждане на търг за издаване на лицензията първоначалната лицензионна такса е в размер на окончателната тръжна цена, която съдържа и първоначалната лицензионна такса по смисъла на ал. 4;
  2. годишна - за контролиране изпълнението на лицензните - до 1,2 на сто от годишните брутни приходи без данък върху добавената стойност;
  3. допълнителна еднократна - при предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на оператори на обществени далекосъобщителни мрежи, необходим за разширяване, развитие или модернизиране на мрежите си;
  4. такса за изменение и допълнение на лицензията.
  (4) Размерът на първоначалната лицензионна такса за издаване на индивидуална лицензия се определя, като се имат предвид административните разходи по издаването й, включващи:
  1. труд и материали;
  2. пропорционално разпределена развойна и консултантска дейност и анализ на съответния пазар, свързани с издаването на лицензията;
  3. честотно планиране и международна национална и международна координация.
  (5) Таксата по ал. 3, т. 2 се определя ежегодно по реда на чл. 44 и се плаща на тримесечни вноски до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Вноската
  57  за четвъртото тримесечие е изравнителна и се заплаща до 15 дни след срока, определен със Закона за счетоводството за изготвяне на годишния финансов отчет. Внесените през годината вноски се изравняват на базата на предоставено от лицензирания оператор копие от заверения му от независимия финансов одит годишен финансов отчет заедно с приложенията към него.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 227, ал. 3, т. 1 след думите "издаването на лицензията" се добавя "освен ако друго не е посочено в лицензията въз основа на закон".
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 227, ал. 1 начинът за заплащане на лицензионните такси трябва да се определи в закон, както и в ал. 3, т. 2 и ал. 5.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “лицензирани” се добавят ‘‘с индивидуални лицензни” и думите “по начин, определен в условията на лицензните” се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и се изменя така:
  “(2) Лицензионните такси са:
  1. първоначална - за издаване на лицензията, включваща разходи за подготовката й;
  2. годишна - за осигуряване дейностите по регулиране - до 1, 2 на сто от годишните брутни приходи от лицензираната дейност без данък върху добавената стойност;
  3. такса за изменение и допълнение на лицензията. ”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 3 и думите “за издаване на индивидуална лицензия ” се заличават.
  5. Създава се ал. 4:
  “(4) При провеждане на търг за издаване на лицензията първоначалната лицензионна такса е в размер на окончателната тръжна цена, която съдържа и първоначалната лицензионна такса по смисъла на ал.
  3.”
  6. В ал.5 думите “ал. 3 ” се заменят с “ал. 2 ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  58  В чл. 227, ал. 2 накрая се добавя : “и не могат да осъществяват търговска дейност с предоставения им ресурс
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 227, който става чл. 220 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 220. (1) Всички лицензирани с индивидуални лицензни оператори заплащат лицензионни такси.
  (2) Лицензионните такси са:
  1. първоначална - за издаване на лицензията;
  2. годишна - за осигуряване дейностите по регулиране - до 1,2 на сто от годишните брутни приходи от лицензираната дейност без данък върху добавената стойност след приспадане на разходите, при наличието на такива, за изходящ трафик при взаимно свързване на мрежи и за специфичен достъп;
  3. такса за изменение и допълнение на лицензията.
  (3) Размерът на първоначалната лицензионна такса се определя, като се имат предвид административните разходи по подготовката и издаването й, включващи:
  1. труд и материали;
  2. пропорционално разпределена развойна и консултантска дейност и анализ на съответния пазар, свързани с издаването на лицензията;
  3. честотно планиране и национална и международна координация.
  (4) При провеждане на търг за издаване на лицензията първоначалната лицензионна такса е в размер на окончателната тръжна цена, която съдържа и първоначалната лицензионна такса по смисъла на ал. 3.
  (5) Таксата по ал. 2, т. 2 се определя ежегодно по реда на чл. 42 и се плаща на тримесечни вноски до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Вноската за четвъртото тримесечие е изравнителна и се заплаща до 15 дни след срока, определен със Закона за счетоводството за изготвяне на годишния финансов отчет. Внесените през годината вноски се изравняват на базата на предоставено от лицензирания оператор копие от заверения му от независим финансов одитор годишен финансов отчет заедно с приложенията към него.”
  Чл. 228. (1) Всички лицензирани оператори заплащат годишни такси за ползване на ограничен ресурс от радиочестотния спектър и от позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.
  (2) Всички оператори заплащат годишни такси за ползване на ограничен ресурс от Националния номерационен план.
  59  (3) Размерите на таксите по ал. 1 се определят въз основа на един или повече от следните критерии:
  1. брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от лицензираната дейност;
  2. териториален обхват, предвиден в лицензията;
  3. мощност на изхода на предавателя;
  4. заемана честотна лента;
  5. брой на използваните радиостанции;
  6. брой на използваните радиочестотни канали;
  7. вид на радиочестотния канал (радиочестотна лента) - симплексна/дуплексна;
  8. вид на лицензираната дейност;
  9. брой на използваните радиомрежи;
  10. предназначение на радиостанциите и мрежите.
  (4) Таксите по ал. 1 се плащат на 4 равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Всички лицензирани” се заменят с “Индивидуално лицензираните
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) При предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на лицензирани обществени оператори по реда на чл. 79, ал. 3 те заплащат допълнителна еднократна такса. ”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и думата “всички” се заменя с “индивидуално лицензираните ”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се правят следните допълнения:
  а/ след думите “по ал. 1 ” се добавят “и ал. 2 ”.
  б/ Създава се т. 11:
  “11. срок на ползване на радиочестотния спектър. ”
  4. Досегашната ал.4 става ал. 5 и след думите “по ал. 1” се добавят “и ал. 3 ”.
  5. Създава се ал. 6:
  “(6) По искане на оператора таксите по ал. 1 и ал. 3 могат да бъдат платени до края на първото тримесечие на текущата година. В този случай таксата се плаща с отстъпка в размер на 5 на сто. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 228, който става чл. 221 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 221. (1) Индивидуално лицензираните оператори заплащат годишни такси за ползване на ограничен ресурс от радиочестотния
  60  спектър и/или от позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.
  (2) При предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на лицензирани обществени оператори по чл. 76, ал. 2 те заплащат допълнителна еднократна такса.
