Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
12/09/2003 второ гласуване

  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ Д О К Л А Д НА КОМИСИЯТА, № 353 - 19 - 27 от 12. 09. 2003г.
  ОТНОСНО: Отложени в пленарна зала текстове от Законопроекта за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 29. 09. 2002 г.
  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ Д О К Л А Д НА КОМИСИЯТА, №
  353 - 19 - 27 от 12. 09. 2003г.
  ОТНОСНО: Отложени в пленарна зала текстове от Законопроекта за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 29. 09. 2002 г.
  1. Отложен чл. 26 на вносителя.
  Комисията предлага чл. 26, който става чл. 23 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 23. Възнагражденията на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията се определят, както следва:
  1. на председателя - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на Народното събрание ;
  2. на заместник - председателя - 95 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията;
  3. на останалите членове - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията."
  2. Отложен чл. 30 на вносителя.
  Комисията предлага чл. 30 , който става чл. 27 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 27. Комисията за регулиране на съобщенията:
  1. извършва съвместно със Съвета за електронни медии проучване и му предоставя информация относно техническите параметри, необходими за наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
  2. подготвя документите и извършва необходимите действия по издаване на лицензни, предвидени в този закон и утвърждава предвидените в закона и/или в лицензните задължителни документи;
  1  3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензни за далекосъобщителни дейности;
  4. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения чрез наземно цифрово радиоразпръскване;
  5. уведомява Съвета за електронни медии, който открива процедура по реда на Закона за радиото и телевизията, когато чрез наземно цифрово радиоразпръскване се осъществява радио- и телевизионна дейност;
  6. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване само след решение на Съвета за електронни медии;
  7. изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в чл. 75, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 77, ал. 1, чл. 78 и чл. 84;
  8. издава общи лицензни за далекосъобщителни дейности, регистрира и заличава регистрацията по тях;
  9. осигурява необходимите условия за далекосъобщителна дейност при морско и въздушно търсене и спасяване и информация за безопасност, включително осигурява необходимия радиочестотен спектър и издава съответните лицензни;
  10. изготвя регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяне на далекосъобщения;
  11. организира предоставянето от международни организации на номера, адреси и имена за далекосъобщенията в Република България;
  12. изработва Националния номерационен план;
  13. предоставя за ползване номера, адреси и имена на далекосъобщителни оператори по ред, определен в наредба;
  14. изготвя и представя на министъра на транспорта и съобщенията проекти на нормативни актове, предвидени в този закон за издаване, съобразно неговата компетентност;
  15. изготвя и внася за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове, предвидени в този закон;
  16. информира обществеността и извършва обществени консултации и допитвания по важни проблеми на далекосъобщенията;
  2  17. определя и проучва съответните пазари с цел определяне на оператори със значително въздействие върху пазара;
  18. определя операторите със значително въздействие върху пазара и взема решение относно налагането на предвидените в този закон специфични задължения за тях;
  19. възлага предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга;
  20. съвместно със Съвета за електронни медии, изготвя, актуализира и представя за приемане от Народното събрание Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване."
  3. Отложен чл. 32 на вносителя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32, който става чл. 29:
  “Чл. 29. Комисията за регулиране на съобщенията е национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията.”
  4. Отложен чл. 41 на вносителя.
  Комисията предлага чл. 41, който става чл. 40 да придобие следното съдържание:
  Чл. 40. (1) Комисията администрира следните приходи по
  бюджета си:
  1. пет на сто от първоначалната лицензионна такса, когато лицензията за далекосъобщителна дейност е получена след провеждане на търг;
  2. пет на сто от допълнителната еднократна такса за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър;
  3. четиридесет на сто от годишната такса за ползване на радиочестотен спектър;
  4. от годишната такса за ползване на номерационен капацитет;
  5. пет на сто от годишната такса за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;
  6. от първоначалните лицензионни такси;
  7. от регистрационните такси;
  8. от годишните лицензионни такси;
  9. от таксите за изменение и допълнение на лицензните;
  3  10. двадесет на сто от глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон;
  11. от лихви по просрочени вземания;
  12. от дарения;
  13. от приходите от административни услуги, предоставяни от комисията.
