Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
17/07/2003 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 29. 09. 2002 г.
  част първа за второ гласуване
  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 29. 09. 2002 г.
  част първа за второ гласуване


  ЗАКОН
  за далекосъобщенията
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава първа.
  Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на далекосъобщения.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът на чл. 1 да стане ал. 1 със следната подобрена
  редакция:
  (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението и осъществяването на далекосъобщенията. ”
  2. Създава се ал. 2 от текста на чл. 5.
  “(2) Далекосъобщения са пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда. ”
  1  3. Създава се cm. 3 от текста па чл. 6:
  “(3) Далекосъобщителна дейност е осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи и/или чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги. ”
  Комисията подкрепя предложенията по т. 2 и 3, а по т. 1 се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 1:
  ”Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения,
  свързани с осъществяване на далекосъобщения.
  (2) Далекосъобщения са пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда.
  (3) Далекосъобщителна дейност е осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи и/или чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги.”
  Чл. 2. Целта на този закон е да се осигурят предпоставки за:
  1. развитие на далекосъобщителния пазар и насърчаване на конкуренцията;
  2. гарантиране на свободата и тайната на съобщенията;
  3. защита на интересите на потребителите на далекосъобщителни
  услуги;
  4. предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга;
  5. ефективно използване на ограничен ресурс;
  6. защита на обществения интерес и осигуряване на националната сигурност и отбраната на страната.
  Предложение от и. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 2, т. 1 да се измени така:
  “1. развитие на далекосъобщителния пазар, създаване на условия за равнопоставеност на операторите и насърчаване на конкуренцията между тях ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 2, т. 1 да се измени така:
  “1. развитие на далекосъобщителния пазар, създаване на условия за равнопоставеност на операторите и насърчаване на конкуренцията между тях
  2  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. Иво Атанасов
  В чл. 2, т. 1 се изменя така:
  “1. развитие на далекосъобщителния пазар, либерализиране на далекосъобщителните дейности и услуги, равнопоставеност на операторите и лоялна конкуренция. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Член 2 се изменя така:
  “Чл. 2. Целта на закона е да съдейства за: ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 2, т. 1 след думата “пазар“ се добавя “създаване на условия за равнопоставеност на операторите. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. Т. 1 се изменя така:
  “1. развитие на далекосъобщителния пазар, либерализация на далекосъобщителните дейности и услуги и насърчаване на лоялната конкуренция в условията на равнопоставеност. ”
  2. Т. 3 се изменя така:
  “3. защита на обществените интереси, националната сигурност и отбраната и интересите на потребителите. ”
  3. Т. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по ПРИНЦИП И не подкрепя предложенията по т. 2 и 3.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 2:
  ”Чл. 2. Целта на този закон е да се осигурят предпоставки за:
  1. развитие на далекосъобщителния пазар, създаване на условия за равнопоставеност на операторите и насърчаване на конкуренцията между тях;
  2. гарантиране на свободата и тайната на съобщенията;
  3  3. защита на интересите на потребителите на далекосъобщителни услуги;
  4. предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга;
  5. ефективно използване на ограничен ресурс;
  6. защита на обществения интерес и оси1уряване на националната сигурност и отбраната на страната."
  Чл. 3. Обществените отношения, свързани с осъществяване на далекосъобщения, се уреждат при спазване на следните принципи:
  1. законоустановеност;
  2. ефективност и прозрачност;
  3. предвидимост;
  4. обществено обсъждане;
  5. свеждане на регулаторното въздействие до минимално необходимото.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 3, т. 8 след думата "предвидимост“ се поставя запетая и се добавя "пропорционалност и обективност
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви
  Местан
  В чл. 3, т. 3 да се измени така:
  ”3. предвидимост, прозрачност и обективност Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 3, т. 3 да се измени така:
  “3. предвидимост, прозрачност и обективност ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 3, т. 4 и 5 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата "уреждат " се заменя с "регулират ".
  2. Т. 2 се изменя така:
  4  “2. ефективност, прозрачност и равнопоставеност
  3. В т. 3 след думата “предвидимост” се поставя запетая и се добавя “пропорционалност и обективност
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и 3, а по т. 1 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 3 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 3. Обществените отношения, свързани с осъществяване на далекосъобщения, се уреждат при спазване на следните принципи:
  1. законоустановеност;
  2. ефективност, прозрачност и равнопоставеност;
  3. предвидимост, пропорционалност и обективност;
  4. обществено обсъждане;
  5. свеждане на регулаторното въздействие до минимално необходимото.”
  Чл. 4. Обществените отношения, свързани с осъществяване на далекосъобщения за граждански нужди, се регулират от държавата чрез независим специализиран държавен орган по реда на този закон.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Чл. 4 да отпадне или да се премести в Глава трета.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 4 се правят следните промени:
  1. Текстът на чл. 4 става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Лицензирането и регистрацията на далекосъобщения, свързани с разпространение на радио- и телевизионни програми се осъществяват от Съвета за електронни медии въз основа на принципа за единното лицензиране, като техническия контрол върху мрежите се реализира от Комисията за регулиране на съобщенията. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
  Чл. 5. Далекосъобщения са пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или
  5  съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Чл. 5 да отпадне, поради преместването на текста му в чл. 1,
  ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 5 да отпадне, поради преместването на текста му в чл. 1, ал. 2.
  Чл. 6. Далекосъобщителна дейност е осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи и/или чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Чл. 6 да отпадне, поради преместването на текста му в чл. I, ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 6 да отпадне, поради преместването на текста му в чл. 1. ал. 3.
  Чл. 7. (1) Този закон не се прилага за осъществяване на далекосъобщителни дейности за собствени нужди на Народното събрание. Министерския съвет. Министерството на отбраната. Министерството на вътрешните работи. Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба и за нуждите на органите на изпълнителната власт за управлението на страната, както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки.
  (2) Ведомствата и службите по ал. 1 могат да използват обществените далекосъобщителни мрежи и услуги по реда на този закон.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 7 в началото на изброяване на институциите да се добави “президентът ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “и за нуждите на органите на изпълнителната власт за управление на страната ” да се заличат.
  2. В ал. 2 думите “могат да ” да се заличат.
  3. Създава се нова ал. 3:
  6  “(3) Разпоредбите по cm. 1 не се прилагат в случаите, засягащи националната сигурност и обществения ред, когато са в сила разпоредбите по глава ХШ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 и не подкрепя по т. 3.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 7 се изменя така:
  “Чл. 7. Органите на управление и регулиране на далекосъобщенията и обществените далекосъобщителни оператори гарантират свободата и тайната на далекосъобщенията, както и защитата на личните данни. Лицата, които не осъществяват своите задължения и правомощия по тази гаранция подлежат на административни санкции по смисъла на този закон, ако деянието не представлява престъпление."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 7, ал. 1 думите ^'Народното събрание. Министерския съвет" и думите "и за нуждите на органите на изпълнителната власт за управлението на страната" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 7, който става чл. 5 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 5. (1) Този закон не се прилага за осъществяване на далекосъобщителни дейности за собствени нужди на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи. Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба, както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки.
  (2) Ведомствата и службите по ал. 1 използват обществените далекосъобщителни мрежи и услуги по реда на този закон."
  Глава втора
  УПРАВЛЕНИЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ Предложение от н. п. Иван Иванов
  7  Заглавието на Глава втора се изменя както следва “Ръководство на сектор “Далекосъобщения "
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава втора.
  Раздел I
  Общи положения
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Заглавието на Раздел 1 се изменя така:
  “Раздел I
  Общи разпоредби ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В наименованието на Раздел I на Глава втора думата "положения" се заменя с "разпоредби
  Комисията подкрепя предложението и предлага заглавието на Раздел I да стане:
  ”Обши разпоредби”.
  Чл. 8. Управлението на далекосъобщителните дейности се осъществява от Министерския съвет, от Съвета по националния радиочестотен спектър и от министъра на транспорта и съобщенията.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 8 накрая се поставя запетая и се добавят думите “съгласно правомощията и задълженията им, определени в този закон
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8, който става
  чл. 6.
  Чл. 9. Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове в случаите, посочени в закона.
  8  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Член 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. и. Йордан Мирчев
  Член 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 9 на вносителя да отпадне.
  Чл. 10. (1) Министерският съвет приема секторна политика в
  далекосъобщенията, в която определя държавната политика в тази област, и я обнародва в "Държавен вестник".
  (2) Секторната политика определя стратегията, принципите и етапите на развитие на сектор "Далекосъобщения".
  (3) Секторната политика се актуализира на всеки две години или на по- кратки периоди, като актуализацията се извършва по реда на приемането й.
  Предложение от н. и. и. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “приема” да се замени с “определя”.
  2. В ал. 3 думите “на всеки две години или на по-кратки периоди " да се замени с “периодично ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 10, ал. 2 накрая се добавят думите “и задължително съдържа видовете дейности и услуги и сроковете за тяхната либерализация”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Чл. 10 се изменя така:
  ”Чл. 10. (1) Министерският съвет определя държавната политика в далекосъобщенията като приема секторна политика и я обнародва в "Държавен вестник".
  (2) Секторната политика съдържа стратегията, принципите и етапите на развитие в далекосъобщенията.
  (2) Секторната политика се актуализира периодично."
  9  Комисията подкрепя предложението и предлага следната подобрена редакция на чл. 10, който става чл. 7:
  "Чл. 7. (1) Министерският съвет определя държавната политика в далекосъобщенията като приема Секторна политика и я обнародва в "Държавен вестник".
  (2) Секторната политика съдържа стратегията, принципите и етапите на развитие в далекосъобщенията.
  (3) Секторната политика се актуализира периодично."
  Чл. 11. (1) Министерският съвет приема държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и я обнародва в "Държавен вестник".
  (2) Министерският съвет приема Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 11, ал. 2 в края на изречението се добавя “и го обнародва в "Държавен вестник
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната подобрена редакция на чл. 11, който става чл. 8:
  "Чл. 8. (1) Министерският съвет приема държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и я обнародва в "Държавен вестник".
  (2) Министерският съвет приема Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях и го обнародва в "Държавен вестник”."
  Раздел II
  Съвет по националния радиочестотен спектър
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел II.
  Чл. 12. (1) Съветът по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета", разработва и предлага за приемане от Министерския съвет и провежда държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. В съвета участват като членове представители на Министерството на финансите,
  10  Министерството на икономиката, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и на Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Председател на съвета е министърът на транспорта и съобщенията. Държавните органи по ал. 1 определят своите представители и осигуряват участието им в работата на съвета.
  (3) Министерският съвет приема правилник за дейността на съвета по предложение на неговия председател.
  (4) Административното обслужване на съвета се извършва от администрацията на Министерството на транспорта и съобщенията.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 12, ал. 1 двете изречения да се отделят в две отделни алинеи, като думата "разработва” се заменя с "изготвя".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от и. и. Иван Иванов
  В края на чл. 12, ал. 1 се добавят думите "и на поне едно юридическо лице с нестопанска цел с дейност в обществена полза. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от и. и. Благой Димитров
  В чл. 12, ал. 1 след думите "Министерството на вътрешните работи ” се поставя запета, думите "и на” се заличават, а накрая на текста се добавя "и Съветът за електронни медии".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от и. и. Йордан Мирчев
  В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Съветът по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета", изготвя и след обществено обсъждане предлага за приемане от Министерския съвет и провежда държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър."
  2. Създава се нова ал. 2:
  "(2) В съвета участват като членове представители на Министерството на финансите. Министерството на икономиката, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи. Комисията за
  11

  регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и:
  а) след думите “министърът на транспорта и съобщенията” се добавя “или упълномощено от него лице
  б) в изречение второ след думите "Държавните органи " се добавя "и служби
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 12, който става чл. 9:
  "Чл. 9. (1) Съветът по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета", изготвя и след обществено обсъждане предлага за приемане от Министерския съвет на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, и осъществява провеждането й.
  (2) В съвета участват като членове представители на Министерството на финансите. Министерството на икономиката, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната. Министерството на вътрешните работи. Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба.
  (3) Председател на съвета е министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено от него лице. Държавните органи и служби по ал. 2 определят своите представители и осигуряват участието им в работата на съвета.
  (4) Министерският съвет приема правилник за дейността на съвета по предложение на неговия председател.
  (5) Административното обслужване на съвета се извършва от администрацията на Министерството на транспорта и съобщенията."
  Чл. 13. (1) Съветът по националния радиочестотен спектър разработва Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях, който се приема с решение на Министерския съвет.
  (2) Националният план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях може
  12

  да се актуализира всяка година или на по-кратки периоди, като актуализацията се извършва по реда на приемането му.
  (3) Министерският съвет обнародва в "Държавен вестник" Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
  (4) Заинтересуваните държавни органи съгласуват помежду си конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността. При непостигане на съгласие въпросът се отнася до Съвета по националния радиочестотен спектър, който предлага на Министерския съвет да приеме решение.
  (5) Съветът по националния радиочестотен спектър разглежда въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост, и при несъгласие между заинтересуваните държавни органи предлага на Министерския съвет да приеме решение.
  (6) Съветът по националния радиочестотен спектър организира и участва в разработването съвместно със заинтересуваните държавни органи на стратегии за преразпределение на радиочестотния спектър с цел осигуряване на честотен ресурс за нови технологии и услуги, които се приемат с решение на Министерския съвет.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 13:
  1. В ал. 1 и навсякъде по-нататък в законопроекта думите “Съветът по националния радиочестотен спектър” да се заменят със “Съвета”, а думата “разработва” да се замени с “изготвя“.
  2. В ал. 2 думите “може да се актуализира всяка година или на по- кратки периоди ” да се заменят с “може да се осъвременява”.
  3. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Приетият от Министерския съвет Национален план за разпределяне на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти се обнародва в “Държавен вестник”. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, не подкрепя предложението по т. 2 и подкрепя предложението по т. 3, което се съдържа в чл. 8, ал. 2.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 13, ал. 2 думите “всяка година или на по-кратки периоди” се заменя с “периодично ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  13

  В чл. 13, cm. 6 след думите “държавни органи” се добавят “и обществени далекосъобщителни оператори
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  "(1) Съветът изготвя Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях, който се приема с постановление на Министерския съвет."
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 2 и в нея думата “Заинтересуваните ” се заменя със “Заинтересованите ”, а думите “Съвета по националния радиочестотен спектър” се заменят със “съвета ”.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 3 и в нея думите “Съветът по националния радиочестотен спектър” се заменят със “Съветът”, а думата “заинтересуваните” са заменя със “заинтересованите”.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 4 и в нея думите “Съветът по националния радиочестотен спектър” се заменят със “Съветът”, думата “разработването ” се заменя с “изготвянето ” и думата “заинтересуваните ” се заменя със “заинтересованите ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. и. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Навсякъде в законопроекта думата “заинтересувани ” се заменя с “заинтересовани”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 13, който става чл. 10 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 10. (1) Съветът изготвя Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях.
  (2) Заинтересованите държавни органи съгласуват помежду си конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди, за
  14

  нуждите на националната сигурност и отбраната. При непостигане на съгласие въпросът се отнася до съвета, който предлага на Министерския съвет да приеме решение.
  (3) Съветът разглежда въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост, и при несъгласие между заинтересованите държавни органи предлага на Министерския съвет да приеме решение.
  Чл. 14. (1) Съветът по националния радиочестотен спектър след съгласуване със заинтересуваните държавни органи разрешава ползването на радиосъоръжения с конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на Република България от чужди държави и международни организации, когато това се налага за защита на техните интереси и сигурност или произтича от поети от Република България международни задължения.
  (2) В случаите по ал. 1 искания за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от чужди държави и международни организации се подават чрез съответното посолство или представителство до Съвета по националния радиочестотен спектър не по-късно от един месец преди началната дата за ползването им.
  (3) В случаите, когато е предвидено издаването на лицензия по реда на този закон. Съветът по националния радиочестотен спектър уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която:
  1. издава съответната лицензия, и
  2. събира определените такси, освен ако в международен акт, по който Република България е страна, е предвидено друго.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. Ал. I се изменя така:
  “(1) Съветът разрешава ползването на радиосъоръжения с конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти с техните технически параметри, срока и мястото на ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност и на международни организации, когато това произтича от поети от Република България международни задължения. ”
  2. В ал. 3, т. 2 се изменя така:
  “2. събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип и подкрепя предложението по т. 2.
  15

  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 14, ал. 1 думата “техните интереси и сигурност” се заменя с “националните интереси и международната сигурност
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 14, ал. 3 след думите “В случаите“ се добавя “по ал. 1 “.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. и. Йордан Мирчев
  В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Съветът след съгласуване със заинтересованите държавни органи разрешава ползването на радиосъоръжения с конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност и международни организации, когато това произтича от поети от Република България международни задължения. ”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) В случаите по ал. 1 искания за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от чужди държави и международни организации се подават чрез съответното посолство или представителство до съвета, който се произнася по искането в срок не по-дълъг от един месец
  3. В алинея 3 след думите “в случаите” се добавя “по ал.1” и в т. 1 съюзът “и ” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 14, който става чл. 11 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 11. (1) Съветът след съгласуване със заинтересованите държавни органи разрешава ползването на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поети от Република България международни задължения.
  16

  (2) В случаите по ал. 1 искания за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от чужди държави и международни организации се подават чрез съответното посолство или представителство до съвета, който се произнася по искането в срок не по-дълъг от един месец.
  (3) В случаите по ал. 1 когато е предвидено издаването на лицензия по реда на този закон, съветът уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която:
  1. издава съответната лицензия;
  2. събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго.”
  Раздел III
  Министър на транспорта и съобщенията
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел III.
  Чл. 15. Министърът на транспорта и съобщенията провежда държавната политика в далекосъобщенията въз основа на този закон, на секторната политика и на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 15 след думата “далекосъобщенията” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15, който става чл. 12.
  Чл. 16. Министърът на транспорта и съобщенията разработва и представя за приемане от Министерския съвет секторната политика в областта на далекосъобщенията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  “Чл. 16. Министърът на транспорта и съобщенията изготвя секторната политика в областта на далекосъобщенията и публикува съобщение в национален ежедневник и в страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в Интернет за изготвения проект, в което посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да го получат, и срок, не по-малък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища. ”
  17

  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане ал. 2 на чл. 16, който става чл. 13.
  Комисията предлага чл. 16, който става чл. 13 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 13. (1) Министърът на транспорта и съобщенията изготвя и представя за приемане от Министерския съвет секторната политика в областта на далекосъобщенията.
  (2) Министърът на транспорта и съобщенията публикува съобщение в национален ежедневник и на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в Интернет за изготвения проект по ал. 1, в което посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да го получат, и срок, не по-малък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища."
  Чл. 17. (1) Министърът на транспорта и съобщенията:
  1. издава наредба за видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуална лицензия и регистриране по обща лицензия;
  2. съхранява образци на криптографски ключове и материали в случай на използването им от далекосъобщителни оператори при условия и по ред, определени в наредба на Министерския съвет;
  3. взема мерки за осигуряване на свободата и тайната на далекосъобщенията;
  4. представлява Република България в международните организации в областта на далекосъобщенията;
  5. участва в работата на международните организации по стандартизация и в техническите комитети по стандартизация, имащи отношение към далекосъобщенията;
  6. издава предвидените в закона подзаконови нормативни актове съобразно своята компетентност;
  7. издава разрешителни на радиооператорите от въздушната подвижна служба, въздушната подвижна спътникова служба. Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна служба и за морската подвижна спътникова служба; осъществява международно координиране и регистриране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на въздушна подвижна служба и въздушна подвижна спътникова служба;
  8. определя длъжностно лице за водене на регистър за издадените разрешителни по т. 7, който е публичен;
  9. издава наредба за условията и реда за разпределяне на повиквателните знаци на радиосъоръженията, работещи на територията на Република България.
  18

  (2) Преди издаване на подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон, министърът на транспорта и съобщенията публикува съобщение в национален ежедневник и в страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в Интернет за изготвените проекти, в което посочва мястото, откъдето заинтересуваните лица могат да ги получат, и срок не по-малък от 14 дни, в който могат да представят писмени становища по тях. Министърът на транспорта и съобщенията проучва становищата и ги приема или писмено мотивира решението си за неприемането им.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 да отпадне.
  2. В ал. 2 след думите “в което посочва” се добавя “съдържанието на предложените актове”, поставя се запетая и текстът до края се запазва, като числото “14” се заменя с “60”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. и. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 1 лицензирането като дейност не може да се урежда в подзаконов акт, а само в закон.
  б) В т. 2 “условията” не може да се определят в наредба, а трябва да се съдържа в закон.
  в) В т. 3 думите “взема мерки ” да се заменят с “работи за“.
  г) Т. 6 да отпадне.
  д) Т. 7 да се раздели, като двете изречения се отделят в отделни
  точки.
  е) Т. 8 се изменя така:
  “8. определя длъжностно лице за водене на публичен регистър. ”
  ж) В т. 9 “условията” не могат и не бива да се определят в наредба.
  2. В ал. 2 срокът да стане едномесечен.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, букви „г“ и "д“, по буква ”е” се подкрепя по принцип, по букви ”а“, “б“, ”в” и „ж" се
  оттегли, а по т. 2 не се подкрепя.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  19

  1. В ал. 1, т. 2 да отпадне.
  2. В ал. 2 след думите “в които посочва” се добавя “съдържанието на предложените актове”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се
  оттегли.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 1 накрая се добавят думите “съобразена с държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, секторната политика в областта на далекосъобщенията и стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване ”.
  б) В т. 2 в началото, преди думите “съхранява образци” се добавя, “Със задължението за поверителност”, а накрая се добавят думите “съобразена с европейските изисквания за защита на данните ”.
  в) В т. 3 думите “взема мерки за осигуряване” се заменят с “осигурява мерки за гарантиране ”.
  2. В ал. 2 числото “14” се заменя с “30”.
  3. Създава се нова алинея 3:
  “(3) Далекосъобщителните търговски дружества, в които министъра на транспорта и съобщенията упражнява правата на държавата като едноличен собственик, акционер или съдружник са обект на регулацията, осъществявана от КРС и СЕМ. ”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1. букви „а" и по буква се подкрепя в частта “Със задължението за поверителност”, а по т. 2 и 3 не се подкрепя.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В член 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а/ точка 1 се изменя така:
  “1. издава предвидените в закона подзаконови нормативни актове, съобразно своята компетентност; ”
  б/ в т. 2 думите “и материали ” се заличават.
  в/ точка 6 се отменя.
  г/ досегашната точка 7 става точка би се изменя така:
  “6. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба, въздушната
  20

  подвижна спътникова радиослужба, Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна спътникова радиослужба, на радиооператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешни водни пътища; осъществява международна регистрация на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват, осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на отбраната и сигурността и за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна- спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация- спътникова; “
  д) досегашната точка 8 става точка 7 и в нея думата “разрешителни ” се заменя със “свидетелства
  е/ точка 9 се отменя.
  2. В ал. 2 думата “разработените ” са заменя с “изготвените", а думата “заинтересуваните ” със “заинтересованите
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 17, който става чл. 14 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 14. (1) Министърът на транспорта и съобщенията:
  1. издава предвидените в закона подзаконови нормативни актове, съобразно своята компетентност;
  2. съхранява, със задължението за поверителност, образци на криптографски ключове в случай на използването им от далекосъобщителни оператори, при условия и по ред, определени в наредба приета от Министерски съвет;
  3. взема мерки за осигуряване на свободата и тайната на далекосъобщенията;
  4. представлява Република България в международните организации в областта на далекосъобщенията;
  5. участва в работата на международните организации по стандартизация и в техническите комитети по стандартизация, имащи отношение към далекосъобщенията;
  6. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба, въздушната подвижна спътникова радиослужба. Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна спътникова радиослужба, на радиооператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешни водни пътища;
  21

  7. осъществява международна регистрация на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват;
  8. осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбрана и за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова;
  9. определя длъжностно лице за водене на регистри за издадените свидетелства по т. 6, които са публични;
  (2) Министърът на транспорта и съобщенията преди издаване на подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон, публикува съобщение в национален ежедневник и на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в Интернет за изготвените проекти, в което посочва мястото и страницата в Интернет, откъдето заинтересованите лица могат да ги получат, и срок не по-малък от 14 дни, в който могат да представят писмени становища по тях. Министърът на транспорта и съобщенията проучва становищата и ги приема или писмено мотивира решението си за неприемането им.”
  Чл. 18. Министърът на транспорта и съобщенията изпълнява дейности, свързани с:
  1. преструктуриране на отрасъл "Съобщения";
  2. научни изследвания в областта на далекосъобщенията и информационните и комуникационните технологии;
  3. изграждане и развитие на информационното общество;
  4. евроинтеграцията;
  5. разпореждане с бюджетните средства за професионалните училища и за повишаване квалификацията на работещите в съобщенията;
  6. развитие на далекосъобщенията, информационните и комуникационните технологии.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата “преструктурира” да се замени ши да
  отпадне.
  2. В т. 2 в началото да се добави думата “управление на“ или “създаване на условия за
  3. Т. 3 да отпадне.
  22

  4. В m. 4 само думата “евроинтеграцията “ не е достатъчна, поради което да се замени с напр. “привеждане на далекосъобщенията в съответствие с европейските изисквания
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2, 3 и т. 4 се оттегли.
  Предложение от и. п. Йордан Мирчев
  В чл. 18, т. 1, 2 и 5 се отменят, като досегашна т. б става т. 1, а т. 3 и т. 4 - съответно т. 2 и т. 3.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 18, който става чл. 15 :
  ”Чл. 15. Министърът на транспорта и съобщенията изпълнява дейности, свързани с:
  1. развитие на далекосъобщенията, информационните и комуникационните технологии.
  2. изграждане и развитие на информационното общество;
  3. евроинтеграцията. "
  Раздел IV
  Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии"
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел IV.
  Чл. 19. (1) Дейностите по подпомагане развитието на далекосъобщителната и пощенската инфраструктура и на информационните и комуникационните технологии се осъществяват от министъра на транспорта и съобщенията чрез агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии", наричана по-нататък “агенцията”. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
  (2) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, който се приема от Министерския съвет.
  23

  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 19, ал. 1 двете изречения да се отделят в две отделни
  алинеи.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 19, който става чл. 16 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 16. (1) Дейностите по подпомагане развитието на далекосъобщителната и пощенската инфраструктура и на информационните и комуникационните технологии се осъществяват от министъра на транспорта и съобщенията чрез агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии", наричана по-нататък “агенцията”.
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
  (3) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, който се приема от Министерския съвет."
  Чл. 20. Средствата за подпомагане развитието на далекосъобщителната
  и пощенската инфраструктура и на информационните и комуникационните технологии постъпват по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията и се набират от:
  1. двадесет и пет на сто от първоначалната лицензионна такса, когато лицензията за далекосъобщителна дейност е получена след провеждане на търг;
  2. двадесет и пет на сто от допълнителната еднократна лицензионна такса;
  3. четиридесет на сто от таксата за ползване на радиочестотен
  спектър;
  4. тридесет на сто от таксата за ползване на номерационен капацитет;
  5. двадесет и пет на сто от таксите за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;
  6. четиридесет и пет на сто от лицензионните такси и таксите за регистрация за извършване на пощенски услуги;
  7. средства за съфинансиране на проекти за развитие на съобщенията, информационните и комуникационните технологии;
  8. дарения;
  9. лихви;
  24

  10. други постъпления.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 20 т. 3, 4 и 5 да бъдат отменени, а точки 6, 7, 8, 9 и 10 да станат съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 4, а за т. 3 и 5 се оттегли.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 20, т. 3, 4 и 5 да бъдат отменени, а точки 6, 7, 8, 9 и 10 да станат съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 4, а за т. 3 и 5 се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 20, т. 2 думата "лицензионна ” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 20, който става чл. 17 да придобие следната редакция:
  ”Чл. 17. Средствата за подпомагане развитието на далекосъобщителната и пощенската инфраструктура и на информационните и комуникационните технологии постъпват по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията и се набират от:
  1. двадесет и пет на сто от първоначалните лицензионни такси, когато лицензията за далекосъобщителна дейност е получена след провеждане на търг;
  2. двадесет и пет на сто от допълнителните еднократни такси за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър;
  3. тридесет и пет на сто от годишните такси за ползване на радиочестотен спектър;
  4. двадесет и пет на сто от годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;
  5. четиридесет и пет на сто от лицензионните такси и таксите за регистрация за извършване на пощенски услуги;
  25

  6. средства за съфинансиране на проекти за развитие на съобщенията, информационните и комуникационните технологии;
  7. дарения;
  8. лихви;
  9. други постъпления."
  Чл. 21. (1) Средствата по чл. 20 се разходват за:
  1. далекосъобщителни и пощенски проекти и конференции, семинари, проекти и други прояви и дейности в областта на съобщенията, информационните и комуникационните технологии;
  2. проекти, свързани с управлението, националната сигурност и отбраната на страната в областта на далекосъобщенията;
  3. научни проекти, изследвания и маркетингови дейности за целите на далекосъобщенията, пощенските услуги, информационните и комуникационните технологии;
  4. освобождаване на радиочестотен спектър за граждански
  нужди;
  5. проекти и дейности, определени в плановете за регионално развитие в областта на далекосъобщенията, пощенските услуги, информационните и комуникационните технологии;
  6. подпомагане на проекти и дейности в областта на информационните и комуникационните технологии за целите на образованието и професионалното обучение;
  7. дейности, свързани с организацията и реализирането на далекосъобщителни и пощенски проекти и проекти в областта на информационните и комуникационните технологии;
  8. издръжка на администрацията на агенцията.
  (2) Разходването на средствата за дейностите по ал. 1, т. 1, 3, 5, 6 и 7 се извършва при спазване на принципите за състезателност, прозрачност и равнопоставеност.
  (3) Агенцията изготвя годишен отчет за разходването на средствата по ал. 1, който се публикува в Информационния бюлетин и в страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в Интернет.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Разходите по ал. 1 се осъществяват както следва:
  1. разходите по т. 8 се осъществяват от приходите по т. 1, т. 2 и т. 6 от чл. 20:
  2. разходите по т. 1-7 се осъществяват от приходите по точки 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 от чл. 20”.
  2. Алинеи 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  26

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 21, който става чл. 18:
  ”Чл. 18. (1) Средствата по чл. 17 се разходват за:
  1. проекти и дейности, определени в плановете за регионално развитие в областта на далекосъобщенията, пощенските услуги, информационните и комуникационните технологии;
  2. далекосъобщителни и пощенски проекти и конференции, семинари, проекти и други прояви и дейности в областта на съобщенията, информационните и комуникационните технологии;
  3. проекти, свързани с управлението, националната сигурност и отбраната на страната в областта на далекосъобщенията;
  4. научни проекти, изследвания и маркетингови дейности за целите на далекосъобщенията, пощенските услуги, информационните и комуникационните технологии;
  5. освобождаване на радиочестотен спектър за граждански
  нужди;
  6. подпомагане на проекти и дейности в областта на информационните и комуникационните технологии за целите на образованието и професионалното обучение;
  7. дейности, свързани с организацията и реализирането на далекосъобщителни и пощенски проекти и проекти в областта на информационните и комуникационните технологии;
  8. издръжка на администрацията на агенцията.
  (2) Разходването на средствата за дейностите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 7 се извършва при спазване на принципите за състезателност, прозрачност и равнопоставеност.
  (3) Агенцията изготвя годишен отчет за разходването на средствата по ал. 1, който се публикува до 31 март в Информационния бюлетин и на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в Интернет."
  Глава трета
  КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава трета.
  Раздел I
  27

  Конституиране
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В глава III Заглавието на Раздел I да се замени с “Устройство ” или “Състав”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от и. и. Иван Иванов
  Заглавието на Раздел I от Глава трета се изменя както следва: “Устройство”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от и. и. Люцкан Далакчиев
  Заглавието на Раздел I на Глава трета се изменя така:
  “Раздел I “Статут и устройство ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага заглавието на Раздел I да стане:
  “Раздел I
  “Статут и устройство
  Чл. 22. (1) Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "комисията", е независим специализиран държавен орган - юридическо лице, със седалище София.
  (2) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни
  кредити.
  (3) Комисията провежда секторната политика в далекосъобщенията, държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в частта за граждански нужди и секторната пощенска политика.
  (4) Комисията регулира и контролира осъществяването на далекосъобщенията по реда, предвиден в този закон, и предоставянето на пощенските услуги по реда, определен в Закона за пощенските услуги.
  (5) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на удостоверителни услуги, свързани с електронния подпис, по реда, определен в Закона за електронния документ и електронния подпис.
  28

  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви
  Местан
  В чл. 22 се правят следните промени:
  1. Ал. 2 се отменя.
  2. Алинеи 3, 4 и 5 станат съответно ал. 2, 3 и 4.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага текста на ал. 2 да се премести в новосъздадения член 39.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В Чл. 22 се правят следните промени:
  1. Ал. 2 се отменя.
  2. Алинеи 3, 4 и 5 станат съответно ал. 2, 3 и 4.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага текста на ал. 2 да се премести в новосъздадения член 39.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 22, ал. 1 в края на текста се добавят думите “и със самостоятелен бюджет ”.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 22, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Комисията провежда секторната политика в далекосъобщенията, секторната пощенска политика и държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в частта за граждански нужди, с изключение на честотите и честотните ленти за радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване, които се предоставят на СЕМ по реда, определен в Закона за радиото и телевизията. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В член 22, ал. 3 думата “провежда ” се заменя с “изпълнява ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  29


  Комисията предлага чл. 22. който става чл. 19 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 19. (1) Комисията за регулиране на съобщенията,
  наричана по-нататък "комисията", е независим специализиран държавен орган - юридическо лице, със седалище София.
  (2) Комисията изпълнява секторната политика в далекосъобщенията, държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър за граждански нужди и секторната пощенска политика.
  (3) Комисията регулира и контролира осъществяването на далекосъобщенията по реда, предвиден в този закон, и предоставянето на пощенските услуги по реда, определен в Закона за пощенските услуги.
  (4) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на удостоверителни услуги, свързани с електронния подпис, по реда, определен в Закона за електронния документ и електронния подпис."
  Чл. 23. (1) Комисията за регулиране на съобщенията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
  (2) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с виеше образование, от които поне един правоспособен юрист и един икономист.
  (3) Председателят на комисията се определя по решение на Министерския съвет със заповед на министър-председателя за срок 5 години.
  (4) Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират с решение на Народното събрание за срок 5 години.
  (5) Един от членовете на комисията се назначава с указ на Президента на Република България за срок 5 години.
  (6) Броят на последователните мандати е не повече от два за всички членове на комисията.
  (7) Членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното им положение.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 23, ал. 3 се изменя така:
  30

  “ (3) Председателят на комисията се определя от
  Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-
  председателя за срок 5 години. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. Люцкан Далакчиев
  В член 23 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “се определя” се добавя “и се
  освобождава ” и след “Министерския съвет ” се добавя “и се назначава
  2. В ал. 4 след думите “се избират ” се добавя “и се
  освобождават ”.
  3. В ал. 5 след думите “се назначава ” се добавя “и
  освобождава
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 23, който става чл. 20 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 20. (1) Комисията за регулиране на съобщенията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
  (2) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с виеше образование и най- малко 5 години трудов стаж, от които поне един правоспособен юрист и един икономист.
  (3) Председателят на комисията се определя и се освобождава по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя за срок 5 години.
  (4) Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират и се освобождават с решение на Народното събрание за срок 5 години.
  (5) Един от членовете на комисията се назначава и се освобождава с указ на Президента на Република България за срок 5 години.
  (6) Броят на последователните мандати е не повече от два за всички членове на комисията.
  (7) Членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното им положение."
  Чл. 24. (1) Членовете на комисията не могат да бъдат собственици, съдружници, управители (прокуристи), консултанти или
  31

  членове на органи на управление на търговски дружества, държавни предприятия, сдружения и фондации.
  (2) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по граждански договор освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 24, ал. 1 след думите “органи на управление на ” се добавя “търговки дружества, лицензирани по този закон и по Закона за радиото и телевизията, както и на сдружения и фондации ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В член 24 , ал. 1 след думата “съдружници ” се добавя “акционери ” и думите “сдружения и фондации ” се заменят с “юридически лица с нестопанска цел в областта на съобщенията
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 24, който става чл. 21 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 21. (1) Членовете на комисията не могат да бъдат
  еднолични търговци, собственици, съдружници, акционери, управители (прокуристи), консултанти или членове на органи на управление на търговски дружества, държавни предприятия, юридически лица с нестопанска цел в областта на съобщенията.
  (2) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по граждански договор освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност."
  Чл. 25. (1) Правомощията на членовете на комисията могат да бъдат прекратени от съответните органи преди изтичането на мандата в следните случаи:
  1. по тяхно искане;
  2. при установяване на несъвместимост с изискванията на този
  закон;
  3. когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
  4. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 3
  месеца;
  32

  5. при смърт на лицето.
  (2) При прекратяване на правомощията на член на комисията в срок до един месец от деня на прекратяване на правомощията компетентният орган определя, избира или назначава нов член до изтичането на съответния мандат.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 25, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Пълномощията на членовете на Комисията се прекратяват от съответните органи преди изтичането на мандата в следните случаи:
  1. по тяхно искане;
  2. при установяване на несъвместимост с изискванията на този
  закон;
  3. когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
  4. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 3 месеца. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 25, ал. 1, т. 5 да отпадне.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 25, който става чл. 22 да придобие следната редакция:
  "Чл. 22. (1) Правомощията на членовете на комисията се прекратяват при смърт и от съответните органи преди изтичането на мандата в следните случаи:
  1. по тяхно писмено искане;
  2. при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;
  3. когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
  4. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 3 месеца;
  (2) При прекратяване на правомощията на член на комисията в срок до един месец от деня на прекратяване на правомощията компетентният орган определя, избира или назначава нов член до изтичането на съответния мандат."
  33

  Чл. 26. Възнагражденията на членовете на комисията се определят, както следва:
  1. на председателя - 95 на сто от основното възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание;
  2. на заместник-председателя - 90 на сто от основното възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание;
  3. на останалите членове - 85 на сто от основното възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 26, в т. 1, 2 и 3 думите “председател на постоянна комисия в Народното събрание ” се заменят с “народен представител
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 26, който става чл. 23 да придобие следната подобрена редакция:
  „Чл. 23. Възнагражденията на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията се определят, както следва:
  1. на председателя - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на Народното събрание ;
  2. на заместник - председателя - 95 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията;
  3. на останалите членове - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията.”
  Чл. 27. (1) Всеки член на комисията е длъжен да разкрие писмено пред комисията всеки съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или членове на семейството му имат при вземане на конкретно решение.
  (2) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги за лицата по ал. 1, както и за лица, с които всяко от тях е икономически свързано, когато получат лицензия по този закон.
  (3) При встъпване в длъжност членовете на комисията подават декларации, с които декларират наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1. В декларациите се вписват и имената и адресите на икономически свързани с тях или с членове на семействата им лица, както и деловите интереси, които са възникнали. Декларациите по тази алинея се съхраняват в специален публичен регистър при комисията.
  34

