Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
07/03/2003 първо гласуване

  Доклад
  Относно: Законопроект за далекосъобщенията,
  № 202-01-64, внесен от Министерския съвет
  на 23.09.2002г.
  Доклад
  Относно: Законопроект за далекосъобщенията,
  № 202-01-64, внесен от Министерския съвет
  на 23.09.2002г.


  На три свои редовни заседания, проведени на 17 октомври 2002г., 16 януари 2003г. и 6 март 2003г., Комисията по транспорт и телекомуникации разгледа и обсъди законопроект за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 23. 09. 2002г.
  На заседанията присъстваха г-н Пламен Петров - министър на транспорта и съобщенията, г-жа Златолина Мукова - заместник- министър на транспорта и съобщенията, г-н Георги Александров- председател на Комисията за регулиране на съобщенията и всички нейни членове, г-н Божидар Симеонов - директор на Дирекция "Политика в далекосъобщенията" към Министерството на транспорта и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова - директор на Дирекция "Правна" в Министерство на транспорта и съобщенията и представители на неправителствени организации, работещи в областта на далекосъобщенията.
  Законопроектът беше представен от г-н Пламен Петров- министър на транспорта и съобщенията.
  Основната цел на проектозакона за далекосъобщенията е задоволяване потребностите на обществото с далекосъобщителни услуги при условия на либерализация на далекосъобщителния пазар, създаване на предпоставки за развитието на този пазар и насърчаване на конкуренцията, предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга, защита интересите на потребителите, гарантиране на свободата и тайната на съобщенията, ефективно използване на ограничения ресурс, както и защита на обществения интерес и на националната сигурност и отбраната на страната.
  Съвременната правна рамка за осъществяване на далекосъобщенията в Република България е създадена през 1998 г. Законопроектът се базира на волята на законодателя през 1998 г., изразяваща се в развитие на пазарните отношения в сектора при условията на пълна либерализация и реална конкуренция между далекосъобщителните оператори.
  Новият проектозакон регламентира следните основни положения:
  Държавният монопол на БТК по отношение на определени далекосъобщителни услуги отпадна в края на 2002 г. Това налага нов начин на уреждане на обществените отношения в сектора при условия на пълна
  либерализация по отношение на предоставянето на фиксираната гласова услуга, на линии под наем и на презграничен пренос на глас.
  Отразени са задълженията, които страната ни е поела към Европейската комисия, по-важните от които са свързани с обхватът и основните изисквания за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга; понятието "оператор със значително въздействие върху пазара" и критериите за определянето му, както и основните му задължения; правото на преминаване и критериите за операторите, които по силата на закона ще имат такива права; защитата на личните данни при осъществяване на далекосъобщения; въпросите, свързани с достъпа до мрежите; отношенията между операторите при взаимно свързване на мрежите, предоставяне на линии под наем; основните права на потребителите на далекосъобщителни услуги; принципите на ценообразуване и такси; публичност и др.
  В Преходните и заключителни разпоредби се предвижда определени разпоредби да имат отлагателно действие спрямо влизането на закона в сила. Преходните периоди са в съответствие с поетите ангажименти от нашата страна при преговорите с Европейския съюз и са свързани със степента на цифровизация на фиксираната далекосъобщителна мрежа и нейното технологично развитие, въвеждането на широколентови далекосъобщителни услуги, необходимостта от инвестиране и модернизиране на мрежата, включително достъп до крайните точки.
  В проекта се предвижда прецизиране на режимите на регулиране, свързани с провежданата политика за облекчаване на лицензионните режими. Предвижда се механизъм за компенсиране при доказани нетни загуби от страна на обществените оператори по предоставянето на универсална
  далекосъобщителна услуга. Средствата предвидени за компенсиране на нетните загуби се набират в гаранционен фонд "Универсална далекосъобщителна услуга".
  Комисията за регулиране на съобщенията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и осъществява дейността си от приходи, набирани в изпълнение на дейностите по закона за далекосъобщения. През 2004 г. КРС трябва да премине към определяне на разходоориентирани такси, покриващи разходите на администрацията на регулатора по отношение дейностите по този закон. Към разходоориентираните такси не са включени тръжните цени и таксите за ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър, номерационен капацитет, позициите на геостационарната орбита. В резултат на въвеждането на разходоориетираните такси се очаква приходите на КРС да намалеят, но това намаление да бъде компенсирано от повишаване на постъпленията от таксите за ограничен ресурс.
  В хода на проведените дискусии бяха изразени конкретни становища и предложения за усъвършенстване на законопроекта. Заявено бе, че Комисията по транспорт телекомуникации ще се съобрази със становището на Комисията по европейска интеграция и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, като се ангажира в периода между първо и второ гласуване на законопроекта да бъдат отразени препоръките и забележките по отношение
  прецизиране на текстове и по-пълна синхронизация на проекта с европейското “ законодателство в тази област.
  Отбелязано бе, че бележките на Комисията по европейска интеграция и Консултативния съвет по законодателство към Народното събрание ще бъдат взети под внимание, като се подчерта, че те са преодолими и са много полезни в посока усъвършенстване на законопроекта.
  След проведените дискусии и поетите ангажименти за усъвършенстване на законопроекта.
  Комисията по транспорт и телекомуникации с 9 гласа "за" , 6 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се" предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за далекосъобщенията, № 202-01-64, внесен от Министерски съвет на 23. 09. 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума