Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
12/09/2003 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Отложени в пленарна зала текстове от Законопроекта за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 29. 09. 2002 г.
  Второ гласуване
  част трета
  ЗАКОН
  за далекосъобщенията
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Далекосъобщителна мрежа" е съвкупност от взаимносвързани линии и съоръжения, които служат за осъществяване на далекосъобщения.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 1 се изменя така:
  “1. "Далекосъобщителна мрежа" е съвкупност от преносни съоръжения и когато е необходимо комутационни съоръжения и други ресурси, които дават възможност за осъществяване на далекосъобщения. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 1 да придобие следната подобрена редакция:
  “1. "Далекосъобщителна мрежа" е съвкупност от преносни съоръжения и когато е необходимо комутационни съоръжения и други ресурси, които дават възможност за осъществяване на далекосъобщения.”
  1

  2. "Обществена далекосъобщителна мрежа" е далекосъобщителна мрежа, предназначена за осъществяване на далекосъобщения и/или за предоставяне на далекосъобщителни услуги на неограничен кръг потребители.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 2 се изменя така:
  “2. "Обществена далекосъобщителна мрежа" е далекосъобщителна мрежа, използвана изцяло или частично за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги и/или за осъществяване на далекосъобщения за неограничен кръг потребители. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 2 да придобие следната подобрена редакция:
  “2. "Обществена далекосъобщителна мрежа" е далекосъобщителна мрежа, използвана изцяло или частично за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги и/или за осъществяване на далекосъобщения за неограничен кръг потребители.”
  3. "Обособена далекосъобщителна мрежа" е далекосъобщителна мрежа, предназначена за осъществяване на далекосъобщения по нетърговски начин, за собствени нужди на обособен далекосъобщителен оператор, включително във и/или между неговите поделения, клонове или дъщерни дружества. Използване за собствени нужди е налице, когато обособената мрежа не се използва като средство за предоставяне на далекосъобщителни услуги.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В т. 3 думата "предназначена” се заменя с "използвана” и след "за собствени нужди ” се поставя точка като текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 3 да придобие следната подобрена редакция:
  "3. "Обособена далекосъобщителна мрежа" е далекосъобщителна мрежа, използвана за осъществяване на далекосъобщения по нетърговски начин, за собствени нужди. Използване за собствени нужди е налице, когато обособената мрежа не се използва като средство за предоставяне на далекосъобщителни услуги."
  2

  4. "Кабелна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми" е обществена далекосъобщителна проводно базирана мрежа, предназначена за предоставяне и разпространение на радио- и телевизионни сигнали, като може да включва и система за управление и контрол на мрежата.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В т. 4 след думите “телевизионни сигнали ” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 4 да придобие следната подобрена редакция:
  "4. "Кабелна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми" е обществена далекосъобщителна проводно базирана мрежа, предназначена за предоставяне и разпространение на радио- и телевизионни сигнали."
  5. “Фиксирана телефонна мрежа” е далекосъобщителна мрежа за пренос на глас и звукова информация с ширина на честотната лента 3100 херца, крайните точки на която са фиксирани географски и която поддържа гласова телефония, факсимилни съобщения и пренос на данни чрез модеми със скорост най-малко 2400 бита в секунда.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 5 се изменя така:
  “5. “Фиксирана обществена телефонна мрежа” е обществена далекосъобщителна мрежа, която дава възможност за пренос на глас и звукова информация с ширина на честотната лента 3100 херца, крайните точки на която са фиксирани географски и която поддържа пренос на глас, факсимилни съобщения и пренос на данни чрез модеми със скорост най-малко 2400 бита в секунда. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 5 да придобие следната подобрена редакция:
  “5. “Фиксирана обществена телефонна мрежа” е обществена далекосъобщителна мрежа, която дава възможност за пренос на глас и звукова информация с ширина на честотната лента 3100 херца, крайните точки на която са фиксирани географски и която поддържа пренос на глас, факсимилни съобщения и пренос на данни чрез модеми със скорост най-малко 2400 бита в секунда.”
  3

  6. “Комутируема телефонна мрежа” е далекосъобщителна мрежа за пренос на глас, в която свързването между крайните точки се осъществява в резултат на поредица от превключвания.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 6 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 6 на вносителя да отпадне.
  7. “Мобилна мрежа” е далекосъобщителна мрежа, крайните точки на която не са фиксирани географски.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 7, която става т. 6.
  8. "Крайна точка на мрежата" е физическата точка, в която потребителят получава достъп до обществената далекосъобщителна мрежа. Мястото на крайната точка се определя от Комисията за регулиране на съобщенията и представлява границата на обществената далекосъобщителна мрежа за целите на регулирането.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 8, която става т. 7.
  9. "Взаимно свързване" е физическо и/или логическо свързване на далекосъобщителни мрежи, принадлежащи на един и същ или на различни оператори по такъв начин, че потребителите, свързани към една от тези мрежи, да получат възможност за достъп до потребители, свързани към други мрежи, или до далекосъобщителни услуги, предлагани чрез тези други мрежи или от трети лица, имащи достъп до тези мрежи.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 9 се изменя така:
  “9. "Взаимно свързване" е физическо и/или логическо свързване на далекосъобщителни мрежи, използвано от един и същ или от различни оператори по такъв начин, че потребителите, ползващи една от тези мрежи, да имат възможност за достъп до потребители, ползващи същата или друга мрежа, или да имат достъп до далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез тези други мрежи. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 9, която става т. 8 да придобие следната подобрена редакция:
  4

  „8. "Взаимно свързване" е физическо и/или логическо свързване на далекосъобщителни мрежи, използвано от един и същ или от различни оператори по такъв начин, че потребителите, ползващи една от тези мрежи, да имат възможност за достъп до потребители, ползващи същата или друга мрежа, или да имат достъп до далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез тези други мрежи.”
  10. “Протокол за взаимно свързване” е предварително уговорена или фиксирана поредица от процедури, които позволяват съвместното действие на две далекосъобщителни мрежи, взаимно свързани помежду си.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 10 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 10 на вносителя да отпадне.
  11. “Линии под наем” са далекосъобщителни съоръжения, предоставени от лицензиран обществен оператор на друго лице, включващи преносни съоръжения и преносна среда, чрез които се осигурява прозрачен преносен канал с определен капацитет между крайни точки на мрежата и които не включват комутация по заявка - комутационни функции, които потребителят може да контролира като част от предоставянето на линиите под наем.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 11 се изменя така:
  “11. “Линии под наем” са далекосъобщителни съоръжения, чрез които се осигурява прозрачен преносен капацитет между крайни точки на мрежата без комутация по заявка - комутационни функции, които потребителят може да контролира като част от предоставянето на линиите под наем. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 11, която става т. 9 да придобие следната подобрена редакция:
  “9. “Линии под наем” са далекосъобщителни съоръжения, чрез които се осигурява прозрачен преносен капацитет между крайни точки на далекосъобщителна мрежа без комутация по заявка - комутационни функции, които потребителят може да контролира, като част от предоставянето на линиите под наем.”
  5