  (4) Членовете на комисията подават най-малко веднъж на 6 месеца декларации съгласно изискванията на ал. 3.
  (5) Член на комисията, който има непосредствен делови интерес при вземането на дадено решение, е длъжен да го заяви и да не участва в обсъждането и гласуването.
  (6) Засегнатата страна, както и всеки заинтересуван може да поиска от Върховния административен съд да отмени взети в нарушение на ал. 5 решения.
  (7) Една година след прекратяването на мандата членовете на комисията не могат да бъдат собственици, съдружници, управители (прокуристи), консултанти или членове на органи на управление на търговски дружества и държавни предприятия, лицензирани по този закон.
  (8) В срока и при условията на ал. 7 членовете на комисията не могат да упражняват права по лицензни, издадени по реда на този закон, като еднолични търговци.
  Предложение от н. п. Валери Димитров
  В чл. 27 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думите "получат лицензия" се добавя "или регистрация по обща лицензия".
  2. В ал. 7 след думата "лицензирани" се добавя "или регистрирани по обща лицензия".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 5 думите “непосредствен делови интерес” не е определен и не е ясна разликата с понятието в ал. 1 и 2.
  2. Ал. 7 и 8 да се обединят.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, а по т. 1 се оттегли.
  Предложение от и. п. Иван Иванов
  В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “лицензия ” се добавя “или се ползват от разрешение ”.
  2. В ал. 7 след думата “лицензиране ” се добавя “или ползващи се от разрешение ”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  35

  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 и ал. 7 накрая се добавя “или по Закона за радиото и телевизията
  2. Ал. 8 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В член 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Съществен търговски, финансов ши друг делови интерес е налице винаги за лицата по ал. 1, както и за лица, с които всяко от тях е икономически свързано, когато кандидатства ши получи индивидуална лицензия ши регистрация по обща лицензия по този закон. “.
  2. В алинея 6 думата “заинтересуван ” се заменя със “заинтересован ” и след думите “да отмени ” се добавя “по общия ред ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 27, който става чл. 24 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 24. (1) Всеки член на комисията е длъжен да разкрие писмено пред комисията всеки съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или членове на семейството му имат при вземане на конкретно решение.
  (2) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги за лицата по ал. 1, както и за лица, с които всяко от тях е икономически свързано, когато кандидатства или получи индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия по този закон.
  (3) При встъпване в длъжност членовете на комисията подават декларации, с които декларират наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1. В декларациите се вписват и имената и адресите на икономически свързани с тях или с членове на семействата им лица, както и деловите интереси, които са възникнали. Декларациите по тази алинея се съхраняват в специален публичен регистър при комисията.
  (4) Членовете на комисията подават най-малко веднъж на 6 месеца декларации съгласно изискванията на ал. 3.
  36

  (5) Член на комисията, който има непосредствен делови интерес при вземането на дадено решение, е длъжен да го заяви и да не участва в обсъждането и гласуването.
  (6) Засегнатата страна, както и всеки заинтересован може да поиска от Върховния административен съд да отмени по общия ред взети в нарушение на ал. 5 решения.
  (7) Една година след прекратяването на мандата членовете на комисията не могат да бъдат собственици, акционери, съдружници, управители (прокуристи) или членове на органи на управление на търговски дружества и държавни предприятия, лицензирани по този закон, както и да упражняват права по лицензни, издадени по реда на този закон, като еднолични търговци. "
  Чл. 28. Председателят на комисията:
  1. представлява комисията или упълномощава лица, които да я представляват;
  2. организира и ръководи дейността на комисията;
  3. насрочва и ръководи заседанията на комисията;
  4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите от администрацията, назначава и освобождава държавните служители от администрацията;
  5. контролира и отговаря за изпълнението на бюджета на комисията;
  6. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово осведомяване.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 28, т. 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28, който става чл. 25.
  Чл. 29. (1) Комисията в своята дейност се подпомага от администрация, структурирана и организирана по реда на Закона за администрацията.
  (2) Комисията приема правилник, определящ устройството, дейността, организацията на работа и структурата на комисията и на нейната администрация, който се обнародва в "Държавен вестник".
  (3) Членовете на комисията и служителите от администрацията й получават допълнително възнаграждение към основното си възнаграждение за изпълнение на специфични функции при условия и по ред, определени във вътрешните правила за работната заплата.
  37

  (4) Средствата по ал. 3 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на комисията за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет за съответната година.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 да се прередактира, като се впише, че правилникът се приема от Министерския съвет по предложение на комисията.
  2. В ал. 3 след думите "условия и по ред, определени в ” текстът да се замени с "правилника по ал. 2 ”.
  3. Ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата "приема” се заменя с "изготвя”, след думата "който ” се добавя "се приема от Министерския съвет и”.
  2. В ал. 3 думите ’’вътрешните правила за работната заплата ” се заменят с “Правилника на Комисията”.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 29, който става чл. 26 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 26. (1) Комисията в своята дейност се подпомага от администрация.
  (2) Комисията приема правилник, определящ устройството, дейността, организацията на работа и структурата на комисията и на нейната администрация, който се обнародва в "Държавен вестник".
  (3) Основните месечни възнаграждения на служителите от администрацията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета на комисията.
  (4) Членовете на комисията и служителите от администрацията й получават допълнително възнаграждение към основното си възнаграждение за изпълнение на специфични функции при условия и по ред, определени във вътрешните правила за работната заплата.
  (5) Средствата по ал. 4 се определят в размер 25 на сто от брутния годишен размер на средствата за работна заплата и се включват в бюджета на комисията."
  38

  Раздел II
  Правомощия
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя на Раздел II.
  Чл. 30. Комисията за регулиране на съобщенията:
  1. извършва проучване и предоставя на Съвета за електронни медии информация относно техническите параметри, необходими за наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
  2. подготвя документите и извършва необходимите действия по издаване на лицензни, предвидени в този закон, одобрява и утвърждава предвидените в закона и/или в лицензните задължителни документи;
  3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема
  индивидуални лицензни за далекосъобщителни дейности;
  4. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема
  индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, като информира своевременно Съвета за електронни медии с оглед стартиране на процедури за издаване, изменяне, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензни за радио- и телевизионна дейност по Закона за радиото и телевизията;
  5. издава индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии;
  6. издава общи лицензни за далекосъобщителни дейности, регистрира и заличава регистрацията по тях;
  7. осигурява необходимите условия за далекосъобщителна дейност при морско и въздушно търсене и спасяване и информация за безопасност;
  8. организира предоставянето от международни организации на номера, адреси и имена за далекосъобщенията в Република България;
  9. разработва Националния номерационен план и разпределя номерата, адресите и имената за обществените мрежи между операторите съобразно принципи, определени в наредбата по чл. 158. Националният
  39

  номерационен план, както и промените в него се обнародват в "Държавен вестник";
  10. организира и контролира използването на номера, адреси и имена за далекосъобщенията в Република България;
  11. разработва и представя на министъра на транспорта и съобщенията проекти на нормативните актове, предвидени в този закон за приемане, съобразно неговата компетентност;
  12. разработва и внася за приемане от Министерския съвет нормативните актове, предвидени в този закон;
  13. информира обществеността и извършва обществени консултации и допитвания по важни проблеми на далекосъобщенията;
  14. проучва съответните пазари с цел определяне на оператори със значително въздействие върху пазара;
  15. определя операторите със значително въздействие върху пазара и налага предвидените в този закон задължения за тях;
  16. възлага предоставянето на универсална услуга;
  17. определя операторите, които имат специално право на преминаване през чужд поземлен имот.
  Предложение от н. п. н. п. Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  “4. след решение на Съвета за електронни медии издава, изменя и допълва индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, в съответствие с разработените съвместно със Съвета за електронни медии правила по т. 18, б. “б”. ”
  2. Точка 5 се изменя така:
  “5. издава, изменя, допълва индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване по реда на този закон само след решение на Съвета за електронни медии
  3. Създава се нова т. 18:
  “18. Съвместно със Съвета за електронни медии:
  а) изготвя, актуализира и представя за приемане от Народното събрание Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване.
  б) разработва правила за лицензиране и регистриране на радио- и телевизионните оператори, които разпространяват програми с цифрови платформи. ”
  40

  Комисията подкрепя предложението по т. 1 , не подкрепя по т. 2 и по т. 3 подкрепя предложението по буква ”а”.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 30, т. 8, 9 и 10 думите “ адреси и имена” се заличават.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думата “стартиране” да се замени със “започване”.
  2. В т. 11 думата “разработва” да се замени с “изготвя”.
  3. Т. 13 да отпадне.
  4. Т. 14, 15, 16 и 17 да станат съответно т. 13, 14, 15 и 16.
  5. В досегашната т. 15, която става т. 14 думата “налага” да се замени с “възлага ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 и не подкрепя предложението по т. 3. 4 и 5.
  Предложение от и. и. Иван Иванов
  В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 след думата “наземно” се добавя “аналогово и”.
  2. В т. 8, 9 и 10 в края на съответните текстове се добавят думите “с изключение на Интернет
  3. В т. 14 думите “съответните пазари” се заменят с “и анализира пазарите на далекосъобщителните мрежи и услуги, посочени в чл. 47, ал. 3”.
  4. Т. 17 да отпадне.
  5. Създава се нова т. 18:
  “18. определя принципите на системите за аналитично осчетоводяване на разходите. ”
  6. Създава се нова т. 19:
  “19. разработва критериите на методиката за определяне на оператор с значително въздействие върху определен пазар. ”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, подкрепя предложението по т. 2, като предлага то да се премести на систематичното му място в Допълнителни разпоредби - в т. 41 и 42. подкрепя по т. 4 и не подкрепя по т. 5 и 6.
  41

  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Т. 1 се изменя така:
  “1. извършва проучване и предоставя техническа информация на СЕМ за предварително посочени от него населено място, регион или за цялата страна, необходима му за лицензиране на радио- и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване по реда на Закона за радиото и телевизията. Информацията съдържа всички свободни радиочестоти, възможни точки и допустими мощности на излъчване, както и други необходими технически параметри
  2. Т. 4 се изменя така:
  “4. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност - осъществяване на наземно цифрово радиоразпръскване чрез далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, след решение на СЕМ по реда на Закона за радиото и телевизията. ”
  2. В края на т. 8 и т. 10 се добавят думите “в които не се включват Интернет имена и адреси ”.
  4. Т. 17 се изменя така:
  “17. разработва и внася за приемане в Министерски съвет на нормативен акт с обективни критерии, на които трябва да отговарят далекосъобщителните оператори имащи специално право за преминаване през чужд недвижим имот. ”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1. по т. 2 - подкрепя по ПРИНЦИП, подкрепя по т. 3 и предлага да се премести на систематичното му място в Допълнителни разпоредби в т. 41 и т. 42 и не подкрепя предложението по т. 4.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думата “стартиране” се заменя със “започване”.
  2. Създава се нова т. 8:
  “8. изготвя регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяне на далекосъобщения; ”
  3. Досегашната т. 8 става т. 9.
  4. Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думата “разработва” се заменя с “изготвя ” и след думите “Националния номерационен план ” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.
  5. Досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така:
  “11. предоставя за ползване номера, адреси и имена на далекосъобщителни оператори по ред, определен в наредба ”.
  42

  6. Досегашните точки 11 и 12 ставят съответно т. 12 и 13 и в тях думата “разработва” се заменя с “изготвя” и след думите “Министерския съвет ” се добавя “проекти на”.
  7. Досегашната т. 13 става т. 14.
  8. Досегашната т. 14 става т. 15 и в началото на изречението се добавя “определя и ”.
  9. Досегашната т. 15 става т. 16 и се изменя така:
  “ 16. определя операторите със значително въздействие върху пазара и взема решение относно налагането на предвидените в този закон специфични задължения за тях; ”
  10. Досегашната т. 16 става т. 17.
  11. Досегашната т. 17 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 30 , който става чл. 27 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 27. Комисията за регулиране на съобщенията:
  1. извършва проучване и предоставя на Съвета за електронни медии информация относно техническите параметри, необходими за наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
  2. подготвя документите и извършва необходимите действия по издаване на лицензни, предвидени в този закон и утвърждава предвидените в закона и/или в лицензните задължителни документи;
  3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензни за далекосъобщителни дейности;
  4. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема
  индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност -
  осъществяване на далекосъобщения чрез наземно цифрово радиоразпръскване;
  5. уведомява Съвета за електронни медии, който открива процедура по реда на Закона за радиото и телевизията, когато чрез наземно цифрово радиоразпръскване се осъществява радио- и телевизионна дейност;
  6. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема
  индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за
  осъществяване на далекосъобщения чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване само след решение на Съвета за електронни медии;
  43

  7. изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в чл. 75, ал. 1, т. 1 - 3, чл. 77, ал. 1, чл. 78 и чл. 84;
  8. издава общи лицензни за далекосъобщителни дейности, регистрира и заличава регистрацията по тях;
  9. осигурява необходимите условия за далекосъобщителна дейност при морско и въздушно търсене и спасяване и информация за безопасност, включително осигурява необходимия радиочестотен спектър и издава съответните лицензни;
  10. изготвя регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяне на далекосъобщения;
  11. организира предоставянето от международни организации на номера, адреси и имена за далекосъобщенията в Република България;
  12. изработва Националния номерационен план;
  13. предоставя за ползване номера, адреси и имена на далекосъобщителни оператори по ред, определен в наредба;
  14. изготвя и представя на министъра на транспорта и съобщенията проекти на нормативни актове, предвидени в този закон за издаване, съобразно неговата компетентност;
  15. изготвя и внася за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове, предвидени в този закон;
  16. информира обществеността и извършва обществени консултации и допитвания по важни проблеми на далекосъобщенията;
  17. определя и проучва съответните пазари с цел определяне на оператори със значително въздействие върху пазара;
  18. определя операторите със значително въздействие върху пазара и взема решение относно налагането на предвидените в този закон специфични задължения за тях;
  19. възлага предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга;
  20. съвместно със Съвета за електронни медии, изготвя, актуализира и представя за приемане от Народното събрание Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване."
  Чл. 31. (1) Комисията има следните правомощия, свързани с управлението на радиочестотния спектър:
  44

  1. управлява разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър, като:
  а) разработва регулаторната политика за управлението му;
  б) разработва и публикува принципи за управление и разпределение на радиочестотния спектър;
  в) предоставя за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти на далекосъобщителните оператори, лицензирани по реда на този закон;
  г) одобрява, дава предписания за изменения и допълнения на технически проекти или други задължителни документи, които са неразделна част от индивидуалните лицензни;
  2. осъществява международното координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват; международното координиране се извършва за всички радиослужби, с изключение на въздушна подвижна служба и въздушна подвижна спътникова служба;
  3. осъществява предварително национално координиране и съгласуване с всички заинтересувани държавни органи и ведомства на радиочестотите и радиочестотните ленти за граждански нужди, които се предоставят с индивидуални лицензни на обществени оператори; осъществява националното координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти и на радиосъоръженията за граждански нужди, които ги използват, с всички заинтересувани ведомства; координирането се извършва с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването; с цел защита на националната сигурност националното координиране се извършва и с органите, осигуряващи отбраната и сигурността на страната;
  4. регистрира в международните организации по далекосъобщения координираните радиочестоти и радиочестотни ленти и радиосъоръженията, които ги използват; регистрациите се отнасят за всички радиослужби, с изключение на въздушна подвижна служба и въздушна подвижна спътникова служба;
  5. издава разрешителни за правоспособност на радиооператори любители;
  6. контролира правилното и ефективно използване на радиочестотния спектър за граждански нужди и/или източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди;
  7. контролира спазването на международно определените процедурни правила за радиослужбите;
  8. разпределя опознавателните знаци на предавателните радиосъоръжения на любителската радиослужба;
  9. осигурява условия за далекосъобщителна дейност за целите на морското и въздушното търсене и спасяване, както и за разпространяване
  45

  на текуща информация за осигуряване безопасност на корабоплаването и въздухоплаването и на сухопътния транспорт;
  10. участва съвместно с министъра на транспорта и съобщенията в работата на международните организации, свързани с управлението на радиочестотния спектър;
  11. разработва проекти на наредби, определящи процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужбите.
  (2) При управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди комисията спазва принципите на прозрачност, равнопоставеност и публичност.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 31, ал. 1ce правят следните изменения:
  1. Основният текст се изменя така:
  “(1) Правомощия на комисията, свързани с управлението на радиочестотния спектър:
  2. В т. 6 думите “правилното и ефективно ” се заличават. Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от и. п. Иван Иванов
  В чл. 31, ал. 6, т. 2 думите “правилното и ефективно” да се
  заличат.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1,т. 1 се създава нова буква д:
  “д) съвместно със СЕМ разработва “Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване” по реда на Закона за радиото и телевизията. ”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Радиочестотният спектър за граждански нужди, използван за разпространение на радио- и телевизионни програми чрез наземно радиоразпръскване се предоставя на СЕМ по реда на чл. 30, ал. 1, съгласно принципа за единното лицензиране, като техническия контрол за правилното му използване се осъществява от Комисията. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 - текста му се съдържа в чл. 27, т. 20, а по т. 2 не се подкрепя.
  46

  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 31, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а/В б. "а” думата “разработва” се заменя с “изготвя”.
  б/Буква “б” се изменя така:
  “б) изготвя и публикува принципи за управлението и разпределението му;. ”
  2. В т. 2 думите “подвижна служба” и “спътникова служба” се заменят съответно с “подвижна радиослужба ” и “спътникова радиослужба ”.
  3. В т. 3 думата “заинтересувани ” се заменя със “заинтересовани ”.
  4. Точка 4 се изменя така:
  “4. подготвя документи за регистриране в международни организации по далекосъобщения на координираните за граждански нужди радиочестоти и радиочестотни ленти и радиосъоръженията, които ги използват; подготовката на документите се отнася за всички радиослужби, с изключение на въздушна подвижна, въздушна подвижна спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация- спътникова, морска подвижна, морска подвижна спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова; документите за регистрация се предоставят на Министерството на транспорта и съобщенията за извършване на международна регистрация.
  5. В точка 11 думата “радиослужбите” се заменя с “радиослужби ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 31,
  който става чл. 28:
  "Чл. 28. (1) Комисията има следните правомощия, свързани с управлението на радиочестотния спектър:
  1. управлява разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър, като:
  а) изготвя регулаторната политика за управлението му;
  б) изготвя и публикува принципи за управлението и разпределението му;
  в) предоставя за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти на далекосъобщителните оператори, лицензирани по реда на този закон;
  47

  г) одобрява, дава предписания за изменения и допълнения на технически проекти или други задължителни документи, които са неразделна част от индивидуалните лицензни;
  2. осъществява международното координиране на
  радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват; международното координиране се извършва за всички радиослужби, с изключение на въздушна радиослужба и въздушна спътникова радиослужба;
  3. осъществява предварително национално координиране и
  съгласуване с всички заинтересовани държавни органи и ведомства на радиочестотите и радиочестотните ленти за граждански нужди, които се предоставят с индивидуални лицензни на обществени оператори; осъществява националното координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти и на радиосъоръженията за граждански нужди, които ги използват, с всички заинтересовани ведомства; координирането се извършва с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването; с цел защита на националната сигурност, националното координиране се извършва и с органите, осигуряващи националната сигурност и отбраната на страната;
  4. подготвя документи за регистриране в международни организации по далекосъобщения на координираните за граждански нужди радиочестоти и радиочестотни ленти и радиосъоръженията, които ги използват; подготовката на документите се отнася за всички радиослужби, с изключение на въздушна подвижна, въздушна подвижна спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация- спътникова. Документите за регистрация се предоставят на Министерството на транспорта и съобщенията за извършване на международна регистрация;
  5. издава разрешителни за правоспособност на радиооператори любители;
  6. контролира ефективното използване на радиочестотния спектър за граждански нужди и/или източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди;
  7. контролира спазването на международно определените процедурни правила за радиослужбите;
  8. разпределя опознавателните знаци на предавателните радиосъоръжения на любителската радиослужба;
  9. осигурява условия за далекосъобщителна дейност за целите на морското и въздушното търсене и спасяване, както и за
  48

  разпространяване на текуща информация за осигуряване безопасност на корабоплаването и въздухоплаването и на сухопътния транспорт;
  10. участва съвместно с министъра на транспорта и съобщенията в работата на международните организации, свързани с управлението на радиочестотния спектър;
  11. разработва проекти на наредби, определящи процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужби.
  (2) При управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди комисията спазва принципите на прозрачност, равнопоставеност и публичност. "
  Чл. 32. Комисията за регулиране на съобщенията е национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 32 се изменя така:
  “Чл. 32. (1) Стандартизацията и сертификацията за качество в областта на далекосъобщенията се осъществяват по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за националната стандартизация.
  (2) Българският институт по стандартизация представлява Република България пред Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (EISI). ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32, който става чл. 29.
  Чл. 33. (1) Комисията води регистри за:
  1. издадените индивидуални лицензни;
  2. издадените удостоверения за регистрация по обща лицензия.
  (2) Регистрите по ал. 1 са публични.
  (3) Индивидуалните лицензни на обществените оператори са публични, с изключение на текстовете и приложенията към лицензните, съдържащи:
  1. данни, свързани с националната сигурност и отбраната на
  страната;
  2. технически данни и параметри на мрежата;
  3. финансова информация, която е търговска тайна.
  (4) Копия от лицензните по ал. 3, с изключение на информацията по
  49

  т. 1-3, се предоставят от комисията срещу заплащане на такса за административна услуга.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33, който става чл. 30.
  Чл. 34. Комисията контролира спазването на:
  1. нормативните актове в областта на далекосъобщенията;
  2. принципите на ценообразуване;
  3. качеството на услугите;
  4. условията, предвидени в лицензните.
  Предложение от н. и. Иван Иванов
  В чл. 34, т. 8 се изменя така:
  “3. качеството на услугите и в частност на изискванията за предоставяне на универсална услуга, съгласно закона ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текста МУ се съдържа в новосъздадената т. 5.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 34 се създава т. 5:
  “5. изискванията за предоставяне на универсална услуга, съгласно този закон. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 34, т. 2 след думата “ценообразуване ” се поставя запетая и се добавя “предвидени е този закон ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 34, който става чл. 31 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 31. Комисията контролира спазването на:
  1. нормативните актове в областта на далекосъобщенията;
  2. принципите на ценообразуване, предвидени в този
  закон;
  3. качеството на услугите;
  4. условията, предвидени в лицензните.
  5. изискванията за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга, съгласно този закон.”
  50

  Чл. 35. (1) При изпълнение на правомощието по чл. 34, т. 4 комисията извършва проверки по изпълнението на закона и условията на лицензните, включително по искания на засегнати от неизпълнението на условията на лицензните лица, относно:
  1. отказ за предоставяне на специфичен достъп или самостоятелно/съвместно ползван достъп до абонатна линия;
  2. отказ за предоставяне на линии под наем и/или взаимно свързване;
  3. отказ за съвместно ползване на далекосъобщителни съоръжения и помещения.
  (2) Когато в резултат на проверката се установи нарушение на закона или на условията на лицензията, комисията с решение дава задължителни указания за отстраняването му в срок, определен от нея. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
  (3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 35, ал. 2 да отпадне.
  Предложението се оттегли.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 25, ал. 2 се изменя така:
  " (2) Когато в резултат на проверката се установи нарушение на закона или на условията на лицензията, комисията може да даде задължителни указания за отстраняване на нарушението в разумен срок, като отчете обективно възможностите на лицензирания. Преди да даде задължителни указания, комисията дава възможност на засегнатия оператор да представи становище по случая."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 35, ал. 2, изречение второ да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. и. п. Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В чл. 35, ал. 1 се създава нова т. 4:
  отказ за предоставяне на далекосъобщителни услуги- разпространение на програмите на радио- и телевизионни оператори,
  51

  притежаващи индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 35, ал. 2 да отпадне.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иво Атанасов
  В чл. 35, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Когато в резултат на проверката се установи нарушение на закона или на условията на лицензията, Комисията с решение дава задължителни указания за отстраняването му. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 35, ал. 2 след думата “проверката” се добавя “и след като се предостави възможност на операторите да изразят позициите си ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) След думите “чл. 34, т. 4” се добавя “и т. 5”.
  б) Създава се т. 4:
  “4. отказ за предоставяне на универсална услуга, съгласно изискванията на чл. 106. ”
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Когато в резултат на проверка или по искания на засегнати се установи нарушение на закона, подзаконови актове или на условията на лицензия, Комисията:
  1. изисква становища на съответните заинтересовани
  страни;
  2. дава задължителни указания за отстраняване на нарушенията.
  3. налага административни санкции.
  52

  Сроковете по т. 1 и т. 2 се регламентират в съответен нормативен акт. ”
  Предложението по т. 1, буква се оттегли, по буква ”б” не се подкрепя от Комисията, а по т. 2 се подкрепя по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 35 се изменя така:
  “Чл. 35. (1) При изпълнение на правомощието по чл. 34, т. 4 комисията извършва проверки по изпълнението на закона и условията на лицензните, включително по искания на засегнати от неизпълнението на условията на лицензните лица, относно:
  1. отказ за предоставяне на специфичен достъп;
  2. отказ за предоставяне на необвързан достъп до абонатна
  линия;
  3 . отказ за предоставяне на услугата линии под наем;
  4. отказ за предоставяне на взаимно свързване;
  5. отказ за съвместно ползване на помещения,
  далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други;
  6. неизпълнение на разпоредбите на този закон.
  (2) Когато при проверката се установи нарушение на закона или на условията на лицензията комисията дава възможност на оператора и на засегнати от неизпълнението на условията на лицензните лица да представят становища и при необходимост може да изиска допълнителни доказателства. Вземайки предвид обективните обстоятелства и възможностите на лицензирания, комисията с решение дава задължителни указания за отстраняване на нарушението в разумен срок.
  (3) Решението по ал. 2 подлежи на незабавно изпълнение, когато с него се налагат задължения на оператор със значително въздействие върху пазара. ”
  Комисията подкрепя предложението за нови редакции на ал. 1 и 2, а за ал. 3 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 35, който става чл. 32 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 32. (1) При изпълнение на правомощието по чл. 31, т. 4 комисията извършва проверки по изпълнението на закона и условията на лицензните, включително по искания на засегнати от неизпълнението на условията на лицензните лица, относно:
  1. отказ за предоставяне на специфичен достъп;
  53

  2. отказ за предоставяне на необвързан достъп до абонатна
  линия;
  3. отказ за предоставяне на услугата ’’линии под наем”;
  4. отказ за предоставяне на взаимно свързване;
  5. отказ за съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други;
  6. неизпълнение на разпоредбите на този закон.
  (2) Когато при проверката се установи нарушение на закона или на условията на лицензията, комисията дава възможност на оператора и на засегнати от неизпълнението на условията на лицензните лица да представят становища и при необходимост може да изиска допълнителни доказателства. Вземайки предвид обективните обстоятелства и възможностите на лицензирания, комисията с решение дава задължителни указания за отстраняване на нарушението в подходящ срок. ”
  Чл. 36. (1) Комисията може да изисква от всеки, който осъществява далекосъобщителни дейности, информация, необходима за изпълнението на регулаторните й дейности.
  (2) Членовете на комисията и нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1, в случай че тя е търговска тайна.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Комисията взаимодейства с други държавни органи и институции, както и с органите на местното самоуправление и неправителствени организации при разработването на проекти на нормативни актове, обмен на информация и други форми на сътрудничество."
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от и. п. и. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  Чл. 36 се изменя така:
  “Чл. 36. Комисията може да изисква от лицензираните оператори информация, която е пряко необходима за изпълнение на регулаторните й функции. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  54

  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 36, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Комисията може да изисква информация, необходима за изпълнение на регулаторните й функции от всички държавни регулаторни органи, и от всички лица, лицензирани или регистрирани по този закон или по Закона за радиото и телевизията. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от и. и. Люцкан Далакчиев
  Член 36 се изменя така:
  “Чл. 36. (1) Комисията може да изисква от
  далекосъобщителните оператори информация, необходима за изпълнението на регулаторните й дейности, предвидени в този закон.
  (2) Комисията взаимодейства с държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление, както и с неправителствени организации чрез участие в изготвянето на проекти на нормативни актове, обмен на информация и други форми на сътрудничество.
  (3) Членовете на комисията и нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1, в случай че тя е търговска тайна, за което подписват декларация по образец, приет с решение на комисията. ”
  Комисията подкрепя предложението за ал. 2 и 3, а за ал. 1 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 36, който става чл. 33 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 33. (1) Комисията може да изисква от всеки, който осъществява далекосъобщителни дейности, информация, необходима за изпълнението на регулаторните й дейности.
  (2) Комисията взаимодейства с държавни органи и институции, както и с органите на местното самоуправление и местната администрация и с юридически лица с нестопанска цел при изготвянето на проекти на нормативни актове, обмен на информация и други форми на сътрудничество.
  (3) Членовете на комисията и нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1, в случай че тя е служебна и/или търговска тайна, за което подписват декларация по образец, приет с решение на комисията."
  55

  Чл. 37. (1) При осъществяване на своите правомощия комисията се произнася с решения.
  (2) Решенията на комисията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(I) При осъществяване на своите правомощия Комисията приема мотивирани решения. ”
  2. В ал. 2 думата “Решенията” да се замени с “Всички решения ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от и. п. Благой Димитров
  В чл. 37, ал. 1 се създава изречение второ: “Изискването на становища от съответните заинтересовани страни и сроковете за произнасяне на решенията се регламентират в съответен нормативен акт. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 преди думата “решения” се добавя “мотивирани”.
  2. В ал. 2 думите “на комисията” се заменят с “по ал. 1 са индивидуални или общи административни актове и ”.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Общите административни актове се обнародват в “Държавен вестник ”. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 37, който става чл. 34 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 34. (1) При осъществяване на своите правомощия комисията се произнася с мотивирани решения.
  (2) Решенията по ал. 1 са индивидуални или общи административни актове и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
  (3) Общите административни актове се обнародват в “Държавен вестник”. ”
  56

  Чл. 38. (1) Комисията може да създава консултативни структури във връзка с осъществяването на правомощията си.
  (2) В решението за създаване на структури по ал. 1 се определят техният ръководител и състав, редът за осъществяване на дейността им и техните функции и задачи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38, който става чл. 35.
  Предложение от и. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се член 38а:
  “Чл. 38а. (1) Комисията за регулиране на съобщенията
  провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвяне на общи административни актове, предвидени в този закон, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на далекосъобщенията.
  (2) Заинтересовани лица по ал. 1 са държавни органи, браншови организации на далекосъобщителните оператори, организации на потребителите, далекосъобщителни оператори, пряко свързани с изготвяния проект.
  (3) Комисията обсъжда със заинтересованите лица основните принципи, заложени в проекта и определя срок за представяне на становища по него, не по-малък от 14 дни.
  (4) Комисията разглежда всички постъпили становища от заинтересованите лица и мотивира писмено тяхното неприемане, като публикува мотивите си на страницата си в Интернет. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов чл.
  36.
  ”Чл. 36. (1) Комисията за регулиране на съобщенията
  провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвяне на общи административни актове, предвидени в този закон, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на далекосъобщенията.
  (2) Заинтересовани лица по ал. 1 са държавни органи, браншови организации на далекосъобщителни оператори, организации на потребители, далекосъобщителни оператори, пряко свързани с изготвяния проект.
  (3) Комисията обсъжда със заинтересованите лица основните принципи, заложени в проекта и определя срок за представяне на становища по него, не по-малък от 14 дни.
  57

  (4) Комисията разглежда всички постъпили становища от заинтересованите лица и мотивира писмено тяхното неприемане, като публикува мотивите си на страницата си в Интернет.”
  Чл. 39. Комисията представлява Република България в международните организации на регулаторните органи в областта на далекосъобщенията.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 39 думите “представлява Република България ” се заменя с “участва".
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39, който става чл. 37.
  Чл. 40. (1) Комисията ежегодно изготвя и не по-късно от края на второто тримесечие на следващата година предоставя на Народното събрание. Президента на Републиката, Министерския съвет и на Съвета за електронни медии доклад, който задължително съдържа:
  1. развитие на универсалната услуга и степен на задоволеност на пазара от тази услуга;
  2. разпределение на честотите за граждански нужди по услуги и механизми за ефективното им използване;
  3. разпределение на номерата от Националния номерационен
  план;
  4. анализ на пазара на далекосъобщителни услуги и перспективи на развитие;
  5. резултатите от проучване на пазара, извършено с цел определяне на оператор със значително въздействие върху пазара;
  6. състояние на конкуренцията в областта на далекосъобщенията и прилагане на принципите на ценообразуване.
  (2) При изготвяне на доклада по ал. 1, т. 6 комисията взема становище от Комисията за защита на конкуренцията.
  (3) Комисията публикува доклада за дейността си в информационния си бюлетин и в страницата си в Интернет.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите “Министерския съвет ” се поставя запетая и се добавя “министъра на транспорта и съобщанията ”.
  58

  2. В m. 6 след думата “ценообразуване ” се поставя запетая и се добавят “предвидени в този закон
  3. Създава се нова точка 7:
  “7. финансово състояние и институционално развитие на комисията и на нейната администрация. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и 3, а по т. 1 се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 40, който става чл. 38:
  "Чл. 38. (1) Комисията ежегодно изготвя и не по-късно от
  края на второто тримесечие на следващата година предоставя на Народното събрание, Президента на Република България, Министерския съвет и на Съвета за електронни медии доклад, който задължително съдържа:
  1. анализ на състоянието на универсалната
  далекосъобщителна услуга в съответствие с изискванията на закона;
  2. разпределение на честотите за граждански нужди по услуги и механизми за ефективното им използване;
  3. разпределение на номерата от Националния номерационен
  план;
  4. анализ на пазара на далекосъобщителни услуги и перспективи на развитие;
  5. резултатите от проучване на пазара, извършено с цел определяне на оператор със значително въздействие върху пазара;
  6. състояние на конкуренцията в областта на
  далекосъобщенията и прилагане на принципите на ценообразуване, предвидени в този закон;
  7. финансово състояние и институционално развитие на комисията и на нейната администрация.
  (2) При изготвяне на доклада по ал. 1, т. 6 комисията взема становище от Комисията за защита на конкуренцията.
  (3) Комисията публикува доклада за дейността си в информационния си бюлетин и на страницата си в Интернет."
  Раздел III
  Финансиране
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви
  Местан
  Заглавието на Раздел III да се измени така:
  “Раздел III
  59

  Бюджет и финансиране"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Заглавието на Раздел III да се измени така:
  “Раздел III
  Бюджет и финансиране "
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел III.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Създава се нов член 40а със следното съдържание:
  "Чл. 40а. (1) Комисията има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет на Република България.
  (2) Народното събрание приема бюджета на комисията като самостоятелна част от републиканския бюджет. Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджет на комисията, а само изразява становище по него пред Народното събрание.
  (3) Бюджетът на комисията се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.
  (4) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити."
  Комисията подкрепя предложението за ал. 4, а за ал. 1, 2 и 3 се оттегли.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Създава се нов чл. 40а със следния текст:
  “Чл. 40а. (1) Комисията има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет на Република България.
  (2) Народното събрание приема бюджета на комисията като самостоятелна част от републиканския бюджет. Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджет на комисията, а само изразява становище по него пред Народното събрание.
  60

  (3) Бюджетът на комисията се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.
  (4) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни
  кредити.
  Комисията подкрепя предложението за ал. 4, а за ал. 1. 2 и 3 се оттегли.
  Комисията предлага да се създаде нов чл. 39 със следното съдържание:
  "Чл. 39. Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити."
  Чл. 41. (1) Приходите по бюджета на комисията се набират, както
  следва:
  1. пет на сто от първоначалните лицензионни такси, когато лицензните за далекосъобщителна дейност са получени след провеждане на търг;
  2. пет на сто от допълнителните еднократни лицензионни такси за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър;
  3. тридесет и пет на сто от годишните такси за ползване на радиочестотен спектър;
  4. тридесет на сто от годишните такси за ползване на номерационен капацитет;
  5. пет на сто от годишните такси за ползване на позициите от геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;
  6. от първоначални лицензионни такси;
  7. от регистрационни такси;
  8. от лицензионни такси за контролиране изпълнението на лицензните;
  9. от такси за изменение на лицензните;
  10. двадесет на сто от глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон;
  11. от лихви по просрочени вземания;
  12. от дарения;
  13. от приходи от административни услуги, предоставяни от комисията.
  61

  (2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й, включително проекти, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за капиталови разходи, за осигуряване на ефективен и действен контрол, за подобряване на материалната база, за квалификация и обучение на кадрите.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 41, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 преди думите “от годишните такси ” да отпаднат “тридесет и пет на сто
  2. В т. 4 преди думите “от годишните такси” да отпаднат “тридесет на сто
  3. В т. 5 преди думите “от годишните такси'' да отпаднат “пет на сто
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и 3 и подкрепя по т. 2
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви
  Местан
  Член 41 се изменя така:
  "Чл. 41. (1) Приходите по бюджета на комисията се набират, както следва:
  1. пет на сто от първоначалните лицензионни такси, когато лицензните за далекосъобщителна дейност са получени след провеждане на търг;
  2. пет на сто от допълнителните еднократни лицензионни такси за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър;
  3. от годишните такси за ползване на радиочестотен спектър;
  4. от годишните такси за ползване на номерационен капацитет;
  5. от годишните такси за ползване на позициите от геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;
  6. от първоначални лицензионни такси;
  7. от регистрационни такси;
  62

  8. от лицензионни такси за контролиране изпълнението на лицензните;
  9. от такси за изменение на лицензните;
  10. двадесет на сто от глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон;
  11. от лихви по просрочени вземания;
  12. от дарения;
  13. от приходи от административни услуги, предоставяни от комисията.
  (2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й, включително проекти, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за капиталови разходи, за осигуряване на ефективен и действен контрол, за подобряване на материалната база, за квалификация и обучение на кадрите."
  Комисията подкрепя предложението, като в ал. 1. т. 3, 5 и 8 се оттеглиха.
  Предложение от н. и. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 41, ал. 1ce правят следните изменения:
  1. Т. 8 да отпадне (трябва да отпаднат и свързаните с тази точка разпоредби на по-нататъшните текстове на законопроекта).
  2. Т. 10 да отпадне, както и свързаните с нея други текстове от законопроекта.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. Люцкан Далакчиев
  1. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думата “лицензионни ” се заличава.
  б/ в точка 5 думата “от ” преди “геостационарната орбита” се заменя с “на
  в/ точка 8 се изменя така:
  “8. от годишни лицензионни такси
  2. В ал. 2 след думите “и обучение ” се поставя точка и думите “на кадрите ” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  63

  Предложение от н. п. Благой Димитров
  I. В чл. 41, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Средствата по бюджета на комисията се разходват както
  следват:
  1. за административна дейност на комисията се разходват приходите по ал. 1, точки 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13;
  2. за проекти, свързани с действен контрол и регулиране с оглед ефективно използване на ограничен ресурс се разходват приходите по ал. 1 точки 3, 4и 5
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 41, който става чл. 40 да придобие следната подобрена редакция:
  Чл. 40. (1) Комисията администрира следните приходи по бюджета си:
  1. пет на сто от първоначалната лицензионна такса, когато лицензията за далекосъобщителна дейност е получена след провеждане на търг;
  2. пет на сто от допълнителната еднократна такса за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър;
  3. четиридесет на сто от годишната такса за ползване на радиочестотен спектър;
  4. от годишната такса за ползване на номерационен капацитет;
  5. пет на сто от годишната такса за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения;
  6. от първоначални лицензионни такси;
  7. от регистрационни такси;
  8. от годишни лицензионни такси;
  9. от такси за изменение и допълнение на лицензните;
  10. двадесет на сто от глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон;
  11. от лихви по просрочени вземания;
  12. от дарения;
  64