  (2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й, включително проекти, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за капиталови разходи, за осигуряване на ефективен и действен контрол, за подобряване на материалната база, за квалификация и обучение. "
  5. Отложен чл. 46 на вносителя.
  Комисията предлага чл. 46, който става чл. 44 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 44. (1) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение определя, че обществен оператор има значително въздействие върху пазара, когато операторът притежава дял равен или по-голям от 25 на сто от съответния далекосъобщителен пазар с териториален обхват, определен в лицензията му.
  (2) Комисията може да определи, че оператор има значително въздействие върху пазара при дял по-малък от 25 на сто от съответния пазар.
  (3) Комисията може да определи, че оператор няма значително въздействие върху съответния пазар при дял равен или по-голям от 25 на сто от съответния пазар.
  (4) Решението по ал. 2 или ал. 3 се основава на:
  1. способност на оператора да оказва въздействие върху съответния пазар;
  2. размер на дела на реализирания оборот от оператора в общия обем на съответния пазар;
  3. степен на въздействие на оператора върху средствата за достъп до крайните потребители;
  4. достъп на оператора до финансови ресурси и натрупан опит при предоставяне на услуги на съответния пазар."
  6. Отложен чл. 80 на вносителя.
  Комисията предлага чл. 80, който става чл. 77 да придобие следното съдържание:
  4  "Чл. 77. (1) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде прекратено или спряно с решение на Комисията за регулиране на съобщенията:
  1. по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията при обявяване в страната на режим “военно положение” или “положение на война”, или друго извънредно положение, когато потребностите го изискват;
  2. по мотивирано искане на компетентните органи при възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната в резултат на изпълнението на една или повече от дейностите по лицензията;
  3. при смърт на лицензирания - физическо лице; в този случай наследниците могат в 3-месечен срок да заявят искането си пред комисията за изпълнение на дейността, като до произнасянето на комисията продължават да извършват дейността;
  4. при ликвидация или прекратяване на лицензираното юридическо лице, или прекратяване на дейността на лицензирания едноличен търговец.
  (2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 2 се мотивират и подлежат на незабавно изпълнение.”
  7. Отложен чл. 86 на вносителя.
  Комисията предлага чл. 86, който става чл. 83 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 83. (1) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества - лицензирани обществени оператори може да се извърши след предварително писмено уведомление до комисията, когато чрез прехвърлянето на дяловете или акциите или приемането на нови съдружници не се променя контрола върху управлението на дружеството.
  (2) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества - лицензирани обществени оператори, с което се променя контрола върху управлението на дружеството може да се осъществи след разрешение на Комисията.
  (3) Лицензираните обществени опертори - еднолични търговци, могат да прехвърлят предприятията си след разрешение от комисията.
  (4) Комисията може да откаже разрешение по ал. 2 и 3, когато за третите лица са налице следните обстоятелства:
  1. не отговарят на изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 3 , а за едноличните търговци и на изискванията по чл. 57, ал. 1, т. 4;
  5  2. не отговарят на изискванията на действащото законодателство, включително на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  3. искането за разрешение е направено в 2- годишния период по чл. 82, ал. 3.
  (5) Когато индивидуалната лицензни е за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване. Комисията за регулиране на съобщенията разрешава прехвърлянето по ал. 2 и 3 след получаване на положително решение на Съвета за електронни медии.
  (6) Когато акции по ал. 2 са придобити без предварително разрешение при публично предлагане на фондовата борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа, приобретателят не може да упражнява правото си на глас по тези акции до получаване на писмено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията."
  8. Отложен чл. 168, предложен да се създаде от Комисията.
  Комисията предлага да се създаде нов чл. 168 със следното съдържание:
  “Чл. 168. (1) Когато изграждането или разширението на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения се извършва върху земя - частна държавна собственост или частна общинска собственост, компетентните държавни или общински органи по предложение на министъра на транспорта и съобщенията учредяват на обществените далекосъобщителни оператори възмездно право на строеж върху имотите без търг или конкурс.
  (2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 е невъзможно, мрежите и съоръженията се изграждат в поземлени имоти - собственост на физически и юридически лица по договаряне."
  Форма за търсене
  Ключова дума