  (3) Индивидуално лицензираните оператори заплащат годишна такса за ползване на ограничен ресурс от Националния номерационен план.
  (4) Размерите на таксите по ал. 1 и 2 се определят въз основа на един или повече от следните критерии:
  1. брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от лицензираната дейност;
  2. териториален обхват, предвиден в лицензията;
  3. мощност на изхода на предавателя;
  4. заемана честотна лента;
  5. брой на използваните радиостанции;
  6. брой на използваните радиочестотни канали;
  7. вид на радиочестотния канал (радиочестотна лента) - симплексна/дуплексна;
  8. вид на лицензираната дейност;
  9. брой на използваните радиомрежи;
  10. предназначение на радиостанциите и мрежите;
  11. срок на ползване на радиочестотния спектър.
  (5) Таксите по ал. 1 и 3 се плащат на 4 равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието.
  (6) По искане на оператора таксите по ал. 1 и 3 могат да бъдат платени до края на първото тримесечие на текущата година. В този случай таксата се плаща с отстъпка в размер на 5 на сто.”
  Чл. 229. (1) Всички регистрирани оператори по обща лицензия заплащат първоначална регистрационна такса.
  (2) Размерът на първоначалната регистрационна такса се определя в зависимост от административните разходи по регистрацията и изготвянето и издаването на общата лицензия.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 229 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “първоначална ” се заменя с “еднократно ”.
  2. В ал. 2 думите “първоначалната регистрационна такса ” се заменят с “регистрационната такса ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 229, който става чл. 222 да придобие следната подобрена редакция:
  61  „Чл. 222. (1) Всички регистрирани оператори по обща лицензни заплащат еднократно регистрационна такса.
  (2) Размерът на регистрационната такса се определя в зависимост от административните разходи по регистрацията и изготвянето и издаването на общата лицензия.”
  Чл. 230. (1) Размерът на таксите по реда на този раздел, сроковете и начинът на плащането им се определят в Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.
  (2) В тарифата по ал. 1 се определя и размерът на таксите за административни услуги, предоставяни от комисията.
  (3) Таксите се определят по реда на ал. 1 в съответствие със следните принципи:
  1, равнопоставеност на операторите;
  2, пропорционалност по отношение на административните разходи;
  3, насърчаване на конкуренцията;
  4, осигуряване на оптимално използване на радиочестотния спектър;
  5, задоволяване потребността на обществото от качествени далекосъобщителни услуги.
  (4) Лицензираните оператори заплащат еднакви лицензионни такси при еднакъв вид и обем на лицензираната дейност.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 230, ал. 1 размерът на таксите трябва да се определи със закон.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 230 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “реда на ” се заличават.
  2. В ал. 3, т. 4 думите “оптимално ” и “радиочестотния спектър ” се заменят съответно с “ефективно” и “ограничените ресурси”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 230, който става чл. 223 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 223. (1) Размерът на таксите по този раздел, сроковете и начинът на плащането им се определят в Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.
  (2) В тарифата по ал. 1 се определя и размерът на таксите за административни услуги, предоставяни от комисията.
  62  (3) Таксите се определят в съответствие със следните принципи:
  1. равнопоставеност на операторите;
  2. пропорционалност по отношение на административните разходи;
  3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги;
  4. осигуряване на ефективно използване на ограничените ресурси;
  5. задоволяване потребността на обществото от качествени далекосъобщителни услуги.
  (4) Лицензираните оператори заплащат еднакви лицензионни такси при еднакъв вид и обем на лицензираната дейност.”
  Чл. 231. (1) Лицензионните такси, предвидени в лицензни за
  далекосъобщителна дейност, се разпределят, както следва:
  1. първоначалната, получена при тръжна процедура, и допълнителната еднократна такса:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет;
  2. първоначалната и годишната такса - по бюджета на комисията;
  3. таксата за ползване на радиочестотен спектър:
  а) 40 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 35 на сто по бюджета на комисията;
  в) 25 на сто в приход на републиканския бюджет.
  (2) Таксата за ползване на номерационен капацитет се разпределя, както следва:
  1. тридесет на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  2. тридесет на сто по бюджета на комисията;
  3. четиридесет на сто в приход на републиканския бюджет.
  (3) Таксите за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения, се разпределят, както следва:
  1. двадесет и пет на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  2. пет на сто по бюджета на комисията;
  3. седемдесет на сто в приход на републиканския бюджет.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 231 да се измени така:
  “Чл. 231. (1) Лицензионните такси, предвидени в лицензни за
  далекосъобщителна дейност, се разпределят, както следва:
  1. първоначалната, получена при тръжна процедура, и допълнителната еднократна такса:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  63  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет;
  2. първоначалната и годишната такса - по бюджета на комисията;
  3. таксата за ползване на радиочестотен спектър - по бюджета на комисията.
  (2) Таксата за ползване на номерационен капацитет се разпределя по бюджета на комисията.
  (3) Таксите за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения, се разпределят по бюджета на комисията. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 231 се изменя така:
  “Чл. 231. (1) Лицензионните такси, предвидени в индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност, се разпределят, както следва:
  1. първоначалната, получена при тръжна процедура:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет;
  2. първоначалната и годишната такса - по бюджета на комисията;
  (2) Таксите за ползване на ограничен ресурс се разпределят, както следва:
  1. таксата за ползване на радиочестотен спектър:
  а) 40 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 35 на сто по бюджета на комисията;
  в) 25 на сто в приход на републиканския бюджет.
  2. допълнителната еднократна такса за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  3. такса за ползване на номера от националния номерационен план:
  а) . 30 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) . 30 на сто по бюджета на комисията;
  в) . 40 на сто в приход на републиканския бюджет.
  4. Таксите за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения:
  а) . 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 5 на сто по бюджета на комисията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  64  Комисията предлага чл. 231 който става чл. 224 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 224. (1) Лицензионните такси, предвидени в индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност, се разпределят, както следва:
  1. първоначалната, получена при тръжна процедура:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 17;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет;
  2. първоначалната и годишната такса - по бюджета на комисията;
  (2) Таксите за ползване на ограничен ресурс се разпределят, както
  следва:
  1. таксата за ползване на радиочестотен спектър:
  а) 35 на сто за осигуряване на средствата по чл. 17;
  б) 40 на сто по бюджета на комисията;
  в) 25 на сто в приход на републиканския бюджет.