  13. от приходи от административни услуги, предоставяни от комисията.
  (2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й, включително проекти, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за капиталови разходи, за осигуряване на ефективен и действен контрол, за подобряване на материалната база, за квалификация и обучение. "
  Чл. 42. Комисията изготвя ежегодно до 30 юни прогноза за приходите по чл. 41, ал. 1, т. 1 - 7.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 42 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 42 на вносителя да отпадне.
  Чл. 43. Комисията съставя и ежегодно до 30 май публикува в страницата си в Интернет проект за очакваните приходи по чл. 41 и за съответните разходи за осигуряване на дейността си за следващата година, който представя на министъра на финансите.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви
  Местан
  Чл. 43 се изменя така:
  "Чл. 43. (1) Комисията изготвя ежегодно до 30 юни прогноза за приходите по чл. 41, ал. 1, т. 1 - 7.
  (2) Комисията съставя и ежегодно до 30 май публикува в страницата си в Интернет проект за очакваните приходи по чл. 42 и за съответните разходи за осигуряване на дейността си за следващата година, който представя на министъра на финансите."
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В досегашният чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът на чл. 42 става текст на ал. 1 със следното съдържание:
  65

  " (1) Комисията изготвя ежегодно до 30 юни прогноза за приходите по чл. 42, ал. 1, т. 1 - 7."
  2. Досегашният чл. 43 става ал. 2 и се изменя така:
  “(2) Комисията съставя и ежегодно до 30 май публикува в страницата си в Интернет проект за очакваните приходи по чл. 42 и за съответните разходи за осигуряване на дейността си за следващата година, който представя на министъра на финансите. "
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В член 43 думите “чл. 41 ” се заменят с “чл. 41, ал. 1, т. 1-7”, а след думата “представя ” се добавя “за съгласуване ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 43, който става чл. 41 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 41. Комисията съставя и ежегодно до 30 май публикува на страницата си в Интернет проект за очакваните приходи по чл. 40, ал. 1, т. 1-7 и за съответните разходи за осигуряване на дейността си за следващата година, който представя за съгласуване на министъра на финансите."
  Чл. 44. (1) В случай че очакваните приходи не покриват разходите за дейността на комисията, разликата се осигурява от такси за контрол за изпълнение на лицензните, които се заплащат от оператори, извършващи далекосъобщителни дейности въз основа на индивидуални лицензни.
  (2) Размерът на таксите за контрол по ал. 1 се определя в съответствие с очакваните приходи от дейността на операторите по ал. 1, пропорционално разпределени между тях.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви
  Местан
  Член 44 се изменя така:
  "Чл. 44. (1) В случай че очакваните приходи не покриват разходите на комисията за издаване, контрол и привеждане в изпълнение на индивидуални лицензии, разликата се осигурява от такси за контрол за изпълнение на лицензните, които се заплащат от операторите,
  66  извършващи далекосъобщителни дейности въз основа на индивидуални лицензии.
  (2) Размерът на таксите за контрол по ал. 1 се определя в съответствие с очакваните приходи от дейността на операторите по ал. 1, пропорционално разпределени между тях. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 44 се изменя така:
  “Чл. 44. (1) В случай че очакваните приходи не покриват разходите на комисията за издаване, контрол и привеждане в изпълнение на индивидуални лицензии, разликата се осигурява от такси за контрол за изпълнение на лицензните, които се заплащат от операторите, извършващи далекосъобщителни дейности въз основа на индивидуални лицензии.
  (2) Размерът на таксите за контрол по ал. 1 се определя в съответствие с очакваните приходи от дейността на операторите по ал. 1, пропорционално разпределени между тях. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(I) В случай, че очакваните приходи за съответната година не покриват разходите за дейността на комисията, разликата се покрива от годишни лицензионни такси за осигуряване дейностите по регулиране, които се заплащат от обществени оператори, извършващи далекосъобщителни дейности въз основа на индивидуални лицензии. ”
  2. В алинея 2 думите “за контрол ” се заличават.
  3. Създава се ал. 2:
  “(3) Комисията за регулиране на съобщенията до 30 септември на текущата година предлага ежегодно на Министерския съвет за приемане размера на таксите по ал. 1 за включване е Тарифата за таксите, които се събират от комисията по чл. 230, ал. 1. Таксите се събират от 1 януари на следващата година. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  67

  В чл. 44 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Констатираните дефицити съгласно ал. 1 се отразяват в бюджета на комисията за следващата година. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 44, ал. 1 думата “дейността” се заменя с “административната дейност ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 44, който става чл. 42 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 42. (1) В случай, че очакваните приходи за съответната година не покриват разходите за дейността на комисията, разликата се покрива от годишни лицензионни такси за осигуряване дейностите по регулиране, които се заплащат от обществени оператори, извършващи далекосъобщителни дейности въз основа на индивидуални лицензни.
  (2) Размерът на таксите по ал. 1 се определя в съответствие с очакваните приходи от дейността на операторите по ал. 1, пропорционално разпределени между тях.
  (3) Комисията за регулиране на съобщенията до 30 септември на текущата година предлага ежегодно на Министерския съвет за приемане размера на таксите по ал. 1 за включване в Тарифата за таксите, които се събират от комисията по чл. 230, ал. 1. Таксите се събират от 1 януари на следващата година."
  Глава четвърта
  ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ОПЕРАТОРИ
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава четвърта.
  Раздел I
  Общи разпоредби
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В Глава четвърта, заглавието на Раздел I се изменя така: “Видове оператори ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  68  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Заглавието на Раздел I Глава четвърта се изменя така:
  “Раздел I
  “Обща разпоредба ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага заглавието на Раздел I да стане “Обща разпоредба”.
  Чл. 45. (1) Далекосъобщителните оператори са обществени и обособени.
  (2) Обществен оператор е всяко лице, което осъществява далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа и/или осъществява далекосъобщения чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия.
  (3) Обособен оператор е всяко лице, което осъществява далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна мрежа за собствени нужди въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия.
  Предложение от н. п. н. п. Анели Чобанова, Исмет Саралийски и Господин Чонков
  В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думата “всяко” се заличава и в края се добавят думите “само когато е учредил юридическо лице за тази цел. ”
  2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
  “(3) Операторите по ал. 2 са длъжни да разпространяват по мрежите си националната програма на Българската национална телевизия и на Българското национално радио.
  (4) Операторите по ал. 2 са длъжни да разпространяват по мрежите си и регионалните програми на Българската национална телевизия в градовете Пловдив, Варна, Благоевград и Русе, и Българското национално радио в градовете Пловдив, Варна, Благоевград, Шумен и Стара Загора, в достъпно за гледане и слушане време и на достъпни честоти, договорени между регионалните ръководства на съответните медии.
  (5) Редът и условията за излъчване на програмите на националните и регионални програми на БНТ и БНР се определят с наредби съответно на Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията. Санкциите за неспазване на разпоредбите на предходните алинеи се осъществяват по реда на глава тринадесета от този закон.
  69

  (6) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят безвъзмездно националните и регионалните си програми на операторите по ал 2. ”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текста се съдържа в § 2 от Допълнителните разпоредби.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45, който става чл. 43.
  Раздел II
  Далекосъобщителни оператори със значително въздействие върху
  пазара
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел II.
  Чл. 46. (1) Обществен оператор има значително въздействие върху пазара, ако притежава дял по-голям от 25 на сто от съответен (по далекосъобщителни дейности и географски) далекосъобщителен пазар.
  (2) Комисията може да определи, че оператор има значително въздействие върху пазара и при дял по-малък от 25 на сто от съответния пазар, когато операторът самостоятелно или съвместно с друг оператор, с който са свързани лица по смисъла на Търговския закон, има икономическа сила, предоставяща му възможността да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти и потребители поради:
  1. способността да оказва въздействие върху съответния пазар;
  2. размера на дела на реализирания оборот в общия обем на съответния пазар;
  3. степента на въздействие върху средствата за достъп до крайните потребители;
  4. достъпа до финансови ресурси и натрупания опит при предоставянето на услуги на съответния пазар.
  (3) Комисията може да определи, че оператор няма значително въздействие върху съответния пазар и при дял по-голям от 25 на сто от съответния пазар, когато не са налице обстоятелствата по ал. 2.
  (4) Операторът има значително въздействие върху пазара и на друг тясно свързан далекосъобщителен пазар, когато връзките между двата пазара са такива, че позволяват значително пазарно въздействие на оператора на единия пазар да оказва влияние върху другия пазар, като по този начин се засилва присъствието на оператора на този друг пазар.
  70  Предложение от н. п. н. п. Анели Чобанова, Исмет Саралийски и Господин Чонков
  В чл. 46 се създава нова ал. 5:
  “(5) Процедурата за определяне на операторите със значително пазарно въздействие се инициира от самия оператор или по решение на КРС, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 46 изменя така:
  “Чл. 46. (1) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение определя, че обществен оператор има значително въздействие върху пазара, когато операторът притежава дял равен или по-голям от 25 на сто от съответния далекосъобщителен пазар с териториален обхват, определен в лицензията му.
  (2) Комисията може да определи, че оператор има значително въздействие върху пазара при дял по-малък от 25 на сто от съответния пазар.
  (2) Комисията може да определи, че оператор няма значително въздействие върху съответния пазар при дял равен или по-голям от 25 на сто от съответния пазар.
  (4) Решението по ал. 2 или ал. 2 се основава на:
  1. способност на оператора да оказва въздействие върху съответния пазар;
  2. размер на дела на реализирания оборот от оператора в общия обем на съответния пазар;
  2. степен на въздействие на оператора върху средствата за достъп до крайните потребители;
  4. достъп на оператора до финансови ресурси и натрупан опит при предоставяне на услуги на съответния пазар. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашните ал. I, 2 и 2 се отменят.
  2. Създава се ал. 1 със следното съдържание:
  “(1) Обществен оператор има значително въздействие върху пазара, ако притежава пазарен дял по-голям от 25 на 100 (по брой
  71

  абонати е съответните дейности и географски принцип) от съответен далекосъобщителен пазар и ако самостоятелно или съвместно с друг оператор, с който са свързани лица по смисъла на Търговския закон:
  1. Оказва въздействие върху съответния пазар, независимо от поведението на конкурентите и потребителите;
  2. Реализира оборот съставляващ съществен дял в общия обем на съответния пазар;
  S. Оказва съществено въздействие върху средствата за
  достъп до крайните потребители ;
  4. Притежава натрупан опит и реализира значителни
  финансови ресурси при предоставянето на услуги на съответния пазар. ”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 46, който става чл. 44 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 44. (1) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение определя, че обществен оператор има значително въздействие върху пазара, когато операторът притежава дял равен или по-голям от 25 на сто от съответния далекосъобщителен пазар с териториален обхват, определен в лицензията му.
  (2) Комисията може да определи, че оператор има значително въздействие върху пазара при дял по-малък от 25 на сто от съответния пазар.
  (3) Комисията може да определи, че оператор няма значително въздействие върху съответния пазар при дял равен или по-голям от 25 на сто от съответния пазар.
  (4) Решението по ал. 2 или ал. 3 се основава на:
  1. способност на оператора да оказва въздействие върху съответния пазар;
  2. размер на дела на реализирания оборот от оператора в общия обем на съответния пазар;
  3. степен на въздействие на оператора върху средствата за достъп до крайните потребители;
  4. достъп на оператора до финансови ресурси и натрупан опит при предоставяне на услуги на съответния пазар."
  Чл. 47. (1) Условията и редът за определяне на оператори със значително въздействие върху пазара се уреждат с методика, която се изготвя от Комисията за регулиране на съобщенията съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията и се приема от Министерския съвет.
  72

  (2) При определяне на оператор със значително въздействие върху съответен пазар комисията извършва проучване на съответния пазар. Про5^ването се публикува в страницата на комисията в Интернет.
  (3) За оператори със значително въздействие върху пазара могат да бъдат определени далекосъобщителни оператори по чл. 46, които осъществяват далекосъобщения чрез:
  1. фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги;
  2. предоставяне на линии под наем, включително по типове;
  3. мобилни далекосъобщителни мрежи.
  (4) Решението на комисията за определяне на оператор със значително въздействие върху съответния пазар подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 47, ал. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 47, ал. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, основния текст се изменя така:
  “(1) Условията за определяне на оператори със значително въздействие върху пазара са: ”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Редът за определяне на оператори със значително въздействие върху пазара се определя с наредба, приета от Министерския съвет. ”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 2 и се изменя така:
  “(3) Трябва да се посочи, че се публикува информация за резултатите от проучването. Самото проучване не може да се публикува. ”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “пазара” се добавя “по чл. 46”.
  73

  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) В т. 1 след думата “фиксирани ” се добавя “гласови
  б) В т. 2 думите “включително по типаве ” се заличават.
  в) В т. 3 след думата “мрежи ” се добавят “и предоставяне на гласови телефонни услуги чрез тях. ”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 3, а след думата “изпълнение ” се поставя точка, като текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2 и 3, а по т. 4 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 47, който става чл. 45 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 45. (1) Условията и редът за определяне на оператори със значително въздействие върху пазара по чл. 44 се уреждат с методика, която се изготвя от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията и се приема от Министерския съвет с постановление.
  (2) За оператори със значително въздействие върху пазара могат да бъдат определени далекосъобщителни оператори по чл. 44, които осъществяват далекосъобщения чрез:
  1. фиксирани гласови телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги;
  2. предоставяне на услуга "линии под наем";
  3. мобилни далекосъобщителни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги чрез тях."
  Чл. 48. Обществените оператори предоставят на комисията необходимите документи и информация при извършване на проучването по чл. 47, ал. 2. При извършване на проучването операторите не могат да се позовават на служебна или търговска тайна.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 48 думата "необходимите" се заменя с "всички необходими
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 48 се изменя така:
  74

  “Чл. 48. Обществените оператори предоставят на комисията необходимите документи и информация за определяне на оператори със значително въздействие върху пазара. Операторите не могат да отказват предоставянето на документите и информацията, като се позовават на служебна или търговска тайна. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 48 се изменя така:
  “Чл. 48. Обществените оператори са длъжни да предоставят на комисията цялата необходима информация, включително и такава, която представлява служебна или търговска тайна. При проучването по чл. 47, ал.2. Комисията гарантира запазването на тайната на поверената информация. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 48, който става чл. 46 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 46. (1) Обществените оператори предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията необходимите документи и информация за определяне на оператори със значително въздействие върху пазара. Операторите не могат да отказват предоставянето на документите и информацията, като се позовават на служебна и/или търговска тайна.
  (2) Членовете на комисията и нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1, в случай че тя е служебна и/или търговска тайна, за което подписват декларация по образец, приет с решение на комисията."
  Чл. 49. Комисията въз основа на извършеното проучване на съответния пазар може да реши, че:
  1. пазарът е конкурентен и не е необходимо налагането на задължения за оператор със значително въздействие върху пазара; в случай че такива задължения вече съществуват, комисията може да ги ограничи или отмени;
  2. пазарът не е конкурентен, и да наложи задължения за оператор със значително въздействие върху пазара; в случай че такива задължения вече съществуват, комисията може да продължи техния срок или да наложи нови задължения съгласно изискванията на този закон.

  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  75

  Член 49 се изменя така:
  “Чл. 49. (1) Комисията за регулиране на съобщенията налага на операторите със значително въздействие върху пазара предвидените в този закон задължения, свързани с:
  1. взаимно свързване;
  2. предоставяне на услуга ” линии под наем
  3. предоставяне на специфичен достъп;
  4. предоставяне на необвързан достъп до абонатна линия;
  5. съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други.
  (2) Комисията може да налага на операторите със значително въздействие върху пазара задължение за предоставяне на универсална услуга. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 49 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 49 на вносителя да отпадне.
  Комисията предлага да се създаде нов чл. 47 със следното съдържание:
  "Чл. 47. (1) Комисията за регулиране на съобщенията налага на операторите със значително въздействие върху пазара предвидените в този закон задължения, свързани с:
  1. взаимно свързване;
  2. предоставяне на услуга "линии под наем";
  3. предоставяне на специфичен достъп;
  4. предоставяне на необвързан достъп до абонатна линия;
  5. съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други.
  (2) Комисията може да възлага на операторите със значително въздействие върху пазара задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга."
  Глава пета
  ИЗВЪРШВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
  76

  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава пета.
  Раздел I
  Общи разпоредби
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел I.
  Чл. 50. (1) Далекосъобщителни дейности се извършват свободно - без индивидуална лицензия и регистрация по обща лицензия, когато:
  1. се осъществяват далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи за собствени нужди без използване на радиочестотен спектър;
  2. се осъществяват далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди;
  3. се осъществяват далекосъобщения чрез предоставяне на услуги, освен в случаите по чл. 51, и при условия на реална конкуренция, като при предоставянето им не се застрашават животът и здравето на хората, не се създават предпоставки за нарушаване целостта на мрежите, чрез които се предоставят, и не се застрашават интересите на потребителите, националната сигурност и отбраната на страната.
  (2) Условията и редът за извършване на далекосъобщения по ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  (3) Наредбата по ал. 2 може да съдържа само изисквания, свързани с опазване на живота и здравето на хората и несъздаване на смущения при ползване на радиочестотния спектър.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 50 се правят следните допълнения:
  1. В ал. I се създава т. 4:
  “4. се предоставя достъп до Интернет. ”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) На операторите със значително присъствие на пазара за гласови услуги и на техните дъщерни или свързани дружества се забранява за времето, указано в § 5, ал. 1, т. 4 да предоставят достъп до Интернет за крайни потребители. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли.
  Предложение от и. п. Иван Иванов
  В чл. 50, ал. 1 се създава нова т. 4:
  “4. се предоставя достъп до Интернет
  77

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 50, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите “собствени нужди” се добавят “чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване
  2. Точка 3 се изменя така:
  “2. се осъществяват далекосъобщения чрез предоставяне на услуги при използване на обществени далекосъобщителни мрежи на лицензирани или регистрирани по обща лицензия оператори, и при условия на реална конкуренция, като при предоставянето им не се застрашават животът и здравето на хората, не се създават предпоставки за нарушаване целостта на мрежите, чрез които се предоставят, и не се застрашават интересите на потребителите, националната сигурност и отбраната на страната. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 50, който става чл. 48 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 48. (1) Далекосъобщителни дейности се извършват
  свободно - без индивидуална лицензия и регистрация по обща лицензия, когато:
  1. се осъществяват далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи за собствени нужди без използване на радиочестотен спектър;
  2. се осъществяват далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване;
  3. се осъществяват далекосъобщения чрез предоставяне на услуги при използване на обществени далекосъобщителни мрежи на лицензирани или регистрирани по обща лицензия оператори, и при условия на реална конкуренция, като при предоставянето им не се застрашават животът и здравето на хората, не се създават предпоставки за нарушаване целостта на мрежите, чрез които се предоставят, и не се застрашават интересите на потребителите, националната сигурност и отбраната на страната;
  4. се предоставя услугата "достъп до Интернет".
  (2) Условията и редът за извършване на далекосъобщения по ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  78  (3) Наредбата по ал. 2 може да съдържа само изисквания, свързани с опазване на живота и здравето на хората и несъздаване на смущения при ползване на радиочестотния спектър."
  Чл. 51. (1) Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на регистрация по обща лицензия, когато се осъществяват далекосъобщения чрез:
  1. далекосъобщителна мрежа или радиосъоръжения чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване, който се определя от Комисията за регулиране на съобщенията;
  2. предоставяне на далекосъобщителна услуга - достъп до спътникови системи;
  3. обществена далекосъобщителна мрежа без използване на ограничен ресурс.
  (2) Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на индивидуални лицензни, когато се осъществяват далекосъобщения;
  1. чрез далекосъобщителна мрежа с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  2. чрез предоставяне на гласова услуга, достъп до гласова услуга и/или универсална услуга;
  3. чрез радиослужбите въздушна подвижна, радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационно обслужване на полетите в гражданско въздушно пространство;
  4. чрез предоставяне на линии под наем, включително международни линии под наем, и
  5. е необходимо предоставяне на право на преминаване, и
  6. се възлагат задължения, когато операторът е със значително въздействие върху пазара;
  7. чрез далекосъобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването;
  8. чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги далекосъобщителната мрежа по т. 7;
  9. чрез далекосъобщителна мрежа за търсене и спасяване и чрез разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на въздухоплаването.
  (3) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрирания по обща лицензия.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  79

  1. В ал. 2, m. 4, 5 и 6 да се обединят в една, тъй като се отнасят за
  една единствена законова разпоредба.
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Конкретните видове далекосъобщителни технологии, подлежащи на индивидуално лицензиране и на регистрация по обща лицензия се определят с акт на Министерския съвет. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип и не подкрепя предложението по т. 2.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 2 след думата “услуга” текстът придобива следния вид “глобални спътникови мобилни системи за персонални съобщителни услуги. ”
  б) Създава се нова т. 4:
  “4. предоставяне линии под наем, включително международни линии под наем ”.
  2. В ал. 2, т. 4 се изменя така:
  “4. чрез предоставяне на линии от собствени мрежи под наем, включително международни линии под наем ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, а по т. 1 се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 51, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите “когато се” се поставят две точки и текстът до края се заличава.
  2. В т. 1 в началото на изречението се добавят “осъществяват далекосъобщения ”.
  3. Точка 2 се изменя така:
  “2. предоставя фиксирана гласова телефонна услуга и/или универсална услуга; ”
  4. В т. 3 в началото на изречението се добавят “осъществява далекосъобщения ”, а думата “гражданско ” се заменя с “гражданското ”.
  5. Точка 4 се изменя така:
  “4. предоставя услугата линии под наем, включително международни линии под наем; ”
  6. Точки 5 и 6 се отменят.
  80

  7. В m. 7, 8 и 9 в началото на изреченията да се добавят думите “осъществяват далекосъобщения
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 51, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Т. 4, 5 и 6 се отменят.
  2. Създава се нова т. 4:
  “4. чрез предоставяне на линии под наем, включително международни линии под наем само ако:
  а) е необходимо предоставяне на право за преминаване;
  б) операторът е със значително въздействие на пазара; ”
  3. Точки 7, 8 и9 стават съответно т. 5, би 7.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1/ за отпадане на т. 5 и 6, а за т. 4 не подкрепя/, по т. 2 се подкрепя по принцип в частта - основен текст на т. 4, а букви "а" и "б" не се подкрепя, по т. 3 се подкрепя по ПРИНЦИП.
  Комисията предлага чл. 51, който става чл. 49 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 49. (1) Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на регистрация по обща лицензия, когато се осъществяват далекосъобщения чрез:
  1. далекосъобщителна мрежа или радиосъоръжения чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване, който се определя от Комисията за регулиране на съобщенията;
  2. предоставяне на далекосъобщителна услуга - достъп до спътникови системи;
  3. обществена далекосъобщителна мрежа без използване на ограничен ресурс.
  (2) Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на индивидуални лицензни, когато се осъществяват далекосъобщения чрез:
  1. далекосъобщителна мрежа с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  2. предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга и/или универсална далекосъобщителна услуга;
  3. радиослужбите въздушна подвижна, радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и
  81

  осигуряване на аеронавигационно обслужване на полетите в гражданското въздушно пространство;
  4. далекосъобщителна мрежа и предоставяне на услугата "линии под наем", включително международни линии под наем;
  5. далекосъобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването;
  6. предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителната мрежа по т. 5;
  7. далекосъобщителна мрежа за търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на въздухоплаването.
  (3) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрирания по обща лицензия."
  Чл. 52. (1) Изискванията за издаване на индивидуални лицензни са еднакви за всички кандидати за един и същ вид далекосъобщителна дейност.
  (2) Издаването на индивидуални лицензни се осъществява при условия на равнопоставеност и прозрачност.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 52, ал. 2 след думите "условия на ” се добавя “обективност ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 52, ал. 1 след думите "далекосъобщителна дейност” се поставя запетая и се добавят “освен ако в този закон е предвидено друго ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 52, който става чл. 50 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 50. (1) Изискванията за издаване на индивидуални лицензни са еднакви за всички кандидати за един и същ вид далекосъобщителна дейност.
  (2) Издаването на индивидуални лицензни се осъществява при условия на обективност, равнопоставеност и прозрачност."
  82

  Чл. 53. (1) При издаване на индивидуални лицензни не се ограничава броят на операторите, освен когато ресурсът по природни или технически причини е ограничен или ако в закон е предвидено друго.
  (2) В случаите на издаване на индивидуални лицензни при ползване на ограничен ресурс по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията информира обществото чрез един национален ежедневник и чрез страницата си в Интернет за причините, които налагат ограничението.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 53, ал. 1 думите "или ако в закон е предвидено друго" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 52, ал. 1 да отпаднат думите “или ако в закон е предвидено друго ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 53, ал. 1 се изменя така:
  “Чл. 53. (1) При издаване на индивидуални лицензни не се ограничава броят на операторите, освен когато ресурсът е ограничен. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 52, ал. 1 думите “ши ако в закон е предвидено друго ” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 53, който става чл. 51 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 51. (1) При издаване на индивидуални лицензни не се ограничава броят на операторите, освен когато ресурсът е ограничен.
  (2) В случаите на издаване на индивидуални лицензни при ползване на ограничен ресурс по ал. 1, Комисията за регулиране на съобщенията информира обществото чрез един национален ежедневник и чрез страницата си в Интернет за причините, които налагат ограничението."
  83

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 52 със следното съдържание:
  "Чл. 52. (1) Комисията за регулиране на съобщенията издава индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване само въз основа на решение на Съвета за електронни медии.
  (2) Предметът, обхватът и срокът на лицензията за далекосъобщителна дейност по ал. 1 не могат да се различават от предмета, срока и обхвата на лицензията за радио или телевизионна дейност."
  Раздел II
  Издаване на индивидуални лицензии
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел II.
  Чл. 54. Индивидуални лицензни се издават на еднолични търговци, на юридически лица и на дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии. Индивидуалните лицензни за обособени мрежи, които ползват ограничен ресурс, се издават и на физически лица.
  Предложение от н. п. н. п. Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст на чл. 54 става ал. 1.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Индивидуални лицензии за далекосъобщителни дейности за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се издават, изменят и допълват единствено след решение на Съвета за електронни медии при приключил конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като текста МУ се съдържа в новосъздадения член 52.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  84

  В чл. 54 думата “дипломатически” преди “представителства” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 54, който става чл. 53 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 53. Индивидуални лицензни се издават на еднолични търговци, на юридически лица и на представителства и други организации със статут на дипломатически мисии. Индивидуалните лицензни за обособени мрежи, които ползват ограничен ресурс, се издават и на физически лица.’*
  Чл. 55. Индивидуални лицензни се издават без конкурс или търг, когато не се използва ограничен ресурс.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 55 след думите “ограничен ресурс” се добавя “при спазване на принципите на прозрачност и равнопоставеност ”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 55, който става чл. 54 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 54. Индивидуални лицензни се издават без конкурс или търг, когато не се използва ограничен ресурс при спазване на принципите на прозрачност и равнопоставеност."
  Чл. 56. (1) Индивидуални лицензни се издават след провеждане на конкурс или търг, когато се използва ограничен ресурс.
  (2) Индивидуални лицензни се издават без конкурс или търг, когато ресурсът е ограничен, в следните случаи:
  1. броят на кандидатите е по-малък или равен на броя на операторите, които могат да бъдат лицензирани за съответния свободен ограничен ресурс;
  2. на обществени оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, който не се използва пряко за предоставяне на далекосъобщителни услуги;
  3. за далекосъобщителна дейност, извършвана от обособен оператор - на първия, заявил писмено искането си, съгласно принципите по чл. 31, ал. 1, т. 1, буква “б” и наредбата по чл. 158;
  4. за нуждите на държавни органи;
  5. когато това е предвидено в закон;
  6. на дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии;
  85

  7. след решение на Съвета за електронни медии въз основа на проведен конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията;
  8. за далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения
  чрез далекосъобщителни мрежи по чл. 51, ал. 2, т. 3, 7 и 9 и чрез
  предоставяне на далекосъобщителни услуги по чл. 51, ал. 2, т. 8.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 56, ал. 2 се създава нова точка 9:
  "9. по преценка на Комисията, с оглед стимулиране развитието на комуникационните технологии - на лицензирани обществени далекосъобщителни оператори за изграждане, поддържане и използване на следващо поколение далекосъобщителни мрежи и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез тях. При вземане на такова решение комисията взема предвид опита в осъществяване на далекосъобщителна дейност и възможностите за инвестиции в развитието на новата технология."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 56, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  "4. собствени нужди на държавни органи. В този случай държавните органи нямат право да предоставят далекосъобщителни услуги."
  2. В т. б се създават изречение второ и трето:
  "В този случай Комисията за регулиране на съобщенията се съобразява с желания от лицето, което има право да поиска издаването на лицензия, срок на лицензията, както и с предложената начална дата на влизането й е сила. Ако към датата на влизане в сила на лицензията не са заплатени дължимите държавни и други такси по издаването й, лицензията се прекратява от Комисията за регулиране на съобщенията."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 56, ал. 1 накрая се добавя следния текст:
  “с изключение на честотите, определени за общо ползване от КРС, в международни споразумения, по които Република България е страна или от международни организации, в които Република България членува. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  86

  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 56, ал. 2, т. 6 да се измени така:
  “6. по реда на чл. 14. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от и. и. Иван Иванов
  В чл. 56, ал. 1 накрая се добавя “и с изключение на честотите, определени за общо ползване от Комисията за регулиране на съобщенията, от международни споразумения, по които Република България е страна или от международни организации, в които Република България членува ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В член 56, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. на обществени оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, който се използва за осигуряване на преносна среда в мрежите им ; ”.
  2. Точка 4 се изменя така:
  “т. 4. за собствени нужди на държавните органи, свързани с техните функции. ”
  3. Т. 5 се отменя.
  4. Досегашната точка 6 става точка 5 и се изменя така:
  “5. за нуждите на представителства на държави и международни организации със статут на дипломатически мисии”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 56, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 накрая се добавят думите: “на които се предоставят ограничени ленти на влизащи в сектора за граждански нужди ”.
  2. В т. 5 в края на изречението се добавят думите: “и свързано с националната сигурност и отбраната”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 56, който става чл. 55 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 55. (1) Индивидуални лицензни се издават след провеждане на конкурс или търг, когато се използва ограничен ресурс.
  87

  (2) Индивидуални лицензни се издават без конкурс или търг, когато ресурсът е ограничен, в следните случаи:
  1. броят на кандидатите е по-малък или равен на броя на операторите, които могат да бъдат лицензирани за съответния свободен ограничен ресурс;
  2. на обществени оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, който се използва за осигуряване на преносна среда в мрежите им;
  3. за далекосъобщителна дейност, извършвана от обособен оператор - на първия, заявил писмено искането си, съгласно принципите по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква “б” и наредбите по чл. 58;
  4. за собствени нужди на държавните органи, свързани с техните функции;
  5. за нуждите на представителства на държави и международни организации със статут на дипломатически мисии;
  6. след решение на Съвета за електронни медии въз основа на проведен конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията;
  7. за далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи по чл. 49, ал. 2, т. 3, 5 и 7 и чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги по чл. 49, ал. 2,т. 6.”
  Чл. 57. (1) Индивидуална лицензия се издава без конкурс или търг от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на писмено заявление по образец, към което се прилагат всички изискващи се документи.
  (2) Документите са на български език в два еднообразни екземпляра.
  (3) Постъпилото заявление и приложените към него документи се разглеждат в 30-дневен срок от постъпването им.
  (4) Комисията се произнася с решение по заявлението в 6-седмичен срок от постъпването му.
  (5) При липсващи и/или нередовни документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.
  Предложение от и. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 57, ал. 5 думите “7-дневен ” да се заменят с “14-дневен ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  88  В чл. 57, ал. 4 накрая се добавят думите “и информира заявителя за него
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. и. Йордан Мирчев
  Член 57, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Комисията се произнася с решение по заявлението в 6-седмичен срок от постъпването му. Когато се налага международно координиране на необходимите за дейността радиочестоти и радиочестотни ленти, срокът по ал. 3 се удължава с периода от време, нужен за международната координация, като заявителите се уведомяват писмено за това. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 57, ал. 4 се изменя така:
  “(4) В б-седмичен срок комисията се произнася с решение по заявлението, за което веднага информира заявителя. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 57, който става чл. 56 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 56. (1) Индивидуална лицензия се издава без конкурс или търг от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на писмено заявление по образец, към което се прилагат всички изискващи се документи.
  (2) Документите са на български език в два еднообразни екземпляра.
  (3) Постъпилото заявление и приложените към него документи се разглеждат в 30-дневен срок от постъпването им.
  (4) При липсващи и/или нередовни документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.
  (5) Комисията се произнася с решение по заявлението в 6-седмичен срок от постъпването му. Когато се налага международно координиране на необходимите за дейността радиочестоти и радиочестотни ленти, срокът по ал. 3 се удължава с периода от време,
  89

  нужен за международната координация, като заявителите се уведомяват писмено за това."
  Чл. 58. (1) Комисията за регулиране на съобщенията с решение отказва издаването на индивидуална лицензия, когато:
  1. не е налице свободен ограничен ресурс;
  2. в нормативен акт не е предвидено издаването на лицензия за такъв вид далекосъобщителна дейност;
  3. дейността би застрашила националната сигурност и отбраната на
  страната;
  4. лицето, което кандидатства за лицензия;
  а) е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  б) се намира в ликвидация;
  в) е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
  г) има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове или към комисията;
  д) е с отнета лицензия за същата далекосъобщителна дейност в срока, определен от комисията по чл. 87, ал. 3;
  5. са налице обстоятелствата по чл. 60.
  (2) Обстоятелствата по т. 4, букви “а”, “б” и “г” се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по буква “в” - с декларация.
  (3) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 58, ал. 1 се правят следните промени:
  1. Точка 2 отпада.
  2. Точки 3, 4 и 5 стават съответно т. 2, 3 и 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  По чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3, накрая, се добавя “или е в противоречие с международни задължения на страната ”.
  2. В т. 4, б. “г ” да стане:
  г) “има държавни вземания ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  90

  В чл. 58, ал. 1, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. Йордан Мирчев
  В чл. 58 се правят следните изменения и допълнение:
  1. В ал. 1:
  а/ В т. 3 накрая на изречението се добавят “или е в противоречие с международни задължения на страната ”.
  б/ В т. 4, б. ”в ” след думите “търговска дейност ” се поставя тире и се добавят “и за управители или членове на управителни органи на кандидата ”.
  в/В т. 4 се създава б. ”е
  “е) е с наложено наказание за извършване на далекосъобщителна дейност без лицензия при условията на чл. 239, ал. 5. ”
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 58, ал. 1, т. 2 пред думата “лицензия ” се добавя “индивидуална ”, а накрая се добавят думите: “В този случай комисията проучва възможността за извършване на регистрация по обща лицензия, за което уведомява заявителя ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 58, който става чл. 57 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 57. (1) Комисията за регулиране на съобщенията с решение отказва издаването на индивидуална лицензия, когато:
  1. не е налице свободен ограничен ресурс;
  2. дейността би застрашила националната сигурност и отбраната на страната или е в противоречие с международни задължения на страната;
  3. лицето, което кандидатства за лицензия:
  а) е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  б) се намира в ликвидация;
  в) е лишено от правото да упражнява търговска дейност - и за управители или членове на управителни органи на кандидата;
  91

  г) има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове или към комисията;
  д) е с отнета лицензия за същата далекосъобщителна дейност в срока, определен от комисията по чл. 84, ал. 3;
  е) е с наложено наказание за извършване на далекосъобщителна дейност без лицензия при условията на чл. 239, ал. 5т
  4. са налице обстоятелствата по чл. 59.
  (2) Обстоятелствата по т. 4, букви “а”, “б” и “г” се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по буква “в” - с декларация."
  Чл. 59. Условията и редът за издаване на индивидуални лицензни без конкурс или търг за определени далекосъобщителни дейности се определят с наредби на министъра на транспорта и съобщенията.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 59 само редът, но не и условията могат да се определят с наредба. Дейностите, които подлежат на този режим, следва да се уредят в закона.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 59 думите “за определени далекосъобщителни дейности ” се заменят с “по чл. 56, ал. 2 ”.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59, който става чл. 58.
  Чл. 60. (1) Индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с национално покритие не се издава на обществен оператор или на свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, притежаващи друга лицензия за същия вид далекосъобщителна дейност.
  (2) Индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност не се издава на обществен оператор или на свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, притежаващи лицензия с национално покритие за същия вид далекосъобщителна дейност.
  92

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60, който става чл. 59.
  Чл. 61. (1) Индивидуалната лицензия е със срок до 20 години.
  (2) Срокът може да бъде продължен по искане на лицензирания от Комисията за регулиране на съобщенията, когато:
  1. лицензираният отговаря на изискванията на действащото законодателство, включително на изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. за срока на издадената лицензия на лицензирания не е отправяно писмено предупреждение за отнемане на лицензията по реда на чл. 87, ал.
  1;
  3. за лицензирания не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 4.
  (3) Срокът на лицензията не може да бъде продължен, когато в съответствие с държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър ограниченият ресурс, предоставен на лицензирания, е предвиден за по-ефективно използване за друг вид далекосъобщителна дейност чрез нова технология.
  (4) Общата продължителност на срока на лицензията не може да бъде над 35 години.
  (5) След изтичането на общата продължителност на срока при кандидатстване за нова лицензия за същата дейност при равни други условия се предпочита лицето по ал. 2.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 61, ал. 2 да се измени така:
  “(2) Срокът може да бъде продължаван по искане на лицензирания от Комисията за регулиране на съобщенията, когато:
  1. лицензираният отговаря на изискванията на действащото законодателство, включително на изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. за лицензирания не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 4. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  93

  “Срокът на индивидуалната лицензия, издадена по реда на чл. 56, ал. 2, т. 7 следва да е с продължителността на съответната лицензия за извършване на радио- и телевизионна дейност. ”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(3) Комисията продължава срока на издадените индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии за продължаване на срока на съответната индивидуална лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност. В този случай и двете лицензни се продължават за еднакъв срок. ”
  3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип- текста се съдържа в новосъздадения чл. 52, а по т. 2 се подкрепя с нова редакция.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 61, ал. 2 да се измени така:
  “(2) Срокът може да бъде продължаван по искане на лицензирания от Комисията за регулиране на съобщенията, когато:
  1. лицензираният отговаря на изискванията на действащото законодателство, включително на изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. за лицензирания не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 4. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 61, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Сроковете на индивидуалните лицензни за наземно радиоразпръскване са съобразени с реда за издаване на единна лицензия от СЕМ по реда на Закона за радиото и телевизията. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 61, ал. 2, т. 2 отпада, като досегашна т. 3 става т. 2.
  94