  12. "Далекосъобщителна услуга" е осъществяване на далекосъобщения по търговски начин.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 12, която става т. 10.
  13. "Обществени далекосъобщителни услуги" са далекосъобщителни услуги, предназначени за неограничен кръг потребители.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В т. 13 думите “предназначени за неограничен кръг потребители” се заменят с “достъпни за обществото
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 13, която става т. 11 да придобие следната подобрена редакция:
  "11. "Обществени далекосъобщителни услуги" са далекосъобщителни услуги, достъпни за обществото."
  14. "Гласова услуга" е далекосъобщителна услуга за пренасяне на говор в реално време по всякаква далекосъобщителна мрежа, независимо от използваната технология за пренос, която позволява на потребител да разговаря с друг потребител.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 14 се изменя така:
  “14. "Гласова телефонна услуга" е обществена далекосъобщителна услуга за пряко пренасяне на говор в реално време чрез обществена далекосъобщителна мрежа, използваща комутация и/или маршрутизация , независимо от използваната технология за пренос, която позволява на краен потребител свързан към крайна точка да разговаря с друг краен потребител свързан към друга крайна точка. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В т. 14 се създава изречение второ: “Не се счита за гласова услуга преносът на глас чрез Интернет с време на закъснение на сигнала над 250 милисекунди. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  6

  В т. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се изречение второ: “Не се счита за гласова услуга преноса на глас чрез Интернет с време на закъснение на сигнала над 250 милисекунди
  2. Накрая се добавя следния текст “с изключение на преноса между компютър — компютър като крайни точки
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага т. 14, която става т. 12 да придобие следната подобрена редакция:
  “12. "Гласова телефонна услуга" е обществена далекосъобщителна услуга за пряко пренасяне на говор в реално време чрез обществена далекосъобщителна мрежа, използваща комутация и/или маршрутизация, независимо от използваната технология за пренос, която позволява на краен потребител свързан към крайна точка да разговаря с друг краен потребител, свързан към друга крайна точка.”
  15. "Фиксирана гласова услуга" е гласова услуга по всякаква фиксирана далекосъобщителна мрежа, осъществявана между фиксирани крайни точки на тази мрежа, независимо от мрежовата технология , която позволява на потребител да разговаря с друг потребител.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 15 се изменя така:
  “15. "Фиксирана гласова телефонна услуга" е гласова телефонна услуга с определено качество, предоставена чрез фиксирана далекосъобщителна мрежа, осъществявана между фиксирани крайни точки на тази мрежа. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на т. 15, която става т. 13:
  “13. "Фиксирана гласова телефонна услуга" е гласова телефонна услуга с определено качество, предоставяна чрез фиксирана далекосъобщителна мрежа, осъществявана между фиксирани крайни точки на тази мрежа.”
  16. “Фиксирана телефонна услуга” е далекосъобщителна услуга за пряк пренос и комутация на глас в реално време по обществена фиксирана комутируема далекосъобщителна мрежа, което дава възможност на всеки потребител, ползващ устройство, свързано към крайна точка на тази
  7

  мрежа, да осъществява повикване към друг потребител, ползващ устройство, свързано към друга крайна точка.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 16 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 16 на вносителя да отпадне.
  17. “Справочни услуги” са издаване и разпространение на указатели на печатен или електронен носител, съдържащи информация за телефонния номер на абонат по подадени данни за индивидуализация на абоната - име, и когато е необходимо - адрес.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 17 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 17 на вносителя да отпадне.
  18. "Телефонни справочни услуги" са далекосъобщителни услуги, даващи възможност на осъществяващия повикване потребител да ползд1и информация за телефонния номер на абонат по подадени данни за индивидуализация на абоната - име, и когато е необходимо - адрес.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В т. 18 думата "потребител" се заменя с "краен потребител".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 18, която става т. 14 да придобие следната редакция:
  ”14. "Телефонни справочни услуги” са далекосъобщителни услуги, даващи възможност на осъществяващия повикване краен потребител да получи информация за телефонния номер на абонат по подадени данни за индивидуализация на абоната - име, и когато е необходимо - адрес."
  19. "Услуги за осъществяване на спешни повиквания" са далекосъобщителни услуги, даващи възможност за далекосъобщителен достъп на всеки потребител до службите "Спешна медицинска помощ", "Полиция" и "Пожарна и аварийна безопасност".
  8

  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В т. 19 думата "потребител " се заменя с "краен потребител ".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 19, която става т. 15 да придобие следната редакция:
  "15. "Услуги за осъществяване на спешни повиквания" са далекосъобщителни услуги, даващи възможност за далекосъобщителен достъп на всеки краен потребител до службите "Спешна медицинска помощ", "Полиция" и "Пожарна и аварийна безопасност".
  20. Крайно далекосъобщително устройство" е устройство, позволяващо осъществяване на далекосъобщения, или елемент на дадено устройство, предназначен за пряко или непряко свързване по какъвто и да е начин към интерфейсите на обществените далекосъобщителни мрежи.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 20 се изменя така:
  “20. "Крайно далекосъобщително устройство" е устройство или елемент на дадено устройство, позволяващи осъществяване на далекосъобщения, и предназначени за пряко или непряко свързване по какъвто и да е начин към крайна точка на далекосъобщителни мрежи. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 20, която става т. 16 да придобие следната редакция:
  “16. "Крайно далекосъобщително устройство" е устройство или елемент от устройство, позволяващи осъществяване на далекосъобщения, и предназначени за пряко или непряко свързване по какъвто и да е начин към крайна точка на далекосъобщителна мрежа.”
  21. “Обществен телефон” е телефонен апарат за предоставяне на гласови услуги, за използването на който се плаща чрез монети, жетони, дебитни/кредитни или предварително платени карти.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В т. 21 след думата “апарат” се поставя запетая и изразът “за предоставяне на гласови услуги ” се заменя с “ достъпен за обществото и”.
  9