  2. допълнителната еднократна такса за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 17;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет.
  3. такса за ползване на номера от националния номерационен план - по бюджета на Комисията:
  4. таксите за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 17;
  б) 5 на сто по бюджета на комисията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет. “
  Чл. 232. (1) Всички такси постъпват по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията и в тримесечен срок след получаването им се преразпределят по реда на чл. 231.
  (2) Не се дължат такси по реда на този раздел от дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии за техни собствени цели.
  (3) Лицензните, издавани по силата на чл. 14, ал. 3, се издават на посолствата и на дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии. Лицензионните и други такси се заплащат съгласно тарифата за таксите на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
  65  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Не се дължат такси по реда на този раздел от:
  1. държавни органи, които осъществяват далекосъобщения за собствени нужди свързани с техните функции.
  2. дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии, когото осъществяват далекосъобщения за техни собствени нужди на основата на взаимност. ”
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 232 който става чл. 225 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 225. (1) Всички такси постъпват по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията и в тримесечен срок след получаването им се преразпределят по реда на чл. 224.
  (2) Не се дължат такси по реда на този раздел от:
  1. държавни органи, които осъществяват далекосъобщения за собствени нужди, свързани с техните функции;
  2. дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии, когато осъществяват далекосъобщения за техни собствени нужди на основата на взаимност.”
  Глава седемнадесета
  КОНТРОЛ
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава седемнадесета.
  Чл. 233. (1) Контролът върху далекосъобщителните дейности и налагането на административни наказания за нарушения на закона, на подзаконовите актове по неговото прилагане и на лицензните за далекосъобщителни дейности се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Контролът за пускане в действие на крайните далекосъобщителни устройства и радиосъоръженията се осъществява от комисията по ред, съгласуван с Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  (3) Взаимодействието между Комисията за регулиране на съобщенията. Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи. Министерството на отбраната и Министерството на финансите във връзка с осъществяване на контрола върху далекосъобщителните дейности се урежда в съвместно издадена инструкция.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  66  Член 233 се изменя така:
  “Чл. 233. (1) Контролът върху далекосъобщителните дейности се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Контролът за пускане в действие на радиосъоръжения по списъка по чл. 215, ал 2 се осъществява от комисията.
  (3) При осъществяване на контрола по ал. 1 и ал. 2, комисията, взаимодейства с Министерството на транспорта и съобщенията. Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на финансите, което взаимодействие се урежда в съвместно издадена инструкция.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 233, ал. 2 след думите “се осъществява ” се добавя: “по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 233 който става чл. 226 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 226. (1) Контролът върху далекосъобщителните дейности се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Контролът за пускане в действие на радиосъоръжения по списъка по чл. 209, ал. 2 се осъществява от комисията.
  (3) При осъществяване на контрола по ал. 1 и 2 комисията, взаимодейства с Министерството на транспорта и съобщенията. Министерството на вътрешните работи. Министерството на отбраната и Министерството на финансите. Условията и редът за взаимодействие се уреждат в съвместно издадена инструкция.”
  Чл. 234. (1) Председателят на Комисията за регулиране на съобщената оправомощава със заповед служители от нейната администрацията, които извършват проверки, при които съставят констативни протоколи и установяват нарушения с актове за установяване на административни нарушения.
  (2) Служителите по ал. 1 задължително се застраховат срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните си задължения, със средства от бюджета на комисията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 234 се изменя така:
  67  "Чл. 234. (1) За осъществяване на контрола върху далекосъобщителните дейности, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията оправомощава със заповед служители от нейната администрация.
  (2) Служителите по ал. 1 задължително се застраховат срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните си задължения, със средства от бюджета на комисията."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 234 който става чл. 227 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 227. (1) За осъществяване на контрола върху
  далекосъобщителните дейности, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията оправомощава със заповед служители от нейната администрация.
  (2) Служителите по ал. 1 задължително се застраховат срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните си задължения, със средства от бюджета на комисията."
  Чл. 235. (1) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или друго изрично оправомощено от него лице може да издава заповеди, с които да спира до отстраняване на нарушенията извършването на далекосъобщителни дейности, осъществявани в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове и лицензионните условия.
  (2) Със заповедите по ал, 1 може да се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекти и/или съоръжения, послужили при извършването на далекосъобщителни дейности, осъществявани в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове и лицензионните условия.
  (3) Заповедите по ал. 1 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 235 се изменя така:
  "Чл. 235. (1) В изпълнение на своите функции оправомощените по чл. 234, ал. 1 служители на Комисията за регулиране на съобщенията имат право:
  1. да извършват проверки, да констатират нарушения и да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
  2. на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти;
  3. да проверяват документи, издавани от комисията, доказващи правоспособност на лицата в контролираните обекти;
  4. да изискват сведения и документи, свързани с осъществяване на контрола;
  68

  5. да -изискват и изземват оригинални документи, заверени копия от документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица във връзка с извършване на далекосъобщителна дейност и/или с установяване на административни нарушения по този закон;
  6. да проверяват счетоводни, търговски или други книги или документи и носители на информация, както и други документи, свързани с извършване на далекосъобщителна дейност и/или с установяване на административни нарушения по този закон;
  7. да изискват от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за извършване на насрещните проверки във връзка с осъществяване на контрол по този закон;
  8. да изискват писмени обяснения от проверяваните и от трети лица при спазване разпоредбите на този закон;
  9. да контролират качествените параметри на услугите, като извършват документални и технически проверки;
  10. да претърсват помещения, използвани от проверяваните лица за осъществяване на далекосъобщителна дейност, както и помещения, в които се намират доказателства за извършване на административни нарушения;
  11. за проверка на далекосъобщителни средства да претърсват пътни превозни средства, когото са спрени, паркирани или в престой, както и да спират пътни превозни средства съвместно с контролните органи за движение по пътищата;
  12. да дават предписания за отстраняване в определен срок на недостатъци в далекосъобщителната дейност на проверяваните лица.
  (2) В случаите, когато се касае за проверка на помещения, служещи за жилище по ал. 1, т. 9, както и на правомощията по ал. 1, т. 10, проверките се извършват от оправомощените по чл. 234, ал. 1 служители съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи при спазване на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като предлага текстът МУ да се премести на систематичното си място в чл. 231.