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 61, който става чл. 60 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 60. (1) Индивидуалната лицензия е със срок до 20 години.
  (2) Срокът може да бъде продължаван по искане на лицензирания от Комисията за регулиране на съобщенията, когато:
  1. лицензираният отговаря на изискванията на действащото законодателство, включително на изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. за лицензирания не са налице обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 3.
  (3) Комисията продължава срока на издадените индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии за продължаване на срока на съответната индивидуална лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност и когато са налице предпоставките по ал. 2. В този случай и двете лицензни се продължават за еднакъв срок.”
  Раздел III
  Издаване на индивидуални лицензии след провеждане на конкурс или
  търг
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел III.
  Чл. 62. (1) Процедура за издаване на индивидуална лицензия чрез конкурс или търг се открива по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията или по искане на заинтересувано лице.
  (2) При постъпило искане от заинтересувано лице комисията проучва техническите възможности за издаване на индивидуална лицензия и в срок до 30 дни го уведомява писмено за резултата.
  (3) В случаите по ал. 1 и при установено наличие на технически възможности по ал. 2 комисията публикува съобщение най-малко в един национален ежедневник и в страницата си в Интернет, в което обявява намерението си да издаде индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност, техническите параметри на свободния ограничен ресурс и срок, в който заинтересуваните лица могат да подават исканията си. Този срок не може да бъде по-малък от 30 дни.
  95

  (4) В случай че броят на лицата, подали искане по ал. 3, е по-малък или равен на броя на лицата, които могат да бъдат лицензирани съобразно свободния ограничен ресурс, комисията издава индивидуални лицензни на основание чл. 56, ал. 2, т. 1 при условията и по реда за издаване на индивидуална лицензия без конкурс или търг, а когато техният брой е по- голям, обявява конкурс или търг.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде в текста на чл. 62 думите “заинтересувано” и” заинтересуваните ” се заменят със “заинтересовано ”, съответно със
  ” заинтересованите ”.
  2. В ал. 3, в изречение второ, думите “Този срок” се заменят със “Срокът ”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) В случай, че броят на лицата, подали искане по ал. 3, е по- малък ши равен на броя на лицата, които могат да бъдат лицензирани съобразно свободния ограничен ресурс, комисията уведомява лицата по ал. 3 в 7 - дневен срок и издава индивидуални лицензни на основание чл. 56, ал. 2, т. I, при условията и по реда за издаване на индивидуална лицензия без конкурс ши търг. Когато техният брой е по-голям, комисията обявява конкурс ши търг. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 62, който става чл. 61 да придобие следната редакция:
  "Чл. 61. (1) Процедура за издаване на индивидуална лицензия чрез конкурс или търг се открива по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията или по искане на заинтересовано лице.
  (2) При постъпило искане от заинтересовано лице комисията проучва техническите възможности за издаване на индивидуална лицензия и в срок до 30 дни го уведомява писмено за резултата.
  (3) В случаите по ал. 1 и при установено наличие на технически възможности по ал. 2 комисията публикува съобщение най-малко в един национален ежедневник и на страницата си в Интернет, в което обявява намерението си да издаде индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност, техническите параметри на свободния ограничен ресурс и срок, в който заинтересованите лица могат да подават исканията си. Срокът не може да бъде по-малък от 30 дни.
  (4) В случай, че броят на лицата, подали искане по ал. 3, е по-малък или равен на броя на лицата, които могат да бъдат лицензирани съобразно свободния ограничен ресурс, комисията уведомява лицата
  96

  по ал. 3 в 7 - дневен срок и издава индивидуални лицензни на основание чл. 55, ал. 2, т. 1, при условията и по реда за издаване на индивидуална лицензия без конкурс или търг. Когато техният брой е по-голям, комисията обявява конкурс или търг."
  Чл. 63. (1) Комисията за регулиране на съобщенията в срок до 6 месеца от изтичането на срока по чл. 62, ал. 3 с решение обявява конкурс или търг за издаване на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с използване на ограничен ресурс.
  (2) Решението по ал. 1 съдържа:
  1. предмет и вид на конкурса или търга;
  2. специфични изисквания към лицата, които могат да участват, отнасящи се до технически или финансови условия или до условия за спазване на конкуренцията;
  3. място, срок и ред за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
  4. срок и място за подаване на заявление за участие;
  5. размер и начин на плащане на депозит за участие;
  6. начална тръжна цена и стъпка за наддаване при обявяване на търг;
  7. дата, място и час на провеждане на конкурса или търга;
  8. други конкретни изисквания, свързани с процедурата на конкурса или търга.
  (3) Решението по ал. 1 се обнародва в “Държавен вестник”.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 63, ал. 1 думите "6месеца" се заменят с "3 месеца".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 63, ал. 2, т. 3 думата “книжа ” се заменя с “документи ”.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 62 и предлага следната подобрена редакция:
  "Чл. 62. (1) Комисията за регулиране на съобщенията в срок до 6 месеца от изтичането на срока по чл. 61, ал. 3 с решение обявява конкурс или търг за издаване на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с използване на ограничен ресурс.
  (2) Решението по ал. 1 съдържа:
  1. предмет и вид на конкурса или търга;
  97

  2. специфични изисквания към лицата, които могат да участват, отнасящи се до технически или финансови условия или до условия за спазване на конкуренцията;
  3. място, срок и ред за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
  4. срок и място за подаване на заявление за участие;
  5. размер и начин на плащане на депозит за участие;
  6. начална тръжна цена и стъпка за наддаване при обявяване на търг;
  7. дата, място и час на провеждане на конкурса или търга;
  8. други конкретни изисквания, свързани с процедурата на конкурса или търга.
  (3) Решението по ал. 1 се обнародва в “Държавен вестник”."
  Чл. 64. (1) Конкурс се провежда, когато има необходимост от комплексна оценка за издаване на индивидуалната лицензия. Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен.
  (2) Търг се провежда в случаите, когато с оглед характера на дейността от по-съществено значение е размерът на предложената тръжна цена. Търгът може да бъде с явно или с тайно наддаване.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64, който става чл. 63.
  Чл. 65. (1) Конкурсните или тръжните документи съдържат:
  1. изисквания за осъществяване на дейността - предмет на конкурса или търга, като темпове на развитие и/или на обслужване, качество на услугите, вид на използваната технология, задължения, свързани с отбраната и сигурността на страната, и др.;
  2. критерии за оценка, относителната им тежест и механизъм за оценяване;
  3. правила за провеждане на конкурса или търга;
  4. правила за работата на експертната комисия.
  (2) Конкурсните и тръжните документи по ал. 1 се разработват и утвърждават от Комисията за регулиране на съобщенията.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 65, ал. 1 думите “и др. ” да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 65, който става чл. 64:
  "Чл. 64. (1) Конкурсните или тръжните книжа съдържат:
  98

  1. изисквания за осъществяване на дейността - предмет на конкурса или търга, като темпове на развитие и/или на обслужване, качество на услугите, вид на използваната технология, задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. критерии за оценка, относителната им тежест и механизъм за оценяване;
  3. правила за провеждане на конкурса или търга;
  4. правила за работата на експертната комисия.
  (2) Конкурсните и тръжните книжа по ал. 1 се разработват и утвърждават от Комисията за регулиране на съобщенията."
  Чл. 66. (1) За провеждане на конкурса или търга Комисията за регулиране на съобщенията определя експертна комисия.
  (2) Когато дейността - предмет на лицензията, може да засегне интересите на националната сигурност и отбраната на страната, като членове на експертната комисия участват и представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната. Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на финансите.
  (3) Лице, което има съществен търговски, финансов или друг делови интерес, не може да участва като член на експертната комисия.
  (4) Всеки член на експертната комисия е длъжен да декларира писмено пред Комисията за регулиране на съобщенията липсата на съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или икономически свързани с него или с членове на семейството му лица имат при избора на даден кандидат.
  (5) В декларацията по ал. 4 се посочват имената и адресите на икономически свързаните с него или с членове на семейството му лица, както и за деловите интереси, които са възникнали. Декларациите се съхраняват в специален публичен регистър при Комисията за регулиране на съобщенията.
  (6) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги, когато членовете на експертната комисия или членове на техните семейства, както и икономически свързани с тях лица:
  1. получават лицензия по този закон;
  2. бъдат назначени в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга, до една година от издаването на лицензията.
  (7) Комисията за регулиране на съобщенията с решение определя членовете на експертната комисия, реда за провеждане на заседанията, начина на вземане на решения, изготвянето на протоколи, възнагражденията за участие в експертната комисия.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  99

  В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думите “избора на даден кандидат ” се добавят “и че няма да бъдат назначени в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга, до една година от издаването на лицензията. ”
  2. В ал. 5 думата “деловите" се заменя със “съществените търговски финансови или други делови
  2. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги, когото членовете на експертната комисия или членове на техните семейства, както и икономически свързани с тях лица, получават лицензия по този закон. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 66, който става чл. 65 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 65. (1) За провеждане на конкурса или търга Комисията за регулиране на съобщенията определя експертна комисия.
  (2) Когато дейността - предмет на лицензията, може да засегне интересите на националната сигурност и отбраната на страната, като членове на експертната комисия участват и представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на финансите.
  (3) Лице, което има съществен търговски, финансов или друг делови интерес, не може да участва като член на експертната комисия.
  (4) Всеки член на експертната комисия е длъжен да декларира писмено пред Комисията за регулиране на съобщенията липсата на съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или икономически свързани с него или с членове на семейството му лица имат при избора на даден кандидат и че няма да бъдат назначени в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга, до една година от издаването на лицензията.
  (5) В декларацията по ал. 4 се посочват имената и адресите на икономически свързаните с него или с членове на семейството му лица, както и за съществените търговски финансови или други делови интереси, които са възникнали. Декларациите се съхраняват в специален публичен регистър при Комисията за регулиране на съобщенията.
  (6) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги, когато членовете на експертната комисия или членове на техните семейства, както и икономически свързани с тях лица, получават лицензия по този закон.
  100

  (7) Комисията за регулиране на съобщенията с решение определя членовете на експертната комисия, реда за провеждане на заседанията, начина на вземане на решения, изготвянето на протоколи, възнагражденията за участие в експертната комисия. ”
  Чл. 67. (1) Лицата, които искат да участват в обявения от Комисията за регулиране на съобщенията конкурс или търг, подават писмено заявление за участие, към което прилагат:
  1. всички съдебни решения по партидата на кандидата и съдебно удостоверение за актуалното му състояние;
  2. доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността, като годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи;
  3. технически проект и бизнес план в съответствие с изискванията на чл. 65, ал. 1, т. 1;
  4. документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер;
  5. документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 58, ал,1,
  т. 4;
  6. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
  7. документ за платени конкурсна или тръжна документация;
  8. други док)^енти, свързани с предмета на конкурса или търга.
  (2) Всички документи се подават на български език в два еднообразни екземпляра.
  (3) При провеждане на търг с тайно наддаване в еднообразни пликове се поставят предложенията на кандидатите за тръжна цена. Пликовете се отварят в съответствие с правилата за провеждане на търга, включени в тръжната документация.
  (4) При липсващи и/или нередовни документи кандидатът се уведомява писмено в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, кандидатът не се допуска до участие.
  (5) Кандидат, който не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 4, се отстранява от конкурса или търга.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 67, ал. 1, т. 1 в края се добавят думите "адрес за кореспонденция в Република България ".
  Комисията не подкрепя предложението.
  101

  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 67, ал. 4 думите “7-днееен ” се заменят с “14-дневен
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. и. Йордан Мирчев
  В чл. 67, ал. 4 се изменя така:
  “(4) При липсващи и /или нередовни документи по ал.1, с изключение на тези по т. 3, кандидатът се уведомява писмено, като му се дава 7- дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, кандидатът не се допуска до участие. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 67, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Комисията не приема непълни и/или нередовни документи по смисъла на ал. 1. Не се допуска отстраняване на непълноти или нередности на документите след крайния срок за приемането им. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 67, който става чл. 66 :
  ”Чл. 66. (1) Лицата, които искат да участват в обявения от Комисията за регулиране на съобщенията конкурс или търг, подават писмено заявление за участие, към което прилагат:
  1. всички съдебни решения по партидата на кандидата и съдебно удостоверение за актуалното му състояние;
  2. доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността, като годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи;
  3. технически проект и бизнес план в съответствие с изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 1;
  4. документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер;
  5. документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 3;
  102

  6. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
  7. документ за платени конкурсна или тръжна документация;
  8. други документи, свързани с предмета на конкурса или
  търга.
  (2) Всички документи се подават на български език в два еднообразни екземпляра.
  (3) При провеждане на търг с тайно наддаване в еднообразни пликове се поставят предложенията на кандидатите за тръжна цена. Пликовете се отварят в съответствие с правилата за провеждане на търга, включени в тръжната документация.
  (4) При липсващи и /или нередовни документи по ал. 1, с изключение на тези по т. 3, кандидатът се уведомява писмено, като му се дава 7- дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, кандидатът не се допуска до участие.”
  (5) Кандидат, който не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 3, се отстранява от конкурса или търга.”
  Чл. 68. В срок до два месеца от изтичането на срока за приемане на документите експертната комисия провежда конкурса или търга.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 68 думите "два месеца" се заменят с "един месец".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 68, който става чл. 67 да придобие следната редакция:
  ”Чл. 67. В срок до един месец от изтичането на срока за приемане на документите експертната комисия провежда конкурса или търга."
  Чл. 69. (1) При конкурс предложенията се класират въз основа на комплексна оценка за удовлетворяване на конкурсните изисквания.
  (2) При търг класирането на кандидатите се извършва според размера на предложената тръжна цена.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69, който става чл. 68.
  103  Чл. 70. (1) Експертната комисия в 7-дневен срок от приключване на
  работата си представя на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията доклад за извършената работа и за резултатите от класирането, както и цялата документация по проведения конкурс или търг.
  (2) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията взема решение;
  1. за издаване на лицензия на кандидата, спечелил конкурса или търга;
  2. за прекратяване на конкурса или търга, като не определя спечелил кандидат, когато в резултатите от класирането не се посочва кандидат, който отговаря на изискванията на проведения конкурс или търг.
  (3) В 3-дневен срок след приемане на решението по ал. 2 Комисията за регулиране на съобщенията го изпраща в “Държавен вестник”, който го обнародва в 5-дневен срок от получаването му.
  (4) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване пред Върховния
  административен съд.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 70, ал. 4 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 70, който става чл. 69:
  ”Чл. 69. (1) Експертната комисия в 7-дневен срок от приключване на работата си представя на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията доклад за извършената работа и за резултатите от класирането, както и цялата документация по проведения конкурс или търг.
  (2) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1, Комисията за регулиране на съобщенията взема решение:
  1. за издаване на лицензия на кандидата, спечелил конкурса или търга;
  2. за прекратяване на конкурса или търга, като не определя спечелил кандидат, когато в резултатите от класирането не се посочва кандидат, който отговаря на изискванията на проведения конкурс или търг.
  (3) В 3-дневен срок след приемане на решението по ал. 2, Комисията за регулиране на съобщенията го изпраща в “Държавен вестник”, който го обнародва в 5-дневен срок от получаването му.”
  Чл. 71. (1) Депозитите на неспечелилите кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу
  104

  решението по чл. 70, ал. 2. В същия срок се освобождават депозитите на всички кандидати при прекратяване на процедурата.
  (2) Депозитите на спечелилия кандидат и на класирания на второ място се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на решението по чл. 70, ал. 2, т. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71, който става чл. 70 и предлага следната подобрена редакция:
  "Чл. 70. (1) Комисията за регулиране на съобщенията има право да задържи депозити на кандидатите, които са подали жалби по чл. 69, ал. 2 до решаване на спора от съда.
  (2) Депозитите на неспечелилите кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 69, ал. 2. В същия срок се освобождават депозитите на всички кандидати при прекратяване на процедурата.
  (3) Депозитите на спечелилия кандидат и на класирания на второ място се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на решението по чл. 69, ал. 2, т. 1."
  Чл. 72. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 70, ал. 2, т. 1 Комисията за регулиране на съобщенията издава индивидуална лицензия на спечелилия конкурса или търга кандидат.
  (2) В индивидуалната лицензия спечелилият кандидат е обвързан с направените в конкурса или търга предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72, който става чл. 71 и предлага следната подобрена редакция:
  "Чл. 71. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 69, ал. 2, т. 1, Комисията за регулиране на съобщенията издава индивидуална лицензия на спечелилия конкурса или търга кандидат. (2) В индивидуалната лицензия спечелилият кандидат е обвързан с направените в конкурса или търга предложения."
  Чл. 73. (1) В случай че спечелилият кандидат се откаже от издаване на индивидуална лицензия и/или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните документи, тя се предлага на кандидата, класиран на второ място.
  (2) При отказ и на кандидата, класиран на второ място, процедурата се прекратява без издаване на индивидуална лицензия.
  (3) Депозитите на лицата по ал. 1 и 2 не се връщат.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  105  В чл. 73, ал. 1 след думата “тръжните “ се добавят “ или конкурсни“. Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 73, който става чл. 72 :
  ”Чл. 72. (1) В случай че спечелилият кандидат се откаже от издаване на индивидуална лицензия и/или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните или конкурсни документи, тя се предлага на кандидата, класиран на второ място.
  (2) При отказ и на кандидата, класиран на второ място, процедурата се прекратява без издаване на индивидуална лицензия.
  (3) Депозитите на лицата по ал. 1 и 2 не се връщат.”
  Раздел IV
  Съдържание на индивидуалната лицензия
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел IV.
  Чл. 74. (1) Индивидуалните лицензни на обществени оператори съдържат задължително следните условия:
  1. предмет, срок на лицензията и териториален обхват;
  2. технически изисквания, на които да отговарят мрежите и съоръженията в тях;
  3. задължение за предоставяне на услуги на всички потребители при условия на равнопоставеност;
  4. изисквания за качество на услугите;
  5. етапи на изграждане, развитие или разширяване на мрежата, срок за започване на дейността;
  6. задължение за гарантиране на надеждност при осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи при кризи от невоенен характер;
  7. задължение за предоставяне на далекосъобщителни услуги при въвеждане на режим “Военно положение” или режим “Положение на война”;
  8. допълнителни задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната и при настъпване на кризи от невоенен характер;
  9. изисквания за гарантиране тайната на съобщенията и защитата на личните данни;
  106

  10. условия за прихващане на далекосъобщения, свързани с националната сигурност и обществения ред;
  11. условия за изменения, допълнения, спиране и прекратяване на лицензията;
  12. условия за отнемане на лицензията;
  13. изисквания, свързани с прехвърляне на акции или дялове от лицензирания;
  14. начин на определяне на лицензионни и други такси, срокове и начини на заплащане;
  15. задължение за предоставяне на информация за целите на регулирането и изисквания за допускане на контрол по изпълнение на лицензията;
  16. защита на околната среда, живота и здравето на хората.
  (2) Индивидуалните лицензни по ал. 1 могат да съдържат и следните условия, свързани с:
  1. предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  2. номериране, адресиране и наименоване;
  3. ефективно и без смущения използване на радиочестотния спектър;
  4. право на преминаване;
  5. достъп и взаимно свързване между мрежите;
  6. предоставяне на универсална услуга;
  7. издаване на указатели на абонатите;
  8. осигуряване на достъп до услугите за инвалиди;
  9. срок за съгласуване на Общи условия за взаимоотношения на потребителите с Комисията за регулиране на съобщенията;
  10. депозиране пред министъра на транспорта и съобщенията на образец от криптографски ключ и криптографски материали при използване на криптографски средства;
  11. съдействие относно въвеждането в страната на европейски и международни далекосъобщителни стандарти.
  (3) Индивидуалните лицензни на операторите със значително въздействие върху пазара съдържат и следните условия:
  1. разработване на типови предложения;
  2. задължение за водене на разделно счетоводство на разходите;
  3. разработване на система за определяне на разходите по елементи;
  4. задължение за разходоориентираност и необвързана структура на цените;
  5. задължение за предоставяне на специфичен достъп, взаимно свързване, самостоятелен/съвместен достъп до абонатна линия и линии под наем;
  6. забрана за насрещно (крос) субсидиране на далекосъобщителни мрежи и услуги, които се предоставят при наличие на конкуренция;
  7. разработване на рамкови условия за съвместно ползване на далекосъобщителни съоръжения и помещения.
  107

  (4) Индивидуалните лицензни на обособени оператори съдържат задължително условията по ал. 1, т. 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 15 и 16 и могат да съдържат и условията по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 74, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Индивидуалните лицензии на операторите със значително въздействие върху пазара съдържат всички или някои от следните условия:"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 74, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. т. 10 да отпадне.
  2. т. 11 става съответно т. 10.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 13 се изменя така:
  “13. изисквания, свързани с промяната на собствеността или контрола върху управлението на лицензирания субект ”.
  2. В ал. 2, т. 10 се създава ново изречение със следното съдържание: “Министърът гарантира и носи отговорност за запазване на тайната относно депозираните средства
  3. Ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя по т. 2 и 3.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 10 отпада.
  2. Ал. 3 се изменя както следва:
  “(3) Индивидуалните лицензии на операторите със значително въздействие на пазара съдържат и следните задължения:
  1. за разработване и внедряване на система за определяне на разходите по елементи на далекосъобщителните услуги;
  2. за водене на разделно счетоводство за разходите на услугите;
  3. за определяне на разходоориентирани цени на услугите и осигуряване на необвързана структура на цените;
  108  4. за недопускане на насрещно (крос) субсидиране на услугите, които се предоставят в условия на конкурентен пазар;
  5. за предоставяне на универсална услуга или на някои от услугите по чл. 96, ал. 2;
  6. за взаимно свързване на далекосъобщителни мрежи или предоставяне на самостоятелен или съвместен достъп до абонатна линия;
  7. за предоставяне на специален достъп или услугата “линии под наем ”;
  8. за разработване и прилагане на типови предложения за офериране на услугите по предоставяне на достъп и взаимно свързване на мрежи или достъп до абонатната линия, както и на специален достъп до далекосъобщителни мрежи;
  9. за разработване и прилагане на общи условия на договорите за предоставяне на универсалната услуга и услугата “линии под наем ”;
  10. за разработване и прилагане на общи условия на договорите за съвместно ползване на далекосъобщителни съоръжения, както и на помещенията, където има инсталирани такива съоръжения или други елементи на техническата инфраструктура. ”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по т. 2 по
  ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите “всички потребители” се заменят с “потребителите ”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Индивидуалните лицензии по ал. 1 могат да съдържат и следните условия, свързани с:
  1. предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  2. ефективно и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър;
  3. достъп и взаимно свързване между мрежите;
  4. предоставяне на универсална услуга;
  5. ежегодно заплащане на вноска за фонд за гарантиране
  предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга;
  6. издаване на телефонни указатели;
  7. осигуряване на безплатен достъп до спешни повиквания;
  109  8. срок за съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията на общи условия за взаимоотношения с крайни потребители;
  9. депозиране пред министъра на транспорта и съобщенията на образец от криптографски ключ;
  10. съдействие относно въвеждането в страната на европейски и международни далекосъобщителни стандарти. ”
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Индивидуалните лицензии на операторите със значително въздействие върху пазара, които осъществяват далекосъобщения чрез фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги и чрез предоставяне на линии под наем, включително по типове съдържат предвидените в този закон задължения, свързани с:
  1. взаимно свързване;
  2. предоставяне на услугата линии под наем;
  3. предоставяне на специфичен достъп;
  4. предоставяне на необвързан достъп до абонатна линия;
  5. съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни
  съоръжения, канали, кули и други. ”.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Индивидуалните лицензии на обособени оператори съдържат задължително условията по ал. 1, т. 1, 2, 11, 12, 14, 15 и 16 и могат да съдържат и условията по ал. 2, т. 1, 2и 3 .”
  5. Създава се ал. 5:
  “(5) Условията по ал. 1, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 10 се съгласуват с компетентните органи, отговарящи за отбраната и сигурността на страната. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 74, който става чл. 73 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 73. (1) Индивидуалните лицензии на обществени оператори съдържат задължително следните условия:
  1. предмет, срок на лицензията и териториален обхват;
  2. технически изисквания, на които да отговарят мрежите и съоръженията в тях;
  3. задължение за предоставяне на услуги на всички потребители при условия на равнопоставеност;
  4. изисквания за качество на услугите;
  5. етапи на изграждане, развитие или разширяване на мрежата, срок за започване на дейността;
  110

  6. задължение за гарантиране на надеждност при осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи при кризи от невоенен характер;
  7. задължение за предоставяне на далекосъобщителни услуги при въвеждане на режим ‘‘Военно положение” или режим “Положение на война”;
  8. допълнителни задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната и при настъпване на кризи от невоенен характер;
  9. изисквания за гарантиране тайната на съобщенията и защитата на личните данни;
  10. условия за прихващане на далекосъобщения, свързани с националната сигурност и обществения ред;
  11. условия за изменения, допълнения, спиране и прекратяване на лицензията;
  12. условия за отнемане на лицензията;
  13. изисквания, свързани с промяната на контрола върху управлението на лицензирания;
  14. начин на определяне на лицензионни и други такси, срокове и начини на заплащане;
  15. задължение за предоставяне на информация за целите на регулирането и изисквания за допускане на контрол по изпълнение на лицензията;
  16. защита на околната среда, живота и здравето на хората.
  (2) Индивидуалните лицензни по ал. 1 могат да съдържат и следните условия, свързани с:
  1. предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  2. ефективно и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър;
  3. достъп и взаимно свързване между мрежите;
  4. предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга;
  5. ежегодно заплащане на вноска за фонд за гарантиране предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга;
  6. издаване на телефонни указатели;
  7. осигуряване на безплатен достъп до спещни повиквания;
  8. срок за съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията на общи условия за взаимоотношения с крайни потребители;
  9. депозиране пред министъра на транспорта и съобщенията на образец от криптографски ключ;
  10. съдействие относно въвеждането в страната на европейски и международни далекосъобщителни стандарти.
  (3) Индивидуалните лицензии на операторите със значително въздействие върху пазара, които осъществяват далекосъобщения чрез
  111

  фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги и чрез предоставяне на услугата "линии под наем" съдържат предвидените в този закон задължения, свързани с:
  1. взаимно свързване;
  2. предоставяне на услугата "линии под наем";
  3. предоставяне на специфичен достъп;
  4. предоставяне на необвързан достъп до абонатна линия;
  5. съвместно ползване на помещения и далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други.
  (4) Индивидуалните лицензни на обособени оператори съдържат задължително условията по ал. 1, т. 1, 2, 11, 12, 14, 15 и 16 и могат да съдържат и условията по ал. 2, т. 1 и 2.
  (5) Условията по ал. 1, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 10 се съгласуват с компетентните органи, отговарящи за националната сигурност и отбраната на страната."
  Чл. 75. (1) Индивидуалните лицензни на обществените оператори, които предоставят гласови услуги, включително чрез обществени телефонни апарати, съдържат задължение за безвъзмездно предоставяне на всеки потребител на възможност за спешни повиквания.
  (2) Операторите, предоставящи гласова услуга чрез обществени телефонни апарати, при наличие на техническа възможност са длъжни да осигурят “идентификация на линията на викащия”, когато телефонните им апарати се използват за осъществяване на гласова връзка със службата за спешни повиквания.
  (3) Спешните повиквания чрез обществени телефонни апарати се осъществяват без използване на монети, жетони, карти или други платежни средства.
  (4) Операторите, предоставящи гласова услуга чрез мобилни мрежи, при наличие на техническа възможност са длъжни да осигурят “идентификация на линията на викащия” с цел определяне местоположението на викащия до ниво клетка на мобилната мрежа.
  (5) Възможността за осъществяване на спешни повиквания се предоставя на абонатите до прекратяване на договора с операторите по ал. 1 по реда на общите условия на договора с потребителите.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 75, ал. 2 след думата “когато” текстът се изменя така: “чрез телефонните апарати се предоставят гласови услуги към службите за спешни повиквания ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  112

  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 75 отпада.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 75 на вносителя да отпадне.
  Чл. 76. Индивидуалните лицензни за един и същи вид далекосъобщителни мрежи и услуги съдържат еднакви по характер изисквания към операторите, освен ако в този закон е предвидено друго.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В член 76 думите “далекосъобщителни мрежи и услуги” се заменят с “далекосъобщителна дейност
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 76, който става чл. 74:
  "Чл. 74. Индивидуалните лицензни за един и същи вид далекосъобщителна дейност съдържат еднакви по характер изисквания към операторите, освен ако в този закон е предвидено друго."
  Чл. 77. Лицензираните обществени оператори, които осъществяват друга търговска дейност, водят самостоятелна аналитична отчетност за приходите си от лицензираната дейност и ги записват отделно в отчета за приходите и разходите.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 77 отпада.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 77 на вносителя да отпадне.
  Раздел V
  Изменение, допълнение, спиране, прехвърляне, прекратяване или
  отнемане на индивидуална лицензия
  113

  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В заглавието на раздел V на Глава пета думата “прехвърляне” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел V.
  Чл. 78. (1) Изменения и допълнения на лицензните могат да бъдат правени с мотивирано решение на Комисията за регулиране на съобщенията поради:
  1. непреодолима сила;
  2. причини, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  3. промени във вътрешното законодателство и решения на международни организации, приети от Република България;
  4. причини, свързани с обществения интерес, произтичащи от ефективното използване на ограничен ресурс, защитата на интересите на потребителите, осигуряването на универсална далекосъобщителна услуга и насърчаването на конкуренцията на далекосъобщителния пазар.
  (2) Измененията и допълненията по ал. 1 се извършват след писмено уведомяване на лицензирания.
  (3) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 78, ал. 2 се създава изречение второ:
  "В уведомлението Комисията за регулиране на съобщенията дава срок за получаване на мнение по предвижданото изменение или допълнение. Комисията за регулиране на съобщенията изменя или допълва лицензията след изтичане на срока за мнение."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 78, ал. 1, т. 3 думата “приети ” да се замени с “в сила за ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите “приети от ” се заменят с “в сила за”.
  114

  2. В ал. 2 след думата "лицензирания” се поставя запетая и се добавят “който може да изрази своето становище по предложените изменения и допълнения
  3. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 78, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Преди измененията и допълненията на лицензните по ал. 1, т. 2 и т. 4 комисията уведомява лицензопритежателя за мотивите на решението си. В 7-дневен срок след получаване на уведомлението, лицензопритежателя представя на комисията своето становище по промените. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 78, който става чл. 75 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 75. (1) Изменения и допълнения на лицензните могат да бъдат правени с мотивирано решение на Комисията за регулиране на съобщенията поради:
  1. непреодолима сила;
  2. причини, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  3. промени във вътрешното законодателство и решения на международни организации, в сила за Република България;
  4. причини, свързани с обществения интерес, произтичащи от ефективното използване на ограничен ресурс, защитата на интересите на потребителите, осигуряването на универсална далекосъобщителна услуга и насърчаването на конкуренцията на далекосъобщителния пазар.
  (2) Измененията и допълненията по ал. 1 се извършват след писмено уведомяване на лицензирания, който може да изрази становище в 7- дневен срок от получаване на уведомлението, когато измененията и допълненията са свързани с ал. 1, т. 4“
  Чл. 79. (1) Лицензираният оператор може да отправи мотивирано искане до Комисията за регулиране на съобщенията за изменение и допълнение на лицензията. Комисията прозява основателността на искането, преценява необходимостта от изменение и допълнение на лицензията и се произнася с решение в срок до два месеца от постъпване на искането.
  115

  (2) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  (3) Чрез изменение и допълнение на лицензията без конкурс или търг се предоставя допълнителен ограничен ресурс на обществен оператор, когато операторът:
  1. има необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на обществената си далекосъобщителна мрежа, и
  2. е използвал ефективно вече предоставения му ограничен ресурс, и
  3. има обществена далекосъобщителна мрежа, която допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие.
  Предложение на н. п. Господин Чонков
  В чл. 79, ал. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Иво Атанасов
  В чл. 79, ал. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “два месеца ” се заменят с ” един месец”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Досегашна ал. 3 става ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 79, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Представяне на допълнителен ограничен ресурс чрез изменение и допълнения на лицензията без търг ши конкурс може да има само за обществен далекосъобщителен оператор с национално покритие като:
  1. вече предоставеният ограничен ресурс е използван
  ефективно, и
  2. е налице мотивирана необходимост и възможност за разширяване, модернизиране и развитие на далекосъобщителната мрежа, и
  3. е налице мотивирана необходимост от допълнителен ограничен ресурс. ”
  116  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 79, който става чл. 76:
  "Чл. 76. (1) Лицензираният оператор може да отправи мотивирано искане до Комисията за регулиране на съобщенията за изменение и допълнение на лицензията. Комисията проучва основателността на искането, преценява необходимостта от изменение и допълнение на лицензията и се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането.
  (2) Чрез изменение и допълнение на лицензията без конкурс или търг се предоставя допълнителен ограничен ресурс на обществен оператор, когато операторът:
  1. има необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на обществената си далекосъобщителна мрежа, и
  2. е използвал ефективно вече предоставения му ограничен ресурс, и
  3. има обществена далекосъобщителна мрежа, която допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие."
  Чл. 80. (1) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде прекратено или спряно с решение на Комисията за регулиране на съобщенията:
  1. по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията при обявяване в страната на режим “военно положение” или “положение на война”, когато потребностите го изискват;
  2. при възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната в резултат на изпълнението на една или повече от дейностите по лицензията;
  3. при смърт на лицензирания - физическо лице; в този случай наследниците могат в 3-месечен срок да заявят искането си пред комисията за изпълнение на дейността, като до произнасянето на комисията продължават да извършват дейността;
  4. при ликвидация или прекратяване на лицензираното юридическо лице, или прекратяване на дейността на лицензирания едноличен търговец.
  (2) Решенията по ал. 1, т. 2 се мотивират и подлежат на незабавно изпълнение.
  (3) Решенията по ал. 1 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
  117  Предложение от н. п. н. п. Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В чл. 80, ал. 1, т. 1 думите “по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията ” се заменят с “след решение на Министерски съвет
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ал. 1, т. 2 в началото се добавят думите: “По мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията ”.
  2. Текстът на ал. 2 добива вида:
  “(2) Решенията по ал. 1, т. 2 подлежат на незабавно изпълнение. По своя преоценка комисията може да даде възможност на оператора да отстрани незабавно причините пораждащи заплаха
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по т. 2 в частта - изречение ПЪРВО .
  Предложение от и. п. Иво Атанасов
  В чл. 80, ал. 2 и 3 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението за отпадане на ал. 2 и подкрепя за отпадането на ал. 3.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 80, ал. 1, т. 1 след думите “положение на война" да се добави “или друго извънредно положение ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 80 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 след думите “ал. 1" се добавят “т. 1 и”.
  2 . Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 80, който става чл. 77:
  118  ”Чл. 77. (1) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде прекратено или спряно с решение на Комисията за регулиране на съобщенията:
  1. по мотивирано искане на министъра на транспорта и съобщенията при обявяване в страната на режим ^‘военно положение” или “положение на война”, или друго извънредно положение, когато потребностите го изискват;
  2. при възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната в резултат на изпълнението на една или повече от дейностите по лицензията;
  3. при смърт на лицензирания - физическо лице; в този случай наследниците могат в 3-месечен срок да заявят искането си пред комисията за изпълнение на дейността, като до произнасянето на комисията продължават да извършват дейността;
  4. при ликвидация или прекратяване на лицензираното юридическо лице, или прекратяване на дейността на лицензирания едноличен търговец.
  (2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 2 се мотивират и подлежат на незабавно изпълнение.”
  Чл. 81. (1) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде прекратено по мотивирано искане на лицензирания, когато изпълнението на лицензираните дейности стане невъзможно. Комисията за регулиране на съобщенията проучва основателността на искането и се произнася с решение в срок до два месеца от постъпване на искането.
  (2) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде спряно по мотивирано искане на лицензирания. Комисията проучва искането и се произнася с мотивирано решение, с което отказва спиране, когато:
  1. искането е от оператор със значително въздействие върху пазара за дейности, по отношение на които е определен като такъв;
  2. за извършване на дейността на лицензирания е предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  3. дейността е по задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга.
  (3) Решенията по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. Валери Димитров
  В чл. 81, ал. 1 думите „два месеца" се заменят с "един месец".
  Комисията подкрепя предложението.
  119


  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “два месеца ” се заменят с ” един месец”.
  2. В ал. 2, изречение първо, след думата “лицензирания ” се добавят "за срок, не по-дълъг от 18месеца”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 81, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В първото изречение думата “когато ” се заменя с “ако ”, а е края на изречението се добавя думата “за него ”.
  2. Създава се изречение трето със следния текст: “Когато
  изпълнението на лицензираните дейности стане невъзможно поради финансова несъстоятелност на лицензирания, комисията разрешава спирането на дейностите преди окончателното си решение по мотивираното искане. ”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип по т. 2.
  Комисията предлага чл. 81, който става чл. 78 да придобие следната редакция:
  "Чл. 78. (1) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде прекратено по мотивирано искане на лицензирания, когато изпълнението на лицензираните дейности стане невъзможно. Комисията за регулиране на съобщенията проучва основателността на искането и се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането.
  (2) Изпълнението на някои или на всички дейности по лицензията може да бъде спряно по мотивирано искане на лицензирания за срок не по-дълъг от 18 месеца. Комисията проучва искането и се произнася с мотивирано решение, с което отказва спиране, когато:
  1. искането е от оператор със значително въздействие върху пазара за дейности, по отношение на които е определен като такъв;
  2. за извършване на дейността на лицензирания е предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;
  3. дейността е по задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга."
  120

  Чл. 82. (1) Действието на лицензия за далекосъобщителна дейност се прекратява с решение на Комисията за регулиране на съобщенията, когато лицензираният или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон след провеждане на конкурс или търг е спечелил лицензия за същия вид далекосъобщителна дейност с национално покритие.
  (2) В решението по ал. 1 се определя срок за прекратяване на дейността по лицензията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, който става чл. 79.
  Чл. 83. При прекратяване или спиране на лицензията поради възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната по чл. 80, ал. 1, т. 2, с изключение на въвежане на режим "Военно положение" или "Положение на война", на лицензирания се дължи обезщетение до размера на претърпените имуществени вреди, свързани с прекратяването или спирането.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83, който става чл. 80 и предлага следната подобрена редакция:
  "Чл. 80. При прекратяване или спиране на лицензията поради възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната по чл. 77, ал. 1, т. 2, с изключение на въвежане на режим "Военно положение" или "Положение на война", на лицензирания се дължи обезщетение до размера на претърпените имуществени вреди, свързани с прекратяването или спирането."
  Чл. 84. (1) Действието на индивидуална лицензия чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се прекратява с решение на Комисията за регулиране на съобщенията след решение на Съвета за електронни медии за прекратяване на съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.
  (2) Когато с решение на комисията се прекратява далекосъобщителната лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в чл. 80, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 81, ал. 1, индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност се прекратява от Съвета за електронни медии след влизането в сила на решението на комисията.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 да отпадне.
  2. Текстът на ал. 2 да стане текст на чл. 84, като придобива
  вида:
  121