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 21, която става т. 17 да придобие следната редакция;
  ” 17. “Обществен телефон” е телефонен апарат, достъпен за обществото и за използването на който се плаща чрез монети, жетони, дебитни/кредитни или предварително платени карти.”
  22. "Ограничен ресурс" е ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини, като номера от Националния номерационен план, радиочестоти и радиочестотни ленти от радиочестотния спектър, позициите на геостационарна орбита, право на преминаване и др.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 22 се изменя така:
  “22. "Ограничен ресурс" е ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини -номера от Националния номерационен план, радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита, определени за Република България с международни споразумения. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 22, която става т. 18 да придобие следната редакция:
  “18. "Ограничен ресурс" е ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини - номера от Националния номерационен план, радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита, определени за Република България с международни споразумения.”
  23. “Разходоориентираност на цени на услуги” е налице, когато цените на услугите включват направените разходи по предоставянето на услугите, включително цената на вложения капитал, и приемлива печалба.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 23 се изменя така:
  “23. “Разходоориентираност на цени на услуги ” е налице, когато цените на услугите включват направените разходи по предоставянето на услугите, включително размера на вложения капитал, и обичайна печалба по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  10  Комисията предлага т. 23, която става т. 19 да придобие следната редакция:
  “19. “Разходоориентираност на цени на услуги” е налице, когато цените на услугите включват направените разходи по предоставянето на услугите, включително размера на вложения капитал, и обичайна печалба по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.”
  24. “Насрещно (крос) субсидиране” е налице, когато услуги, предоставяни в конкурентни условия, се субсидират от приходи, реализирани от услуги, предоставяни при условия на дейност на оператор със значително въздействие върху пазара.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 24 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 24 да отпадне.
  25. “Нетни загуби” е разликата между разходите на оператора със задължение за предоставяне на универсална услуга и разходите без задължение за предоставяне на универсална услуга, като към нея се добавят приходите от предоставянето на универсалната услуга и се отчитат предимствата в резултат на задължението за предоставяне на универсална услуга.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 25, която става т. 20.
  26. “Тонално номеронабиране” е начин за набиране на телефонен номер от някои телефонни апарати, който се осъществява, като всяка цифра от абонатния номер се формира и предава по линията като комбинация от две честоти, всяка от които се определя от две групи от по четири честоти.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т 26 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 26 на вносителя да отпадне.
  27. “Детайлизирано таксуване” е вид таксуване, осъществявано чрез таксуващи системи в една телефонна централа, които определят номера на викащия абонат, номера на викания, началото и продължителността на разговора и издават детайлизирана справка за това.
  11

  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 27 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 27 на вносителя да отпадне.
  28. “Радиосъоръжение” е устройство или част от устройство за осъществяване на далекосъобщения чрез излъчване и/или приемане на радиовълни, използвайки спектъра, определен за земни или космически радиосъобщения.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 28 се изменя така:
  “28. “Радиосъоръжение” е устройство (продукт) или част от устройство (продукт) за осъществяване на съобщения чрез излъчване или излъчване и приемане на радиовълни, използвайки спектъра, определен за земни или космически радиосъобщения. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 28, която става т. 21 да придобие следната подобрена редакция:
  “21. “Радиосъоръжение” е устройство (продукт) или част от устройство за осъществяване на далекосъобщения чрез излъчване или излъчване и приемане на радиовълни, използвайки спектъра, определен за земни или спътникови радиосъобщения.”
  29. “Радиочестотен спектър” е спектър от честоти, излъчвани и приемани в диапазона от 9 килохерца до 3000 гигахерца.
  Предложение от и. п. Йордан Мирчев
  Точка 29 се изменя така:
  “29. “Радиочестотен спектър” е поредица от честоти в радиочестотния обхват от 9 килохерца до 3000 гигахерца. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 29, която става т. 22 да придобие следната подобрена редакция:
  “22. “Радиочестотен спектър” е поредица от честоти в радиочестотния обхват от 9 килохерца до 3000 гигахерца.”
  30. “Радиочестотна лента” е част от радиочестотния спектър, ограничена от две честоти.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 30, която става т. 23.
  12  31. "Криптографски ключове, криптографски средства, криптографски материали " са методи и средства, предназначени за закриване (кодиране) на обменяна информация по такъв начин, че тя да остане разбираема само за упълномощени за това лица.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 31 се изменя така:
  “31. "Криптографски ключ" е метод за закриване (кодиране) на обменяна информация по такъв начин, че тя да остане разбираема само за упълномощени за това лица. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 31, която става т. 24 да придобие следната подобрена редакция:
  “24. "Криптографски ключ" е метод за закриване (кодиране) на обменяна информация по такъв начин, че тя да остане разбираема само за упълномощени за това лица.”
  32. "Далекосъобщения за морско и въздушно търсене и спасяване" и "информация за безопасност" са всички далекосъобщения, определени като такива в Радиоправилата на Международния съюз по далекосъобщения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 32, която става т. 25.
  33. "Наземно радиоразпръскване" е излъчване от земни радиопредаватели на радио- и/или телевизионни сигнали, предназначени за приемане от населението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 33, която става т. 26.
  34. “Далекосъобщителна инфраструктура” е част от техническата инфраструктура, която включва далекосъобщителни мрежи и съоръжения.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 34 се изменя така:
  “34. “Далекосъобщителна инфраструктура” включва далекосъобщителни мрежи и съоръжения и е техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  13

  В Допълнителни разпоредби § 1, т. 34 в края на текста се добавя "и прилежащите им технологични елементи на инфраструктурата".
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  Т. 34 се изменя така:
  “34. “Далекосъобщителна инфраструктура” е съвкупност от строителна инфраструктура и техническа инфраструктура.
  “Строителна инфраструктура ” е част от далекосъобщителната инфраструктура, включваща канална мрежа (подземна или надземна), шахти, кули, площадки, мачти и други носещи съоръжения и конструкции. “Физическа инфраструктура ” е част от далекосъобщителната инфраструктура, включваща кабелни мрежи, разпределителни и комутационни съоръжения, радио-релейни линии и антени ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 34, която става т. 27 да придобие следната подобрена редакция:
  “27. “Далекосъобщителна инфраструктура” е техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията и включва далекосъобщителни мрежи и съоръжения.”
  35. "Техническа спецификация" е спецификация в документ, определяща характеристиките, на които отговаря един продукт, каквито са равнището на качеството или потребителските свойства, безопасността, размерите, включително приложимите за продукта изисквания относно търговското му наименование, терминологията, означенията, изпитванията и методите за изпитвания, опаковката, маркировката и етикетирането.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 35 се изменя така:
  “35. "Техническа спецификация на интерфейс" е описание на типа, количеството, формата и последователността на взаимните връзки и взаимодейстивието между две свързани системи в точката им на свързване. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да се премести на систематичното му място като т. 29.
  Комисията предлага т. 28 да придобие текста на т. 37 на вносителя с подобрената редакция, предложена от н. п. Йордан Мирчев:
  14

  “28. "Интерфейс” е средство за физическо и/или логическо свързване на системи, устройства или съоръжения.”
  Комисията предлага да се създаде т. 29 от текста на т. 35 на вносителя, и подкрепеното по принцип предложение на н. п. Йордан Мирчев със следната подобрена редакция:
  “29. "Техническа спецификация на интерфейс" е описание на типа, количеството, формата, последователността на взаимните връзки и начина на взаимодейстивие между интерфейси .”
  36. “Фонокарта” е вид разплащателно средство (дебитна или кредитна карта), предназначението на което е заплащане на далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез обществени телефонни апарати.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 36 се изменя така:
  “36. “Фонокарта” е вид разплащателно средство (предварително платена, дебитна или кредитна карта), предназначението на което е заплащане на далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез обществени телефонни апарати. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 36, която става т. 30 да придобие следната подобрена редакция:
  “30. “Фонокарта” е вид разплащателно средство (предварително платена, дебитна или кредитна карта), предназначението на което е заплащане на далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез обществени телефонни апарати.”
  37. "Интерфейс" е:
  а) крайната точка на дадена мрежа, т. е. точката за физическо свързване, чрез която потребителите получават достъп до една обществена далекосъобщителна мрежа, и/или
  б) въздушният интерфейс, определящ електромагнитния път между радиосъоръжения, и
  в) техническите изисквания към тях.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 37 се изменя така:
  “37. "Интерфейс" е: средство за физическо и/или логическо свързване на системи, устройства или съоръжения. ”
  Комисията подкрепя предложението , което стана текст на т. 28.
  15

