Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 21/01/2020


1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълниение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-65, внесен от Министерски съвет на 06.12.2019г.- второ гласуване.

2. Разни
Комисия по земеделието и храните
21/01/2020, 16:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерски съвет на 20 януари 2020 г. – за първо гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 954-01-70, внесен от Михаил Христов и гр.н.п. на 13 септември 2019 г. – за първо гласуване.
сряда, 22/01/2020


Комисия по икономическа политика и туризъм
22/01/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г., № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г.)
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2019 г.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г. -- за първо гласуване.
4. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерски съвет на 6 ноември 2019 г. -- за второ гласуване.
5. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
22/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 1, Източно крило
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие № 002-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2020 г.

3. Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-4, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика, № 054-01-2, внесен от Александър Маиров Сиди и Калин Николов Поповски на 14.01.2020 г.
Комисия по външна политика
22/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерски съвет на 30.12.2019 г.

2.Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерски съвет на 20.12.2019 г.

3.Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2. Разни
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
22/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Разглеждане на документите и приемане на Решение за допускане до изслушване на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията.
2. Разни.
Комисия по политиките за българите в чужбина
22/01/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Актуално състояние на българските общности в Република Сърбия и Република Албания.
2. Мерки, предприети от Министерство на външните работи за признаване на българското национално малцинство в Република Косово.
3. Разни.
четвъртък, 23/01/2020


Комисия по енергетика
23/01/2020, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, 902-01-46 от 02/09/2019 г. - за второ четене
1. Изслушване на г-жа Силвия Великова, на г-н Ивайло Савов, на г-н Пламен Костов и на г-н Светослав Костов, във връзка с изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13 септември 2019 г., както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио.
2. Изслушване на г-жа Виолета Аршикова, г-жа Румяна Василева, г-н Даниел Инков и г-н Антон Митов във връзка с изясняване на други факти и обстоятелства, свързани с твърдения за осъществено вмешателство върху редакционната независимост на Българското национално радио.
3. Изслушване на синдикални организации и други заинтересовани страни.
4. Разни.
1. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива „Национално единение за семейството и децата“ № ПГ-939-01-28, внесена на 18 октомври 2019 г. от Инициативен комитет.

2. Проект на график за приемна на граждани за периода м.януари – м.юли 2020 г.
Комисия по бюджет и финанси
23/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, № 902-01-68/ 10.12.2019 г., внесен от Министерския съвет.
2. Разни.
Комисия по околната среда и водите
23/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Представяне, обсъждане и гласуване за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2020 г.;

2.Представяне, обсъждане и гласуване за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-69, внесен от Министерски съвет на 12.12.2019 г.
Комисия по здравеопазването
23/01/2020, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ще проведе редовно заседание на 23.01.2020 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-88, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 18 декември 2019 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 954-01-89, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 18 декември 2019 г. – първо гласуване.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, № 954-01-68, внесен от Георги Михайлов и група народни представители на 12 септември 2019 г. – първо гласуване.
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет.

2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет.
1.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Разни

Заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.