  “Чл. 84. При настъпване на обстоятелствата по чл. 80, ал. 1 за радио-и телевизионни оператори, притежаващи далекосъобщителна лицензия за наземно радиоразпръскване. Комисията прекратява тази лицензия с решение. СЕМ задължително прекратява далекосъобщителната част на единната лицензия с решение, като по своя преценка може да прекрати и лицензията за радиотелевизионна дейност. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 81, като предлага следната редакция:
  "Чл. 81. (1) Действието на индивидуална лицензия чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се прекратява с решение на Комисията за регулиране на съобщенията след решение на Съвета за електронни медии за прекратяване на съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.
  (2) Когато с решение на комисията се прекратява далекосъобщителната лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в чл. 77, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 78, ал. 1, индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност се прекратява от Съвета за електронни медии след влизането в сила на решението на комисията."
  Чл. 85. (1) Индивидуалните лицензни са лични.
  (2) Индивидуални лицензни, издадени без конкурс или търг на далекосъобщителни оператори, могат да се прехвърлят на трети лица след разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията.
  (3) Индивидуални лицензни, издадени след провеждане на конкурс или търг, не могат да се прехвърлят през първите 3 години от издаването им, освен ако лицензираният предварително е обявил намерението си за създаване на юридическо лице за изпълнение на лицензията - изцяло негова собственост. След изтичането на З-годишния период лицензните могат да се прехвърлят на трети лица след разрешение на комисията.
  (4) Индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се прехвърлят след решение на Съвета за електронни медии на лицето, на което е прехвърлена съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 85 ал. 2, 3 и 4 да отпаднат.
  122

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите “3 години ” и 3-годишния период ” се заменят съответно с “2 години ” и “2-годишния период
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Комисията може да не разреши прехвърляне на индивидуални лицензии е случаите по ал. 2 и ал. 3, когато третите лица:
  1. не отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 4 и т. 5.
  2. не отговарят на изискванията на действащото законодателство, включително на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната. ”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 85, който
  става чл. 82.
  "Чл. 82. (1) Индивидуалните лицензии са лични.
  (2) Индивидуални лицензии, издадени без конкурс или търг на далекосъобщителни оператори, могат да се прехвърлят на трети лица след разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията.
  (3) Индивидуални лицензии, издадени след провеждане на конкурс или търг, не могат да се прехвърлят през първите 2 години от издаването им, освен ако лицензираният предварително е обявил намерението си за създаване на юридическо лице за изпълнение на лицензията - изцяло негова собственост. След изтичането на 2- годишния период лицензните могат да се прехвърлят на трети лица след разрешение на комисията.
  (4) Комисията не разрешава прехвърляне на индивидуални лицензии в случаите по ал. 2 и ал. 3, когато третите лица:
  1. не отговарят на изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 3 и т. 4.
  2. не отговарят на изискванията на действащото законодателство, включително на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.”
  (5) Индивидуални лицензии за далекосъобщителна дейност чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се прехвърлят след решение на Съвета за електронни медии на лицето, на което е прехвърлена съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност."
  123

  Чл. 86. (1) Лицензираните обществени оператори могат да прехвърлят собствеността на дялове или акции до 10 на сто от капитала си след предварително писмено уведомление до Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Дялове или акции в размер над 10 на сто от капитала могат да се прехвърлят от операторите по ал. 1 след разрешение от комисията.
  (3) Лицензираните обществени опертори - еднолични търговци, могат да прехвърлят предприятията си след разрешение от комисията.
  Предложение от н. п. н. п. Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В чл. 86 се създават нови алинеи 4, 5 и 6:
  “(4) Лицата, притежаващи индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване могат да прехвърлят до 10 на сто от собствеността си след предварително писмено уведомление до Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електрони медии.
  (5) Промяна на над 10 на сто от собствеността на лицата, притежаващи индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност за осъществяване на далекосъобщения чрез използване на налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, се допуска от Съвета за електронни медии при спазване на изискванията към лицата за първоначално лицензиране и след положително становище на Комисията за защита на конкуренцията относно липсата на предпоставки за възможни нарушения на антимонополното законодателство на Република България.
  (6) В случаите по ал. 4, Съвета за електронни медии уведомява Комисията по регулиране на съобщенията в срок до 14 дни. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 86, ал. 1 след думите “Лицензирани обществени оператори ” да се добави “търговски дружества ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  124

  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 86, ал. 1 в началото на текста се добавят думите “собствениците/ съдружниците на", а думите “собствеността на” се заменят с “права на собственост върху своите
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 86 се създава ал. 4:
  “(4) Ограниченията по ал. 1 и ал. 2 не се прилагат по отношение на публични търговски дружества. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 86 се изменя така:
  “Чл. 86. (I) Прехвърляне на дялове от капитала на обществени далекосъобщителни оператори с индивидуална лицензия може да се осъществи след предварително писмено уведомление на Комисията като:
  1. прехвърлянето на дялове, което не променя контрола върху управлението на дружеството не поражда последствия за лицензионните права;
  2. прехвърлянето на дялове, което променя контрола върху управлението на дружеството може да се осъществи при условията и реда на чл. 85, ал. 3. При неизпълнението на тези условия лицензионните права не се запазват;
  3. прехвърлянето на дялове на оператори със значително въздействие върху пазара може да се осъществи само след разрешение на Комисията.
  (2) Обществените оператори- еднолични търговци могат да прехвърлят предприятията си при условията и реда на чл. 85, ал. 3. При неизпълнение на тези условия лицензионните права не се запазват. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 86, който става чл. 83 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 83. (1) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества - лицензирани обществени оператори може да се извърши след предварително писмено уведомление до комисията, когато чрез прехвърлянето на
  125

  дяловете или акциите или приемането на нови съдружници не се променя контрола върху управлението на дружеството.
  (2) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества - лицензирани обществени оператори, с което се променя контрола върху управлението на дружеството може да се осъществи след разрешение на Комисията.
  (3) Лицензираните обществени опертори - еднолични търговци, могат да прехвърлят предприятията си след разрешение от комисията.
  (4) Комисията не разрешава по ал. 2 и 3, когато за третите лица са налице следните обстоятелства:
  1. не отговарят на изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 3 , а за едноличните търговци и на изискванията по чл. 57, ал. 1, т. 4;
  2. не отговарят на изискванията на действащото законодателство, включително на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  3. искането за разрешение е направено в 2-годишния период по чл. 82, ал. 3.
  (5) Когато акции по ал. 2 са придобити без предварително разрешение при публично предлагане на фондовата борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа, приобретателят не може да упражнява правото си на глас по тези акции до получаване на писмено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията."
  Чл. 87. (1) Комисията за регулиране на съобщенията след отправяне на писмено предупреждение с определен срок може с мотивирано решение да отнеме лицензията при:
  1. съществено или системно нарушаване на този закон, на актовете по прилагането му или на условията на лицензията;
  2. финансова или техническа неспособност на лицензирания да извършва дейността си;
  3. действия на лицензирания, които застрашават националната сигурност или отбраната на страната.
  (2) Комисията отнема с решение лицензните, ако в срока на писменото предупреждение по ал. 1 лицензираният не е отстранил нарушението.
  (3) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от две години.
  (4) Индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се отнемат от комисията след решение на Съвета за електронни медии за отнемане на съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.
  (5) Когато с решение на комисията се отнема далекосъобщителна лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в ал. 1,
  126  индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност се отнема от Съвета за електронни медии след влизането в сила на решението на комисията.
  (6) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Милена Милотинова, Иван Павлов, Димитър Димитров и Юлияна Дончева
  В чл. 87, ал. 5 се изменя така:
  “(5) Когато се отнема далекосъобщителна лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в ал. 1, комисията уведомява Съвета за електронни медии за влизане на решението й в сила. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Иво Атанасов
  В чл. 87, ал. 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 87, ал. 4 и 5 се отменят, а ал. 6 става съответно ал. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите “на актове по прилагането му” се заличават.
  2. В ал. 2 след думата “лицензните ” се добавят “след поискване на писмено становище от лицензирания и ”.
  2. В ал. 3, изречение второ, думите “две години” се заменят с “една година и по-голям от три години ”.
  4. Алинея 6 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 87, който става чл. 84 да придобие следната подобрена редакция:
  127  "Чл. 84. (1) Комисията за регулиране на съобщенията след отправяне на писмено предупреждение с определен срок може с мотивирано решение да отнеме лицензията при:
  1. съществено или системно нарушаване на този закон или на условията на лицензията;
  2. финансова или техническа неспособност на лицензирания да извършва дейността си;
  3. действия на лицензирания, които застрашават националната сигурност или отбраната на страната.
  (2) Комисията отнема с решение лицензните след поискване на писмено становище от лицензирания и ако в срока на писменото предупреждение по ал. 1 лицензираният не е отстранил нарушението.
  (3) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от една година и по- голям от три години.
  (4) Индивидуални лицензни за далекосъобщителна дейност чрез налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване се отнемат от комисията след решение на Съвета за електронни медии за отнемане на съответната лицензия за радио- и телевизионна дейност.
  (5) Когато с решение на комисията се отнема далекосъобщителна лицензия за наземно радиоразпръскване на основанията, предвидени в ал. 1, индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност се отнема от Съвета за електронни медии след влизането в сила на решението на комисията."
  Раздел VI
  Регистрация по обща лицензия
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел VI.
  Чл. 88. Общата лицензия определя условията за извършване на далекосъобщителна дейност и изискванията по отношение на лицата, които искат да я извършват.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88, който става чл. 85.
  Чл. 89. (1) Преди да издаде обща лицензия. Комисията за регулиране на съобщенията публикува проекта за обсъждане в един национален ежедневник и в страницата си в Интернет и дава срок не по-малък от 14 дни, в който могат да се представят писмени становища по проекта.
  128

  Комисията проучва становищата и ги приема или писмено мотивира решението си за неприемането им.
  (2) Общата лицензия влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", ако в лицензията не е посочена дата.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 89, ал. 1 числото “14” се заменя с “60”.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 89, ал. 1 числото “14” се заменя с “30”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 89, ал. 1 числото “14” се заменя с “30”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 89, който става чл. 86:
  ”Чл. 86. (1) Преди да издаде обща лицензия, Комисията за регулиране на съобщенията публикува проекта за обсъждане в един национален ежедневник и на страницата си в Интернет и дава срок не по-малък от 30 дни, в който могат да се представят писмени становища по проекта. Комисията проучва становищата и ги приема или писмено мотивира решението си за неприемането им.
  (2) Общата лицензия влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", ако в лицензията не е посочена дата."
  Чл. 90. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може да изменя общата лицензия, ако това е в обществен интерес, произтичащ от ефективното използване на радиочестотния спектър, защитата на потребителите и насърчаването на конкуренцията.
  (2) Комисията изменя общата лицензия по реда на чл. 89.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90, който става чл. 87. като предлага следната подобрена редакция:
  "Чл. 87. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може да
  изменя общата лицензия, ако това е в обществен интерес, произтичащ от ефективното използване на радиочестотния спектър, защитата на потребителите и насърчаването на конкуренцията.
  129

  (2) Комисията изменя общата лицензия по реда на чл. 86."
  Чл. 91. (1) Всяко лице, което желае да извършва далекосъобщителна дейност по обща лицензия, подава заявление по образец за регистрация в Комисията за регулиране на съобщенията. Към заявлението се прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, данъчна регистрация и документ за платена първоначална регистрационна такса.
  (2) Лицата по ал. 1 представят и допълнителни документи в съответствие с условията и изискванията на общата лицензия.
  (3) Комисията регистрира лица, които отговарят на условията и изискванията на общата лицензия, в 14-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1.
  (4) Комисията издава удостоверение за регистрация на всяко лице, регистрирано по обща лицензия.
  (5) За регистрираните по обща лицензия лица комисията води регистри, които са публични.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 91 се изменя така:
  “Чл. 91. (1) Всяко лице, което желае да извършва далекосъобщителна дейност по обща лицензия, подава уведомление в Комисията за регулиране на съобщенията, което съдържа декларация за намеренията да осъществява далекосъобщителна дейност, предполагаема дата на започването й, удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, данъчна регистрация и документ за платена първоначална регистрационна такса.
  (2) Комисията регистрира лица, които отговарят на условията и изискванията на общата лицензия, в 14-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1.
  (2) Комисията издава удостоверение за регистрация на всяко лице, регистрирано по обща лицензия.
  (4) За регистрираните по обща лицензия лица комисията води регистри, вкл. и в Интернет, които са публични. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “заявление“ се заменя с “уведомление", а в края на първото изречение се добавя “и декларация за намеренията да

  осъществява далекосъобщителна дейност с предполагаема дата на
  започването й.“
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Лицата, подали заявление по ал. 1 имат правата и задълженията, свързани с осъществяването на далекосъобщителни дейности според общата лицензия след изтичане на 14 - дневен срок от подаване на заявлението. Комисията за регулиране на съобщенията регистрира лицата, които отговарят на условията на общата лицензия в 14 - дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1, като закъснението на Комисията не е отказ за регистрация ”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “първоначална регистрационна такса” се заменят с “административна такса за услугата - разглеждане на заявление ”.
  2. В ал. 3 след думите “по ал.1” се добавят “и след представяне на документ за заплащане на регистрационна такса
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се отменя.
  2. Ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 2, 3 и 4.
  3. В досегашната ал. 5, която става ал. 4 се създава изречение второ: “Процедурите за издаване на обща лицензия се публикуват в “Държавен вестник ” и в страницата на Комисията в Интернет. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 91, който става чл. 88 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 88. (1) Всяко лице, което желае да извършва
  далекосъобщителна дейност по обща лицензия, подава заявление по образец за регистрация в Комисията за регулиране на съобщенията. Към заявлението се прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, данъчна регистрация и документ за платена административна такса за услугата - разглеждане на заявление.
  (2) Лицата по ал. 1 представят и документи в съответствие с условията и изискванията на общата лицензия.
  131

  (3) Комисията регистрира лица, които отговарят на условията и изискванията на общата лицензия, в 30-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 и след представяне на документ за заплащане на регистрационна такса.
  (4) Комисията издава удостоверение за регистрация на всяко лице, регистрирано по обща лицензия.
  (5) За регистрираните по обща лицензия лица комисията води регистри, които са публични."
  Чл. 92. Правата и задълженията по изпълнението на далекосъобщителната дейност по обща лицензия възникват от регистрацията.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 92 се изменя така:
  “Чл. 92. Правата и задълженията по изпълнението на далекосъобщителната дейност по обща лицензия възникват в 14-дневен срок от подаване на уведомлението по чл. 91, ал. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 92 думите “от регистрацията” се заменят с “в четиринайсет дневен срок от подаването на заявлението по чл. 91, ал. 1 ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 92, който става чл. 89 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 89. Правата и задълженията по изпълнението на далекосъобщителната дейност по обща лицензия възникват в 30- дневен срок от подаване на заявлението по чл. 88, ал. 1, в случай, че Комисията за регулиране на съобщенията не се е произнесла."
  Чл. 93. (1) В случаите, когато лицето не отговаря на условията и изискванията, предвидени в общата лицензия. Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение отказва регистрацията и уведомява писмено лицето в 7-дневен срок.
  (2) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  132

  В чл. 93, ал. 2 се изменя така:
  "(2) Отказът по ал. 1 не лишава кандидата от правото отново да подаде заявление за регистрация по обща лицензия."
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 93 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 93, който става чл. 90 да придобие следната редакция:
  "Чл. 90. В случаите, когато лицето не отговаря на условията и изискванията, предвидени в общата лицензия. Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение отказва регистрацията и уведомява писмено лицето в 7-дневен срок."
  Чл. 94. Общата лицензия съдържа някои от условията, посочени в чл. 74, в зависимост от вида на извършваната далекосъобщителна дейност.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 94 думите “някои от условията ” се заменят с “условия ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 94, който става чл. 91 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 91. Общата лицензия съдържа условия, посочени в чл. 73, в зависимост от вида на извършваната далекосъобщителна дейност."
  Чл. 95. (1) Всяко лице, регистрирано по обща лицензия, е задължено да спазва условията и изискванията, предвидени в общата лицензия.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията с решение може да заличи регистрацията на всяко лице, извършващо дейност по обща лицензия, което нарушава условията и изискванията й, ако след предупреждение от 30-дневен срок лицето не е преустановило нарушението и не е отстранило последиците. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
  133

  (3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 95, ал. 2, изречение второ да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 95, ал. 2, изречение второ да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 преди думата “решение” се добавя “мотивирано”, а изречение второ се заличава.
  2. Алинея 3 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 95, който става чл. 92 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 92. (1) Всяко лице, регистрирано по обща лицензия, е задължено да спазва условията и изискванията, предвидени в общата лицензия.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение може да заличи регистрацията на всяко лице, извършващо дейност по обща лицензия, което нарушава условията и изискванията й, ако след предупреждение от 30-дневен срок лицето не е преустановило нарушението и не е отстранило последиците."
  Глава шеста
  УНИВЕРСАЛНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава шеста.
  Раздел I
  Обхват
  134

  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел I.
  Чл. 96. (1) Универсалната далекосъобщителна услуга е услуга с определено качество, която се предоставя на всяко лице независимо от географското му местоположение и е на достъпна цена.
  (2) Универсалната услуга включва предоставяне на всички или на някои от следните услуги:
  1. свързване към фиксирана обществена телефонна мрежа във фиксирана точка от нея и достъп до фиксирани обществени телефонни услуги, осигуряващи възможност за осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания;
  2. достъп до гласова услуга чрез обществени телефонни апарати;
  3. актуализиран телефонен указател и предоставяне на телефонни справочни услуги за номерата на абонатите на фиксираните и мобилните мрежи;
  4. безплатен достъп до услугите за спешни повиквания;
  5. осигуряване на услуги при специални условия и/или осигуряване на крайни устройства, където това е подходящо, за инвалиди.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 96, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите “всички или на някои от ” да се заличат.
  2 Т. 5 се допълва накрая с думите “или други потребители със специални, социални нужди. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 96 се изменя така:
  “Чл. 96. (1) Универсална далекосъобщителна услуга е услуга с определено качество, която се предоставя на всеки краен потребител независимо от географското му местоположение на достъпна цена, съобразно условията в страната.
  (2) Универсалната услуга включва:
  1. първоначално свързване към обществена фиксирана телефонна мрежа в крайна точка от нея и достъп до фиксирани гласови телефонни услуги (абонамент) осигуряващи възможност за осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания ;
  2. достъп до фиксирана гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати;
  135

  3. телефонен указател за номерата на абонатите на фиксираните мрежи и предоставяне на телефонни справочни услуги за номерата на абонатите на фиксираните и мобилните мрежи;
  4. безплатен достъп до услугите за спешни повиквания;
  5. осигуряване на достъп до фиксирани гласови телефонни услуги при специални условия и/или осигуряване на крайни устройства, където това е подходящо, за инвалиди или лица в неравностойно положение.
  (3) Условията и редът за осигуряване на услугите по ал. 2 и качеството, на което те отговарят, се определят в наредба на министъра на транспорта и съобщенията. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 96, ал. 2 в основния текст думите “ши на някои "се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 96, който става чл. 93 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 93. (1) Универсална далекосъобщителна услуга е услуга с определено качество, която се предоставя на всеки краен потребител независимо от географското му местоположение на достъпна цена, съобразно условията в страната.
  (2) Универсалната далекосъобщителна услуга включва:
  1. първоначално свързване към обществена фиксирана телефонна мрежа в крайна точка от нея и достъп до фиксирани гласови телефонни услуги (абонамент) осигуряващи възможност за осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания;
  2. достъп до фиксирана гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати;
  3. телефонен указател за номерата на абонатите на фиксираните мрежи и предоставяне на телефонни справочни услуги за номерата на абонатите на фиксираните и мобилните мрежи;
  4. безплатен достъп до услугите за спепши повиквания;
  5. осигуряване на достъп до фиксирани гласови телефонни услуги при специални условия и/или осигуряване на крайни устройства, където това е подходящо, за инвалиди или лица в неравностойно положение.
  136

  (3) Условията и редът за осигуряване на услугите по ал. 2 и качеството, на което те отговарят, се определят в наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Раздел II
  Определяне на оператори със задължение да предоставят
  универсалната услуга
  Комисията предлага заглавието на Раздел II да стане:
  ’’Раздел II
  Определяне на оператори със задължение да предоставят универсална
  далекосъобщителна услуга”
  Чл. 97. (1) Комисията за регулиране на съобщенията възлага на един или повече оператори да предоставят универсалната услуга с цел осигуряването й на територията на цялата страна.
  (2) Задължението за предоставяне на универсална услуга се възлага и определя с индивидуалните лицензни на обществени оператори на фиксирани телефонни мрежи.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Комисията за регулиране на съобщенията възлага на един ши повече оператори да предоставят всички ши някои от услугите по чл. 96, ал. 2 с цел осигуряването на универсалната услуга на територията на цялата страна. ”
  2. В ал. 2 след думата “оператори ” се поставя запетая и думата “на ” се заменя с “осъществяващи далекосъобщения чрез ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 97, ал. 2 пред думите “обществени оператори” се добавя думата “някои”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 97, който става чл. 94 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 94. (1) Комисията за регулиране на съобщенията възлага на един или повече оператори да предоставят всички или някои от
  137

  услугите по чл. 93, ал. 2 с цел осигуряването на универсалната далекосъобщителна услуга на територията на цялата страна.
  (2) Задължението за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга се възлага и определя с индивидуалните лицензни на обществени оператори, осъществяващи далекосъобщения чрез фиксирани телефонни мрежи."
  Чл. 98. (1) Комисията за регулиране на съобщенията възлага предоставянето на универсалната услуга на обществените оператори след провеждането на конкурс. При провеждането на конкурса се спазват условията и редът, определени за провеждането на конкурс за издаване на индивидуална лицензия.
  (2) За спечелил конкурса по ал. 1 се определя операторът, който докаже финансови и технически възможности да предоставя универсална услуга по най-ефективен начин и на най-ниска цена, включително с минимална компенсация на разходите.
  (3) Всеки оператор със значително въздействие върху пазара, който осъществява далекосъобщения чрез фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани гласови услуги и чрез обществени телефонни апарати, може да бъде задължен да осигурява предоставяне на универсалната услуга.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 98 се изменя така:
  “Чл. 98. (1) Комисията за регулиране на съобщенията възлага задължение за предоставяне на универсална услуга на обществени оператори, определени за оператори със значително въздействие върху пазара, които осъществяват далекосъобщения чрез фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги.
  (2) Комисията провежда конкурс за възлагане предоставянето на универсална услуга на обществени оператори, които не са със значително въздействие върху пазара по тяхно искане. При провеждането на конкурса се спазват условията и редът, определени за провеждането на конкурс за издаване на индивидуална лицензия.
  (3) За спечелил конкурса по ал. 2 се определя операторът, който докаже финансови и технически възможности да предоставя универсална услуга по най-ефективен начин и на най-ниска цена, включително с минимална компенсация на разходите. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 98, който става чл. 95 да придобие следното съдържание:
  138

  “Чл. 95. (1) Комисията за регулиране на съобщенията възлага
  задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга на обществени оператори, определени за оператори със значително въздействие върху пазара, които осъществяват далекосъобщения чрез фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги.
  (2) Комисията провежда конкурс за възлагане предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга на обществени оператори, които не са със значително въздействие върху пазара по тяхно искане. При провеждането на конкурса се спазват условията и редът, определени за провеждането на конкурс за издаване на индивидуална лицензия.
  (3) За спечелил конкурса по ал. 2 се определя операторът, който докаже финансови и технически възможности да предоставя универсална далекосъобщителна услуга по най-ефективен начин и на най-ниска цена, включително с минимална компенсация на разходите.”
  Раздел III
  Предоставяне на универсалната услуга
  Комисията предлага заглавието на Раздел III да стане:
  "Раздел III
  Предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга"
  Чл. 99. (1) Операторите, които са задължени да предоставят универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 1, удовлетворят всяко заявление за свързване към фиксираната обществена телефонна мрежа във фиксирана точка и за достъп до фиксирани гласови услуги.
  (2) Свързването по чл. 96, ал. 2, т. 1 осигурява на потребителите предоставяне на гласова услуга, факсимилни съобщения и/или пренос на данни в гласовата честотна лента чрез модем със скорост не по-малка от 2400 бита в секунда.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 99, ал. 1 след думите "удовлетворяват всяко" се добавя "разумно". Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:


  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Операторите, които са задължени да предоставят универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 1, удолетворяват всяко обосновано заявление за свързване към обществена фиксирана телефонна мрежа в крайна точка и за достъп до фиксирани гласови телефонни услуги. ”
  2. В ал. 2 думите “гласова услуга” се заменят с “фиксирана гласова телефонна услуга ”,а думите “чрез модем ” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 99, ал. 1 пред думата “заявление” се добавя думата “основателно ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 99, който става чл. 96 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 96. (1) Операторите, които са задължени да предоставят универсална далекосъобщителна услуга по чл. 93, ал. 2, т. 1, удовлетворяват всяко обосновано заявление за свързване към обществена фиксирана телефонна мрежа в крайна точка и за достъп до фиксирани гласови телефонни услуги.
  (2) Свързването по чл. 93, ал. 2, т. 1 осигурява на крайните потребители предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга, факсимилни съобщения и/или пренос на данни в гласовата честотна лента със скорост не по-малка от 2400 бита в секунда."
  Чл. 100. (1) Справочна информация за телефонните номера на абонати на обществени мрежи се предоставя в съответствие с изискванията за защита на личните данни, предвидени в този закон.
  (2) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 3, изготвят и актуализират ежегодно указатели на хартиен и/или електронен носител, в които включват телефонните номера и други лични данни на абонатите.
  (3) Указателите по ал. 2 са общественодостъпни.
  (4) На потребителите се осигурява достъп до телефонна справочна услуга за всички вписани номера на абонатите на мрежи.
  (5) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 3, предоставят на инвалиди безплатно телефонни указатели. В зависимост от своите технически и финансови възможности операторите подготвят и предоставят безплатно на инвалиди подходящи алтернативни телефонни указатели.
  140

  (6) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 1, т. 1, предоставят на потребители с увредено зрение детайлизирани сметки в достъпна за тях форма.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 100 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 2, изготвят и публикуват най- малко веднъж на три години телефонен указател в печатна форма, както и поддържат актуален телефонен указател в електронна форма. Указателите съдържат телефонните номера и други лични данни на абонатите. ”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 3, осигуряват на крайните потребители достъп до телефонна справочна услуга за всички вписани в телефонния указател телефонни номера на абонатите на мрежи . ”
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 3, предоставят безплатно телефонни указатели на инвалиди или лица в неравностойно положение, които са абонати на обществени фиксирани телефонни мрежи. В зависимост от своите технически и финансови възможности операторите подготвят и предоставят на инвалиди подходящи алтернативни телефонни указатели. “
  4. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) В зависимост от своите технически и финансови възможности обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 1,т.1, осигуряват на абонати с увредено зрение детайлизирани сметки в достъпна за тях форма. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 100, ал. 6 думите “ал. 1 ” се заменят с “ал. 2”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 100, който става чл. 97 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 97. (1) Справочна информация за телефонните номера на абонати на обществени мрежи се предоставя в съответствие с изискванията за защита на личните данни, предвидени в този закон.
  141

  (2) Обществените оператори, предоставящи универсална далекосъобщителна услуга по чл. 93, ал. 2, т. 3, изготвят и публикуват най- малко веднъж на три години телефонен указател в печатна форма, както и поддържат актуален телефонен указател в електронна форма. Указателите съдържат телефонните номера и други лични данни на абонатите.
  (3) Указателите по ал. 2 са общодостъпни.
  (4) Обществените оператори, предоставящи универсална
  далекосъобщителна услуга по чл. 93, ал. 2, т. 3, осигуряват на крайните потребители достъп до телефонна справочна услуга за всички вписани в телефонния указател телефонни номера на абонатите на мрежи.
  (5) Обществените оператори, предоставящи универсална
  далекосъобщителна услуга по чл. 93, ал. 2, т. 3, предоставят безплатно телефонни указатели на инвалиди или лица в неравностойно положение, които са абонати на обществени фиксирани телефонни мрежи. В зависимост от своите технически и финансови възможности операторите подготвят и предоставят на инвалиди подходящи алтернативни телефонни указатели.
  (6) В зависимост от своите технически и финансови възможности обществените оператори, предоставящи универсална далекосъобщителна услуга по чл. 93, ал. 2, т. 1, осигуряват на абонати с увредено зрение при поискване детайлизирани сметки в достъпна за тях форма.”
  Чл. 101. (1) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 2, развиват равномерно и пропорционално на броя на населението на обслужваната територия мрежа от обществени телефонни апарати за осигуряване на достъп до гласова телефонна услуга.
  (2) Операторите по ал. 1 създават необходимите условия за осигуряване на потребителите инвалиди на подходящ достъп до гласовата телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати.
  (3) В индивидуалните лицензни на операторите по ал. 1 се определят конкретни изисквания за качеството и етапите на развитие на мрежата и услугите.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 101 се изменя така:
  “Чл. 101. (1) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга по чл. 96, ал. 2, т. 2, осигуряват равномерно и пропорционално на броя на населението на обслужваната територия обществени телефонни апарати за достъп до фиксирана гласова телефонна услуга.
  142

  (2) Операторите no cm. 1 осигуряват достъп до услугите за спешни повиквания чрез обществени телефонни апарати без използване на монети, жетони, карти или други платежни средства.
  (3) Операторите по ал. 1 създават необходимите условия за осигуряване на потребителите инвалиди на подходящ достъп до фиксирана гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 101, който става чл. 98 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 98. (1) Обществените оператори, предоставящи универсална далекосъобщителна услуга по чл. 93, ал. 2, т. 2, осигуряват равномерно и пропорционално на броя на населението на обслужваната територия обществени телефонни апарати за достъп до фиксирана гласова телефонна услуга.
  (2) Операторите по ал. 1 осигуряват достъп до услугите за спешни повиквания чрез обществени телефонни апарати без използване на монети, жетони, карти или други платежни средства.
  (3) Операторите по ал. 1 създават необходимите условия за осигуряване на крайните потребители инвалиди на подходящ достъп до фиксирана гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати.”
  Чл. 102. (1) Министерският съвет приема методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната услуга. С методиката се определя и цената на универсалната услуга.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията разработва методиката по ал. 1 след обществено обсъждане.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 102 се изменя така:
  “Чл. 102. (1) Комисията за регулиране на съобщенията изготвя методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната услуга и публикува съобщение в национален ежедневник и в страницата си в Интернет за изготвения проект, в което посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да го получат, и срок не по-малък от 14 дни, в който могат да представят писмени становища. (2) Министерският съвет приема с постановление методиката по ал. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  143

  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 102 се изменя така:
  “Чл. 102. (1) Комисията разработва методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната услуга, която се публикува най-малко в един национален ежедневник, Интернет страницата на Комисията и нейния информационен бюлетин. След обществено обсъждане се разработва окончателния вариант на методиката.
  (2) Министерският съвет приема методиката по ал. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Комисията предлага чл. 102, който става чл. 99 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 99. (1) Комисията за регулиране на съобщенията изготвя методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната далекосъобщителна услуга и публикува съобщение в национален ежедневник и на страницата си в Интернет за изготвения проект, в което посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да го получат, и срок не по-малък от 14 дни, в който могат да представят писмени становища.
  (2) Министерският съвет приема с постановление методиката по ал.
  1.”
  Чл. 103. Обществените оператори предоставят публично информация за начина на определяне на нетните загуби и цената на универсалната услуга.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  Чл. 103 се изменя така:
  "Чл. 103. Обществените оператори, предоставящи универсална услуга определят цената й, въз основа на методиката по чл. 102, ал. 1. Цената на универсалната услуга е публична.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 103 се изменя така:
  “Чл. 103. Обществените оператори, предоставящи универсална услуга, определят размера на цената й като достъпна въз основа на методиката по чл. 102, ал. 1. Цената на универсалната услуга е публична ”.
  144

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 103 да се премести в Раздел IV на Глава шеста със съответната преномерация и със следната редакция:
  “Чл. 106 Обществените оператори задължени да предоставят универсална услуга, предоставят публична информация за нейните загуби и цената на услугата. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП, като текста се съдържа в новата редакция на Раздел IV.
  Комисията предлага чл. 103, който става чл. 100 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 100. Обществените оператори, предоставящи универсална далекосъобщителна услуга, определят размера на цената й като достъпна въз основа на методиката по чл. 99, ал. 1. Цената на универсалната далекосъобщителна услуга е публична”.
  Чл. 104. Обществените оператори при наличие на техническа възможност (при тонално номеронабиране и детайлизирано таксуване) могат да предлагат на потребителите да наблюдават и своевременно да ограничават ползването на някои нежелани за тях услуги, за да контролират самостоятелно разходите за услугите.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 104 се изменя така:
  “Чл. 104. Обществените оператори, предоставящи универсална услуга при наличие на техническа възможност осигуряват на абонатите възможност да наблюдават и своевременно да ограничават ползването на някои нежелани за тях услуги, за да контролират самостоятелно разходите за услугите. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 104, който става чл. 101 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 101. Обществените оператори, предоставящи универсална далекосъобщителна услуга при наличие на техническа възможност осигуряват на абонатите възможност да наблюдават и своевременно
  145

  да ограничават ползването на някои нежелани за тях услуги, за да контролират самостоятелно разходите за услугите.”
  Чл. 105. Обществените оператори осигуряват универсалната услуга при следните изисквания:
  1. да я предоставят при поискване от потребителите за свързване към определена крайна точка на обществената фиксирана телефонна мрежа съобразно нейното техническо и технологично развитие;
  2. при предоставянето й да може да се използват жична или безжична технология;
  3. да я предоставят на достъпна цена;
  4. да я предоставят с добро качество, определено с конкретни изисквания в индивидуалните лицензни;
  5. да информират Комисията за регулиране на съобщенията през първото тримесечие на всяка календарна година за изпълнение на задължението от предходната година за предоставяне на универсалната услуга - покритие, качество, цени, разходи и приходи, свързани с предоставянето й.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 105 се изменя така:
  “Чл. 105. (1) Обществените оператори осигуряват универсална услуга съобразно техническото и технологичното развитие на обществена фиксирана телефонна мрежа, независимо от използваната технология и с качество в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 96, ал. 3.
  (2) Обществените оператори, предоставящи универсална услуга информират Комисията за регулиране на съобщенията през първото тримесечие на всяка календарна година за изпълнение на задължението от предходната година за предоставяне на универсална услуга - покритие, качество, цени, разходи и приходи, свързани с предоставянето й, обслужване на исканията, брой на отказите за предоставяне и причината за тези откази. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 105, който става чл. 102 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 102. (1) Обществените оператори осигуряват универсална далекосъобщителна услуга съобразно техническото и технологичното развитие на обществена фиксирана телефонна мрежа, независимо от използваната технология и с качество в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 93, ал. 3.
  146

  (2) Обществените оператори, предоставящи универсална далекосъобщителна услуга информират Комисията за регулиране на съобщенията през първото тримесечие на всяка календарна година за изпълнение на задължението от предходната година за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга - покритие, качество, цени, разходи и приходи, свързани с предоставянето й, обслужване на исканията, брой на отказите за предоставяне и причината за тези откази.”
  Чл. 106. Обществените оператори могат мотивирано да откажат предоставянето на универсалната услуга на потребителите в следните случаи;
  1. непреодолима сила;
  2. други причини, изрично уредени в общите условия за взаимоотношенията с потребителите.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 106 се изменя така:
  “Чл. 106. Обществените оператори могат мотивирано да откажат предоставянето на универсална услуга на крайни потребители поради причини, свързани със следните съществени изисквания:
  1. гарантиране сигурността на работата на мрежата при непреодолима сила;
  2. запазване целостта на мрежата;
  3. осигуряване на взаимодействие между услугите;
  4. защита на личните данни;
  5. ефективно използване на радиочестотния спектър. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 106, става чл. 105 и основният текст се изменя така:
  “Чл. 105 Обществените оператори задължени да предоставят универсална услуга, могат мотивирано да откажат на потребителите в следните случаи ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 106. който става чл. 103 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 103. Обществените оператори могат мотивирано да откажат предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга на крайни
  147

  потребители поради причини, свързани със следните съществени изисквания:
  1. гарантиране сигурността на работата на мрежата при непреодолима сила;
  2. запазване целостта на мрежата;
  3. осигуряване на взаимодействие между услугите;
  4. защита на личните данни;
  5. ефективно използване на радиочестотния спектър.”
  Раздел IV
  Компенсиране на нетните загуби за универсалната услуга
  Чл. 107. Обществените оператори, които имат задължение да предоставят универсална услуга, се компенсират за доказаните нетни загуби, изчислени по правилата и при условията по чл. 108.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 107 се изменя така:
  "Чл. 107. Обществените оператори, които са задължени да предоставят всички или някои от услугите по чл. 96, ал. 2, се
  компенсират за доказаните нетни загуби, изчислени по правилата и при условията по чл. 108, когато предоставянето на универсалната услуга представлява несправедлива тежест за тези оператори."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 107 се изменя така:
  "Чл. 107. Обществените оператори, които са задължени да предоставят всички или някои от услугите по чл. 96, ал. 2, се компенсират за доказаните нетни загуби, изчислени по правилата и при условията по чл. 108, когато предоставянето на универсалната услуга представлява несправедлива тежест за тези оператори."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Чл. 108. (1) Комисията за регулиране на съобщенията определя и публикува правила за определяне размера на нетните загуби на
  148

  операторите, които предоставят универсалната услуга и искат компенсация за предоставянето.
  (2) Правилата по ат. 1 се одобряват от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (3) Резултатите след определяне на разходите се одитират от независим одитор.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Член 108 се изменя така:
  "Чл. 108. (1) Наличието на несправедлива тежест за
  обществените оператори, на които е възложено предоставянето на универсалната услуга се преценява от Комисията за регулиране на съобщенията съгласно правила за определяне размера на нетните загуби на операторите. Правилата се определят и публикуват от Комисията за регулиране на съобщенията. Те определят и нивото на конкуренция на пазара на фиксираната телефонна услуга, до достигането на което не се допуска компенсиране на оператори със значителна пазарна сила на този пазар за нетните загуби от предоставяната от тях универсална услуга.
  (2) Правилата по ал.1 се разработват в съответствие с принципите за прозрачност, обективност и равнопоставеност, като преди приемането им Комисията провежда процедура за обществено обсъждане съобразно чл. 38а.
  (3) При преценката на обстоятелството по ал.1, Комисията отчита до каква степен предоставянето на универсалната услуга представлява несправедлива тежест за операторите, като взима предвид и преимуществата от предоставянето на универсалната услуга за тези оператори (включително водещи до увеличение стойността на нематериалните активи на оператора).
  (4) Обществените оператори, които имат задължение да предоставят универсална услуга и искат компенсация, разработват система за определяне на размера на нетните загуби, съгласно правилата по ал.1, която се одобрява от Комисията.
  (5) Резултатите след определяне на нетните загуби по ал.1 и след преценката на преимуществата по ал. 3 се одитират от независим одитор и се публикуват. "
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 108 се изменя така:
  149

