Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/04/2006
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно дългосрочната политика на правителството към преговорите на Република Турция за членство в Европейския съюз.
2. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно мерките на правителството за предотвратяване на санкции върху българските фирми и граждани.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно грижата на българската държава към българската общност в Косово.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно Решение № 3052-II от 13 януари 2006 г. на Агенцията за приватизация за продажбата на 69,99% от капитала на "Балканкар-Средец" АД, София.
3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно отнемането на седалището на Дружеството на етническите българи "Единство" в град Констанца.
4. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно Проект на ПРООН.
5. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно актуалното състояние на предложение за възстановяване на ГКПП между Република България и Република Гърция при с. Горна Арда.
6. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно корупция в Министерството на външните работи.


III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно изразходваните 260 млн. лв. във връзка с наводненията.


IV. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно рекордна инфлация през февруари.


V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
2. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната концепция за логистика.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Решението на Управителния съвет на НК "Железопътна инфраструктура" да прехвърли своите дялове във "ФАЕ - СОФИЯ" ООД и предложи на Общото събрание на дружеството да вземе решение за прехвърляне на дяловете на НК "Железопътна инфраструктура".
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията на правителството и на Министерството на транспорта за преодоляване изоставането в строителството на националната инфраструктура и план за действие на два от най-важните транспортни проекта за страната ни - летище "София" и ж.п. линията "Пловдив - Свиленград" след последните събития на летището и решението на ВАС за железопътния проект.
5. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно инвестиционната политика за модернизация на железопътната инфраструктура през 2006 г.
6. Питане от н.п. КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ относно хармонизирането на българското законодателство в областта на автомобилния транспорт с това на Европейския съюз.
7. Питане от н.п. АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, в частта "таксиметрови превози" и обществения резонанс в периода от приемането му досега.
8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договорите за реконструкция на Летище София.
9. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно железопътния участък Кюстендил - Гюешево.
10. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта при разпределението на многостранните и многократни разрешителни (ЕКМТ/СЕМТ) за международен превоз на товари по шосе.
11. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно строителството на Дунав мост.
12. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно забавяне строителството на "Дунав мост - 2" Видин - Калафат.


VI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно спазване на Закона за тютюна и тютюневите изделия относно изкупуването на тютюна от реколта 2005.
2. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно поощряване от Министерството на земеделието и горите на нелоялна конкуренция при осигуряване на дървесина за дървопреработвателни предприятия.
3. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно критерии за избор на изпълнител по обявената обществена поръчка на Министерството на земеделието и горите за "Доставка и инсталиране на офис оборудване за нуждите на Министерството на земеделието и горите".
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимо забавяне изграждането на осемте гранични пункта за ветеринарен контрол на България - бариери на външната граница на Европейстия съюз и неусвояването на европарите за тази цел по финансов меморандум за 2002 г.


VII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно спазване на трудовото законодателство.
2. Питане от н.п. ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ относно социалното и пенсионното осигуряване на преселилите се в страната българи, живяли в бившите съветски републики.
3. Питане от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие.


VIII. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно действията на МВР спрямо лица доказано занимаващи се със сводничество.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно "изтичане" на информация в интернет от Министерството на вътрешните работи.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно кадрова промяна в РДВР - Кърджали.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи при събиране на такси срещу предоставяне на табели с регистрационен номер.
5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно нанесен побой от служители на РДВР-Кърджали на Митко Иванов Ванчев.


IX. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно нарушения на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.
2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно бъдещето на онкологичната помощ в Република България.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на питане от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Атанас Атанасов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Стойко Танков, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на транспорта Петър Мутафчиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на регионалното развитие и благоустгройството Асен Гагаузов, и министърът на финансите Пламен Орешарски.
Поради платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 15 ( писмени: 9 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 4
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 1 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно опит на висш администратор да оказва натиск върху териториален директор на Национална агенция по приходите (връчен на 07.04.2006).
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п.ЕВДОКИЯ МАНЕВА и АНТОНЕЛА ПОНЕВА относно средствата, предвидени в бюджет 2006 във връзка с наводненията (връчен на 07.04.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п.ЕВДОКИЯ МАНЕВА и АНТОНЕЛА ПОНЕВА относно средствата, отпуснати чрез Министерството на околната среда и водите за покриване щетите от наводненията(връчен на 07.04.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п.ЕЛИАНА МАСЕВА относно нарушения свързани с дейността на "Гранична полиция"(връчен на 07.04.2006).
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването :
Писмен отговор на въпрос на н.п.ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА и ВАСИЛ ПАНИЦА относно липсата на еритропоетин в центровете по хемодиализа(връчен на 07.04.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно загубите за страната от предсрочното извеждане от експлоатация на Блок 3 и Блок 4 на АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 07.04.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно продължаване строителството на хидровъзел "Мадан" (връчен на 07.04.2006).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно посещение на посланика на РБеларус в Плевен (връчен на 07.04.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно груби нарушения в поземлената реформа в Благоевградска област (връчен на 07.04.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно замяна на гори от държавния горски фонд (връчен на 07.04.2006).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно състояние, дейност и финансиране на читалище "Л. Н. Толстой" в с. Ясна поляна, община Приморско (връчен на 07.04.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно ремонт и преустройство на сградата на Дома за възрастни с физически увреждания - с. Ясна поляна, община Приморско (връчен на 07.04.2006).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно мерките на правителството за предотвратяване на санкции върху българските фирми и граждани.
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно дългосрочната политика на правителството към преговорите на Република Турция за членство в Европейския съюз.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно отнемането на седалището на Дружеството на етническите българи "Единство" в град Констанца.
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно грижата на българската държава към българската общност в Косово.
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на въпрос на н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно Решение № 3052-II от 13 януари 2006 г. на Агенцията за приватизация за продажбата на 69,99% от капитала на "Балканкар-Средец" АД, София.
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на питане на н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно актуалното състояние на предложение за възстановяване на ГКПП между Република България и Република Гърция при с. Горна Арда.
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на въпрос на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно корупция в Министерството на външните работи.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно изразходваните 260 млн. лв. във връзка с наводненията.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно рекордна инфлация през февруари.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
Устен отговор в заседанието на 07.04.2006 на питане на н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната концепция за логистика.

Форма за търсене
Ключова дума