  38. “Маршрутизация” е алтернативен път за осъществяване на далекосъобщения между две точки от една или повече далекосъобщителни мрежи.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 38 се изменя така:
  “38. “Маршрутизация” е процес на определяне на път или метод за осъществяване на далекосъобщения между точки от една или повече далекосъобщителни мрежи. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 38, която става т.
  31 да придобие следната подобрена редакция:
  “31. “Маршрутизация” е процес на определяне на път или е метод за осъществяване на далекосъобщения между точки от една или повече далекосъобщителни мрежи.”
  39. “Номер” е поредица от десетични цифри, която еднозначно идентифицира крайната точка в обществената мрежа. Номерът съдържа информацията, необходима за маршрутизиране и/или таксуване на едно повикване до тази крайна точка.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В т. 39 думата “поредица ” се заменя с “последователност ”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 39, която става т.
  32 да придобие следната подобрена редакция:
  "32. Номер” е последователност от десетични цифри, която еднозначно идентифицира крайна точка в обществената мрежа. Номерът съдържа информацията, необходима за маршрутизиране и/или таксуване на едно повикване до тази крайна точка."
  40. “Номерационно пространство” е целият набор от номера, използван в далекосъобщенията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 40, която става т. 33.
  41. “Адрес” е поредица или комбинация от цифри и символи, използвана за идентифициране на дадена специфична или крайна точка от мрежата при осъществяването на връзка, която се използва за маршрутизация.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 41 се изменя така:
  16

  “41. “Адрес” е последователност от цифри и/или символи, използвана за идентифициране на даден елемент или крайна точка от мрежа при маршрутизация. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В т. 41 след думите “точка от мрежата” се поставя запетая и се добавя “с изключение на Интернет ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В т. 41 след думите “от мрежата” се добавя “с изключение на Интернет ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 41, която става т. 34 да придобие следната подобрена редакция;
  "34. “Адрес” е последователност от цифри и/или символи, използвана за идентифициране на даден елемент или крайна точка от мрежа при маршрутизация, с изключение на Интернет адрес.”
  42. “Име” е комбинация от букви, цифри и символи, идентифицираща даден елемент (като интерфейс, част от оборудване, приложение и др.) от мрежата, която предоставя услуги между крайни точки.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 42 се изменя така:
  “42. “Име ” е последователност от букви, цифри и/или символи, идентифицираща даден елемент от мрежа, и е предназначена за достъп до услуги. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В т. 42 накрая на текста се поставя запетая и се добавя “с изключение на Интернет ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  17

  В т. 42 е края се добавя “с изключение на Интернет“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 42, която става т. 35 да придобие следната подобрена редакция:
  "35. Име” е последователност от букви, цифри и/или символи, идентифицираща даден елемент от мрежа и предназначена за достъп до услуги, с изключение на Интернет име
  43. “Абонат” е физическо или юридическо лице, което е страна по договор с оператор, който предоставя далекосъобщителни услуги, за предоставянето на тези услуги.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 43, която става т. 36
  44. “Потребител” е физическо или юридическо лице, което ползва или е заявило желание за ползване на далекосъобщителни услуги.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 44, която става т. 37.
  45. “Крайни потребители” са потребители, които ползват далекосъобщителна услуга, без да предоставят далекосъобщителна услуга чрез нея.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 45 се изменя така:
  “45. “Крайни потребители” са потребители, включително абонати, които ползват далекосъобщителна услуга, без да предоставят далекосъобщителни услуги чрез нея. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 45, която става т. 38 да придобие следната подобрена редакция:
  “38. “Крайни потребители” са потребители, включително абонати, които ползват далекосъобщителна услуга, без да предоставят далекосъобщителни услуги чрез нея.”
  46. “Криза” е всяка внезапна или очаквана промяна на установеното състояние на живот, предизвикано от човешката дейност, събития и природни явления, засягащи територията, населението и материалните ценности на страната и изискващи незабавни действия за възстановяването му.
  18

  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 46, която става т. 39.
  47. “Криза от невоенен характер” е криза по смисъла на т. 47, която не включва кризите, изискващи въвеждането на режим "Военно положение" или режим "Положение на война".
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В т. 47 думите “по смисъла на т. 47” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В т. 47 препращането трябва да бъде към т. 46.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага т. 47, която става т. 40 да придобие следната редакция:
  "40. “Криза от невоенен характер” е криза, която не включва кризите, изискващи въвеждането на режим "Военно положение" или режим "Положение на война".
  48. ’’Повикване” е всяка връзка (постоянна или временна), даваща възможност за пренасяне на информация между два или повече потребители на далекосъобщителна мрежа.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Точка 48 се изменя така:
  “48. ’’Повикване ” е действие, което предприема краен потребител, за да установи връзка с друг краен потребител или услуга, независимо дали това действие е било успешно или не. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага т. 48, която става т. 41 да придобие следната редакция:
  “41. ’’Повикване” е действие, което предприема краен потребител, за да установи връзка с друг краен потребител или да получи достъп до услуга, независимо дали това действие е било успешно или не.”
  19

  49. “Идентификация на линията на викащия” е услуга, при която виканият получава съобщение за номера на този, който го търси, преди да се осъществи разговорът.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 49, която става т. 42.
  50. “Идентификация на линията на викания” е услуга, при която викащият абонат получава съобщение за номера на този, когото търси, преди да се осъществи разговора.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 50 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 50 да отпадне.
  51. “Данни, свързани с дадено повикване” е сигнализационна информация, използвана за установяване и контрол на повикването.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 51 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 51 да отпадне.
  52. “Прихващане” е дейност за осъществяване на достъп до и предоставяне на далекосъобщенията на даден абонат и данните, свързани с повикванията на компетентните органи по чл. 20, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства, извършвана въз основа на законово разрешение.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В т. 52 съюзът “и ” да се замени с “и/или ”.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 52, която става т. 43.
  53. “Прихващащ интерфейс” е входно-изходно програмно- техническо средство на далекосъобщителен оператор, където се предоставя достъп до прихващаните далекосъобщения или данните, свързани с повикването. Прихващащият интерфейс може да бъде в повече от една фиксирана точка.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 53, която става т. 44.
  20