  "Чл. 108. (1) Наличието на несправедлива тежест за обществените оператори, на които е възложено предоставянето на универсалната услуга се преценява от Комисията за регулиране на съобщенията съгласно правила за определяне размера на нетните загуби на операторите. Правилата се определят и публикуват от Комисията за регулиране на съобщенията. Те определят и нивото на конкуренция на пазара на фиксираната телефонна услуга, до достигането на което не се допуска компенсиране на оператори със значителна пазарна сила на този пазар за нетните загуби от предоставяната от тях универсална услуга.
  (2) Правилата по ал. 1 се разработват в съответствие с принципите за прозрачност, обективност и равнопоставеност, като преди приемането им Комисията провежда процедура за обществено обсъждане съобразно чл. 38а.
  (3) При преценката на обстоятелството по ал. 1, Комисията отчита до каква степен предоставянето на универсалната услуга представлява несправедлива тежест за операторите, като взима предвид и преимуществата от предоставянето на универсалната услуга за тези оператори (включително водещи до увеличение стойността на нематериалните активи на оператора).
  (4) Обществените оператори, които имат задължение да предоставят универсална услуга и искат компенсация, разработват система за определяне на размера на нетните загуби, съгласно правилата по ал.1, която се одобрява от Комисията.
  (5) Резултатите след определяне на нетните загуби по ал. I и след преценката на преимуществата по ал.3 се одитират от независим одитор и се публикуват."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 108, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 108 се изменя така:
  "Чл. 108. (1) Комисията за регулиране на съобщенията изготвя и приема с решение правила за определяне размера на нетните загуби на операторите, които предоставят универсална услуга и искат компенсация за предоставянето й.
  150

  (2) Правилата no ал. 1 се изготвят в съответствие с принципите за прозразрачност, обективност и равнопоставеност като преди приемането им комисията провежда процедура за обществено обсъждане по чл. 38а.
  (3) Обществените оператори, които имат задължение да предоставят универсална услуга и искат компенсация, разработват система за определяне на размера на нетните загуби, съгласно правилата по ал. 1, която се одобрява от комисията.
  (4) Резултатите след определяне на нетните загуби се одитират за сметка на оператора от независим одитор и се публикуват. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 108, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Резултатите за разходите за предоставяне на универсалната услуга се изчисляват от задължените оператори, в съответствие с правилата по ал. 1 и се одитират от независим одитор."
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Чл. 109. (1) Средствата за компенсиране на нетните загуби за универсалната услуга се набират във Фонда за гарантиране предоставянето на универсалната далекосъобщителна услуга, наричан по-нататък "фонда".
  (2) Фондът е юридическо лице със седалище София.
  (3) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда.
  (4) Фондът се освобождава от заплащане на държавни и местни данъци и такси само за операциите по компенсиране на нетните загуби за универсалната услуга. Средствата на фонда се съхраняват в Българската народна банка.
  (5) Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
  (6) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, които се определят, както следва:
  1. председателят - с решение на Комисията за регулиране на съобщенията;
  2. заместник-председателят - с решение на Комисията за защита на конкуренцията;
  3. двама представители на обществени оператори, които предлагат достъп до фиксирана обществена телефонна мрежа и фиксирани гласови услуги - от съответните оператори;
  4. един член - определен от министъра на финансите.
  151

  (7) Управителният съвет на фонда се отчита ежегодно е доклад до Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията.
  (8) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
  (9) Управителният съвет разработва и приема правилник за дейността си. В правилника се уреждат и въпросите за състава и възнагражденията на административния персонал на фонда и за възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонда.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 109 се изменя така:
  "Чл. 109. (I) Средствата за компенсиране на нетните загуби за универсалната услуга се набират във Фонда за гарантиране предоставянето на универсалната далекосъобщителна услуга, наричан по-нататък “фонда”.
  (2) Фондът е юридическо лице със седалище София.
  (3) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда.
  (4) Фондът се освобождава от заплащане на държавни и местни данъци и такси само за операциите по компенсиране на нетните загуби за универсалната услуга. Средствата на фонда се съхраняват в Българската народна банка.
  (5) Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
  (6) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, които се определят, както следва:
  1. председателят - с решение на Комисията за регулиране на съобщенията;
  2. заместник-председателят - с решение на Комисията за защита на конкуренцията;
  3. един член - определен от министъра на финансите;
  4. един член- определен от управителя на Българската Народна банка;
  5. един член - определен от министъра на труда и социалната политика.
  (7) Управителният съвет на фонда се отчита ежегодно с доклад до Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията за защита на конкуренцията, министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията.
  152

  (8) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
  (9) Управителният съвет разработва и приема правилник за дейността си. В правилника се уреждат и въпросите за състава и възнагражденията на административния персонал на фонда и за възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонда."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 109 се изменя така:
  "Чл. 109. (1) Средствата за компенсиране на нетните загуби за универсалната услуга се набират във Фонда за гарантиране предоставянето на универсалната далекосъобщителна услуга, наричан по-нататък "фонда".
  (2) Фондът е юридическо лице със седалище София.
  (3) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда.
  (4) Фондът се освобождава от заплащане на държавни и местни данъци и такси само за операциите по компенсиране на нетните загуби за универсалната услуга. Средствата на фонда се съхраняват в Българската народна банка.
  (5) Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
  (6) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, които се определят, както следва:
  1. председателят - с решение на Комисията за регулиране на съобщенията;
  2. заместник-председателят - с решение на Комисията за защита на конкурен цията;
  3. един член - определен от министъра на финансите;
  4. един член- определен от управителя на Българската Народна банка;
  5. един член - определен от министъра на труда и социалната политика.
  (7) Управителният съвет на фонда се отчита ежегодно с доклад до Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията.
  (8) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
  153

  (9) Управителният съвет разработва и приема правилник за дейността си. В правилника се уреждат и въпросите за състава и възнагражденията на административния персонал на фонда и за възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонда."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от и. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 109, ал. 9 се изменя така:
  “(9) Министерският съвет приема Правилник за дейността на фонда, изготвен от Управителния съвет на фонда, в който се уреждат и въпросите за състава и възнагражденията на административния персонал на фонда и за възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонда. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 109 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 навсякъде думата “универсалната” се заменя с “универсална”, а думата “Фонда” се заменя с “Фонд”.
  2. В ал. 4 думата “универсалната” се заменя с “универсална”.
  3. Алинеи 6, 7, 8 и 9 отпадат.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6, т. 3 се изменя така:
  “3. двама представители определени от министъра на транспорта и съобщенията. ”
  2. Ал. 9 се изменя така:
  “(9) Министърът на финансите издава правилник за дейността на фонда. В правилника се уреждат въпросите за възнагражденията на членовете на управителния съвет и състава и възнагражденията на административния персонал на фонда. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Създава се нов чл. 109а със следното съдържание:
  154

  "Чл. 109а (I) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Решенията са публично достъпни.
  (2) Управителният съвет разработва и приема правилник за дейността на фонда.
  (3) Административното обслужване на фонда се осигурява от
  администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията."
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от и. п. Петър Мутафчиев
  Създава се нов чл. 109а със следното съдържание:
  "Чл. 109а (1) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Решенията са публично достъпни.
  (2) Управителният съвет разработва и приема правилник за дейността на фонда.
  (3) Административното обслужване на фонда се осигурява от
  администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов чл. 109а:
  “Чл. 109а (1) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от петима членове, включително председател и заместник- председател, които се определят, както следва:
  1. председателят - с решение на Комисията за регулиране на съобщенията;
  2. заместник-председателят - с решение на Комисията за защита на конкуренцията;
  3. един член - определен от управителя на Българската народна банка;
  4. един член ~ определен от министъра на труда и социалната
  политика;
  5. един член - определен от министъра на финансите.
  (2) Управителният съвет на фонда се отчита ежегодно с доклад до Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията за защита на конкуренцията, министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията. ”
  155

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов чл. 109б:
  “Чл. 109б (1) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Решенията са публично достъпни.
  (2) Управителният съвет разработва и приема правилник за дейността на фонда.
  (2) Административното обслужване на фонда се осигурява от администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Чл. 110. (1) Средствата от фонда се разходват за компенсиране на нетните загуби на обществените оператори, които са задължени да предоставят всички или някои от услугите по чл. 96, ал. 2.
  (2) Общият размер на компенсациите не може да надхвърля средствата, постъпили по реда на този закон във фонда. В случай че общият размер на дължимите на всички оператори компенсации, определен по чл. 111, ал. 5, надвишава размера на средствата във фонда, отделните оператори се компенсират пропорционално.
  (3) Предоставянето на услуги за спешни повиквания не се компенсира.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 110 се изменя така:
  "Чл. 110. (1) Средствата от фонда се разходват само за компенсиране на нетните загуби на обществените оператори по чл. 107.
  (2) Предоставянето на услуги за спешни повиквания не се компенсира."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 110 се изменя така:
  "Чл. 110. (1) Средствата от фонда се разходват само за компенсиране на нетните загуби на обществените оператори по чл. 107.
  (2) Предоставянето на услуги за спешни повиквания не се компенсира."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  156

  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 110, ал. 1 текстът след думата “оператори” се заменя със “за услугите, за които са били задължени
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 110 се изменя така:
  “Чл. 110. (1) Средствата от фонда се разходват само за компенсиране на нетните загуби.
  (2) Предоставянето на услуги за спешни повиквания не се компенсира. ” Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 110, ал. 1 думите “всички или някои от услугите по чл. 96, ал. 2” се заменят с “универсалната услуга, съгласно чл. 96, ал. 2".
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 110 се създава нова ал. 3:
  "(3) Обществените оператори, които имат задължение да предоставят универсална услуга, не се компенсират за доказаните нетни загуби в случай, че откажат да извършват вноски във фонда. Заявлението за отказ от компенсация се депозира във фонда не по-късно от 30 юни на определена година и се отнася за следващата година."
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Създава се нов чл. 110а:
  "Чл. 110а. (1) След определяне на обществен оператор, на когото е възложено задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга по реда на чл. 98, до 30 ноември на текущата година. Комисията за регулиране на съобщенията определя с решение прогнозния размер на вноските във фонда за гарантиране предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга за следващата година и го публикува в “Държавен вестник ”.
  (2) Вноските по ал. 1 се определят като процент от прогнозните брутни приходи без ДДС от предоставянето на гласова телефонна услуга, като
  157

  от тези приходи се приспаднат прогнозните разходи на оператора, предоставящ гласова услуга за изходящия трафик при взаимно свързване. Процентът не може да надвишава 2.3 на 100 и е съобразен с размера на изплатената компенсация за предходната година и прогнозата за размера на компенсацията за следващата година.
  (3) Въз основа на решението по чл. 111 а, ал. 1, до 30 юли на годината, следваща годината, за която се дължи компенсация на обществения оператор, на когото е възложено задължение за предоставяне на гласова услуга. Комисията за регулиране на съобщенията определя с решение окончателния размер на вноските във фонда в границите съгласно предходната алинея, и го публикува в “Държавен вестник ”.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията уведомява обществените оператори, които предоставят гласова услуга за определения прогнозен и окончателен размер на дължимите от тях вноски в 7-дневен срок от взимане на решението по ал. 1 и 3.
  (5) Обществените оператори, които предоставят гласова услуга заплащат окончателния размер на дължимите от тях вноски до 15 септември на годината, следваща годината, за която се дължи компенсация."
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Създава се нов чл. 110а:
  "Чл. 110а. (1) След определяне на обществен оператор, на когото е възложено задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга по реда на чл. 98, до 30 ноември на текущата година. Комисията за регулиране на съобщенията определя с решение прогнозния размер на вноските във фонда за гарантиране предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга за следващата година и го публикува в “Държавен вестник ”.
  (2) Вноските по ал. 1 се определят като процент от прогнозните брутни приходи без ДДС от предоставянето на гласова телефонна услуга, като от тези приходи се приспаднат прогнозните разходи на оператора, предоставящ гласова услуга за изходящия трафик при взаимно свързване. Процентът не може да надвишава 2.3 на 100 и е съобразен с размера на изплатената компенсация за предходната година и прогнозата за размера на компенсацията за следващата година.
  (3) Въз основа на решението по чл. 111а, ал. 1, до 30 юли на годината, следваща годината, за която се дължи компенсация на обществения
  15В

  оператор, на когото е възложено задължение за предоставяне на гласова услуга, Комисията за регулиране на съобщенията определя с решение окончателния размер на вноските във фонда в границите съгласно предходната алинея, и го публикува в “Държавен вестник”.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията уведомява обществените оператори, които предоставят гласова услуга за определения прогнозен и окончателен размер на дължимите от тях вноски в 7-дневен срок от взимане на решението по ал. 1 и 3.
  (5) Обществените оператори, които предоставят гласова услуга заплащат окончателния размер на дължимите от тях вноски до 15 септември на годината, следваща годината, за която се дължи компенсация."
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов чл. 110а:
  “Чл. 110а.(1) Размерът на вноските във фонда за следващата година се определя ежегодно до 30 ноември от Комисията за регулиране на съобщенията като процент от годишните брутни приходи без ДДС от предоставянето на гласова телефонна услуга без разходите от изходящ трафик при взаимно свързване. Процентът не може да надвишава 2.3 на сто и е съобразен с размера на изплатената компенсация за предходната година и прогнозата за размера на компенсацията за следващата година.
  (2) Обществените оператори, които предоставят гласова телефонна услуга заплащат съответните вноски във фонда на тримесечни вноски до 15-0 число на месеца, следващ тримесечието. Вноската за четвъртото тримесечие е изравнителна и се заплаща до 15 дни след срока, определен със Закона за счетоводството за изготвяне на годишния финансов отчет. Внесените през годината вноски се изравняват на базата на предоставено от лицензирания оператор копие от заверения му от независимия финансов одит годишен финансов отчет, заедно с приложенията към него. Вноските на операторите се отчитат като присъщи разходи за дейността им.
  (3) Неспазването на срока за изплащане на изравнителната вноска представлява съществено нарушение на лицензионните условия. ”
  Предложението се оттегли.
  159

  Чл. 111. (1) Заявленията за компенсиране на нетните загуби за универсалната услуга за предходната календарна година, включително доказателства за направените нетни загуби, се представят от обществените оператори пред управителния съвет на фонда в 7-дневен срок от приключването на одита по чл. 108, ал. 3, но не по-късно от 30 юни на текущата година.
  (2) В едномесечен срок от представяне на заявлението и доказателствата по ал. 1 управителният съвет се произнася с решение относно размера на поисканата компенсация.
  (3) В 7-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 управителният съвет може да поиска допълнително информация и/или доказателства от заявителите.
  (4) В 7-дневен срок от искането по ал. 3 заявителят представя изисканите допълнително информация и/или доказателства.
  (5) В срок до 31 юли на текущата година управителният съвет се произнася с решение относно общия размер на дължимата компенсация на всички оператори, подали заявление по ал. 1.
  (6) Решенията по ал. 2 и 5 подлежат на незабавно изпълнение и могат да се обжалват пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 111 се изменя така:
  "Чл. 111. (1) Заявления за компенсиране на нетни загуби за универсална услуга за предходната календарна година, включително доказателства за направените нетни загуби, се представят от обществените оператори пред управителния съвет на фонда в 7-дневен срок от приключването на одита по чл. 108, ал. 4, но не по-късно от 30 юни на текущата година.
  (2) Управителният съвет изпраща в 2-дневен срок заявлението за становище от Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията е едномесечен срок се произнася с решение по заявлението. Решението не подлежи на обжалване.
  (3) В срока по ал. 2, Комисията може да поиска допълнително информация и/или доказателства от заявителите. В 7-дневен срок от получаване на искането заявителят представя изисканите допълнително информация и/или доказателства.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 111 се изменя така:
  160

  "Чл. 111. (1) Заявления за компенсиране на нетни загуби за универсална услуга за предходната календарна година, включително доказателства за направените нетни загуби, се представят от обществените оператори пред управителния съвет на фонда в 7-дневен срок от приключването на одита по чл. 108, ал. 4, но не по-късно от 30 юни на текущата година.
  (2) Управителният съвет изпраща в 3-дневен срок заявлението за становище от Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията в едномесечен срок се произнася с решение по заявлението. Решението не подлежи на обжалване.
  (3) В срока по ал. 2, Комисията може да поиска допълнително информация и/или доказателства от заявителите. В 7-дневен срок от получаване на искането заявителят представя изисканите допълнително информация и/или доказателства."
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 111, ал. 4 думите “7-дневен ” да се заменят с “14-дневен ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “заявленията” и “нетните” се заменят съответно със “заявления” и “нетни” , а думите ” ал.3” се заменят с” ал. 4”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Управителният съвет изпраща в 3 - дневен срок заявлението за становище от Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията в едномесечен срок се произнася с решение по заявлението. Решението не подлежи на обжалване. ”
  3. Алинея 3 се измена така:
  “(3) В срока по ал. 2 комисията може да поиска допълнително информация и/или доказателства от заявителите. В 7-дневен срок от получаване на искането заявителят представя изисканите допълнително информация и/или доказателства. ”
  4. Алинеи 4, 5 и 6 отпадат.
  Предложението се оттегли.
  161

  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Създава се нов чл. 111а:
  "Чл. 111 а. (1) В 7-дневен срок от получаване на решението по чл. 111, ал. 2, което е задължително за управителният съвет, той се произнася с решение относно размера на компенсацията, дължима на заявителя. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.
  (2) След вземане на решения по ал. 1 относно всички заявители, управителният съвет определя с решение общия размер на дължимата компенсация.
  (3) След вземане на решението по ал. 2, в срок до 30 септември фондът изплаща дължимите компенсации на заявителите.
  (4) В случай че общият размер на дължимата компенсация за всички заявители превиши размера на средствата във фонда, предназначени за компенсиране за предходната година, компенсациите се изплащат пропорционално на съотношението между общия размер на дължимата компенсация за всички заявители и общия размер на средствата във фонда предназначени за компенсиране за предходната година. Неизплатената част от компенсацията се дължи през следващата година.
  (5) В случай, че размерът на внесените средства във фонда за предходната година превиши общия размер на дължимата компенсация за всички заявители, остатъкът се връща в едномесечен срок пропорционално на направените вноски. ”
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1, 2 и 4, а за ал. 3 и 5 се оттегли.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Създава се нов чл. 111а:
  "Чл. 111а. (1) В 7-дневен срок от получаване на решението по чл. 111, ал. 2, което е задължително за управителният съвет, той се произнася с решение относно размера на компенсацията, дължима на заявителя. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.
  (2) След вземане на решения по ал. 1 относно всички заявители, управителният съвет определя с решение общия размер на дължимата компенсация.
  (3) След вземане на решението по ал. 2, в срок до 30 септември фондът изплаща дължимите компенсации на заявителите.
  162

  (4) В случай че общият размер на дължимата компенсация за всички заявители превиши размера на средствата във фонда, предназначени за компенсиране за предходната година, компенсациите се изплащат пропорционално на съотношението между общия размер на дължимата компенсация за всички заявители и общия размер на средствата във фонда предназначени за компенсиране за предходната година. Неизплатената част от компенсацията се дължи през следващата година.
  (5) В случай, че размерът на внесените средства във фонда за предходната година превиши общия размер на дължимата компенсация за всички заявители, остатъкът се връща в едномесечен срок пропорционално на направените вноски. ”
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1, 2 и 4, а за ал. 3 и 5 се оттегли.
  Предложение от и. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов член 111а:
  “111а (1) В 7- дневен срок от получаване на решението по. чл. 111, ал 2, което е задължително за управителния съвет, той се произнася с решение относно размера на компенсацията, дължима на заявителя. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.
  (2) След вземане на решения по ал. 1 относно всички заявители, управителният съвет определя с решение общия размер на дължимата компенсация.
  (3) След вземане на решението по ал. 2, в срок до 30 септември фондът изплаща дължимите компенсации на заявителите.
  (4) В случай че общият размер на дължимата компенсация за всички заявители превиши размера на средствата във фонда, предназначени за компенсиране за предходната година, компенсациите се изплащат пропорционално на съотношението между общия размер на дължимата компенсация за всички заявители и общия размер на средствата във фонда предназначени за компенсиране за предходната година. Неизплатената част от компенсацията се дължи през следващата година.
  (5) В случай, че размерът на внесените средства във фонда за предходната година превиши общия размер на дължимата компенсация за всички заявители, остатъкът остава във фонда, като се ползва за компенсиране през следващата година. ”
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1, 2 и 4, а за ал. 3 и 5 се оттегли.
  163

  Чл. 112. (1) Средствата във фонда се набират от всички обществени оператори, които предлагат достъп до фиксираната обществена телефонна мрежа, фиксирани гласови услуги и достъп до гласова услуга чрез обществени телефонни апарати и имат дял над 5 на сто от общия оборот на тези пазари за предходната година.
  (2) Операторите, които имат задължение за предоставяне на универсална услуга, не заплащат вноски във фонда съобразно териториалния обхват на задълженията по предоставяне на универсалната услуга.
  (3) Операторите по ал. 1 се определят от Комисията за регулиране на съобщенията до 30 юни всяка календарна година въз основа на проучване на пазарите за предходната година по разработена и приета от комисията методика.
  (4) Размерът на вноските на операторите по ал. 1 не може да бъде по-голям от 4,5 на сто от годишните им брутни приходи от лицензираната дейност без данък върху добавената стойност.
  (5) Вноските на операторите се определят пропорционално на техните дялове в оборота на пазарите по ал. 1 и се отчитат като присъщи разходи за дейностите на тези оператори.
  (6) Вноските на отделните оператори се определят по размер в решението по чл. 111, ал. 5 и се превеждат във фонда до 31 август на текущата година.
  (7) Неспазването на срока по ал. 5 представлява съществено нарушение на лицензионните условия.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 112 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 112 се изменя така:
  "Чл. 112. (1) Средствата във фонда се набират от всички обществени оператори, които предлагат достъп до фиксираната обществена телефонна мрежа, фиксирани гласови услуги и достъп до гласова услуга чрез обществени телефонни апарати и имат дял над 5 на сто от общия оборот на тези пазари за предходната година.
  (2) Операторите по ал. 1 се определят от Комисията за регулиране на съобщенията до 30 юни всяка календарна година въз основа на проучване на пазарите за предходната година по разработена и приета от комисията методика.
  (3) Размерът на вноските на операторите по ал. 1 не може да бъде по- голям от 4,5 на сто от годишните им брутни приходи от лицензираната
  164

  дейност без данък върху добавената стойност. За тази цел не се вземат предвид брутните приходи от предоставянето на универсална услуга.
  (4) Вноските на операторите се определят пропорционално на техните дялове в оборота на пазарите по ал. 1 и се отчитат като присъщи разходи за дейностите на тези оператори.
  (5) Вноските на отделните оператори се определят по размер в решението по чл. 111, ал. 5 и се превеждат във фонда до 31 август на текущата година.
  (6) Неспазването на срока по ал. 5 представлява съществено нарушение на лицензионните условия."
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 112 се изменя така:
  "Чл. 112. (1) Средствата във фонда се набират от всички обществени оператори, които предлагат достъп до фиксираната обществена телефонна мрежа, фиксирани гласови услуги и достъп до гласова услуга чрез обществени телефонни апарати и имат дял над 5 на сто от общия оборот на тези пазари за предходната година.
  (2) Операторите по ал. 1 се определят от Комисията за регулиране на съобщенията до 20 юни всяка календарна година въз основа на проучване на пазарите за предходната година по разработена и приета от комисията методика.
  (3) Размерът на вноските на операторите по ал. 1 не може да бъде по- голям от 4,5 на сто от годишните им брутни приходи от лицензираната дейност без данък върху добавената стойност. За тази цел не се вземат предвид брутните приходи от предоставянето на универсална услуга.
  (4) Вноските на операторите се определят пропорционално на техните дялове в оборота на пазарите по ал. 1 и се отчитат като присъщи разходи за дейностите па тези оператори.
  (5) Вноските на отделните оператори се определят по размер в решението по чл. 111, ал. 5 и се превеждат във фонда до 31 август на текущата година.
  (6) Неспазването на срока по ал. 5 представлява съществено нарушение па лицензионните условия."
  Предложението се оттегли.
  165

  Чл. 113. (1) Компенсациите за предходната календарна година се изплащат не по-късно от 30 септември на текущата година.
  (2) Информацията, свързана с начина на определяне и размера на предоставената на съответния обществен оператор компенсация, се обнародва в “Държавен вестник”.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 113 се изменя така:
  "Чл. 113. (1) Компенсациите за предходната календарна година се изплащат не по-късно от 30 септември на текущата година.
  (2) Информацията, свързана с начина на определяне и размера на
  предоставената на съответния обществен оператор компенсация, се
  обнародва в “Държавен вестник ”."
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  " Чл. 113 се изменя така:
  Чл. 113. (1) Компенсациите за предходната календарна година се изплащат не по-късно от 30 септември на текущата година.
  (2) Информацията, свързана с начина на определяне и размера на
  предоставената на съответния обществен оператор компенсация, се
  обнародва в “Държавен вестник ”. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 113, ал. 2 думите “обнародва в “Държавен вестник” се заменят със “се публикува в служебен бюлетин ”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 113 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  166

  Комисията предлага Раздел IV ’’Компенсиране за нетни загуби от предоставяне на универсална услуга” да придобие следното съдържание:
  ’’Раздел IV
  Компенсиране на нетни загуби от предоставяне на универсална
  далекосъобщителна услуга”
  Чл. 104. (1) Обществените оператори, които имат задължение да предоставят универсална далекосъобщителна услуга, могат да искат компенсиране за доказаните нетни загуби, когато предоставянето на универсалната далекосъобщителна услуга представлява несправедлива тежест за тях.
  (2) Наличие на несправедлива тежест се определя въз основа на нетните загуби и нематериалните преимущества от предоставянето на универсалната далекосъобщителна услуга, при условие, че:
  1. делът на оператора, задължен да предоставя универсална далекосъобщителна услуга, е под 80 на сто от пазара на фиксираната гласова телефонна услуга; и
  2. броят на неговите абонати, ползващи ценови пакети за икономично ползване, надхвърля 17 на сто от общия брой на абонатите му.
  Чл. 105. (1) Комисията за регулиране на съобщенията изготвя и приема с решение правила за изчисляване на нетните загуби на обществените оператори от предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга.
  (2) Обществените оператори, които имат задължение да предоставят универсална далекосъобщителна услуга и искат да бъдат компенсирани, разработват система за определяне на размера на нетните загуби, съгласно правилата по ал. 1, която се одобрява от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (3) Нетните загуби от предоставяне на универсалната далекосъобщителна услуга се одитират от определен от комисията независим одитор, за нейна сметка и се публикуват.
  Чл. 106. (1) Средствата за компенсиране на нетните загуби за универсална далекосъобщителна услуга се набират във Фонд за гарантиране предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга, наричан по-нататък ’’фонда”.
  (2) Фондът е юридическо лице със седалище София.
  167

  (3) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда.
  (4) Фондът се освобождава от заплащане на държавни и местни данъци и такси само за операциите по компенсиране на нетните загуби за универсална далекосъобщителна услуга. Средствата на фонда се съхраняват в Българската народна банка.
  (5) Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
  Чл. 107. (1) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от петима членове, включително председател и заместник- председател, които се определят, както следва;
  1. председателят - с решение на Комисията за регулиране на съобщенията;
  2. заместник-председателят - с решение на Комисията за защита на конкуренцията;
  3. един член - от управителя на Българската народна банка;
  4. един член - от министъра на труда и социалната политика;
  5. един член - от министъра на финансите.
  (2) Управителният съвет на фонда се отчита ежегодно с доклад до министъра на транспорта и съобщенията, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, управителя на БНБ, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията.
  Чл. 108. (1) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Решенията са публично достъпни.
  (2) Управителният съвет разработва и приема правилник за дейността на фонда.
  (3) Административното обслужване на фонда се осигурява от администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Чл. 109. (1) Средствата от фонда се разходват само за компенсиране на нетни загуби от предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга по реда на този раздел.
  (2) Предоставянето на услуги за спешни повиквания не се компенсира.
  Чл. 110. (1) Операторите, които предоставят гласова телефонна услуга, заплащат вноски във фонда при условията и по реда на този раздел.
  (2) Размерът на вноските по ал. 1 за съответна година не може да превишава 0,8 на сто от брутните приходи без ДДС на всеки обществен оператор от предоставянето на гласова телефонна услуга, след
  168

  приспадане на разходите за изходящ трафик при взаимно свързване на мрежи и разходите за специфичен достъп.
  (3) Операторите по ал. 1 заплащат вноските в едногодишен срок от
  влизане в сила на решението по чл. 112, ал. 2. Неспазването на срока за заплащане на вноските представлява съществено нарушение на лицензионните условия.
  (4) Вноските на операторите се отчитат като присъщи разходи за дейността им.
  Чл. 111. (1) Заявления за компенсиране на нетни загуби от предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга за предходната календарна година, придружени от необходимите доказателства, се подават от обществените оператори до управителния съвет на фонда в срок до 30 юни на текущата година.
  (2) Управителният съвет изпраща в 3 - дневен срок заявленията, придружени от необходимите доказателства, за становище от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (3) Комисията, след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, в срок до 45 дни след получаване на заявленията по ал. 2 дава становище относно:
  1. наличието на несправедлива тежест, включително значението на нематериалните преимущества за съответния оператор от предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга.
  2. размера на исканата от съответния заявител компенсация.
  (4) В срока по ал. 3 комисията може да поиска от заявителите да представят в 7-дневен срок допълнително информация и/или доказателства.
  Чл. 112. (1) В 7-дневен срок от получаване на становището по чл. 111, ал. 3, управителният съвет се произнася с решение относно общия размер на компенсацията, дължима на всички заявители за предходната година, както и относно конкретната сума за изплащане на всеки от тях.
  (2) След вземане на решение по ал. 1, управителният съвет определя с решение и размера на вноската във фонда на всеки оператор по чл. 110.
  (3) В срок до 13 месеца от влизане в сила на решението по ал. 2, фондът изплаща дължимите компенсации на заявителите. Със сумата на компенсациите се намалява финансовият резултат на операторите, предоставящи универсална далекосъобщителна услуга, за данъчни цели.
  169

  (4) В случай че общият размер на дължимата компенсация за всички заявители превиши размера на средствата във фонда, предназначени за компенсиране за нетни загуби за предходната година, компенсациите се изплащат пропорционално на съотношението между общия размер на дължимата компенсация за всички заявители и общия размер на средствата във фонда за съответната година. Неизплатената част от компенсацията се дължи през следващата година. "
  Глава седма
  ДОСТЪП, ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ И ЛИНИИ ПОД НАЕМ
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Наименованието на Глава седма се изменя така:
  “Глава седма. ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ, ДОСТЪП И ЛИНИИ ПОД НАЕМ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага заглавието на Глава седма да стане:
  Глава седма
  "ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ, ДОСТЪП И ЛИНИИ ПОД НАЕМ”
  Раздел I
  Общи разпоредби
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Заглавието на Раздел I се изменя така:
  “Раздел I
  “Взаимно свързване ” ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага заглавието на
  вносителя да отпадне и Раздел I да придобие заглавието:
  ’’Раздел I
  Взаимно свързване”
  170

  Чл. 114. (1) Обществените оператори изграждат мрежите си така, че да могат да осигуряват достъп и възможност за взаимно свързване между мрежите си.
  (2) Операторите могат да поискат сключване на договор за достъп или взаимно свързване между мрежите си.
  (3) Достъпът до мрежите или взаимното свързване между тях се осъществява въз основа на договор.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 114, cm. 2 и 3 да се обединят в една със следното съдържание:
  “(2) Достъпът до мрежите или взаимното свързване между тях се осъществява въз основа на договор, като всеки оператор може да поиска сключването на такъв. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да се премести на систематичното му място в чл. 113.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 114 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 114 на вносителя да отпадне.
  Чл. 115. Операторите, които имат достъп, и тези, които взаимно са свързали своите мрежи, са длъжни да опазват тайната на съобщенията в далекосъобщенията.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 115 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 115 на вносителя да отпадне.
  Раздел II
  Взаимно свързване
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Думите “Раздел 11 “Взаимно свързване”” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението и предлага Раздел II и заглавието му да отпаднат.
  171

  Чл. 116. (1) Обществени оператори от една и съща категория, предоставящи чрез мрежите си възможност за комутируем и некомутируем пренос, имат право и задължение за взаимно свързване между мрежите си. (2) Оператори по ал. 1 се разделят на следните категории;
  1. оператори, предоставящи далекосъобщителни услуги чрез фиксираните и/или мобилните си комутируеми мрежи, които управляват съоръженията за достъп до една или повече крайни точки на мрежата, определени с един или няколко номера от националния номерационен план;
  2. оператори, предоставящи услугата “линии под наем” до мястото на разполагане на крайното далекосъобщително устройство на потребителя.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 116 се изменя така:
  “Чл. 116. (1) Обществените оператори, предоставящи чрез мрежите си възможност за комутируем и некомутируем пренос, имат право и задължение да осъществят взаимно свързване между мрежите си.
  (2) Операторите осъществяват взаимно свързване между мрежите си въз основа на писмен договор. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 114, ал. 2 и 2 да се обединят в една със следното съдържание:
  “(2) Достъпът до мрежите или взаимното свързване между тях се осъществява въз основа на договор, като всеки оператор може да поиска сключването на такъв. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 116, който става чл. 113 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 113. (1) Обществените оператори, предоставящи чрез мрежите си възможност за пренос, имат право и задължение да осъществят взаимно свързване между мрежите си.
  (2) Операторите осъществяват взаимно свързване между мрежите си въз основа на писмен договор."
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се чл. 116 а:
  172  “Чл. 116 a (1) Операторите no чл. 116, ал. 1 са :
  1. оператори, предоставящи далекосъобщителни услуги чрез фиксираните и/или мобилните си обществени далекосъобщителни мрежи, които управляват съоръженията за достъп до една или повече крайни точки на мрежата, използващи номера от националния номерационен план;
  2. оператори, предоставящи услугата “линии под наем” до мястото на разполагане на крайното далекосъобщително устройство на потребителя, с изключение на оператори, които пренаемат “линии под наем ”;
  3. оператори, осъществяващи далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи, в лицензиите на които е предвидено осъществяване на взаимно свързване.
  (2) Операторите по ал. 1, т. 3 се определят с решение на Комисията за регулиране на съобщенията при спазване на принципите за прозрачност, обективност и равнопоставеност. Решението се публикува в страницата на комисията в Интернет.
  (3) Условията и редът за осъществяване на взаимно свързване от операторите по чл. 116, ал. 1 се определят в наредба на министъра на транспорта и съобщенията. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов чл. 114 със следното съдържание:
  "Чл. 114. (1) Операторите по чл. 113, ал. 1 са ;
  1. оператори, предоставящи далекосъобщителни услуги чрез фиксираните и/или мобилните си обществени далекосъобщителни мрежи, които управляват съоръженията за достъп до една или повече крайни точки на мрежата, използващи номера от националния номерационен план;
  2. оператори, предоставящи услугата ^‘линии под наем” до мястото на разполагане на крайното далекосъобщително устройство на потребителя, с изключение на оператори, които пренаемат линии под наем”;
  3. оператори, осъществяващи далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи, в лицензиите на които е предвидено осъществяване на взаимно свързване.
  (2) Операторите по ал. 1, т. 3 се определят с решение на Комисията за регулиране на съобщенията при спазване на принципите за прозрачност, обективност и равнопоставеност. Решението се публикува на страницата на комисията в Интернет.
  (3) Условията и редът за осъществяване на взаимно свързване от операторите по чл. 113, ал. 1 се определят в наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
  173

  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се чл. 116б:
  “Чл. 116б. (1) Операторите по чл. 116, ал. 1 предоставят взаимно свързване при спазване на следните съществени изисквания:
  1. гарантиране сигурността на работата на мрежата при непреодолима сила;
  2. запазване целостта на мрежата;
  3. осигуряване на взаимодействие между услугите;
  4. защита на личните данни.
  (2) Операторите по чл. 116, ал. 1 могат да откажат взаимно свързване, поради причини, свързани с неспазване на съществените изисквания по ал. 1.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов чл. 115 със следното съдържание:
  "Чл. 115. (1) Операторите по чл. 113, ал. 1 предоставят взаимно свързване при спазване на следните съществени изисквания:
  1. гарантиране сигурността на работата на мрежата при непреодолима сила;
  2. запазване целостта на мрежата;
  3. осигуряване на взаимодействие между услугите;
  4. защита на личните данни.
  (2) Операторите по чл. 113, ал. 1 могат да откажат взаимно свързване, поради причини, свързани с неспазване на съществените изисквания по ал. 1."
  Чл. 117. (1) Оператор по чл. 116 може да откаже взаимно свързване към мрежата си, когато предложи други сходни в сравнение с исканото взаимно свързване технически и търговски условия, тъй като исканото взаимно свързване е технически невъзможно и икономически необосновано.
  (2) Отказът за взаимно свързване по ал. 1 се мотивира.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 117 се изменя така:
  “Чл. 117. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може да вземе решение за временно ограничаване на задължението за взаимно свързване на оператор по чл. 116, ал. 1, когато не са налице необходимите ресурси за предоставяне на исканото взаимно свързване и от оператора са предложени други сходни в сравнение с исканото взаимно свързване технически и търговски условия.
  174

  (2) Решението no cm. 1 се публикува е страницата на комисията в Интернет.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 117 се изменя така:
  “Чл. 117 (1) Оператор по чл. 116 е задължен да води преговори за взаимно свързване към мрежата си, когато исканото взаимно свързване е технически невъзможно и условията за това са ограничени. В хода на преговорите оператора е длъжен да предложи технически и търговки условия, сходни с исканото взаимно свързване.
  (2) Комисията дава съгласие при мотивиран отказ по смисъла и реда на ал. 1. ”
  Комисията подкрепя новата редакция на ал. 1 по ПРИНЦИП и не подкрепя предложението за ал. 2.
  Комисията предлага чл. 117, който става чл. 116 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 116. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може да вземе решение за временно ограничаване на задължението за взаимно свързване на оператор по чл. 113, ал. 1, когато не са налице необходимите ресурси за предоставяне на исканото взаимно свързване и от оператора са предложени други сходни в сравнение с исканото взаимно свързване технически и търговски условия.
  (2) Решението по ал. 1 се публикува на страницата на комисията в Интернет."
  Чл. 118. Обществените оператори, които предоставят гласова услуга чрез фиксираните или мобилните си мрежи, са длъжни да ги изграждат така, че услугите, които се предоставят чрез тях, да могат да се ползват от потребителите на други мрежи, свързани към техните.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 118 се изменя така:
  “Чл. 118. Обществените оператори, които предоставят гласова телефонна услуга чрез фиксираните или мобилните си мрежи, са длъжни да предоставят тази услуга така, че да може да се ползва от крайните потребители на други мрежи, свързани към техните. ”
  175

