Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 21/10/2020


1.Представяне и обсъждане на законопроект за българския жестов език, № 002-01-48, внесен от Министерски съвет.

2.Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49 , внесен от Министерски съвет.

3. Представяне и обсъждане за законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 002-01-47, внесен от Министерски съвет.
Комисия по икономическа политика и туризъм
21/10/2020, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1 / ИЗТОЧНО КРИЛО
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерски съвет на 7 август 2020 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по правни въпроси
21/10/2020, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-50, внесен от Министерски съвет на 14.10.2020 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерски съвет на 07.08.2020 г.

3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерски съвет на 28.08.2020 г.

4. Обсъждане и приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет на 13 август 2020 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 002-01-47, внесен от Министерски съвет на 28 септември 2020 г.

3. Разни.
Комисия по външна политика
21/10/2020, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Обучението на български граждани зад граница в условията на COVID-19. Мерки и действия, които българската държава предприема, с цел безпрепятственото им присъствено или дистанционно обучение.


2. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
21/10/2020, 12:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, №002-01-47 внесен от Министерски съвет на 28.09.2020 г.;
2.Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/10/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТЛАГА!
1. Изслушване на министъра на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева по въпросите, свързани с дейността на Временната комисия.
2. Разни.
четвъртък, 22/10/2020


Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
22/10/2020, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 22 октомври 2020 г. (четвъртък) от 11.30 ч., в сградата на Народно събрание на пл. “Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Проектодоклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 002-01-46, внесен от Министерски съвет на 28.09.2020 г. – приет на първо гласуване на 14.10.2020 г.

2. Разни.


.От Ръководството
Комисия по културата и медиите
22/10/2020, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.10.2020 г.
2. Разни.


ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТМЕНЯ!
Комисия по околната среда и водите
22/10/2020, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, № 002-01-35, внесен от Министерски съвет на 11 август 2020 г.
2. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2020 г.
3. Разни
1. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива "Стоп 5 G в България, защото здравето е по-важно", № ПГ-039-01-12 внесена на 17.06.2020 г. от Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
22/10/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 053-08-34 от 09 октомври 2020 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 1 октомври 2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерски съвет на 3 август 2020 г. и законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 054-01-49, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 3 юни 2020 г. – за второ гласуване.
Комисия по отбрана
22/10/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, 002-01-38 внесен от Министерски съвет на 17.08.2020 г. – обсъждане за второ гласуване.

2.Разни.
1. Разглеждане на Законопроект за изменениe и допълнение на Закона за електронните съобщения, №002-01-47, внесен от Министерски съвет на 28.09.2020 г.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 002-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.10.2020 г.
3. Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
22/10/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 002-01-37, внесен от Министерски съвет на 14 август 2020 г. – второ гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 002-01-17, внесен от Министерски съвет на 15 май 2020 г. – второ гласуване.
3. Разни.