  54. “Експлоатация на далекосъобщителни мрежи и съоръжения” е поддържане и използване на далекосъобщителните мрежи и съоръжения.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 54 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 54 на вносителя да отпадне.
  55. “Абонатна линия” е електрическата верига, образувана от физическа усукана метална двойка, свързваща крайна точка на мрежата в помещенията на абонатите с главния репартитор на селищна централа или еквивалентно съоръжение във фиксираната обществена телефонна мрежа.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Т. 55 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага т. 55 на вносителя да отпадне.
  56. “Радиослужба” е съвкупност от технически и организационни правила при предаване, излъчване и/или приемане на съобщения чрез радиовълни за различните специфични случаи за осъществяване на далекосъобщения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за т. 56, която става т. 45.
  57. “Самостоятелно ползван достъп до абонатната линия“ е осигуряване на достъп до абонатната линия за предоставяне на услуги, ползващи пълната честотна лента на абонатната линия. “
  Комисията предлага следната подобрена редакция на т. 57, която става т. 46:
  “46. “Самостоятелно ползване при необвързан достъп” е осигуряване от оператор на ползване на пълната честотна лента на усукана медна двойка за предоставяне на услуги от лице, различно от оператора.
  58. “Съвместно ползван достъп до абонатната линия” е осигуряване на достъп до абонатната линия за ползване на частта от нейната честотна лента извън частта, предназначена за пренос на глас, като операторът, осигуряващ необвързан достъп до абонатната линия, има техническа
  21

  възможност да продължава да предоставя гласова услуга по същата абонатна линия.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на т. 58, която става т. 47:
  “47. “Съвместно ползване при необвързан достъп” е осигуряване на ползване на частта от честотната лента на усукана медна двойка, извън частта, предназначена за пренос на глас, като операторът, осигуряващ необвързан достъп продължава да предоставя гласова услуга.”
  59. “Клетка на мобилна мрежа” е географската площ, покривана от радиосигнала на една базова станция на мобилна мрежа, в границите на която абонатите на мобилната мрежа имат достъп до нея.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на т. 59, която става т. 48:
  “48. “Клетка на мобилна мрежа” е покривана от радиосигнала на една базова станция на мобилна мрежа географска площ, в границите на която крайните потребители на мобилната мрежа имат достъп до мрежата.”
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  Създава се нова т. 60:
  “60. “Юридическо лице с нестопанска цел ” по смисъла на чл. 12 е лице, регистрирано в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 41 от 24.01.2001г.) най-малко пет години преди влизане на Закона е сила, с дейност в обществена полза, в чиито предмет и цели на дейност са включени развитие на електронните комуникации. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нова т. 49 със следното съдържание:
  “49. “Ценови пакет за икономично ползване” е пакет от цени, който включва намаление на абонамента и на цената на фиксираната гласова телефонна услуга, която над определена стойност е с по- висока цена от цената на същата услуга, предоставяна на абонати, които не ползват този пакет.”
  Комисията предлага да се създаде нова т. 50 със следното съдържание : “50. “Далекосъобщителен обект с отбранително предназначение от мрежата на Българската телекомуникационна компания” е обект,
  22

  разположен на определени места в изградената далекосъобщителна мрежа, представляващ съвкупност от архитектурно-конструктивен защитен свързочен възел, пункт за управление, свързващи кабелни магистрали, свързочни линии и съоръжения, които са елементи от системата за националната отбрана и сигурност.”
  Комисията предлага да се създаде нова т. 51 със следното съдържание :
  “51. “Контрол върху управлението на дружество” е налице, когато едно лице:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, повече от половината плюс един от броя на гласовете в общото събрание на дружество; или
  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган на дружество; или
  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с далекосъобщителната дейност на дружество.”
  Комисията предлага да се създаде нова т. 52 със следното съдържание:
  “52. “Повторно” е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.”
  Комисията предлага да се създаде нова т. 53 със следното съдържание:
  “53. “Системно нарушение” е налице, когато в двугодишен срок са извършени три или повече административни нарушения на този закон или на актовете по прилагането му.”
  Комисията предлага да се създаде нова т. 54 със следното съдържание:
  “54. “Съществено” е нарушение, което препятства постигането на целите, предвидени в чл. 2 от този закон и в резултат на което са настъпили или биха могли да настъпят неблагоприятни последици за нормалното функциониране на далекосъобщителния пазар.”
  § 2. (1) Оператор на кабелна радио- и телевизионна мрежа може да бъде лицензиран или регистриран като оператор на обществена далекосъобщителна мрежа, различна от кабелната радио- и/или телевизионна мрежа, само когато е учредил самостоятелно юридическо лице за тази цел.
  23  (2) Операторите по ал. 1 са длъжни да разпространяват по мрежите си националната програма на Българската национална телевизия и на Българското национално радио.
  (3) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят безвъзмездно националните си програми на операторите по ал. 1.
  Предложение от н. п. н. п. Милена Милотинов, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В § 2 от Допълнителните разпоредби, ал. 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Операторите по ал. 1 са длъжни да разпространяват безвъзмездно по мрежите си националните програми на Българската национална телевизия и Българското национално радио, както и техните регионални програми в съответните населени места, където тези програми технически биха могли да бъдат приемани по местоживеене от техните абонати по ефирен път.
  (3) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят безвъзмездно националните и регионалните си програми на операторите по ал. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  По § 2 това не е Допълнителна разпоредба, а основен текст. Неговото систематическо място е в глава “Оператори ” и следва да се премести в тази глава.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В §2 думите “радио- и телевизионна мрежа” се заменя с “мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Операторите на кабелни радио-и телевизионни мрежи са длъжни да разпространяват по мрежите си националните програми на Българска национална телевизия и Българско национално радио, както и техните регионални програми, в съответните региони ”
  24

  2. В ал. 3 след думите “националните си ” се добавят думите “и регионални
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага § 2 да придобие следната редакция:
  “§ 2. (1) Оператор със значително въздействие върху пазара на фиксирани обществени телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги може да осъществява далекосъобщения чрез кабелна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми само, когато е учредил самостоятелно юридическо лице за тази цел.
  (2) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят безвъзмездно националните и регионалните си програми на оператори, осъществяващи далекосъобщения чрез кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми.
  (3) Операторите по ал. 2 са длъжни да разпространяват безвъзмездно по мрежите си националните и регионалните програми на Българската национална телевизия и на Българското национално радио.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 3. (1) Този закон отменя Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.).
  (2) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за далекосъобщенията по ал. 1 продължават да се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага следната подобрена редакция:
  “§ 3. (1) Този закон отменя Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 и 64 от 2000 г., бр. 34, 42, 96 и 112 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) с изключение на чл. 19, чл. 37, ал. 1, чл. 116, ал. 3, т. 3 и чл. 119, които се прилагат до 31 декември 2003 г.
  (2) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за далекосъобщенията по ал. 1 продължават да се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.”
  25