  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 118, който става чл. 117 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 117. Обществените оператори, които предоставят гласова телефонна услуга чрез фиксираните или мобилните си мрежи, са длъжни да предоставят тази услуга така, че да може да се ползва от крайните потребители на други мрежи, свързани към техните."
  Чл. 119. (1) Обществените оператори на фиксирани или мобилни мрежи, предоставящи гласови услуги, както и услугата “линии под наем” или “международни линии под наем”, и определени от Комисията за регулиране на съобщенията като оператори със значително въздействие върху съответния пазар, не могат да отказват искане за взаимно свързване на обществени оператори по чл. 116, ал. 2.
  (2) Операторите със значително въздействие върху пазара предоставят взаимно свързване по ал. 1 при спазване на следните съществени изисквания:
  1. гарантиране сигурността на работата на мрежата при непреодолима сила;
  2. запазване целостта на мрежата;
  3. осигуряване на взаимодействие между услугите;
  4. защита на личните данни.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 119 да се измени така:
  "Чл. 119. Операторите по чл. 116 предоставят взаимно свързване при спазване на следните съществени изисквания:
  1. гарантиране сигурността на работата на мрежата при кризи от невоенен характер;
  2. запазване целостта на мрежата;
  3. осигуряване на взаимодействие между услугите;
  4. защита на личните данни."
  Комисията предлага предложението да се премести на систематичното му място в чл. 115.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  "(1) Обществените оператори на фиксирани или мобилни мрежи, предоставящи гласови услуги, както и услугата "линии под наем" или "международни линии под наем", и определени от Комисията за регулиране на съобщенията като оператори със значително въздействие
  176

  върху съответния пазар, нямат право да откажат да проведат преговори за удовлетворяване на искане за взаимно свързване."
  2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
  “(3) Комисията за регулиране на съобщенията може да ограничи временно задължението за удовлетворяване на искания за взаимно свързване при условие, че има други технически и търговски приложими възможности на поисканото взаимно свързване и че поисканото взаимно свързване е несъответстващо на наличните ресурси за удовлетворяване на искането.
  (4) Оператор по ал. 1 може да предложи на Комисията за регулиране на съобщенията да вземе решение по ал. 3, при условие, че са налице предпоставките по ал. 3.
  (5) Решението по ал. 3 се публикува в страницата на Комисията в Интернет, като съобщение за решението се публикува в един национален ежедневник. Отказът да се издаде решение по ал. 3 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. ”
  Комисията предлага предложението да се премести на систематичното МУ място в чл. 115 и 144.
  Предложение от н. п. н. п. Валери Димитров и Нина Чилова
  В чл. 119, ал. 1, изразът “и определени” се заменя с “които са определени ”, а пред думата “искания ” се добавя “обосновани ”.
  Комисията предлага предложението да се премести на систематичното му място в чл. 144.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 119 отпада.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 119 на вносителя да отпадне.
  Чл. 120. Операторите по чл. 119 при взаимно свързване на мрежите си с мрежите на други обществени оператори:
  1. спазват принципа за равнопоставеност;
  2. осигуряват достъп до информация и спецификации, необходими за взаимното свързване при поискване от операторите;
  3. спазват търговската тайна и ползват информацията, получена от операторите само по предназначение.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 120 да се измени така:
  177

  “Чл. 120. Операторите по чл. 116 при взаимно свързване на мрежите си с мрежите на други обществени оператори:
  1. осигуряват достъп до информация и спецификации, необходими за взаимното свързване при поискване от операторите;
  2. спазват търговската тайна и ползват информацията, получена от операторите само по предназначение. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 120 се изменя така:
  “Чл. 120. Операторите със значително въздействие върху пазара, при взаимно свързване се задължават да:
  1. спазват принципа за равнопоставеност, включително и по отношение на свързани с тях лица;
  2. осигуряват достъп до информация и спецификации, необходими за взаимното свързване при поискване от операторите;
  3. спазват търговската тайна и ползват информацията, получена от операторите само по предназначение. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 120, който става чл. 118 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 118. Операторите със значително въздействие върху пазара, при взаимно свързване се задължават да:
  1. спазват принципа за равнопоставеност, включително и по отношение на свързани с тях лица;
  2. осигуряват достъп до информация и спецификации, необходими за взаимното свързване при поискване от операторите;
  3. спазват търговската тайна и ползват информацията, получена от операторите само по предназначение."
  Чл. 121. (1) Операторите по чл. 119 разработват Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване.
  (2) Типовото предложение по ал. 1 задължително съдържа:
  1. описание на услугите по взаимното свързване за всяка от мрежите, условия и срокове за предоставянето им;
  2. изисквания за качество на взаимното свързване;
  3. местоположение на точките на взаимното свързване, условия и срокове за откриването или закриването им;
  4. условия за предоставяне на допълнителни услуги, свързани с взаимното свързване;
  178

  5. условия за монтаж, ползване и поддържане на съоръженията по взаимното свързване;
  6. технически изисквания, интерфейси и протоколи за взаимодействие при взаимно свързване;
  7. условия за изпитване на взаимното свързване;
  8. управление на трафика при взаимното свързване;
  9. изисквания за номериране, адресиране и за идентификация на линията на викащия;
  10. цени и начини на плащане;
  11. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора;
  12. части от договора, съдържащи търговска тайна.
  (3) Типовото предложение подлежи на обществено обсъждане със срок не по-кратък от 30 дни и се одобрява от Комисията за регулиране на съобщенията в 45-дневен срок от постъпването му в комисията.
  (4) Операторите по ал. 1 сключват договори за взаимно свързване въз основа на типовото предложение, осигуряват неговата актуалност и публична достъпност и го предоставят безвъзмездно при поискване.
  (5) Операторът може да изменя типовото предложение по реда на ал. 3.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 121, ал. I да се измени така:
  "(1) Операторите на фиксирани мрежи, предоставящи гласови услуги и операторите, предоставящи линии под наем, определени от Комисията за регулиране на съобщенията като оператори със значително въздействие върху съответния пазар, разработват Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 121, ал. 1 думите “за сключване на договор ” да се заличат.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Операторите на фиксирани телефонни мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги и операторите, предоставящи услугата "линии под наем", със значително въздействие върху пазара,
  179

  изготвят типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване.
  2. В ал. 2 :
  а/В т. 5 след думата “свързване” се добавят “и за обучение”.
  б/Точка 6 се изменя така:
  “6. технически изисквания и интерфейси при взаимно свързване; ”
  в/ Точка 7 се изменя така:
  “7. приемни изпитвания; ”
  г/ В т. 8 преди думата “управление ” се добавя “изисквания за ”.
  д/ Точка 12 се изменя така:
  “12. условия за осигуряване на съществените изисквания”,
  е/ Създават се точки 13, 14 и 15:
  “13. отговорност при неизпълнение.
  14. Условия за съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други ”.
  15. части от договора, съдържащи търговска тайна. ”
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Типовото предложение се одобрява от Комисията за регулиране на съобщенията в 45-дневен срок от постъпването му. Комисията провежда процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 38а в срок не по-малък от 30 дни. ”
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Операторите по ал. 1 осигуряват актуалност и публична достъпност на типовото предложение и го предоставят безвъзмездно при поискване. ”
  5. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Операторите могат да изменят типовото предложение по реда на ал.3. ”
  6. Създава се ал. 6:
  “(6) Операторите по ал. 1 сключват договори за взаимно свързване въз основа на типовото предложение. Договорите не могат да изменят типовото предложение. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 121, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Операторите по ал. 1 сключват договори за взаимно свързване въз основа на техните типови приложения. Комисията задължава операторите да обнародват договорите за взаимно свързване в “Държавен вестник ” веднага след тяхното подписване. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  180

  Комисията предлага чл. 121, който става чл. 119 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 119. (1) Операторите на фиксирани телефонни мрежи,
  предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги и операторите, предоставящи услугата "линии под наем", със значително въздействие върху пазара, изготвят типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване.
  (2) Типовото предложение по ал. 1 задължително съдържа:
  1. описание на услугите по взаимното свързване за всяка от мрежите, условия и срокове за предоставянето им;
  2. изисквания за качество на взаимното свързване;
  3. местоположение на точките на взаимното свързване, условия и срокове за откриването или закриването им;
  4. условия за предоставяне на допълнителни услуги, свързани с взаимното свързване;
  5. условия за монтаж, ползване и поддържане на съоръженията по взаимното свързване и за обучение;
  6. технически изисквания и интерфейси при взаимно свързване;
  7. приемни изпитвания;
  8. изисквания за управление на трафика при взаимното свързване;
  9. изисквания за номериране, адресиране и за идентификация на линията на викащия;
  10. цени и начини на плащане;
  11. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора;
  12. условия за осигуряване на съществените изисквания;
  13. отговорност при неизпълнение;
  14. условия за съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други;
  15. части от договора, съдържащи търговска тайна.
  (3) Типовото предложение се одобрява от Комисията за регулиране на
  съобщенията в 45-дневен срок от постъпването му. Комисията провежда процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 в срок не по-малък от 30 дни. ^
  (4) Операторите по ал. 1 осигуряват актуалност и публична достъпност на типовото предложение и го предоставят безвъзмездно при поискване.
  (5) Операторите могат да изменят типовото предложение по реда на ал. 3.
  (6) Операторите по ал. 1 сключват договори за взаимно свързване въз основа на типовото предложение. Договорите не могат да изменят типовото предложение."
  181

  Чл. 122. Комисията за регулиране на съобщенията може да задължи операторите по чл. 119 да изменят своите типови предложения в интерес на потребителите по отношение на условия, предназначени да осигурят ефективна конкуренция, технически условия, условия, свързани с тарифите, предоставянето и ползването на услугата, съобразяване с определени стандарти, защита на околната среда и поддържане качеството на услугите.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 122 думите “чл. 119” да се заменят с “чл. 121, ал. 1
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. след думата “може ” се добавят “с решение
  2. думите “операторите по чл. 119” се заменят с “операторите по чл. 121
  3. думите “в интерес на потребителите ” се заличават.
  4. след думите “качеството на услугите ” се поставя запетая и се добавя “както и в интерес на потребителите”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 122, който става чл. 120 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 120. Комисията за регулиране на съобщенията може с решение да задължи операторите по чл. 119 да изменят своите типови предложения по отношение на условия, предназначени да осигурят ефективна конкуренция, технически условия, условия, свързани с тарифите, предоставянето и ползването на услугата, съобразяване с определени стандарти, защита на околната среда и поддържане качеството на услугите, както и в интерес на потребителите."
  Чл. 123. (1) Операторите по чл. 119 определят цените за взаимно свързване, спазвайки принципите за прозрачност и равнопоставеност.
  (2) Цените по ал. 1 са разходоориентирани.
  (3) Цените за взаимно свързване съдържат следните елементи:
  1. първоначална цена, покриваща разходите по физическото взаимно свързване (оборудване, ресурси, тест за съвместимост);
  182

  2. цени, покриващи разходите по текущата поддръжка на оборудването и ресурсите;
  3. разчетни цени, отнасящи се до изходящия трафик в двете посоки на взаимносвързаните мрежи, покриващи разходите по комутация и пренос и/или съобразени с модел, посочен от Комисията за регулиране на съобщенията и съобразен с добрата търговска практика;
  4. други цени за служебни и допълнителни услуги, като достъп до услугите за справки, запитване към оператор, събиране на данни за таксуване.
  (4) Операторите по чл. 119 водят разделно счетоводство за разходите, свързани с дейностите по взаимното свързване, и за разходите, свързани с други далекосъобщителни дейности.
  (5) Операторите по чл. 119 внедряват система за отчитане на разходите по елементи, така че цените за взаимно свързване на базата на разходите да могат да се установяват за всяка технически осъществима точка на взаимно свързване.
  (6) Комисията за регулиране на съобщенията утвърждава системата за отчитане на разходите по ал. 5. Преди да утвърди системата, комисията може да изиска становище от независим одитор.
  (7) Разчетните цени за взаимното свързване по ал. 2, т. 3 имат необвързана структура, като искащият взаимно свързване да е задължен да заплаща само за услугата, която иска да му бъде предоставена.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 123 да се измени така:
  “Чл. 123. (1) Операторите по чл. 116, определени от Комисията за регулиране на съобщенията като оператори със значително въздействие върху съответния пазар, определят цените за взаимно свързване, спазвайки принципите за прозрачност и равнопоставеност.
  (2) Операторите по чл. 121, ал. 1 определят разходоориентирани цени за взаимно свързване.
  (3) Цените по ал. 1 съдържат следните елементи:
  1. първоначална цена, покриваща разходите по физическото взаимно свързване (оборудване, ресурси, тест за съвместимост);
  2. цени, покриващи разходите по текущата поддръжка на оборудването и ресурсите;
  3. разчетни цени, отнасящи се до изходящия трафик в двете посоки на взаимосвързаните мрежи, покриващи разходите по комутация и пренос и/или съобразени с модел, посочен от Комисията за регулиране на съобщенията и съобразен с добрата търговска практика;
  183

  4. други цени за служебни и допълнителни услуги, като достъп до услугите за справки, запитване към оператор, събиране на данни за таксуване.
  (4) Операторите по чл. 121, ал. 1 водят разделно счетоводство за разходите, свързани с дейностите по взаимното свързване, и за разходите, свързани с други далекосъобщителни дейности.
  (5) Операторите по чл. 121, ал. 1 внедряват система за отчитане на разходите по елементи, така че цените за взаимно свързване на базата на разходите да могат да се установяват за всяка технически осъществима точка на взаимно свързване.
  (6) Комисията за регулиране на съобщенията утвърждава системата за отчитане на разходите по ал. 5. Преди да утвърди системата, комисията може да изиска становище от независим одитор.
  (7) Разчетните цени за взаимното свързване по ал. 3, т. 3 имат необвързана структура, като искащият взаимно свързване да е задължен да заплаща само за услугата, която иска да му бъде предоставена. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 123, ал. 3, т. 3 думите "покриващи разходите по комутация и пренос и/или съобразени с модел, посочен от Комисията за регулиране на съобщенията и съобразен с добрата търговска практика" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде в чл. 123 думите “операторите по чл. 119” се заменят с “операторите по чл. 121 ”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Цените за взаимно свързване съдържат следните компоненти:
  1. първоначална цена, отнасяща се до физическото взаимно свързване;
  2. абонаментна цена, отнасяща се до текущата поддръжка и обслужване;
  3. цена за трафик, отнасяща се до комутацията и преноса на изходящия трафик;
  4. други цени за служебни и допълнителни услуги, като достъп до услугите за справки, запитване към оператор, събиране на данни за таксуване. ”
  184

  3. В ал. 5 думата “отчитане” се заменя с “определяне ”, а думата “базата” се заменя с “база”.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Комисията утвърждава системата за определяне на разходите по ал. 5. Преди да утвърди системата, комисията може да поиска становище от независим одитор. ”
  5. В ал. 7 думата “Разчетните ” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Във всеки момент от изпълнението на договора за взаимно свързване, оператора предоставящ взаимно свързване към своята мрежа е задължен да обосновава пред Комисията, че цените по ал. 1 са разходоориентирани. При необходимост Комисията може да наложи корекции на цените със задна дата. ”
  2. В ал. 6 се създава изречение трето: “Утвърдената система за отчитане на разходите се публикува”.
  3. В ал. 7 думите “ал. 2 ” се заменят с “ал. 3 ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 123, който става чл. 121 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 121. (1) Операторите по чл. 119 определят цените за взаимно свързване, спазвайки принципите за прозрачност и равнопоставеност.
  (2) Цените по ал. 1 са разходоориентирани.
  (3) Цените за взаимно свързване съдържат следните компоненти:
  1. първоначална цена, отнасяща се до физическото взаимно свързване;
  2. абонаментна цена, отнасяща се до текущата поддръжка и обслужване;
  3. цена за трафик, отнасяща се до комутацията и преноса на изходящия трафик;
  4. други цени за служебни и допълнителни услуги, като достъп до услугите за справки, запитване към оператор, събиране на данни за таксуване.”
  (4) Операторите по чл. 119 водят разделно счетоводство за разходите, свързани с дейностите по взаимното свързване, и за разходите, свързани с други далекосъобщителни дейности.
  185

  (5) Операторите по чл. 119 внедряват система за определяне на разходите по елементи, така че цените за взаимно свързване на база на разходите да могат да се установяват за всяка технически осъществима точка на взаимно свързване.
  (6) Комисията утвърждава системата за определяне на разходите по ал. 5. Преди да утвърди системата, комисията може да поиска становище от независим одитор.
  (7) Цените за взаимното свързване по ал. 2, т. 3 имат необвързана структура, като искащият взаимно свързване да е задължен да заплаща само за услугата, която иска да му бъде предоставена.**
  Чл. 124. Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от операторите по чл. 119 да представят обосновка на цените за взаимно свързване и когато е необходимо да издаде задължителни указания за привеждането им в съответствие с тяхната разходоориентираност.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 124 думите “чл. 119” да се заменят с “чл. 121, ал. 1
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 124 думите “операторите по чл. 119” се заменят с “операторите по чл. 121 ”, а думите “да издаде ” се заменят със “ с решение да даде”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 124, който става чл. 122 да придобие следната подобрена редакция:
  **Чл. 122. Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от операторите по чл. 119 да представят обосновка на цените за взаимно свързване и когато е необходимо с решение да издаде задължителни указания за привеждането им в съответствие с тяхната разходоориентираност. *'
  Чл. 125. Операторите по чл.116, ал. 2 и чл.119 изпращат договорите си за взаимно свързване в Комисията за регулиране на съобщенията в 3-седмичен срок преди влизането им в сила. Комисията в интерес на потребителите може да задължи операторите да изменят условията на тези договори.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 125 да се измени така:
  186

  “Чл. 125. Операторите по чл. 116 изпращат договорите си за взаимно свързване в Комисията за регулиране на съобщенията в 3-седмичен срок преди влизането им в сила. Комисията може да задължи операторите да приведат условията на тези договори в съответствие със закона, както и да ги изменят в интерес на потребителите по отношение на условия, предназначени да насърчат ефективната конкуренция, технически условия, условия, свързани с предоставянето и ползването на услугата, съобразяване с определени стандарти, защита на околната среда и поддържане качеството на услугите. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 125 се изменя така:
  ‘‘Чл. 125. (1) Операторите по чл. 116, ал. 1 и чл. 121 изпращат договорите си за взаимно свързване в Комисията за регулиране на съобщенията в 3- седмичен срок преди влизането им в сила.
  (2) Комисията може с решение да даде задължителни указания на операторите да изменят условията на сключени договори за взаимно свързване само в случай на необходимост от осигуряване взаимодействие между услугите в интерес на потребителите и/или осигуряване на ефективна конкуренция. “
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 125, който става чл. 123 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 123. (1) Операторите по чл. 113, ал. 1 и чл. 119 изпращат
  договорите си за взаимно свързване в Комисията за регулиране на съобщенията в 3-седмичен срок преди влизането им в сила.
  (2) Комисията може с решение да даде задължителни указания на операторите да изменят условията на сключени договори за взаимно свързване само в случай на необходимост от осигуряване взаимодействие между услугите в интерес на потребителите и/или осигуряване на ефективна конкуренция."
  Чл. 126. Решенията на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 122 и 124 подлежат на незабавно изпълнение и могат да се обжалват пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 126 да отпадне.
  187

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 126 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 126 думите “по чл. 122 и чл. 124” се заменят с “по чл. 122, 124 и 125”, а думите “и могат да се обжалват пред Върховния административен съд ” се заличават.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 126 на вносителя да отпадне.
  Чл. 127. (1) В случай че оператор, който има задължение по този раздел, не изпълни задължението си относно условията и реда за взаимно свързване в срок до два месеца, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение дава задължителни указания на оператора за условията и реда на взаимното свързване.
  (2) Решението по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 127, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  Чл. 127, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 127 се изменя така:
  “Чл. 127. (1) В случай, че оператор не изпълни свое задължение по този раздел, засегнатите лица могат да отправят искане пред
  Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него и при необходимост изисква допълнителни доказателства по направеното искане.
  188

  (3) Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение може да даде задължителни указания на оператора по направеното искане.
  (4) Решението по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение. ”
  Комисията подкрепя предложението за нови редакции на ал. 1, 2 и 3, а за ал. 4 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 127, който става чл. 124 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 124. (1) В случай, че оператор не изпълни свое задължение по този раздел, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него и при необходимост изисква допълнителни доказателства по направеното искане.
  (3) Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение може да даде задължителни указания на оператора по направеното искане."
  Раздел III
  Специфичен достъп до мрежа и необвързан достъп до абонатна линия
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Раздел III става Раздел II.
  Комисията подкрепя предложението и предлага Раздел III да стане Раздел II.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Заглавието на Раздел III от Глава VII да се измени така: “Специфичен достъп до фиксирана телефонна мрежа и необвързан достъп до абонатна линия."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага номерацията на раздела и заглавието да се изменят така:
  "Раздел II
  189  Специфичен достъп до фиксирана телефонна мрежа и необвързан достъп до абонатна линия."
  Чл. 128. (1) Специфичен достъп до мрежа е достъп до точки на мрежата, различни от нейните крайни точки.
  (2) Необвързан достъп до абонатна линия е осигуряване от оператор на фиксирана обществена телефонна мрежа със значително въздействие върху пазара, на самостоятелно ползване на абонатната линия от други оператори или на съвместно ползване от повече оператори на абонатната линия с цел предоставяне услуги на абонатите.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 128, ал. 1 да се измени така:
  “(1) Специфичен достъп до фиксирана телефонна мрежа е достъп до точки на такава мрежа, различни от нейните крайни точки. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 128 се изменя така:
  “Чл. 128. (1) Специфичен достъп до обществена фиксирана телефонна мрежа е достъп до точки на мрежата, различни от нейните крайни точки с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги.
  (2) Необвързан достъп до абонатна линия е осигуряване от оператор на фиксирана обществена телефонна мрежа със значително въздействие върху пазара, на самостоятелно или съвместно ползване от други оператори на усуканата медна двойка, свързваща крайна точка на мрежата в помещенията на абонатите с главиш репартитор на селищната централа или еквивалентно съоръжение във фиксираната обществена телефонна мрежа. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 128, който става чл. 125:
  "Чл. 125. (1) Специфичен достъп до обществена фиксирана телефонна мрежа е достъп до крайни точки на мрежата, различни от крайните точки на мрежата, определени от Комисията за регулиране на съобщенията с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги.
  190

  (2) Необвързан достъп до абонатна линия е осигуряване от оператор на фиксирана обществена телефонна мрежа със значително въздействие върху пазара, на самостоятелно или съвместно ползване от други оператори на усуканата медна двойка, свързваща крайна точка на мрежата в помещенията на абонатите с главния репартитор на селищната централа или еквивалентно съоръжение във фиксираната обществена телефонна мрежа.”
  Чл. 129. (1) Операторите по чл. 119, ал. 1 не могат да отказват обосновано и технически необходимо искане за специфичен достъп до мрежата.
  (2) Оператори на фиксирани мрежи и предоставящи фиксирани гласови услуги със значително въздействие върху пазара не могат да отказват обосновано и технически необходимо искане за необвързан достъп до абонатната линия.
  (3) Искания по ал. 1 и 2 могат да бъдат отказани само когато искането е технически невъзможно и икономически необосновано или когато могат да се нарушат съществените изисквания по чл. 119, ал. 2.
  (4) Отказът за достъп се мотивира.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 129 се правят следните промени :
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Операторите не могат да отказват обосновано и технически необходимо искане за специфичен достъп до фиксираната телефонна мрежа. ”
  2. В ал. 3 в края запетаята и думите “ал. 2 ” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 129, ал. 3 се изменя така:
  "(3) Комисията за регулиране на съобщенията може да вземе решение за временно ограничаване на задължението за предоставяне на специфичен достъп, когато не са налице необходимите ресурси за предоставяне на искания специфичен достъп и от оператора са предложени други технически и търговски условия, които са сходни на искания специфичен достъп."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  191

  Член 129 се изменя така:
  “Чл. 129. (1) Обществените оператори на фиксирани телефонни мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, със значително въздействие върху пазара предоставят специфичен достъп до мрежата при обосновано и технически необходимо искане.
  (2) Операторите по ал.1 предоставят специфичен достъп, спазвайки принципа за равнопоставеност, включително и по отношение на свързани с тях лица.
  (3) Операторите по ал. 1 могат да откажат специфичен достъп, поради причини, свързани с неспазване на съществените изисквания по чл. 1166, ал. 1. Отказът се мотивира.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията може да вземе решение за временно ограничаване на задължението за специфичен достъп, когато не са налице необходимите ресурси за предоставяне на искания специфичен достъп и от оператора са предложени други сходни в сравнение с искания специфичен достъп технически и търговски условия. ”
  Комисията подкрепя предложението за нови редакции на ал. 1, 2 и 3 и подкрепя по принцип предложението за ал. 4.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 129, ал. 3 се създава изречение второ: “Възможността за отказ не важи за оператори, предоставящи услуги чрез мобилни мрежи ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 129, който става чл. 126 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 126. (1) Обществените оператори на фиксирани телефонни мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, със значително въздействие върху пазара предоставят специфичен достъп до мрежата при обосновано и технически необходимо искане.
  (2) Операторите по ал. 1 предоставят специфичен достъп, спазвайки принципа за равнопоставеност, включително и по отношение на свързани с тях лица.
  (3) Операторите по ал. 1 могат да откажат специфичен достъп, поради причини, свързани с неспазване на съществените изисквания по чл. 115, ал. 1. Отказът се мотивира.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията може да вземе решение за временно ограничаване на задължението за предоставяне на специфичен достъп, когато не са налице необходимите ресурси за предоставяне на искания специфичен достъп и от оператора са
  192

  предложени други технически и търговски условия, които са сходни на искания специфичен достъп."
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се чл. 129а:
  “Чл. 129а. (1) Оператори на обществени фиксирани телефонни мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, със значително въздействие върху пазара предоставят необвързан достъп до абонатната линия при обосновано и технически необходимо искане.
  (2) Операторите по ал. 1 предоставят необвързан достъп при спазване на принципите на прозрачност и равнопоставеност.
  (2) Операторите по ал. 1 могат да откажат необвързан достъп, поради причини свързани с неспазване на съществените изисквания по чл. 1166, ал. 1, т. 2. Отказът се мотивира. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов чл. 127 със следното съдържание:
  "Чл. 127. (1) Оператори на обществени фиксирани телефонни мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, със значително въздействие върху пазара предоставят необвързан достъп до абонатната линия при обосновано и технически необходимо искане.
  (2) Операторите по ал. 1 предоставят необвързан достъп при спазване на принципите на прозрачност и равнопоставеност.
  (3) Операторите по ал. 1 могат да откажат необвързан достъп, поради причини свързани с неспазване на съществените изисквания по чл. 115, ал. 1, т. 2. Отказът се мотивира."
  Чл. 130. При предоставяне на специфичен достъп до мрежата и необвързан достъп до абонатната линия операторите, задължени да ги предоставят, осигуряват съвместно ползване на съоръжения (канали, кули и други) и помещения.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 130 думата ‘‘мрежата” да се замени с ‘‘фиксираната телефонна мрежа ”.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 130 думите “съоръжения (канали, кули и други) и помещения” се заменят с “помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други. ”
  193

  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 130, който става чл. 128:
  "Чл. 128. При предоставяне на необвързан достъп до абонатната линия операторите, задължени да го предоставят, осигуряват съвместно ползване на помещения и далекосъобщителни съоръжения."
  Чл. 131. (1) Операторите по чл. 119, ал. 1 определят цените за специфичен достъп до мрежата, спазвайки принципите за прозрачност и разходоориентираност.
  (2) Цените за специфичен достъп до мрежата са:
  1. първоначалната цена, покриваща разходите за осъществяване на специфичния достъп до мрежата (оборудване, ресурси, тест за съвместимост);
  2. цени, покриващи разходите по текущата поддръжка на оборудването и ресурсите;
  3. месечни цени, отнасящи се до разплащане за трафика;
  4. други цени за служебни и допълнителни услуги, като достъп до услугите за справки, запитване към оператор.
  (3) Операторите по ал. 1 водят разделно счетоводство за разходите, свързани с дейностите по предоставяне на специфичен достъп до мрежата, и за разходите, свързани с други далекосъобщителни дейности.
  (4) Операторите по ал. 1 внедряват система за отчитане на разходите по елементи, така че цените за специфичен достъп до мрежата на базата на разходите да могат да се установяват за всяка технически осъществима точка на достъп.
  (5) Комисията за регулиране на съобщенията утвърждава системата за отчитане на разходите по ал. 4. Преди да утвърди системата, комисията може да изиска становище от независим одитор. В случай че системата за отчитане на разходите по ал. 4 не отговаря на изискванията за разходоориентираност, комисията я връща на оператора със задължителни указания.
  (6) Цените по ал. 2, т. 3 имат необвързана структура, като искащият специфичен достъп до мрежата е задължен да заплаща само за услугата, която иска да му бъде предоставена.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
  194

  1. Ал. 1 да се измени така:
  “(1) Операторите по чл. 121, ал. 1 определят цените за специфичен достъп до фиксираната телефонна мрежа, спазвайки принципите за прозрачност и разход ориентираност. ”
  2. В ал. 2 думата “мрежата" да се замени с “фиксираната телефонна мрежа".
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 131 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 119, ал. 1 ” се заменят с “чл. 129"
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(2) Операторите по ал. 1 водят разделно счетоводство за разходите, свързани с дейностите по предоставяне на специфичен достъп до мрежата, и за разходите, свързани с други далекосъобщителни дейности."
  3. Алинеи 2, 4, 5 и6 отпадат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 131, който става чл. 129 да придобие следното съдържание:
  ”Чл. 129. (1) Операторите по чл. 126, ал. 1 определят цените за специфичен достъп до мрежата, спазвайки принципите за прозрачност и разходоориентираност.
  (2) Операторите по ал. 1 водят разделно счетоводство за разходите, свързани с дейностите по предоставяне на специфичен достъп до мрежата, и за разходите, свързани с други далекосъобщителни дейности."
  Чл. 132. (1) Операторите по чл. 129, ал. 2 определят цените за необвързан достъп до абонатната линия, спазвайки принципите за прозрачност и разходоориентираност.
  (2) Цените за необвързан достъп до абонатната линия са;
  1. първоначалната цена, покриваща разходите за осъществяване на необвързан достъп до абонатната линия (оборудване, ресурси, тест за съвместимост);
  2. цени, покриващи разходите по текущата поддръжка на оборудването и ресурсите;
  3. месечни цени за ползване на абонатната линия;
  4. други цени за служебни и допълнителни услуги, като достъп до услугите за справки, запитване към оператор, събиране на данни за таксуване.
  195

  (3) Операторите по чл. 129, ал. 2 водят разделно счетоводство за разходите, свързани с дейностите по предоставяне на необвързан достъп до абонатната линия, и за разходите, свързани с други далекосъобщителни дейности.
  (4) Операторите по чл. 129, ал. 2 внедряват система за отчитане на разходите по елементи, така че цените за необвързан достъп до абонатната линия на базата на разходите да могат да се установяват за всяка технически осъществима точка на достъп.
  (5) Комисията за регулиране на съобщенията утвърждава системата за отчитане на разходите по ал. 4. Преди да утвърди системата, комисията може да изиска становище от независим одитор. В случай че системата за отчитане на разходите по ал. 4 не отговаря на изискванията за разходоориентираност, комисията я връща на оператора със задължителни указания.
  (6) Цените по ал. 2, т. 3 имат необвързана структура, като искащият достъп до абонатната линия е задължен да заплаща само за услугата, която иска да му бъде предоставена.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 132 се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в чл. 132 думите “чл. 129, ал. 2” се заменят с “чл. 129а”.
  2. В ал. 4 и ал. 5 навсякъде думата “отчитане” се заменя с “определяне ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 132, който става чл. 130 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 130. (1) Операторите по чл. 127 определят цените за необвързан достъп до абонатната линия, спазвайки принципите за прозрачност и разходоориентираност.
  (2) Цените за необвързан достъп до абонатната линия са:
  1. първоначалната цена, покриваща разходите за осъществяване на необвързан достъп до абонатната линия (оборудване, ресурси, тест за съвместимост);
  2. цени, покриващи разходите по текущата поддръжка на оборудването и ресурсите;
  3. месечни цени за ползване на абонатната линия;
  4. други цени за служебни и допълнителни услуги, като достъп до услугите за справки, запитване към оператор, събиране на данни за таксуване.
  196

  (3) Операторите по чл. 127 водят разделно счетоводство за разходите, свързани с дейностите по предоставяне на необвързан достъп до абонатната линия, и за разходите, свързани с други далекосъобщителни дейности.
  (4) Операторите по чл. 127 внедряват система за определяне на разходите по елементи, така че цените за необвързан достъп до абонатната линия на базата на разходите да могат да се установяват за всяка технически осъществима точка на достъп.
  (5) Комисията за регулиране на съобщенията утвърждава системата за определяне на разходите по ал. 4. Преди да утвърди системата, комисията може да изиска становище от независим одитор. В случай че системата за определяне на разходите по ал. 4 не отговаря на изискванията за разходоориентираност, комисията я връща на оператора със задължителни указания.
  (6) Цените по ал. 2 имат необвързана структура, като искащият достъп до абонатната линия е задължен да заплаща само за услугата, която иска да му бъде предоставена."
  Чл. 133. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от операторите по чл. 119, ал. 1 да представят обосновка на цените за специфичен достъп до мрежата и когато е необходимо да издаде задължителни указания за привеждането им в съответствие с тяхната разходоориентираност.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от операторите по чл. 129, ал. 2 да представят обосновка на цените за достъп до абонатната линия и когато е необходимо да издаде задължителни указания за привеждането им в съответствие с тяхната разходоориентираност.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 133, ал. I да се измени така:
  “(1) Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от операторите по чл. 121, ал. 1 да представят обосновка на цените за специфичен достъп до фиксираната телефонна мрежа и когато е необходимо да издаде задължителни указания за привеждането им в съответствие с тяхната разходоориентираност. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 133 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 отпада.
  197

  2. Алинея 2 става алинея 1 и в нея се правят следните промени:
  а) думите “Комисията за регулиране на съобщенията” се заменят с “Комисията
  б) думите “чл. 129, ал. 2” се заменят с ” чл. 129а”.
  в) думите “издаде ” се заменят с “даде с
  Комисията подкрепя предложението за т. 1 и по т. 2. букви и „в“, а за буква "а” се оттегли.
  Комисията предлага чл. 133, който става чл. 131 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 131. Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от операторите по чл. 127 да представят обосновка на цените за достъп до абонатната линия и когато е необходимо да даде със задължителни указания за привеждането им в съответствие с тяхната разходоориентираност."
  Чл. 134. Операторите по чл. 119, ал. 1 предоставят специфичен достъп до мрежата въз основа на договор.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 134 да се измени така:
  “Чл. 134. Операторите по чл. 119, ал. 1 предоставят специфичен достъп до фиксираната телефонна мрежа въз основа на договор. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 134 се изменя така:
  “Чл. 134. (1) Операторите по чл. 129 предоставят специфичен достъп до мрежата въз основа на писмен договор, който изпращат в Комисията за регулиране на съобщенията в триседмичен срок преди влизането му в сила.
  (2) Комисията може с решение да даде задължителни указания за изменение на договора с цел осигуряване на взаимодействие между услугите в интерес на потребителите или осигуряване на ефективна конкуренция. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  198

  Комисията предлага чл. 134, който става чл. 132 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 132. (1) Операторите по чл. 126 предоставят специфичен
  достъп до фиксираната телефонна мрежа въз основа на писмен договор, който изпращат в Комисията за регулиране на съобщенията в триседмичен срок преди влизането му в сила.
  (2) Комисията може с решение да даде задължителни указания за изменение на договора с цел осигуряване на взаимодействие между услугите в интерес на потребителите или осигуряване на ефективна конкуренция."
  Чл. 135. (1) Операторите по чл. 129, ал. 2 подготвят, публикуват и поддържат Типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатна линия.
  (2) Типовото предложение по ал. 1 съдържа най-малко:
  1. начини за предоставяне на услугите (самостоятелно ползван или съвместно ползван достъп до абонатната линия);
  2. условия за предоставяне, ползване и прекратяване на достъпа;
  3. получаване на информация от предоставящия достъп относно местоположението на физическия достъп;
  4. технически условия и спецификации на линиите за необвързания достъп до абонатната линия;
  5. изпитване;
  6. защита от смущения;
  7. цени и начин на разплащане;
  8. промени в начина за достъп;
  9. минимален срок на договора;
  10. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора;
  11. части от договора, съдържащи търговска тайна.
  (3) Типовото предложения по ал. 1 се одобрява от Комисията за регулиране на съобщенията преди публикуването му.
  (4) Операторът по ал. 1 предоставят безвъзмездно Типовото предложение при поискване.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 135 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “операторите по чл. 129, ал. 2 подготвят, публикуват и поддържат” се заменят с “операторите по чл. 129а изготвят ”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Типовото предложение по ал. 1 задължително съдържа:
  199

  1. начини за предоставяне на услугите (самостоятелно ползван или съвместно ползван достъп до абонатна линия);
  2. условия за предоставяне, ползване и прекратяване на
  достъпа;
  3. условия за получаване на информация от предоставящия необвързан достъп относно местоположението на физическия достъп, свободен абонатен капацитет и наличие на абонатни линии;
  4. технически условия и спецификации на линиите за необвързания достъп до абонатната линия;
  5. условия за съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други;
  6. условия за достъп до базата данни на предоставящия необвързан достъп;
  7. приемни изпитвания;
  8. защита от смущения;
  9. цени и начин на разплащане;
  10. промени в начина за достъп;
  11. минимален срок на договора;
  12. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора;
  13. части от договора, съдържащи търговска тайна. ”
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Типовото предложение се одобрява от Комисията за регулиране на съобщенията в 45-дневен срок от постъпването му. Комисията провежда процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 38а в срок не по-малък от 30 дни. ”
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Операторите по ал. 1 осигуряват актуалност и публична достъпност на типовото предложение и го предоставят безвъзмездно при поискване. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 135, който става чл. 133 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 133. (1) Операторите по чл. 127 изготвят Типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатна линия.
  (2) Типовото предложение по ал. 1 задължително съдържа:
  1. начини за предоставяне на услугите (самостоятелно ползван или съвместно ползван достъп до абонатна линия);
  2. условия за предоставяне, ползване и прекратяване на
  достъпа;
  200

  3. условия за получаване на информация от предоставящия необвързан достъп относно местоположението на физическия достъп, свободен абонатен капацитет и наличие на абонатни линии;
  4. технически условия и спецификации на линиите за необвързания достъп до абонатната линия;
  5. условия за съвместно ползване на помещения и далекосъобщителни съоръжения;
  6. условия за достъп до информация, относно образци на документи за заявяване на услугата ’’предоставяне на необвързан достъп”;
  7. приемни изпитвания;
  8. защита от смущения;
  9. цени и начин на разплащане;
  10. промени в начина за достъп;
  11. минимален срок на договора;
  12. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора;
  13. части от договора, съдържащи търговска тайна.
  (3) Типовото предложение се одобрява от Комисията за регулиране на съобщенията в 45-дневен срок от постъпването му. Комисията провежда процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 в срок не по-малък от 30 дни.
  (4) Операторите по ал. 1 осигуряват актуалност и публична достъпност на типовото предложение и го предоставят безвъзмездно при поискване."
  Чл. 136. Комисията за регулиране на съобщенията може да задължи операторите по чл. 129, ал. 2 да изменят своите типови предложения в интерес на потребителите по отношение на условия, предназначени да осигурят ефективна конкуренция, технически условия, условия, свързани с тарифите, предоставянето и ползването на услугата, съобразяване с определени стандарти, защита на околната среда и поддържане качеството на услугите.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 136 се изменя така:
  “Чл. 136. Комисията за регулиране на съобщенията може с региение да задължи операторите по чл. 129а да изменят своите типови предложения по отношение на условия, предназначени да осигурят ефективна конкуренция, технически условия, условия, свързани с тарифите, предоставянето и ползването на услугата, съобразяване с определени стандарти, защита на околната среда и поддържане качеството на услугите, както и в интерес на потребителите. "
  201

