Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 13/01/2021


ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад по Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз – т. 20 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, № 002-00-33, внесена от Министерски съвет на 2 декември 2020 г.

2. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:


1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 054-01-119, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 17 декември 2020 г. – първо гласуване;
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29 декември 2020 г. – първо гласуване;
3. Разни
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
13/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30. 12. 2020 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерски съвет на 4. 12. 2020 г. – първо гласуване.
3. Разни.
Комисия по външна политика
13/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Представяне на приоритетите на Португалското председателство на Съвета на ЕС от Н.Пр.г-жа Ана Мария Рибейро да Силва и на целите на българското правителство, представени от Министерство на външните работи.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерски съвет на 04.12.2020 г.

3.Разни.
Комисия по правни въпроси
13/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 002-02-22, внесен от Министерски съвет на 4.12.2020 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, № 002-01-76, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 г.

3. Работна група по общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 053-03-71 от 04.11.2020 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на 29 октомври 2020 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 8 октомври 2019 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 054-01-26, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 20 март 2020 г. и законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство, № 002-01-13, внесен от Министерски съвет на 27 март 2020 г.

ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПОЛОВИН ЧАС СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ!
Комисия по труда, социалната и демографската политика
13/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 102-01-2, внесен от Министерски съвет на 05.01.2021 г.

2. Законопроект на Закон за българския жестов език № 002-01-48, внесен от Министерски съвет на 07.10.2020 г. – второ гласуване
четвъртък, 14/01/2021


Комисия по отбрана
14/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Разни.
Комисия по бюджет и финанси
14/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-2/ 05.01.2021г., внесен от Министерския съвет.

2.Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от "Монтажи" ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г., № 054-02-93/ 11.12.2020г.
1.Представяне и обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 054-01-120, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители.

3. Обсъждане на Общ законопроект, № 053-04-31, за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 22.10.2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-39, внесен от Министерски съвет на 25.08.2020 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.10.2020 г. (продължение).
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари,№ 002-01-73, внесен от Министерски съвет на 29.12.2020 г. - първо гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-75, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 г. – първо гласуване;
3. Разни.
1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 054-01-120, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители, на 18.12.2020г.- първо гласуване.

2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерски съвет на 11.01.2021 г. – първо гласуване

3. Разни