  Комисията предлага текстът на чл. 235 на вносителя да се премести на систематичното си място в чл. 231, а чл. 228 да придобие следното съдържание:
  „Чл. 228. (1) В изпълнение на своите функции оправомощените по чл. 227, ал. 1 служители на Комисията за регулиране на съобщенията имат право:
  1. да извършват проверки, да констатират нарушения и да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
  2. на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти, в които се намират далекосъобщителни съоръжения;
  69  3. да проверяват документи, издавани от комисията, доказващи правоспособност на лицата в контролираните обекти;
  4. да изискват сведения и документи, свързани с осъществяване на контрола;
  5. да изискват оригинални документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, както и да изземват заверени копия от документи във връзка с извършване на далекосъобщителна дейност и/или с установяване на административни нарушения по този закон;
  6. да проверяват счетоводни, търговски или други книги или документи и носители на информация, както и други документи, свързани с извършване на далекосъобщителна дейност, подлежаща на индивидуално лицензиране и/или с установяване на административни нарушения по този закон;
  7. да изискват от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за извършване на насрещни проверки във връзка с осъществяване на контрол по този закон и/или с установяване на административни нарушения по този закон;
  8. да контролират качествените параметри на далекосъобщителните услуги, като извършват документални и технически проверки;
  9. да претърсват помещения, използвани от проверяваните лица за осъществяване на далекосъобщителна дейност, както и помещения, в които се намират доказателства за извършване на административни нарушения;
  (2) В случаите, когато се касае за проверка на помещения, служещи за жилище по ал. 1, т. 9, проверките се извършват от оправомощените по чл. 227, ал. 1 служители съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи при спазване на разпоредбите на Наказателно- процесуалния кодекс.”
  Чл. 236. (1) При установено административно нарушение оправомощените по чл. 234 служители съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (2) Въз основа на актовете по ал. 1 председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или изрично оправомощено от него лице - член на комисията или служител от нейната администрация, издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство.
  (3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (4) Наказателни постановления, с които се налага глоба или имуществена санкцр1я до 500 лв., не подлежат на обжалване.
  70  Предложение от н. п. Иво Атанасов
  В чл. 236, ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 236 да се премести на систематичното си място в Глава Административнонаказателни разпоредби.
  Чл. 237. (1) При установяване на нарушенията по реда на чл. 234, ал. 1 съставителите на актове могат да изземват и да задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, по реда на чл. 41 от Закона за административните нарушения и наказания.
  (2) Иззетите веществени доказателства подлежат на отнемане в полза на държавата с наказателно постановление или резолюция по реда на чл. 20 и 21 от Закона за административните нарушения и наказания, когато са осъществени съставите на нарушения по съответните административно- наказателни разпоредби.
  (3) Отнетите в полза на държавата вещи се съхраняват в помещения, специално предвидени за това, до изтичането на една година от влизането в сила на резолюцията, наказателното постановление или на съдебното решение, с което то е потвърдено.
  (4) След изтичането на срока по ал. 3 отнетите вещи подлежат на унищожаване по ред, предвиден в наредба на Министерския съвет, предложена от Комисията за регулиране на съобщенията. Отнетите в полза на държавата вещи или части от тях, които могат да бъдат използвани, без да се нарушават законите и установените технически стандарти в страната, могат да се предоставят на учебни заведения с учебна цел, на болници или други служби с решение на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 237, ал. 1-4 да се прередактират, като само се препрати към чл. 20 и 21 от Закона за административните нарушения и наказания.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от и. п. Йордан Мирчев
  Чл. 237 се изменя така:
  Чл. 237. (1) При осъществяване на правомощията по чл. 235, ал. 1, т. 1, оправомощените по чл. 234, ал. 1 служители могат да изземват и задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението.
  (2) Иззетите веществени доказателства подлежат на отнемане в полза на държавата с издадените наказателно постановление или мотивирана резолюция за прекратяване на административнонаказателното
  71  производство, в съответствие с чл. 20 и чл. 21 от Закона за административните нарушения и наказания.
  (3) Отнетите в полза на държавата вещи се съхраняват от Комисията за регулиране на съобщенията в помещения, специално предвидени за това, до изтичането на една година от влизането в сила на акта, с който е постановено тяхното отнемане.
  (4) След изтичането на срока по ал. 3 отнетите вещи подлежат на унищожаване по ред, предвиден в наредба на Министерския съвет, предложена от комисията. Отнетите в полза на държавата вещи или части от тях, които могат да бъдат използвани, без да се нарушават законите и установените стандарти в страната, могат да се предоставят на учебни заведения с учебна цел, на болници или други служби с решение на комисията, по ред предвиден в наредбата.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 237, който става чл. 229 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 229. (1) При установяване на нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания съставителите на актове могат да изземват и да задържат веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението, по реда на чл. 41 от Закона за административните нарушения и наказания.
  (2) Иззетите веществени доказателства подлежат на отнемане в полза на държавата с наказателно постановление или с резолюция по реда на чл. 20 и 21 от Закона за административните нарушения и наказания, когато са осъществени съставите на нарушения по съответните административно-наказателни разпоредби.
  (3) Отнетите в полза на държавата вещи се съхраняват в помещения, специално предвидени за това до изтичането на една година от влизането в сила на резолюцията, наказателното постановление или на съдебното решение, с което то е потвърдено.
  (4) След изтичането на срока по ал. 3, отнетите вещи подлежат на унищожаване по ред, предвиден в наредба на Министерския съвет, по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията. Отнетите в полза на държавата вещи или части от тях, които могат да бъдат използвани, без да се нарушават законите и действащите стандарти в страната, могат да се предоставят на учебни заведения с учебна цел, на болници или други организации с решение на комисията.”