  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 136, който става чл. 134 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 134. Комисията за регулиране на съобщенията може с решение да задължи операторите по чл. 127 да изменят своите типови предложения по отношение на условия, предназначени да осигурят ефективна конкуренция, технически условия, условия, свързани с тарифите, предоставянето и ползването на услугата, съобразяване с определени стандарти, защита на околната среда и поддържане качеството на услугите, както и в интерес на потребителите."
  Чл. 137. Операторите по чл. 129, ал. 1 и 2 изпращат договорите си за достъп в Комисията за регулиране на съобщенията в 3-седмичен срок преди влизането им в сила. Комисията в интерес на потребителите може да задължи операторите да изменят условията на тези договори.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 127 се изменя така:
  “Чл. 137. Операторите по чл. 129а изпращат договорите си за необвързан достъп е Комисията за регулиране на съобщенията в 3-седмичен срок преди влизането им в сила. Комисията в интерес на потребителите може с решение да задължи операторите да изменят условията на тези договори. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 137, който става чл. 135 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 135. Операторите по чл. 127 изпращат договорите си за необвързан достъп в Комисията за регулиране на съобщенията в 3- седмичен срок преди влизането им в сила. Комисията в интерес на потребителите може с решение да задължи операторите да изменят условията на тези договори."
  Чл. 138. Решенията на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 136 и 137 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 138 отпада.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 138 на вносителя да отпадне.
  202

  Чл. 139. (1) В случай че оператор, който има задължение по този раздел, не изпълни задължението си относно условията и реда за предоставяне на специфичен достъп или достъп до абонатна линия в срок до два месеца, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение дава задължителни указания на оператора за условията и реда за предоставяне на специфичен достъп или достъп до абонатна линия.
  (2) Решението по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 139 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 след думите “специфичен достъп ” да се добавят думите “до фиксираната телефонна мрежа”.
  2. Ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 139, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 139 се изменя така:
  “Чл. 139. (1) В случай че оператор не изпълни свое задължение по този раздел, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него и при необходимост изисква допълнителни доказателства по направеното искане.
  (3) Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение може да даде задължителни указания на оператора по направеното искане.
  (4) Решението по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение. ”
  Комисията подкрепя предложението по ал. 1, 2 и 3, а за ал. 4 се оттегли.
  203

  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 139, ал. 1 думите “двуседмичен срок” във второто изречение се заменят с “едномесечен срок
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 139, който става чл. 136 да придобие следната подобрена редакция;
  "Чл. 136. (1) В случай че оператор не изпълни свое задължение по този раздел, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него и при необходимост изисква допълнителни доказателства по направеното искане.
  (3) Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение може да даде задължителни указания на оператора по направеното искане."
  Раздел IV
  Линии под наем
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Раздел IV става Раздел III.
  Комисията подкрепя предложението и предлага Раздел IV да стане Раздел III със следното заглавие " Линии под наем".
  Чл. 140. Обществените оператори предоставят услугата предоставяне на линии под наем при спазване принципите на обективност и прозрачност.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 140 се изменя така:
  “Чл. 140. Обществените оператори предоставят услугата линии под наем при спазване принципите на прозрачност, обективност и равнопоставеност. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 140, който става чл. 137 да придобие следната подобрена редакция:
  204

  ”Чл. 137. Обществените оператори предоставят услугата "линии под наем" при спазване принципите на прозрачност, обективност и равнопоставеност. ”
  Чл. 141. (1) Всяко лице може да поиска да му бъде предоставена услугата линия под наем.
  (2) Услуга линия под наем и пренаемане на такава линия се предоставя от лицензирани обществени оператори.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 141 се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в чл. 141 думата “линия” се заменя с “линии”.
  2. В ал. 2 думите ” и пренаемане на такава линия ” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 141, който става чл. 138 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 138. (1) Всяко лице може да поиска да му бъде предоставена услугата "линии под наем".
  (2) Услуга "линии под наем" се предоставя от лицензирани обществени оператори."
  Чл. 142. Обществени оператори със значително въздействие върху пазара предоставят услугата при спазване и на следните принципи:
  1. публично известни и обективни условия за достъп до услугата и ползването й;
  2. равнопоставеност на потребителите, освен в случаите на предоставяне на услугата за нуждите на управлението, отбраната и сигурността на страната;
  3. гарантиране тайната на далекосъобщенията и запазване поверителността на личните данни на потребителите;
  4. обективни и публично известни цени, съобразени с разходите по предоставяне на услугата, еднакви при едни и същи технически характеристики и параметри на линиите.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 142 се правят следните промени:
  1. Досегашният текст да стане ал. 1.
  2. Създава се ал. 2 :
  "(2) Цените по ал. 1, т. 4 съдържат следните елементи:
  1. първоначална цена, покриваща разходите по физическото свързване (оборудване, ресурси, тест за съвместимост);
  2. цени, покриващи разходите по текущата поддръжка на оборудването и ресурсите;
  205

  3. месечни цени, покриващи разходите за пренос и/или съобразени с модел, посочен от Комисията за регулиране на съобщенията съобразно добрата търговска практика;
  4. други цени за служебни и допълнителни услуги, Като достъп до услугите за справки, запитване към оператор, събиране на данни за таксуване. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Валери Димитров
  В чл. 142, т. 2 думите "освен в случаите на предоставяне на услугата за нуждите на управлението, отбраната и сигурността на страната" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения
  1. След думите “предоставят услугата” се добавят “линии под
  наем ”.
  2. В т. 2 след думата “потребителите” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  3. В т. 4 след думата “услугата ” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението по т, 1 и 3 , а по т. 2 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 142, който става чл. 139 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 139. (1) Обществени оператори със значително въздействие
  върху съответния пазар предоставят услугата "линии под наем" при спазване и на следните принципи:
  1. публично известни и обективни условия за достъп до услугата и ползването й;
  2. равнопоставеност на потребителите, освен в случаите на предоставяне на услугата за нуждите на отбраната и сигурността на страната;
  3. гарантиране тайната на далекосъобщенията и запазване поверителността на личните данни на потребителите;
  4. обективни и публично известни цени, съобразени с разходите по предоставяне на услугата.
  (2) Цените по ал. 1, т. 4 съдържат следните елементи:
  206

  1. първоначална цена, покриваща разходите по физическото свързване (оборудване, ресурси, тест за съвместимост);
  2. абонаментна цена, отнасяща се до текущата поддръжка и обслужването;
  3. други цени за служебни и допълнителни услуги, като достъп до услугите за справки, запитване към оператор, събиране на данни за таксуване.”
  Чл. 143. (1) Обществените оператори предоставят услугата при условия и по ред, определени с наредба, разработена от Комисията за регулиране на съобщенията и приета от Министерския съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 се определя минимален пакет от типове линии под наем с хармонизирани технически изисквания, които обществените оператори със значително въздействие върху пазара са задължени да предоставят на своите потребители.
  (3) Обществените оператори със значително въздействие на пазара изготвят и предоставят за одобряване от Комисията за регулиране на съобщенията Типово предложение за договор за предоставяне на линии под наем.
  (4) Типовото предложение по ал. 3 съдържа най-малко:
  1. техническите изисквания;
  2. качествените показатели;
  3. условията за поддържане и ремонт на съоръженията;
  4. цени и реда за заплащане на услугата;
  5. условията за свързване на съоръжения и крайни устройства към линиите под наем.
  (5) Операторите публикуват Типовото предложение.
  (6) Цените на линиите под наем от минималния пакет са разхо доориентирани.
  (7) Операторите по ал. 1 сключват договор за предоставяне на линии под наем въз основа на Типовото предложение, осигуряват неговата актуалност и публична достъпност и го предоставя безвъзмездно при поискване.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “услугата” се добавят “линии под наем”, а думата “разработена” се заменя с “изготвена”.
  2. В ал. 2 след думата “изисквания” се добавя “с европейските стандарти ”.
  207

  3. В ал. 3 думата “Типово ” се заменя с “типово ”, преди думата “договор” се добавя “сключване на” и преди думата “линии” се добавя “услугата ”.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Типовото предложение по cm. 3 задължително съдържа:
  1. описание на услугата, условия и срокове за предоставянето й;
  2. изисквания за качество;
  3. точки на свързване;
  4. условия за монтаж, ползване и поддържане на далекосъобщителните съоръжения;
  5. технически изисквания и интерфейси;
  6. приемни изпитвания;
  7. цени и начини на плащане;
  8. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора;
  9. отговорност при неизпълнение;
  10. условия за съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други;
  11. части от договора, съдържащи търговска тайна;
  12. условия за свързване на далекосъобщителни съоръжения и крайни далекосъобщителни устройства към линии под наем.
  5. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Типовото предложение се одобрява от Комисията за регулиране на съобщенията в 45-дневен срок от постъпването му. Комисията провежда процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 38а в срок не по-малък от 30 дни. ”
  6. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Операторите по ал. 3 осигуряват актуалност и публична достъпност на типовото предложение и го предоставят безвъзмездно при поискване ”.
  7. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Операторите могат да изменят типовото предложение по реда на ал. 5”.
  8. Създават се ал. 8 и 9:
  “(8) Операторите по ал. 3 сключват договори за предоставяне на услугата линии под наем въз основа на типовото предложение. Договорите не могат да изменят типовото предложение.
  (9) Цените на услугата линии под наем от минималния пакет, предоставяни от операторите по ал. 3 са разходоориентирани. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  208

  Комисията предлага чл. 143, който става чл. 140 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 140. (1) Обществените оператори предоставят услугата "линии под наем" при условия и по ред, определени с наредба, изготвена от Комисията за регулиране на съобщенията и приета от Министерския съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 се определя минимален пакет от типове линии под наем с хармонизирани технически изисквания с европейските стандарти, които обществените оператори със значително въздействие върху пазара са задължени да предоставят на своите потребители.
  (3) Обществените оператори със значително въздействие на пазара изготвят и предоставят за одобряване от Комисията за регулиране на съобщенията типово предложение за сключване на договор за предоставяне на услугата "линии под наем".
  (4) Типовото предложение по ал. 3 задължително съдържа:
  1. описание на услугата, условия и срокове за предоставянето й;
  2. изисквания за качество;
  3. точки на свързване;
  4. условия за монтаж, ползване и поддържане на далекосъобщителните съоръжения;
  5. технически изисквания и интерфейси;
  6. приемни изпитвания;
  7. цени и начини на плащане;
  8. минимални срокове за уведомяване за изменение, допълнение и прекратяване на договора;
  9. отговорност при неизпълнение;
  10. условия за съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други;
  11. части от договора, съдържащи търговска тайна;
  12. условия за свързване на далекосъобщителни съоръжения и крайни далекосъобщителни устройства към линии под наем.
  (5) Типовото предложение се одобрява от Комисията за регулиране на съобщенията в 45-дневен срок от постъпването му. Комисията провежда процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 в срок не по-малък от 30 дни.
  (6) Операторите по ал. 3 осигуряват актуалност и публична достъпност на типовото предложение и го предоставят безвъзмездно при поискване".
  (7) Операторите могат да изменят типовото предложение по реда на ал. 5.
  (8) Операторите по ал. 3 сключват договори за предоставяне на услугата линии под наем въз основа на типовото предложение. Договорите не могат да изменят типовото предложение.
  209

  (9) Цените на услугата "линии под наем" от минималния пакет, предоставяни от операторите по ал. 3 са разходоориентирани.”
  Чл. 144. (1) Предоставянето на линии под наем от обществените оператори със значително въздействие върху пазара се осъществява при спазване на следните съществени изисквания:
  1. гарантиране на сигурността в работата на мрежата при кризи от невоенен характер;
  2. запазване целостта на мрежата;
  3. осигуряване на взаимодействие между услугите;
  4. защита на данните.
  (2) Операторите със значително въздействие върху пазара могат да откажат предоставянето на линия под наем само на основание на опасност от нарушаване на съществените изисквания по ал. 1.
  (3) Отказът по ал. 2 се мотивира писмено.
  (4) Операторите със значително въздействие върху пазара могат да въведат временни ограничения върху предоставянето на линии под наем, когато;
  1. крайни устройства, свързани към линия под наем, не съответстват на съществените изисквания на Закона за техническите изисквания към продуктите;
  2. се извършват дейности по поддържане и развитие на мрежата.
  (5) При въвеждане на временни ограничения операторите уведомяват потребителите по подходящ начин и във възможно най-кратък срок.
  (6) В случаите по ал. 4, т. 1 операторът може да преустанови предоставянето на наета линия до изключване на съответното крайно устройство.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “пазара” се добавя “след предварително разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията ”.
  2. В ал. 4 след думата “пазара” се добавя “след предварително разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията ”.
  3. В ал. 6 думите “наета линия ” се заменят с “линии под наем ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 3 и не подкрепя по т. 1 и 2.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  В чл. 144 се правят следните и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а/ Преди думите “линии под наем ” се добавя “услугата ”. б/ Точка 1 се изменя така:
  210

  “1. гарантиране сигурността на работата на мрежата при непреодолима сила. ”
  в/ Точка 4 се измена така:
  “4. защита на личните данни
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Операторите със значително въздействие върху пазара могат да откажат предоставянето на услугата линии под наем само в случай на неспазване съществените изисквания по ал. 1. Отказът се мотивира писмено. ”
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. Досегашна ал. 4 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Операторите със значително въздействие върху пазара могат да въведат временни ограничения върху предоставянето на услугата линии под наем, когато:
  1. крайни далекосъобщителни устройства, свързани към линия под наем, не са с оценено съответствие ;
  2. се извършват дейности по поддържане и развитие на
  мрежата. ”
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 4 и думите “временни ограниченя” се заменят с “ограниченията по ал. 3 ”.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 5 и се измена така:
  “(5) В случаите по ал. 3, т. 1 операторът може да преустанови предоставянето на услугата линии под наем до изключване на съответното крайно далекосъобщително устройство ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 144, който става чл. 141 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 141. (1) Предоставянето на услугата "линии под наем" от обществените оператори със значително въздействие върхул пазара се осъществява при спазване на следните съществени изисквания:
  1. гарантиране сигурността на работата на мрежата при непреодолима сила;
  2. запазване целостта на мрежата;
  3. осигуряване на взаимодействие между услугите;
  4. защита на личните данни.
  (2) Операторите със значително въздействие върху пазара могат да откажат предоставянето на услугата "линии под наем" в обхвата на минималния пакет само в случай на неспазване съществените изисквания по ал. 1. Отказът се мотивира писмено.
  211

  (3) Операторите със значително въздействие върху пазара могат да въведат временни ограничения върху предоставянето на услугата "линии под наем", когато:
  1. крайни далекосъобщителни устройства, свързани към линия под наем, не са с оценено съответствие;
  2. се извършват дейности по под държане и развитие на мрежата.
  (4) При въвеждане на ограниченията по ал. 3, операторите уведомяват потребителите по подходящ начин и във възможно най-кратък срок.
  (5) В случаите по ал. 3, т. 1 операторът може да преустанови предоставянето на услугата "линии под наем" до изключване на съответното крайно далекосъобщително устройство."
  Чл. 145. (1) В случай че оператор, който има задължение по този раздел, не изпълни задължението си относно условията и реда за предоставяне на линии под наем в срок до два месеца, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение дава задължителни указания на оператора за условията и реда за предоставяне на линия под наем.
  (2) Решението по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Върховния административен съд.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  В чл. 145, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 145, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Член 145 се изменя така:
  “Чл. 145. (1) В случай че оператор не изпълни свое задължение по този раздел, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него и при необходимост изисква допълнителни доказателства по направеното искане.
  (3) Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение може да даде задължителни указания на оператора по направеното искане.
  212

  (4) Решението по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение. ”
  Комисията подкрепя предложението за ал. 1, 2 и 3 , а за ал. 4 се оттегли.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 145, cm. 1 думите “двуседмичен срок” във второто изречение се заменят с “едномесечен срок ”.
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 145, който става чл. 142 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 142. (1) В случай че оператор не изпълни свое задължение по този раздел, засегнатите лица могат да отправят искане пред Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него и при необходимост изисква допълнителни доказателства по направеното искане.
  (3) Комисията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение може да даде задължителни указания на оператора по направеното искане."
  Чл. 146. За нуждите на отбраната и сигурността на страната операторите със значително въздействие върху пазара предоставят с приоритет линии под наем. При липса на техническа възможност операторите уведомяват незабавно компетентните органи по отбраната и сигурността.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 146 след думата “приоритет ” се добавя “услугата”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 146, който става чл. 143 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 143. За нуждите на националната сигурност и отбраната на страната, операторите със значително въздействие върху пазара предоставят с приоритет услугата "линии под наем". При липса на техническа възможност операторите уведомяват незабавно компетентните органи по отбраната и сигурността."
  Чл. 147. (1) Операторите със значително въздействие върху пазара могат да предоставят линии под наем извън обхвата на минималния пакет по
  213

  договаряне с потребителите при условия на публичност на техническите характеристики.
  (2) Договорите за предоставяне на линии под наем по ал. 1, включително договорените цени, се предоставят за сведение на Комисията за регулиране на съобщенията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 147, ал. 1 и ал. 2 думите “линии под наем” се заменят “услугата линии под наем ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 147, който става чл. 144 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 144. (1) Операторите със значително въздействие върху пазара могат да предоставят услугата "линии под наем" извън обхвата на минималния пакет по договаряне с потребителите при условия на публичност на техническите характеристики.
  (2) Договорите за предоставяне на услугата "линии под наем" по ал. 1, включително договорените цени, се предоставят за сведение при поискване на Комисията за регулиране на съобщенията."
  Чл. 148. (1) Комисията за регулиране на съобщенията периодично, но най- малко веднъж годишно, извършва и публикува проучване на пазара на наети линии и потребностите на пазара от типове линии извън минималния пакет.
  (2) На базата на проучването по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията след консултации с операторите публикува списъци с типове линии под наем, които подлежат на включване в минималния пакет и сроковете за това включване.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 148, ал. 1 думите “наета линия" се заменят с “линии под наем”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 148 се правят следните изменения.
  1. В ал. 1 думите “наети линии” се заменят с “услугата линии под наем ”.
  2. В ал. 2 “Комисията за регулиране на съобщенията” се заменя с “комисията ”.
  214

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 148, който става чл. 145 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 145. (1) Комисията за регулиране на съобщенията периодично, но най-малко веднъж годишно, извършва и публикува проучване на пазара на услугата "линии под наем" и потребностите на пазара от типове линии извън минималния пакет.
  (2) На базата на проучването по ал. 1, Комисията след консултации с операторите, публикува списъци с типове линии под наем, които подлежат на включване в минималния пакет и сроковете за това включване."
  Глава осма
  ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Предложение от н.п. Йордан Мирчев
  Наименованието на глава осма се изменя така:
  “Глава осма. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ^
  Комисията подкрепя предложението и предлага заглавието на Глава осма да се измени така:
  "ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ".
  Чл. 149. (1) Обществените оператори предоставят далекосъобщителни услуги на потребителите при условия на равнопоставеност, без да създават предимства за отделни потребители или група от тях по отношение на една и съща услуга, съобразно вида на използваната технология, категориите абонати и обема на трафика.
  (2) Операторите по ал. 1 разработват общи условия за взаимоотношения с абонатите си, когато е практически неприложимо сключването само на отделни индивидуални договори с тях.
  (3) В случаите, когато услугата се предоставя само въз основа на сключен индивидуален договор, задължително се прилага принципът на равнопоставеност по ал. 1, като договорът задължително съдържа изискванията по чл. 151.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 149 се изменя така:
  215

  “Чл. 149. (1) Обществените оператори, предоставят далекосъобщителни услуги на крайни потребители, при спазване принципите на прозрачност, пропорционалност и равнопоставеност съобразно вида на използваната технология, категориите абонати и обема на трафика без да създават предимства за отделни потребители или група от тях по отношение на една и съща услуга.
  (2) Операторите по ал. 1 изготвят общи условия за взаимоотношения с крайните си потребители, когато е практически неприложимо сключването само на отделни индивидуални договори с тях.
  (3) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна мрежа задължително изготвят общи условия.
  (4) В случаите, когато услугата се предоставя само въз основа на сключен индивидуален договор, задължително се прилага принципът на равнопоставеност по ал. 1, като договорът задължително съдържа изискванията по чл. 151. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 149, който става чл. 146 да придобие следното съдържание:
  “Чл. 146. (1) Обществените оператори, предоставят
  далекосъобщителни услуги на крайни потребители, при спазване принципите на прозрачност, пропорционалност и равнопоставеност съобразно вида на използваната технология, категориите абонати и обема на трафика без да създават предимства за отделни крайни потребители или група от тях по отношение на една и съща услуга.
  (2) Операторите по ал. 1 изготвят общи условия за взаимоотношения с крайните си потребители, когато е практически неприложимо сключването само на отделни индивидуални договори с тях.
  (3) Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна мрежа задължително изготвят общи условия.
  (4) В случаите, когато услугата се предоставя само въз основа на сключен индивидуален договор, задължително се прилага принципът на равнопоставеност по ал. 1, като договорът задължително съдържа изискванията по чл. 148.”
  Чл. 150. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между операторите и абонатите.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  216

  В чл. 150 думите “операторите и абонатите” се заменят с “ оператора и крайния потребител
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът на чл. 150 става текст ал. 1.
  2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) При възникване на спорове по договори между оператора и абонатите се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 150, който става чл. 147 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 147. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между оператора и крайния потребител."
  Чл. 151. Общите условия задължително съдържат:
  1. идентификационни данни на оператора (наименование по последна съдебна регистрация, номер/дата на издадената индивидуална лицензия, седалище и адрес на управление);
  2. описание на предоставяните услуги, качество на услугата и на обслужване, срокове за активиране на услугите;
  3. структура на цените, начини и срокове за заплащането им;
  4. основни права и задължения на оператора и абонатите;
  5. условия за прекратяване и продължаване на индивидуалния договор;
  6. задължение на оператора за;
  а) предварително уведомяване за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи или ремонти на съоръжения от мрежата ИЛИ поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата;
  б) предварително писмено уведомяване на абоната при искане за достъп до негови помещения;
  в) публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация;
  7. процедури за разглеждане и произнасяне по жалби, молби и предложения на абонатите;
  8. отговорности, обезщетения и неустойки при неизпълнение на общите условия;
  217

  9. условия и ред за спиране предоставянето на услугата при неплащане на дължимите суми или при договорни нарушения от страна на абонатите, свързани с ползване на услугата.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. идентификационни данни на оператора (наименование по последна съдебна регистрация, седалище и адрес на управление, номер/дата на издадената лицензия или на регистрацията по обща лицензия);
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. описание на предоставяните услуги, качество на услугите и на обслужване, срокове за първоначално включване, за активиране на услугите и за отстраняване на повреди; ”
  3. В т. 3 думите “структура на цените ” се заменят с “цени
  4. В т. 4 думата “абонатите ” се заменя с “крайния потребител
  5. В т. 6:
  а/В б. “а” след думите “профилактични прегледи” се поставя запетая и думите “или ремонти на съоръжения от мрежата” се заменят с “ремонти
  б/В б. ”б” думата “абоната” се заменя с “крайния потребител”,
  в/ Създава се б. ”г ”:
  “г) осигуряване на безплатен достъп до услугите за спешни повиквания до прекратяване на договора им по реда на общите условия на договора с крайните потребители; ”
  г/ Създава се б. ”д ”:
  “д) съхранение в определен срок на данните, необходими за разплащанията. ”
  6. В т. 7 и т. 9 думата “абонатите” се заменя с “крайните потребители
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2, 4, 5 и 6, а по т. 3 се оттегли.
  Комисията предлага чл. 151, който става чл. 148 да придобие следното съдържание:
  "Чл. 148. Общите условия задължително съдържат:.
  1. идентификационни данни на оператора (наименование по последна съдебна регистрация, седалище и адрес на управление, номер/дата на издадената индивидуална лицензия или на регистрацията по обща лицензия);
  218

  2. описание на предоставяните услуги, качество на услугите и на обслужване, срокове за първоначално включване, за активиране на услугите и за отстраняване на повреди;
  3. цени, начини и срокове за заплащането им;
  4. основни права и задължения на оператора и крайния потребител;
  5. условия за прекратяване и продължаване на индивидуалния договор;
  6. задължение на оператора за:
  а) предварително уведомяване за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата;
  б) предварително писмено уведомяване на крайния потребител при искане за достъп до негови помещения;
  в) публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация;
  г) осигуряване на безплатен достъп до услугите за спешни повиквания до прекратяване на договора им по реда на общите условия на договора с крайните потребители;
  д) съхранение в определен срок на данните, необходими за разплащанията.
  7. процедури за разглеждане и произнасяне по жалби, молби и предложения на крайните потребители;
  8. отговорности, обезщетения и неустойки при неизпълнение на общите условия;
  9. условия и ред за спиране предоставянето на услугата при неплащане на дължимите суми или при договорни нарушения от страна на крайните потребители, свързани с ползване на услугата."
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Създава се чл. 151а:
  “Чл. 151а. Операторите, предоставящи гласова телефонна услуга чрез мобилни мрежи при наличие на техническа възможност са длъжни да осигурят “идентификация на линията на викащия” с цел определяне местоположението на викащия до ниво клетка на мобилната мрежа. ”
  Комисията подкрепя предложението, което се съдържа на систематичното си място в Глава четиринадесета "Тайна на съобщенията и защита на личните данни за целите на далекосъобщенията".
  219

  Чл. 152. (1) Обществените оператори представят общите си условия за съгласуване от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) В случай че общите условия не отговарят на условията на лицензията, в 14-дневен срок от представянето им комисията уведомява операторите по ал. 1, като дава задължителни указания и срок за отстраняване на недостатъците.
  (3) След отстраняване на недостатъците операторите по ал. 1 внасят повторно общите си условия в комисията.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията съгласува общите условия в 14-дневен срок от първоначалното или повторното им внасяне.
  (5) Операторите публикуват общите си условия в 7-дневен срок след съгласуването им по начин, определен от комисията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата “лицензията” се заменя с “индивидуалната или общата лицензия ” и след думата “дава ” се добавя “с решение ”.
  2. В ал. 4 “Комисията за регулиране на съобщенията” се заменя с “Комисията ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 152, ал. 5 думите “по начин, определен от Комисията” се заменят с “в “Държавен вестник” и най-малко в един национален ежедневник".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 152, който става чл. 149 да придобие следната подобрена редакция:
  ”Чл. 149. (1) Обществените оператори представят общите си условия за съгласуване от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) В случай че общите условия не отговарят на условията на индивидуалната или общата лицензия, в 14-дневен срок от представянето им комисията уведомява операторите по ал. 1, като дава указания и срок за отстраняване на недостатъците.
  (3) След отстраняване на недостатъците операторите по ал. 1 внасят повторно общите си условия в комисията.
  (4) Комисията съгласува общите условия в 14-дневен срок от първоначалното или повторното им внасяне.
  (5) Операторите публикуват общите си условия в 7-дневен срок след съгласуването им по начин, определен от комисията."
  220

  Чл. 153. (1) Изменение на общите условия се извършва по реда на чл. 152.
  (2) Изменение на общите условия може да бъде извършено по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията, на оператора или на потребителите.
  (3) В случаите по ал. 2 далекосъобщителният оператор е длъжен да направи изменените общи условия публични по реда на чл. 152, ал. 5.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 153 се изменя така:
  “Чл. 153. (1) Изменение на общите условия може да бъде извършено по инициатива на оператора или на крайните потребители.
  (2) Изменение на общите условия по инициатива на оператора се извършва по реда на чл. 152.
  (3) Изменение на общите условия по инициатива на крайни потребители се извършва след подадено до Комисията за регулиране на съобщенията искане за такова изменение. Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него.
  (4) Комисията се произнася с решение по искането по ал.3 в едномесечен срок от постъпването му. В случай, че комисията одобри исканите изменения, с решението се дават задължителни указания и срок, не по- голям от 14 дни, на оператора за въвеждането им.
  (5) Изменение на общите условия може да бъде извършено и по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията с цел осигуряване на интересите на крайните потребители. В този случай комисията с решение дава задължителни указания на оператора за съответните изменения. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 153, който става чл. 150 да придобие следната подобрена редакция:
  ''Чл. 150. (1) Изменение на общите условия може да бъде извършено по инициатива на оператора или на крайните потребители.
  (2) Изменение на общите условия по инициатива на оператора се извършва по реда на чл. 149.
  (3) Изменение на общите условия по инициатива на крайни потребители се извършва след подадено до Комисията за регулиране на съобщенията искане за такова изменение. Комисията проучва направеното искане, като дава възможност на оператора да представи становище по него.
  221

  (4) Комисията се произнася с решение по искането по ал. 3 в едномесечен срок от постъпването му. В случай, че комисията одобри исканите изменения, с решението се дават задължителни указания и срок, не по-голям от 14 дни, на оператора за въвеждането им.
  (5) Изменение на общите условия може да бъде извършено и по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията с цел осигуряване на интересите на крайните потребители. В този случай комисията с решение дава задължителни указания на оператора за съответните изменения.”
  Чл. 154. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може да разработи типови обши условия за взаимоотношения между оператори и абонати, които публикува в страницата си в Интернет.
  (2) В случаите по ал. 1 операторите разработват общите си условия в съответствие с типовите и ги представят в комисията.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 154 да отпадне.
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 154, който става чл. 151 със следната подобрена редакция:
  "Чл. 151. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може да разработи типови общи условия за взаимоотношения между оператори и крайни потребители, които публикува на страницата си в Интернет. (2) В случаите по ал. 1 операторите разработват общите си условия в съответствие с типовите и ги представят в комисията."
  Чл. 155. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща съгласуваните общи условия за сведение в Комисията за зашита на потребителите.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 155 след думата “съгласуваните” се добавя “по чл. 152 и чл. 153”, а думите “Комисията за защита на потребителите” се заменят с “Комисията по търговия и защита на потребителите. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  222

  Комисията предлага чл. 155, който става чл. 152 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 152. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща съгласуваните по чл. 149 и чл. 150 общи условия за сведение в Комисията по търговия и защита на потребителите."
  Глава девета
  НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА В ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Заглавието на Глава девета “Номера, адреси и имена в далекосъобщенията се изменя така: “Национален номерационен план
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава девета.
  Чл. 156. Националният номерационен план представлява разпределението на номерата, използвани в обществените мрежи за идентификация, маршрутизация и таксуване.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 156, който става чл. 153.
  Чл. 157. (1) Националният номерационен план се разработва от Комисията за регулиране на съобщенията при спазване принципите на обективност, пропорционалност, прозрачност и навременност и при отчитане на националните и обществените интереси.
  (2) При разработването на плана по ал. 1 се прилагат международните препоръки, стандарти, спецификации и договорености и се осигурява ефективно използване на номерационното пространство.
  (3) Националният номерационен план се обнародва в “Държавен вестник”.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(I) Националният номерационен план се изготвя от Комисията за регулиране на съобщенията в съответствие с регулаторната политика по чл. 30, т. 8 при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност, прозрачност и навременност и при отчитане на националните и обществените интереси. "
  2. Алинея 2 се изменя така:
  223

  “(2) Планът по ал. 1 се изготвя при съобразяване с актовете на международни организации и /или техни компетентни органи и с цел осигуряване на ефективно използване на номерационното пространство. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 157, който става чл. 154 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 154. (1) Националният номерационен план се изготвя от
  Комисията за регулиране на съобщенията в съответствие с регулаторната политика по чл. 27, т. 10 при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност, прозрачност и навременност и при отчитане на националните и обществените интереси.
  (2) Планът по ал. 1 се изготвя при съобразяване с актовете на международни организации и /или техни компетентни органи и с цел осигуряване на ефективно използване на номерационното пространство.
  (3) Националният номерационен план се обнародва в ‘‘Държавен вестник”.’’
  Чл. 158. Принципите, правилата и процедурите по разпределяне и използване на номера, адреси и имена се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  Предложение от н. п. Петър Мутафчиев
  В чл. 158 думите “адреси и имена” да се заличат.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Иван Иванов
  В чл. 158 думите “адреси и имена” се заличават.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 158 се изменя така:
  “Чл. 158. (1) Правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията съхранява информация за използваните адреси и имена. ”
  224

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 158 се създава изречение второ: “В наредбата не са включени Интернет имена и адреси
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Комисията предлага чл. 158, който става чл. 155 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 155. (1) Правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
  (2) Комисията за регулиране на съобщенията съхранява информация за използваните адреси и имена.”
  Чл. 159. Обществени оператори, които ползват номера от Националния номерационен план, осигуряват възможност на абонатите си да запазват номерата си при промяна на адреса си и/или при смяна на оператора с оператор, предоставящ същия вид услуга. -
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Лютви Местан
  Чл. 159 да се измени така:
  “Чл. 159. Операторите на обществени фиксирани далекосъобщителни мрежи, които ползват номера от Националния номерационен план, осигуряват възможност на абонатите си да запазят номерата си при промяна на адреса си и/или при смяна на оператора с оператор, предоставящ същия вид услуга. "
  Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 159, който става чл. 156.
  Чл. 160. Комисията за регулиране на съобщенията може в издаваните лицензни да не налага задължението по чл. 159 или да го ограничава в границите на едно населено място, когато с това не се засягат съществено конкуренцията и интересите на абонатите, тъй като това задължение е неприложимо по технически причини. -
  225

  Предложение от н. п. Благой Димитров
  Чл. 160 се изменя така:
  “Чл. 160. Комисията ограничава задълженията по чл. 159 в издаваните лицензии в рамките на населено място. ”
  Предложението се оттегли.
  Комисията предлага чл. 160, който става чл. 157 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 157. Комисията за регулиране на съобщенията може в издаваните лицензии да не налага задължението по чл. 156 или да го ограничава в границите на едно населено място, когато с това не се засягат съществено конкуренцията и интересите на абонатите, тъй като това задължение е неприложимо по технически причини.”
  Чл. 161. Оператори, предоставящи фиксирани телефонни услуги със значително въздействие на пазара, осигуряват възможността всеки потребител да може да избира оператора на преносната среда за осъществяване на междуселищни и международни разговори:
  1. за всяко повикване;
  2. на абонаментна основа.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  Член 161 се изменя така:
  “Чл. 161. Оператори със значително въздействие на пазара, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, осигуряват възможността всеки абонат да може да избира оператора на преносната среда за осъществяване на междуселищни и международни разговори:
  1. за всяко повикване;
  2. на абонаментна основа. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 161, който става чл. 158 да придобие следната подобрена редакция:
  “Чл. 158. Оператори със значително въздействие на пазара, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, осигуряват възможността всеки абонат да може да избира оператора на
  226

  преносната среда за осъществяване на междуселищни и международни разговори:
  1. за всяко повикване;
  2. на абонаментна основа.”
  Глава десета
  РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР И ПОЗИЦИИ НА
  ГЕОСТАЦИОНАРНАТА ОРБИТА
  Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Глава десета.
  Чл. 162. Ефективното и без смущения използване на радиочестотния спектър се осигурява в съответствие с международни споразумения, по които Република България е страна, и се реализира чрез държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и принципите за управление и разпределение на радиочестотния спектър за граждански нужди.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 162 думата “смущения” се заменя с “радиосмущения”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 162, който става чл. 159:
  "Чл. 159. Ефективното и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър се осигурява в съответствие с международни споразумения, по които Република България е страна, и се реализира чрез държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и принципите за управление и разпределение на радиочестотния спектър за граждански нужди."
  Чл. 163. Националният план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях разпределя радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти по радиослужби и държавни органи и ведомства, които ги ползват.
  227

  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 163 думите “и държавни органи и ведомства, които ги ползват” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 163, който става чл. 160:
  "Чл. 160. Националният план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната, както и за съвместно ползване между тях разпределя радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти по радиослужби."
  Чл. 164. Позициите на геостационарната орбита за Република България се определят от международни споразумения.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 164 след думата “определят ” предлогът “от ” се заменя със “с”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 164, който става чл. 161:
  "Чл. 161. Позициите на геостационарната орбита за Република България се определят с международни споразумения."
  Чл. 165. Радиочестотният спектър се разпределя на радиочестоти и радиочестотни ленти от 9 kHz до 1000 GHz.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 165, който става чл. 162.
  Чл. 166. Разпределението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита се осъществява с цел ефективното и без смущения използване на радиочестотния спектър при съобразяване с интересите на националната отбрана и сигурността на страната и обществения интерес.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  22В

  Член 166 се изменя така:
  “Чл. 1бб. Управлението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита се осъществява с цел ефективното и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър при съобразяване с интересите на националната отбрана и сигурността на страната при спазване на принципите на предвидимост, пропорционалност и обективност. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 166, който става чл. 163:
  “Чл. 163. Управлението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита се осъществява с цел ефективното и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър при съобразяване с интересите на националната сигурност и отбрана на страната при спазване на принципите на предвидимост, пропорционалност и обективност.”
  Чл. 167. (1) Използването на позициите на геостационарната орбита и на радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди, се извършва след предоставянето им за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на този закон.
  (2) Използването на радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване, се извършва след предоставянето им за ползване от комисията по реда на чл. 31, ал. 1,т. 3.
  (3) Радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени само за нуждите на отбраната и националната сигурност в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, се ползват без изрично разрешение освен в случаите по чл. 14.
  Предложение от н. п. Благой Димитров
  В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “Радиочестотите и
  радиочестотните ленти за наземно радиоразпръскване се предоставят на СЕМ от Комисията по реда на чл. 30, т. 1.
  2. Ал. 2 се отменя, а ал. 3 става съответно ал. 2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 167, който става чл. 164 да придобие следната подобрена редакция:
  229

  "Чл. 164. (1) Използването на позициите на геостационарната орбита и на радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди, се извършва след предоставянето им за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на този закон.
  (2) Използването на радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване, се извършва след предоставянето им за ползване от комисията след национално координиране и съгласуване по реда на чл. 28, ал. 1, т. 3.
  (3) Радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени само за нуждите на националната сигурност и отбраната в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, се ползват без изрично разрешение освен в случаите по чл. 11.”
  Чл. 168. Комисията за регулиране на съобщенията упражнява контрол за ефективното и без смущения използване на:
  1. радиочестотите и радиочестотните ленти за граждански нужди;
  2. радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 168 думата “смущения” се заменя с “радиосмущения”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 168, който става чл. 165:
  ”Чл. 165. Комисията за регулиране на съобщенията упражнява контрол за ефективното и без радиосмущения използване на:
  1. радиочестотите и радиочестотните ленти за граждански нужди;
  2. радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване.”
  Чл. 169. За осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и с цел защита на националната сигурност и отбраната предоставянето за ползване на радиочестотите и радиочестотните ленти се осъществява след национално и международно координиране.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  230

  В чл. 169 след думата “национално” се добавя “съгласуване”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 169, който става чл. 166 да придобие следната подобрена редакция:
  "Чл. 166. За осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и с цел защита на националната сигурност и отбраната на страната предоставянето за ползване на радиочестотите и радиочестотните ленти се осъществява след национално координиране и съгласуване и международно координиране."
  Форма за търсене
  Ключова дума