  § 4. От 1 януари 2004 г. служителите от администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията получават добавка към възнагражденията си в размер на процента на ръста за предходната година на отрасъл “Съобщения” по данни на Националния статистически институт.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4 и предлага следната подобрена редакция:
  “§ 4. (1) От 1 януари 2004 г. служителите от администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията получават добавка към възнагражденията си в размер на процента на ръста за предходната година на отрасъл “Съобщения” по данни на Националния статистически институт.
  (2) Служебните правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията се уреждат при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител. Срокът на предизвестията започва да тече от 1 октомври 2003 г.”
  § 5. (1) Този закон влиза в сила от 1 януари 2003 г., с изключение на:
  1. разпоредбата на чл. 121, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2003 г.;
  2. разпоредбите на чл. 161, т. 1 и чл. 183, които влизат в сила от 1 септември 2003 г.;
  3. разпоредбите начл. 123, ал. 2, 4 и 5, чл. 131, чл. 133, ал. 1, чл. 143, ал. 6, чл. 182, ал. 2, чл. 222 и чл. 223, ал. 4, които влизат в сила от 1 януари 2004 г.;
  4. разпоредбите на чл. 132, чл. 133, ал. 2, чл. 135 и чл. 161, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.;
  5. разпоредбата на чл. 159, която влиза в сила от 1 януари 2005 г., по отношение на операторите на обществени мобилни далекосъобщителни мрежи по стандарт GSM и UMTS;
  6. разпоредбата на чл. 159, която влиза в сила от 1 януари 2009 г., по отношение на операторите на обществени фиксирани далекосъобщителни мрежи.
  (2) До 31 декември 2003 г. операторите, определени като оператори със значително въздействие върху пазара, осъществяващи далекосъобщения чрез фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги, предоставяне на линии под наем, включително по типове, предоставящи достъп и взаимно свързване към мрежите си, определят цените на тези услуги въз основа на методика, разработена от Комисията за регулиране на съобщенията и приета от Министерския съвет.
  26

  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В § 5 от ПЗР се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 5 отпада, а т. 6 става т. 5 и придобива следното съдържание:
  “5. разпоредбата на чл. 159, която влиза в сила от 1 януари 2009 г. ”
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) До 31 декември 2003 г. операторите, определени като оператори със значително въздействие върху пазара, осъществяващи далекосъобщения чрез фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги, предоставяне на линии под наем, включително по типове,
  предоставящи достъп и взаимно свързване към фиксираните си телефонни мрежи, определят цените на тези услуги въз основа на методика, разработена от Комисията за регулиране на съобщенията и приета от Министерския съвет. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В § 5, ал. 1, т. 3 и 4 се изменят така:
  "3. Разпоредбите на чл. 123, ал. 2, 4 и 5, чл. 129, ал. 1, чл. 131, чл. 133, ал.1, чл. 143, ал. 6, чл. 182, ал. 2, чл. 222 и 223, ал. 4, които влизат в сила от 1 януари 2004 г.
  4. Разпоредбите на чл. 129, ал. 2, чл. 132, чл. 133, ал. 1, чл. 135, чл. 137, чл. 139 и чл. 161, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2005г."
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н. п. Мирослав Севлиевски:
  В §5, ал. 1, т. 3 думите “от 1 януари 2004 г. ”се заменят с “от 1 юли 2003 г. ” и текста придобива следното съдържание:
  "3. Разпоредбите на чл. 123, ал. 2, 4 и 5, чл. 131, чл. 133, ал. 1, чл. 143, ал. 6, чл. 182, ал. 2, чл. 222 и 223, ал. 4, които влизат в сила от 1 юли 2003 г. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  § 5 да се измени, като:
  а) срокът за влизането на закона в сила да бъде 3-месечен срок от обнародването му в “Държавен вестник
  27  б) дългите срокове по т. 4, 5 и 6 на ал. 1 от § 5 да се съкратят в рамките на възможното и станат:
  чл. 123, ал. 2, 4 и 5, чл. 131, ал. 1, чл. 132, чл. 133, ал. 2, чл. 135, чл. 143, ал. 6, 161, т. 1, чл. 182, ал. 2, чл. 183, чл. 222 и чл. 223, ал. 4 влизат в сила от 1 юли 2003 г.;
  чл. 161, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 5, ал. 1, т. 4 след края на текста се добавят думите “като до тази дата операторите със значително присъствие на пазара на гласови услуги и на техните или свързани дружества не предоставят достъп до Интернет за крайни потребители.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В § 5 от Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1:
  а) думите “1 януари 2003 г. ” се заменят с “деня на обнародването му в “Държавен вестник ” ”.
  б) Точка 2 се изменя така:
  ”2. Разпоредбата на чл. 161, т. 1, която влиза в сила от 1 септември 2003
  г. ”
  в) в т. 3 думите “чл. 133, ал. 1” и “чл. 182, ал. 2” се заличават и думите “чл. 143, ал. 6” и “чл. 222” се заменят съответно с “чл. 143, ал. 9” и “чл. 222 по отношение на фиксирана гласова телефонна услуга, взаимно свързване, предоставяне на услуга линии под наем от минималния пакет, специфичен достъп и съвместно ползване на далекосъобщителни съоръжения, канали и кули ”
  г) т. 4 се изменя така:
  “4. разпоредбите на чл. 129а, чл. 132, чл. 133, чл. 135, ал. 4, чл. 161, т. 2, чл. 222 по отношение на необвързан достъп до абонатната линия, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.
  д) в т. 6 след думата “фиксирани ” се добавя “телефонни
  2. В ал. 2 преди думите “телефонни услуги ” и “линии под наем ” се добавя съответно “гласови” и “услугата” и думите “включително по типове ” се заличават.
  Предложението се оттегли.
  28