  Чл. 238. (1) В изпълнение на своите функции оправомощените служители на Комисията за регулиране на съобщенията имат право:
  1. на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти;
  72  2. да проверяват документите, доказващи правоспособността на лицата в контролираните обекти;
  3. да изискват сведения и документи, свързани с осъществяване на контрола;
  4. да изискват и изземват оригинални документи, заверени копия от документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица във връзка с извършване на далекосъобщителна дейност и/или с установяване на административни нарушения по този закон;
  5. да проверяват счетоводни, търговски или други книги или документи и носители на информация, както и други документи, свързани с извършване на далекосъобщителна дейност и/или с установяване на административни нарушения по този закон;
  6. да изискват от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за извършване на насрещните проверки във връзка с осъществяване на контрол по този закон;
  7. да изискват писмени обяснения от проверяваните и от трети лица при спазване разпоредбите на този закон;
  8. да контролират качествените параметри на услугите, като извършват документални и технически проверки;
  9. да претърсват помещения, използвани от проверяваните лица за осъществяване на далекосъобщителна дейност, както и помещения, в които се намират доказателства за извършване на административни нарушения;
  10. за проверка на далекосъобщителни средства да претърсват превозни средства, когато са спрени, паркирани или в престой, както и да спират превозни средства съвместно с контролните органи за движение по пътищата;
  11. да дават предписания за отстраняване в определен срок на недостатъци в дейността на проверяваните лица.
  (2) В случаите, когато се касае за проверка на помещения, служещи за жилище по ал.1, т. 9, както и на правомощията по ал. 1, т. 10 проверките се извършват от служителите по чл. 234 съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи при спазване на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 238, ал. 1 се правят следните промени:
  1. В т. 4 думите "оригинални документи" и запетаята след тях да се заличат.
  2. Точки 5 и 9 да отпаднат.
  3. Точки 6, 7, 8, 10 и 11 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, което се съдържа в чл. 228, ал. 1, т. 5, а по т. 2 и 3 се оттегли.
  Предложение от н. п. Иво Атанасов
  В чл. 238, ал. 1, т. 4, 5 и 9 да отпаднат.
  73  Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 4 по принцип -в чл. 228, ал. 1, т. 5 и не подкрепя отпадането на т. 5 и 9.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 238 се правят следните изменения :
  1. В ал. 1:
  а) т. 7, 9 и 10 се отменят;
  б) т. 8 и 11 стават съответно 7 и 8.
  2. Ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 за отпадане текста на т. 7 и 10 - точките са отпаднали в текста на чл. 228, ал. 1, не подкрепя за отпадане на т. 9 и не подкрепя предложението по т. 2.
  Комисията предлага чл. 238 на вносителя да отпадне, поради преместване на текста му в чл. 228.
  Чл. 239. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите по чл. 234 са длъжни:
  1. да се легитимират чрез служебна карта;
  2. да пазят в тайна обстоятелствата и фактите, които са им станали известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
  (2) Редът и начинът за използване и съхраняване на обстоятелствата и фактите по ал. 1, т. 2, както и организацията на работа при осъществяване на контрола в далекосъобщенията се определят с решение на Комисията за регулиране на съобщенията или на оправомощено от нея лице.
  (3) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията определя служителите от администрацията, които са отговорни за съхраняването и използването на фактите и обстоятелствата по ал. 1, т. 2.
  (4) Служителите по ал. 1 и 3 подписват декларация по образец във връзка със задълженията си, в която изрично се отразява и отговорността им при неизпълнение на тези задължения.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 239, ал. 1 се създава нова т. 3:
  "3. да не възпрепятстват нормалния процес на работа на проверяваните обекти и лица."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иво Атанасов
  В чл. 239, ал. 1 се създава нова т. 3:
  74  “3. да не създават препятствия за нормалния процес на работа на проверяваните обекти и лица. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Подзаконовият нормативен акт по чл. 239, ал. 2 от законопроекта трябва да бъде наредба и да се издаде от министъра на транспорта и съобщенията.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 239 се изменя така:
  Чл. 239. (1) При изпълнение на служебните си задължения, оправомощените по чл. 234, ал. 1 служители са длъжни:
  1. да се легитимират чрез служебна карта;
  2. да пазят в тайна обстоятелствата и фактите, които са им станали известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
  (2) Редът и начинът за използване и съхраняване на обстоятелствата и фактите по ал. 1, т. 2, както и организацията на работа при осъществяване на контрола върху далекосъобщителните дейности се определят с решение на Комисията за регулиране на съобщенията.
  (3) Председателят на комисията определя служителите от администрацията, които са отговорни за съхраняването и използването на фактите и обстоятелствата по ал. 1, т. 2.
  (4) Служителите по ал. 1 и ал. 3 подписват декларация по образец във връзка със задълженията си, в която изрично се отразява и отговорността им при неизпълнение на тези задължения.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 239, който става чл. 230 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 230. (1) При изпълнение на служебните си задължения, оправомощените по чл. 227, ал. 1 служители са длъжни:
  1. да се легитимират чрез служебна карта;
  2. да пазят в тайна обстоятелствата и фактите, които са им станали известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
  (2) Редът и начинът за използване и съхраняване на обстоятелствата и фактите по ал. 1, т. 2, както и организацията на работа при осъществяване на контрола върху далекосъобщителните дейности се определят с решение на Комисията за регулиране на съобщенията.
  75  (3) Председателят на комисията определя служителите от администрацията, които са отговорни за съхраняването и използването на фактите и обстоятелствата по ал. 1, т. 2.
  (4) Служителите по ал. 1 и 3 подписват декларация по образец във връзка със задълженията си, в която изрично се отразява и отговорността им при неизпълнение на тези задължения.”
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Да се създаде нов чл. 239а от текста на чл. 235 на вносителя със следното подобрена редакция:
  Чл. 239а. (1) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията ши изрично оправомощено от него лице може да издава заповеди, с които да спира до отстраняване на нарушенията извършването на далекосъобщителни дейности, осъществявани в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове и лицензионните условия.
  (2) Със заповедите по ал. 1 може да се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекти и/или съоръжения, послужили при извършването на далекосъобщителни дейности, осъществявани в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове и лицензионните условия.
  (3) Заповедите по ал. 1 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов чл. 231 от текста на чл. 235 на вносителя със следната подобрена редакция:
  “Чл. 231. (1) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията може да издава заповеди, с които да спира до отстраняване на нарушенията извършването на далекосъобщителни дейности, осъществявани в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове и лицензионните условия.
  (2) Със заповедите по ал. 1 може да се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекти и/или съоръжения, послужили при извършването на далекосъобщителни дейности, осъществявани в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове и лицензионните условия.
  (3) Заповедите по ал. 1 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.”
  Глава осемнадесета
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава осемнадесета.
