Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 19/02/2020


Точка единствена. Изнасяне на информация относно финалния доклад за работата на Комисията и законодателни промени.
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/02/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД – Варна, № 002-03-2, внесен от Министерски съвет на 7 февруари 2020 г.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 902-01-63, внесен от Министерски съвет на 29 ноември 2019 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по образованието и науката
19/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология и хидрология, №002-01-4, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.
2. Обсъждане на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27.01.2020 г.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
19/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев на 23 януари 2020 г.- първо гласуване.
2. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД – Варна, № 002-03-2, внесен от Министерски съвет на 07 февруари 2020 г.
3. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
19/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:


1.Разглеждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г.;

2.Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 054-01-9, внесен от н.п. Славчо Атанасов и група народни представители на 07.02.2020 г.;

3.Разни.
Комисия по правни въпроси
19/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27.01.2020 г.
2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 054-01-10, внесен от Ивелина Веселинова Василева и Евгения Даниелова Ангелова на 12.02.2020 г.
Комисия по политиките за българите в чужбина
19/02/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
2. Актуални проблеми на българските общности. Гост – Стефан Манов от временни обществени съвети на българите по света.
3. Разни.
четвъртък, 20/02/2020


Комисия по околната среда и водите
20/02/2020, 13:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Разглеждане и обсъждане на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г.

2.Представяне и обсъждане за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители на 14.02.2020 г.

3.Представяне и обсъждане за първо четене на Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-86, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 10.12.2019 г.

4.Разни
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Представяне на информация от министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Петя Аврамова, съгласно прието решение на Народното събрание от 15 февруари 2019 г., за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние.
2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев.
3. Представяне и обсъждане на законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-12, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители.
4. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерски съвет.
Комисия по културата и медиите
20/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 28.01.2020 г. (първо гласуване).

2. Разни.
Комисия по бюджет и финанси
20/02/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове,№ 054-01-10/ 12.02.2020г., внесен от народните представители Ивелина Василева и Евгения Ангелова.

2.Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020г., № 002-00-3/ 27.01.2020г.
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнени на Закона за отбраната и въоръжените сили, № 002-01-9, внесен от Министерски съвет на 03.02.2020 г.
2. Разглеждане на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
3. Разни.
1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-3, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020г.- първо гласуване.

2. Изслушване на Министъра на финансите и Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите във връзка с промените в Наредба Н-18 и въвеждането на СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обект).

3. Разни
Комисия по здравеопазването
20/02/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ще проведе редовно заседание на 20.02.2020 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-00-3, внесен от Министерския съвет на 27.01.2020 г.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от народният представител Спас Панчев на 23.01.2020 г. - първо гласуване.

3. Дискусия на тема „Социалната и здравна значимост на белодробните заболявания“, по предложение на „Асоциация на българите боледуващи от астма“.

4. Дискусия на тема заболяването „Атопичен дерматит – тежка форма“, по предложение на „Национален алианс на хората с редки болести“.
1. Обсъждане и приемане на Доклад.
2. Разни.