  Комисията предлага § 5 да придобие следното съдържание:
  “§ 5. (1) Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на:
  1. разпоредбите на чл. 17, чл. 40, ал. 1, чл. 216 и чл. 221, ал. 2, които влизат в сила от 1 януари 2004 г.;
  2. разпоредбите на чл. 119, ал. 4, чл. 121, ал. 2, 4 и 5, чл. 140, ал. 6 и 9 и чл. 215 - по отношение на фиксираната гласова телефонна услуга, взаимното свързване, предоставянето на услугата “линии под наем” от обхвата на минималния пакет, които влизат в сила в срок три месеца от влизане в сила на този закон;
  3. разпоредбите на чл. 95, ал. 2, чл. 104 - чл. 112, чл. 130, чл. 131, чл. 133 и чл. 158, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.;
  4. разпоредбата на чл. 156, която влиза в сила от 1 януари 2007 г., по отношение на операторите на обществени мобилни далекосъобщителни мрежи;
  5. разпоредбата на чл. 156, която влиза в сила от 1 януари 2009 г., по отношение на операторите на обществени далекосъобщителни фиксирани телефонни мрежи.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията определя оператор със значително въздействие върху пазара на фиксирани обществени телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги и за предоставяне на услугата “линии под наем” в срок до 6 месеца от влизане в сила на този закон.
  (3) До определяне на оператора по ал. 2, за оператор със значително въздействие върху пазара на фиксирани обществени телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги и за предоставяне на услугата “линии под наем” се счита този оператор, който е изпълнявал дейности, върху които е бил установен държавен монопол на основание отменения Закон за далекосъобщенията.
  (4) Операторът по ал. 2 предоставя системата за определяне на разходите по чл. 216, ал. 1 в едномесечен срок от влизане в сила на този закон, като Комисията за регулиране на съобщенията взема решение в 14-дневен срок от постъпването й.
  § 6. (1) До 31 декември 2003 г. лицензионните и други такси, предвидени в лицензни за далекосъобщителна дейност, се разпределят, както следва:
  1. първоначалната и допълнителната еднократна такса:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет;
  2. годишната такса за контролиране изпълнението на лицензните - до 1,3 на сто от годишните брутни приходи без данък върху добавената стойност - по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  29  3. таксата за ползване на радиочестотен спектър:
  а) 50 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 25 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 25 на сто в приход на републиканския бюджет;
  4. таксата за ползване на номерационен капацитет:
  а) 30 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 30 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 40 на сто в приход на републиканския бюджет;
  5. таксите за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет.
  (2) Таксите за изменение на лицензията постъпват по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В§6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “и допълнителната еднократна” се заличават.
  2. Създава се т. 4:
  “4. допълнителната еднократна такса за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър:
  а) 25 на сто за осигуряване на средствата по чл. 20;
  б) 5 на сто по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията;
  в) 70 на сто в приход на републиканския бюджет
  3. Досегашната т. 4 става т 5. и думите “номерационен капацитет ” се заменят с “номера от Националния номерационен план ”
  4. Досегашната т. 5 става т. 6.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага текста на § 6 да отпадне и да придобие следното съдържание:
  “§ 6. (1) Обществените далекосъобщителни оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио и телевизионни програми в населени места над 3000 жители и са изградили мрежите като са използвали електрически стълбове за ниско напрежение до 400 V, ги полагат под повърхността на земята в подземни технически проводи до 1 януари 2007 г.
  (2) Обществените далекосъобщителни оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио и телевизионни програми в
  30  населени места до 3000 жители, имат право да не полагат мрежите си под повърхността на земята в подземни технически проводи.
  (3) Операторите по ал. 1 и 2 изграждат мрежите си при спазване на изискванията за безопасност.”
  § 7. Издадените лицензни и удостоверения по обща лицензия по отменения Закон за далекосъобщенията запазват своето действие.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  §7 се изменя така:
  *‘§ 7. (1) Издадените индивидуални лицензии и удостоверения за
  регистрация по обща лицензия по отменения Закон за далекосъобщенията запазват своето действие.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията привежда лицензиите по ал. 1 в съответствие с изискванията на този Закон в срок до 18 месеца от влизането му в сила.
  (3) В случаите по ал. 2 лицензионни такси не се заплащат. ”
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1 и 3, а за ал. 2 подкрепя по принцип.
  Комисията предлага § 7 да придобие следната редакция:
  “§ 7. (1) Започналите процедури по издаване на индивидуални лицензии или за регистрации по обща лицензия се довършват в съответствие с разпоредбите на този закон.
  (2) Издадените индивидуални лицензии и удостоверения за
  регистрация по обща лицензия по отменения Закон за
  далекосъобщенията запазват своето действие.
  (3) Комисията за регулиране на съобщенията привежда лицензиите по ал. 2 в съответствие с изискванията на този закон в срок до 9 месеца от влизането му в сила.
  (4) В случаите по ал. 3 лицензионни такси не се заплащат.”
  § 8. (1) Операторите, които към влизането в сила на този закон извършват далекосъобщителна дейност въз основа на индивидуална лицензия, а този закон определя, че дейността се извършва въз основа на регистрация по обща лицензия, получават удостоверенията за регистрация от Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от обнародването на общата лицензия в “Държавен вестник”.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията издава общата лицензия по ал. 1 в срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон.
  (3) Операторите по ал. 1 продължават да извършват дейността си в съответствие с издадените им индивидуални лицензии, като не заплащат определените в тях лицензионни такси за 2003 г.
  31