  76  Чл. 240. (1) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, която подлежи на лицензиране след провеждане на конкурс или търг, или продължи да я извършва след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 50 000 до 500 000 лв.
  (2) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, която подлежи на лицензиране без конкурс или търг, или продължи да я извършва след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 10 000 до 200 000 лв.
  (3) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, като
  осъществява далекосъобщения чрез обществени далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне на далекосъобщителни услуги, които ползват ограничен ресурс, или продължи да я осъществява след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 20 000 до 250 000 лв.
  (4) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, като
  осъществява далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи за собствени нужди, които ползват ограничен ресурс, или продължи да я осъществява след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.
  (5) Който без регистрация извършва далекосъобщителни дейности при условията на обща лицензия, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
  (6) За нарушения по ал. 1 - 5, извършени повторно, административно- наказващият орган с наказателно постановление може да лиши нарушителя от правото да упражнява далекосъобщителната дейност, за която е санкциониран, за срок до една година.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 240 се изменя така:
  “Чл. 240. (1) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, която подлежи на лицензиране след провеждане на конкурс ши търг, ши продължи да я извършва след спиране, прекратяване ши отнемане на лицензията, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 500 000 лв.
  (2) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, която подлежи на лицензиране без конкурс ши търг, ши продължи да я извършва след спиране, прекратяване ши отнемане на лицензията, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 200 000 лв.
  (3) Който без регистрация извършва далекосъобщителна дейност като обществен оператор при условията на обща лицензия, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (4) Който без регистрация извършва далекосъобщителна дейност за собствени нужди при условията на обща лицензия, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
  77  (5) За нарушения по ал. 1-4, извършени повторно, административнонаказващият орган с наказателно постановление може да лиши нарушителя от правото да упражнява далекосъобщителната дейност, за която е санкциониран, за срок до една година.
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага чл. 240, който става чл. 232 да придобие следната подобрена редакция:
  „Чл. 232. (1) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, която подлежи на лицензиране след провеждане на конкурс или търг, или продължи да я извършва след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, в случай, че деянието не съставлява престъплание, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 500 000.
  (2) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, която подлежи на лицензиране без конкурс или търг, като осъществява далекосъобщения чрез обществени далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне на далекосъобщителни услуги, които ползват индивидуално определен ограничен ресурс, или продължи да я осъществява след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, в случай, че деянието не съставлява престъплание, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 250 000 лв.
  (3) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, която подлежи на лицензиране без конкурс или търг без използване на ограничен ресурс, или продължи да я извършва след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 200 000 лв.
  (4) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, като осъществява далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи за собствени нужди, които ползват индивидуално определен ограничен ресурс, или продължи да я осъществява след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, в случай, че деянието не съставлява престъплание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
  (5) Който без регистрация извършва далекосъобщителна дейност като обществен оператор при условията на обща лицензия, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (6) Който без регистрация извършва далекосъобщителна дейност за собствени нужди при условията на обща лицензия, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
  (7) За нарушения по ал. 1-6, извършени повторно, административнонаказващият орган с наказателно постановление може да лиши нарушителя от правото да упражнява далекосъобщителната дейност, за която е санкциониран, за срок до една година.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Създава се нов чл. 240а:
  78  " Чл. 240а. (1) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, като осъществява далекосъобщения чрез обществени далекосъобщителни мрежи и/ти предоставяне на далекосъобщителни услуги, които ползват индивидуално определен ограничен ресурс, или продължи да я осъществява след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 250 000 лв.
  (2) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, като осъществява далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи за собствени нужди, които ползват индивидуално определен ограничен ресурс, или продължи да я осъществява след спиране, прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв."
  Комисията подкрепя предложението, като текста му се съдържа в чл. 232.
  Чл. 241. (1) Който наруши или не изпълни условията на издадената му индивидуална лицензия, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 5000 до 500 000 лв.
  (2) Който извършва далекосъобщителна дейност по обща лицензия и наруши условията й, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 241 се изменя така:
  "Чл. 241. (1) Оператор със значително въздействие върху пазара, който наруши или не изпълни условията на издадената му лицензия, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 до 500 000 лв.
  (2) Обществен оператор, който наруши или не изпълни условията на издадената му индивидуална лицензия се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
  (3) Обособен оператор, който наруши ши не изпълни условията на издадената му индивидуална лицензия се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
  (4) Обществен оператор, който извършва далекосъобщителна дейност въз основа на регистрация по обща лицензия и наруши условията й, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.
  (5) Обособен оператор, който извършва далекосъобщителна дейност въз основа на регистрация по обща лицензия и наруши условията й, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5 000 лв."
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 241, който става чл. 233 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 233. (1) Оператор със значително въздействие върху пазара, който наруши или не изпълни условията на издадената му лицензия, отнасящи се до специфичните му задължения като оператор със
  79  значително въздействие върху пазара, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 до 500 000 лв.
  (2) Обществен оператор, който наруши или не изпълни условията на издадената му индивидуална лицензия се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
  (3) Обособен оператор, който наруши или не изпълни условията на издадената му индивидуална лицензия се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
  (4) Обществен оператор, който извършва далекосъобщителна дейност въз основа на регистрация по обща лицензия и наруши условията й, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.
  (5) Обособен оператор, който извършва далекосъобщителна дейност въз основа на регистрация по обща лицензия и наруши условията й, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5 000 лв."
  Чл. 242. (1) Който наруши правилата относно спазването на тайната на съобщенията, изпращани по далекосъобщителните мрежи, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
  (2) Който не изпълни задължение за осигуряване на условия за прихващане на далекосъобщения, свързани с националната сигурност и обществения ред, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 100 000 лв.
  (3) Който не изпълни задължение, свързано с осигуряване защита на лични данни в областта на далекосъобщенията, се наказва глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 1000 до 20 000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 242 се изменя така:
  "Чл. 242. (1) Който наруши правилата относно опазването на тайната на съобщенията, изпращани по обществени далекосъобщителни мрежи се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв.
  (2) Обществен оператор, който не изпълни задължение за осигуряване на условия за прихващане на далекосъобщения, свързани с националната сигурност и обществения ред, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 100 000 лв.
  (3) Обществен оператор, който не изпълни задължение, свързано с осигуряване защита на лични данни в областта на далекосъобщенията, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 20 000 лв."
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1 по принцип и подкрепя за ал. 2 и 3.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 242, ал. 1 числата “500” и “5 000” се заменят съответно с:
  80  “1 000” и “10 000”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 242, който става чл. 234 да придобие следната редакция:
  "Чл. 234. (1) Който наруши правилата относно опазването на тайната на съобщенията, изпращани по обществени далекосъобщителни мрежи в случай, че деянието не съставлява престъпление се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
  (2) Обществен оператор, който не изпълни задължение за осигуряване на условия за прихващане на далекосъобщения, свързани с националната сигурност и обществения ред, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 100 000 лв.
  (3) Обществен оператор, който не изпълни задължение, свързано с осигуряване защита на лични данни в областта на далекосъобщенията, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 20 000 лв."
  Чл. 243. Който предоставя или препродава линии под наем, без да е лицензиран обществен оператор, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 2000 до 50 000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 243 се изменя така:
  "Чл. 243. Който предоставя услугата "линии под наем", без да е лицензиран обществен оператор, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 2000 до 50 000 лв."
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 243 думата “препродава ” да се замени с “отдава ”.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 243 да отпадне - текстът му се съдържа в чл. 233, ал. 2.
  Чл. 244. Който смущава и/или изменя съдържанието на съобщения на трети лица чрез използване на далекосъобщителни съоръжения, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 244 се изменя така:
  81  "Чл. 244. Който смущава и/или изменя съдържанието на съобщения на трети лица в обществена далекосъобщителна мрежа чрез използване на далекосъобщителни съоръжения, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 244, който става чл. 235 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 235. Който смущава и/или изменя съдържанието на съобщения на трети лица в обществена далекосъобщителна мрежа чрез използване на далекосъобщителни съоръжения, в случай, че деянието не съставлява престъплание, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв."
  Чл. 245. Който предава чрез обществена далекосъобщителна мрежа неверни повиквания или заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 245 думите "ако деянието не съставлява престъпление" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 245 след думата “тревога ” се добавя “както и който предоставя чрез обществена далекосъобщителна мрежа нерегистрирани и/или нелицензирани услуги ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текстът му се съдържа в чл. 232.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 245 числата “1 000” и “5 000” се заменят съответно с: “2000” и “50 000”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 245, който става чл. 236 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 236. Който предава чрез обществена далекосъобщителна мрежа неверни повиквания или заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога се наказва с глоба от 2000 до 50 000 лв."
  Чл. 246. Който с цел да набави за себе си или за другиго облага или използва без разрешение далекосъобщителни съоръжения за сметка на
  82  далекосъобщителен оператор или на трето лице, се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 246 се изменя така:
  "Чл. 246. Който с цел да набави за себе си или за другиго облага използва далекосъобщителни съоръжения, като с това причини вреда на далекосъобщителен оператор или на трето лице, се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 246, който става чл. 237 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 237. Който с цел да набави за себе си или за другиго облага използва далекосъобщителни съоръжения, като с това причини вреда на далекосъобщителен оператор или на трето лице, в случай, че деянието не съставлява престъпление се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред."
  Чл. 247. Който пуска в действие радиосъоръженията в нарушение на изискванията на чл. 215, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 247 се изменя така:
  "Чл. 247. Който пуска в действие радиосъоръжения в нарушение на изискванията на чл. 215 се наказва с глоба в размер от 3000 до 15 000 лв."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 247, който става чл. 238 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 238. Който пуска в действие радиосъоръжения в нарушение на изискванията на чл. 209, в случай, че деянието не съставлява престъпление се наказва с глоба в размер от 3000 до 15 000 лв."
  Чл. 248. Който причини повреди на обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения, с което прекъсне или попречи на далекосъобщенията, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 5000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 248 думите "ако деянието не съставлява престъпление" се заличават.
  83  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 248, който става чл. 239 да придобие следната редакция:
  "Чл. 239. Който причини повреди на обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения, с което прекъсне или попречи на далекосъобщенията, в случай, че деянието не съставлява престъпление се наказва с глоба от 100 до 5000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред."
  Чл. 249. (1) Който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не даде информация, свързана с прилагането на този закон, или й даде невярна, непълна, неточна или не в срока, който може да бъде определен с поискването, информация, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лв.
  (2) Който препятства осъществяването на контрола по чл. 235 от Комисията за регулиране на съобщенията, се наказва с глоба или с налагане на имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
  (3) Далекосъобщителен оператор, който не предостави на Комисията за регулиране на съобщенията документи и информация, необходими при извършване на проучване за определяне на значително въздействие върху пазара, се наказва с налагане на имуществена санкция в размер от 5000 до 100 000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 249 се изменя така:
  "Чл. 249. (1) Който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави информация, свързана с прилагането на този закон, или й предостави невярна, непълна, неточна или не в срока, който може да бъде определен с поискването, информация, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
  (2) Който препятства осъществяването на контрола по чл. 233 от Комисията за регулиране на съобщенията, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 ле.
  (3) Обществен оператор, който не предостави на Комисията за регулиране на съобщенията документи и информация, необходими при определяне на оператор със значително въздействие върху пазара, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 ле.
  (4) Който не изпълни влязло е сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв."
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1, 2 и 4 и подкрепя по ПРИНЦИП за ал. 3.
  84  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Далекосъобщителен оператор, който не предостави на Комисията за регулиране на съобщенията документи и информация, необходими при извършване на проучване за определяне на значително въздействие върху пазара, се наказва с налагане на имуществена санкция в размер от 500 000 до 10 000 000 лв.”
  2. Създава се нова ал.4:
  “(4) Далекосъобщителен оператор със статут на оператор със значително пазарно влияние, който не спази сроковете за либерализация на пазара съгласно преходните и заключителни разпоредби на този закон, се наказва с налагане на имуществена санкция в размер от 500 000 до 10 000 000 лв. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “от 5 000 до 100 000 лв. ” се заменят с “от 50 000 до 1 000 000 лв.”
  2. Създава се нова ал. 4.
  “(4) Далекосъобщителен оператор със статут на оператор със значително пазарно въздействие, който не спазва сроковете за либерализация на пазара съгласно разпоредбите на Преходните и заключителни разпоредби се наказва с налагане на имуществена санкция е размер от 50 000 до 1 000 000 лв. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 249, ал. 3 думите "от 5000 до 100 000" се заменят с "от 100 000 до 1 000 000".