  (4) При получаване на удостоверението по ал. 1 операторите не заплащат първоначална регистрационна такса.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “2003 г. ” се добавя “ считано от влизане на този закон в сила
  1. В ал. 4 думата “първоначална” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 8 да придобие следната подобрена редакция:
  “§ 8. (1) Операторите, които към влизането в сила на този закон извършват далекосъобщителна дейност въз основа на индивидуална лицензия, а този закон определя, че дейността се извършва въз основа на регистрация по обща лицензия, получават удостоверенията за регистрация от Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от обнародването на общата лицензия в “Държавен вестник”.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията издава общата лицензия по ал. 1 в срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон.
  (3) Операторите по ал. 1 продължават да извършват дейността си в съответствие с издадените им индивидуални лицензни, като не заплащат, считано от влизане в сила на този закон съответната вноска от лицензионните такси за 2003 г.
  (4) При получаване на удостоверението по ал. 1 операторите не заплащат регистрационна такса.”
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава нов § 9 със следното съдържание:
  “(1) Лицата, които са осъществявали или осъществяват далекосъобщителна дейност чрез наземно радиоразпръскване по реда на § 14 и § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за далекосъобщенията (ДВ бр. 93/1998, бр. 96/2001) в населени места, за които не са проведени конкурси, могат да продължат или възобновят дейността си до провеждане на конкурси за съответните населени места.
  (2) Лицата, които са подали заявление за индивидуална лицензия за далекосъобщителни дейности чрез наземно радиоразпръскване до влизане в сила на измененията на Закон за далекосъобщенията (ДВ бр.112/2001 г.) и са осъществявали или осъществяват такава дейност, в
  32  населени места за които са подали заявление, могат да продължат или възобновят дейността си до провеждане на конкурси за съответните населени места.
  (3) Дейността на лицата по ал.1 и ал. 2 се контролира от комисията, въз основа на информация, която те са длъжни да й предадат в едномесечен срок след приемане на този закон. Техническите параметри и условията на излъчване се определят от комисията за всяко населено място.
  (4) В едномесечен срок след приемане на този закон лицата от ал. 1 и ал. 2 внасят необходимите такси за ползване на ограничен ресурс за времето на използване.
  (5) Конкурси за издаване на лицензни за далекосъобщителна дейност чрез наземно радиоразпръскване за населените места по ал. 1 и ал.2 се провеждат от СЕМ най-късно до края на 2003 г.
  2. Досегашните § 9, 10, 11 и 12 стават съответно § 10, 11, 12 и 13.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като предлага материята да се уреди в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
  § 9. (1) Далекосъобщенията, осъществявани при свободен режим по отменения Закон за далекосъобщенията, продължават да се осъществяват свободно освен в случаите по чл. 53.
  (2) В случай че за лицата, които осъществяват далекосъобщенията по ал. 1, е приложима разпоредбата на чл. 51, те са длъжни да предприемат необходимите действия за издаване на лицензия или удостоверение за регистрация в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  (3) Комисията за регулиране на съобщенията издава лицензията или удостоверението за регистрация по ал. 2 до 31 декември 2003 г.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В Преходните и заключителни разпоредби в § 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите “необходимите действия за” се добавят “подаване на уведомление ”.
  2. В ал. 3 след думите “Комисията за регулиране на съобщенията” се добавят “приема уведомленията”, издава лицензията или удостоверението за регистрация по ал. 2 до 31 декември 2003 г.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  33  В Преходни и заключителни разпоредби, § 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 след думите “необходимите действия за ” се добавя “подаване на уведомление
  2. В ал. 3 след думата “съобщенията ” се добавя “приема уведомленията
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В § 9, ал. 1 думите “освен в случаите по чл. 53 ” се заменят с “в случаите, когото отговарят на изискванията по чл. 50”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага § 9 да придобие следната подобрена редакция:
  “§ 9. (1) Далекосъобщенията, осъществявани при свободен режим по отменения Закон за далекосъобщенията, продължават да се осъществяват свободно, когато отговарят на изискванията по чл. 48.
  (2) В случай че за лицата, които осъществяват далекосъобщенията по ал. 1 е приложима разпоредбата на чл. 49, те са длъжни да предприемат необходимите действия по издаване на индивидуална лицензия или за регистрация по обща лицензия в 6- месечен срок от влизането в сила на този закон.
  (3) Комисията за регулиране на съобщенията до 1 юли 2004 г. издава лицензията или удостоверението за регистрация по ал. 2.”
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 9а както следва:
  “ § 9а. Собствеността върху изградената към датата на влизане в сила на този закон строителна инфраструктура се счита за собственост на притежателя на имота и земята, върху/под която е изградена, освен ако договор между собственика и инвеститора или държавата, или нормативен акт не разпорежда друго ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 10. Българската телекомуникационна компания е задължена да предоставя универсална далекосъобщителна услуга до момента, в който Комисията за регулиране на съобщенията определи оператор със
  34  значително въздействие върху пазара, на когото да възложи задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга, но не по-късно от 9 месеца от влизането в сила на този закон.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В § 10 се правят следните промени:
  1. Създава се нова ал. 1:
  "(1) Комисията за регулиране на съобщенията издава в едномесечен срок от влизане в сила на този закон нова лицензия на Българската телекомуникационна компания в съответствие с изискванията на този закон, без конкурс ши търг."
  2. Досегашният текст на § 10 става ал. 2.
  3. Създава се нова ал. 3:
  "(3) В срок две години от влизане в сила на този закон, съоръженията по чл. 129, ал. 1 се отделят от мрежата на Българската телекомуникационна компания и се прехвърлят към мрежата на Министерство на отбраната."
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, по т. 3 подкрепя по принцип, а по т. 1 се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  § 10 се изменя така:
  “§ 10. Българската телекомуникационна компания е задължена да предоставя универсалната далекосъобщителна услуга до момента, в който Комисията за регулиране на съобщенията възложи, по реда на Раздел II на Глава шеста, на оператор задължението за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга, но не по-късно от 31 декември 2003 г. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага § 10 да придобие следното съдържание:
  “§ 10. (1) Българската телекомуникационна компания е
  задължена да предоставя универсалната далекосъобщителна услуга без да бъде компенсирана за нетните загуби от предоставянето й до 31 декември 2004 г.
  (2) В срок до три години от влизане в сила на този закон далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталираните мощности по чл. 185, ал. 1 се отделят от далекосъобщителната мрежа на Българската телекомуникационна компания по ред, определен от Министерския съвет.
  35

  (3) Средствата за отделянето по ал. 2 се осигуряват от държавния бюджет, Българската телекомуникационна компания и от други източници при условия, определени с акт на Министерския съвет.
  (4) Отделените далекосъобщителни обекти с отбранително предназначение и инсталираните мощности по ал. 2 се използват при условия и по ред, определен от Министерския съвет.”
  § 11. Членовете на Комисията за регулиране на съобщенията към момента на влизането в сила на този закон довършват мандата си съгласно изискванията на § 72, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (ДВ, бр. 112 от 2001 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Създава се нов §11:
  “§ 11. (1) Фондът за гарантиране предоставянето на универсалната далекосъобщителна услуга се създава в тримесечен срок от влизане на този закон в сила.
  (2) В срока по ал. 1 органите по чл. 109а, ал. 1 определят членовете на Управителния съвет на фонда.
  (3) В едномесечен срок от създаването на фонда Управителният съвет приема правилник за дейността на фонда. ”
  2. Досегашният § 11 става § 12.
  Предложението се оттегли.
  § 12. Средствата по чл. 20, т. 1 и 2 постъпват до 31 декември 2003 г.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Досегашният § 12 става §13.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага § 12 да отпадне.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 13:
  § 13. (1) Лицата по § 14 и 16 от Закона за далекосъобщенията (ДВ, бр. 93/1998, бр. 96/2001), които са осъществявали и осъществяват далекосъобщителна дейност за наземно радиоразпръскване в населени места, в които не са провеждани конкурси за издаване на лицензни могат
  36

  да продължат ши възобновят дейността си до провеждането на конкурса в съответните населени места.
  (2) Лицата, които са осъществявали и осъществяват далекосъобщителна дейност чрез мрежи за наземно радиоразпръскване и са подали заявление за издаване на лицензни до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр. 96/2001г.) в населени места, където не са провеждани конкурси за издаване на лицензни могат да продължат ши възобновят дейността си до провеждане на конкурси в съответните населени места.
  (3) Лицата по ал. 1 и 2 подават молба за регистрация в Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от влизането на този закон е сила.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията регистрира лицата по ал. 1 и 2 в двуседмичен срок от депозиране на молбата по ал. 3 след представяне на документ за платена такса за ползване на честотен ресурс. "
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП И предлага материята да бъде уредена в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
  Предложение от н. п. Иво Атанасов
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 13:
  § 13. (1) Лицата по § 14 и 16 от ЗД(ДВ, бр. 93/1998, бр. 96/2001), които са осъществявали и осъществяват далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далакосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лицензни, могат да продължат ши възобновят дейността си до провеждането на конкурси в съответните населени места.
  (2) Лицата, които са осъществявали и осъществяват далекосъобщителна дейност чрез изграждане, поддържане и използване на далакосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията и са подали заявления за издавне на индивидуални лицензии до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр. 112/2001г.) в населени места, в които не са проведени конкурси за издаване на лицензии могат да продължат ши възобновят дейността си до провеждането на конкурси в съответните населени места.
  (3) Лицата по ал. 1 и 2 подават молба за регистрация от Комисията за регулиране на съобщенията в месечен срок от влизането в сила на този закон.
  37  (4) Комисията за регулиране на съобщенията регистрира лицата по ал. 1 и 2 в месечен срок от депозиране на молбата по ал. 3 след представяне на документ за платена такса за ползване на честотен ресурс. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага материята да бъде уредена в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
  Форма за търсене
  Ключова дума