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 249, който става чл. 240 да придобие следната редакция:
  "Чл. 240. (1) Който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави информация, свързана с прилагането на този закон или й предостави невярна, непълна, неточна или не в срока, който може да бъде определен с поискването, информация, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
  85  (2) Който препятства осъществяването на контрола по чл. 226 от Комисията за регулиране на съобщенията, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
  (3) Който не изпълни влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията се наказва с глоба в размер от 1 000 до 10 000 лв.
  (4) Обществен оператор, който не предостави на Комисията за регулиране на съобщенията документи и информация, необходими при определяне на оператор със значително въздействие върху пазара, се наказва с имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лв.
  (5) Оператор със значително въздействие върху пазара, който не изпълни влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящо се до специфичните му задължения като оператор със значително въздействие върху пазара, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв."
  Чл. 250. Далекосъобщителен оператор, който предлага обществени гласови услуги и не предоставя безвъзмездно на своите потребители възможност за спешни повиквания, се наказва с налагане на имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 250 да се отмени.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 250 на вносителя да отпадне.
  Чл. 251. Лицензиран обществен далекосъобщителен оператор, който осъществява и друга търговска дейност и не води самостоятелна аналитична отчетност за лицензирана дейност, се наказва с налагане на имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 251 да се отмени.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 251 на вносителя да отпадне.
  Чл. 252. Лицата по чл. 234, които разгласяват, предоставят, публикуват, използват или разпространяват по друг начин данни и обстоятелства, представляващи служебна тайна, ако не подлежат на по-тежко наказание, се наказват с глоба от 500 до 5000 лв. и се лишават от правото да заемат съответната длъжност за срок от 6 месеца до 1 година.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  86  В чл. 252 думите "ако не подлежат на по-тежко наказание" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 252 думите “от 500 до 5 000” се заменят с : “от 1000 до 10 000”. Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 252, който става чл. 241 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 241. Лицата по чл. 227, ал. 1 които разгласят, предоставят, публикуват, използват или разпространяват по друг начин данни и обстоятелства, представляващи служебна тайна се наказват с глоба от 500 до 5000 лв. и се лишават от правото да заемат съответната длъжност за срок от 6 месеца до 1 година."
  Чл. 253. За нарушение на чл. 185 се налага имуществена санкция в размер от 50 000 до 500 000 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 253, който става чл. 242.
  Чл. 254. За нарушения на този закон и на издадените въз основа на него актове, за които не е предвидено друго наказание, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 1000 лв.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 254 се изменя така:
  "Чл. 254. За нарушения на този закон и на издадените въз основа на него актове, за които не е предвидено друго наказание, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 254, който става чл. 244 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 243. За нарушения на този закон и на издадените въз основа на него актове, за които не е предвидено друго наказание, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв."
  Чл. 255. (1) Когато нарушенията по чл. 240-254 са извършени повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.
  87  (2) По смисъла на този закон нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 255 се изменя така:
  " Чл. 255. За нарушенията по чл. 240, ал. 1-4, чл. 241, ал. 3 и 5, чл. 242, ал. 1, 243, чл. 244, чл. 247, чл. 248, ал. 1 и 4 и чл. 252, извършени от юридически лица или от физически лица- еднолични търговци, се налагат имуществени санкции в размерите на предвидените глоби."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 255 се създават нови алинеи 3 и 4:
  “(3) По смисъла на този закон нарушението е системно, ако е извършено повече от два пъти в едногодишен срок от влизането е сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.
  (4) По смисъла на този закон нарушението е съществено, ако засяга осъществяването на цели и принципи, формулирани в чл. 2 и 3, и в резултат на него са настъпили изключително неблагоприятни последици за нормалното функциониране на даден далекосъобщителен пазар. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да се премести на систематичното си място в Допълнителни разпоредби.
  Комисията предлага чл. 255, който става чл. 244 да придобие следното съдържание:
  " Чл. 244. За нарушенията по чл. 232, ал. 1-6, чл. 233, ал. 3 и 5, чл. 234, ал. 1, чл. 235, чл. 238, чл. 239, чл. 240, ал. 1 и 3 и чл. 243, извършени от юридически лица или от еднолични търговци, се налагат имуществени санкции в размерите на предвидените глоби."
  Чл. 256. (1) Парични суми по влезли в сила наказателни постановления постъпват по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Двадесет на сто от паричните суми по ал. 1 остават в бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.
  (3) Осемдесет на сто от паричните суми по ал. 1 се превеждат в приход на републиканския бюджет.
  (4) Срокът за доброволно изпълнение се определя в наказателното постановление от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията или от оправомощено от него лице.
  (5) Несъбраните по реда на ал. 4 парични суми подлежат на събиране по реда на Данъчния процесуален кодекс.
  88  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 256 се изменя така:
  "Чл. 256. (1) При установяване на нарушенията по чл. 240-252, оправомощените по чл. 234, ал. 1 служители съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (2) Въз основа на актовете по ал. 1 председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или изрично оправомощено от него лице - член на комисията или служител от нейната администрация, издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен от Закона за административните нарушения и наказания.
  (4) Наказателни постановления, с които е наложена глоба или имуществена санкция до 100 лв. не подлежат на обжалване. ”
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1 и 3 и подкрепя по принцип за ал. 2 и 4.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  1. В чл. 256, ал. 4 и 5 да отпаднат.
  2. В специален текст трябва да се укаже, че глоби по този закон се налагат на физически лица, а имуществени санкции - на юридически лица и еднолични търговци.
  3. Необходим е в края на главата един текст, аналогичен на чл. 56, ал 1 и 2 от Закона за административното производство, като в първата алинея трябва да се каже кой съставя актовете за извършените административни нарушения и кой издава наказателното постановление.
  “(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 3, а по т. 2 се подкрепя по принцип - текстът му се съдържа в чл. 244.
  Комисията предлага чл. 256, който става чл. 245 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 245. (1) При установяване на нарушенията по чл. 232 - 243, оправомощените по чл. 227, ал. 1 служители съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (2) Въз основа на актовете по ал. 1 председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или изрично оправомощено от него лице - член на комисията, издава наказателни постановления или мотивирани
  89  резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.
  (4) Наказателни постановления, с които е наложена глоба или имуществена санкция до 200 лв. не подлежат на обжалване.’’
  Форма за търсене
  Ключова дума